хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ

4,870 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хүний нөөцийн төлөвлөлтийн орчны шинжилгээ

 1. 1. Орчны шинжилгээ Лекц 3
 2. 2. Хүний нөөцийн гадаад орчныг шинжлэх гэдэг нь• байгууллагын хувьд хүний нөөцийн ямар нэгэн боломж болон аюул бий болгож болохуйц гадаад хүчин зүйлсүүдийг удирдлагын зүгээс хянах үйл ажиллагаа юм.• Òýð íü áàéãóóëëàãà îäîî хүний нөөцийн хувьд ÿìàð ò¿âøèíä áàéãàà, äýýä óäèðäëàãûí òºñººëæ áàéãààãààð áàéãóóëëàãын хүний нөөц ÿìàð ò¿âøèíä õ¿ðýõ, èéì ò¿âøèíä õ¿ðýõèéí òóëä óäèðäëàãà þó õèéõ âý ãýñýí ãóðâàí àñóóëòàä áîëîìæ áà áýðõøýýëèéí òàëààñ íü õàðèóëò ºãºõºä îðøäîã.
 3. 3. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн áîëîìæáîëîí түүнд òóëãàð÷ áîëîõ àþóë,áýðõøýýë íü ýäèéí çàñàã, óëñ òºð, çàõçýýë, òåõíîëîãè, ºðñºë人í, îëîí óëñûíáàéäàë áîëîí íèéãìèéí òºëºâ áàéäàëãýñýí õ¿ðýýíä òîõèîëäîíî.• Харин бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн давуу áîëîí сул тал íü ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿, үйлдвэрлэл, нэгж хэсгүүд, бîëîâñîí õ¿÷èí, байгууллагын ñî¸ë, îíöëîã øèíæ òºðõ, үйлдвэрлэлийн óëàìæëàëò òåõíîëîãè ãýñýí õ¿ðýýíä бий болно
 4. 4. Çàõ çýýëèéí õ¿÷èí ç¿éë• Ýíý íü õýäèéä ÷ ÿìàð ÷ íºëºº ¿ç¿¿ëæ áîëäîã. Òóõàéëáàë, ÿíç á¿ðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé ìº÷ëºã, çàõ çýýëä íýâòðýõ áîëîìæ áà áýðõøýýë, õ¿í àìûí îðëîãûí õóâààðèëàëò, ñàëáàðûí äîòîîä ºðñºë人í ãýõ ìýò îëîí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã øèíæèëæ áàéõ íü хүний нөөцийн ñòðàòåãèà òîäîòãîõ áà ºðñºëäºã÷ººñºº äàâàìãàéëàõад ÷óõàë íºëºº ¿ç¿¿ëíý.
 5. 5. Òåõíîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë• 1970 îíä Ý.Òîôôëåð "Ôóòóðîøîê-èðýýä¿éí ìóóæðàëò" ãýñýí íýð òîìü¸î ìåíåæìåíòýä îðóóëсан. Ýíý íü ìàø áîãèíî õóãàöààíä ìàø òîì ººð÷ëºëò ºäººñíèé óëìààñ õóâü õ¿ì¿¿ñò ñàíàà ñýòãýëýýð óíàõ áîëîí ÷èã áàðèìæàà àëäàõ ÿâäàë ãýæ òýðýýð òàéëáàðëàсан. Èéì ººð÷ëºëò òåõíîëîãèéí òàëààð ÿàæ ãàðàõûã óäèðäàã÷ õ¿í òîîöîîëîí áàðèìæààëæ áàéõ øààðäëàãàòàé. Òóõàéëáàë, ìàø óäààí õóãàöààíä гар ажиллагаатай, биеийн хөдөлмөр давамгайлсан технологи õýðýãëýãäýæ èðñýí. Ãýòýë мэдээллийн технологийн хөгжлийн хурдацтай õîëáîãäîæ оюуны хөдөлмөр, автоматжсан буюу компьютержсан хөдөлмөр ºðãºí õèéãäýõ áîëñîí íü íýí áîãèíî õóãàöààíä ò¿ð¿¿÷èéíõèéã íü õ¿íä áàéäàëä îðóóëсан.
 6. 6. Îëîí óëñûí õ¿÷èí ç¿éë• ªíºº ¿åä îëîí óëñûí çàõ çýýë äýýð òîì êîìïàíèóäûí îëîíõè òºäèéã¿é æèæèã ï¿¿ñ¿¿ä ìÿíãà ìÿíãààð îðîëöîæ áàéíà. Óäèðäëàãà ýíýõ¿¿ íýí ºðãºí õ¿ðýýíä ººðèéí õÿíàëòòàé áàéõ ¸ñòîé. Ó÷èð íü ãàäíààñ òóõàéí îðíû ò¿¿õèé ýä, ìàòåðèàëûã õÿëáàðõàí îëæ àâàõ áîëîìæ, îëîí óëñûí êàðòåëü, ¿íäýñòýí äàìíàñàí êîðïîðàöèóäûí ¿éë àæèëëàãàà, õºðºí㺠îðóóëàëòûí îáüåêò þìóó òîäîðõîé çàõ çýýëèéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áóé îðîí äàõü âàëþòûí õàíøíû ººð÷ëºëò õèéãýýä óëñ òºðèéí øèéäâýð¿¿äèéí õàíäëàãûí óëìààñ áîëîìæ á¿ðäýõ ýñâýë àþóë ó÷èð÷ áîëîõ þì.
