Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

Ad

ΔΝΧ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Παπαλαζηαζίνπ 49 104 45 ΑΘΖΝΑ Σει. Φαμ.: 210 8321783 / 6977904185
e-mail: enoshkk...

Ad

ΠΔΜΠΣΖ 8 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ
09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα
14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή
16:00 ΝΑΣΑΛΗΑ ΒΑΒΟΤΡΑ: Εωγξάθνο, ε...

Ad

Οη εγγξαθέο ζηα εξγαζηήξηα ζα γίλνπλ κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηωλ εηζεγεηώλ,
ηελ Σεηάξηε ην κεζεκέξη 7/9/2022.
΢ε θάζε εξγαζη...

Ad

Check these out next

1 of 4 Ad
1 of 4 Ad

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

Download to read offline

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων -ΣΕΠΤ 2022

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων -ΣΕΠΤ 2022

More Related Content

More from Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα ετήσιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας 2022

  1. 1. ΔΝΧ΢Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Παπαλαζηαζίνπ 49 104 45 ΑΘΖΝΑ Σει. Φαμ.: 210 8321783 / 6977904185 e-mail: enoshkkm@otenet.gr http:// www.art-teachers.com ETH΢IO ΠANEΛΛAΓIKO ΢ΤΝΔΓΡΗΟ 7- 10 ΢επηεκβξίνπ 2022 ANΧTAΣΖ ΢XOΛH KAΛΧN ΣΔΥΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 7 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ (Αίζνπζα Κηλεκαηνγξάθνπ) 09:00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόλησλ – Δγγξαθέο 11:00 Άλνηγκα εξγαζηώλ – Υαηξεηηζκνί Παξνπζίαζε εξγαζηεξίσλ 11:30 • ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Τν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν» 12:00 • ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα δεμηνηήηωλ» 12:30 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Τν απζόξκεην ζρέδην» 13:00 • ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν» Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γεκνηηθνύ 13:30 • ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢: Εωγξάθνο, ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπόπηεο λέωλ Π.΢. Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ • Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ, Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ: Δηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί, Δπηκνξθώηξηεο Β΄ γηα ηα Π΢ Δηθαζηηθώλ «Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ» 14:30 • ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ: Δηθαζηηθόο, PhD, εθπνλήηξηα ηνπ λένπ Π΢ «Tα λέα ΠΣ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν αλαζηνραζηηθόο θαιιηηέρλεο/εθπαηδεπηηθόο/εξεπλεηήο» 15:00 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή Δ γ γ ξ α θ ή ζ η α ε ξ γ α ζ η ή ξ η α 17:00 • ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο εθπαηδεπηηθόο «Γεμηόηεηεο: Δπηινγή ζέκαηνο, Δπεμεξγαζία, Οξγάλωζε θαη παξνπζίαζε ηνπ καζεηηθνύ έξγνπ» Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ Γπκλαζίνπ 17:30 • ΔΛΔΝΖ ΚΑΡΣ΢ΑΚΑ: ΢ΔΔ Δηθαζηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπόπηξηα λέωλ Π.΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ «Τα λέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηωλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ» 18:00 • ΦΩΣΔΗΝΖ ΚΑΦΗΓΑ: εηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο, Δθπνλήηξηα Νέωλ Π΢ ηνπ Γπκλαζίνπ • ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΢ΣΑΤΡΑΚΖ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο. Δπηκνξθώηξηα Β' γηα ηα Νέα Π΢ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. «Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Δηθαζηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηαηί λέα; Τη αιιάδεη» 18:30 ΢ π δ ε η ε ζ ε 19:00 ΢ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ ΝΔΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΑ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ Πξόηαζε εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηεο Έλωζεο, γηα ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ βηβιίωλ «Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζθεπηηθνύ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξόηαζεο απηήο. Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηε δηεξεύλεζε ελδηαθέξνληνο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα δεκηνπξγίαο νκάδαο /νκάδωλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή λέωλ βηβιίωλ»
  2. 2. ΠΔΜΠΣΖ 8 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα 14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 16:00 ΝΑΣΑΛΗΑ ΒΑΒΟΤΡΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Αθήγεζε παξακπζηώλ ζην κάζεκα Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ» 16:30 ΜΑΓΓΑ ΦΗΛΖ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Κόξεο, Κνύξνη ωο κέξνο ηνπ εγθεθάινπ καο» 17:00 ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΦΗΓΑ: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Ηγεζία θαη Αηζζεηηθή. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε» 18:00 Δηήζηα Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε Έλσζεο ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 9 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ Από 09:00-18:00 παξάιιεια κε ην πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ δηελεξγνύληαη Δθινγέο γηα αλάδεημε λένπ Γ.΢. ηεο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ 09:00 – 16:00 Δξγαζηήξηα 14:30 Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή δ η α θ ν π ή 16:00 «Ο΢Ο ΕΔΗ΢ ΝΑ ΛΑΜΠΔΗ΢» Απνραηξεηηζκόο ζηνλ Μαλώιε Σζαγθαξάθε, κέινο ηνπ Γ΢ ηεο Έλσζεο, πνπ έθπγε μαθληθά από ηε δσή κε ηελ είζνδν ηνπ λένπ έηνπο 2022 Ζ ΑΦΑΗΡΔ΢Ζ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ 17:00 • ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΑΛΑΒΔΡΑ΢: Εωγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο «Ταμίδηα ζηηο κλήκεο ηνπ αζπξνπίλαθα» 17:30 «Η απόθαζε ηνπ ΣηΔ γηα ηα Δηθαζηηθά ζην Λύθεην θαη νη θηλήζεηο καο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγώλα» • ΕΩΖ ΥΑΣΕΖ: Γιύπηξηα, εθπαηδεπηηθόο, πξόεδξνο ΔΝ.ΔΚ.Δ.Μ • ΔΤΑ ΜΔΛΑ: Εωγξάθνο, Υαξάθηξηα, ηέωο πξόεδξνο ηνπ ΔΔΣΔ • Α΢ΚΣ Δθπξόζωπνο Πξπηαλείαο Αλώηαηεο ΢ρνιήο Καιώλ Σερλώλ • Α΢ΓΜΔ Δθπξόζωπνο Αλώηαηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Γνλέωλ Μαζεηώλ Διιάδαο • ΟΛΜΔ Δθπξόζωπνο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 18:30 ΢π δ ε η ε ζ ε ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Α΢ΚΣ 8 – 10 ΢επηεκβξίνπ 2022 ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ Πέκπηε 8/9 Παξαζθεπή 9/9 ΢άββαην 10/9 Π. ΜΠΔΡΔΓΖΜΑ΢, Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ: «Από ηα Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ ζηα Φύιια εξγαζίαο (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 09:00 – 11:00 Ξ. ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Μ. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ: «Τπνζηεξηθηηθή εξγαιεηνζήθε γηα ην κάζεκα ηωλ Δηθαζηηθώλ ζην Γεκνηηθό» (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 11:30 – 13:30 ΜΑΡΗΑ ΛΔΣ΢ΗΟΤ: «Tα λέα Π΢ Δηθαζηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη ν αλαζηνραζηηθόο Καιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθόο, εξεπλεηήο» (αίζνπζα θηλεκαηνγξάθνπ) 14:00 – 16:00
