Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU

139 views

Published on

Prezentace ukazuje nejběžnější projektové možnosti nejen pro doktorské studenty na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU

 1. 1. 1 Projektové příležitosti pro doktorandy FF MU Informační vzdělávání, Ústřední knihovna FF MU, 20. 3. 2018 Ing. Markéta Jurášová, Mgr. Marie Skřivanová, Odd. výzkumu a vývoje, veda@phil.muni.cz
 2. 2. 2 Finanční podpora v roce 2017/2018  Stipendijní fond  Fond rozvoje MU  Specifický výzkum
 3. 3. Stipendijní fond  Stipendium na podporu mobility  Stipendium na podporu publikační činnosti http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/poplatk y-a-stipendia Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Žoudlík jiri.zoudlik@phil.muni.cz Studijní referent pro doktorské studium 3
 4. 4. Stipendium na podporu mobilit  Doktorští studenti v prezenční i kombinované formě  Výjezd na konferenci (aktivní, min. poster)  Krátkodobý studijní pobyt  Vše mimo ČR  Max 30 tis. Kč na kalendářní rok  Žádá se průběžně  Příspěvek na dopravu, ubytování, konferenční příspěvek  Žádost a manuál k vyplnění na webu 4
 5. 5. Stipendium na podporu publ. činnosti  Sběr žádostí jednou ročně v první půlce roku (kalendářního)  Informace o sběru na webu FF  Žádá se zpětně (naposledy za období od 1. 5. do 30. 4.)  Po posouzení žádosti je přidělena částka  Nelze vyplatit po ukončení studia 5
 6. 6. Fond rozvoje Masarykovy univerzity  Vyhlašováno každoročně na podzim pro další rok  Období řešení projektu 1.1.-31.12.  Akademické a studentské projekty  Finanční podpora v rozmezí 50 – 100 tisíc Kč  Kontaktní osoba: Mgr. Marie Skřivanová, skrivanova@phil.muni.cz, referentka VaV  https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni- struktura/219915-oddeleni-vyzkumu-a-vyvoje/frmu  http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu 6
 7. 7. Tematické okruhy FR MU  Akademické: A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů  Studentské: B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 7
 8. 8. Specifikace tematického okruhu A  Výuka v angličtině a jiných cizích jazycích  Posilování praktických aspektů vzdělávání, zvaní odborníků z praxe  Posilování projektově orientované výuky (aplikovaný výzkum, spolupráce s firmami)  Vzdělávání v oblasti testování a výukových metod  Příprava na výuku konkrétního předmětu v cizím jazyce  Zvyšování kompetencí studentů doktorského studia pro výuku i vědeckou práci  Rozvoj aktivit pro talentované studenty  Rozvoj stylizačních, komunikačních a analytických dovedností studentů  Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS 8
 9. 9. Specifikace tematického okruhu A  Řešitelem je pouze akademický pracovník  Spoluřešitelem může být zaměstnanec MU, student nebo externí pracovník  Jeden projekt může inovovat/vytvářet více předmětů  Projekty mohou být mezifakultní  Inovovaný předmět musí mít v Katalogu předmětů v Informacích o předmětu úplný popis v českém i anglickém jazyce, zejména jasně definovány výstupy z učení dle metodologie ECTS  Uvedení konkrétního termínu zavedení inovace do praxe  Souhlasné stanovisko garanta oboru  Aktivity nesmí být financovány z jiného zdroje 9
 10. 10. Specifikace tematického okruhu B  Realizace studentských projektů a aktivit, jejichž výstupy povedou k inovaci studijních programů/oborů  Téma dle aktuální potřebnosti fakulty/součásti/HS v souladu s vyhlášeným tematickým okruhem B  Řešitelem je buď student nebo akademický pracovník  Povinným spoluřešitelem studentského projektu je akademik, tzv. odborný garant projektu 10
 11. 11. Finanční rámec FR MU  Neinvestiční charakter  min. 50.000 Kč, max. 100.000 Kč  Osobní x Ostatní náklady Mzdové náklady (mzdy, odměny) Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti (DPP/DPČ) Zákonné odvody a sociální fond (35%) Stipendia X Cestovné (domácí i zahraniční, včetně konferenčních poplatků) Spotřeba materiálu (spotřební materiál vč. drobného hmotného majetku) Služby Jiné ostatní náklady 11
