Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών ΜαθημάτωνΈνωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων -ΣΕΠΤ 2022

ΔΝΧ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Παπαλαζηαζίνπ 49 104 45 ΑΘΖΝΑ Σει. Φαμ.: 210 8321783 / 6977904185
e-mail: enoshkkm@otenet.gr http:// www.art-teachers.com
ETH΢IO ΠANEΛΛAΓIKO ΢ΤΝΔΓΡΗΟ
7- 10 ΢επηεκβξίνπ 2022
ANΧTAΣΖ ΢XOΛH KAΛΧN ΣΔΥΝΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΔΣΑΡΣΖ 7 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ (Αίζνπζα Κηλεκαηνγξάθνπ)
09:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόλησλ – Δγγξαθέο
11:00 Άλνηγκα εξγαζηώλ – Υαηξεηηζκνί
Παξνπζίαζε εξγαζηεξίσλ
11:30 • ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Τν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν»
12:00 • ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ
θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα δεμηνηήηωλ»
12:30 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Τν απζόξκεην ζρέδην»
13:00 • ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν»
Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γεκνηηθνύ
13:30 • ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢: Εωγξάθνο, ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δπόπηεο λέωλ Π.΢. Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
• Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ, Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ: Δηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί,
Δπηκνξθώηξηεο Β΄ γηα ηα Π΢ Δηθαζηηθώλ
«Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ»
14:30 • ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ: Δηθαζηηθόο, PhD, εθπνλήηξηα ηνπ λένπ Π΢
«Tα λέα ΠΣ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν αλαζηνραζηηθόο
θαιιηηέρλεο/εθπαηδεπηηθόο/εξεπλεηήο»
15:00 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή
Δ γ γ ξ α θ ή ζ η α ε ξ γ α ζ η ή ξ η α
17:00 • ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο εθπαηδεπηηθόο
«Γεμηόηεηεο: Δπηινγή ζέκαηνο, Δπεμεξγαζία, Οξγάλωζε
θαη παξνπζίαζε ηνπ καζεηηθνύ έξγνπ»
Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γπκλαζίνπ
17:30 • ΔΛΔΝΖ ΚΑΡΣ΢ΑΚΑ: ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δπόπηξηα λέωλ Π.΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ
«Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ»
18:00 • ΦΩΣΔΗΝΖ ΚΑΦΗΓΑ: εηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο, Δθπνλήηξηα Νέωλ Π΢ ηνπ Γπκλαζίνπ
• ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο. Δπηκνξθώηξηα Β'
γηα ηα Νέα Π΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ.
«Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηαηί λέα; Τη αιιάδεη»
18:30 ΢ π δ ε η ε ζ ε
19:00 ΢ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ ΝΔΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ
΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ
Πξόηαζε εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηεο Έλωζεο,
γηα ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ βηβιίωλ
«Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζθεπηηθνύ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξόηαζεο απηήο.
Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηε δηεξεύλεζε ελδηαθέξνληνο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα δεκηνπξγίαο
νκάδαο /νκάδωλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ
