Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

נקדש את שמך בכל רחבי העולם

518 views

Published on

הרב מ. ברמן במוסף סוכות יתד נאמן תשע"ז על תוצאות המסעות המשותפים והבלתי נשכחים של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א וכ"ק האדמו"ר מגור שליט"א

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

נקדש את שמך בכל רחבי העולם

  1. 1. ‫וקרבתנו‬ ‫תשע"ז‬‫סוכות‬‫קודש‬‫שבת‬‫מוסף‬ ‫ברמן‬ .‫מ‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫קירובם‬ ‫אודות‬ ,'‫'וקרבתנו‬ ‫בגיליון‬ ‫אנו‬ ‫כשעוסקים‬ ‫מלתאר‬ ‫יותר‬ ‫מתאים‬ ‫אין‬ ,‫שבשמים‬ ‫לאביהם‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫אלפי‬ ‫שטי‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫רשכבה"ג‬ ‫של‬ ‫מסעותיו‬ ‫את‬- ,‫הגולה‬ ‫לארצות‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫שליט"א‬ ‫נמן‬ ‫אדיר‬ ‫אחדות‬ ‫מפגן‬ – ‫מיוחדת‬ ‫אחת‬ ‫במטרה‬ ‫הייתה‬ ‫שכולה‬ .‫לתורה‬ ‫לקרבן‬ ,‫שבשמים‬ ‫לאבינו‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫אלפי‬ ‫וקרוב‬ ‫הרא‬ ‫עם‬ ,‫מרתק‬ ‫בדיאלוג‬ ‫לפתוח‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫מתאים‬ ‫אין‬- ‫מטעם‬ ‫הנציגים‬ ‫עם‬ ‫ולהכין‬ ‫לתכנן‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫שהתבקשו‬ ‫שונים‬ ‫ביקש‬ ‫שבו‬ ,‫הראשוני‬ ‫המסע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שליט"א‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫עשרות‬ ‫לאחר‬ ‫לראשונה‬ ‫לצאת‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫היהודיות‬ ‫הקהילות‬ ‫בקרב‬ ‫ייחודי‬ ‫למסע‬ ,‫בשנים‬ ‫רבי‬ :‫המה‬ ‫הלא‬ ,‫שבשמים‬ ‫לאבינו‬ ‫יהודים‬ ‫אלפי‬ ‫לקרב‬ ‫בכדי‬ ‫פרטים‬ .‫שליט"א‬ ‫בוימל‬ ‫צבי‬ ‫והרב‬ ,‫שליט"א‬ ‫בויאר‬ ‫ירחמיאל‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫נחשפו‬ ‫טרם‬ ‫היסטורי‬ ‫ביקור‬ ‫לאותו‬ ‫שקדמו‬ ‫רבים‬ ‫שהיו‬ ‫החשובים‬ ‫האישים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫שקיימנו‬ ‫מיוחדת‬ ‫ובשיחה‬ ‫העומד‬ ‫המניע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שמענו‬ ,‫המחנה‬ ‫לפני‬ ‫העובר‬ ‫החלוץ‬ ‫אנשי‬ .‫הרעיון‬ ‫מהאחורי‬ ‫לאר‬ ‫הקודש‬ ‫מארץ‬ ‫יצא‬ ‫הישיבה‬ ‫שראש‬ ‫הרעיון‬ ‫עלה‬ ‫איך‬‫־‬ .‫שאלנו‬ - ?‫יהודים‬ ‫לקרב‬ ‫בנכר‬ ‫שונות‬ ‫צות‬ ‫לעשרים‬ ‫קרוב‬ ‫לפני‬ ‫התקיים‬ ‫הראשון‬ ‫הביקור‬ :‫בויאר‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫המשותף‬ ‫לביקור‬ ‫שהביא‬ ,‫ההיסטורי‬ ‫במהלך‬ ‫שנה‬ ‫כ"ק‬ ‫עם‬ ‫בצוותא‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫רבים‬ ‫ביקורים‬ ‫נערכו‬ ‫מאז‬ .‫בארה"ב‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫בד‬ ,‫ובאנגליה‬ ‫בצרפת‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫נוספים‬- ‫אדיר‬ ‫חיזוק‬ ‫עמם‬ ‫הביאו‬ ‫אשר‬ ‫ביקורים‬ ,‫ובקנדה‬ ‫אמריקה‬ ‫רום‬ .‫ישראל‬ ‫בתפוצות‬ ‫התורני‬ ‫והחינוך‬ ‫התורה‬ ‫לעולם‬ ‫לביתו‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫לי‬ ‫קרא‬ ‫הימים‬ ‫'באחד‬ ‫הקהילות‬ ‫מקרב‬ ‫אישים‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אליו‬ ‫שמגיעים‬ ,‫לי‬ ‫ואמר‬ ‫ולארצם‬ ‫לעירם‬ ‫לבוא‬ ‫ממנו‬ ‫ומבקשים‬ ,‫בגולה‬ ‫היהודיות‬ ‫במסורת‬ ‫והמצוות‬ ‫התורה‬ ‫בדרך‬ ‫שיתחזקו‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫אתו‬ ‫שדיברו‬ ‫עסקנים‬ ‫הגיעו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫דור‬ ‫מדור‬ ‫לנו‬ ‫המסורה‬ ‫בערי‬ ‫העצמאי‬ ‫החינוך‬ ‫של‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫להקים‬ ‫הדחוף‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ '‫העצמאי‬ ‫ה'חינוך‬ ‫להנהלת‬ ‫אין‬ ‫תקציב‬ ‫מחוסר‬ ‫אך‬ ,‫השדה‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫רבה‬ ‫בהתרגשות‬ .‫חדשים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫להקים‬ ‫אפשרות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫הקמת‬ ‫תימנע‬ ‫זה‬ ‫תקציב‬ ‫היעדר‬ ‫שבגלל‬ ‫יתכן‬ ‫לא‬ :‫לי‬ .‫וליהדות‬ ‫לתורה‬ ‫רבים‬ ‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫לקרב‬ ‫יוכלו‬ ‫בהם‬ ‫לעורר‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫בדעתו‬ ‫נחרץ‬ ‫היה‬ ‫'הוא‬ ‫שמעתי‬ ‫ואז‬ ,‫זו‬ ‫קדושה‬ ‫למשימה‬ ‫שיתגייס‬ ‫בחו"ל‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫לארה"ב‬ ‫לנסוע‬ ‫מוכן‬ ‫שהוא‬ ,‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫ממנו‬ ‫בנסיעה‬ ‫רואה‬ ‫כשהוא‬ ,‫זו‬ ‫למטרה‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫האח‬ ‫על‬ ‫בתפוצות‬ ‫החרדית‬ ‫ליהדות‬ ‫שדר‬ ‫העברת‬ ‫זו‬ ‫משותפת‬- ‫הח‬ ‫הציבור‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫השורר‬ ‫השורות‬ ‫וליכוד‬ ‫האחווה‬ ,‫דות‬- ‫כך‬ ‫ולצורך‬ ,‫בלכידותו‬ ‫חסר‬ ‫מעט‬ ‫היה‬ ‫ימים‬ ‫שבאותם‬ ,‫בארץ‬ ‫רדי‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫את‬ ‫עמו‬ ‫יחד‬ ‫ולהטריח‬ ‫בעצמו‬ ‫לטרוח‬ ‫מוכן‬ ‫הוא‬ ‫שמ‬ ‫את‬ ‫נקדש‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫רשכבה"ג‬ ,‫תבל‬ ‫לרחבי‬ ‫אחדות‬ ‫במסע‬ ‫בצוותא‬ ‫יצאו‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫את‬ ‫לקרב‬ ,‫קירוב‬ ‫של‬ ‫ספר‬ ‫לבתי‬ ‫תשתית‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫ולקרב‬ ‫לומדיה‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ,‫התורה‬ ‫ללימוד‬ ‫העם‬ ‫המון‬ ‫נטבעו‬ ‫עמוקים‬ ‫עקבות‬ .‫תורה‬ ‫ללומדי‬ ‫הבתים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ | ‫השתנה‬ ‫היהודי‬ ‫והעולם‬ ‫הגלובוס‬ ‫ברחבי‬ ‫של‬ ‫ומסעותיו‬ ‫נשכחים‬ ‫הבלתי‬ ‫המשותפים‬ ‫המסעות‬ ‫של‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫רשכבה"ג‬ ‫הגולה‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫רבם‬ | ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫שמו‬ ‫שקידש‬ ‫הע‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫אחד‬ ‫בלב‬ ‫אחד‬ ‫כאיש‬ .‫מחנכים‬ ‫באסיפת‬ ‫משיבים‬ 2726
