SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỊNH HIỆP
Giáo viên thực hiện:Mai Văn Việt
Chương 6: Dung d ch
Dung d ch là gì?
Đ tan là gì?
N ng đ ph n trăm và n ng đ mol c a dung d ch là
gì?
Làm th nào pha ch đư c dung d ch theo n ng đLàm th nào pha ch đư c dung d ch theo n ng đ
cho trư c?
I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT
1. Thí nghiệm 1: Cho 1 muỗng muối ăn vào cốc nước, khuấy đều.
2. Thí nghiệm 2: Cho một muỗng đường vào cốc nước, khuấy đều.2. Thí nghiệm 2: Cho một muỗng đường vào cốc nước, khuấy đều.
Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và phân biệt
trường hợp nào là chất tan, dung môi, dung dịch?
3 . Thí nghiệm 3: Cho một muỗng dầu ăn vào cốc xăng, khuấy đều.
4 . Thí nghiệm 4: Cho một muỗng dầu ăn vào cốc nước, khuấy đều.
I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT
Nhóm 1: Tiếp tục cho muối ăn vào cốc nước, khuấy đều. (cho muối
ăn vào cốc đến khi khuấy muối ăn không tan được thì thôi).ăn vào cốc đến khi khuấy muối ăn không tan được thì thôi).
Nhóm 2: Tiếp tục cho đường vào cốc nước, khuấy đều. (cho đường
vào cốc đến khi khuấy đường không tan thì thôi).
Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và rút ra kết
luận thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão
hòa?
II. NÊU Ý KIẾN BAN ĐẦU CỦA HỌC SINH
Các em biết được những điều gì về chất tan, dung
môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịchmôi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch
bão hòa ?
III. ĐỀ XUẤT CÂU HỎI
Các em hãy nêu những thắc mắc của mình về chất
tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa,tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa,
dung dịch bão hòa ?
IV. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ CÁC THÍ NGHIỆM
Để hiểu rõ hơn về dung dịch, dung dịch chưa bão hòa,
dung dịch bão hòa. Các em hãy thảo luận và đề xuất ý
kiến của nhóm về các thí nghiệm đã làm.
V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI
CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ TRÌNH BÀY
CÂU TRẢ LỜI. (3 phút)
Nhóm 1: Thế nào là chất tan, dung môi, dung dịch?
Nhóm 2: Thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa?
Nhóm 3: Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra
nhanh hơn?
Nhóm 4: Nhận xét các nhóm 1, 2, 3
V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI
I. CHẤT TAN - DUNG MÔI - DUNG DỊCH
1.Thí nghiệm
2.Kết luận2.Kết luận
-Dung môi là chất có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung
dịch.
-Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
-Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
Đường Nước Nước đường
Chất tan Dung môi Dung d ch
Ở một nhiệt độ xác định :
- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất
tan.
V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI
II. DUNG DỊCH CHƯA BÃO HÒA. DUNG DỊCH BÃO HÒA
tan.
- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
Trường hợp 1
( Khuấy đều ) ( Đun nóng) ( Nghiền nhỏ)( Để yên )
Thí nghiệm mô phỏng:
Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4
( Khuấy đều ) ( Đun nóng) ( Nghiền nhỏ)( Để yên )
-Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên
và dự đoán: Những trường hợp nào giúp
cho quá trình hòa tan chất rắn trong
nước xảy ra nhanh hơn ? NướcNước
Chất rắnChất rắn
Chú thích:Chú thích:
Lượng nước, lượng
chất rắn có trong
mỗi cốc như nhau:
+ Khuấy dung dịch
+ Đun nóng dung dịch
+ Nghiền nhỏ chất rắn
Muốn cho chất rắn hoà tan nhanh hơn trong nước cần:
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT
RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
--Khuấy dung dịchKhuấy dung dịch
-- Đun nóng dung dịchĐun nóng dung dịch
--Nghiền nhỏ chất rắnNghiền nhỏ chất rắn
HÓA HỌC 8
THỂ LỆ TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Có 8 ô chữ, tổ trả lời nhanh và đúng
được cộng 20đ, trả lời nhì cộng 10đ, cuốiđược cộng 20đ, trả lời nhì cộng 10đ, cuối
cùng được cộng 5đ, giải được từ khoá
cộng 15đ.
IINN TT ¬¬
HH YY ÐÐ RR OO 11
SS ¦¦ CC HH AA YY22
33
TTAA XX II44
«« iiMM UU 55
Trò chơi ô chữTrò chơi ô chữ
åå
NN
ÐÐ
NN
GG
«« iiMM UU 55
hhDD UU nn GG DD ii CC66
DD UU NN GG MM «« II 77
CC TT©©HH NNAATT88
C©u1: Tõ gåm 5 ch c¸i: L chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c
chÊt khÝ.
C©u3: Tõ gåm 4 ch c¸i: L chÊt khÝ chiÕm tû lÖ lín nhÊt vÒ thÓ
tÝch trong th nh phÇn cña kh«ng khÝ.
C©u 5: Tõ gåm 4 ch c¸i: L hîp chÊt m ph©n tö gåm mét hay
nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit
C©u 4: Tõ gåm 4 ch c¸i: L hîp chÊt m ph©n tö gåm cã mét
hay nhiÒu nguyªn tö hydro liªn kÕt víi gèc axit
C©u 6: Tõ gåm 8 ch c¸i: L hçn hîp ®ång nhÊt cña dung m«i v
chÊt tan.
C©u7: Tõ gåm7ch c¸i: L chÊt cã kh¶ năng hßa tan chÊt kh¸c ®Ó
t¹o th nh dung dÞch.
C©u 8 : Tõ gåm7 ch c¸i: L chÊt bÞ hßa tan trong dung m«i.Tõ khãa:Tõ khãa: Gåm 8 chGåm 8 ch c¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr−mgc¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr−mg
cña dung dÞch.cña dung dÞch.
NN
HH
ÊÊ
TT
C©u2: Tõ gåm 6 ch c¸i : L sù «xi ho¸ cã to¶ nhiÖt v
ph¸t s¸ng
HH YY ÐÐ RR OO
SS ¦¦ CC HH AA YY
TTAA XX II
«« iiMM UU
Trò chơi ô chữTrò chơi ô chữ
IINN TT ¬¬
ÐÐ
åå
NN
gg
nn«« iiMM UU
hhDD UU nn GG DD ii CC
DD UU NN GG MM «« II
CC TT©©HH NNAATT
nn
hh
ÊÊ
tt
Tõ khãa : Gåm 8 ch c¸i : Nãi lªn tÝnh chÊt ®Æc tr−ng
cña dung dÞch.
Câu 1Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Dung dịch là hỗn hợp:Dung dịch là hỗn hợp:
A.A. Của chất rắn trong chất lỏngCủa chất rắn trong chất lỏng
B.B. Của chất khí trong chất lỏngCủa chất khí trong chất lỏng
C.C. Đồng nhất của chất rắn và dung môiĐồng nhất của chất rắn và dung môiC.C. Đồng nhất của chất rắn và dung môiĐồng nhất của chất rắn và dung môi
D.D. Đồng nhất của dung môi và chất tanĐồng nhất của dung môi và chất tan
thanhng721@gmail.com
Câu 2Câu 2:: Trộn 1 ml rượu etylic (Cồn) với 10 ml nướcTrộn 1 ml rượu etylic (Cồn) với 10 ml nước
cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:
A.A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nướcChất tan là rượu etylic, dung môi là nước
B.B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylicChất tan là nước, dung môi là rượu etylic
C.C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làNước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làC.C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làNước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là
dung môidung môi
D.D. Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tanCả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan
vừa là dung môivừa là dung môi
thanhng721@gmail.com
Câu 3: Cho một số ví dụ thực tế đời
sống mà bạn biết về dung dịch?
thanhng721@gmail.com
Câu 4: Muốn hòa tan chất rắn nhanh
hơn ta dùng những biện pháp nào?
thanhng721@gmail.com
- Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang
138.
- Chuẩn bị Bài 41: Độ tan của một chất trong- Chuẩn bị Bài 41: Độ tan của một chất trong
nước trước ở nhà.