βηβιίωλ»
ΠΔΜΠΣΖ 8 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ
09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα
14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή
16:00 ΝΑΣΑΛΗΑ ΒΑΒΟΤΡΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Αθήγεζε παξακπζηώλ ζην κάζεκα Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ»
16:30 ΜΑΓΓΑ ΦΗΛΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Κόξεο, Κνύξνη ωο κέξνο ηνπ εγθεθάινπ καο»
17:00 ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΦΗΓΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Ηγεζία θαη Αηζζεηηθή. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε»
18:00 Δηήζηα Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε Έλσζεο
ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 9 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ
Από 09:00-18:00 παξάιιεια κε ην πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ δηελεξγνύληαη Δθινγέο
γηα αλάδεημε λένπ Γ.΢. ηεο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ
09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα
14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή
16:00 «Ο΢Ο ΕΔΗ΢ ΝΑ ΛΑΜΠΔΗ΢»
Απνραηξεηηζκόο ζηνλ Μαλώιε Σζαγθαξάθε, κέινο ηνπ Γ΢ ηεο Έλσζεο,
πνπ έθπγε μαθληθά από ηε δσή κε ηελ είζνδν ηνπ λένπ έηνπο 2022
Ζ ΑΦΑΗΡΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ
17:00 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΑΛΑΒΔΡΑ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο
«Ταμίδηα ζηηο κλήκεο ηνπ αζπξνπίλαθα»
17:30 «Η απόθαζε ηνπ ΣηΔ γηα ηα Δηθαζηηθά ζην Λύθεην
θαη νη θηλήζεηο καο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα»
• ΕΩΖ ΥΑΣΕΖ: Γιύπηξηα, εθπαηδεπηηθόο, πξόεδξνο ΔΝ.ΔΚ.Δ.Μ
• ΔΤΑ ΜΔΛΑ: Εωγξάθνο, Υαξάθηξηα, ηέωο πξόεδξνο ηνπ ΔΔΣΔ
• Α΢ΚΣ Δθπξόζωπνο Πξπηαλείαο Αλώηαηεο ΢ρνιήο Καιώλ Σερλώλ
• Α΢ΓΜΔ Δθπξόζωπνο Αλώηαηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Γνλέωλ Μαζεηώλ Διιάδαο
• ΟΛΜΔ Δθπξόζωπνο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο
18:30 ΢π δ ε η ε ζ ε
ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Α΢ΚΣ 8 – 10 ΢επηεκβξίνπ 2022
ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Πέκπηε 8/9 Παξαζθεπή 9/9 ΢άββαην 10/9
Π. ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢, Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ:
«Από ηα Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ ζηα Φύιια
εξγαζίαο (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ)
09:00 – 11:00
Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ:
«Τπνζηεξηθηηθή εξγαιεηνζήθε γηα ην κάζεκα
ηωλ Δηθαζηηθώλ ζην Γεκνηηθό»
(αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ)
11:30 – 13:30
ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ:
«Tα λέα Π΢ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν
αλαζηνραζηηθόο Καιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθόο,
εξεπλεηήο» (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ)
14:00 – 16:00
Οη εγγξαθέο ζηα εξγαζηήξηα ζα γίλνπλ κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηωλ εηζεγεηώλ,
ηελ Σεηάξηε ην κεζεκέξη 7/9/2022.
΢ε θάζε εξγαζηήξην ζα ζπκκεηέρνπλ 10– 30 άηνκα. Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε εξγαζηήξην είλαη 5€.
΢εκεηώλνπκε όηη νη εηζεγεηέο δελ ακείβνληαη θαη ε ζπκβνιηθή ηηκή ζπκκεηνρήο
ζηα εξγαζηήξηα είλαη γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο Έλσζεο.
