Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. snaga izmjenicne struje i snaga na otporniku

963 views

Published on

1. Verzija prezentacije

Published in: Education
 • Znam to i sam ali iskreno nema previse slika veznih za temu, potrudit cu se naci jos nesto :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • može jos pokoja slika, i po meni je dobro.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Probaj dodati koju više sliku ali inače je dobra.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

3. snaga izmjenicne struje i snaga na otporniku

 1. 1. 3. Sanga izmijenicne struje i snaga na otporniku
 2. 2. Snaga izmjenicne struje • Pri izmjeničnoj struji napon i struja vremenski su promjenjive veličine, te je onda i snaga izmjenične struje vremenski promjenjiva veličina • Elektricna snaga = Brzina promijene Elektricne energije(w) s vremenom(t) • Stoga se moze iskazati kao P= W/t
 3. 3. • Kako je električna energija razmjerna električnom naponu, jakosti električne struje i vremenu, ona je pri stalnoj istosmjernoj struji: W = U * i * t • Elektricna snaga (P) jednaka je umnošku električnog napona (U) i električne struje (I) : P= U * i • Mjerna jedinica električne snage (P) je umnožak volta i ampera, koji se naziva vat (W).
 4. 4. • Električna snaga izvora proporcijonalna je brzini stvaranja električne energije dok je snaga trošila brzina kojom će u toršilu električna energija obavljati rad • Stoga se snaga trošila može izraziti i kao brzina obavljanja rada. • To se najbolje uocava kod elektrotermičkih trošila, kojima je glavno obilježje djelatni električni otpor R.
 5. 5. • Kod izmjenične električnoj struje električna je snaga promjenljiva, a njezina trenutačna vrijednost jednaka je umnošku trenutačnih vrijednosti električnog napona i struje • Za razliku od istosmjerne struje snaga (P) u izmjenicnoj struji osim o efektivnim vrijednostima napona(U) i struje (I) ovisi i o kosinusu kuta faznog pomaka (φ): P = UIcos φ • Faktor (cos φ ) je zapravo faktor snage, koji ovisi o vrsti trošila priključenoga na izvor napona, a njegova vrijednost se može kretati od 0 do 1.
 6. 6. • Ovisno o kutu faznoga pomaka φ, razlikovat će se položaj krivulje trenutačnih vrijednosti snage prema vremenskoj osi koordinatnoga sustava. • Tri su karakteristična položaja: za omski otpornik φ = 0, za idealnu električnu zavojnicu φ = 90° te za stvarno trošilo, npr.električni motor, 0 < φ < 90°.
 7. 7. • U izmjeničnim strujnim krugovima čija se impedancija sastoji od djelatnih i reaktivnih otpora, postoje tri snage: • 1. Djelatna (radna) snaga P (W) ( snaga o kojoj ovisi rad trošila) • 2. Jalova snaga Q (VAr) (ne sudjeluje u korisnom radu trošila, a potrebna je u elektroenergetskoj mreži za postizanje promjenljivoga magnetskog polja) • 3. Prividna snaga S (VA) (umnožak efektivnih vrijednosti električnog napona i električne struje)
 8. 8. Dijeltana snaga -snaga na otporniku R- • Djelatna snaga je snaga o kojoj ovisi rad trošila. • Prenosi od izvora na trošilo na kojemu se sva pretvara u drugi oblik energije (toplinu, mehanički rad, rasvjetu, i sl.) • Djelatna snaga predstavlja umnožak napona i djelatne struje na trošilu, te postaje pokazatelj energetske moći tek kada se pomnoži sa faktorom snage trošila: P =UI cosϕ [W]
 9. 9. Fazni pomak između napona i struje: φ = φ U – φI = 0
 10. 10. • Snaga izmjenične struje P = UI je uvijek pozitivna veličina  to znači da se električna energija prenosi samo od izvora na trošilo na kojem se sva pretvara u neki drugi oblik energije (toplinu, mehanički rad, rasvjetu i sl.) • Zato i naziva djelatna (radna) snaga
 11. 11. Literatura • http://www.veleri.hr/files/datoteke/nastavni_ materijali/k_sigurnost_1/ELEK_POG_05.pdf • http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?i d=17571 • Elektrotehnika 2 udžbenik, Gordan Đurović, Rijeka 2008. str: 101,102

×