More Related Content

What's hot

Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim Cúc
Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim CúcAxitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim Cúc
Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim CúcLong Vu
 
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155ngocngannguyenthi
 
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013De thi thu mon hoa khoi a nam 2013
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013adminseo
 
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013adminseo
 
[123doc.vn] bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt
[123doc.vn]  bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt[123doc.vn]  bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt
[123doc.vn] bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-pptngocngannguyenthi
 
đề ôN hsg số 5
đề ôN hsg số 5đề ôN hsg số 5
đề ôN hsg số 5hoang truong
 
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1mcbooksjsc
 
Axit sunuric tiet 2
Axit sunuric tiet 2Axit sunuric tiet 2
Axit sunuric tiet 2thinhcs
 
Bai trình chieu
Bai trình chieuBai trình chieu
Bai trình chieumydieu
 
Axit sunfuric tiết 1
Axit sunfuric tiết 1Axit sunfuric tiết 1
Axit sunfuric tiết 1Hồng Nga
 
Trò chơi leo núi
Trò chơi leo núiTrò chơi leo núi
Trò chơi leo núiDung Tran
 
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011phanduongbn97
 
Axit sunfuric muoi sunfat
Axit sunfuric muoi sunfat Axit sunfuric muoi sunfat
Axit sunfuric muoi sunfat lethi-thanhthuy
 
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2Thương Hoàng
 
Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2
 Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2 Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2
Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2Linh Nguyễn
 

What's hot (18)

Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim Cúc
Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim CúcAxitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim Cúc
Axitsunfuric & muoi sunfat _ Lư Thị Kim Cúc
 
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155
Bai 33 axit_sunfuric_va_muoi_sunfat_t5_hxj2ug2bxd7o_021155
 
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013De thi thu mon hoa khoi a nam 2013
De thi thu mon hoa khoi a nam 2013
 
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối a năm 2013
 
[123doc.vn] bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt
[123doc.vn]  bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt[123doc.vn]  bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt
[123doc.vn] bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-axit-sunfuric-ppt
 
đề ôN hsg số 5
đề ôN hsg số 5đề ôN hsg số 5
đề ôN hsg số 5
 
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1 lần 1
 
Axit sunuric tiet 2
Axit sunuric tiet 2Axit sunuric tiet 2
Axit sunuric tiet 2
 
đề 1
đề 1đề 1
đề 1
 
Bai trình chieu
Bai trình chieuBai trình chieu
Bai trình chieu
 
Axit sunfuric tiết 1
Axit sunfuric tiết 1Axit sunfuric tiết 1
Axit sunfuric tiết 1
 
Trò chơi leo núi
Trò chơi leo núiTrò chơi leo núi
Trò chơi leo núi
 
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011
De thi vao 10 chuyen hung vuong p lei ku 2007 den 2011
 
Axit sunfuric muoi sunfat
Axit sunfuric muoi sunfat Axit sunfuric muoi sunfat
Axit sunfuric muoi sunfat
 
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2
Kiểm tra hoá học lớp 10 bài 2
 
Tro choi dua xe
Tro choi dua xeTro choi dua xe
Tro choi dua xe
 
Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2
 Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2 Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2
Đề kiểm tra hóa học học kỳ 2 lớp 8 đề 2
 
Acid H2SO4
Acid H2SO4Acid H2SO4
Acid H2SO4
 

Similar to Bai 40 dung dich mai van viet

Similar to Bai 40 dung dich mai van viet (20)

19 2- khoa lop 5 dung dich
19 2- khoa lop 5 dung dich19 2- khoa lop 5 dung dich
19 2- khoa lop 5 dung dich
 
Thuc hanh bao che 1
Thuc hanh bao che 1Thuc hanh bao che 1
Thuc hanh bao che 1
 
Dekhohoclop4hk1 161104014410
Dekhohoclop4hk1 161104014410Dekhohoclop4hk1 161104014410
Dekhohoclop4hk1 161104014410
 
Lipit trinh chieu
Lipit trinh chieuLipit trinh chieu
Lipit trinh chieu
 
Ky thuat bao che hon dich thuoc
Ky thuat bao che hon dich thuocKy thuat bao che hon dich thuoc
Ky thuat bao che hon dich thuoc
 
Hóa học & đời sống
Hóa học & đời sốngHóa học & đời sống
Hóa học & đời sống
 
Hóa học & đời sống
Hóa học & đời sốngHóa học & đời sống
Hóa học & đời sống
 
Bai giang hoa hoc lipid truong dai hoc y thai binh
Bai giang hoa hoc lipid truong dai hoc y thai binhBai giang hoa hoc lipid truong dai hoc y thai binh
Bai giang hoa hoc lipid truong dai hoc y thai binh
 
Viên nén
Viên nénViên nén
Viên nén
 
Bài 6. Hỗn dịch.pdf
Bài 6. Hỗn dịch.pdfBài 6. Hỗn dịch.pdf
Bài 6. Hỗn dịch.pdf
 
Thuoc dat
Thuoc datThuoc dat
Thuoc dat
 
Huong dan su dung crocodile chemistry
Huong dan su dung crocodile chemistryHuong dan su dung crocodile chemistry
Huong dan su dung crocodile chemistry
 
Bài mẫu: Báo cáo thực hành hóa sinh, khoa Công nghệ Sinh học,Môi trường, Thực...
Bài mẫu: Báo cáo thực hành hóa sinh, khoa Công nghệ Sinh học,Môi trường, Thực...Bài mẫu: Báo cáo thực hành hóa sinh, khoa Công nghệ Sinh học,Môi trường, Thực...
Bài mẫu: Báo cáo thực hành hóa sinh, khoa Công nghệ Sinh học,Môi trường, Thực...
 