Γσξεάλ δηαλνκή εθδόζεσλ ζηα κέιε ηεο Έλσζεο παλειιαδηθά
ζην ρώξν ηνπ ΢πλεδξίνπ
Δμώθπιιν: Έξγν ηνπ Φξαλο Μαξθ «Αιεπνύδεο»
Α. Σε λέα έθδνζε «ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Νν 38 ζε ςεθηαθή κνξθή
΢ηελ έθδνζε πεξηέρνληαη κε ηνλ θαζηεξσκέλν ηίηιν «΢θέςεηο πάλσ ζηελ ηέρλε»
κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ κεγάισλ θαιιηηερλώλ, ηα νπνία δίλνπλ ζηνηρεία
πνπ βνεζνύλ ηελ πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπο.
Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ηνπ εηήζηνπ ΢πλεδξίνπ θαη ΢εκηλαξίσλ
Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηε ρξνληά 2021-22.
Ζ απόθαζε ηνπ ΢ηΔ θαη άιια ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα.
Αθηέξσκα ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ζπλαδέιθσλ θαη εηθαζηηθώλ δαζθάισλ καο,
πνπ έθπγαλ από ηε δσή ηε ρξνληά πνπ πέξαζε.
ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ:
«Σν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν»
Γύν νκάδεο 25 αηόκωλ
09:00 – 11:00
11:30 – 13:30
09:00 – 11:00
11:30 – 13:30
ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ:
« «Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ
θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα»
Σξεηο νκάδεο 15 αηόκωλ
11:30 – 13:30 14:00 – 16:00 10:00 – 12:00
ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ:
«Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν»
Γπν νκάδεο 10 αηόκωλ
14:00 – 16:00 11:30 – 13:30
ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢:
«Σν απζόξκεην ζρέδην»
Σξεηο νκάδεο 25 αηόκωλ
14:00 – 16:00 11:30 – 13:30 10:00 – 12:00
Β. Σα δύν βηβιία πνπ επαλεθδόζεθαλ θαη θπθινθόξεζαλ ην 2021
από ηε ζεηξά ησλ εθδόζεσλ ηεο Έλσζεο
«ΚΔΗΜΔΝΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ»:
1. ΣΕΗΝΟ ΢ΔΒΔΡΗΝΗ: Από ηνλ θπβηζκό ζηνλ θιαζηθηζκό
2. ΠΧΛ ΢ΗΝΗΑΚ: Από ηνλ Δπγέλην Νηειαθξνπά ζηνλ λενεκπξεζηνληζκό.
Σα δύν απηά βηβιία πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηηο εκέξεο ηνπ ΢πλεδξίνπ 2021
ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ζα δίδνληαη θαη απηή ηε ρξνληά ΓΧΡΔΑΝ
Γ. Οιόθιεξε ηε ζεηξά ησλ πεξηνδηθώλ ηεο «Δηθαζηηθήο Παηδείαο»
παθεηαξηζκέλα, γηα ΓΧΡΔΑΝ δηαλνκή,
ηόζν γηα ηα λέα κέιε ηεο Έλσζεο,
όζν θαη γηα ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ.
Σν βάξνο ησλ εθδόζεσλ είλαη πάλσ από 10 θηιά
θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο είλαη ρξήζηκν ζρεηηθό ζαθίδην
ή κεηαθνξηθό κέζν.
Δπίζεο ζα βξείηε πξνο πώιεζε έλαληη ρακειήο ηηκήο
α) ΢εηξά βηβιίσλ «Κείκελα Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ»
β) ΢εηξά θσηεηλώλ δηαθαλεηώλ, ζε ςεθηαθή κνξθή
γ) ΢εηξά DVD «Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο
δ) Δπαλέθδνζε ζε ςεθηαθή κνξθή ησλ βηληενθαζεηώλ ηεο Έλσζεο
● Μάζθα - Κνύθια (Νν 1) ● Υαξαθηηθή ζε ιηλόιενπκ ● Ζ αλάπηπμε ηεο ζύλζεζεο (Νν 2)
● Βιέπσ κε ηηο αηζζήζεηο ● Γηαθνζκεηηθό ζρέδην - Αγγεία - Μνπζείν (Νν 3)
● Ζ κάζθα ζην ζρνιείν (παξαγσγή 2014 )
● Παξνπζηάδεη ε Δπθξνζύλε Γνμηάδε α) Ζ ηέρλε ηεο εγθαπζηηθήο ζε κάξκαξν,
β) "Γηάλλεο Σζαξνύρεο" Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε (παξαγσγή 2017 )
● Α) "Παξαζθεπή αθνπαξέιαο" κε ηνλ Γηάλλε Καζηξίηζε
Β) "Σν πξάζηλν πάξηη, ην κπιε ζύλλεθν θαη ε θόθθηλε ζνύπα" κε ηελ Διέλε Σζαιδίξε
● Παξαηεξώ, απνκνλώλσ, ζπλζέησ, κεηακνξθώλσ ● Πέηξα θαη νξάκαηα ● Βνηζαισηό
● Φεθηδσηό κε απιά πιηθά (Νν 10) (αλαπαξαγσγή 2018 )

