téma                                                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

V informačním systému jako v Googlu?

527 views

Published on

Jednoduché ovládání, snadná orientace, intuitivní vyhledávání, to jsou základní potřeby uživatelů podnikových systémů.

Publikováno v ICT Revue, příloze Hospodářských novin 7.12.2010, autor Pavel Bláhovec

Published in: Technology, Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

V informačním systému jako v Googlu?

 1. 1. téma téma verzi. V některých případech tento nástroj umožňuje také spolupráci týmu řešitelů na vzniku obsahu (pro tvorbu dokumentů se jedná o technologii DITA). Ve většině případů se jedná o plnohodnotný Do cument Management System. APSn funkcionalitu ERP Týmová spolupráci a komunikace tyto nástroje se především — I Systém pokročilého plánování (APS) v prostředí Množství materiálu na potvrzené nákupní objednávce uplatní v interaktivním řešení případů. Řešitel se může onlinově ob racet na své kolegy a nadřízené, pokud potřebuje doplnit informace s omezenou kapacitou umožňuje zjednodušit, Proces plánování v APS nebo jestliže vyžaduje expertízu, která je pak nedílnou součástí ře zlepšit a řádově zrychlit činnosti v oblasti plánování. Bez použití plánovacích nástrojů APS je kapa šení případu. Business pravidla rozhodovací pravidla pro obchodní procesy, I citní plánování velice náročné. Většinou plně zaměstnává personální obsazení oddělení T — a dokonce ani nenahradí jeho funkcionalitu. plánování a při jakékoli změně je následné typicky se jedná o finanční instituce. Tyto pravidla organizace udržu ně důležitý akt vyvažování, kdy po Výrobní společnost uvažující o pořízení nad přeplánování pracné. Zavedením systému je separátně od procesů, protože se velmi často mění. rovnáváte kapacitu svého procesu stavbového plánovacího systému by si měla pokročilého plánování se situace rapidně s požadavky vašich zákazníků. Dosa uvědomit, že v takovém případě by šlo o zce změní. Časově náročné operace provede APS Procesní řízení a to integraci s již existujícím procesním řízením — žení správné pomáhá provádět život ento systém vyváženosti je nezbytné la zbytečnou investici. automaticky a hlavní úloha oddělení plánová organizace, tak i s procesním řízením dodávaným jako součást Case pro ziskovou činnost v dnešním ekonomic V případě kvalitního zavedení systému po ní spočívá v hledání možných scénářů, jak vy Managementu. kém prostředí. V každém okamžiku potřebu kročilého plánování s propojením na ERP řešit zakázky, které APS identifikovalo jako Case Management či Advanced Case Management je trendem, jete vědět, co se děje nyní i jaké dopady bude systém je přínosů hned několik a návratnost termínově nerealizovatelné. který se bude v blízké budoucnosti zmiňovat čím dál tím častěji. Vel mít vaše rozhodnutí v budoucnosti. Řešení investice je otázka pár měsíců. Proces plánování začíná načtením pracov mi pravděpodobně bude totiž udávat směr celofiremních informač pro pokročilé plánování a rozvrhování vám tu Rozhodnutí, zda zavést APS, by měla ních příkazů z ERP systému, kdy se pomocí ních systémů po následující roky. to informaci poskytne. Pomůže vám předví předcházet podrobná analýza, kdy je část vybrané optimalizační metody provede auto dat zatížení, ukázat dopad neočekávaných kvality datové struktury velice důležitá. Data matické naplánování. Je vhodné, aby potom- Marek Šoule událostí na kapacity a plánované dodávky. jsou nutná pro plánování v jakémkoliv systé to kroku byly kolizní pracovní příkazy pro ECM specialista softwarové divize, IBM české republika Poskytne vám nástroje k testování variant mu APS. Jedná se zejména o tyto údaje: přehlednost barevně označeny s odpovídají před přijetím klíčových rozhodnutí. cím významem stavu. Následně potřebuje Systém APS nejen zlepší efektivnost pro Data pracovního příkazu plánovač informaci, co barvy znamenají v ho cesu plánování, ale přiměje firmu zavést dis • Zákazník u zakázkové výroby — dinách, na kterých strojích potřebuje najít ciplínu v procesech souvisejících s pokročilým Číslo pracovního příkazu další kapacitu, jaký materiál/nákupní objed V informačním systému plánováním. Jedná se především o tyto pro cesy: včasné a přesné odhlašování provede ných prací/operací, příjem na sklad materiálů, evidence kooperací, aktuální termíny dodání Název artiklu/produktu Datum uvolnění datum začátku Priorita — — Termín datum ukončení návku je třeba urychlit. Na základě těchto in formací může provést kvalifikované rozhod nutí a úpravu plánu. jako v Googlu? Oblíbeným prvkem v APS se stal tzv. prů materiálů a poruchy strojů. • Množství zkumník materiálu, který