  3. 3. Οη εγγξαθέο ζηα εξγαζηήξηα ζα γίλνπλ κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ηωλ εηζεγεηώλ, ηελ Σεηάξηε ην κεζεκέξη 7/9/2022. ΢ε θάζε εξγαζηήξην ζα ζπκκεηέρνπλ 10– 30 άηνκα. Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε εξγαζηήξην είλαη 5€. ΢εκεηώλνπκε όηη νη εηζεγεηέο δελ ακείβνληαη θαη ε ζπκβνιηθή ηηκή ζπκκεηνρήο ζηα εξγαζηήξηα είλαη γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο Έλσζεο. Γσξεάλ δηαλνκή εθδόζεσλ ζηα κέιε ηεο Έλσζεο παλειιαδηθά ζην ρώξν ηνπ ΢πλεδξίνπ Δμώθπιιν: Έξγν ηνπ Φξαλο Μαξθ «Αιεπνύδεο» Α. Σε λέα έθδνζε «ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Νν 38 ζε ςεθηαθή κνξθή ΢ηελ έθδνζε πεξηέρνληαη κε ηνλ θαζηεξσκέλν ηίηιν «΢θέςεηο πάλσ ζηελ ηέρλε» κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ κεγάισλ θαιιηηερλώλ, ηα νπνία δίλνπλ ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ηελ πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπο. Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ηνπ εηήζηνπ ΢πλεδξίνπ θαη ΢εκηλαξίσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηε ρξνληά 2021-22. Ζ απόθαζε ηνπ ΢ηΔ θαη άιια ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα. Αθηέξσκα ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ζπλαδέιθσλ θαη εηθαζηηθώλ δαζθάισλ καο, πνπ έθπγαλ από ηε δσή ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: «Σν παξακύζη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν» Γύν νκάδεο 25 αηόκωλ 09:00 – 11:00 11:30 – 13:30 09:00 – 11:00 11:30 – 13:30 ΑΡΓΤΡΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΟΤ: « «Βηωκαηηθά παηρλίδηα ελζπλαίζζεζεο, νξίωλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ ζηα εξγαζηήξηα» Σξεηο νκάδεο 15 αηόκωλ 11:30 – 13:30 14:00 – 16:00 10:00 – 12:00 ΒΗΒΖ ΠΔΡΤ΢ΗΝΑΚΖ: «Βεινλάθη, έλα εηθαζηηθό εξγαιείν» Γπν νκάδεο 10 αηόκωλ 14:00 – 16:00 11:30 – 13:30 ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΛΑΜΗΓΖ΢: «Σν απζόξκεην ζρέδην» Σξεηο νκάδεο 25 αηόκωλ 14:00 – 16:00 11:30 – 13:30 10:00 – 12:00
  4. 4. Β. Σα δύν βηβιία πνπ επαλεθδόζεθαλ θαη θπθινθόξεζαλ ην 2021 από ηε ζεηξά ησλ εθδόζεσλ ηεο Έλσζεο «ΚΔΗΜΔΝΑ ΔΗΚΑ΢ΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ»: 1. ΣΕΗΝΟ ΢ΔΒΔΡΗΝΗ: Από ηνλ θπβηζκό ζηνλ θιαζηθηζκό 2. ΠΧΛ ΢ΗΝΗΑΚ: Από ηνλ Δπγέλην Νηειαθξνπά ζηνλ λενεκπξεζηνληζκό. Σα δύν απηά βηβιία πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηηο εκέξεο ηνπ ΢πλεδξίνπ 2021 ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ζα δίδνληαη θαη απηή ηε ρξνληά ΓΧΡΔΑΝ Γ. Οιόθιεξε ηε ζεηξά ησλ πεξηνδηθώλ ηεο «Δηθαζηηθήο Παηδείαο» παθεηαξηζκέλα, γηα ΓΧΡΔΑΝ δηαλνκή, ηόζν γηα ηα λέα κέιε ηεο Έλσζεο, όζν θαη γηα ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ζρνιείσλ. Σν βάξνο ησλ εθδόζεσλ είλαη πάλσ από 10 θηιά θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο είλαη ρξήζηκν ζρεηηθό ζαθίδην ή κεηαθνξηθό κέζν. Δπίζεο ζα βξείηε πξνο πώιεζε έλαληη ρακειήο ηηκήο α) ΢εηξά βηβιίσλ «Κείκελα Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ» β) ΢εηξά θσηεηλώλ δηαθαλεηώλ, ζε ςεθηαθή κνξθή γ) ΢εηξά DVD «Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο δ) Δπαλέθδνζε ζε ςεθηαθή κνξθή ησλ βηληενθαζεηώλ ηεο Έλσζεο ● Μάζθα - Κνύθια (Νν 1) ● Υαξαθηηθή ζε ιηλόιενπκ ● Ζ αλάπηπμε ηεο ζύλζεζεο (Νν 2) ● Βιέπσ κε ηηο αηζζήζεηο ● Γηαθνζκεηηθό ζρέδην - Αγγεία - Μνπζείν (Νν 3) ● Ζ κάζθα ζην ζρνιείν (παξαγσγή 2014 ) ● Παξνπζηάδεη ε Δπθξνζύλε Γνμηάδε α) Ζ ηέρλε ηεο εγθαπζηηθήο ζε κάξκαξν, β) "Γηάλλεο Σζαξνύρεο" Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε (παξαγσγή 2017 ) ● Α) "Παξαζθεπή αθνπαξέιαο" κε ηνλ Γηάλλε Καζηξίηζε Β) "Σν πξάζηλν πάξηη, ην κπιε ζύλλεθν θαη ε θόθθηλε ζνύπα" κε ηελ Διέλε Σζαιδίξε ● Παξαηεξώ, απνκνλώλσ, ζπλζέησ, κεηακνξθώλσ ● Πέηξα θαη νξάκαηα ● Βνηζαισηό ● Φεθηδσηό κε απιά πιηθά (Νν 10) (αλαπαξαγσγή 2018 )

×