Recommended

προγραμμα ημερων εκπαιδευσησ 2013 by
προγραμμα ημερων εκπαιδευσησ 2013προγραμμα ημερων εκπαιδευσησ 2013
προγραμμα ημερων εκπαιδευσησ 2013annpaschal
231 views4 slides
προγραμμα 2 by
προγραμμα 2προγραμμα 2
προγραμμα 2samostimes
58 views3 slides
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017 by
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017
Πρόγραμμα Σεμιναρίου Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 6- 7 Απριλίου 2017Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
594 views4 slides
Πρόγραμμα σεμιναρίου Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, Μάιος 2022 by
Πρόγραμμα σεμιναρίου Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, Μάιος 2022Πρόγραμμα σεμιναρίου Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, Μάιος 2022
Πρόγραμμα σεμιναρίου Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, Μάιος 2022Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
131 views4 slides

More Related Content

Similar to Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

Brochure Febrouary by
Brochure FebrouaryBrochure Febrouary
Brochure Febrouaryireportergr
100 views5 slides
Programmata seminarion by
Programmata seminarionProgrammata seminarion
Programmata seminarionkosalive
107 views2 slides
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ by
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑSamiakoVima
1.4K views2 slides
Anisisxes penes 5.pdf by
Anisisxes penes 5.pdfAnisisxes penes 5.pdf
Anisisxes penes 5.pdfΧάιδω Δράκου
241 views24 slides
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕ by
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕΠαρουσίαση ΕΛΚΕΘΕ
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕkarteria
259 views59 slides

Similar to Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022(20)

Brochure Febrouary by ireportergr
Brochure FebrouaryBrochure Febrouary
Brochure Febrouary
ireportergr100 views
Programmata seminarion by kosalive
Programmata seminarionProgrammata seminarion
Programmata seminarion
kosalive107 views
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ by SamiakoVima
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
SamiakoVima1.4K views
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕ by karteria
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕΠαρουσίαση ΕΛΚΕΘΕ
Παρουσίαση ΕΛΚΕΘΕ
karteria259 views
ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ by Eleni Papadopoulou
ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΩΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Eleni Papadopoulou38.7K views
3o Φεστιβάλ elamazi στον Κάλαμο by g.dioletis
3o Φεστιβάλ elamazi στον Κάλαμο3o Φεστιβάλ elamazi στον Κάλαμο
3o Φεστιβάλ elamazi στον Κάλαμο
g.dioletis371 views
σχεδ ιστορια-κεφ17-22docx by maria-1975
σχεδ ιστορια-κεφ17-22docxσχεδ ιστορια-κεφ17-22docx
σχεδ ιστορια-κεφ17-22docx
maria-1975212 views
Δεύτερο Φεστιβάλ του elamazi στον Παράδεισο του Παιδιού» στο Καπανδρίτι by Ela Mazi
Δεύτερο Φεστιβάλ του elamazi στον Παράδεισο του Παιδιού» στο ΚαπανδρίτιΔεύτερο Φεστιβάλ του elamazi στον Παράδεισο του Παιδιού» στο Καπανδρίτι
Δεύτερο Φεστιβάλ του elamazi στον Παράδεισο του Παιδιού» στο Καπανδρίτι
Ela Mazi2.1K views
Έκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία by Niki Lambropoulos PhD
Έκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας ΤουρκίαΈκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία
Έκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο by depav
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε ΚίρικοΠολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
Πολιτιστικό πρόγραμμα για τον ιταλό ζωγράφο Ντε Κίρικο
depav494 views
Πρόγραμμα Απόκριες στην Αθήνα by sgianiotis
Πρόγραμμα Απόκριες στην ΑθήναΠρόγραμμα Απόκριες στην Αθήνα
Πρόγραμμα Απόκριες στην Αθήνα
sgianiotis39 views

More from Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π... by
Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...
Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
17 views2 slides
Αίτημα αποκατάστασης αδικιών στους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτών by
Αίτημα αποκατάστασης αδικιών στους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτώνΑίτημα αποκατάστασης αδικιών στους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτών
Αίτημα αποκατάστασης αδικιών στους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτώνΈνωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
32 views3 slides

