Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Business Initiative

1,146 views

Published on

Iniciativa pro sociální podnikání Evropské Komise

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Business Initiative

 1. 1. Iniciativa pro sociální podnikání (Social Business Initiative) Jan Veselý, 2. 4. 2012
 2. 2. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 2
 3. 3. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 3
 4. 4. Evropa 2020 Akt o jednotném trhu Balíček opatření na podporu podnikání a odpovědných podniků Podpora Usnadnění sociálního Sníženíodpovědného podnikání administrativní podnikání (Iniciativa pro sociální zátěže pro MSP (CSR, CBCR) podnikání) 4
 5. 5. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 5
 6. 6. Iniciativa pro sociální podnikání• Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů• Krátkodobý akční plán, jehož cílem je podporovat zakládání a rozvoj sociálních podniků - 11 prioritních opatření rozdělených do 3 témat: – Financování – Viditelnost – Právní prostředí• Podněty k úvahám pro střednědobý a dlouhodobý vývoj 6
 7. 7. Akční plán• Financování 1. Evropský právní rámec pro solidární investiční fondy 2. Mikroúvěry 3. Evropský finanční nástroj 4. Investiční priorita• Viditelnost• Právní prostředí• Nad rámec akčního plánu 7
 8. 8. 1. Evropský právní rámec pro solidární investiční fondy• Cíle: usnadnit sociálním podnikům přístup na finanční trhy, podpořit vytvoření dedikovaných fondů• V Aktu o jednotném trhu• Label: European Social Entrepreneurship Fund (70% podíl investován v sociálních podnicích)• Standardizované informace pro investory• Evropský pas – možnost získat investice kdekoliv v EU• Problematika měření návratnosti investic• Zprvu jen pro profesionální investory• Konzultace o podpoře sociálních investičních fondů (13. 7. – 14. 9. 2011)• Stav: přijato Komisí 7. 12. 2011, míří do EP a Rady 8
 9. 9. 2. Mikroúvěry• Cíl: lépe analyzovat, podněcovat a podporovat rozvoj právního a institucionálního prostředí mikroúvěru.• Evropský nástroj mikrofinancování Progress• Konference „Improving the regulatory environment for microcredit“ (2. 12. 2011)• Přílišná diverzita sektoru v EU je problém• Bez regulace a kontroly panuje nedůvěra, může ale poškodit trh• UK úroky 19 - 50 %, nespláceno 10 – 20 % úvěrů• Vysoké náklady na správu úvěru v poměru k jejich velikosti• Spolupráce komerčních bank a mikrofinančních institucí• European Microfinance network - Code of Conduct• Snaha mít po roce 2014 v EU harmonizovanou legislativu• Stav: probíhá 9
 10. 10. 3. Evropský finanční nástroj• Zavést evropský finanční nástroj mající k dispozici 90 milionů eur, který zjednoduší přístup k financování.• V rámci Programme for Social Change and Innovation (PSCI) – integruje Progress, EURES a European Progress Microfinance Facility a je spravován přímo Komisí – Spolu s ESF a EGF pilíř Initiative for Employment and Social Inclusion 2014-2020• Stav: přijato Komisí 6. 10. 2011 10
 11. 11. 4. Investiční priorita• Zařadit sociální podniky mezi prioritní příjemce investičních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF)• Vedeno pod sociálním začleněním• Common Strategic Framework – jednotná koncepce pro všech 5 budoucích fondů• Stav: investiční priorita přijata Komisí 6. 10. 2011 (Cohesion Policy proposals, v rámci PSCI), CSF přijat 14. 3. 2012 11
 12. 12. Akční plán• Financování• Viditelnost 5. Osvědčené postupy a využitelné vzory 6. Databáze značek a osvědčení 7. Vzájemné učení a kompetence 8. Elektronická platforma a přístup k programům Společenství• Právní prostředí• Nad rámec akčního plánu 12
 13. 13. 5. Osvědčené postupy a využitelné vzory• vypracovat úplnou mapu sociálních podniků v Evropě,• stanovit jejich charakteristiky, hospodářské modely, hospodářský význam, potenciál přeshraničního růstu,• obsah a parametry právních postavení a daňových režimů,• jakož i stávající systémy označování.• Stav: probíhá 13
 14. 14. 6. Databáze značek a osvědčení• Vytvořit veřejnou databázi označení a certifikátů, které se v případě sociálních podniků v Evropě používají.• Stav: probíhá 14
 15. 15. 7. Vzájemné učení a kompetence• Podporovat vzájemné učení a posilovat kompetence vnitrostátních a regionálních orgánů při zavádění:• společných podpůrných strategií,• podpory a financování sociálních podniků, zejména v rámci strukturálních fondů,• a to s využitím analýzy, sdílení správné praxe, vysvětlování, aktivit síťového propojení a šíření.• Stav: probíhá 15
 16. 16. 8. a) Elektronická platforma• Vytvořit jednotnou a vícejazyčnou elektronickou platformu s informacemi a výměnou informací,• případně propojenou s Evropskou inovační sociální platformou a se sítí Enterprise Europe Network• pro podnikatele v sociální oblasti, podnikatelské inkubátory a klastry, sociální investory a jejich spolupracovníky.• Stav: probíhá 16
 17. 17. 8. b) Přístup k programům Společenství• Lépe informovat a usnadňovat přístup ve vztahu k programům Společenství, které mohou poskytnout podporu podnikatelům v sociální oblasti, jako je například ERASMUS, ERASMUS pro mladé podnikatele, TEMPO, „Mládež v akci“ 2007–2013 (zejména aktivity „Iniciativy mládeže“) a HORIZON 2020.• Stav: probíhá 17
 18. 18. Akční plán• Financování• Viditelnost• Právní prostředí 9. Status evropské družstevní společnosti, status evropské nadace a situace vzájemných společností 10. Veřejné zakázky 11. Státní podpora• Nad rámec akčního plánu 18
 19. 19. 9. a) Status evropské družstevní společnosti• Podle výsledků konzultací dotčených stran předložit návrh zjednodušení nařízení o statutu evropské družstevní společnosti s cílem posílit jeho nezávislost na vnitrostátních právních předpisech a zjednodušit tím jeho použití při zakládání sociálních družstevních podniků.• Stav: probíhá 19
 20. 20. 9. b) Status evropské nadace• Avizováno v Aktu o jednotném trhu• Snížení nákladů a právní nejistoty (přeshraniční aktivity)• Evropská značka (image)• Daňové zacházení rovnocenné s tuzemskými nadacemi (existují paralelně)• Musí prokázat svůj veřejně prospěšný účel, přeshraniční rozměr a vlastnictví zakládacích aktiv v hodnotě minimálně 25 000 EUR• ČR konkrétně zmíněna jako stát omezující přeshraniční poskytování služeb nadacemi• Stav: přijato Komisí (8. 2. 2012) 20
 21. 21. 9. c) Situace vzájemných společností• Mutual societies = dobrovolné sdružení osob sloužící k uspokojení společných potřeb, pracují s vlastními, společnými a nedělitelnými fondy (rozdíl oproti družstvům)• Zahájit studii o situaci vzájemných pojišťoven ve všech členských státech, zejména s cílem zkoumání jejich přeshraničních činností.• Stav: probíhá 21
 22. 22. 10. Veřejné zakázky• Reforma veřejných zakázek a udělování koncesí (zjednodušení, zprůhlednění…)• Zhodnotit prvek kvality zejména v případě sociálních a zdravotních služeb• Studovat, jak zohlednit pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě zboží a poskytování služeb• Goldplating – členský stát implementuje více, než je EU požadováno (např. více regulace)• Koncept nákladů životního cyklu (zahrnout lze i environmentální náklady)• Lze vyžadovat certifikáty (sociální, environmentální), je nutné akceptovat ekvivalentní značky• Upřednostnění chráněných dílen, ale redukce podílu znevýhodněných z 50 % na 30 %• Neznevýhodnění – jak při důrazu na rovné příležitosti někoho zvýhodnit (dodržení Smlouvy o zákazu diskriminace, rovném zacházení a transparentnosti)• Stav: přijato Komisí 20. 12. 2011 22
 23. 23. 11. Státní podpora• Zjednodušit pravidla pro přidělování státní podpory pro sociální a místní služby (a pomoci tak řadě sociálních podniků).• Revidovaný balíček pravidel: – Objasnění základních pojmů („podpora“) – Změny oznamování poskytnutí náhrad Komisi – Rámec pro posuzování vysokých náhrad – Nařízení de minimis (náhrada pod určitou hodnotu nespadá pod státní kontrolu)• Stav: přijato Komisí 20. 12. 2011 23
 24. 24. Akční plán• Financování• Viditelnost• Právní prostředí• Nad rámec akčního plánu – European Venture Capital Funds 24
 25. 25. European Venture Capital Funds• Na úrovni EU není pro rizikové fondy legislativa a pouze 9 členský států má rizikový kapitál zakotven v zákonech• Minimum přeshraničního fundraisingu (12 %)• Návrh o rizikovém kapitálu: – Jednotný soubor pravidel – Jednotný postup pro kategorie investorů – European marketing passport• Stav: přijato Komisí 7. 12. 2011 25
 26. 26. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 26
 27. 27. Definice sociálního podnikání• „ V rámci svého přístupu k tomuto rozmanitému odvětví Komise nemá v úmyslu předložit normativní definici, která by byla prosazovaná pro všechny a vedla by k právně závaznému omezení.“• „v případě potřeby přijme *…+ přesnější definici“• Definice bude ale jistě potřeba pro sociální investiční fondy a „neznevýhodnění“ při veřejných zakázkách• Označení sociálních podniků - labeling• V zemích EU mnoho různých definic, rozsáhlé téma, bude velmi problematická 27
 28. 28. Sociální podniky dle Komise• pro něž je sociální a společenský cíl společného zájmu smyslem obchodního opatření, které často vede k vysoké úrovni sociální inovace (v originále: the social or societal objective of the common good is the reason for the commercial activity, often in the form of a high level of social innovation),• jehož zisky jsou z větší části reinvestovány pro splnění tohoto sociálního cíle,• a jejichž způsob organizace nebo vlastnický systém odráží jejich poslání, využívají demokratické nebo podílnické zásady nebo směřují k sociální spravedlnosti. 28
 29. 29. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 29
 30. 30. Social start-ups• Česky: „mladé výhonky“ v sociální oblasti • Prudce inovativní začínající sociální podniky• Budou významně podporované 30
 31. 31. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 31
 32. 32. Metriky• V Iniciativě se toto téma přímo neřeší• Potřebné ale pro vyhodnocování investic (sociální fondy)• Na konferenci např. Nadia Calviño• Problematika vhodných metrik (SROI a mnoho dalších) 32
 33. 33. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 33
 34. 34. Instituce EU• Evropská komise – BEPA (Skupina politických poradců Komise) – GECES (Poradní skupina pro sociální podnikání) – José Manuel Barroso (předseda) – Michel Barnier (DG MARKT; vnitřní trh a služby) – László Andor (DG EMPL; zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění) – Antonio Tajani (DG ENTR; průmysl a podnikání)• Evropský parlament – Intergroup „Social economy“• Evropský hospodářský a sociální výbor – kategorie (skupina) Sociální ekonomika – Miguel Angel Cabra de Luna (předseda kategorie)• Výbor regionů – Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) – Satu Tietari (reportérka)• Evropská rada?• Rada EU? 34
 35. 35. Nevládní organizace• Reves Network• Euclid Network• CECOP-CICOPA• EMES European Research Network• … 35
 36. 36. Obsah• Kontext vzniku• Obsah Iniciativy• Definice sociálních podniků• Social start-ups• Metriky• Aktéři• Historie 36
 37. 37. Před Iniciativou• Workshop „Evropa a sociální inovace“ (BEPA, 19. – 20. 1. 2009)• Politické směry pro příští Komisi (J. M. Barroso, 3. 9. 2009)• EUROPE 2020 (3. 3. 2010)• Empowering people, driving change (BEPA, 5. 2010, vydáno 2011)• Na cestě k Aktu o jednotném trhu (27. 10. 2010)• Veřejná konzultace o Aktu o jednotném trhu (11. 2010 – 2. 2011)• Spuštění Social Innovation Europe (16. – 17. 3. 2011)• Akt o jednotném trhu (13. 4. 2011)• Workshop „Evropský ekosystém pro sociální podnikání“ (25. – 26. 5. 2011)• Konzultace o podpoře sociálních investičních fondů (13. 7. – 14. 9. 2011)• Iniciativa pro sociální podnikání (25. 10. 2011) 37
 38. 38. Události po publikaci Iniciativy• Průzkumné stanovisko EHSV (26. 10. 2011)• Konference „Sociální podnikání a sociální podniky“ (18. 11. 2011)• Konference „Improving the regulatory environment for microcredit“ (2. 12. 2011)• Přijetí návrhu reformy veřejných zakázek (EK, 20. 12. 2012)• 12. setkání Komise pro hospodářskou a sociální politiku (Výbor regionů, 8. 2. 2012)• GECES – výzva pro experty (22. 2. 2012)• Konzultace „Balíčku opatření na podporu podnikání a odpovědných podniků “ (Výbor regionů, 2. 3. 2012)• Common Strategic Framework (EK, 14. 3. 2012)• Veřejné slyšení „O sociálním podnikání“ (EP - Social Economy Intergroup, 29. 3. 2012)• Konference „Sociální a solidární podnikání v EU“ (EP, 25. 4. 2012)• 13. setkání Komise pro hospodářskou a sociální politiku (Výbor regionů, 26. 4. 2012)• Konference EHSV o sociálních podnicích (8. 10. 2012) 38
 39. 39. Děkuji!• Dotazy?• Komentáře?• Co dalšího by vás zajímalo?• Kontakt: jan@vese.ly 39

×