  2. 2. ‫ולא‬ ‫במידה‬ ‫המרחפת‬ ‫הגדולה‬ ‫הסכנה‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ .‫שליט"א‬ ‫מגור‬ .'‫יישובים‬ ‫באותם‬ ‫חדשים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫להקמת‬ ‫בהקדם‬ ‫יפעלו‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫לביתו‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫עוד‬ ‫נקראו‬ ‫בוימל‬ ‫והרב‬ ‫בויאר‬ ‫הרב‬ ‫לארה"ב‬ ‫משלחת‬ ‫שיגור‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ,‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ירחמיאל‬ ‫רבי‬ :‫נציגים‬ ‫ארבעה‬ ‫ובה‬ ,‫הקודש‬ ‫מסע‬ ‫את‬ ‫ולהכין‬ ‫לבדוק‬ ‫שטינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫כנציגיו‬ ‫בוימל‬ ‫צבי‬ ‫והרב‬ ‫בויאר‬ -‫בתל‬ ‫הרי"ם‬ ‫חידושי‬ ‫ישיבת‬ ‫ראש‬ ‫שליט"א‬ ‫קורנווסר‬ ‫נחום‬ ‫ורבי‬ ,‫שליט"א‬ .‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫של‬ ‫כנציגיו‬ ‫לב‬ ‫מרדכי‬ ‫והרב‬ ‫אביב‬ ‫כדי‬ ,‫לארה"ב‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫החלו‬ ‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ‫בשי‬ ‫בויאר‬ ‫הרב‬ ‫לנו‬ ‫מתאר‬ ‫וכך‬ .‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫הביקור‬ ‫את‬ ‫לארגן‬- ‫זוכר‬ ‫ואני‬ ,‫לניו-יורק‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫'הגענו‬ :‫שב"ק‬ ‫למוסף‬ ‫מיוחדת‬ ‫חה‬ ‫הראשונה‬ ‫הפגישה‬ ‫את‬ ‫קיימנו‬ 9 ‫בשעה‬ ‫וכבר‬ ,‫בבוקר‬ 6 ‫בשעה‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫ההת‬ ‫את‬ ‫במילים‬ ‫לתאר‬ ‫קשה‬ .‫שליט"א‬ ‫מנובומינסק‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫עם‬- ‫הגראי"ל‬ ‫שמרן‬ ‫הידיעה‬ ‫מעצם‬ ,‫בו‬ ‫שאחזה‬ ‫הרבה‬ ‫וההתלהבות‬ ‫רגשות‬ ‫יחדיו‬ ‫להגיע‬ ‫מתכוונים‬ ‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫ביקור‬ ‫כל‬ ,‫ככלל‬ .‫העניין‬ ‫לכל‬ ‫מאד‬ ‫גדול‬ ‫נופך‬ ‫נתן‬ ‫זה‬ .‫בארה"ב‬ ‫לביקור‬ ‫של‬ ‫ביקור‬ ‫אבל‬ ,‫הציבור‬ ‫על‬ ‫עז‬ ‫רושם‬ ‫עושה‬ ‫בתפוצות‬ ‫בישראל‬ ‫גדול‬ ‫של‬ .‫מאד‬ ‫מיוחד‬ ‫דבר‬ ‫הוא‬ ,‫יחד‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫שני‬ ‫גדולי‬ ‫יתר‬ ‫של‬ ‫בבתיהם‬ ‫ולבקר‬ ‫להמשיך‬ ‫התכוונו‬ ‫המשלחת‬ ‫'חברי‬ ‫הש‬ ‫את‬ ‫בפניהם‬ ‫ולהביא‬ ,‫בארה"ב‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ,‫ישראל‬- ‫הציע‬ ‫שליט"א‬ ‫מנובומינסק‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫אך‬ ,‫עליהם‬ ‫שהוטלה‬ ‫ליחות‬ ‫של‬ ‫בבתיהם‬ ‫לעבור‬ ‫ותצטרך‬ ‫הרבה‬ ‫תטרח‬ ‫שהמשלחת‬ ‫שבמקום‬ ,‫אתר‬ ‫על‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ישיבה‬ ‫לכנס‬ ‫היה‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ ‫אולי‬ ,‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫כל‬ .‫העסקנים‬ ‫חשובי‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫מרן‬ ‫אף‬ ‫בישיבה‬ ‫שישתתף‬ ‫חשוב‬ ‫כי‬ ‫לנו‬ ‫נמסר‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫'כששאלנו‬ ‫ולקבוע‬ ‫לנווט‬ ‫שהתבקש‬ ,‫זצוק"ל‬ ‫שווי‬ ‫אליהו‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫יורה‬ ‫אשר‬ ‫ככל‬ ‫לדבריו‬ ‫ונשמע‬ ,‫עצמו‬ ‫והמסע‬ ‫ההכנות‬ ‫ודרכי‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫בסוד‬ ‫הכניס‬ ‫זצוק"ל‬ ‫שווי‬ ‫אליהו‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ .‫לנהוג‬ ‫הרב‬ - ‫שליט"א‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫ונאמן‬ ‫נאמנו‬ ‫את‬ ‫העניינים‬ ‫עור‬ ‫הרעיון‬ ‫קרם‬ ‫אכן‬ ‫וכך‬ ,‫העניין‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ויקדם‬ ‫שידחוף‬ ,‫גליק‬ ‫שמעון‬ .'‫נדירה‬ ‫במסירות‬ ‫שהייתה‬ ‫הנמרצת‬ ‫עבודתו‬ ‫בזכות‬ ‫מעשה‬ ‫לכדי‬ ‫וגידים‬ .‫התאכסנו‬ ‫בו‬ ‫שבבורו-פארק‬ '‫'פארקהאוז‬ ‫במלון‬ ‫התקיימה‬ ‫הישיבה‬ ‫ללכת‬ ‫נצטרך‬ ‫שאנחנו‬ ‫במקום‬ ‫כי‬ ,‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫הפתעה‬ ‫זו‬ ‫הייתה‬ ‫'עבורנו‬ .‫בויאר‬ ‫הרב‬ ‫שח‬ - '‫התאכסנתי‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫אלינו‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ,‫התורה‬ ‫לגדולי‬ ‫התו‬ ‫גדולי‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ .‫היום‬ ‫למחרת‬ ‫כבר‬ ‫נקבעה‬ ‫הישיבה‬- ‫מהעסקנים‬ ‫הצטרפו‬ ‫אליהם‬ ,‫לישיבה‬ ‫הגיעו‬ ,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫ללא‬ ,‫רה‬ ‫הר"ר‬ ;‫שם‬ ‫היו‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫כך‬ .‫נכבדים‬ ‫נגידים‬ ,‫ניו-יורק‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫אברהם‬ ‫הר"ר‬ ,‫ליפקוביץ‬ ‫ישראל‬ ‫הר"ר‬ ,‫קליין‬ '‫ג'ורג‬ '‫ר‬ ,‫פישהוף‬ ‫בן-ציון‬ ‫בארה"ב‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מרהיב‬ ‫מחזה‬ ‫היה‬ ‫'זה‬ .‫ועוד‬ ‫בידרמן‬ ‫הרב‬ ‫מספר‬ - '‫בכולנו‬ ‫אחזה‬ ‫גדולה‬ ‫התרגשות‬ .‫אחד‬ ‫בחדר‬ ‫יחד‬ ‫מתכנסים‬ .‫בוימל‬ ‫צבי‬ ‫הדור‬ ‫מנהיג‬ ‫של‬ ‫בואו‬ ‫על‬ ‫כששמעו‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫הרגישו‬ ‫באמת‬ ‫איך‬ ?‫לארצם‬ ‫נרגשים‬ ‫דברים‬ .‫היטב‬ ‫בקולם‬ ‫נשמעה‬ ‫ההתרגשות‬ ‫באותם‬ ‫בארה"ב‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫נשא‬ ,‫במיוחד‬ .‫זצוק"ל‬ ‫פאם‬ ‫אברהם‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ,‫ימים‬ ‫שמחתו‬ ‫על‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫חזר‬ ‫הוא‬ ‫במיוחד‬ ‫חמות‬ ‫במילים‬ .‫ארה"ב‬ ‫יהדות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫בואם‬ ‫לקראת‬ ‫הגדולה‬ ,‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ,‫שערכנו‬ ‫ביקור‬ ‫במהלך‬ ‫אחזה‬ ‫גם‬ ‫רבה‬ ‫התרגשות‬ .‫ישראל‬ ‫באגודת‬ ‫חברים‬ ‫שאינם‬ ‫בארה"ב‬ ‫האדמו"רים‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫בבתיהם‬ ,‫מיוחדת‬ ‫בחמימות‬ ‫המשלחת‬ ‫את‬ ‫קידם‬ ‫זצ"ל‬ ‫מסאטמר‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫גדולי‬ ‫אם‬ ‫עבורו‬ ‫גדולה‬ ‫שמחה‬ ‫זו‬ ‫שתהיה‬ ,‫מעמנו‬ ‫וביקש‬ ‫הפציר‬ ‫ואף‬ ‫האדמו"ר‬ ‫השיב‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫התממש‬ ‫שאכן‬ ‫ביקור‬ ,‫בביתו‬ ‫יבקרו‬ ‫ישראל‬ .‫בניו-יורק‬ ‫שהותם‬ ‫במקום‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫אצל‬ ‫ביקור‬ ‫זצ"ל‬ ‫עבור‬ ‫מקום‬ ‫לאתר‬ ‫הייתה‬ ,‫הרבה‬ ‫עמלנו‬ ‫עליה‬ ‫הראשונית‬ ‫העבודה‬ ‫ההמונים‬ ‫לכל‬ ‫דברים‬ ‫לשאת‬ ‫יוכלו‬ ‫שבו‬ ‫גדול‬ ‫אולם‬ ‫ולחפש‬ ,‫הפנים‬ ‫קבלת‬ .‫ברמה‬ ‫הקולות‬ ‫את‬ ‫ולשמוע‬ ‫לראות‬ ‫יחפצו‬ ‫שלבטח‬ ?‫בפריפריה‬ ‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫לקרב‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫הייתה‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫גיוס‬ ‫לערוך‬ ‫בכך‬ ‫שיצליחו‬ ‫חשב‬ ,‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫אכן‬ ‫מיליון‬ ‫רבע‬ ‫לתת‬ ‫שרצו‬ ‫גבירים‬ ‫היו‬ .‫העצמאי‬ ‫החינוך‬ ‫בעבור‬ ‫כסף‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫שחששו‬ ‫כאלו‬ ‫והיו‬ ‫היות‬ ‫אך‬ ,‫בואם‬ ‫מטרת‬ ‫את‬ ‫כששמעו‬ ‫למטרה‬ ‫דולר‬ .‫כבתחילה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הובלט‬ ‫לא‬ ‫העניין‬ ,‫אחרת‬ ‫צדקה‬ ‫במתן‬ ‫הדבר‬ ‫שיפגע‬ ‫סירב‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫כי‬ ‫בואם‬ ‫בעצם‬ ‫ייעשה‬ ‫שזה‬ ‫הייתה‬ ‫הכוונה‬ ‫אבל‬ !