More from Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων(20)

Recently uploaded

ΑΝΑΠΗΡΙΑ. by
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
15 views7 slides
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36dimperist
41 views3 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
502 views2 slides
Είδη ζώων.pptx by
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptxpeikoulini11
11 views4 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 views61 slides
Xmas_2023.pptx by
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
198 views17 slides

Recently uploaded(20)

36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist41 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki128 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts13 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας by 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas17 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist51 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b20 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx by gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram15 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

 • 1. ΔΝΧ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Παπαλαζηαζίνπ 49 104 45 ΑΘΖΝΑ Σει. Φαμ.: 210 8321783 / 6977904185 e-mail: enoshkkm@otenet.gr http:// www.art-teachers.com ETH΢IO ΠANEΛΛAΓIKO ΢ΤΝΔΓΡΗΟ 7- 10 ΢επηεκβξίνπ 2022 ANΧTAΣΖ ΢XOΛH KAΛΧN ΣΔΥΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 7 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ (Αίζνπζα Κηλεκαηνγξάθνπ) 09:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόλησλ – Δγγξαθέο 11:00 Άλνηγκα εξγαζηώλ – Υαηξεηηζκνί Παξνπζίαζε εξγαζηεξίσλ 11:30 • ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Τν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν» 12:00 • ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα δεμηνηήηωλ» 12:30 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Τν απζόξκεην ζρέδην» 13:00 • ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν» Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γεκνηηθνύ 13:30 • ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢: Εωγξάθνο, ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπόπηεο λέωλ Π.΢. Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ • Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ, Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ: Δηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί, Δπηκνξθώηξηεο Β΄ γηα ηα Π΢ Δηθαζηηθώλ «Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ» 14:30 • ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ: Δηθαζηηθόο, PhD, εθπνλήηξηα ηνπ λένπ Π΢ «Tα λέα ΠΣ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν αλαζηνραζηηθόο θαιιηηέρλεο/εθπαηδεπηηθόο/εξεπλεηήο» 15:00 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή Δ γ γ ξ α θ ή ζ η α ε ξ γ α ζ η ή ξ η α 17:00 • ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο εθπαηδεπηηθόο «Γεμηόηεηεο: Δπηινγή ζέκαηνο, Δπεμεξγαζία, Οξγάλωζε θαη παξνπζίαζε ηνπ καζεηηθνύ έξγνπ» Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γπκλαζίνπ 17:30 • ΔΛΔΝΖ ΚΑΡΣ΢ΑΚΑ: ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπόπηξηα λέωλ Π.΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ «Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ» 18:00 • ΦΩΣΔΗΝΖ ΚΑΦΗΓΑ: εηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο, Δθπνλήηξηα Νέωλ Π΢ ηνπ Γπκλαζίνπ • ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο. Δπηκνξθώηξηα Β' γηα ηα Νέα Π΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. «Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηαηί λέα; Τη αιιάδεη» 18:30 ΢ π δ ε η ε ζ ε 19:00 ΢ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ ΝΔΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ Πξόηαζε εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηεο Έλωζεο, γηα ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ βηβιίωλ «Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζθεπηηθνύ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξόηαζεο απηήο. Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηε δηεξεύλεζε ελδηαθέξνληνο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα δεκηνπξγίαο νκάδαο /νκάδωλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ βηβιίωλ»
 • 2. ΠΔΜΠΣΖ 8 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα 14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 16:00 ΝΑΣΑΛΗΑ ΒΑΒΟΤΡΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Αθήγεζε παξακπζηώλ ζην κάζεκα Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ» 16:30 ΜΑΓΓΑ ΦΗΛΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Κόξεο, Κνύξνη ωο κέξνο ηνπ εγθεθάινπ καο» 17:00 ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΦΗΓΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Ηγεζία θαη Αηζζεηηθή. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε» 18:00 Δηήζηα Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε Έλσζεο ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 9 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Από 09:00-18:00 παξάιιεια κε ην πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ δηελεξγνύληαη Δθινγέο γηα αλάδεημε λένπ Γ.΢. ηεο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ 09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα 14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 16:00 «Ο΢Ο ΕΔΗ΢ ΝΑ ΛΑΜΠΔΗ΢» Απνραηξεηηζκόο ζηνλ Μαλώιε Σζαγθαξάθε, κέινο ηνπ Γ΢ ηεο Έλσζεο, πνπ έθπγε μαθληθά από ηε δσή κε ηελ είζνδν ηνπ λένπ έηνπο 2022 Ζ ΑΦΑΗΡΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ 17:00 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΑΛΑΒΔΡΑ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Ταμίδηα ζηηο κλήκεο ηνπ αζπξνπίλαθα» 17:30 «Η απόθαζε ηνπ ΣηΔ γηα ηα Δηθαζηηθά ζην Λύθεην θαη νη θηλήζεηο καο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα» • ΕΩΖ ΥΑΣΕΖ: Γιύπηξηα, εθπαηδεπηηθόο, πξόεδξνο ΔΝ.ΔΚ.Δ.Μ • ΔΤΑ ΜΔΛΑ: Εωγξάθνο, Υαξάθηξηα, ηέωο πξόεδξνο ηνπ ΔΔΣΔ • Α΢ΚΣ Δθπξόζωπνο Πξπηαλείαο Αλώηαηεο ΢ρνιήο Καιώλ Σερλώλ • Α΢ΓΜΔ Δθπξόζωπνο Αλώηαηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Γνλέωλ Μαζεηώλ Διιάδαο • ΟΛΜΔ Δθπξόζωπνο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 18:30 ΢π δ ε η ε ζ ε ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Α΢ΚΣ 8 – 10 ΢επηεκβξίνπ 2022 ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Πέκπηε 8/9 Παξαζθεπή 9/9 ΢άββαην 10/9 Π. ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢, Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ: «Από ηα Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ ζηα Φύιια εξγαζίαο (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 09:00 – 11:00 Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ: «Τπνζηεξηθηηθή εξγαιεηνζήθε γηα ην κάζεκα ηωλ Δηθαζηηθώλ ζην Γεκνηηθό» (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 11:30 – 13:30 ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ: «Tα λέα Π΢ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν αλαζηνραζηηθόο Καιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθόο, εξεπλεηήο» (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 14:00 – 16:00