umožňuje plánovači • Odhlášené množství (rozpracovaná výroba) trasovat konkrétní zakázku systémem s mož Zavedení APS • Číslo a název operace ností zobrazení, např. nedostatku materiálu Ne vždy má zavedení systému pokročilého Zdroj stroj, na kterém se operace vyrábí pro výrobu daného pracovního příkazu. Zob Jednoduché ovládání, snadná orientace, intuitivní vyhledávání, — plánování ve výrobním podniku smysl. Z prin Čas seřízení, Čas výroby, Čas po operaci razuje i nevyužité zásoby materiálu, projekto cipu fungování APS je důležité, aby firma byla Kusovník (struktura výrobku) vané množství v čase atd. Třídění informací, to jsou základní potřeby uživatelů podnikových systémů. pro zavedení připravena a kladla důraz na ze Stroje se kterými APS pracuje, je samozřejmostí. fektivnění podnikových procesů. Značení strojů Přínosem je možnost data dynamicky Především to znamená, že firma má dobře Kalendář strojů měnit v odpovídajícím barevném zobrazení S oken a v navigaci systému. Aby mohl uživatel vatelé pracovat s hypertextovými odkazy, zavedený a fungující ERP systém, který je Atributy vlastnost artiklu/operace — v grafickém módu plánu a dynamicky měnit bez problémů ovládají uživatelé všech najít v aplikaci potřebné údaje, musí si pama používat vlastní záložky jako „oblíbené“, správně naimplementován, používán, a je tu pro kumulace texty u grafického zobrazení pracovních pří věkových kategorií, se stává výzvou tovat, ve kterém modulu se nacházejí. a další nástroje, které pomohou najít cestu díž schopen poskytnout potřebná data pro • Kumulace vstupního materiálu kazů, podle momentální potřeby plánovače. i pro práce s internetem, kterou dnes nadnádodavatele softwarových aplika Více než 65 % respondentů potvrdilo, že k potřebné funkci stejně snadno a rychle, ja systém pokročilého plánování. A to včas • Kumulace barev cí. Ti se snaží svá řešení co možná nejvíce jednoduchost použití byla primární podmín ko se hledá na internetu. a v potřebné kvalitě. Kumulace dle teplot zpřehlednit a zjednodušit. kou při výběru a nákupu jejich podnikového Ve zdánlivě nepřehledném labyrintu obra Jakýkoliv APS systém však nenapraví ne Materiál Michael Hégr softwaru. Lidé v průzkumu definují snadnost zovek se uživatel dokáže snadno a rychle zo správné a nekvalitní zavedení ERP systému Množství materiálu na skladě produkto~ manažer, Minerva česká republika Aplikační labyrint používání aplikace jako nezbytnou, aby mo rientovat. Jednoduše a při zajištění odpoví Bez podnikových aplikací se dnes snad již hla být aplikace opravdu nástrojem, který dající bezpečnosti může pracovník data vy- žádná fungující firma neobejde. Z jednodu Jim jejich práci usnadňuje a zjednodušuje. Za hledávat, řadit, vyhodnocovat, porovnávat chých programů se postupem doby stávají důležité považují to, aby byli schopni s apli a dále s nimi pracovat, přičemž výsledkem sofistikované systémy, které se neustále rozšiřují o nové byznys procesy a funkciona kací pracovat a rozumět postupu bez manu álu a školení. vyhledávání budou Jen ty informace, ke kte rým má daný uživatel autorizovaný přístup. APICAO ‚ ~ ~~:Z TM lity. Pro uživatele to sice znamená snazší Jednoznačnou výhodou práce v takovéto práci díky automatizaci jejich činností, ale Jak z toho ven? moderní podnikové aplikaci je i značná S POD ~QLU často také nepříjemnosti v podobě nepře Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že integra úspora času a nákladů na několikadenní hlednosti systému a samozřejmě i v nutnosti ce jednoduchého a efektivního vyhledávání, školení uživatelů, které je zcela běžné při za učit se stále novým způsobům práce s infor které učiní orientaci v systému stejně snad vádění či upgradech uživatelsky nepřívěti mačními systémy. nou jako např. na Google či Seznamu, je pro vých systémů. Uživatelé tak nemusí trávit JedIný Informační systém, kteiý Vám umožní připojIt Z posledního průzkumu, který mezi uživa uživatele podnikových aplikací nezbytná. Je čas studiem rozsáhlých manuálů, naopak jej významnou poznámku k Jakémukoliv dokumentu formou teli informačních systémů provedla společ tedy již jen na dodavatelích podnikového mohou věnovat rozvoji svých profesních do papírku, tak Jak to znáte z každodenního života. nost FS na téma „Význam použitelnosti pod softwaru, Jak vyjdou požadavkům svých uži vedností. nikového softwaru“, vyplývá, že největším vatelů vstříc. Dokážeme však I mnohem více. www.IFSWORLD.com problémem pro uživatele je orientace v ob Pokud informační systém funguje stejně Pavel Bláhovec rovském množství obrazovek, vyhledávacích snadno jako webový prohlížeč, mohou uži obchodní ředitel, IFS czech22 7 prosince 2010 23

×