 12. 12. Náležitosti návrhu projektu FR MU  Návrh se podává prostřednictvím inet.muni.cz>ISEP> Editor návrhů projektů>šablona Fond rozvoje MU  Struktura návrhu: Anotace (max. 500 znaků) Tematické zaměření (určení z roletky) Vazba na Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020 Charakteristika projektu (max. 5000 znaků) obsahuje: zdůvodnění potřebnosti, stanovení cílů a výstupů projektu, způsob dosažení cílů a termín jejich realizace, vymezení cílové skupiny, popis prac. činnosti osob na projektu, udržitelnost projektu Rozpočet projektu a jeho zdůvodnění Jmenný seznam osob projektu  Souhlas odborného garanta projektu a garanta oboru (podpis na návrhu) 12
 13. 13. Podmínky realizace projektů FR MU  Aktivity předloženého projektového záměru nemohou být zároveň financovány z jiných zdrojů  Jeden zaměstnanec či student může být řešitelem pouze jednoho projektu a zároveň spoluřešitelem dalšího jednoho projektu FRMU  Finančním disponentem (příkazcem operace zakázky projektu) je v případě studentského projektu akademický pracovník, který je odborným garantem projektu.  Uvedení afiliace k MU u výstupů projektu  E-learning MU – LMS IS, ELF, Moodlinka  Potenciál komerčního uplatnění vyžaduje předběžnou kalkulaci 13
 14. 14. Kontrola a hodnocení projektů FR MU  Kontrola na úrovni HS – ve spolupráci s odd. VaV  Hodnocení na úrovni HS – proděkan pro VaV  Kontrola na úrovni Odboru pro rozvoj MU  Hodnocení na úrovni hodnotící komise  Finální výběr, výsledky před koncem roku 14
 15. 15. Kritéria hodnocení hodnotící komise  soulad obsahu projektu s Pravidly soutěže FRMU 2018;  soulad projektového záměru s Dlouhodobým záměrem MU na léta 2016-2020;  reálnost splnění stanovených cílů a výstupů projektu včetně kvantifikace výstupů a plánovaných aktivit (pokud lze kvantifikovat);  celková kvalita a připravenost projektu;  využitelnost výstupů projektu a předpoklad pro zajištění jejich udržitelnosti;  přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků (zejm. výše požadovaných osobních nákladů a cestovného) a efektivita plánovaných výdajů vůči obsahové náplni projektu a rozsahu aktivit 15
 16. 16. Řešení projektů FR MU  Odchylky v řešení a změny v čerpání rozpočtu je nutné konzultovat s garantem projektu a s odpovědnými osobami na VaV a EO  Veškeré změny se uvádějí do Závěrečné zprávy projektu  Závěrečná zpráva se odevzdává elektronicky do ISEP na výzvu referenta VaV zpravidla do konce ledna následujícího po skončení řešení projektu (stav k 31. 12.)  Vyhodnocení projektů je součástí Výroční zprávy o činnosti MU 16
 17. 17. Počty studentských projektů v uplynulých soutěžích  2018, přihlášeno 12 projektů, přijato 5+1 ve 2. kole  2017, přihlášeno 22 projektů, přijato 13  2016, přihlášeno 16, přijaty 3  Aktuálně řešené: - Implementace překladů moderních děl do výuky latiny - Aplikace pro podporu studia japonského písma - Tvorba předmětu Umění ve veřejném prostoru a architektuře - Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice - Centrum byzantské archeologie - Filigrány na ceste európskeho papiera: praktický kurz filigranológie na Ústave pomocných vied historických a archívnictva MU 17
 18. 18. Harmonogram soutěže FR MU – příklad pro rok 2018  Sběr projektových záměrů - 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  Termín odevzdání návrhů na kontrolu EO - do 20. 10. 2017  Termín odevzdání návrhů na kontrolu OVaV - průběžně kontaktujte  Zveřejnění výsledků - 22. 12. 2017  Zahájení řešení projektů - 1. 1. 2018  Předložení závěrečné zprávy - 31. 1. 2019 18
