SlideShare a Scribd company logo

Kultura

1 of 2
Download to read offline
KULTURA I SZTUKA                                     Z Włocławkiem                       PLACÓWKI KULTURALNE
                                                                           Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, ul. Wojska
                                        związani są i byli niezwy-                      Polskiego 13, tel. 054 232 65 34, fax. 054 232 40 31, Włocławskie
      Życie kulturalne koncentruje się wokół kilku instytucji       kli artyści: Zbigniew Stec                      Towarzystwo Naukowe, pl. Wolności 20, tel. 054 232 28 08, Włoc-
spośród których nie sposób nie wymienić, poza muzeami,             i zmarły w kwietniu 2008                       ławskie Centrum Kultury, ul. Toruńska 87, tel. 054 232 10 30, Miej-
                                        roku Stanisław Zaga-                         ska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 11/13, tel. 054 231 55 50,
Teatru Impresaryjnego, Włocławskiego Ośrodka Edukacji                                                fax. 054 231 55 94, Obserwatorium Astronomiczne, ul. Fredry 14,
i Promocji Kultury, Galerii Sztuki Współczesnej, Biblioteki           jewski.                               kom. 0 663 399 435, Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzi-
Publicznej czy Włocławskiego Centrum Kultury. W ostatnich                 Malarstwo Ste-                       ctwa Kulturowego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Zapiecek 3/5,
                              latach organizuje  ca – rodowitego włocła-                       kom. 0 601 610 217, e-mail: awula@op.pl
                              się coraz więcej   wianina, który otrzymał                       MUZEA
                              imprez, festynów   w 1993 r. nominację do                        Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a, tel.
                              w plenerze m.in.   tytułu “Międzynarodo-                        054 232 36 25; DZIAŁY MZKiD: Muzeum Historii, ul. Szpichlerna
                                        wego Człowieka Roku                         19, tel. 054 232 67 53, Muzeum - Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12,
                              w Parku Miejskim                                     tel. 054 232 50 61, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. 054
                              i na Bulwarach.   1992/93” jest utrzymane                       232 30 01, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul.
                              Z włocławskich    w duchu surrealizmu                         Mickiewicza 6, tel. 054 283 81 68, Muzea są czynne: • poniedziałek
                                        i metafory. Został pierw-                      nieczynne, • od 1 kwietnia do 31 października: • wtorek 10-18
                              zespołów ama-                                       • środa 10-15 • czwartek 10-18 • piątek 10-15 • sobota • 9-15 (dyżury)
                              torskiego ruchu   szym laureatem zorga-     Zbigniew Stec Bulwarowe Życie, 1993  • niedziela 10-14 • od 1 listopada do 31 marca: • wtorek 10-17 • środa
                              artystycznego    nizowanej przez Związek                       10-15 • czwartek 10-15 • piątek 10-15 • sobota • 9-15 • niedziela 10-14
                              największymi     Polskich Artystów Plastyków w Toruniu wystawy „Dzieło        ceny biletów: normalny - 3 zł, ulgowy - 2 zł.
                                        roku1996” – podlega prawidłu sztuki prawdziwej, nie zna-       Muzeum Diecezji Włocławskiej, ul. Kopernika 3, tel. 054 231 10 46, 054
 Podpisanie porozumienia o Współpracy Miast Bliźniaczych sukcesami mogą                                      231 30 40. Czynne we wtorek, środę, piątek i sobotę.
   pomiędzy Bedford (Wielka Brytania) a Włocławkiem   pochwalić się chór  jącej żadnych granic. Nie daje się ona zamykać w jednym       Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny Kłóbka k/Lubienia Kujaw-
                             “Vladislavia”, Chór  kręgu kulturowym ani czasowym – jest po prostu uniwer-        skiego, tel. 054 284 27 92. Czynny od 15 kwietnia do 31 października:
                                        salna dla odbiorcy, mimo że może również swój temat czy       oprócz poniedziałków w każdy dzień od 10 -18 / od 1 listopada do 14
Rzemieślniczy “Lutnia”, zespół pieśni i tańca “Kujawy”,                                               kwietnia: oprócz poniedziałków w każdy dzień od 10 do 15 (bez zwie-
“Echo Kujaw” i grupa taneczna “Fantazja”. We Włocławku             inspiracje czerpać w konkretnym czasie i miejscu.          dzania wnętrz).
od 1995 r. działa również Włocławskie Bractwo Kuszy                                                 Izba Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Gdańska 8,