Báo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinhBáo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinh
 
bài-4.pdf
bài-4.pdfbài-4.pdf
bài-4.pdf
 
Câu hỏi và thực hành hóa công nghệ môi trường
Câu hỏi và thực hành hóa công nghệ môi trườngCâu hỏi và thực hành hóa công nghệ môi trường
Câu hỏi và thực hành hóa công nghệ môi trường
 
Bai 8 ky thuat hoa tan lam trong
Bai 8 ky thuat hoa tan lam trongBai 8 ky thuat hoa tan lam trong
Bai 8 ky thuat hoa tan lam trong
 
bài-1.pdf
bài-1.pdfbài-1.pdf
bài-1.pdf
 
1 hoa tan
1 hoa tan1 hoa tan
1 hoa tan
 
1 hoa tan
1 hoa tan1 hoa tan
1 hoa tan
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 

Recently uploaded

[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiTruongThiDiemQuynhQP
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocVnPhan58
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoabài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa2353020138
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHThaoPhuong154017
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdftohoanggiabao81
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 

Recently uploaded (20)

[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoabài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 

Bai 40 dung dich mai van viet

 • 1. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỊNH HIỆP Giáo viên thực hiện:Mai Văn Việt
 • 2. Chương 6: Dung d ch Dung d ch là gì? Đ tan là gì? N ng đ ph n trăm và n ng đ mol c a dung d ch là gì? Làm th nào pha ch đư c dung d ch theo n ng đLàm th nào pha ch đư c dung d ch theo n ng đ cho trư c?
 • 3. I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT 1. Thí nghiệm 1: Cho 1 muỗng muối ăn vào cốc nước, khuấy đều. 2. Thí nghiệm 2: Cho một muỗng đường vào cốc nước, khuấy đều.2. Thí nghiệm 2: Cho một muỗng đường vào cốc nước, khuấy đều. Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và phân biệt trường hợp nào là chất tan, dung môi, dung dịch? 3 . Thí nghiệm 3: Cho một muỗng dầu ăn vào cốc xăng, khuấy đều. 4 . Thí nghiệm 4: Cho một muỗng dầu ăn vào cốc nước, khuấy đều.
 • 4. I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT Nhóm 1: Tiếp tục cho muối ăn vào cốc nước, khuấy đều. (cho muối ăn vào cốc đến khi khuấy muối ăn không tan được thì thôi).ăn vào cốc đến khi khuấy muối ăn không tan được thì thôi). Nhóm 2: Tiếp tục cho đường vào cốc nước, khuấy đều. (cho đường vào cốc đến khi khuấy đường không tan thì thôi). Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa?
 • 5. II. NÊU Ý KIẾN BAN ĐẦU CỦA HỌC SINH Các em biết được những điều gì về chất tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịchmôi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ?
 • 6. III. ĐỀ XUẤT CÂU HỎI Các em hãy nêu những thắc mắc của mình về chất tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa,tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ?
 • 7. IV. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ CÁC THÍ NGHIỆM Để hiểu rõ hơn về dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa. Các em hãy thảo luận và đề xuất ý kiến của nhóm về các thí nghiệm đã làm.
 • 8. V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI. (3 phút) Nhóm 1: Thế nào là chất tan, dung môi, dung dịch? Nhóm 2: Thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Nhóm 3: Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Nhóm 4: Nhận xét các nhóm 1, 2, 3
 • 9. V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI I. CHẤT TAN - DUNG MÔI - DUNG DỊCH 1.Thí nghiệm 2.Kết luận2.Kết luận -Dung môi là chất có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. -Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. -Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
 • 10. Đường Nước Nước đường Chất tan Dung môi Dung d ch
 • 11. Ở một nhiệt độ xác định : - Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI II. DUNG DỊCH CHƯA BÃO HÒA. DUNG DỊCH BÃO HÒA tan. - Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