 19. 19. Grantové projekty Specifického výzkumu  Důležité dokumenty: 1) Usnesení vlády ČR ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 2) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 3) Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum – pokyny MŠMT 4) Směrnice MU č.8/2017  Odkaz na stránky RMU  http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/projektova-podpora/interni- projekty/specificky-vyzkum  Zde naleznete text výzvy i pravidla (směrnici) 19
 20. 20. Kategorie Specifického výzkumu  A a B administrace probíhá na fakultách. Soutěž vyhlašována každoročně Podpora grantových projektů specifického výzkumu v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie A Podpora projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí - kategorie B.  C a D kategorie administrace na RMU nemusí být vyhlášena každý rok 20
 21. 21. SV kategorie A  Řešitel projektu: 1) akademický pracovník 2) student zapsaný na MU v doktorském studijním programu (v případě, že budoucím řešitelem projektu je student, písemný souhlas školitele studenta s členstvím v řešitelském týmu a jeho písemné vyjádření k projektu; tímto vyjádřením školitel potvrzuje schopnost studenta vést projekt a vhodnost složení týmu).  Na FF v kategorii A nebývá zvykem. 21
 22. 22. Kategorie A – návrh projektu Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Návrhy projektů musí mít následující náležitosti:  anotace,  odborná charakteristika projektu, ve které bude stručně uvedeno: charakteristika řešené problematiky, současný stav řešení, cíle projektu a způsob jejich dosažení, časový harmonogram řešení.  předpokládané výstupy,  plánovaná účast na odborných akcích hrazená z podpory projektu - v případě plánované účasti na konferencích, workshopech či jiných prezentačních akcích předpokládané uvedení příspěvku (poster, přednáška, publikace ve sborníku),  seznam a stručná souhrnná charakteristika zásadních odborných výsledků členů výzkumného týmu relevantních pro projekt dosažených za poslední 3 roky,  celkový počet studentů (magisterských i doktorských) zapojených do řešitelského týmu,  celkový počet akademických pracovníků zapojených do řešitelského týmu,  požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet, 22
 23. 23. Kategorie A – podmínky realizace  Finanční podpora na jeden projekt v kategorii A činí maximálně 3 mil. Kč.  Podíl osobních nákladů na studenty včetně stipendií musí činit více jak 60 % z celkových osobních nákladů.  Počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu. 23
 24. 24. Hodnocení kategorie A  První kolo V prvním kole oponentního řízení jsou hodnoceny všechny návrhy obsahující předepsané. Kritérii pro hodnocení návrhů projektů jsou zejména: odborná kvalifikovanost školitele, tematická návaznost projektu na realizovaný výzkum, potenciál k dlouhodobosti záměru projektu, odborná úroveň předpokládaných výsledků, přiměřenost celkového rozpočtu, vhodnost složení výzkumného týmu, míra koordinace návrhů z hlediska výzkumných a výukových potřeb fakulty. Opatřením děkana lze pro účely hodnocení projektů v prvním kole stanovit doplňková kritéria hodnocení vycházející ze specifických nároků fakulty na kvalitu výzkumu.  Druhé kolo Za realizaci druhého kola vstupního oponentního řízení odpovídá prorektor pro výzkum, administrativu tohoto kola oponentního řízení zajišťuje OV RMU. 24
 25. 25. SV kategorie B Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Návrhy projektů musí mít následující náležitosti:  anotace,  odborná charakteristika plánované konference,  plánovaný termín jejího konání,  charakteristika cílové skupiny, pro kterou je konference pořádána,  popis organizačního zabezpečení akce,  celkový počet studentů (magisterských i doktorských) zapojených do řešitelského týmu,  celkový počet akademických pracovníků zapojených do řešitelského týmu,  požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet. 25