                                                                 Stanisław Zaga-  tel. 054 231 30 40
i Miecza.                                                        jewski – to artysta, któ-
                                                            ry rozsławił Włocławek    GALERIE
    Duży wpływ na wzbogacenie oferty miasta ma                                                  Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Piwna 4, tel. 054
                                                            w kraju i poza jego gra-   236 47 50. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Wstęp
wymiana kulturalna z zaprzyjaźnionymi miastami Mohyle-                                 nicami, a jego prace     bezpłatny. Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, tel. 054 411 21
wem na Białorusi i Bedford w Wielkiej Brytanii oraz Izmaił                               znalazły podziw w ga-    20. Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17, sobota i niedziela
na Ukrainie, a także Saint Avold we Francji.                                                     od godz. 9 do 13. Galeria Humoru i Satyry „Na drabinie”, ul. Żabia 8,
                                                            leriach, muzeach i ko-    tel. 054 232 10 22.
                                                            lekcjach prywatnych na
    Bliskie więzy Włocławka istnieją także ze statkiem                                świe-cie, wzbudzając     TEATRY
nazwanym jego imieniem. Początkiem tych kontaktów                                    podziw dla niepowtarzal-   Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 054 231 47 61. W
                                                                           strukturach Teatru działa: 1. Teatr Skene (amatorski zespół dziecięcy) 2.
było wodowanie tego jednego z najnowocześniejszych                                   nych realizacji autora.   Teatr Ludzi Upartych (teatr ZNP). Natomiast Teatr Tańca Brama działa przy
statków przeznaczonego do przewozu kontenerów                                      Niepozorny z wyglądu     Włocławskim Ośrodku Edukacji i Promocji, ul. Wojska Polskiego 13, tel.
                      i drobnic. Wy-                                artysta jawił się oglą-   054 232 65 34, Teatr Nasz, ul. Brzeska 1/3, kom. 0 601 817 614
                      budowany w                                  dającemu jego prace,     MEDIA
                      1989 w Stocz-                                gigantem myśli twór-     • Radio Hit, ul. Ptasia 3, tel. 054 233 13 00, www.radiohit.q4.pl, e-mail:
                      ni Gdańskiej                  Stanisław Zagajewski
                                           Ołtarz “Pieta” /tzw. mała/, 1975 czej i talentu, zadziwiając  radiohit@wp.pl
                      jest czartero-                               w realizacjach finezyj-    • Radio Pik, ul. Kościuszki 4, tel. 054 232 76 93, fax 054 231 15 44, www.
                      wany przez                                                radiopik.pl, e-mail: wloclawek@radiopik.pl
                                        nością wykończenia, bogatą symboliką, głę-
                      Linie Żeglu-                                               • Radio GRA, ul. Żabia 29, tel. 054 231 12 12, 054 231 14 14, fax 054 231
                                        bią oraz precyzją przesłania. Życie w symbiozie           16 06, www.wloclawek.gra.pl, e-mail: wloclawek@gra.pl
                      gowe Pol-              z naturą pozwalało twórcy utrwalić w glinie własne widze-      • Telewizja „Kujawy”, Piaski 9, tel. 054 231 17 77, www.tvkujawy.pl,
                      Levant.               nie świata i przekazywać współczesnym pewne ogólne          e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl
                                        i uniwersalne prawdy o Bogu, życiu i śmierci. Stanisław       • Gazeta Kujawska, ul. Żabia 29, tel. 054 232 22 22, fax 054 231 15 28,
                                                                           www.pomorska.pl, e-mail: gp.red-wlocl@gpmedia.pl
                                        Zagajewski, uczestnik licznych wystaw i laureat wielu kon-
                                                                           • Nowości Włocławskie, ul. Zielony Rynek 5, tel. 054 231 24 42,
                                        kursów, otrzymał w 1996 r. ”Pegaza” – nagrodę Wojewody        fax: 054 231 03 13, www.nowości.com.pl, e-mail: wloclawek@nowosci.
 Mv “Włocławek” jeden z najnowocześniejszych statków typu ro-ro         Włocławskiego za całokształt osiągnięć artystycznych.        com.pl
                                        Zmarł 4 kwietnia 2008 roku we Włocławku.
KULTURA
WYDARZENIA KULTURALNE (CYKLICZNE)
        Pokaz sztucznych ogni – Dni Włocławka

