Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Passend onderwijs

955 views

Published on

Wat is passend onderwijs?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Passend onderwijs

 1. 1. Passend Onderwijs voor uw kind SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)
 2. 2. Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs prima, Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. Zo is het nu, en zo blijft het, en toch verandert er heel veel. Wat is passend onderwijs? Verdeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk
 3. 3. Passend onderwijs Alle vormen van ondersteuning •beginnen op de school van het kind, •dat in nauwe samenwerking met de ouders, •voor ieder kind, •een helder omschreven pakket aan basisondersteuning biedt.
 4. 4. Passend onderwijs gaat toch over onderwijs? Onderwijs De school werkt met inzet van pedagogische en didactische instrumenten aan de ontwikkeling van de kinderen. Ondersteuning De op een individueel kind gerichte inzet van specifieke pedagogische en/of didactische instrumenten, om het kind te helpen de eigen mogelijkheden volop te benutten. Zorg Hulpverlening aan het kind en/of personen in de omgeving van het kind. Passend Onderwijs gaat vooral over ondersteuning, maar altijd in relatie tot het onderwijs en vaak ook zorg.
 5. 5. Handelingsgericht ondersteunen Het gaat altijd om: •Hoeveel tijd en aandacht heeft de leerling nodig? •Is er aangepast of extra leermateriaal nodig? •Moet iets in het gebouw of lokaal aangepast of ingericht worden? •Is de inzet van bepaalde deskundigheid nodig? •Is samenwerking met een externe partner nodig? Er wordt altijd uitgegaan van de doelen, die voor de ontwikkeling van de leerling worden gesteld.
 6. 6. Iedere school biedt basisondersteuning. De meeste ondersteuningsvragen kunnen binnen de basisondersteuning worden opgevangen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Soms heeft een school die zelf in huis, soms moet extra ondersteuning de school in gehaald worden. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. Ondersteuning op drie niveau’s
 7. 7. Hoe is passend onderwijs in de regio Haaglanden georganiseerd?
 8. 8. • 28 schoolbesturen werken daarom samen binnen het samenwerkingsverband SPPOH. • SPPOH werkt voor bijna 200 scholen binnen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Op www.sppoh.nl kun je alle deelnemende scholen en schoolbesturen bekijken. Het aantal leerlingen Binnen SPPOH op 1 oktober 2013: Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
 9. 9. Directeur Bureau SPPOH Dagelijks bestuur: 7 Algemeen bestuur: 21 Ondersteuningsplan- raad Bestuur: 28 Expertiseteam Adviseurs Bureau Expertiseteam Coördinatoren
 10. 10. Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen kan worden. SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan’-aanpak. Wat doet SPPOH?
 11. 11. De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en ouders in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of dringende problemen (dreigen te) ontstaan. SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal (basis)onderwijs. Wat doet SPPOH?
 12. 12. Passend Onderwijs: In de praktijk
 13. 13. Carien blijft achter met lezen De leerkracht bespreekt dit met de ouders en met de intern begeleider. Afgesproken wordt dat ze in de klas en thuis extra oefent en dat de remedial teacher van de school iedere week een uurtje met haar gaat zitten. En ze gaat naar de oogarts (voor de zekerheid).
 14. 14. Als basisondersteuning niet voldoende blijkt Het gesprek gaat dan verder, maar vaak is dan meer expertise nodig. de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur passend onderwijs zijn beschikbaar. Onder regie van de intern begeleider wordt bekeken wat nodig is. Ook andere expertise kan betrokken worden bijv. de schoolarts.
 15. 15. Carien gaat niet vooruit en is ook erg onzeker Carien is halverwege het schooljaar in groep 4. De schoolprestaties gaan eigenlijk niet meer vooruit en ze is ook wel erg onzeker en stil. In het gesprek met ouders, de leerkracht, de schoolarts en de schoolondersteuningscommissie blijkt dat de ouders echtscheiding overwegen. Besloten wordt het extra oefenen met lezen en rekenen wel door te zetten, maar zonder te veel van Carien te vragen. De ouders gaan met Carien praten over de scheiding en zorgen dat ze in elk geval naar haar dansclubje blijft gaan. Onderzocht gaat worden of Carien geholpen zou zijn met een individueel arrangement. De resultaten van het overleg worden vastgelegd in het groeidocument.
 16. 16. Het groeidocument Het groeidocument wordt gebruikt voor aanvragen bij SPPOH. Het laat de voorgeschiedenis zien, wat de stimulerende en de belemmerende factoren voor het kind zijn en wat het ontwikkelingsperspectief van het kind is. Op basis daarvan wordt het ondersteuningsplan gemaakt.
 17. 17. Een plan voor Carien Bij het overleg zijn twee deskundigen betrokken. Een GZ-psycholoog, die inmiddels met Carien heeft gesproken, en een ambulant begeleider van de Buitenschool (school voor kinderen met een internaliserende problematiek).
 18. 18. Bij SPPOH wordt een aanvraag voor een individueel arrangement ingediend Voorgesteld wordt: •Een ambulant begeleider van de Buitenschool begeleidt Carien en vooral ook de leerkracht bij de eigen leerroute van Carien. Daarbij wordt vooral gelet op het zelfvertrouwen van Carien, omdat ze snel onzeker of zelfs angstig wordt. De leerkracht stimuleert dat Carien in de groep ook sociaal blijft meedoen. •De remedial teacher van de school helpt Carien bij lezen en rekenen. •Voor Carien wordt specifiek leermateriaal aangeschaft. Aanvraag voor extra ondersteuning
 19. 19. Klein stukje bureaucratie Het Expertiseteam beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de directeur van SPPOH. Binnen 6 weken (in spoedsituaties liefst sneller) wordt het besluit genomen.
 20. 20. Niet bekostigd uit het arrangement, maar wel essentieel in het plan: •De ouders hebben inmiddels een mediator in de arm genomen en met de ouders wordt afgesproken dat zij Carien naar dansen blijven brengen. •Omdat op school de laatste tijd meerdere echtscheidingssituaties speelden geeft een KIES-coach het team een training. Aanvraag voor extra ondersteuning
 21. 21. Het expertiseteam bestaat uit: – Voorzitter/coördinator SPPOH – Secretaris/orthopedagoog – Jeugdarts – Maatschappelijk werkende Het expertiseteam beoordeelt of gezien de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling het best mogelijke plan wordt voorgesteld. Het besluit is bindend, maar het is mogelijk een second opinion aan te vragen of bezwaar aan te tekenen. Het expertiseteam neemt een besluit
 22. 22. Een nieuwe school Dit heet in jargon een BAO/BAO- plaatsing en kan met of zonder arrangement plaatsvinden. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet de schooldirecteur in overleg met de ouders bij SPPOH een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Die kan voor kortere of langere duur worden afgegeven.
 23. 23. De eigen school Met een individueel arrangement kan een kind gewoon op de eigen school blijven, maar zowel zijn leerkracht als hij of zij zelf worden daarbij extra ondersteund. In de komende jaren is het de bedoeling dat binnen de scholengroepen op stadsdeelniveau groepsarrangementen ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een basisschool die zich specialiseert op taal-spraakvragen, waar leerlingen van andere basisscholen een aantal dagdelen meedraaien in een trainingsgroep.
 24. 24. Meer weten? Ga naar www.sppoh.nl. Daar vindt u al deze informatie en nog veel meer. Bijvoorbeeld een kaart van de regio.
 25. 25. Bedankt!

×