 26. 26. Hodnocení kategorie B  Kritérii pro hodnocení návrhů projektů jsou zejména: návaznost odborné tematiky konference na výzkum preferovaný na fakultách, resp. MU, zabezpečení odborné úrovně konference, úroveň organizačního zabezpečení, charakter a šíře cílové skupiny (účastníci konference), dopad akce z hlediska reprezentace MU, předpokládaná efektivita využití finančních prostředků 26
 27. 27. Změny v projektu SV Projekty specifického výzkumu jsou jednoleté, proto není možné nevyčerpané finanční prostředky převádět do fondu účelově určených prostředků Podstatnou změnou v projektu kategorie A i B se rozumí:  změna položkového členění rozpočtu spočívající v přesunu finanční podpory mezi projekty,  změna řešitele,  předčasné ukončení projektu. Ostatní změny jsou změnami nepodstatnými. 27
 28. 28. Harmonogram soutěže SV A a B – příklad pro rok 2018 Termín příjmu návrhů 5. 9. 2017 - 31. 10. 2017 1. kolo hodnotící lhůty 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017 2. kolo hodnotící lhůty 1. 12. 2017 - 22. 12. 2017 Realizace projektů 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 28
 29. 29. SV kategorie C – podpora diplomových prací  O podporu projektů se v případě kategorie C mohou ucházet: a) studenti magisterských studijních programů MU zapsaní v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru nebo b) studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru Podáním přihlášky se navrhovatel zavazuje, že v případě získání finanční podpory projektu uvede tuto skutečnost ve své diplomové práci Finanční podpora projektu může činit v kategorii C nejvýše 60 tisíc Kč 29
 30. 30. SV kategorie D – podpora studentských časopisů  O podporu mohou ucházet studenti MU.  Finanční podpora projektu může činit v kategorii D nejvýše 60 tisíc Kč 30
 31. 31. Harmonogram soutěže SV C a D – příklad pro rok 2018 Kategorie C Kategorie D Soutěžní lhůta 1. 11. 2016 - 31. 12. 2016 1. 9. 2016 - 31. 10. 2016 Hodnoticí lhůta 1. 1. 2017 – 31. 1. 2017 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 Realizace projektu 1. 2. 2017 – 31. 12. 2017 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 Lhůta pro podávání průběžných zpráv do 30. 6. 2017 nepodává se Lhůta pro podávání závěrečných zpráv do 31. 1. 2018 do 31. 1. 2018 Lhůta pro závěrečné oponentní řízení do 31. 3. 2018 do 31. 3. 2018 31
 32. 32. Dedikace k projektu specifického výzkumu  Výsledky vzniklé z podpory na specifický vysokoškolský výzkum a odvedené v závěrečné zprávě projektu musí být v RIV (IS) navázány na zdroj financování SV.  Co se týče uvedení dedikace k SV do vlastních publikací, zde je vždy nutné zvážit, zda byl SV hlavním zdrojem financování daného výzkumu. Pokud ano, pak by dle dobré praxe měla být dedikace v publikaci uvedena. Také je nutné zvážit požadavky ostatních poskytovatelů na výhradní dedikaci a speciální požadavky vydavatelů. 32
 33. 33. Dedikace k projektu specifického výzkumu  Doporučená formulace: Česky: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Masarykově univerzitě v rámci projektu "xxx (vepište název projektu)" číslo (číslo projektu z ISEPu) podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce ….. Anglicky: This report/book/publication was written at Masaryk university as part of the project "xxx (name)" number (from ISEP)with the support of the Specific University Research Grant, as provided by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in the year….. 33
 34. 34. Kontakty  SV kategorie A a B Kontaktní osoba přímo na FF MU Oddělení výzkumu a vývoje Ing. Markéta Jurášová jurasova@phil.muni.cz  SV kategorie C a D Kontaktní osoba přímo na RMU Odbor výzkumu Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá svarickova@rect.muni.cz 34
 35. 35. Děkujeme za pozornost.  Dotazy  Kontakt: veda@phil.muni.cz  Web: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni- struktura/219915-oddeleni-vyzkumu-a-vyvoje 35

×