Styczeń
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski • Przemarsz Grup Za-
pustnych • Włocławskie Inspiracje Artystyczne
Luty
• Dobry Rock, To Hard Rock
• Zupełnie Inna Rozmowa - Warsztaty Wokalne
Marzec
• Prezentacje Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Spo-
łecznej „Mój Świat, Moje Życie”
• Kiermasz Wielkanocny
Kwiecień
• Koncert „Kujawy i Ich Goście”
• Ogólnopolski Konkurs „Interpretacje”
• Obchody Światowego Dnia Książki
Maj
• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego • Przegląd Arty-
styczny Przedszkolaków „Scena Dla Malucha”
• Plener Malarski Dla Dzieci i Młodzieży • Koncerty Organo-
we w Katedrze
Czerwiec
• Finał Turnieju Poezji Śpiewanej • Dni Włocławka
Lipiec
• Wakacyjny Blok Kulturalny • Festiwal Teatrów zza Granicy •
Kujawska Wystawa Psów Rasowych
Sierpień
• Imprezy Folklorystyczne
Wrzesień
• Rejonowy Przegląd Zespołów Muzycznych „Struna”
• Światowy Dzień Sprzątania Ziemi
Październik
• Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia”
Listopad                                W³oc³awska Informacja Turystyczna,
• Zaduszki Bluesowe • Ogólnopolski Konkurs Tańca Towarzy-      ul. Warszawska 11/13, 87-800 W³oc³awek
skiego                             tel./fax (+48 54) 411 27 57, e-mail: it@um.wlocl.pl
Grudzień                                    www.it.wloclawek.pl
• Kiermasz Bożonarodzeniowy • Sylwester Dla Mieszkańców


                                                           WŁOCŁAWEK

Recommended

Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
 
Tygodniówka senioralna Nr 40
Tygodniówka senioralna Nr 40Tygodniówka senioralna Nr 40
Tygodniówka senioralna Nr 40B G
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...Małopolski Instytut Kultury
 
Tygodniówka Senioralna nr 35
Tygodniówka Senioralna nr 35Tygodniówka Senioralna nr 35
Tygodniówka Senioralna nr 35Iwona Przybyła
 
Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29 Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29 B G
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Iwona Przybyła
 

More Related Content

What's hot

Tygodniówka nr 25
Tygodniówka nr 25Tygodniówka nr 25
Tygodniówka nr 25B G
 
Tygodniówka Senioralna
Tygodniówka SenioralnaTygodniówka Senioralna
Tygodniówka SenioralnaB G
 
Tygodniówka nr 27
Tygodniówka nr 27Tygodniówka nr 27
Tygodniówka nr 27B G
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.msowula
 
nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna B G
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
 
Prezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkuszmsowula
 
Tygodniowka 43
Tygodniowka 43Tygodniowka 43
Tygodniowka 43B G
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26B G
 
Tygodniówka senioralna nr 44
Tygodniówka senioralna nr 44Tygodniówka senioralna nr 44
Tygodniówka senioralna nr 44B G
 
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejNumer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejB G
 
V noc muzeów w Suwałkach zaproszenie
V noc muzeów w Suwałkach  zaproszenieV noc muzeów w Suwałkach  zaproszenie
V noc muzeów w Suwałkach zaproszeniesuwalki24.pl
 
Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28B G
 

What's hot (20)

Tygodniówka nr 25
Tygodniówka nr 25Tygodniówka nr 25
Tygodniówka nr 25
 
Tygodniówka Senioralna
Tygodniówka SenioralnaTygodniówka Senioralna
Tygodniówka Senioralna
 
31 tygodniowka
31 tygodniowka31 tygodniowka
31 tygodniowka
 
Tygodniówka nr 27
Tygodniówka nr 27Tygodniówka nr 27
Tygodniówka nr 27
 
FOTOinformator 05 2015
FOTOinformator 05 2015FOTOinformator 05 2015
FOTOinformator 05 2015
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
 
nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Prezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
 
Tygodniowka 43
Tygodniowka 43Tygodniowka 43
Tygodniowka 43
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
 
Tygodniówka senioralna nr 44
Tygodniówka senioralna nr 44Tygodniówka senioralna nr 44
Tygodniówka senioralna nr 44
 
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejNumer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
 
V noc muzeów w Suwałkach zaproszenie
V noc muzeów w Suwałkach  zaproszenieV noc muzeów w Suwałkach  zaproszenie
V noc muzeów w Suwałkach zaproszenie
 
Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28
 
Program Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu Slowackiego
 
Albertiana 2015
Albertiana 2015Albertiana 2015
Albertiana 2015
 
Albertiana 2014
Albertiana 2014Albertiana 2014
Albertiana 2014
 
Syll
SyllSyll
Syll
 
W unijnym klimacie
W unijnym klimacieW unijnym klimacie
W unijnym klimacie
 

Viewers also liked

Jonon guilgachin 2
Jonon guilgachin 2Jonon guilgachin 2
Jonon guilgachin 2bayarankh
 
Trigger Workshop material CERN Anton Osika
Trigger Workshop material CERN Anton OsikaTrigger Workshop material CERN Anton Osika
Trigger Workshop material CERN Anton OsikaAnton Osika
 
ORCID in RD-Switchboard
ORCID in RD-SwitchboardORCID in RD-Switchboard
ORCID in RD-Switchboardamiraryani
 
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpice
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpiceDevice Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpice
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpiceTsuyoshi Horigome
 
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweiz
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' SchweizPressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweiz
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweizwd4u
 

Viewers also liked (6)

Jonon guilgachin 2
Jonon guilgachin 2Jonon guilgachin 2
Jonon guilgachin 2
 
Trigger Workshop material CERN Anton Osika
Trigger Workshop material CERN Anton OsikaTrigger Workshop material CERN Anton Osika
Trigger Workshop material CERN Anton Osika
 
ORCID in RD-Switchboard
ORCID in RD-SwitchboardORCID in RD-Switchboard
ORCID in RD-Switchboard
 
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpice
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpiceDevice Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpice
Device Modeling of 3INPUT COMPARATOR using PSpice
 
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweiz
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' SchweizPressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweiz
Pressemitteilung 'Fascination of Plants Day' Schweiz
 
La web 2.0
La web 2.0La web 2.0
La web 2.0
 

Similar to Kultura

biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
 
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu... zaproszenie
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu...  zaproszenieWystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu...  zaproszenie
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu... zaproszeniesuwalki24.pl
 
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37B G
 
Tygodniówka Senioralna nr 41
Tygodniówka Senioralna nr 41Tygodniówka Senioralna nr 41
Tygodniówka Senioralna nr 41B G
 
Prezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowasuper138
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecAdela Faber
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecAdela Faber
 
Ostrava wojciech otto
Ostrava wojciech ottoOstrava wojciech otto
Ostrava wojciech ottoWojtek_Otto
 
