Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gioi thieu va cac lenh tren console

580 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gioi thieu va cac lenh tren console

  1. 1. QU N TR M NG • Gi ng viên: Huỳnh Nguy n Thành Luân • Khoa Công Ngh Thông Tin • Email: hntluan2005@gmail.com • Website thông tin h c: www.hntluan.tk ho c www.hntluan.co.cc 1 Thông tin v môn h c• Th i lư ng: 30 ti t lý thuy t + 30 ti t th c hành• M c ích môn h c: - Cung c p nh ng ki n th c v m ng máy tính, qu n tr m ng h i u hành Windows - Kh năng cài t h th ng m ng và x lý các s c thông thư ng x y ra• Hình th c thi: Thi tr c nghi m• ánh giá k t qu : - i m quá trình: 50% + Phát bi u, làm các bài t p th c hành, chuyên c n ( i m danh), ki m tra. - Thi k t thúc: 50% 2 1
  2. 2. CÁC N I DUNG- Gi i thi c và cài t Windows server 2003- Active Directory (AD)- Qu n lý tài kho n ngư i dùng, nhóm- Qu n lý ĩa- Qu n lý thư m c và file dùng chung- Qu n lý in n- Gi i thi u các d ch v m ng: DNS, DHCP, Web… 3 Tài li u h c t p – tham kh o [1] Giáo trình chính: Qu n tr m ng Windows server 2003 (trung tâm tin h c H KHTN TP.HCM) [2] Tài li u MCSA (ti ng vi t và ti ng anh). [3] Hoàn Vũ - Hư ng d n qu n tr m ng Microsoft windows server 2003 – NXB T ng h p TP.HCM [4] Trí Vi t -T h c b o m t và qu n tr m ng – NXB Văn hóa thông tin• Ph n m n s d ng: - H i u hành Windows server 2003 - Ph n m n ch y máy o VMWare Workstation 6.5.4 - Ph n m n c và t o file iso UltraISO 9.6 4 2
  3. 3. QU N TR M NGWINDOWS SERVER 2003 GI I THI U CÁC L NH TRÊN CONSOLE M NG Các l nh cơ b n• HOSTNAME – Hi n th tên c a máy, l nh này ch có tác d ng khi máy tín b n ã cài giao th c TCP/IP – L NH: HOSTNAME 3
  4. 4. Các l nh cơ b n • IPCONFIG – Hi n th t t c các giá tr ã ơc thi t l p cho m ng dùng giao th c TCP/IP hi n t i trên máy b n. L nh này ư c dùng ph bi n trên h th ng dùng giao th c c p phát a ch ng (DHCP) giúp ngư i dùng ki m tra c u hình hi n t i mà DHCP ang thi p lâp cho h th ng. – L NH : ipconfig [/all | /renew [adapter] | /release [adapter]] – all hi n th t t c thông tin có th . N u không có tham s này, ipconfig ch hi n th a ch IP, m c n m ng (subnet mask), và c ng n i m c nh (default getway) cho m i card m ng g n trên máy. Các l nh cơ b n• IPCONFIG – /renew [adapter] yêu c u DHCP c p phát a ch m i. – /release [adapter] thoát kh i các thi t l p c a DHCP. Thi t l p này không có tác d ng trên h th ng c b , nó ch có tác d ng trên máy khách dùng DHCP. 4
  5. 5. Các l nh cơ b n• PING – Phân tích s k t n i n m t máy t xa trên m ng. L nh này ch có hi u l c khi máy b n ã cài giao th c TCP/IP. – L NH:ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-scount] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout]destination-list -t dùng l nh ping liên t c cho n khi b n t ng t nó b ng cách óng c a s l nh. Các tham s khác t tham kh o 5

×