‫כסף‬ ‫ולבקש‬ ‫כסף‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫ממש‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫אותנו‬ ‫קיבלו‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫כשלוחיהם‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫וביקש‬ ‫לגבאי‬ ‫קרא‬ ‫אף‬ ‫שליט"א‬ ‫מסקווירא‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ,‫מלכים‬ ‫בכבוד‬ ‫הראשונה‬ ‫התרומה‬ ‫שזו‬ ‫אמר‬ ‫בידינו‬ ‫כשנתן‬ ,‫דולר‬ ‫אלף‬ ‫לו‬ ‫שייתן‬ ‫ממנו‬ ‫חיזק‬ ‫מסאטמר‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ .'‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫לקרן‬ ‫להרים‬ ‫חפץ‬ ‫שהוא‬ ‫להציל‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫רבה‬ ‫בהתרגשות‬ ‫ודיבר‬ ,‫מאד‬ ‫אותנו‬ ‫ועודד‬ ‫למוס‬ ‫ולהכניסם‬ ,‫ולמצוות‬ ‫לתורה‬ ‫לקרבם‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫את‬- ‫בציבור‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫לפעול‬ ‫שצריך‬ ‫אתנו‬ ‫דיבר‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ .‫תורניים‬ ‫חינוך‬ ‫דות‬ ‫הישי‬ ‫ראש‬ ‫שמרן‬ ‫בעת‬ ‫גם‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫חזר‬ ‫הוא‬ .‫ליהדות‬ ‫ולקרבם‬ ‫החילוני‬- .‫המדובר‬ ‫הביקור‬ ‫של‬ ‫בעיצומו‬ ‫בביתו‬ ‫ביקר‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫בה‬ *** ‫כדי‬ ,‫ובחזרה‬ ‫לניו-יורק‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫המשלחת‬ ‫התבקשו‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫כך‬ .‫ומועדו‬ ‫הביקור‬ ‫פרטי‬ ‫ונקבעו‬ ,‫הביקור‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫מך‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫כשלוחיהם‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫אותנו‬ ‫קיבלו‬ ‫כ"ק‬ ,‫מלכים‬ ‫בכבוד‬ ‫ממש‬ ‫שליט"א‬ ‫מסקווירא‬ ‫האדמו"ר‬ ‫ממנו‬ ‫וביקש‬ ‫לגבאי‬ ‫קרא‬ ‫אף‬ ‫כשנתן‬ ,‫דולר‬ ‫אלף‬ ‫לו‬ ‫שייתן‬ ‫התרומה‬ ‫שזו‬ ‫אמר‬ ‫בידינו‬ ‫להרים‬ ‫חפץ‬ ‫שהוא‬ ‫הראשונה‬ ‫כ"ק‬ .'‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫לקרן‬ ‫חיזק‬ ‫מסאטמר‬ ‫האדמו"ר‬ ‫ודיבר‬ ,‫מאד‬ ‫אותנו‬ ‫ועודד‬ ‫שצריך‬ ‫רבה‬ ‫בהתרגשות‬ ‫את‬ ‫להציל‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫לעשות‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫ולמצוות‬ ‫לתורה‬ ‫לקרבם‬ ‫עולם‬ ‫להשתתף‬ ‫הגיע‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ .‫ליקווד‬ ‫בישיבת‬ ‫כללי‬ ‫שיעור‬
  3. 3. ‫תשע"ז‬‫סוכות‬‫קודש‬‫שבת‬‫מוסף‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫יתאכסן‬ ‫בו‬ ‫בית‬ ‫לאתר‬ ‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫בבית‬ ‫לשהות‬ ‫שביקש‬ ,‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫ליב‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬ ‫ביתו‬ ‫נבחר‬ ‫כך‬ ."‫"ותיקין‬ ‫להתפלל‬ ‫יוכל‬ ‫בו‬ ‫ובמקום‬ ‫תורה‬ ‫בן‬ ‫ששהתה‬ ‫כולה‬ ‫המשלחת‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ,‫בידרמן‬ ‫אברהם‬ ‫הרב‬ ‫של‬ .‫במינה‬ ‫ומיוחדת‬ ‫לבבית‬ ‫אורחים‬ ‫בהכנסת‬ ,‫בביתו‬ ‫בזיכרונכם‬ ‫נחקק‬ ‫פרט‬ ‫איזה‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬ ,‫כיום‬ ?‫ראשונה‬ ‫נסיעה‬ ‫מאותה‬ ‫ביותר‬ ‫כמרגש‬ ‫מאד‬ ‫וחששה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫דאגה‬ ,‫ע"ה‬ ‫שטינמן‬ ‫הרבנית‬ ‫בכל‬ .‫לחו"ל‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫מנסיעתו‬ ‫ולעדכן‬ ‫אליה‬ ‫גם‬ ‫להיכנס‬ ‫נהגתי‬ ,‫בחו"ל‬ ‫מביקור‬ ‫שחזרתי‬ ‫פעם‬ ‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להפחית‬ ‫בכדי‬ ,‫שעלו‬ ‫הפרטים‬ ‫בכל‬ ‫אותה‬ ‫מניו-יורק‬ ‫האחרונה‬ ‫בפעם‬ ‫כשחזרתי‬ .‫מהנסיעה‬ ‫חששותיה‬ ‫את‬ ‫הדברים‬ ‫שכל‬ ‫לה‬ ‫סיפרתי‬ ,‫לשם‬ ‫יצאו‬ ‫ישראל‬ ‫שגדולי‬ ‫לפני‬ ‫שתדאג‬ ‫מבקשת‬ ‫'אני‬ :‫לי‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬ ‫ואז‬ ,‫להפליא‬ ‫מסודרים‬ .‫ללמוד‬ ‫לו‬ ‫יפריע‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ ,‫פרסום‬ ‫הרבה‬ ‫לו‬ ‫יעשו‬ ‫שלא‬ ‫חוששת‬ ‫ואני‬ ,‫וללמוד‬ ‫לשבת‬ ‫בשקט‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ,‫גדול‬ ‫בפרסום‬ ‫מלווה‬ ‫בוודאי‬ ‫שתהיה‬ ‫כזו‬ ‫נסיעה‬ ‫שאחרי‬ ‫מאוד‬ ‫הייתה‬ ‫כזו‬ .'‫עמך‬ ‫צורכי‬ ‫שמרובים‬ ‫בגלל‬ ‫ללמוד‬ ‫לו‬ ‫יפריעו‬ .‫בעלה‬ ‫עטרת‬ ‫חיל‬ ‫אשת‬ ‫של‬ ‫ודאגתה‬ ‫דרגתה‬ ‫של‬ ‫ביתו‬ ‫מנאמני‬ ,‫פרידמן‬ ‫ישראל‬ ‫הרב‬ ‫מספר‬ ,‫פרסום‬ ‫אגב‬ ,‫ארוכות‬ ‫שנים‬ :‫המסע‬ ‫את‬ ‫שליווה‬ ,‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫בענוותנותו‬ ‫כי‬ ‫ציבור‬ ‫בפני‬ ‫מלדבר‬ ‫נמנע‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫ורק‬ ‫בחושך‬ ‫לדבר‬ ‫החל‬ ‫הוא‬ ‫לימים‬ .‫עליו‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ ‫הדבר‬ ‫מבטו‬ ‫את‬ ‫משפיל‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫ציבור‬ ‫בפני‬ ‫לדבר‬ ‫החל‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫האירוע‬ ‫כשנערך‬ .‫ועדה‬ ‫עם‬ ‫קבל‬ ‫דברים‬ ‫נשא‬ ‫כבר‬ ‫הזמן‬ ‫ועם‬ – ‫כששת‬ ‫השתתפו‬ ‫בו‬ ‫באבוב‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫המרכזי‬ ‫בתום‬ .‫עיניו‬ ‫את‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫השפיל‬ ‫שוב‬ ,‫איש‬ ‫אלפים‬ ‫אייבי‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫במעונו‬ ‫לאכסניה‬ ‫הגיעו‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ,‫האירוע‬ ‫עיניים‬ ‫בעצימת‬ ‫דיבר‬ ‫שוב‬ ‫שהוא‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫שאלתי‬ ,‫בידרמן‬ ‫יודעת‬ ‫"אמריקה‬ :‫והשיב‬ ,‫מושפל‬ ‫ובמבט‬ ,‫סוף‬ ‫ועד‬ ‫מתחילה‬ ‫ואז‬ ."‫עליי‬ ‫ישפיע‬ ‫לא‬ ‫שהדבר‬ ‫כדי‬ ,‫עיניי‬ ‫את‬ ‫עצמתי‬ .‫כבוד‬ ‫לתת‬ ‫את‬ ‫שבר‬ ‫לפתע‬ .‫נוגה‬ ‫בהרהור‬ ‫ושקע‬ ‫ארוכות‬ ‫דקות‬ ‫שתק‬ ‫הוא‬ ‫השפיע‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫"וכי‬ :‫רועד‬ ‫בקול‬ ‫ואמר‬ ‫שתיקתו‬ ‫של‬ ‫דמעה‬ ‫לא‬ .‫תמרורים‬ ‫בבכי‬ ‫ופרץ‬ ,"‫משהו‬ ‫הרגשתי‬ ?‫עליי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקלקל‬ ‫יכולה‬ ‫כבוד‬ ‫"טיפת‬ :‫והוסיף‬ ,‫גדול‬ ‫בכי‬ ,‫עצבות‬ ‫דקות‬ ‫לבכות‬ ‫והמשיך‬ ,"‫כבוד‬ ‫לתת‬ ‫יודעת‬ ‫ואמריקה‬ ,‫הזכויות‬ ,‫ביזיונות‬ ‫צריך‬ ‫"אני‬ :‫תדיר‬ ‫לומר‬ ‫נהג‬ ‫אירוע‬ ‫אותו‬ ‫מאז‬ .‫ארוכות‬ ..."‫באמריקה‬ ‫כבוד‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לי‬ ‫היה‬ .