 • 3. Οη εγγξαθέο ζηα εξγαζηήξηα ζα γίλνπλ κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηωλ εηζεγεηώλ, ηελ Σεηάξηε ην κεζεκέξη 7/9/2022. ΢ε θάζε εξγαζηήξην ζα ζπκκεηέρνπλ 10– 30 άηνκα. Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε εξγαζηήξην είλαη 5€. ΢εκεηώλνπκε όηη νη εηζεγεηέο δελ ακείβνληαη θαη ε ζπκβνιηθή ηηκή ζπκκεηνρήο ζηα εξγαζηήξηα είλαη γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο Έλσζεο. Γσξεάλ δηαλνκή εθδόζεσλ ζηα κέιε ηεο Έλσζεο παλειιαδηθά ζην ρώξν ηνπ ΢πλεδξίνπ Δμώθπιιν: Έξγν ηνπ Φξαλο Μαξθ «Αιεπνύδεο» Α. Σε λέα έθδνζε «ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Νν 38 ζε ςεθηαθή κνξθή ΢ηελ έθδνζε πεξηέρνληαη κε ηνλ θαζηεξσκέλν ηίηιν «΢θέςεηο πάλσ ζηελ ηέρλε» κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ κεγάισλ θαιιηηερλώλ, ηα νπνία δίλνπλ ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ηελ πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπο. Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ηνπ εηήζηνπ ΢πλεδξίνπ θαη ΢εκηλαξίσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηε ρξνληά 2021-22. Ζ απόθαζε ηνπ ΢ηΔ θαη άιια ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα. Αθηέξσκα ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ζπλαδέιθσλ θαη εηθαζηηθώλ δαζθάισλ καο, πνπ έθπγαλ από ηε δσή ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: «Σν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν» Γύν νκάδεο 25 αηόκωλ 09:00 – 11:00 11:30 – 13:30 09:00 – 11:00 11:30 – 13:30 ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ: « «Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα» Σξεηο νκάδεο 15 αηόκωλ 11:30 – 13:30 14:00 – 16:00 10:00 – 12:00 ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ: «Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν» Γπν νκάδεο 10 αηόκωλ 14:00 – 16:00 11:30 – 13:30 ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢: «Σν απζόξκεην ζρέδην» Σξεηο νκάδεο 25 αηόκωλ 14:00 – 16:00 11:30 – 13:30 10:00 – 12:00
 • 4. Β. Σα δύν βηβιία πνπ επαλεθδόζεθαλ θαη θπθινθόξεζαλ ην 2021 από ηε ζεηξά ησλ εθδόζεσλ ηεο Έλσζεο «ΚΔΗΜΔΝΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ»: 1. ΣΕΗΝΟ ΢ΔΒΔΡΗΝΗ: Από ηνλ θπβηζκό ζηνλ θιαζηθηζκό 2. ΠΧΛ ΢ΗΝΗΑΚ: Από ηνλ Δπγέλην Νηειαθξνπά ζηνλ λενεκπξεζηνληζκό. Σα δύν απηά βηβιία πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηηο εκέξεο ηνπ ΢πλεδξίνπ 2021 ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ζα δίδνληαη θαη απηή ηε ρξνληά ΓΧΡΔΑΝ Γ. Οιόθιεξε ηε ζεηξά ησλ πεξηνδηθώλ ηεο «Δηθαζηηθήο Παηδείαο» παθεηαξηζκέλα, γηα ΓΧΡΔΑΝ δηαλνκή, ηόζν γηα ηα λέα κέιε ηεο Έλσζεο, όζν θαη γηα ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ. Σν βάξνο ησλ εθδόζεσλ είλαη πάλσ από 10 θηιά θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο είλαη ρξήζηκν ζρεηηθό ζαθίδην ή κεηαθνξηθό κέζν. Δπίζεο ζα βξείηε πξνο πώιεζε έλαληη ρακειήο ηηκήο α) ΢εηξά βηβιίσλ «Κείκελα Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ» β) ΢εηξά θσηεηλώλ δηαθαλεηώλ, ζε ςεθηαθή κνξθή γ) ΢εηξά DVD «Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο δ) Δπαλέθδνζε ζε ςεθηαθή κνξθή ησλ βηληενθαζεηώλ ηεο Έλσζεο ● Μάζθα - Κνύθια (Νν 1) ● Υαξαθηηθή ζε ιηλόιενπκ ● Ζ αλάπηπμε ηεο ζύλζεζεο (Νν 2) ● Βιέπσ κε ηηο αηζζήζεηο ● Γηαθνζκεηηθό ζρέδην - Αγγεία - Μνπζείν (Νν 3) ● Ζ κάζθα ζην ζρνιείν (παξαγσγή 2014 ) ● Παξνπζηάδεη ε Δπθξνζύλε Γνμηάδε α) Ζ ηέρλε ηεο εγθαπζηηθήο ζε κάξκαξν, β) "Γηάλλεο Σζαξνύρεο" Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε (παξαγσγή 2017 ) ● Α) "Παξαζθεπή αθνπαξέιαο" κε ηνλ Γηάλλε Καζηξίηζε Β) "Σν πξάζηλν πάξηη, ην κπιε ζύλλεθν θαη ε θόθθηλε ζνύπα" κε ηελ Διέλε Σζαιδίξε ● Παξαηεξώ, απνκνλώλσ, ζπλζέησ, κεηακνξθώλσ ● Πέηξα θαη νξάκαηα ● Βνηζαισηό ● Φεθηδσηό κε απιά πιηθά (Νν 10) (αλαπαξαγσγή 2018 )