 7. 7. Засгийн газрын бодлого• Ï¿¿ñ¿¿äèéí åðºíõèé ñòðàòåãè áîëîí Çàñãèéí ãàçðûí áîäëîãûã øèíæëýí îíîøëîæ áàéõ íü òóõàéí êîìïàíè áóþó ñàëáàðûн хүний нөөцийг õàìãààëàõ áóþó ºðãºæ¿¿ëýõ áîëîìæ îëãîäîã. Òóõàéí ï¿¿ñ, êîìïàíè áóñàä îðíûõîî ºðñºëäºã÷èéí хүний нөөцийн хөгжлийн ñòðàòåãèéã ãîë àëäàõã¿é òààìàãëàí îíîøëîæ ÷àäâàë ººðèéíõºº хүний нөөцийн ñòðàòåãèéã äîòîîä çàõ çýýëä áýõæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ ýñâýë ãàäààä îðíû ºðñºëäºã÷人 ñºðæ àæèëëàõ õèéãýýä áóñàä êîìïàíèéí ñòðàòåãèéã íÿöààõ çîðèëãîîð îëîí óëñûí ¿éë àæèëëàãààãàà èäýâõæ¿¿ëýí ºðãºæ¿¿ëýõýä çàñãèéí ãàçðààñ äýìæëýã ýðæ õàéæ áàéäàã.
 8. 8. Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä• ¯¿íä: Үндэсний болон дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, Үндэсний орлого, èíôëÿöè áîëîí äèôëÿöèéí õóðä, àæèë ýðõëýëòèéí ò¿âøèí, îëîí óëñûí òºëáºðèéí òýíöýë, âàëþòûí õàíø, òàòâàðûí õýìæýý, улсын төсөв, өр çýðýã îðíî. Ýäãýýð õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã áàéíãà îíîøëîí ¿íýëæ áàéõ õýðýãòýé áàéäàã.
 9. 9. Óëñ òºðèéí õ¿÷èí ç¿éë• Çàñãèéí ãàçàð àæèë õýðýã÷ ¿éë àæèëëàãààíä áàéíãà èäýâõèòýé îðîëöäîã òóë ò¿¿íèé óëñ òºðèéí ¿éë àæèëëàãààã áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà ñîðãîã àæèãëàæ áàéõ øààðäëàãàòàé.
 10. 10. Íèéãìèéí çàí ¿éëèéí õ¿÷èí ç¿éë• Ýíý íü íèéãìèéí ººð÷ëºãäºæ áàéäàã íàéäëàãà, õàðèëöàà, ¸ñ ñóðòàõóóíûã áàãòààäàã. ªíººãèéí íºõöºëä ¿éëäâýðëýë õóäàëäààíû òàëààðõè ìýäðýìæ, íèéãýìä ¿íäýñíèé öººíõ áîëîí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýçëýõ áàéð ñóóðü, ìåíåæåð¿¿äèéí íèéãìèéí ÷èãëýëèéí ººð÷ëºëò, õýðýãëýã÷äèéí ýðõ àøãèéã õàìãààëàõ õºäºëãººí¿¿ä õàìààðàãääàã.• Áàéãóóëëàãàä хүний нөөцийн íèéãìèéí ÷àíàðòàé òîì àñóóäëûã äýâø¿¿ëýí òàâèõ íü îëîíòàà òîõèîëääîã. Õóâüñàí ººð÷ëºãäºæ áóé íèéãìèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã òóõàé á¿ðò íü ìýäýð÷ ¿ð àøèãòàé õàðèó ¿éëäýë õèéõèéí òóëä àëèâàà áàéãóóëëàãà ººðийн хүний нөөцөө øèíý îð÷èí íºõöºëä çîõèöуулаí óõàìñàðòàéãàà𠺺ð÷иëæ áàéõ ó÷èðòàé.
 11. 11. ªðñºë人íèé õ¿÷èí ç¿éë• Àëèâàà áàéãóóëëàãà ºðñºëäºã÷èéíõºº хүний нөөцийн òóõàé áîëîí áàéæ áîëîõ ìýäðýìæ, õàðèó ¿éëäëèéã òàíäàí ìýäýõã¿éãýýð îðøèí òîãòíîõ áîëîìæã¿é. Байгууллага "ªðñºëäºã÷ маань хүний нөөцийнхөө þóã óðàãø õºäºëãºæ áàéíà âý?", "ªðñºëäºã÷ийн хүний нөөцийн удирдлага þó õèéæ áàéíà âý?", "Òýð íü þó õèéæ ÷àäàõ âý?" ãýñýí àñóóëòóóäàä õàðèóëò ºã÷ ÷àäàõààð øèíæëýí ä¿ãíýæ áàéõ ¸ñòîé байдаг.
