ภาษา C# เบื้องต้น

24,807 views

Published on

เรียนรู้การใช้งานเบื่องต้น

Published in: Technology
4 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
239
Comments
4
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษา C# เบื้องต้น

 1. 1. รายวิชา ง40209<br />ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554<br />บทที่ 1หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C#<br />ผู้สอน : กวีภัทร ภูสมศรี<br />
 2. 2. วัตถุประสงค์หลักของภาษา C#<br />เป็นภาษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่า หรือเหนือกว่า C++ แต่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเท่า โดยสามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนภาษา Visual Basic ทำให้สามารถพัฒนา แอพพลิเคชั่นในระดับสูงได้ดียิ่งกว่าการใช้ภาษา Visual Basic<br />2<br />
 3. 3. ส่วนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม<br /> 1. ชื่อโปรแกรม (Program name)โดยทั่วไปมักตั้งชื่อโปรแกรมให้สื่อความหมายกับการทำงานหรือผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อสะดวกในการใช้งาน นิยมใช้คำกริยานำหน้าตามด้วยคำขยาย<br /> 2. การกำหนดตัวแปร(Variables)หรือค่าคงที่(Constant)ที่ใช้ในโปรแกรม โดยกำหนดชื่อในภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายกับข้อมูลที่เก็บ<br />3.การกำหนดจุดเริ่มต้นของโปรแกรม(Beginning of Code)อาจใช้คำว่า BEGIN หรือ เครื่องหมาย {<br />4. ชุดคำสั่ง (Statement)เป็นคำสั่งในรูปแบบโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน<br /> 5. การกำหนดจุดสิ้นสุดของโปรแกรม(End of Code)อาจใช้คำว่า END หรือ เครื่องหมาย }<br />3<br />
 4. 4. คำอธิบาย (Comment)<br />// comment<br />สำหรับคำอธิบายเพียงบรรทัดเดียว<br />/* multiline comment */<br />กรณีที่คำอธิบายยาว หลายบรรทัด<br />4<br />
 5. 5. Separators<br />ตัวแบ่งแยก อาจเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ใช้สำหรับจัดกลุ่มคำหรือแบ่งแยกคำ <br />เช่น ในโปรแกรมภาษา C# ใช้<br />{ } ใช้จัดกลุ่มบล็อก<br />( ) ต่อท้าย method ใช้สำหรับใส่พารามิเตอร์ <br />[ ] ใช้ระบุอาร์เรย์<br />; ใช้ระบุ จบคำสั่ง (end of statement)<br />, ใช้คั่นระหว่างตัวแปร<br />. ใช้แยกชื่อออบเจ็กต์<br />5<br />
 6. 6. Keywords<br />คีย์เวิร์ด : เป็นคำที่สงวนไว้ใช้เป็นคำสั่งใน C# <br />ไม่สามารถนำคำเหล่านี้ไปกำหนดเป็นชื่ออย่างอื่นได้<br />6<br />
 7. 7. Keywords<br />7<br />
 8. 8. การกำหนดตัวแปรและข้อมูล<br />ตัวแปร(Variable) หมายถึง สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนข้อมูลชนิดต่างๆ โดยข้อมูลที่จะนำมาเก็บในตัวแปรต้องตรงกับที่เราได้กำหนดไว้ <br />และการจะนำข้อมูลไปใช้งานก็ต้องกระทำผ่านตัวแปรนี้<br />จำเป็นต้องระบุลงไปด้วยว่าตัวแปรนั้นใช้เก็บข้อมูลชนิดใด<br />8<br />
 9. 9. หลักการตั้งชื่อตัวแปร<br />ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร<br />ห้ามใช้ตัวเลข หรืออักขระเป็นตัวเริ่มต้น<br />รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ต่างกัน ถือเป็นคนละตัว(case sensitive) เช่น myvar, myVar, MYVAR ถือเป็นคนละตัว<br />ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน<br />9<br />
 10. 10. หลักการตั้งชื่อตัวแปร<br />ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถูกต้อง<br />Num, myNum1, string4, Data<br />ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้อง<br />9xx, @myWeb, Look@me<br />10<br />
 11. 11. การประกาศตัวแปร (Variable)<br />11<br />วิธี1[ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร;<br />วิธี2[ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = [ค่าเริ่มต้นของตัวแปร];<br />int x; int y, z; int Y, Z = 3;<br />Double d = 10.99;<br />String s1 = “Visual", s2=“C#” , s3=“.Net”;<br />หมายเหตุ:ไม่สามารถประกาศตัวแปรซ้ำภายในบล็อก {…} เดียวกัน<br />
 12. 12. การประกาศค่าคงที่ (Constant)<br />const int x = 1;<br />const double pi = 3.14;<br />หมายเหตุ:ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้<br />12<br />ค่าคงที่เป็นตัวแปรที่กำหนดค่าตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้<br />const [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = ค่าคงที่;<br />
 13. 13. ขอบเขตของตัวแปร<br />Global Variable ตัวแปรที่ใช้ได้ทั้งโปรแกรม<br />Local Variable ตัวแปรที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ มีขอบเขตเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้น<br />13<br />
 14. 14. มุมมองขอบเขตของตัวแปร<br />ระดับ Public <br />มีขอบเขตกว้างที่สุด สามารถเรียกใช้ ณ ตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่ในโปรเจ็ค<br />ระดับ Procedure<br />มีขอบเขตขนาดกลาง เป็นระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด มีขอบเขตอยู่ในแต่ละเหตุการณ์<br />ระดับ Block<br />มีขอบเขตขนาดเล็กที่สุด มักจะใช้เก็บค่าชั่วคราว หรือตัวแปรที่วนลูปเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวแปรที่อยู่ในบล็อกของคำสั่งต่างๆ เช่น if…else เป็นต้น<br />14<br />
 15. 15. Parameter<br />คือตัวแปรที่ใช้ในการส่งค่ามายังฟังก์ชันหรือ เมทธอดสามารถส่งผ่านค่าตัวแปร ไปทำงานในโปรแกรมย่อย ได้ 3 แบบ ได้แก่<br />Pass By Value<br />Pass By Reference<br />Pass By Constant<br />15<br />
 16. 16. ประเภทของข้อมูลในภาษา C#<br />สำหรับภาษาC# สามารถแบ่งกลุ่มประเภท ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้<br /> 1. Value types<br /> 2. References types<br /> 3.Pointer types<br />16<br />
 17. 17. ประเภทของข้อมูลในภาษา C#<br />Value typesตัวแปรของกลุ่มนี้เป็นประเภทที่ใช้ข้อมูลโดยตรง<br />จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อมีค่าใหม่ไปเก็บทับค่าเดิม และจะถูกทำลายเมื่ออยู่นอกขอบเขต <br />ชนิดข้อมูลในกลุ่มประเภทนี้ คือ sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, double, bool และ decimal<br />17<br />
 18. 18. ชนิดของข้อมูล<br />Numeric (เลขจำนวนเต็ม และเลขทศนิยม)<br />Char (ตัวอักษร)<br />String (ข้อความ)<br />Boolean (บูลีน)<br />Object<br />18<br />
 19. 19. เลขจำนวนเต็ม<br />19<br />
 20. 20. เลขจำนวนเต็มบวก<br />20<br />
 21. 21. เลขทศนิยม<br />21<br />
 22. 22. ชนิดข้อมูลอักขระ<br />22<br />
 23. 23. ข้อมูลชนิดบูลีน<br />23<br />
 24. 24. 24<br />

×