‫טוב‬ ‫זה‬ ‫ביזיונות‬ ,‫לארה"ב‬ ‫הגענו‬ ‫שכבר‬ ‫לאחר‬ ‫היה‬ ‫נוסף‬ ‫זיכרון‬ :‫בויאר‬ ‫הרב‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫לצדו‬ ‫התעופה‬ ‫משדה‬ ‫בנסיעה‬ ‫באוטובוס‬ ‫ישבתי‬ ‫לראות‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫בדרך‬ ,‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫למי‬ ‫בריאה‬ ‫פלאי‬ ‫מהווים‬ ‫שבוודאי‬ ‫המרהיבים‬ ‫מנהטן‬ ‫מגדלי‬ ‫את‬ .‫שנים‬ ‫באותם‬ ‫כלל‬ ‫נפוצים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫שכאלו‬ ‫מגדלים‬ ‫ראה‬ ‫שטרם‬ ‫הגדולים‬ ‫הבניינים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫שאפשר‬ ‫שליט"א‬ ‫למרן‬ ‫אמרתי‬ ‫שיביט‬ ‫לו‬ ‫והצעתי‬ ,‫הופלו‬ ‫שמאז‬ ‫התאומים‬ ‫בנייני‬ ,‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ,‫הבריאה‬ ‫בפלאי‬ ‫לחזות‬ ‫האוטובוס‬ ‫מחלון‬ ‫שזו‬ ‫למרות‬ ,‫לראותם‬ ‫כדי‬ ‫עיניו‬ ‫את‬ ‫הרים‬ ‫ולא‬ ‫ראשו‬ ‫את‬ ‫הפנה‬ ‫שאם‬ - ‫באומרו‬ ,‫בארה"ב‬ ‫נמצא‬ ‫שהוא‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫הייתה‬ .‫כלל‬ ‫זר‬ ‫נושא‬ ‫בו‬ ‫לערב‬ ‫אין‬ ,‫מסוים‬ ‫רוחני‬ ‫לנושא‬ ‫בא‬ ‫גדולי‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫מעניינת‬ ‫שיחה‬ ‫התפתחה‬ ‫הנסיעה‬ ‫במהלך‬ ‫כשהמ‬ ,‫התאומים‬ ‫מגדלי‬ ‫ליד‬ ‫חלף‬ ‫כשהרכב‬ ,‫שליט"א‬ ‫ישראל‬- ‫כ"ק‬ ‫הבהיר‬ ,'‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫'הבית‬ ‫זהו‬ ‫להם‬ ‫שחו‬ ‫לווים‬ ‫תורה‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫מקום‬ ‫אלא‬ '‫גדול‬ ‫'בית‬ ‫שאין‬ ,‫שליט"א‬ ‫האדמו"ר‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫ומרן‬ .‫והקדוש‬ ‫הגדול‬ ‫הבית‬ - ‫ותפילה‬ ,‫בית‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫'בית‬ ‫זהו‬ ‫אלא‬ ,'‫גדול‬ ‫'בית‬ ‫כזה‬ ‫מושג‬ ‫שאין‬ ‫העיר‬ ‫באסון‬ ,‫כידוע‬ ,‫חרבו‬ ‫ההם‬ ‫המגדלים‬ .'‫בית‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ,‫בית‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫אך‬ .‫איננו‬ ‫ההוא‬ ‫הגדול‬ ‫הבית‬ ,‫אמריקה‬ ‫את‬ ‫שטלטל‬ ‫התאומים‬ ‫נצורות‬ ‫ופועל‬ ‫קיים‬ ,‫מסע‬ ‫אותו‬ ‫בזכות‬ ‫שהוקם‬ ‫הגדול‬ ‫הבית‬ ‫גם‬ ,‫ושיחם‬ ‫שיגם‬ .‫הבא‬ ‫לעולם‬ ‫קיימת‬ "‫ו"הקרן‬ - ‫שיעור‬ ‫לאין‬ .‫תורה‬ ‫כולה‬ ‫היתה‬ ‫שלהם‬ ‫חולין‬ ‫שיחת‬ ?‫זו‬ ‫נוכרייה‬ ‫לארץ‬ ‫בבואם‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫התקבלו‬ ‫איך‬ ‫נפטר‬ ,‫לניו-יורק‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫הגעתם‬ ‫לפני‬ ‫יממה‬ ‫שרר‬ ‫משה‬ ‫רבי‬ ‫בארה"ב‬ "‫ישראל‬ ‫"אגודת‬ ‫של‬ ‫הנערץ‬ ‫מנהיגה‬ ‫האם‬ ,‫האחרון‬ ‫הרגע‬ ‫של‬ ‫קדחתניות‬ ‫התייעצויות‬ ‫והחלו‬ ,‫זצ"ל‬ ‫לבטל‬ ‫שלא‬ ‫הוחלט‬ ‫ההתייעצויות‬ ‫בתום‬ .‫הביקור‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ,‫בהלווייתו‬ ‫כך‬ ‫בזכות‬ ‫השתתפו‬ ‫אף‬ ‫ישראל‬ ‫וגדולי‬ ,‫הביקור‬ ‫את‬ ‫להגיע‬ ‫שיוכלו‬ ‫כדי‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫מפנות‬ ‫משטרה‬ ‫כשניידות‬ ‫שהוקמה‬ ‫הקרן‬ ‫ואכן‬ .‫העלמין‬ ‫לבית‬ ‫התעופה‬ ‫משדה‬ ‫במהירות‬ ‫עבורה‬ ‫לתרום‬ ‫נענו‬ ‫ורבים‬ ,'‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫נקראה‬ ‫אז‬ .‫לכך‬ ‫הודות‬ ‫גם‬ ‫קרן‬ ‫לקיום‬ ‫כספים‬ ‫וגבו‬ ‫הנהלה‬ ‫חברי‬ ‫מונו‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ ‫החינוך‬ ‫של‬ ‫ת"ת‬ ‫לפתיחת‬ ‫קרן‬ ‫זו‬ ‫הייתה‬ ‫בתחילה‬ ,‫משה‬ ‫נתיבות‬ ‫כדרישות‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫נצרך‬ ‫מספר‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫במקום‬ ‫העצמאי‬ ‫בתי‬ ‫אלו‬ ‫במקומות‬ ‫לפתוח‬ ‫יכלו‬ ‫שלא‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ‫שכך‬ ,‫הממשל‬ .‫קרן‬ ‫להקים‬ ‫ביקשו‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ,‫ספר‬ ?‫בגולה‬ ‫היהודים‬ ‫של‬ ‫הקירוב‬ ‫לעולם‬ ‫הביקור‬ ‫תרומת‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫הייתה‬ ‫הראשונה‬ ‫שהנסיעה‬ ,‫דומני‬ ,‫האמת‬ ‫את‬ ‫לומר‬ ‫אם‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫וראו‬ ,‫וחיזוק‬ ‫קירוב‬ ‫לשם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫בעיקרה‬ ‫והמעמדות‬ ‫החוגים‬ ‫מכל‬ ‫ישראל‬ ‫בית‬ ‫עמך‬ ‫כיצד‬ ,‫גווניו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫שמעו‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫ידיהם‬ ‫וללחוץ‬ ‫להיכנס‬ ‫כדי‬ ‫בתור‬ ‫עמדו‬ ‫ורבים‬ ,‫למרחקים‬ ‫יצא‬ ‫שכבר‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫את‬ ‫ולשמוע‬ ‫לנסות‬ ‫גדול‬ ‫אתגר‬ ‫היה‬ ,‫ראוהו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫מהם‬ ‫והאחווה‬ ‫הכוחות‬ ‫ליכוד‬ ‫באמצעות‬ ‫שהועבר‬ ‫המסר‬ .‫דברותיו‬ ‫שדרות‬ ‫בכל‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫עמך‬ ‫אצל‬ ‫רבות‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫פעל‬ ,‫הגדולה‬ ‫שמסר‬ ‫עמוק‬ ‫כללי‬ ‫בשיעור‬ ‫מגור‬ ‫הרבי‬ ‫כ"ק‬ ‫כשישב‬ .‫הציבור‬ ‫נדיר‬ ‫רגע‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ,‫לייקווד‬ ‫בישיבת‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ .‫ממנו‬ ‫התחזקו‬ ‫שהכל‬ ‫אמנם‬ ,‫בעולמו‬ ‫חי‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ‫לקבוצות‬ ‫מתחלקים‬ ‫אנו‬ ‫בארץ‬ ‫בצרפת‬ ‫הישיבות‬ ‫עולם‬ ‫הקמת‬ ‫תורה‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫במהפכה‬ ‫לחזות‬ ‫אנו‬ ‫חפצים‬ ‫אם‬ ‫להביט‬ ‫די‬ ,‫למשנהו‬ ‫מקצה‬ ‫שלמה‬ ‫ארץ‬ ‫להפוך‬ ‫שהצליח‬ ‫מקום‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ,‫בפריז‬ '‫מרדכי‬ ‫'יד‬ ‫בקהילת‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ .‫שלמה‬ ‫קהילה‬ ‫אורחות‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫תורה‬ ‫להבין‬ ,‫שליט"א‬ ‫כץ‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫להגאון‬ ‫פנינו‬ ,‫היטב‬ ‫זאת‬ ,‫צרפת‬ ‫ברחבי‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫קיים‬ ‫שהיה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫מעט‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫מסעו‬ ‫בעקבות‬ ‫למהפכה‬ ‫שהביא‬ ‫ומה‬ .‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ישירה‬ ‫אחת‬ ‫בהחלטה‬ ‫אותנו‬ ‫משתף‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ - ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫ממסעו‬ ‫רק‬ ‫שנבעה‬ ‫רבינו‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ '‫עזרי‬ ‫'אבי‬ ‫קטנה‬ ‫ישיבה‬ ‫יש‬ ‫'כיום‬ ‫בתפוסה‬ ‫שיעורים‬ '‫ג‬ ‫עם‬ ,‫זצוק"ל‬ ‫עזרי‬ ‫האבי‬ ‫מרן‬ ‫הגדול‬ ‫לראשו‬ ‫החלה‬ ,‫הישיבה‬ ‫להקמת‬ ‫הודות‬ .