 12. 12. ªðñºëäºã÷ийнхºº хүний нөөцийг øèíæëýõýäîíîøëîëûí äºðâºí ýëåìåíòийг ашигладаг1. ªðñºëäºã÷èéíõºº хүний нөөцийн èðýýä¿éí çîðèëãûã òàíäàí ìýäýõ• ªðñºëäºã÷èéíõºº хүний нөөцийн ñòðàòåãèéã çºâ ¿íýëýõ• ªðñºëäºã÷èä áîëîí òóõàéí êîìïàíèéí àæèëëàæ áóé ñàëáàðûí хүний нөөцийн болон удирдлагын íºõöºë áàéäëûã óðüä÷èëàí òîéìëîí ìýäýæ áàéõ• ªðñºëäºã÷èéíõºº хүний нөөцийн äàâóó áîëîí ñóë òàëóóäûã ã¿íçãèé ñóäëàí ìýäñýí áàéõ ¸ñòîé áàéäàã.
 13. 13. Ýäãýýð ýëåìåíòèéã íóõàöòàé øèíæëýõýääºõºì ¿ç¿¿ëýõèéí òóëä äарааõè äºðâºíýíãèéí àñóóëòûã òàâих хэрэгтэй.1. ªðñºëäºã÷ийн ÷èíü хүний нөөц îäîîãèéíõîî áàéäàëä ñýòãýë õàíãàëóóí áàéãàà ýñýõ?2. ªðñºëäºã÷ чинь ººðèéí хүний нөөцийн ñòðàòåãèäàà ëàâòàé ÿìàð àëõàì, ººð÷ëºëò õèéæ áîëîõ?3. ªðñºëäºã÷èéí чинь хүний нөөцийн ýìçýã ñóë òàë þó áàéæ áîëîõ4. ªðñºëäºã÷èéí хүний нөөцийн òàëààð ÿìàð ºäººí õàòãàëãà õèéæ áîëîõ õèéãýýä íýí äîðâèòîé, ¿ð àøèã á¿õèé ÿìàð õàðèó àðãà õýìæýýã àâ÷ áîëîõ?
 14. 14. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн äîòîîä îð÷íûã øèíæëýõ• Байгууллага дîòîîä хүний нөөцийн àñóóäëóóäàà îíîøëîõ ¿éë ÿâäëûã óäèðäëàãûí øèíæèëãýý ãýäýã. Òýð íü áàéãóóëëàãûí ¿¿ðýã á¿õèé íýãæ¿¿äèéí хүний нөөцийн äàâóó áîëîí ñóë òàëóóäûã ñòðàòåãèéí ¿¿äíýýñ ¿íýëýõ àðãà÷ëàë þì.
 15. 15. ÌàðêåòèíãÌàðêåòèíãèéí ¿¿ðãèéã ñóäëàõàä 7 åðºíõèé õ¿ðýýã àíõààðàõ íü ÷óõàë. ¯¿íä:1. Хүний нөөцийн ºðñºëäºõ ÷àäâàð2. хүний нөөцийн çýðýã, äóãààð, ÷àдвàð.3.Çàõ çýýëèéí õ¿í àì ç¿éí ñòàòèñòèê4.Хөдөлмөрийн зàõ çýýëèéí ñóäàëãàà áà áîëîâñðóóëàëò5.Хүний нөөцдөө ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý, урамшуулал, мотивац6.Хүний нөөцийн хөгэил, сургалт7. Àøèã.
 16. 16. Ñàíõ¿¿• Ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûã øèíæëýõ íü áàéãóóëëàãàä íýí ÷óõàë áºãººä хүний нөөцийн òºëºâëºëòèéã ¿ð àøèãòàé õýðýãæ¿¿ëýõýä òóñ äºõºì ¿ç¿¿ëäýã áàéíà. Ñàíõ¿¿ãèéí øèíæèëãýýíèé òóõàéä ÿíç á¿ðèéí õàíäëàãà áàéäàã ÷ òýð íü áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн äàâóó áà ñóë òàë, äàëä áîëîìæ áà õ¿íäðýë, áýðõøýýëèéã íýýí ãàðãàäàã. Ñàíõ¿¿ãèéí øèíæèëãýý áîë áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ñóë òàëûã öàã àëäàëã¿é èëð¿¿ëýí çàñàõ, ò¿¿íèé ºðñºëäºã÷òýé õàðüöóóëáàë ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã ¿íýëæ öýãíýõýä òóñàëäàã. ßëàíãóÿà óðò õóãàöààíä èëýð÷ áîëîõ хүний нөөцийн äàâóó, ñóë òàëàà óðüä÷èëæ õàðàõ áîëîìæ ºãäºã. Ýíý ¿íäñýí äýýð хүний íººöөө äàõèí õóâààðèëæ ¿ð ä¿íòýé àøèãëàõ, ñàëáàð íýãæ¿¿äèéíõýý хүний нөөцийн ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëыг ñàéæðóóëæ áàéõ øààðäëàãàòàé.
