Bai 07 tao quan ly thu muc

677 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 07 tao quan ly thu muc

 1. 1. 4/30/2010 QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2003 Bài 7 T O VÀ QU N LÝ THƯ M C DÙNG CHUNG T o các thư m c dùng chungChia s thư m c dùng chung S d ng tài kho n thu c nhóm Administrators ho c nhóm Server Operators.Click chu t ph i lên thưm c và ch n Properties >ch n Tab Sharing 1
 2. 2. 4/30/2010 Chia s thư m c dùng chung Ý nghĩa c a các m c trong tab Sharing M c Mô tDo not share this folder Ch nh thư m c này ch ư c phép truy c p c c bShare this folder Ch nh thư m c này ư c phép truy c p c c b và truy c p qua m ngShare name Tên thư m c mà ngư i dùng m ng nhìn th y và truy c pComment Cho phép ngư i dùng mô t thêm thông tin v thư m c dùng chung nàyUser Limit Cho phép b n khai báo s k t n i t i a truy xu t vào thư m c t i m t th i i mPermissions Cho phép b n thi t l p danh sách quy n truy c p thông qua m ng c a ngư i dùngOffline Settings Cho phép thư m c ư c lưu tr t m tài li u khi làm vi c dư i ch Offline. T o các thư m c dùng chung C u hình Share Permission Dùng c p quy n truy xu t tài nguyên chia s qua m ng (không có tác d ng khi truy c p c c b ). Các quy n chia s Share Permission • Full Control: cho phép ngư i dùng có toàn quy n trên thư m c chia s . • Change: cho phép ngư i dùng thay i d li u trên t p tin và xóa t p tin trong thư m c chia s . • Read: cho phép ngư i dùng xem và thi hành các t p tin trong thư m c chia s . • Mu n c p quy n cho ngư i nào thì ch c n nh p chu t vào nút add 2
 3. 3. 4/30/2010 T o các thư m c dùng chungC u hình Share Permission T o các thư m c dùng chungC u hình ShareShare n thêm d u $ vào ngay sau m c ShareNameVD: Máy tôi có IP là 192.168.1.3 và thư m c Sharecó tên là dulieu$ Khi ó tôi truy c p t máy khácvào ph i nh p là 192.168.1.3dulieu$ thì m i vào ư cCó th ánh x ĩa i v i các thư m c Sharethư ng xuyên truy c p b ng cách nh p ph i vào thưm c c n Share c n ánh x và ch n Map NetworkDrive… 3
 4. 4. 4/30/2010 T o các thư m c dùng chung C u hình Share Map Network Drive Qu n lý thư m c dùng chung Xem các thư m c dùng chungS d ngcông cComputerManagementCh n m cSharedFolder 4
 5. 5. 4/30/2010 Qu n lý thư m c dùng chungXem các phiên làm vi c trên thư m c dùngchung Qu n lý thư m c dùng chungXem các t p tin ang m trong thư m cdùng chung 5
 6. 6. 4/30/2010 Quy n truy c p NTFS Các quy n truy c p NTFS Quy n NTFS ch có th ư c c p trên volume ho cpartition ư c nh d ng là NTFS. Quy n truy c p NTFS cung c p kh năng b o m t caohơn so v i FAT và FAT32, vì chúng áp d ng cho thư m cvà cho t ng t p tin cá th . Quy n truy c p t p tin NTFS áp d ng cho c nh ngng ơi làm vi c t i máy tính lưu tr d li u, l n ngư idùng truy c p thư m c ho c t p tin qua m ng b ng cáchk t n i t i thư m c dùng chung. Chú ý: Khi m t volume ư c nh d ng NTFS thì Permission m c nh c a Volume ó s là group Everyone và có quy n Full Control. Quy n truy c p NTFS Cách c p quy n NTFS phân quy n trên file ho c folder. Ch n file ho c folder ó -> Click ph i, ch n Properties -> Ch n tab Security i v i Windows XP hi n th tab Security trong Properties c a file ho c folder: Windows Explorer >Tools > Folder Options > Ch n tab View > Click b ch n tùy ch n “Use simple file sharing (Recommended)” 6
 7. 7. 4/30/2010 Quy n truy c p NTFS Cách c p quy n NTFS T i m c Group or User names: Ch a ngư i dùng và nhóm ư c c p quy n T i m c Permission: Là các quy n có th c p cho ngư i dùng ho c nhóm Tương ng v i các quy n là 2 c t Allow là cho phép và Deny là c m Ngoài ra c p quy n truy c p c bi t nh p nút Advanced Quy n truy c p NTFS Các quy n truy c p NTFS Tên quy n Ch c năngTraverse Duy t các thư m c và thi hành các t p tin chươngFolder/Execute File trình trong thư m cList Folder/Read Data Li t kê n i dung c a thư m c và cd li u c a các t p tin trong thư m cRead Attributes c các thu c tính c a các t p tin và thư m cRead Extended c các thu c tính m r ng c a các t p tin và thưAttributes m cCreate File/Write Data T o các t p tin m i và ghi d li u lên các t p tin nàyCreate Folder/Append T o thư m c m i và chèn thêm d li u vào các t pData tinWrite Attributes Thay i thu c tính c a các t p tin và thư m c.Write Extendd Thay i thu c tính m r ng c a các t p tin và thưAttributes m c 7
 8. 8. 4/30/2010 Quy n truy c p NTFS Các quy n truy c p NTFS (ti p theo) Tên quy n Ch c năngDelete Subfolders and Files Xóa thư m c con và các t p tinDelete Xóa các t p tinRead Permissions c các quy n trên các t p tin và thư m cChange Permissions Thay i quy n trên các t p tin và thư m cTake Ownership Tư c quy n s h u c a các t p tin và thư m c Quy n truy c p NTFS K t h p Share và NTFS V i Share gi nguyên default Full Control gán cho nhóm Everyone Sau ó c p quy n truy c p NTFS cho tài kho n ngư i dùng ho c tài kho n Group c th truy c p thư m c và t p tin ch a trong h th ng phân t ng c a forlder share Permiss. 8
 9. 9. 4/30/2010 Quy n truy c p NTFSK t h p Share và NTFSKhi k t h p quy n truy c p NTFS v i quy n truy c pshare thì c p truy c p gi i h n nh t luôn là c phi u l c.Ví d : N u ư c c p quy n truy c p v i m c FullControl cho 1 forlder, ng th i l i ư c c p quy ntruy c p NTFS c p Read cho cùng thư m c ó, thìm c hi u l c s là Read vì ây là c p gi i h nnh t. Quy n truy c p NTFSGán quy n truy c p NTFS trên thư m cdùng chung.K th a và thay th quy n c a i tư ngcon.Thay i quy n khi di chuy n thư m c vàt p tinGiám sát ngư i dùng truy c p thư m c.Thay i ngư i s h u thư m c 9
 10. 10. 4/30/2010 Quy n truy c p NTFS Thay i quy n khi di chuy n thư m c và t p tin Copy và move folder ho c file thì các quy n trên các b n copy, move c a folder ho c file ó như sau: Trong cùng 1 partition Trong 2 partition khác n 1 partition dùng NTFS nhau u dùng NTFS không dùng NTFSCopy Mang quy n c a folder Mang quy n c a M t quy n NTFS ích ch a nó folder ích ch a nóMove Mang các quy n như Mang các quy n c a M t quy n NTFS partition ngu n partition ích 10

×