‫בלעה"ר‬ ,‫מלאה‬- ‫לא‬ ‫זמנים‬ ‫באותם‬ ‫שכן‬ ,14 ‫בגיל‬ ‫חול‬ ‫לימודי‬ ‫הפסקת‬ ‫נה‬ ‫הנהיג‬ ‫ובזאת‬ ,‫אלו‬ ‫בלימודים‬ ‫להפסיק‬ ‫כלל‬ ‫מקובל‬ ‫היה‬ ‫בקרב‬ ‫אף‬ ‫הקודש‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫שעלינו‬ ‫לראשונה‬ ‫בכל‬ ‫ממשיכה‬ ‫זו‬ ‫והנהגה‬ ,‫היום‬ ‫שעות‬ ‫לכל‬ ‫הצעירים‬ .‫הכוח‬ ‫רשכבה"ג‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫מסעו‬ ‫לאחר‬ ‫החל‬ ‫זה‬ ‫'כל‬ .‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫ליב‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫קודש‬ ‫לימודי‬ ‫שלומדים‬ ‫הוסיף‬ ‫הוא‬ ‫תשס"א‬ ‫בשנת‬ ‫במסע‬ ‫בחיי‬ ‫התורה‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫הפירות‬ ‫את‬ .'‫ח‬ ‫מכיתה‬ ‫כבר‬ ‫המ‬ ‫בפירות‬ ‫לחזות‬ ‫היום‬ ‫ניתן‬ ,‫להציג‬ ‫מיותר‬ ‫הקהילה‬- ‫מהיושבים‬ ‫להיות‬ ‫רבים‬ ‫זכו‬ ‫לתושייתם‬ ‫שהודות‬ ,‫סעות‬ ‫והמדובר‬ ,‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫התורה‬ ‫בממלכת‬ ‫ראשונה‬ .'‫המילה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ ‫תורה‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫בדורות‬ ‫וכפי‬ ,‫בצרפת‬ ‫הערים‬ ‫רבני‬ ‫כלל‬ ‫לנו‬ ‫אומרים‬ ‫כיום‬ ,‫שליט"א‬ ‫הרדי‬ ‫יוסף‬ ‫הרב‬ ‫הד"ר‬ ‫זאת‬ ‫לתאר‬ ‫שמיטיב‬ ‫שליט"א‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫ומקורבו‬ ‫רופאו‬ ‫שיצר‬ ,‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫ביקורו‬ ‫מאז‬ ‫כי‬ - ‫הגדול‬ ‫בחלקם‬ ‫היו‬ ‫שכבר‬ ,‫הצעירים‬ ‫האלפים‬ ‫בעיני‬ ‫ברק‬ ‫ממנו‬ ‫שבקעו‬ ‫הלב‬ ‫לקולות‬ ‫והודות‬ ,‫החוצה‬ ‫הפנים‬ ‫עם‬ ‫הרבים‬ ‫הצעירים‬ ‫של‬ ‫ליבותיהם‬ ‫לתוככי‬ ‫עמוקות‬ ‫וחדרו‬ ‫של‬ ‫הזדמנות‬ ‫זוהי‬ ‫כי‬ ‫ביודעם‬ ,‫דברותיו‬ ‫את‬ ‫בצמא‬ ‫ששתו‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫היוקדות‬ ‫בעיניו‬ ‫להביט‬ ,‫בדור‬ ‫פעם‬ ‫למ‬ ,‫אותם‬ ‫ולנווט‬ ‫להדריך‬ ‫במיוחד‬ ‫ובא‬ ‫שטרח‬ ,‫שליט"א‬- ‫'אין‬ - ‫בדרשותיו‬ ‫העיקר‬ ‫הייתה‬ ‫שהיא‬ ‫ויחידה‬ ‫אחת‬ ‫טרה‬ ,‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫והיא‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫התורה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫כל‬ ‫העושים‬ ‫עבדים‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫העולם‬ ‫בזה‬ ‫תפקידינו‬ ‫וכל‬ .'‫וקונם‬ ‫אדונם‬ ‫מהם‬ ‫שמצפה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫חייהם‬ ,‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫לראשונה‬ ‫חלחלו‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫המלמ‬ ‫תורה‬ ‫ותלמודי‬ ‫ישיבות‬ ‫להיפתח‬ ‫החלו‬ ‫מאז‬ ‫ולכן‬- ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫כמעט‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫דברים‬ ,‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫דים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫שהכירו‬ ,‫הזאת‬ ‫הארץ‬ ‫צעירי‬ ‫של‬ ‫החינוכי‬ ‫במושג‬ ,‫הנצח‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫היומין‬ ‫עתיקת‬ ‫רשת‬ ‫מאשר‬ ‫המערב‬ ‫תרבות‬ ‫למהפכה‬ ‫הביא‬ ‫הדבר‬ ,‫שנים‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫ולכן‬ ‫שלמות‬ ‫שכונות‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ,‫המולדת‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫אמתית‬ ‫של‬ ‫אמתיים‬ ‫בתים‬ ‫שהקימו‬ ‫תורה‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ,‫ויגיעתה‬ ‫התורה‬ ‫לימוד‬ ‫בעומק‬ ‫יומם‬ ‫כל‬ ‫ועוסקים‬ ‫תורה‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫שעשה‬ ‫מסעות‬ ‫אותם‬ ‫בזכות‬ ‫הרבה‬ ‫זה‬ .‫שליט"א‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מסאטמר‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫עם‬ 2928
  4. 4. ‫התורה‬ ‫מגדולי‬ ‫שנים‬ ‫עם‬ ‫עכשיו‬ ‫שקיימנו‬ ‫מיוחדת‬ ‫בשיחה‬ ‫קמינצקי‬ ‫שמואל‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ - ‫בארה"ב‬ ,‫פילדלפיה‬ ‫ישיבת‬ ‫וראש‬ ‫בארה"ב‬ ‫מועצגה"ת‬ ‫חבר‬ ,‫שליט"א‬ ‫חבר‬ ,‫שליט"א‬ ‫פלדמן‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫וראש‬ ‫האם‬ - ‫שאלנו‬ ,‫בארה"ב‬ ‫בולטימור‬ ‫ישיבת‬ ‫וראש‬ ‫מועצגה"ת‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫שמסעו‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫כיום‬ ?‫בארה"ב‬ ‫לקירוב‬ ‫תרם‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫שליט"א‬ ‫קמינצקי‬ ‫שמואל‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫הגאון‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫כיצד‬ ‫הכל‬ ‫שראו‬ ‫העובדה‬ !‫שכן‬ ‫בוודאי‬ - ‫בנחרצות‬ ‫משיב‬ ‫התורה‬ ‫מלבד‬ ‫דבר‬ ‫בעולמו‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫הדור‬ ‫מגדולי‬ ‫אחד‬ ‫מגיע‬ ‫לחזק‬ ,‫אחת‬ ‫רק‬ ‫הייתה‬ ‫הנה‬ ‫בנסיעתו‬ ‫מטרתו‬ ‫וכל‬ ,'‫ד‬ ‫ועבודת‬ ‫ולהרבות‬ ,‫שבשמים‬ ‫לאביו‬ ‫יהודי‬ ‫עוד‬ ‫לקרב‬ ,‫ולומדיה‬ ‫תורה‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫למהפכה‬ ‫הביא‬ ‫עצמו‬ ‫זה‬ ,‫בעולם‬ ‫שמים‬ ‫שם‬ ‫ולקדש‬ .‫הציבור‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ,‫התורה‬ ‫ללימוד‬ ‫קרובים‬ ‫כה‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫רבים‬ ‫שהיו‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬ ‫אורחו‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ ,‫הלב‬ ‫מן‬ ‫שיצאו‬ ‫לדברותיו‬ ‫והודות‬- ‫הקודש‬ ‫בארץ‬ ‫הישיבות‬ ‫להיכלי‬ ‫ילדיהם‬ ‫את‬ ‫שלחו‬ ‫ואף‬ ,‫תיהם‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ .‫לתורה‬ ‫עיתים‬ ‫לקבוע‬ ‫החלו‬ ‫המונים‬ .‫בגולה‬ ‫או‬ ,‫בחוש‬ ‫הכל‬ ‫וראו‬ ,‫עצומה‬ ‫התעוררות‬ ‫הייתה‬ ,‫הגיע‬ ‫הוא‬ ‫אליו‬ ‫עמוקות‬ ‫חלחלה‬ ‫אכן‬ ,‫הטהור‬ ‫מליבו‬ ‫שבקעה‬ ‫הזעקה‬ ‫כיצד‬ .‫פנימה‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בלב‬ ?‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫השפיע‬ ‫עוד‬ ‫במה‬ ‫בקהילות‬ ‫גם‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫שנשא‬ ‫הקירוב‬ ‫במסעות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫בא‬ ‫שהוא‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫הישיבות‬ ‫בהיכלי‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ,‫מעט‬ ‫רחוקות‬ ‫במטרה‬ ‫בא‬ ‫אמנם‬ ‫הוא‬ ,‫ושיעוריו‬ ‫דבריו‬ ‫תוצאות‬ ‫היטב‬ ‫ניכרו‬ ‫שהרביץ‬ ‫כאחד‬ ‫האמתי‬ ‫ייעודו‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫הסכים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫לקרב‬ ‫שיעורים‬ ‫מסר‬ ‫אף‬ ‫הוא‬ ‫שבא‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫ואכן‬ ,‫ימיו‬ ‫כל‬ ‫תורה‬ ‫להם‬ ‫שהראו‬ ,‫דברותיו‬ ‫את‬ ‫בצמא‬ ‫שתו‬ ‫והם‬ ,‫הישיבה‬ ‫בני‬ ‫לפני‬ .