 17. 17. ¯éëäâýðëýë• Ýíä ÷óõàì ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññ дахь хүний нөөцийн òóõàé ºã¿¿ëýõ áîëíî. ¯éëäâýðëýëийí хүний нөөцийн ¿éë ÿâöûã óäèðäëàãà áàéíãà øèíæèëæ áàéõ íü áàéãóóëëàãà îðøèí òîãòíîõîä èõýýõýí ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý.• Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä хүний нөөцийн á¿òýýìæèä õàíäàõäàà ãîë íü áàéãóóëëàãûí ¿éëäâýðëýëèéí хүний нөөцийн ¿¿ðýãò àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýõ áîëñîí ÿâäàë ýíý òàëààðõè øèíý õàíäëàãà áîëæ áàéíà
 18. 18. Õ¿íèé íººöийн удирдлага• Áàéãóóëëàãûí òóëãàìäàæ áàéãàà àñóóäëûí èõýíõè íü ýöñèéí ýöýñò õ¿ì¿¿ñòýé õîëáîîòîé áàéäàã. Àëèâàà áàéãóóëëàãûí õóâüä õ¿íèé íººöèéí удирдлагын ¿¿ðãèéí äàâóó, ñóë òàëóóäûã øèíæëýí ñóäëàõ õýðýãòýé áàéäàã. ¯¿íèéã ¿ë îéøîîâîë äàëä àãóóëàãäàæ áóé ñóë òàëûã èëð¿¿ëæ, çàñ÷ çàëðóóëàõ áîëîìæèéã àëäàæ èðýýä¿éä áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã àþóëä îðóóëàõ ìàãàäëàë íýìýãääýã.• Õýðýâ áàéãóóëëàãà óë ¿íäýñòýé øèæèì ò¿ëõýýñ á¿õèé çîðèëò òàâüñàí ìýðãýæèëòýé àæèëòàí, óäèðäàã÷òàé áîë ñòðàòåãèéí ÿíç á¿ðèéí õóâèëáàðûã ìºðäºõ ÷àäâàðòàé áàéíà.
 19. 19. Áàéãóóëëàãûí ñî¸ë áà îíöãîé ä¿ð òºðõ• Òóõàéí áàéãóóëëàãà äàõü óóð àìüñãàëûã ò¿¿íèé ñî¸ë ãýæ íýðëýäýã. Ñî¸ë íü áàéãóóëëàãàä çîíõèëæ áóé ¸ñ æóðàì, ¸ñ ñóðòàõóóíû áîëîí íàéäëàãûã òóñãàäàã. Ýíýõ¿¿ ñî¸ëûã òîäîðõîé øèíæ á¿õèé àæèëòíóóäûã ººðòºº òàòàõ áîëîí òîäîðõîé õýâ ìàÿãèéí çàí ¿éëèéã äýìæèí óðàìøóóëëàõûí òóëä óäèðäëàãà àøèãëàäàã. Äîòîîäûíõîî áàéäëûã íàðèéí øèíæëýí, äàâóó áà ñóë òàëóóäàà èëýðõèéëýõèéí õàìò íºëººëºã÷ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã à÷ õîëáîãäëîîð íü ýðýìáëýí òîãòîîñíû äàðàà óäèðäëàãûí õóâüä äàâûí ºìíº àíõààðàõ ¸ñòîé ýñâýë õîéøëóóëæ áîëîõóéö àñóóäàë íü þó áîëîõ, áàñ ãàäààä îð÷èí äàõü áîëîìæ íºõöëèéí òóëãóóð áîëîõóéö ç¿éë íü þó áàéíà ãýäãèéã îíошилæ òîäîðõîéëäîã.
 20. 20. Байгууллага îð÷íûхоо á¿òöèéã òîäîðõîéëñíûäàðàà ò¿¿íèéг ýëåìåíò òóñ á¿ðýýð õóâààí àâ÷¿çýõ íü îíöãîé à÷ õîëáîãäîëòîé. ¯¿íèéã îð÷íûøèíæèëãýýíèé õ¿ðýý ÷ ãýæ íýðëýäýã.Òèéì õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõîä ¿íäñýí ãóðâàí õ¿÷èí ç¿éë íºëººëäºã. ¯¿íä:1. Байгууллагын îð÷èíä íºëººëæ ÷àäàõ îíöãîé à÷ õîëáîãäîëòîé ýëåìåíò¿¿äèéí ýãçýãòýé öýãèéí òîî, øèíæ ÷àíàð2. Îð÷íû øèíæèëãýýíèé öàã õóãàöààíû õÿçãààð3. Á¿ðýí øèíæèëãýý õèéõ áîëîìæ çýðýã áîëíî.
