Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buoi4

855 views

Published on

Quan Tri Mang

Published in: Technology, Sports

 • gghg
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

 • k

  <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/post/871/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

 • k

  <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/post/871/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Buoi4

 1. 1. BU I 4 : USER ACCOUNT , GROUP, SOFTWARE INSTALLATION 1. Tài kho n ngư i dùng (User account) M t tài kho n ngư i dùng (user account) cho phép m t ngư i dùng (user) ñăng nh p (log on) vào mi n (domain) ñ truy c p các tài nguyên m ng ho c truy c p các tài nguyên trên máy tính ñó M t ngư i s d ng m ng máy tính thư ng xuyên nên có m t tài kho n ngư i dùng duy nh t Microsoft Windows 2003 cung c p các lo i tài kho n ngư i dùng khác nhau : Local user account - Tài kho n ngư i dùng c c b Domain user account - Tài kho n ngư i dùng mi n Built-in user account - Tài kho n ngư i dùng t o s n Tài kho n Administrator : Qu n tr t t c các tác v và c u hình c a mi n (domain) và c a máy tính Tài kho n Guest : Cho phép ngư i dùng không có tài kho n ngư i dùng h p l có th s d ng th nh tho ng ñ ñăng nh p và truy c p tài nguyên trong h th ng Thông thư ng, tài kho n Guest b vô hi u hóa (disabled) Tài kho n ngư i dùng c c b ñư c t o ra (b ng tài kho n thu c nhóm Administrators) trên các máy tính không ph i là b ñi u khi n mi n (domain controller) và m c ñ nh thu c nhóm Users. 53
 2. 2. Tài kho n ngư i dùng mi n ñư c t o ra (b ng tài kho n thu c nhóm Administrators) trên các b ñi u khi n mi n và m c ñ nh thu c nhóm Domain Users. Tài kho n ngư i dùng t o s n ñư c t o ra khi b n cài ñ t h ñi u hành hoàn t t 2. Nhóm (Group) Nhóm là tài kho n ñ c bi t, thông thư ng ch a các tài kho n ngư i dùng Nhóm giúp công vi c qu n tr hi u qu hơn b ng cách gán quy n truy c p và quy n h n cho m t nhóm ngư i dùng hơn là gán quy n truy c p và quy n h n cho t ng tài kho n ngư i dùng Các lo i nhóm: Nhóm b o m t (Security group) : liên quan ñ n tính b o m t trong h th ng Nhóm phân ph i thư tín (Distribution group) : không vì m c ñích b o m t, dùng cho m c ñích khác như phân ph i thông ñi p, email Lo i nhóm (group type) xác ñ nh b n s d ng nhóm như th nào C 2 lo i nhóm ñư c lưu tr trong cơ s d li u Active Directory Microsoft Windows 2003 thư ng ch s d ng các nhóm b o m t. B n s d ng chúng ñ gán các quy n truy c p tài nguyên M t nhóm b o m t cũng có nh ng năng l c như m t nhóm phân ph i thư tín Các nhóm b o m t : Nhóm toàn mi n (Global group) Nhóm c c b c a mi n (Domain local group) Nhóm toàn r ng (Universal group) Nguyên t c l ng nhóm : L ng nhóm m c t i thi u : theo dõi các quy n truy c p và x lý s c s ph c t p hơn n u l ng nhóm nhi u m c. L ng nhóm hi u qu nh t là l ng nhóm m t m c L p tài li u tư cách thành viên nhóm ñ n m gi các quy n truy c p ñã gán Chi n lư c s d ng các Global group và Domain local group 3. Quy n truy c p (Permission) Quy n truy c p – Permission: ñi u khi n ngư i dùng có th th c hi n ñư c công vi c gì v i tài nguyên: thư m c (folder), t p tin(file), máy in Gán các quy n truy c p cho phép ngư i dùng có ñư c quy n truy c p tài nguyên Thí d , n u nhi u ngư i dùng c n ñ c m t file, b n s ñưa các tài kho n ngư i dùng ñó vào m t nhóm. Sau ñó gán quy n truy c p cho nhóm là có quy n ñ c file 54
 3. 3. 4. Quy n h n (Right) Quy n h n (Right) : cho phép ngư i dùng th c hi n các tác v h th ng như thay ñ i gi máy tính, sao chép d phòng hay ph c h i file hay ñăng nh p c c b t i b ñi u khi n mi n 5. Quy n truy c p NTFS Quy n truy c p NTFS là các quy t c liên k t v i các ñ i tư ng như thư m c (folder), t p tin (file) S d ng quy n truy c p NTFS ñ quy ñ nh tài kho n ngư i dùng và nhóm ngư i dùng ñư c quy n truy c p thư m c, t p tin và n i dung c a chúng Quy n truy c p NTFS ch hi n di n trên volume NTFS Quy n truy c p NTFS không hi n di n trên các volume ñư c ñ nh d ng (format) theo h th ng t p tin FAT16 ho c FAT32 Click ph i m t thư m c trên m t partition NTFS, ch n Properties, ch n Security 55