‫העולם‬ ‫עמודי‬ ‫בכל‬ ‫שלמות‬ ‫כשיש‬ ‫לצמוח‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ *** ‫מלא‬ ‫שותף‬ ,‫שליט"א‬ ‫פלדמן‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬ ‫הגדול‬ ‫הגאון‬ ‫גם‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ,‫שב"ק‬ ‫למוסף‬ ‫מיוחדת‬ ‫ובשיחה‬ ,‫הללו‬ ‫לדברים‬ ‫פעלה‬ ‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫'הנסיעה‬ :‫מזיכרונותיו‬ ‫באזור‬ ‫התורה‬ ‫קול‬ ‫את‬ ‫הרים‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫ערוך‬ ‫לאין‬ ‫מעשה‬ ‫בשעת‬ ‫הוא‬ ,‫לבולטימור‬ ‫לכאן‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫כשהגיע‬ .‫כולו‬ ‫הייתה‬ ,‫בביתנו‬ ‫לארחו‬ ‫הזכות‬ ‫לנו‬ ‫והייתה‬ ,‫בבית‬ ‫אצלנו‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫שכל‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬ .‫בבואו‬ ‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫התרגשות‬ ‫השפיע‬ ‫זה‬ ,‫דגלים‬ ‫עם‬ ‫פניו‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫יצאו‬ ‫הילדים‬ ,‫בהם‬ ‫ביקר‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫עצמו‬ ‫שהטריח‬ ,‫גדול‬ ‫כה‬ ‫יהודי‬ ‫לראות‬ ‫מאד‬ ‫עליהם‬ ‫הדגלים‬ ‫על‬ ‫לכתוב‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫ביקשו‬ ‫הילדים‬ .‫ולחזקם‬ ‫לבוא‬ ‫בהכרעה‬ ‫שקיבלנו‬ ‫ומה‬ ,‫ספק‬ ‫בכך‬ ‫והיה‬ ,‫בידיהם‬ ‫שהחזיקו‬ ‫בהר‬ ‫שחזינו‬ ‫כפי‬ ‫שזה‬ ‫הוא‬ ‫שהביקור‬ ‫עליהם‬ ‫כתוב‬ ‫שיהיה‬ ‫היה‬ ‫ממרן‬ ‫היא‬ ‫לימודו‬ ‫בכל‬ ‫שלו‬ ‫המסורת‬ ‫כי‬ ,‫התורה‬ ‫בקבלת‬ ‫סיני‬ .‫זצוק"ל‬ ‫משה‬ ‫האמרי‬ ‫מרן‬ ‫המובהק‬ ‫ותלמידו‬ ‫מבריסק‬ ‫הגר"ח‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫המסורת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫הילדים‬ ‫הרגישו‬ ‫בכך‬ ‫כפי‬ ‫התורה‬ ‫מסורת‬ ‫את‬ ‫שממשיך‬ ‫במי‬ ‫לחזות‬ ‫והבינו‬ ,‫ישראל‬ .‫הדגולים‬ ‫רבותיו‬ ‫אצל‬ ‫בבריסק‬ ‫שינק‬ ?‫באזורכם‬ ‫בהיותו‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫השפעת‬ ‫ניכרה‬ ‫במה‬ ‫'תורה‬ ‫בוועידת‬ ‫שנשא‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬ ,‫ראשית‬ .‫שומעיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מאד‬ ‫שהשפיעו‬ ‫דברים‬ ‫דיבר‬ ‫הוא‬ .'‫ומסורה‬ ‫של‬ ‫ליבם‬ ‫חדרי‬ ‫לתוך‬ ‫ונכנסו‬ ‫טהור‬ ‫מלב‬ ‫שיצאו‬ ‫דברים‬ ‫אלו‬ ‫היו‬ ‫זעק‬ ‫הוא‬ .‫דבריו‬ ‫את‬ ‫בצמא‬ ‫ושתו‬ ‫ששמעו‬ ‫והאלפים‬ ‫הרבבות‬ ‫אדם‬ .‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫לשום‬ ‫מוחלט‬ '‫'לא‬ !‫תורה‬ ‫"רק‬ - ‫לב‬ ‫מנהמת‬ ‫אין‬ !‫תורה‬ ‫רק‬ !‫חובתו‬ ‫זו‬ !‫התורה‬ ‫למען‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫חייב‬ ."‫אחר‬ ‫למשהו‬ ‫רגל‬ ‫דריסת‬ ‫להניח‬ ‫שביקשה‬ ‫בחורים‬ ‫קבוצת‬ ‫הגיעה‬ ,‫מאוחרת‬ ‫ערב‬ ‫בשעת‬ ,‫הישיבה‬ ‫מבני‬ ‫מספר‬ ‫אלה‬ ‫היו‬ ,‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫שמענו‬ ,‫'הרב‬ - ‫בשאלה‬ ‫ופתחו‬ ‫בהיסוס‬ ‫שצעדו‬ ‫לעזוב‬ ‫החלטנו‬ .‫אחרים‬ ‫לימודים‬ ‫ולא‬ ‫תורה‬ - ‫ישיבה‬ ‫הראש‬ ‫של‬ ,‫שלנו‬ ‫ואמא‬ ‫אבא‬ ‫כי‬ ,‫ברכה‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,'‫הקולג‬ ‫את‬ ‫הכוח‬ ‫לנו‬ ‫שיהיה‬ ‫בברכה‬ ‫אנחנו‬ ‫חפצים‬ ‫אנו‬ .‫בנקל‬ ‫יוותרו‬ ‫לא‬ .'‫לממשה‬ ,‫בהחלטה‬ ‫לעמוד‬ ‫הפטיר‬ ‫ואז‬ .‫אופייני‬ ‫בחום‬ ‫לברכם‬ ‫נעמד‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ,‫אלו‬ ‫בחורים‬ ‫קומץ‬ ‫בשביל‬ ‫רק‬ ‫אפילו‬ - ‫צאתם‬ ‫לאחר‬ ‫ואמר‬ ‫היטב‬ ‫כשניכרת‬ ,‫הארוכה‬ ‫לדרך‬ ‫ולצאת‬ ‫לטרוח‬ ‫חייב‬ ‫הייתי‬ .‫שפתיו‬ ‫על‬ ‫שהייתה‬ ‫הרוח‬ ‫קורת‬ ?‫אליכם‬ ‫בהגיעו‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫עסק‬ ‫עוד‬ ‫במה‬ ‫בביתנו‬ ‫מחנכים‬ ‫כינוס‬ ‫התקיים‬ ‫השבת‬ ‫לאחר‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫עד‬ ,‫הבנות‬ ‫לחינוך‬ ‫באשר‬ ,‫נשאל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ .‫בבולטימור‬ ?‫משכלת‬ ‫הבת‬ ‫שתהיה‬ ‫צריך‬ ‫כמה‬ ‫רובן‬ .‫משכילות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫ישראל‬ ‫בנות‬ - ‫השיב‬ ‫והוא‬ ‫עיירה‬ ‫בכל‬ .‫ידעו‬ ‫בודדות‬ ‫ורק‬ - ‫ולכתוב‬ ‫לקרוא‬ ‫ידעו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫היו‬ ‫שכולן‬ ,"‫"המתפללת‬ - "‫"הדאוונקע‬ ‫שנקראה‬ ‫אחת‬ ‫הייתה‬ .‫גידלו‬ ‫הן‬ ‫דורות‬ ‫אלו‬ ‫וראו‬ .‫התפילה‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ‫אחריה‬ ‫חוזרות‬ ‫שבדמעותיהן‬ ,‫הדורות‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫אמותיהם‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫כאלה‬ .‫זכו‬ ‫ליבן‬ ‫ותחינות‬ ‫ללימודים‬ ‫נמשכו‬ ‫הבנות‬ ‫ולעתים‬ - ‫ירדו‬ ‫הדורות‬ ‫אך‬ ‫בעקבות‬ !‫הבנות‬ ‫לחינוך‬ ‫מסגרת‬ ‫לייסד‬ ‫הכרח‬ ‫והיה‬ ,‫בחוץ‬ ‫היה‬ ‫כשהעיקרון‬ ,‫מסגרות‬ ‫לייסד‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫התירו‬ ,‫זאת‬ ‫המינימום‬ ‫הוא‬ ‫שהכלל‬ ‫כך‬ .‫החוצה‬ ‫היסחפות‬ ‫חלילה‬ ‫למנוע‬ ‫זו‬ - ‫האסורים‬ ‫למקומות‬ ‫הליכה‬ ‫למנוע‬ ‫שבכוחו‬ ‫שבמינימום‬ ‫להכרעתם‬ ‫מסור‬ ‫והוא‬ ‫לגופו‬ ‫להיבדק‬ ‫צריך‬ ‫עניין‬ ‫וכל‬ ,‫המידה‬ .‫ודור‬ ‫דור‬ ‫שבכל‬ ‫הדור‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫שלא‬ ,‫מסיימיו‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫המוסד‬ ‫חייב‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫כשנשאל‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫השיב‬ !?‫חול‬ ‫לימודי‬ ‫ללמוד‬ ‫ללכת‬ ‫ללימודי‬ ‫רק‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫חייב‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ - ‫הרי‬ ,‫נוסף‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ‫כאן‬ ‫אבל‬ .‫תערובת‬ ‫ללא‬ ,‫הקדושה‬ ‫התורה‬ ‫לחובה‬ ‫בנוסף‬ ,‫לכן‬ !‫שאין‬ ‫מאוד‬ ‫וטוב‬ ‫דתית‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫אין‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫אפיקורסות‬ ‫מלמדים‬ ‫הרי‬ ‫באוניברסיטה‬ ,‫האמתית‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫זה‬ .‫אפיקורסות‬ ‫ללמוד‬ ‫אסור‬ .‫מכך‬ ‫להימנע‬ ‫ואסור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫אסור‬ ‫פשוט‬ .‫לאו‬ ‫אם‬ ‫מכך‬ ‫יושפע‬ ‫אם‬ !‫בתוצאה‬ ‫להתחשב‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ - ‫שם‬ ‫להיות‬ ‫מההורים‬ ‫לחץ‬ ‫כשיש‬ ,‫לפעול‬ ‫כיצד‬ ,‫למעשה‬ ‫וכששאלוהו‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫לעתידם‬ ‫דאגה‬ ‫מתוך‬ ‫וזאת‬ ‫חול‬ ‫לימודי‬ ‫ללמד‬ ‫בתי‬ .‫לעצמם‬ ‫הם‬ ‫שיעזרו‬ ,‫רוצים‬ ‫ההורים‬ ‫אם‬ - ‫השיב‬ ?