 21. 21. Байгууллагын îð÷èí, ò¿¿íèé õ¿÷èíç¿éëèéí óòãûã ñàéí òîäîðõîéëîõûí òóëäò¿¿íèé òóõàé ìýäýýëëèéã àëü áîëîõîîðá¿ðýí öóãëóóëàõ øààðäëàãàòàé.• Ìýäýýëëèéã ¿íýëýõ íü байгууллагын îð÷íû øèíæèëãýýíèé ýöñèéí øàò áîëäîã. ¯íýëãýýíèé ¿ð ä¿íã хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí øèíæèëãýý áà ñòðàòåãèéí áîëîìæèò õóâèëáàðóóäûã òîäîðõîéëîõ ¿íäýñëýëèéã ãàðãàõàä àøèãëàíà. Ìýäýýëëèéí ¿íýëãýýíèé ¿íäñýí çîðèëãî íü байгууллагын хүний нөөцийн ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëºõ íºëººëëèéí ýåðýã áà ñºðºã òàëûã òàéëáàðëàõàä îðøèíî.
 22. 22. Ìэдээллийн үнэлгээг “5*5” аргаар õèéæ áîëíî.• Ýíý àðãà íü ãàäààä îð÷íû àøèãòàé ýëåìåíò¿¿äèéã òîäîðõîéëäîã áà ãàäààä îð÷íû òàâàí õ¿÷èí ç¿éëèéí òóõàé ººðòºº òàâàí àñóóëò òàâüæ õàðèóëäàã àðãà þì.
 23. 23. Ýäãýýð íü:1. Õýðýâ òà ãàäààä îð÷íû хүний нөөцийн õ¿÷èí ç¿éëèéí òóõàé ìýäýýëëèéã ìýäýõ õ¿ñýëòýé áîë òýäíýýñ ÿäàæ òàâûã íü íýðëýíý ¿¿?2. Ãàäààä îð÷íû хүний нөөцийн ÿìàð òàâàí õ¿÷èí ç¿éë òàíä àþóëòàé ñàíàãäàæ áàéíà?3. Òàíû ºðñºëäºã÷èéí хүний нөөцийн òºëºâëºãººíººñ ÿìàð òàâàí õ¿÷èí ç¿éë òàíä ìýäýãäýæ áàéíà?4. Õýðýâ òà хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí ÷èãëýëýý òîäîðõîéëñîí áîë ãîë çîðèëãîäîî õ¿ðýõýä хүний нөөцийн õàìãèéí ÷óõàë ÿìàð òàâàí õ¿÷èí ç¿éë áàéíà?5. ªºð÷ëºëòèéí ¿ð ä¿íä òàíай хүний нөөц òààòàé áàéõ íºõöëèéã õàíãàõ ãàäààä òàâàí íºõöºë áàéäëûã íýðëýíý ¿¿?Ýäãýýð òàâàí àñóóëò áîëãîíä èòãýëòýé õàðèó ºãñíººð байгууллагын èðýýä¿éí áîäèò áàéäëûã òîãòîîõ áîëîìæòîé áîëíî.
 24. 24. Ìýäýýëëèéã ¿íýëýõ ººð íýã àðãà íüбайгууллагын хүний нөөцийн èðýýä¿éí îð÷íûàøèãòàé õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí ¿íýëãýýíèé ¿íäñýíøàëãóóðóóä áàãòñàí äàðààõè äºðâºí àñóóëòàíäõàðèóëò ºãºõ çàìààð æàãñààëò ãàðãàõ ÿâäàë þì.¯¿íä:1.ªãºãäñºí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äýýñ байгууллагын хүний нөөцийн áàéäàëä íºëººëæ ÷àäàõ ÿìàð õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä áàéíà âý? (ýåðýã, ñºðºã òàë)2.Ýíý õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã èõýñãýõ ÿìàð ìàãàäëàë áàéíà âý?, ò¿¿íèéã öààøèä õÿíàæ ñóäàëæ áîëîõ óó?
 25. 25. 3.Байгууллагын хүний нөөцийн ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëæ áóé õ¿÷èí ç¿éëèéí íºëºº õèð çýðýã èõ âý?4.Байгууллагын хүний нөөцөд íºëººëæ áóé ýäãýýð õ¿÷èí ç¿éë õýäèéä ñóëðàõ âý? (îéðûí ¿åä, äóíä õóãàöààíä, óðò õóãàöààíä )• Äýýðõè àñóóäëóóäûã àøèãëàí хүний нөөцийн îð÷íû øèíæèëãýýã îéëãîõûí òóëä “Байгууллагын хүний нөөцөд íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã èõýñãýõ ìàãàäëàë” ãýñýí ìàòðèöûã õýðýãëýæ áîëíî.