 • 12. Trường hợp 1 ( Khuấy đều ) ( Đun nóng) ( Nghiền nhỏ)( Để yên ) Thí nghiệm mô phỏng: Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4 ( Khuấy đều ) ( Đun nóng) ( Nghiền nhỏ)( Để yên ) -Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và dự đoán: Những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ? NướcNước Chất rắnChất rắn Chú thích:Chú thích: Lượng nước, lượng chất rắn có trong mỗi cốc như nhau: + Khuấy dung dịch + Đun nóng dung dịch + Nghiền nhỏ chất rắn
 • 13. Muốn cho chất rắn hoà tan nhanh hơn trong nước cần: III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN? --Khuấy dung dịchKhuấy dung dịch -- Đun nóng dung dịchĐun nóng dung dịch --Nghiền nhỏ chất rắnNghiền nhỏ chất rắn
 • 14.
 • 16. THỂ LỆ TRÒ CHƠI Ô CHỮ Có 8 ô chữ, tổ trả lời nhanh và đúng được cộng 20đ, trả lời nhì cộng 10đ, cuốiđược cộng 20đ, trả lời nhì cộng 10đ, cuối cùng được cộng 5đ, giải được từ khoá cộng 15đ.
 • 17. IINN TT ¬¬ HH YY ÐÐ RR OO 11 SS ¦¦ CC HH AA YY22 33 TTAA XX II44 «« iiMM UU 55 Trò chơi ô chữTrò chơi ô chữ åå NN ÐÐ NN GG «« iiMM UU 55 hhDD UU nn GG DD ii CC66 DD UU NN GG MM «« II 77 CC TT©©HH NNAATT88 C©u1: Tõ gåm 5 ch c¸i: L chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ. C©u3: Tõ gåm 4 ch c¸i: L chÊt khÝ chiÕm tû lÖ lín nhÊt vÒ thÓ tÝch trong th nh phÇn cña kh«ng khÝ. C©u 5: Tõ gåm 4 ch c¸i: L hîp chÊt m ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit C©u 4: Tõ gåm 4 ch c¸i: L hîp chÊt m ph©n tö gåm cã mét hay nhiÒu nguyªn tö hydro liªn kÕt víi gèc axit C©u 6: Tõ gåm 8 ch c¸i: L hçn hîp ®ång nhÊt cña dung m«i v chÊt tan. C©u7: Tõ gåm7ch c¸i: L chÊt cã kh¶ năng hßa tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o th nh dung dÞch. C©u 8 : Tõ gåm7 ch c¸i: L chÊt bÞ hßa tan trong dung m«i.Tõ khãa:Tõ khãa: Gåm 8 chGåm 8 ch c¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr−mgc¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr−mg cña dung dÞch.cña dung dÞch. NN HH ÊÊ TT C©u2: Tõ gåm 6 ch c¸i : L sù «xi ho¸ cã to¶ nhiÖt v ph¸t s¸ng
 • 18. HH YY ÐÐ RR OO SS ¦¦ CC HH AA YY TTAA XX II «« iiMM UU Trò chơi ô chữTrò chơi ô chữ IINN TT ¬¬ ÐÐ åå NN gg nn«« iiMM UU hhDD UU nn GG DD ii CC DD UU NN GG MM «« II CC TT©©HH NNAATT nn hh ÊÊ tt Tõ khãa : Gåm 8 ch c¸i : Nãi lªn tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña dung dÞch.
 • 19.
 • 20. Câu 1Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Dung dịch là hỗn hợp:Dung dịch là hỗn hợp: A.A. Của chất rắn trong chất lỏngCủa chất rắn trong chất lỏng B.B. Của chất khí trong chất lỏngCủa chất khí trong chất lỏng C.C. Đồng nhất của chất rắn và dung môiĐồng nhất của chất rắn và dung môiC.C. Đồng nhất của chất rắn và dung môiĐồng nhất của chất rắn và dung môi D.D. Đồng nhất của dung môi và chất tanĐồng nhất của dung môi và chất tan thanhng721@gmail.com
 • 21. Câu 2Câu 2:: Trộn 1 ml rượu etylic (Cồn) với 10 ml nướcTrộn 1 ml rượu etylic (Cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng: A.A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nướcChất tan là rượu etylic, dung môi là nước B.B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylicChất tan là nước, dung môi là rượu etylic C.C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làNước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làC.C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc làNước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môidung môi D.D. Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tanCả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan vừa là dung môivừa là dung môi thanhng721@gmail.com
 • 22. Câu 3: Cho một số ví dụ thực tế đời sống mà bạn biết về dung dịch? thanhng721@gmail.com
 • 23. Câu 4: Muốn hòa tan chất rắn nhanh hơn ta dùng những biện pháp nào? thanhng721@gmail.com
 • 24.
 • 25. - Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 138. - Chuẩn bị Bài 41: Độ tan của một chất trong- Chuẩn bị Bài 41: Độ tan của một chất trong nước trước ở nhà.