‫ילדיהם‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫ואין‬ ‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫שלנו‬ ‫החינוך‬ ‫לא‬ ,‫מהקב"ה‬ ‫באה‬ ‫פרנסה‬ .‫ההורים‬ ‫בידי‬ ‫טעות‬ ‫זו‬ ,‫בכלל‬ .‫בכך‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫הגדולים‬ ‫הגבירים‬ ‫דווקא‬ ‫כי‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ .‫מהלימודים‬ !‫פורמלית‬ ‫בהשכלה‬ ‫השכילו‬ ‫לא‬ ‫מהמוסד‬ ‫ילד‬ ‫לזריקת‬ ‫הקריטריונים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫וכשנשאל‬ ,‫נפשות‬ ‫דיני‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ - ‫ברורות‬ ‫השיב‬ ?‫מחליט‬ ‫ומי‬ ?‫הלימודי‬ ‫שמעתי‬ .‫בקלות‬ ‫לזרוק‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ .‫יחידי‬ ‫לדונם‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫ראש‬ ,‫בישיבה‬ ‫למד‬ ‫שכאשר‬ ,‫שעבר‬ ‫הדור‬ ‫מגדולי‬ ‫אחד‬ ‫אודות‬ ‫מרוצה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,‫בעצמו‬ ‫הישיבות‬ ‫ראשי‬ ‫מגדולי‬ ‫אחד‬ ,‫הישיבה‬ ‫יצא‬ ‫מה‬ ‫כשראה‬ ,‫לימים‬ .‫בישיבה‬ ‫שיישאר‬ ‫רצה‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫ממנו‬ ‫עלולה‬ ‫וזו‬ ‫לטעות‬ ‫שאפשר‬ ‫רואים‬ .‫בטעותו‬ ‫הודה‬ ,‫בחור‬ ‫מאותו‬ .‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫גדול‬ ‫את‬ ‫להפסיד‬ ‫שעלולה‬ ,‫גורלית‬ ‫טעות‬ ‫להיות‬ ‫יש‬ ‫לעתים‬ ,‫נכון‬ .‫תלמיד‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫חיים‬ ‫החפץ‬ ‫מרן‬ .‫בהתאם‬ ‫ולפעול‬ ‫נפשות‬ ‫דיני‬ ‫שאלו‬ ‫לדעת‬ ‫חייבים‬ ‫אבל‬ ,‫הכרח‬ .‫יחידי‬ ‫לדון‬ ‫לא‬ ,‫שתכריע‬ ‫ועדה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫צריך‬ ‫במקום‬ ‫לעבודה‬ ‫אישה‬ ‫לשלוח‬ ‫מותר‬ ‫האם‬ - ‫וכשנשאל‬ ‫השיב‬ ?‫טובה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫אינה‬ ‫הסביבה‬ ‫אך‬ ,‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫שההכנסה‬ ‫לאישה‬ .‫חברך‬ ‫שיזכה‬ ‫כדי‬ ‫חטא‬ ‫לאדם‬ ‫אומרים‬ ‫אין‬ - ‫גלויות‬ ‫וכשהפצירו‬ .‫דיו‬ ‫ראוי‬ ‫שאינו‬ ‫במקום‬ ‫לעבוד‬ ‫פנים‬ ‫בשום‬ ‫אסור‬ ‫הוא‬ !?‫תרד‬ ‫שלא‬ ‫ויר"ש‬ ‫חזקה‬ ‫באישה‬ ‫מדובר‬ ‫שאם‬ - ‫ואמרו‬ !‫מלאך‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ !‫תרד‬ ‫כן‬ ‫היא‬ - ‫נחרצות‬ ‫השיב‬ ‫ישיבת‬ ‫בהיכל‬ ‫ושיחה‬ ‫תורני‬ ‫שיעור‬ ‫נשא‬ ‫הוא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ובאו‬ ‫הצטרפו‬ ‫הישיבה‬ ‫בני‬ ‫שכל‬ ,‫בבולטימור‬ "‫ישראל‬ ‫"נר‬ ‫השיחה‬ ‫הייתה‬ ,‫שני‬ ‫יום‬ ‫בבוקר‬ ,‫למחרת‬ .‫העיר‬ ‫בני‬ ‫המוני‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫בבולטימור‬ "‫הפליטה‬ ‫"שארית‬ ‫תורה‬ ‫בתלמוד‬ ‫בשיחה‬ ‫והמשיך‬ ,‫חיים‬ ‫חפץ‬ ‫ובת"ת‬ ‫במתיבתא‬ ‫שיחות‬ ‫נשא‬ .‫בולטימור‬ ‫במתיבתא‬ ...‫אז‬ ‫של‬ ‫המסע‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫התורה‬ ‫גדולי‬ ‫בבולטימור‬ ‫הישיבה‬ ‫בקרית‬ ‫הפנים‬ ‫בקבלת‬‫בפילדלפיה‬ ‫בישיבה‬ ‫הפנים‬ ‫בקבלת‬
  5. 5. ‫תשע"ז‬‫סוכות‬‫קודש‬‫שבת‬‫מוסף‬ ‫את‬ ‫וכשראו‬ ,‫כולם‬ ‫יחדיו‬ ‫שם‬ ‫יושבים‬ ,‫כך‬ ‫הדבר‬ ‫אין‬ ‫בארה"ב‬ ‫זה‬ ,‫הגדולה‬ ‫והאחווה‬ ,‫ישראל‬ ‫מארץ‬ ‫המיוחד‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫העם‬ ‫המון‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שנעש‬ ‫הקירוב‬ ‫מעבודת‬ ‫לתאר‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫זיכרונות‬ ‫אלו‬‫־‬ ?‫כך‬ ‫בעקבות‬ ‫תה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫שמסר‬ ‫ושיעור‬ ‫שיחה‬ ‫בכל‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫חיזוק‬ ‫גרמו‬ ‫ובואו‬ ‫מעמדו‬ ‫עצם‬ ,‫הנשגבים‬ ‫החיזוק‬ ‫מדברי‬ ‫גדול‬ ,‫ישיש‬ ‫יהודי‬ ‫מגיע‬ .‫הציבור‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫ונרחב‬ ‫עצום‬ ‫וממאן‬ ‫כסף‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫ומסרב‬ ,‫האדמו"רים‬ ‫ראש‬ ‫עם‬ ,‫הדור‬ ‫עושה‬ ‫התורה‬ ‫מה‬ ‫ראו‬ – ‫לתורה‬ ‫מקרבן‬ ‫עצמו‬ ‫זה‬ ,‫כסף‬ ‫לקחת‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫ובארה"ב‬ ‫שהיות‬ ‫הקפיד‬ ‫הוא‬ ‫לדוגמא‬ ‫כך‬ .‫לגדוליה‬ ‫בני‬ ‫אחינו‬ ‫כי‬ ‫שמע‬ ‫כשהוא‬ ,‫כהנים‬ ‫ברכת‬ ‫אומרים‬ ‫אין‬ ‫אשכנז‬ ‫שאחרי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הוא‬ ,‫לדוכן‬ ‫לעלות‬ ‫נוהגים‬ ‫המזרח‬ ‫עדות‬ ,‫מדרשם‬ ‫בבית‬ ‫כהנים‬ ‫ברכת‬ ‫לשמוע‬ ‫ייסע‬ ‫הוא‬ ,‫החמה‬ ‫הנץ‬ ‫תהיה‬ ‫יום‬ ‫שכל‬ ‫סידרנו‬ ‫במפגיע‬ ,‫ולכן‬ .‫חג‬ ‫יום‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ואצלם‬ ‫בקרבת‬ ‫אחרת‬ ‫ספרדית‬ ‫בקהילה‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫הכהנים‬ ‫ברכת‬ ‫לכל‬ ‫חג‬ ‫יום‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ,‫קהילה‬ ‫לאותה‬ ‫שבא‬ ‫אימת‬ ‫וכל‬ ,‫מקום‬ ‫הדת‬ ‫חיזוק‬ ‫מכך‬ ‫והיה‬ ,‫יתירה‬ ‫בחמימות‬ ‫וקיבלוהו‬ ‫שבאו‬ ‫הקהל‬ .‫רואיו‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫גדול‬ ‫וקירוב‬ ,'‫לאחים‬ ‫'לב‬ ‫הנודע‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫כינוס‬ ‫אף‬ ‫במקום‬ ‫ערכו‬ ‫הם‬ ‫שי‬ ‫ונשא‬ ,‫ומקומות‬ ‫קהילות‬ ‫ספור‬ ‫באין‬ ‫ביקר‬ ‫שהוא‬ ‫ולמרות‬- ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫חזר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫וישיבות‬ ‫מדרשות‬ ‫בתי‬ ‫ספור‬ ‫באין‬ ‫חות‬ ‫הנסיעה‬ ‫לפני‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫מהמקומות‬ ‫בחלק‬ .‫מקום‬ ‫באף‬ ‫דיבר‬ ‫הגדול‬ ‫לכינוס‬ ‫וכשהגיע‬ ,‫וכאן‬ ‫כאן‬ ‫לדבר‬ ‫הולך‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫בישי‬ ‫אך‬ ,‫לכולם‬ ‫הנוגעים‬ ‫המיוחדת‬ ‫בשפתו‬ ‫כדורבנות‬ ‫דברים‬- .‫לאופייה‬ ‫המתאימה‬ ‫שיחה‬ ‫או‬ ‫שיעור‬ ‫נשא‬ ‫בה‬ ‫הרב‬ ‫הרבני‬ ‫הנגיד‬ ‫מקורבו‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫התאכסנו‬ ‫בשבת‬ ,‫המקום‬ ‫ממנעמי‬ ‫כלל‬ ‫נהנה‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫ולמרות‬ ,‫גליק‬ ‫שמעון‬ ‫הוא‬ ,‫שלו‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫עבורו‬ ‫הביא‬ ‫שליט"א‬ ‫משה‬ ‫רבי‬ ‫בנו‬ ‫שכן‬ ,‫בביתו‬ ‫גרנו‬ ‫ואנו‬ ,‫הנגיד‬ ‫של‬ ‫מעונו‬ ‫שבחצר‬ ‫במבנה‬ ‫התגורר‬ ,‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫לשאת‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫הסעודות‬ ‫לכל‬ ‫הצטרף‬ ‫והוא‬ ,‫ולהתקרב‬ ‫להתחזק‬ ‫אנשים‬ ‫הגיעו‬ ‫מונסי‬ ‫כשמכל‬ ,‫שיעורים‬ ‫אספות-עם‬ ‫היו‬ ‫ובלייקווד‬ ‫במונסי‬ ‫גם‬ .‫רבה‬ ‫הייתה‬ ‫וההשפעה‬ ‫הגיע‬ .‫שם‬ ‫דיבר‬ ‫והוא‬ ,‫להתקרב‬ ‫שביקש‬ ‫העם‬ ‫להמון‬ ‫גדולות‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫לקירוב‬ ‫נפלא‬ ‫הד‬ ‫עשה‬ ‫וזה‬ ,‫מגוון‬ ‫ציבור‬ .