 26. 26. “Байгууллагын хүний нөөцөд íºëººëºõ õ¿÷ин зүйлүүдийг ихэсгэх магадлал” ìàòðèö
 27. 27. SWOT øèíæèëãýý• Бàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн ãàäààä äîòîîä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëèéí íºëººëëèéã ñóäëàõäàà "SWÎÒ" øèíæèëãýýíèé àðãûã õýðýãëýäýã. Ýíý íü áàéãóóëëàãà ººðèéí хүний нөөцийн äàâóó áà ñóë òàë, áîëîìæ áà àþóë çàíàë ãýæ ¿çýæ áîëîõ ÿìàð àñóóäàë áàéíà, ò¿¿íèé íºëººëºë íü ÿìàð áàéãààã øèíæëýí ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð хүний нөөцийн çîðèëãî, ñòðàòåãèà òîäîðõîéëæ õýðýãæ¿¿ëýõ áîëîìæ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëäэã.
 28. 28. SWÎÒ øèíæèëãýýíèé äîòîîä îð÷íû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä:
 29. 29. • Õүний нөөцийн давуу áîëîí ñóë òàëûã òîäîðõîéëæ áàéõäàà áàéãóóëëàãûí ìåíåæåð¿¿ä áóñàä ºðñºëäºã÷ áàéãóóëëàãóóäààñàà þóãààðàà èë¿¿ áîëîõûã ýðýëõèéëæ õàéõ õýðýãòýé. ßëàíãóÿà ãîë ºðñºëäºõ äàâóó òàë íü ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý öýíèéã íýìýãä¿¿ëæ çàõ çýýëä øèíý ¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ öàã õóãàöààã áàãàñãàí çàâñðûí ¿éë÷èëãýý áîëîí ýöñèéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èääýý õ¿÷òýé õàðèëöààã áèé áîëãîäîã.
 30. 30. SWÎÒ øèíæèëãýýíèé ãàäààä îð÷íû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä:
 31. 31. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн îð÷íû ñóäàëãààíûçîðèëãî íü øèíý áîëîìæèéã íýýí èëð¿¿ëýõ ÿâäàë • Áàéãóóëëàãà хүний нөөцийн áîëîìæ á¿ðèéã àøèãëàõ àëáàã¿é. Èéìýýñ áîëîìæóóäûã ¿íýëæ ¿çýýä àìæèëò îëîõóéö áºãººä áàéãóóëëàãûí íºõöºë áàéäàëä òîõèðîõ òààëàìæòàé áîëîìæèéã ýíý òýðã¿¿íä àøèãëàõ íü ç¿éòýé. • Хүний нөөцийн áîëîìæèéã àìæèëòûí ìàãàäëàë áîëîí áàéãóóëëàãàä òààëàìæòàé áàéäàë ãýñýí õî¸ð ¿ç¿¿ëýëòýýð àíãèëæ áîëíî.
 32. 32. • Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн àìæèëòûí ìàãàäëàë íü ºðñºëäºã÷人 äàâàõ ¿éë àæèëëàãààíû õ¿÷òýé òàëààñ íü õàìààðíà. ªºðººð õýëáýë, òóõàéí áîëîìæèéã àøèãëàõàä íºëººëºõ¿éö ÿëãàðàõ îíöëîã øèíæòýé áàéâàë àìæèëò îëîõ íü áîäèòîé áîëíî ãýñýí ¿ã þì.
 33. 33. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийнáîëîìæèéí ìàòðèöèéã áàéãóóëáàë:
 34. 34. • Áàéãóóëëàãûí îð÷íû àþóë ãýäýãò áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä õ¿íäðýë ó÷ðóóëàõ, àìüäðàõ ÷àäâàðûã áóóðóóëàõ, óíàëòàíä îðóóëæ áîëîõ òààëàìæã¿é òîõèîëäîë, ìº÷, ¿éë ÿâäëóóäûã îéëãîíî. Àþóëóóäûã òîõèîëäîõ ìàãàäëàë, íîöòîé áàéäàë õî¸ðîîð àíãèëæ áîëíî. Áàéãóóëëàãà àþóë òîõèîëäîõîîñ ºìíº ýñâýë, òîõèîëäñîí ¿åä ÿìà𠺺ð÷ëºëò õèéõ âý? ãýäãèéã òîäîðõîéëñîí хүний нөөцийн òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ ¸ñòîé.
 35. 35. Áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн àþóëûí ìàòðèöèéã áàéãóóëáàë:
 36. 36. • Áàéãóóëëàãûí ãàäààä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë - "àþóë çàíàë áà áîëîìæ", äîòîîä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë - "ñóë òàë áà ÷àäâàðò" ºãñºí ¿íýëýëòýíä òóëãóóðëàí хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí äºðâºí õóâèëáàðûí àëü íýãèéã ñîíãîæ áîëíî.
