SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
-Ти будеш стовпом церкви… 
-Ах, преподобні, я стовпотворіння примножувати не хочу, 
досить і вас, стовпів неотесаних, у храмі Божому… Їжте 
жирно, пийте солодко, одягайтеся м'яко і монашествуйте! 
А для мене чернецтво - в житті несутяжному, в 
задоволенні малим, у помірності, у відмові від усього 
непотрібного, щоб придбати найпотрібніше; в зреченні 
від усіляких примх, аби зберегти себе самого в цілості; в 
загнузданні самолюбства... , в пошукуванні слави божої, а 
не слави людської".
Сковороду спокушали високими світськими посадами, все з тим же 
наміром - ізолювати його від людей. Харківський губернатор 
пропонував: "Чесний чоловіче! Чому ти не візьмеш собі якогось певного 
стану?" У відповідь - сковородинське: "Шановний пане! Світ подібний до 
театру. Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за 
здібностями. У театрі актора хвалять не за знатність діючої особи, а за 
те, як він вдало грає її. Я довго міркував про це і після великого 
випробування себе побачив, що не можу представляти в театрі світу 
жодної особи вдало, крім низької, простої, безтурботної, самітної. Я 
обрав собі цю роль - і задоволений".
Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а 
бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух. 
Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа? 
Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший 
люблю. 
Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. 
З усіх утрат втрата часу найтяжча. 
Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагнемо до того, чого 
немає, і нехтуємо тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись назад. 
О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто 
ми буваємо боязкі і хибно соромливі у порядних вчинках! 
 Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і 
прекрасніше здіймається вона догори.
Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але 
немає нічого отруйнішого від удаваного друга. 
Мудрець мусить і з гною вибирати золото. 
Коли велика справа — панувати над тілами, то ще більша — 
керувати душами. 
Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай 
справжніх благ. 
Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і 
твою оселю, і сусідську. 
Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як 
ворожість руйнує? 
Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. 
Все минає, але любов після всього зостається. 
Кому душа болить, тому весь світ плаче. 
Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений.
Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, вв ууссяяккооммуу ррааззіі зз 
ууссіієєїї ссииллии ннааммааггааттииммууссяя ннііккооллии нніі вв ччооммуу ннее шшккооддииттии.. 
ВВссяяккаа їїжжаа іі ппииттттяя ссммааччнніі йй ккоорриисснніі,, ааллее ттррееббаа ззннааттии ччаасс,, ммііссццее іі мміірруу.. 
ЛЛіідд ннаа ттее йй ррооддииттььссяя,, ааббии ттааннууттии.. 
ДДееммоонн ппррооттии ддееммооннаа ннее ссввііддччииттьь,, ввооввкк ввооввччооггоо мм''яяссаа ннее їїссттьь.. 
ББеезз яяддрраа ггооррііхх ннііщщоо,, ттаакк ссааммоо,, яякк іі ллююддииннаа ббеезз ссееррццяя.. 
ККрраащщее ггооллиийй ттаа ппррааввддииввиийй,, ннііжж ббааггааттиийй ттаа ббееззззааккоонннниийй.. 
ООббллиишш ззааббооббооннии,, ооббммиийй ссооввііссттьь,, аа ппооттіімм ооддеежжуу,, ззааллиишш ууссіі ссввооїї ххииббии іі 
ппііддііййммааййссяя!! 
ННее ммоожжее ннее ббллууддииттии ннооггаа ттввоояя,, ккооллии ббллууддииттьь ссееррццее.. 
ННііххттоо ннее ммоожжее ввббииттии вв ссооббіі ззллоо,, ккооллии ннее ввттяяммииттьь ссппеерршшуу,, щщоо ттааккее ттее 
ззллоо,, аа щщоо ддооббрроо.. АА ннее ввззннааввшшии ссььооггоо уу ссееббее,, яякк ммоожжннаа ввззннааттии іі 
ввииггннааттии ййооггоо вв іінншшиихх.. 
ЩЩоо зз ттооггоо,, ккооллии ллииссттоокк ззооввнніі ззееллеенниийй,, ттаа ккоорріінньь ппооззббааввллеенниийй 
жжииттттєєввооггоо ссооккуу?? 
ЧЧии ннее ддииввииннаа,, щщоо ооддиинн уу ббааггааттссттввіі ббіідднниийй,, аа іінншшиийй уу ббііддннооссттіі 
ббааггааттиийй??
г. сковорода
г. сковорода
г. сковорода
г. сковорода
г. сковорода
г. сковорода
г. сковорода

