Bai 06 quan ly dia

703 views

Published on

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 06 quan ly dia

 1. 1. 4/20/2010 QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2003 Bài 6 QU N LÝ ĨA C u hình h th ng t p tin Các lo i File System: FAT16, FAT32, NTFS. Kh năng FAT16 FAT32 NTFSH i u hành h tr H u h t các h Windows 95 OSR2, Windows i u hành Windows 98, 2K, 2K3 Windows 2K, 2K3H tr tên t p tin dài Windows: 256 ký 256 ký t 256 ký t t , Dos : 8.3 ký tS d ng hi u qu ĩa Không Có CóH tr nén ĩa Không Không CóH tr h n ng ch Không Không CóH tr mã hoá Không Không CóH tr b o m t c c b Không Không CóH tr b o m t trên Có Có Cóm ngKích thư c Volume t i 4GB 32GB 1024GB a ư c h tr 1
 2. 2. 4/20/2010 C u hình h th ng t p tinChuy n File System t FAT, FAT32 sangNTFS CONVERT [ ĩa:] /fs:ntfs Ví d : convert d: /fs:ntfs C u hình ĩa lưu trWindows 2003 h tr 2 lo i ĩa lưu tr :Basic và Dynamic.Basic disk ĩa cơ b n, ây là d ng ĩa m c nh khi ta cài Windows G m các Primary partition và Extended partition. M i ĩa v t lý ch có th t o t i a 4 primary, ph n còn tr ng s không ư c s d ng. Trong Extended partition có th t o nhi u logical drive. 2
 3. 3. 4/20/2010 C u hình ĩa lưu trDynamic disk ĩa lưu tr Dynamic ư c chia thành cácDynamic volume.Ưu i m Dynamic disk: • Cho phép ghép nhi u ĩa v t lý thành các ĩa logic (Volume) • Cho phép ghép nhi u vùng tr ng không liên t c trên ĩa c ng v t lý thành logic (Volume) • Kh năng dung l i cao và tăng t c truy xu t ….Windows server 2000, 2003 h tr 5 lo iDynamic volume: simple, spanned, striped,mirrored và RAID-5. Dynamic diskVolume simple Ch a không gian l y t m t ĩa Dynamic duy nh t Không gian c a Volume simple có th liên t c ho c không liên t c trên cùng m t ĩa v t lý. Simple Volume 3
 4. 4. 4/20/2010 Dynamic diskVolume spanned ư c t o t ít nh t 2 ĩa Dynamic (t i a là 32) S d ng Volume spanned khi mu n tăng kích thư c c a volume. D li u ư c lưu theo th t . Không tăng hi u năng, không dung l i. Spanned Volume Dynamic diskVolume striped (RAID-0) ư c t o t ít nh t 2 ĩa Dynamic (t i a là 32) D li u ư c lưu tr tu n t trên t ng dãy ĩa (striped) nên tăng hi u năng ho t ng. S d ng Volume striped khi mu n tăng dung lư ng và hi u su t ho t ng. Striped Volume 4
 5. 5. 4/20/2010 Dynamic diskVolume mirrored (RAID-1) Dùng 2 Dynamic disk: 1 chính và 1 ph . D li u ư c ghi trên ĩa chính cũng ư c ghi lên ĩa ph (b n sao). Volume mirrored có kh năng dung l i t t. D li u ư c ghi tu n t trên ĩa chính, ĩa ph nên làm gi m hi u su t ho t ng. Dynamic diskVolume RAID-5 RAID: Redundant Arrays of Inexpensive Disks S d ng ít nh t 3 Dynamic disk (t i a là 32) S d ng thêm m t dãy (strip) ghi thông tin parity dùng ph c h i d li u b h ng. RAID-5 tăng kh năng dung l i và tăng hi u su t ho t ng. 5
 6. 6. 4/20/2010 S d ng chương trình Disk ManagerCông c qu n lý ĩa Disk ManagementM công c computer management ch nStorage > Disk Management S d ng chương trình Disk ManagerXem thu c tính c avolume ho c ĩa c c b Tab General Tab Tools Tab Hardware Tab Sharing Tab Security Tab Quota Shadow Copies 6
 7. 7. 4/20/2010 S d ng chương trình Disk ManagerB sung thêm m t ĩa m i Máy tính không h tr tính năng “Hot swap”: ph i t t máy tính Máy tính h tr “Hot swap”: không c n t t máy tính.sau ó s d ng Rescan Disk c a Dish manager tìm ĩa m iT o Partition/VolumeThay i ký t ĩa ho c ư ng d nXoá Partition/Volume S d ng chương trình Disk ManagerC u hình Dynamic Disk Chuy n ch lưu tr : chuy n t ch lưu tr Basic Disk sang Dynamic Disk 7
 8. 8. 4/20/2010 S d ng chương trình Disk Manager T o Volume Simple T o Volume Spanned T o Volume Striped T o Volume Mirror T o Volume Raid-5 Qu n lý nén d li u Windows server 2003 h tr cơ ch nén d li u t ng và trong su t Ch có th s d ng trên partition NTFS Các thao tác th c hi n nén d li u Ch n t p tin, thư m c nén Ch n Properties Nh n nút Advanced ánh d u m cCompress contents to save… 8
 9. 9. 4/20/2010 Qu n lý nén d li u N u tùy ch n là mã hóa folder/file thì s không cho nén Khi copy ho c move m t folder/file ã nén: Trong cùng 1 partition Trong 2 partitionCopy Th a k tr ng thái nén (có Th a k tr ng thái nén (có nén/không nén) c a thư m c ích nén/không nén) c a thư m c íchMove Gi l i tr ng thái nén ban u Th a k tr ng thái nén (có nén/không nén) c a thư m c ích Thi t l p h n ng ch ĩa (Disk Quota) Disk Quota dùng ch nh lư ng không gian lưu tr t i a c a ngư i dùng. Ch có th áp d ng trên partition NTFS Lư ng không gian chi m d ng ư c tính theo các t p tin và thư m c do ngư i dùng s h u và tính toán d a trên kích thư c th t c a t p tin/thư m c (n u ư c nén). Không gian còn tr ng là ư c tính toán d a vào h n ng ch c a ngư i dùng. 9
 10. 10. 4/20/2010 Thi t l p h n ng ch ĩa (Disk Quota) C u hình h n ng ch ĩa vào ư c Disk Quata, ta ch n: • Ch n ĩa c n disk quota > Click ph i ch n Properties > ch n tab Quota Thi t l p h n ng ch ĩa (Disk Quota) C u hình h n ng ch ĩa Tùy ch n Ý nghĩaEnable quota management B t ch c năng qu n lý quota ĩaDeny disk space to users exceeding Thông báo “Out of disk space” và bquota limit c m ghi lên ĩa khi user dùng quá không gian ĩa ơc c pDo not limit disk usage Không gi i h nLimit disk space to C u hình dung lư ng ĩa dành cho các usersSet warning level to Gi i h n c ng khi user dùng g n n thì thông báo nh c nhQuata Entries Ch n nút này s thêm/xóa/xem thông tin c a các entry 10
 11. 11. 4/20/2010 Mã hoá d li u EFS EFS: Encrypting File System Dùng mã hoá d li u trên các partition dùng h th ng t p tin NTFS Ch n t p tin, thư m c nén Ch n Properties Nh n núc Advanced ánh d u m cEncrypt contents to secure… 11

×