 37. 37. "WT" ñòðàòåãè íü• ñóë òàë áîëîí àþóë çàíàëûã ìèíèìóì õýìæýýíä áîëãîõ çîðèëãîòîé. Òóõàéí áàéãóóëëàãûã хүний нөөцийг öîìõòãîõ, пүүсийг òàòàí áóóëãàõ øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî.
 38. 38. "WÎ" ñòðàòåãè íü• ñóë òàëûã áàãàñãàõ, áîëîìæèéã èë¿¿ ñàéí àøèãëàõ îðîëäëîãî þì. Ãàäààä îð÷íû хүний нөөцийн áîëîìæèéã äàâóó òàë áîëãîí àøèãëàõ áîëîìæòîé.
 39. 39. "SÒ" ñòðàòåãè íü• ãàäààä îð÷íû àþóë çàíàëòàé òýìöýõäýý áàéãóóëëàãûí ººðèéõºº хүний нөөцийн äàâóó òàëä òóëãóóðëàí äàâóó òàëàà íýìýãä¿¿ëýõ, àþóë çàíàëûã áàãàñãàõàä ÷èãëýãäýíý. Àëü íýã áàéãóóëëàãà ºðñºëäºã÷èéíõºº хүний нөөцийн ºðñºëäºõ ÷àäâàðûí ºñºëòººñ øàëòãààëàí ¿¿ñ÷ áàéãàà àþóë çàíàëûã àðèëãàí ººðèéí хүний нөөц, ¿éë÷èëãýýíèé òåõíîëîãè, ñàíõ¿¿, óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí äàâóó òàëàà àøèãëàí ºðñºëäºæ áîëíî.
 40. 40. "S0" ñòðàòåãè• Хүний нөөцийн ñòðàòåãèéí õàìãèéí òîõèðîìæòîé õóâèëáàð áîëîõ áºãººä òóõàéí áàéãóóëëàãà хүний нөөцийн áîëîìæäîî ò¿øèãëýí ººðèéí äàâóó òàëûã áýõæ¿¿ëýõ ÿâäàë þì.
 41. 41. PEST шинжилгээний арга нь:• Political and Legal force буюу Улс төр- хууль эрхзүйн орчин• Economic force буюу Эдийн засгийн орчин• Sociocultural force буюу Нийгэм-соёлын орчин• Technologocal force буюу Техник- технологийн орчин гэсэн үгнүүдийн товчлол юм.
 42. 42. Улс төр-хууль эрхзүйн орчин нь бизнесявуулахад шаардлагатай хууль, дүрэм журамболон аливаа зохицуулалт зэрэгт ихээхэннөлөө үзүүлдэг салбар юм.Энд дараах асуудлуудыг авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:• Улс төрийн орчин хэр тогтвортой байна?• Таны бизнесийн үйл ажиллагааг зохицуулж байдаг хуулиудад төрийн бодлого нөлөөлөх болов уу?• Ìаркетингийн ёс зүйн тал дээр төрөөс ямар байр суурь баримталж байна вэ?• Эдийн засагт төрийн зүгээс ямар бодлого баримтлан ажиллаж байна вэ?• Төрөөс шашин болон соёлын тал дээр ямар нэгэн үзэл баримтлал барин ажиллаж байна уу?
 43. 43. • Аливааолон улсын худалдаа арилжааныгэрээ хэлэлцээрт төрийн зүгээс оролцожбайна уу?• Засгийн газрын бодлого• Худалдааны бодлого• Дотоодын зах зээл дэх лобби, дарамт шахалт• Гадаадын зах зээл дэх дарамт шахалт
 44. 44. Ìаркетеруудад урт болон удаан хугацаан дахьхудалдааны эдийн засгийн нөхцөл байдлыгтодорхойлох шаардлага гардаг. Энэ нь ялангуяа олон улсад маркетингийн үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байх үед тохиолддог. Энэ үед та дараах нөхцөл байдлыг авч үзэх шаардлагатай.• Дотоодын зах зээлийн нөхцөл байдал• Дотоодын зах зээлийн чиг хандлага• Гадаадын зах зээлийн чиг хандлага• Бараа, үйлчилгээний онцгой албан татвар
 45. 45. • Зах зээлийн болон худалдааны циклүүд• Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн онцлог• Хуваарилалтын сувгийн хандлага• Валютын ханш• Хүүгийн хувь хэмжээ• Инфляцийн хэмжээ• Ажил эрхлэлтийн түвшин• Эдийн засаг дахь ДНБ-ий хэтийн төлөв байдал гэх мэт
 46. 46. Аливаа улс орон бүрийн нийгэм соёлын онцлог ньбизнесийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээрнөлөөлж байдаг.Үүнд дараах зүйлийг авч үзэх шаардлагатай:• Гадаадын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хэрэглэгчид хэрхэн хандаж байна?• Бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр түгээхэд тухайн орны хэл нөлөө үзүүлж байна уу?• Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзлэх байр суурь ямар байна?• Тухайн орны хүн амын дундаж наслалт• Ямар шашинтай хүмүүс дийлэнх хувийг эзэлж байна?