More Related Content

Similar to г. сковорода

григорій сковода 24
григорій сковода 24григорій сковода 24
григорій сковода 24zero1996
 
світ врятує доброта т.в
світ врятує доброта т.всвіт врятує доброта т.в
світ врятує доброта т.вtvshvernenko
 
Cвіт врятує доброта т.в
Cвіт врятує доброта т.вCвіт врятує доброта т.в
Cвіт врятує доброта т.вtvshvernenko
 
Афоризми Сковороди
Афоризми СковородиАфоризми Сковороди
Афоризми Сковородиadmin admin
 
Поза межами болю
Поза межами болюПоза межами болю
Поза межами болюinnacernucowa1144
 
Ораторське мистецтво Григорія Сковороди
Ораторське мистецтво Григорія СковородиОраторське мистецтво Григорія Сковороди
Ораторське мистецтво Григорія СковородиYulya Tkachuk
 
В чому сенс життя
В чому сенс життяВ чому сенс життя
В чому сенс життяKovalchuk_Oksana
 
How improve language
How improve languageHow improve language
How improve languageRomaSichko
 
видкритий захид 6 клас
видкритий захид 6 класвидкритий захид 6 клас
видкритий захид 6 класLiliya_Zbarovska
 
Милосердие и доброта - человечества два крыла
Милосердие и доброта - человечества два крылаМилосердие и доброта - человечества два крыла
Милосердие и доброта - человечества два крылаNataliya Manuilova
 
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.Лидия Рудакова
 
милосердя
милосердямилосердя
милосердяksuxa_2005
 
Життя не вічне - вічні цінності людські
Життя не вічне - вічні цінності людськіЖиття не вічне - вічні цінності людські
Життя не вічне - вічні цінності людськіТетяна Шверненко
 

Similar to г. сковорода (20)

григорій сковода 24
григорій сковода 24григорій сковода 24
григорій сковода 24
 
Байдужість не прощається
Байдужість не прощаєтьсяБайдужість не прощається
Байдужість не прощається
 
світ врятує доброта т.в
світ врятує доброта т.всвіт врятує доброта т.в
світ врятує доброта т.в
 
Cвіт врятує доброта т.в
Cвіт врятує доброта т.вCвіт врятує доброта т.в
Cвіт врятує доброта т.в
 
258
258258
258
 
Афоризми Сковороди
Афоризми СковородиАфоризми Сковороди
Афоризми Сковороди
 
Поза межами болю
Поза межами болюПоза межами болю
Поза межами болю
 
Ораторське мистецтво Григорія Сковороди
Ораторське мистецтво Григорія СковородиОраторське мистецтво Григорія Сковороди
Ораторське мистецтво Григорія Сковороди
 
В чому сенс життя
В чому сенс життяВ чому сенс життя
В чому сенс життя
 
How improve language
How improve languageHow improve language
How improve language
 
Доброта
ДобротаДоброта
Доброта
 
видкритий захид 6 клас
видкритий захид 6 класвидкритий захид 6 клас
видкритий захид 6 клас
 
Милосердие и доброта - человечества два крыла
Милосердие и доброта - человечества два крылаМилосердие и доброта - человечества два крыла
Милосердие и доброта - человечества два крыла
 
33,23.doc
33,23.doc33,23.doc
33,23.doc
 
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
 
Весняне небо у кульбабах
Весняне небо у кульбабах Весняне небо у кульбабах
Весняне небо у кульбабах
 
Весняне небо у кульбабах
Весняне небо у кульбабахВесняне небо у кульбабах
Весняне небо у кульбабах
 
милосердя
милосердямилосердя
милосердя
 
Svitlo zh 2011 3
Svitlo zh 2011 3Svitlo zh 2011 3
Svitlo zh 2011 3
 
Життя не вічне - вічні цінності людські
Життя не вічне - вічні цінності людськіЖиття не вічне - вічні цінності людські
Життя не вічне - вічні цінності людські
 

More from ivasenkooleksandra

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.ivasenkooleksandra
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавствоivasenkooleksandra
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлляivasenkooleksandra
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 
компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лініяivasenkooleksandra
 

More from ivasenkooleksandra (20)

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
звіт. христ.
звіт. христ.звіт. христ.
звіт. христ.
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
 
звіт
звітзвіт
звіт
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавство
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
60 ки 30
60 ки 3060 ки 30
60 ки 30
 