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010JacekKupras
 
Bzdura Małgorzata
Bzdura MałgorzataBzdura Małgorzata
Bzdura MałgorzataMBzdura
 
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020poranny24
 
38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 TygodniówkaB G
 
Pazdziernik 12
Pazdziernik 12Pazdziernik 12
Pazdziernik 12lamelli
 

Similar to Kultura (20)

biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
 
Galeria zacheta
Galeria zachetaGaleria zacheta
Galeria zacheta
 
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu... zaproszenie
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu...  zaproszenieWystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu...  zaproszenie
Wystawa suwalczanki. historie opowiedziane szeptem zachwytu... zaproszenie
 
Sport
SportSport
Sport
 
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37
 
37 tygodniowka
37 tygodniowka37 tygodniowka
37 tygodniowka
 
Tygodniówka Senioralna nr 41
Tygodniówka Senioralna nr 41Tygodniówka Senioralna nr 41
Tygodniówka Senioralna nr 41
 
Prezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowa
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca Sosnowiec
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca Sosnowiec
 
Ostrava wojciech otto
Ostrava wojciech ottoOstrava wojciech otto
Ostrava wojciech otto
 
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
 
Bzdura Małgorzata
Bzdura MałgorzataBzdura Małgorzata
Bzdura Małgorzata
 
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
 
38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
 
Pazdziernik 12
Pazdziernik 12Pazdziernik 12
Pazdziernik 12
 
Maciej Gajewski
Maciej GajewskiMaciej Gajewski
Maciej Gajewski
 
Sosnowiec
SosnowiecSosnowiec
Sosnowiec
 

More from Włocławska Informacja Turystyczna (10)

Z biegiem Wisły
Z biegiem WisłyZ biegiem Wisły
Z biegiem Wisły
 
Włocławek i okolice
Włocławek i okolice Włocławek i okolice
Włocławek i okolice
 
Symbole miasta
Symbole miastaSymbole miasta
Symbole miasta
 
Park
ParkPark
Park
 
Miejski spacerowy szlak obiektów zabytkowych
Miejski spacerowy szlak obiektów zabytkowychMiejski spacerowy szlak obiektów zabytkowych
Miejski spacerowy szlak obiektów zabytkowych
 
Informacje WIT
Informacje WITInformacje WIT
Informacje WIT
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
 
Folder 2006 pl
Folder 2006 plFolder 2006 pl
Folder 2006 pl
 
Folder 2006 english
Folder 2006 englishFolder 2006 english
Folder 2006 english
 
2232 06 ulotka_z_herbem_miasta
2232 06 ulotka_z_herbem_miasta2232 06 ulotka_z_herbem_miasta
2232 06 ulotka_z_herbem_miasta
 