 4. 4. File permissions Folder permissions • Full Control • Full Control • Modify • Modify • Read & Execute • Read & Execute • Write • Write • Read • Read • List Folder Contents 6. Quy n truy c p chia s (Sharing permission) Các thư m c ñư c chia s cho phép ngư i dùng truy c p t p trung ñ n các t p tin trong m ng. T t c các ngư i dùng m c ñ nh có th n i k t ñ n thư m c ñư c chia s và truy c p n i dung c a thư m c. M t thư m c ñư c chi s có th ch a ng d ng, d li u ho c các thông tin cá nhân c a ngư i dùng trong home directory (thư m c ch ) B n có th gán các quy n truy c p c a m t thư m c ñư c chia s cho tài kho n ngư i dùng và nhóm ngư i dùng. ði u khi n nh ng ngư i dùng nào có th th c hi n ñư c công vi c gì v i n i dung c a thư m c ñư c chia s Các quy n truy c p c a m t thư m c ñư c chia s ch áp d ng cho thư m c, không áp d ng cho t p tin. B i vì b n ch có th áp d ng các quy n truy c p c a thư m c ñư c chia s ñ n toàn b n i dung c a thư m c Các quy n truy c p c a thư m c ñư c chia s không h n ch truy c p ñ i v i ngư i dùng truy c p thư m c t i máy tính ñang lưu tr thư m c. Chúng ch áp d ng cho ngư i dùng n i k t v i thư m c qua m ng Quy n truy c p m c ñ nh c a thư m c ñư c chia s là Full Control và ñư c gán cho nhóm Everyone khi b n chia s thư m c 7. K t h p quy n truy c p chia s và quy n truy c p NTFS Quy n t ng h p c a m t tài kho n ngư i dùng khi truy c p m t tài nguyên m ng ñư c chia s là quy n gi i h n nh t gi a quy n truy c p chia s và quy n truy c p b o m t NTFS 56
 5. 5. 8. Software Installtion trong Group Policy Chúng ta s d ng ch c năng Software Installtion trong Group Policy ñ cài ñ t ph n m m Microsoft Office 2003 cho các máy tr m trong mi n Yêu c u : Ph n m m Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Resource Kit (ork) Trong ñĩa D, t o thư m c SOURCE, trong thư m c SOURCE t o thư m c OFFICE2003, chia s thư m c SOURCE v i quy n truy c p chia s : Everyone : Read. Administrators : Full Control. Copy toàn b n i dung ñĩa Microsoft Office 2003 vào thư m c OFFICE2003 Cài ñ t Microsoft Office 2003 Resource Kit (ork) 57
 6. 6. 58
 7. 7. 59
 8. 8. C u hình Microsoft Office 2003 b ng Microsoft Office 2003 Resource Kit : th c thi Custom Installation Wizard Trong Custom Installation Wizard, click Next 60
 9. 9. Trong Open the MSI File, nh p ñư ng d n quan m ng c a t p tin PRO11.MSI, click Next. Trong Open the MST File, ch n Create a new MST file, click Next. 61
 10. 10. Trong Select the MST File to Save, nh p ñư ng d n qua m ng ch a file MST. ð t file MST cùng thư m c các file cài ñ t MS Office. Click Next. Nh p tên Công ty, T ch c : thí d : MEKONG IT. Click Next. 62
 11. 11. Trong h p tho i Remove Previous Versions, click ch n Default Setup behavior. Click Next. Trong h p tho i Set Feature Installation States ch n các thành ph n c a các ng d ng, click Next. 63
 12. 12. Trong h p tho i Configure Local Installation Source, nh p CD KEY (không có kho ng tr ng) c a Microsoft Office 2003, ch n check box “I accept the terms…”, click Next. 64
 13. 13. Trong Customize Default Application Settings, ch n “Do not customize; use Microsoft default values”. Click Next. Trong Change Office User Settings, click Next. 65
 14. 14. Trong h p tho i Add/Remove Files, click Next. Trong h p tho i Add/Remove Registry Entries, click Next. 66
 15. 15. Trong Add, Modify, or Remove Shortcuts, click Next. Trong h p tho i Identify Additional Servers, click Next. 67
 16. 16. Trong h p tho i Specify Office Security Settings, click Next. Trong Add Installation and Run Programs, click Next. 68
 17. 17. Trong Outlook : Customize Default Profile, ch n Use existing profile. Click Next. Trong Outlook : Customize Default Settings. Click Next. 69
 18. 18. Trong Outlook… ch n “Do not configure Send/Receive settings”. Click Next Trong Modify Setup Properties, click Next. 70
 19. 19. Trong h p tho i Save Changes, click Finish. Click Finish. 71
 20. 20. Tri n khai ph n m m cho OU Sales Click Start/Programs/Administrative Tools/Active Directory Users and Computers Click trái chu t ch n OU Sales, click ph i chu t ch n Properties. Ch n tab Group Policy. Double click Sales GPO Trong User Configuration, ch n Software Settings. Click ph i chu t Software Installation, ch n New/Package 72
 21. 21. Truy c p qua m ng ñ n thư m c ch a Microsoft Office 2003 Ch n file PRO11.MSI, click Open 73
 22. 22. H p tho i Deploy Software xu t hi n, ch n Advanced. Click OK. Tab General 74
 23. 23. Ch n tab Deployment. o Trong Deployment type ch n Assigned. o Trong Deployment options ch n Uninstall this application when it falls out of the scope of management và Install this application at logon o Click OK N u b n ñang ñăng nh p t i b ñi u khi n mi n (Domain controller), log off tài kho n Administrator. L n lư t ñăng nh p (log on) vào b ñi u khi n mi n b ng các tài kho n trong OU Sales (pctrinh, dtdiem) ñ ki m tra xem Microsoft Office 2003 ñã ñư c cài ñ t không ? T i máy tr m Microsoft Windows XP Professional, l n lư t ñăng nh p (log on) vào b ñi u khi n mi n b ng các tài kho n trong OU Sales (pctrinh, dtdiem) ñ ki m tra xem Microsoft Office 2003 ñã ñư c cài ñ t không ? 75
 24. 24. 76
 25. 25. 77

×