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
 
З Новим роком! 1
З Новим роком! 1З Новим роком! 1
З Новим роком! 1
 
Метод проектів
Метод проектівМетод проектів
Метод проектів
 
Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлля
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
 
компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лінія
 
вчитель року 2015
вчитель року 2015вчитель року 2015
вчитель року 2015
 
Леся Українка
Леся УкраїнкаЛеся Українка
Леся Українка
 

Recently uploaded

Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfssuser7541ef1
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxssuser3258ce1
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 

Recently uploaded (16)

Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 

г. сковорода

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. -Ти будеш стовпом церкви… -Ах, преподобні, я стовпотворіння примножувати не хочу, досить і вас, стовпів неотесаних, у храмі Божому… Їжте жирно, пийте солодко, одягайтеся м'яко і монашествуйте! А для мене чернецтво - в житті несутяжному, в задоволенні малим, у помірності, у відмові від усього непотрібного, щоб придбати найпотрібніше; в зреченні від усіляких примх, аби зберегти себе самого в цілості; в загнузданні самолюбства... , в пошукуванні слави божої, а не слави людської".
 • 13. Сковороду спокушали високими світськими посадами, все з тим же наміром - ізолювати його від людей. Харківський губернатор пропонував: "Чесний чоловіче! Чому ти не візьмеш собі якогось певного стану?" У відповідь - сковородинське: "Шановний пане! Світ подібний до театру. Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями. У театрі актора хвалять не за знатність діючої особи, а за те, як він вдало грає її. Я довго міркував про це і після великого випробування себе побачив, що не можу представляти в театрі світу жодної особи вдало, крім низької, простої, безтурботної, самітної. Я обрав собі цю роль - і задоволений".
 • 14.
 • 15. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух. Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа? Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись назад. О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто ми буваємо боязкі і хибно соромливі у порядних вчинках!  Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори.
 • 16. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Мудрець мусить і з гною вибирати золото. Коли велика справа — панувати над тілами, то ще більша — керувати душами. Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську. Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує? Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Все минає, але любов після всього зостається. Кому душа болить, тому весь світ плаче. Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений.
 • 17. Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, вв ууссяяккооммуу ррааззіі зз ууссіієєїї ссииллии ннааммааггааттииммууссяя ннііккооллии нніі вв ччооммуу ннее шшккооддииттии.. ВВссяяккаа їїжжаа іі ппииттттяя ссммааччнніі йй ккоорриисснніі,, ааллее ттррееббаа ззннааттии ччаасс,, ммііссццее іі мміірруу.. ЛЛіідд ннаа ттее йй ррооддииттььссяя,, ааббии ттааннууттии.. ДДееммоонн ппррооттии ддееммооннаа ннее ссввііддччииттьь,, ввооввкк ввооввччооггоо мм''яяссаа ннее їїссттьь.. ББеезз яяддрраа ггооррііхх ннііщщоо,, ттаакк ссааммоо,, яякк іі ллююддииннаа ббеезз ссееррццяя.. ККрраащщее ггооллиийй ттаа ппррааввддииввиийй,, ннііжж ббааггааттиийй ттаа ббееззззааккоонннниийй.. ООббллиишш ззааббооббооннии,, ооббммиийй ссооввііссттьь,, аа ппооттіімм ооддеежжуу,, ззааллиишш ууссіі ссввооїї ххииббии іі ппііддііййммааййссяя!! ННее ммоожжее ннее ббллууддииттии ннооггаа ттввоояя,, ккооллии ббллууддииттьь ссееррццее.. ННііххттоо ннее ммоожжее ввббииттии вв ссооббіі ззллоо,, ккооллии ннее ввттяяммииттьь ссппеерршшуу,, щщоо ттааккее ттее ззллоо,, аа щщоо ддооббрроо.. АА ннее ввззннааввшшии ссььооггоо уу ссееббее,, яякк ммоожжннаа ввззннааттии іі ввииггннааттии ййооггоо вв іінншшиихх.. ЩЩоо зз ттооггоо,, ккооллии ллииссттоокк ззооввнніі ззееллеенниийй,, ттаа ккоорріінньь ппооззббааввллеенниийй жжииттттєєввооггоо ссооккуу?? ЧЧии ннее ддииввииннаа,, щщоо ооддиинн уу ббааггааттссттввіі ббіідднниийй,, аа іінншшиийй уу ббііддннооссттіі ббааггааттиийй??