 47. 47. • Амьдралын хэв маяг, хандлага• Нийгэмд болж буй гол үйл явдал• Нийгэмд болох гэж буй гол үйл явдал• Боловсролын түвшин• Соёлын хүчин зүйлс• Ёс зүй• Шашин• Хүн амын шилжих хөдөлгөөн• Хүмүүсийн амьдралын хэв маяг• Хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт• Цагаачлал• Эрүүл мэнд• Ìэргэжил боловсрол
 48. 48. Техник технологи бол өрсөлдөөн дунд давуу талыг олж, глобалчлалд хөтлөх нэгэн чухал хүчин зүйл юм.• Ингэхийн тулд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн байх хэрэгтэй. Үүнд:• Одоо ашиглагдаж буй техник технологи нь сайн чанартай, хямд бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хийж үйлдвэрлэж чадаж байна уу?• Одоо ашиглагдаж буй техник технологи нь бизнес эрхлэгчдэд болон хэрэглэгчдэд илүү шинэчлэгдсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож чадаж байна уу?• Шинэ техник технологи гарч ирснээр хуваари- лалтын суваг хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?
 49. 49. • Техник технологи нь тухайн бизнесийн байгууллагадхэрэглэгчидтэйгээ харилцах шинэ гарцыг бий болгожчадаж байна уу?• Техник технологийн хөгжлөөр өрсөлдөх• Судалгаа шинжилгээнд зарцуулах хөрөнгө мөнгө• Техник технологийг солих• Үйлдвэрлэх хүчин чадал• Ìэдээлэл, холбоо харилцаа• Техник технологийн тухай мөрдөх дүрэм журам• Шинэчлэх бололцоо• Техник, технологийн патент, лиценз• Оюуны өмчид халдаагүй байдал
 50. 50. Дээр тайлбарласан PEST арга дээр нэмэгдэж L, E үсгүүд оржбайгаа нь Legal factors буюу Хууль эрхзүйн хүчин зүйл,мөн Environmental factors буюу Хүрээлэн буй орчныхүчин зүйл юм.PESTLE арга дээр улс төрийн орчноос хуульэрхзүйн орчныг салгаж тайлбарладаг нь энэ талыгилүү нарийн судлахад дөхөмтэй болгосон байна.Энэ хэсэгт тухайн байгууллага үйл ажиллагаагааявуулахад ямар хууль, дүрэм журмыг мөрдөхшаардлагатай, мөн үйл ажиллагаа,үйлдвэрлэлийнхээ чиглэлээс хамааран бусад бүхтөрлийн хуулийн мэдлэгтэй байхыг шаардана.Ìөн тухайн эрхэлж буй бизнесийн онцлог, ямарбараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ вэ гэдэгээсхамааран улсын стандартчилал, мөн олон улсынстандарт зэрэгт тохирсон байгаа эсэхийг хянахшаардлагатай.
 51. 51. Тухайн бизнесийн байгууллагын үйлажиллагаанд хүрээлэн буй орчин тойронзэрэгт үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөлөлтэдгээрийн харилцан хамаарал, хэрэвтухайн компаний үйл ажиллагаа байгальорчинд тодорхой хэмжээгээр хор хохиролүзүүлдэг бол эргээд нөхөн сэргээлтийнасуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар тусгажавч үзэх шаардлагатай.
 52. 52. Ингээд PESTLE судалгааны аргыг тухайн байгуулагадээр хэрхэн авч үзэж орчноо шинжлэх нэгэн загварыгавч үзье.
 53. 53. PESTLE аргын хэрэглээЭнэхүү шинжилгээний арга нь Бизнестөлөвлөгөө, Стратегийн төлөвлөгөө,Ìаркетингийн төлөвлөгөө зэрэгт өргөнхэрэглэгдэхээс гадна зах зээл дээршинэ бүтээгдэхүүн гаргах, тухайнбүтээгдэхүүн,үйлчилгээг шинэчлэнхөгжүүлэж улам боловсронгуй болгохзэрэгт уг арга ашиглагдана.
 54. 54. PESTLE аргын давуу тал• Ашиглахад тун энгийн, хялбар• Бизнесийн орчноо танин мэдэж ойлгоход тус дөхөм болно• Бизнесийн боломж, аюул зэргийг урьдчилан харах боломжийг олгоно
 55. 55. PESTLE аргын сул талХэтэрхий их мэдээлэлөгөгдсөнөөс шалтгаалж голзүйлийг анзаарахгүй өнгөрөх
 56. 56. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА .

×