Kultura

 • 1. KULTURA I SZTUKA Z Włocławkiem PLACÓWKI KULTURALNE Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, ul. Wojska związani są i byli niezwy- Polskiego 13, tel. 054 232 65 34, fax. 054 232 40 31, Włocławskie Życie kulturalne koncentruje się wokół kilku instytucji kli artyści: Zbigniew Stec Towarzystwo Naukowe, pl. Wolności 20, tel. 054 232 28 08, Włoc- spośród których nie sposób nie wymienić, poza muzeami, i zmarły w kwietniu 2008 ławskie Centrum Kultury, ul. Toruńska 87, tel. 054 232 10 30, Miej- roku Stanisław Zaga- ska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 11/13, tel. 054 231 55 50, Teatru Impresaryjnego, Włocławskiego Ośrodka Edukacji fax. 054 231 55 94, Obserwatorium Astronomiczne, ul. Fredry 14, i Promocji Kultury, Galerii Sztuki Współczesnej, Biblioteki jewski. kom. 0 663 399 435, Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzi- Publicznej czy Włocławskiego Centrum Kultury. W ostatnich Malarstwo Ste- ctwa Kulturowego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Zapiecek 3/5, latach organizuje ca – rodowitego włocła- kom. 0 601 610 217, e-mail: awula@op.pl się coraz więcej wianina, który otrzymał MUZEA imprez, festynów w 1993 r. nominację do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a, tel. w plenerze m.in. tytułu “Międzynarodo- 054 232 36 25; DZIAŁY MZKiD: Muzeum Historii, ul. Szpichlerna wego Człowieka Roku 19, tel. 054 232 67 53, Muzeum - Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, w Parku Miejskim tel. 054 232 50 61, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. 054 i na Bulwarach. 1992/93” jest utrzymane 232 30 01, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul. Z włocławskich w duchu surrealizmu Mickiewicza 6, tel. 054 283 81 68, Muzea są czynne: • poniedziałek i metafory. Został pierw- nieczynne, • od 1 kwietnia do 31 października: • wtorek 10-18 zespołów ama- • środa 10-15 • czwartek 10-18 • piątek 10-15 • sobota • 9-15 (dyżury) torskiego ruchu szym laureatem zorga- Zbigniew Stec Bulwarowe Życie, 1993 • niedziela 10-14 • od 1 listopada do 31 marca: • wtorek 10-17 • środa artystycznego nizowanej przez Związek 10-15 • czwartek 10-15 • piątek 10-15 • sobota • 9-15 • niedziela 10-14 największymi Polskich Artystów Plastyków w Toruniu wystawy „Dzieło ceny biletów: normalny - 3 zł, ulgowy - 2 zł. roku1996” – podlega prawidłu sztuki prawdziwej, nie zna- Muzeum Diecezji Włocławskiej, ul. Kopernika 3, tel. 054 231 10 46, 054 Podpisanie porozumienia o Współpracy Miast Bliźniaczych sukcesami mogą 231 30 40. Czynne we wtorek, środę, piątek i sobotę. pomiędzy Bedford (Wielka Brytania) a Włocławkiem pochwalić się chór jącej żadnych granic. Nie daje się ona zamykać w jednym Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny Kłóbka k/Lubienia Kujaw- “Vladislavia”, Chór kręgu kulturowym ani czasowym – jest po prostu uniwer- skiego, tel. 054 284 27 92. Czynny od 15 kwietnia do 31 października: salna dla odbiorcy, mimo że może również swój temat czy oprócz poniedziałków w każdy dzień od 10 -18 / od 1 listopada do 14 Rzemieślniczy “Lutnia”, zespół pieśni i tańca “Kujawy”, kwietnia: oprócz poniedziałków w każdy dzień od 10 do 15 (bez zwie- “Echo Kujaw” i grupa taneczna “Fantazja”. We Włocławku inspiracje czerpać w konkretnym czasie i miejscu. dzania wnętrz). od 1995 r. działa również Włocławskie Bractwo Kuszy Izba Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Gdańska 8, Stanisław Zaga- tel. 054 231 30 40 i Miecza. jewski – to artysta, któ- ry rozsławił Włocławek GALERIE Duży wpływ na wzbogacenie oferty miasta ma Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Piwna 4, tel. 054 w kraju i poza jego gra- 236 47 50. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Wstęp wymiana kulturalna z zaprzyjaźnionymi miastami Mohyle- nicami, a jego prace bezpłatny. Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, tel. 054 411 21 wem na Białorusi i Bedford w Wielkiej Brytanii oraz Izmaił znalazły podziw w ga- 20. Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17, sobota i niedziela na Ukrainie, a także Saint Avold we Francji. od godz. 9 do 13. Galeria Humoru i Satyry „Na drabinie”, ul. Żabia 8, leriach, muzeach i ko- tel. 054 232 10 22. lekcjach prywatnych na Bliskie więzy Włocławka istnieją także ze statkiem świe-cie, wzbudzając TEATRY nazwanym jego imieniem. Początkiem tych kontaktów podziw dla niepowtarzal- Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 054 231 47 61. W strukturach Teatru działa: 1. Teatr Skene (amatorski zespół dziecięcy) 2. było wodowanie tego jednego z najnowocześniejszych nych realizacji autora. Teatr Ludzi Upartych (teatr ZNP). Natomiast Teatr Tańca Brama działa przy statków przeznaczonego do przewozu kontenerów Niepozorny z wyglądu Włocławskim Ośrodku Edukacji i Promocji, ul. Wojska Polskiego 13, tel. i drobnic. Wy- artysta jawił się oglą- 054 232 65 34, Teatr Nasz, ul. Brzeska 1/3, kom. 0 601 817 614 budowany w dającemu jego prace, MEDIA 1989 w Stocz- gigantem myśli twór- • Radio Hit, ul. Ptasia 3, tel. 054 233 13 00, www.radiohit.q4.pl, e-mail: ni Gdańskiej Stanisław Zagajewski Ołtarz “Pieta” /tzw. mała/, 1975 czej i talentu, zadziwiając radiohit@wp.pl jest czartero- w realizacjach finezyj- • Radio Pik, ul. Kościuszki 4, tel. 054 232 76 93, fax 054 231 15 44, www. wany przez radiopik.pl, e-mail: wloclawek@radiopik.pl nością wykończenia, bogatą symboliką, głę- Linie Żeglu- • Radio GRA, ul. Żabia 29, tel. 054 231 12 12, 054 231 14 14, fax 054 231 bią oraz precyzją przesłania. Życie w symbiozie 16 06, www.wloclawek.gra.pl, e-mail: wloclawek@gra.pl gowe Pol- z naturą pozwalało twórcy utrwalić w glinie własne widze- • Telewizja „Kujawy”, Piaski 9, tel. 054 231 17 77, www.tvkujawy.pl, Levant. nie świata i przekazywać współczesnym pewne ogólne e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl i uniwersalne prawdy o Bogu, życiu i śmierci. Stanisław • Gazeta Kujawska, ul. Żabia 29, tel. 054 232 22 22, fax 054 231 15 28, www.pomorska.pl, e-mail: gp.red-wlocl@gpmedia.pl Zagajewski, uczestnik licznych wystaw i laureat wielu kon- • Nowości Włocławskie, ul. Zielony Rynek 5, tel. 054 231 24 42, kursów, otrzymał w 1996 r. ”Pegaza” – nagrodę Wojewody fax: 054 231 03 13, www.nowości.com.pl, e-mail: wloclawek@nowosci. Mv “Włocławek” jeden z najnowocześniejszych statków typu ro-ro Włocławskiego za całokształt osiągnięć artystycznych. com.pl Zmarł 4 kwietnia 2008 roku we Włocławku.
 • 2. KULTURA WYDARZENIA KULTURALNE (CYKLICZNE) Pokaz sztucznych ogni – Dni Włocławka Styczeń • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski • Przemarsz Grup Za- pustnych • Włocławskie Inspiracje Artystyczne Luty • Dobry Rock, To Hard Rock • Zupełnie Inna Rozmowa - Warsztaty Wokalne Marzec • Prezentacje Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Spo- łecznej „Mój Świat, Moje Życie” • Kiermasz Wielkanocny Kwiecień • Koncert „Kujawy i Ich Goście” • Ogólnopolski Konkurs „Interpretacje” • Obchody Światowego Dnia Książki Maj • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego • Przegląd Arty- styczny Przedszkolaków „Scena Dla Malucha” • Plener Malarski Dla Dzieci i Młodzieży • Koncerty Organo- we w Katedrze Czerwiec • Finał Turnieju Poezji Śpiewanej • Dni Włocławka Lipiec • Wakacyjny Blok Kulturalny • Festiwal Teatrów zza Granicy • Kujawska Wystawa Psów Rasowych Sierpień • Imprezy Folklorystyczne Wrzesień • Rejonowy Przegląd Zespołów Muzycznych „Struna” • Światowy Dzień Sprzątania Ziemi Październik • Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Listopad W³oc³awska Informacja Turystyczna, • Zaduszki Bluesowe • Ogólnopolski Konkurs Tańca Towarzy- ul. Warszawska 11/13, 87-800 W³oc³awek skiego tel./fax (+48 54) 411 27 57, e-mail: it@um.wlocl.pl Grudzień www.it.wloclawek.pl • Kiermasz Bożonarodzeniowy • Sylwester Dla Mieszkańców WŁOCŁAWEK