Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ap III - Ang Katangiang pisikal ng Daigdig

83,086 views

Published on

Ap III - Ang Katangiang pisikal ng Daigdig

Published in: Education

Ap III - Ang Katangiang pisikal ng Daigdig

 1. 1. Ang Katangiang Pisikal ng Daigdig
 2. 2. Istruktura ng Daigdig
 3. 3.  Crust - matigas at mabatong bahagi ng daigdig na may kapal na umaabot sa 70 kilometro (km) 0 45 milya pailalim sa mga kontinente. Sa ilalim ng mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 8 kilometro (5 milya). Ito ay nahahati-hati pa sa malalaking tipak ng batong tinatawag na plate kung saan nasa pinakaibabaw nito ang mga kontinente.  Mantle - isang patong ng mga batong napakainit kung kaya't ang ilang bahagi nito ay malambot at natutunaw.  Core - ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel.
 4. 4. Heograpiya ng Daigdig
 5. 5.  Aug heograpiya ay isang paksang may napakalawak na sakiaw. Ang katagang heograpiya ay hango sa salitang Greek na geographia.  Ang geo ay nangangahulugang "lupa“ samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatwid, ang heogra- piya ay nangangahulugang "sumulat ukol sa lupa o paglalarawan ng daigdig."
 6. 6.  Ang heograpiya ay nauukol sa pag-aaral ng daigdig at mga taong naninirahan dito. Sakop din nito ang pag-aaral sa:  katangiang pisikal ng daigdig  iba't ibang anyong lupa at anyong tubig  klima at panahon  likas na yaman ng isang pook.  Ang mga salik na ito ay may malaking epekto sa pamumuhay ng tao sa daigdig. Ang ating kapaligiran at ang mga pagbabagong nagaganap dito ay may malaking kinalaman sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan at pagkakaiba-iba ng kultura ng mga rehiyon.
 7. 7.  Aug mga dalubhasa sa larangan ng heograpiya ay gumagamit ng iba't ibangkasangkapan upangmailarawan ang ating daigdig. Pangunahin sa mga ito ang globo at mapa.
 8. 8.  Sa pagtatakda ng lokasyon ng isang lugar sa globo o mapa, mahalagang mabatid ang ilang mga termino at konseptong may malaking kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga longitude at latitude ng isang lugar, maaaring matukoy ang lokasyon nito sa globo o mapa sa paraang absolute, astronomikal o tiyak.  Longitude - ay ang distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng dalawang meridian patungo sa silangan o kanluran ng Prime Meridian.
 9. 9.  Latitude - ay ang distansyang angular sa pagitan ng dalawangparallel patungo sa hilaga o timog ng equator.  Equator - ito ay ang likhang-isip na guhit na humahati sa globo sa hilaga at timog na hemisphere o hemispeno. Ito nfl aug itinatakda bilang zero degree latitude.  Tropic of Cancer - ang pinaka- dulo sa hilaga ng equator kung saan direktang sumisikat ang Makikita ito sa 23.5° hilaga ng equator.  Tropic of Capricorn - ang pinakadulo sa timog ng equator kung saan dinektang sumisikat ang araw. Matatagpuan ito sa 23.5° timog ng equator.
 10. 10. Ang Klima
 11. 11.  Klima - ang kalagayan o kondisyon ng atmospera na tipikal sa mga malaking nehiyon o lugan sa matagal na panahon.  Pangunahing mga salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ay ang mga sumusunod:  natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at panahon  distansya mula sa karagatan  taas mula sea level.
 12. 12. Ang mga Kontinente
 13. 13.  Ang kontinente ay ang pinaka- malawak na masa ng lupa sa ibäbaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba naman ay pinalilibutan ng katubigan. Gayundin naman, ang iba ay nagtataglay ng napakaraming mga bansa samantalang aug iba ay maynoon lamang kakaunti.  Aug pitong kontinente ay  Africa  Antarctica  Asya  Australia  Europa  North America  South America
 14. 14. Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig
 15. 15.  Aug pisikal na katangian ng isaug lugar o rehiyon ay tiuatawag na topograpiya.  Sa pagdaan ng mga panahon, ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanilaug kapaligiran. Aug mga bulubunduking lugar ay kadalasang uagtataglay lamang ug maliit na populasyon.  Sa kasaysayan ug saugkatauhan, ang mga kauna-unahaug kabihasuan sa daigdig ay umusbong mälapit sa mga lambak-ilog. Kabilang dito ang mga lambak-ilog ug Tigris- Euphrates, Iridus at Huaug Ho sa Asya at Nile.
 16. 16.  Aug mga karagatan sa daigdig ay magkakaugnay sa bawat isa. Hanggang sa taong 2000, mayroou lamang kinikilalaug apat ua kara- gatan sa . daigdig:  Pacific  Atlantic  Indian  Arctic  Subalit sa taou ding iyon, itinakda ng lnternational Hydrographic Organization aug isaug panibagong karagatau ua pumapalibot sa Antarctica. Ito ay aug Southern Ocean na umaabot hauggang 60° timog latitude.

×