‫לומדיה‬ ‫קרן‬ ‫את‬ ‫ולהרים‬ ‫התורה‬ ‫ללימוד‬ ‫אלפים‬ *** ‫הרב‬ ‫היה‬ ‫פרטיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המסע‬ ‫להכנת‬ ‫שותף‬ ‫היה‬ ‫שעוד‬ ‫מי‬ ‫מוסיף‬ ‫הוא‬ ,‫שב"ק‬ ‫למוסף‬ ‫מיוחדת‬ ‫ובשיחה‬ ,‫הי"ו‬ ‫בוימל‬ ‫צבי‬ :‫בהכנתם‬ ‫רבות‬ ‫שעסק‬ ‫בראשית‬ ‫רגעי‬ ‫מאותם‬ ‫מאלפים‬ ‫פרטים‬ ‫שח‬ ‫הוא‬ - '‫היהודים‬ ‫לקירוב‬ ‫מסעותיו‬ ‫על‬ ‫'כשמדברים‬ ‫אמריקה‬ ‫לדרום‬ ‫נוסעים‬ ‫אם‬ ‫שאלה‬ ‫'הייתה‬ - ‫מזיכרונותיו‬ ‫לנו‬ ‫לכאן‬ ‫שצידדו‬ ‫היו‬ .‫התלבטות‬ ‫בכך‬ ‫הייתה‬ ,‫הרב‬ ‫המרחק‬ ‫למרות‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫לכוחותיו‬ ‫תואם‬ ‫הדבר‬ ‫שאין‬ ‫זאת‬ ‫ששללו‬ ‫והיו‬ .‫שליט"א‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫רבי‬ ‫הגאון‬ ‫ימים‬ ‫ובאותם‬ ‫שהיות‬ ,‫שליט"א‬ ‫מרן‬ ‫אותי‬ ‫שאל‬ ‫הוא‬ ,‫מדינות‬ ‫אותם‬ ‫במהלכי‬ ‫מבין‬ ‫היה‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מאיר‬ ‫יששכר‬ ,‫ושאלתיו‬ ‫אליו‬ ‫ניגשתי‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫דעתו‬ ‫מה‬ ‫לשואל‬ ‫ממני‬ ‫ביקש‬ ‫את‬ ‫לשער‬ ‫ואין‬ ‫לתאר‬ ‫'אין‬ - ‫חד-משמעית‬ ‫הייתה‬ ‫ותשובתו‬ ‫לאותם‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫מבואו‬ ‫שתהיה‬ ‫הרוחנית‬ ‫התועלת‬ ‫חזרתי‬ .'‫לבוראם‬ ‫להתקרב‬ ‫איך‬ ‫ומחפשים‬ ‫שמבקשים‬ ‫מקומות‬ ‫ואז‬ ,‫וכלשונם‬ ‫ככתבם‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫הישיבה‬ ‫לראש‬ ‫ואמרתי‬ '...‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מחויב‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫ש'אם‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ?‫נסיעה‬ ‫מאותה‬ ‫בזיכרונכם‬ ‫במיוחד‬ ‫שנחרט‬ ‫הרגע‬ ‫מה‬ ‫ישבנו‬ ‫כשאנו‬ ,‫הארוכה‬ ‫הנסיעה‬ ‫בסוף‬ ‫כיצד‬ ‫אשכח‬ ‫לא‬ ‫קידמת‬ ‫על‬ ‫ישב‬ ‫הוא‬ ,‫הטייס‬ ‫לתא‬ ‫סמוך‬ ‫התיירים‬ ‫במחלקת‬ ‫ממש‬ ‫לשכב‬ ‫שם‬ ‫שניתן‬ ‫ולמרות‬ ,‫סנטימטרים‬ ‫במספר‬ ‫הכיסא‬ ‫ופנס‬ ‫ביד‬ ‫הגמרא‬ ‫עם‬ ‫כך‬ ‫ישב‬ ‫הוא‬ ,‫הסובבים‬ ‫כל‬ ‫שעשו‬ ‫כמו‬ .‫ולמד‬ ‫הגמרא‬ ‫מילות‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫לצדו‬ ‫וישבתי‬ ‫וכך‬ ,‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫שטיח‬ ‫היה‬ ,‫עמו‬ ‫לדבר‬ ‫נכנסתי‬ ‫המטוס‬ ‫של‬ ‫הקפטן‬ ‫הגיע‬ ‫לפתע‬ .‫עמו‬ ‫ושוחחתי‬ ‫הברכיים‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫והתיישב‬ ,‫וכבוד‬ ‫הערכה‬ ‫לאות‬ ‫בידיו‬ ‫הכובע‬ ‫את‬ ‫שהחזיק‬ ‫הצוות‬ .‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫וביקש‬ ,‫ברכיו‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫שרק‬ ‫ומעלה‬ ‫משכמו‬ ‫יהודי‬ ‫שהוא‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫חש‬ ‫זאת‬ ‫שראה‬ ‫הם‬ ,‫כלום‬ ‫ושותה‬ ‫אוכל‬ ‫ולא‬ ‫הראשונה‬ ‫במחלקה‬ ‫ולומד‬ ‫יושב‬ ‫לראש‬ ‫אומר‬ ‫אותו‬ ‫שמעתי‬ .‫בהתפעלות‬ ‫זאת‬ ‫וצילמו‬ ‫זאת‬ ‫ראו‬ .‫ברכה‬ ‫ממנו‬ ‫וביקש‬ ‫חולה‬ ‫בת‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫הישיבה‬ ‫מתא‬ ‫יוצא‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ,‫שאלתיו‬ ,‫הטייס‬ ‫לתא‬ ‫לשוב‬ ‫כשקם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ - ‫ממש‬ ‫נרגש‬ ‫בקול‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫פתוח‬ ‫בהותירו‬ ‫הטייס‬ .‫טייס‬ ‫כלל‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫במטוס‬ ‫כזה‬ ‫יהודי‬ ,‫עיניו‬ ‫למראה‬ ‫האמין‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫נדיר‬ ‫מחזה‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ואכן‬ .‫הפוגה‬ ‫ללא‬ ‫ולומד‬ ‫הכיסא‬ ‫קידמת‬ ‫על‬ ‫הלילה‬ ‫כל‬ ‫יושב‬ ‫יהודי‬ ‫יוש‬ ‫ומסביב‬ .‫שעות‬ ‫שבע‬ ‫הסעודות‬ ‫בין‬ ‫מים‬ ‫אפילו‬ ‫שותה‬ ‫לא‬- ,‫כורסאותיהם‬ ‫על‬ ‫ברווחות‬ ‫להם‬ ‫הישנים‬ ‫העוה"ז‬ ‫נהנתני‬ ‫בים‬ ,‫מאד‬ ‫עד‬ ‫התפעלו‬ ‫זאת‬ ‫שראו‬ ‫והטייס‬ ‫הצוות‬ ,‫ושותים‬ ‫ואוכלים‬ .‫הרבה‬ ‫מכך‬ ‫והתחזקו‬ ‫ולחזק‬ ‫לקרב‬ ‫נסעו‬ ‫לשם‬ ‫אמריקה‬ ‫דרום‬ ‫במדינות‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ?‫יהודים‬ ,‫למקסיקו‬ ‫והפעם‬ ‫לגולה‬ ‫שוב‬ ‫כשנסענו‬ ,‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫ישנה‬ ,‫דליל‬ ‫בה‬ ‫והאוויר‬ ‫מאד‬ ‫גבוהה‬ ‫ארץ‬ ‫היא‬ ‫שיודע‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫כשהגענו‬ .‫ומתנשפים‬ ‫במדרגות‬ ‫שעולים‬ ‫זו‬ ‫בארץ‬ ‫תופעה‬ ‫שאלנו‬ ,‫לבריאותו‬ ‫חששנו‬ ‫בתחילה‬ ,‫לשם‬ ‫ישיבה‬ ‫הראש‬ ‫מרן‬ ‫הגיענו‬ ‫עם‬ ‫אך‬ .‫להתנהל‬ ‫כך‬ ‫הנורמה‬ ‫שזה‬ ‫ואמרו‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫וירד‬ ‫עלה‬ ‫הוא‬ ,‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫כלל‬ ‫ראו‬ ‫לא‬ ‫אצלו‬ ,‫הפתעה‬ ‫לנו‬ ‫נכונה‬ .‫כלל‬ ‫הדבר‬ ‫לו‬ ‫אכפת‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כמה‬ ‫והרגישו‬ ,‫בעיה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ורץ‬ ‫שם‬ ‫התכנסה‬ ,‫לתיאור‬ ‫ניתן‬ ‫בלתי‬ ‫בארגנטינה‬ ‫שהיה‬ ‫החיזוק‬ ‫באמפי‬ ‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫הם‬ ‫שביחד‬ ‫והחרדית‬ ‫הדתית‬ ‫היהדות‬ ‫כל‬- ‫גדול‬ ‫וצדיק‬ ‫בתורה‬ ‫גדול‬ ‫יהודי‬ ‫שהגיע‬ ‫להם‬ ‫ואמרו‬ ,‫תיאטרון‬ ‫לזעוק‬ ‫המטרה‬ ‫מלבד‬ ‫אחרת‬ ‫מטרה‬ ‫לשום‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ,‫מישראל‬ ‫חפץ‬ ‫אלא‬ ,‫מכם‬ ‫דבר‬ ‫מבקש‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ,'‫מבקש‬ ‫אנכי‬ ‫אחי‬ ‫'את‬ ‫תורה‬ ‫שמירת‬ ‫ויותר‬ ‫אידישקייט‬ ‫יותר‬ ,‫תורה‬ ‫יותר‬ ‫במקום‬ ‫שיהיה‬ ‫ושותה‬ ‫אוכל‬ ‫שאינו‬ ‫קדוש‬ ‫ביהודי‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ראו‬ ‫כשהם‬ .‫ומצוות‬ ‫להתחזק‬ ‫רק‬ ‫לבקש‬ ‫בא‬ ‫שהוא‬ ‫וגילו‬ ,‫מלאך‬ ‫כפני‬ ‫ונראה‬ ,‫כמעט‬ .‫מהנוכחים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫כביר‬ ‫רושם‬ ‫עשה‬ ‫זה‬ ,‫התורה‬ ‫בדרך‬ ‫ארגו‬ ‫וכשביקשו‬ .‫בו‬ ‫לחזק‬ ‫שבא‬ ‫ומקום‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫היה‬ ‫כך‬- ‫להם‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ,‫שיהיה‬ ‫ככל‬ ‫חשוב‬ ‫כספי‬ ‫בנושא‬ ‫להם‬ ‫שיסייע‬ ‫נים‬ ‫המטרה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מחליש‬ ‫זה‬ ‫אלו‬ ‫לעניינים‬ ‫ייכנס‬ ‫שאם‬ - ‫ברורות‬ ‫מטרתו‬ ‫כל‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ,‫אידישקייט‬ ‫למטרת‬ ‫רק‬ ,‫נסע‬ ‫הוא‬ ‫שלשמה‬ .‫שבשמים‬ ‫לאביהם‬ ‫יותר‬ ‫שיתקרבו‬ ‫יהודים‬ ‫להרים‬ ‫הייתה‬ ?‫והקירוב‬ ‫החיזוק‬ ‫אותות‬ ‫ניכרו‬ ‫לארה"ב‬ ‫בנסיעה‬ ‫גם‬ ‫רחו‬ ‫קירוב‬ ‫לשם‬ ‫רק‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫בארה"ב‬ ‫הנסיעה‬ ‫מטרת‬- ‫ביקר‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫ברוחניות‬ ‫בתומ"צ‬ ