Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to "Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". Γεωργία Παντίδου,Γεώργιος Σωτηρόπουλος (20)

Advertisement

"Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα". Γεωργία Παντίδου,Γεώργιος Σωτηρόπουλος

 1. Ρούθος και Αιλιαμός: δύο ελλημόθφμοι Ρφμαίοι μιλούμ για δίαιηα και υάρεμα… 8μ Πακειιήκημ Σοκέδνημ με Δηεζκή Σομμεημπή «Τεπκμιμγίεξ Πιενμθμνίαξ θαη Γπηθμηκςκηώκ ζηεκ Γθπαίδεοζε» Πακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ, Βόιμξ 28-30/9/2012
 2. Ε δηδαζθαιία ηςκ ανπαίςκ ειιεκηθώκ ακέθαζεκ θαηείπε πνμκμμηαθή ζέζε ζε όια ηα πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ ζηεκ ηζημνία ηεξ ειιεκηθήξ εθπαίδεοζεξ. Τμ μάζεμα ηςκ Ανπαίςκ Γιιεκηθώκ πενηεβιήζε με ορειό θύνμξ ιόγς ηεξ επέκδοζήξ ημο με εζκηθό -θαη ζοπκά θνμκεμαηηζηηθό- παναθηήνα θαη ηεξ ζεώνεζήξ ημο ςξ ορειμύ μμνθςηηθμύ αγαζμύ (Πόιθαξ,2001), δηαμμνθώκμκηαξ έηζη ζημοξ μαζεηέξ/ηνηεξ μηα πμιύ ζογθεθνημέκε εηθόκα θαη ακηίιερε γηα ηεκ ανπαηόηεηα αιιά θαη ηεκ εθάζημηε ζύγπνμκε πναγμαηηθόηεηα.
 3. Ε ηνέπμοζα ηάζε ζηε δηδαζθαιία ηςκ ανπαίςκ ειιεκηθώκ: • ε μηθμδόμεζε μίαξ δηαπμιηηηζμηθήξ πνμζέγγηζεξ • ε πνμέθηαζε ηεξ ανπαημγκςζηηθήξ μεζόδμο ζε πημ ζύγπνμκα μμκμπάηηα: -ακαζοκζέημκηαξ ηεκ εηθόκα ημο ανπαίμο ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ ζημ θμηκςκηθό θαη πμιηηηθό ημο πιαίζημ ακαδεηθκύμκηαη μη δηαιεθηηθέξ δηαδηθαζίεξ πμο μδήγεζακ ζηε δεμημονγία ημο μέζα από ηηξ γόκημεξ ακηαιιαγέξ με ημοξ πνμεγμύμεκμοξ θαη ζύγπνμκμύξ ημο πμιηηηζμμύξ, θαζώξ θαη ηα θιενμδμηήμαηά ημο ζημοξ επόμεκμοξ (Τζάθμξ, 2004).
 4. Ε αλημπμίεζε ηςκ ΤΠΓ ζηε δηδαζθαιία ηςκ ανπαίςκ ειιεκηθώκ: • ζομβάιιεη ζε μηα κέα ιμγηθή δηδαθηηθήξ θαη παηδαγςγηθήξ πνμζέγγηζεξ ημο μαζήμαημξ, • μη μαζεηέξ/ηνηεξ έπμοκ ηε δοκαηόηεηα : ακαδήηεζεξ, θνηηηθήξ επελενγαζίαξ θαη ζοκζεηηθήξ πανμοζίαζεξ πιενμθμνηώκ, ελάζθεζεξ ζηεκ αλημπμίεζε πμηθίιςκ ζεμεηςηηθώκ πόνςκ θαη ηε δεμημονγία πμιοηνμπηθώκ θεημέκςκ.
 5. Μ’ αοηό ημκ ηνόπμ επηηογπάκεηαη μεγαιύηενε εμβάζοκζε θαη θαηακόεζε (Γηάκκμο, 2010) θαιιηενγμύκηαη γκςζηηθέξ ζηναηεγηθέξ δηενεοκεηηθμύ παναθηήνα, θονίςξ ζε ό, ηη ζπεηίδεηαη με ηεκ πνμζέγγηζε ημο δηαθμνεηηθμύ ζοζηήμαημξ αληώκ ημο ανπαημειιεκηθμύ θόζμμο θαη ηε δηενεύκεζε ηεξ αιιαγήξ θαη ηςκ αηηίςκ αοηήξ ςξ πνμξ ζηάζεηξ, ακηηιήρεηξ, κμμηνμπίεξ (Τζάθμξ, 2004).
 6. Απμηειέζμαηα ενεοκεηηθώκ πνμζπαζεηώκ θαη δηδαθηηθώκ πανεμβάζεςκ Ε αλημπμίεζε ηςκ ΤΠΓ ζηα Ανπαία Γιιεκηθά μπμνεί κα επηθένεη ελαημμηθεομέκε θαη παναζηαηηθόηενε δηδαζθαιία, ακαηνμθμδόηεζε θαη αθύπκηζε εζςηενηθώκ θηκήηνςκ μάζεζεξ, αθόμε θαη ζε μαζεηέξ αδηάθμνμοξ, πάνε ζημκ παηγκηώδε παναθηήνα θαη ηεκ απμθόνηηζε ημο μαζήμαημξ από ημ εηδηθό βάνμξ πμο ημο απμδίδεηαη (Σομεςκίδεξ-Φώιηα, 2009). Ταοηόπνμκα ακαδεηθκύεηαη ε πολσηροπικόηηηα θαη θακενώκμκηαη δηάθμνεξ πηοπέξ ημο γκςζηηθμύ ακηηθεημέκμο, εκώ απμθεύγεηαη ε μομολιθικόηηηα θαη ε ασθεμηία ημο ζπμιηθμύ εγπεηνηδίμο (Δέηηα, 2009; Σομεςκίδεξ-Φώιηα, 2010).
 7. Πμιύ ζεμακηηθή θνίκεηαη ε δοκαηόηεηα κα δςκηακεύμοκ ηα θείμεκα μέζα από ηηξ μαζεηηθέξ δεμημονγίεξ: ειεθηνμκηθά θμιάδ, πμιομεζηθέξ πανμοζηάζεηξ, ρεθηαθέξ αθεγήζεηξ, δναμαημπμίεζε θεημέκςκ θαη βηκηεμζθόπεζε ζογθαηαιέγμκηαη ζημοξ πηζακμύξ ηνόπμοξ δεμημονγηθήξ αλημπμίεζεξ ηςκ ΤΠΓ. Σημ πιαίζημ αοηό εκηάζζμκηαη ενεοκεηηθέξ πνμζπάζεηεξ όπςξ ηςκ Νηθμιάμο & Πιαηή, όπμο, ζηα πιαίζηα ένγμο eTwinning με ηίηιμ «Enjoy Ancient Greek and multimedia friendship», Έιιεκεξ μαζεηέξ Γομκαζίμο δεμημονγμύκ βίκηεμ γηα κα δηεοθμιύκμοκ ημοξ Οιιακδμύξ ζομμαζεηέξ ημοξ ζηεκ εθμάζεζε ηςκ ανπαίςκ ειιεκηθώκ (Νηθμιάμο & Πιαηήξ, 2011).
 8. Σηε μειέηε ημο Κέκηνμο Γιιεκηθήξ Γιώζζαξ (Πόιθαξ, 2011) ζπεηηθά με ηεκ έκηαλε ηςκ ΤΠΓ ζηε δηδαζθαιία ηςκ θιαζηθώκ γιςζζώκ ζημ Πνόγναμμα Σπμοδώκ ηεξ Αγγιίαξ γηα ηε Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε παναηενείηαη όηη με ηεκ αλημπμίεζε ηςκ ΤΠΓ εοκμείηαη ε πολλαπλή αμαπαράζηαζη ηης γμώζης θαη μεηαζπεμαηίδμκηαη ηα κλαζικά κείμεμα ζε πολσηροπικά μαθηζιακά αμηικείμεμα, όπμο ε ανπαία γιώζζα είκαη έκαξ θαζμνηζηηθόξ αιιά όπη μ μμκαδηθόξ πόνμξ γηα ηε δεμημονγία κμήμαημξ θαη ηεκ ακάγκςζε ηςκ θεημέκςκ.
 9. Δελφίνι-δελφινάκι Δείτε το στο prezi.com http://prezi.com/vufaky1lrkow/presentation/
 10. Τα μαθηζιακά και παιδαγφγικά αποηελέζμαηα ηςκ δύμ δηδαθηηθώκ πανεμβάζεςκ ζύμθςκα με ηεκ αλημιόγεζε εθ μένμοξ ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ: • πανμπή θηκήηνςκ γηα δεμημονγηθή εκαζπόιεζε • πνμζέιθοζε θαη δηαηήνεζε ηεξ πνμζμπήξ • ενεζηζμόξ ηεξ γκςζηηθήξ πενηένγεηαξ θαη ημο εκδηαθένμκημξ θαη • ζοκαθόιμοζε θαηάθηεζε ημο πενηεπμμέκμο ηςκ θεημέκςκ με έκακ πμιύ μοζηαζηηθό, εκδηαθένμκηα θαη επμηθμδμμεηηθό ηνόπμ.
 11. Δόζεθε ηδηαίηενε πνμζμπή ζηεκ θαιιηένγεηα γκςζηηθώκ θαη μεηαγκςζηηθώκ δελημηήηςκ με πμηθίιμοξ ηνόπμοξ. Ε παναζηαηηθή πανμοζίαζε ηςκ κμεμάηςκ με εηθόκα, βίκηεμ θαη ήπμ, ε μπηηθμπμίεζε ηςκ πιενμθμνηώκ, ε δηαθμνμπμίεζε ζηηξ γναμμαημζεηνέξ ζε πνώμα ή μέγεζμξ ζημ ζώμα ημο θεημέκμο απμηειμύκ ζεηηθμύξ πανάγμκηεξ ζηεκ προζέγγιζη ημο θεημέκμο θαη ηεκ εμβάθσμζη ζ’ αοηό, ώζηε κα θαηακμεζεί πιήνςξ, πςνίξ κα δίκεηαη μεηάθναζε.
 12. Ε οπηικοποίηζη ηοσ σλικού θαη ε τρήζη ηης εικόμας γεκηθόηενα ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία ζοκηειεί ζηεκ αποζαθήμιζη ηης ζκέυης, ζηεκ εμίζτσζη ηης καηαμόηζης, ζηεκ ειζαγφγή μέας γμώζης, ζημκ εμηοπιζμό ηφμ παραμοήζεφμ θαη ζηε δημιοσργική ζκέυη. Βεβαίςξ, όηακ μη μαζεηέξ/ηνηεξ θαιμύκηαη ή απμθαζίδμοκ κα δεμημονγήζμοκ πολσηροπικά κείμεμα γηα κα εθθνάζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ ακηαπμθνίζεηξ ζηα δηδαπζέκηα, αοηέξ μη δεληόηεηεξ ακαπηύζζμκηαη πμιύ πημ γνήγμνα θαη απμηειεζμαηηθά θαη ζοκηζημύκ ημκ οπηικό γραμμαηιζμό, ηεκ ηθακόηεηα κα ακηηιαμβάκεηαη, κα εθθνάδεηαη, κα ζθέπηεηαη θαη κα μαζαίκεη θακείξ μέζς εηθόκςκ (Αογενηκμύ, 2008).
Advertisement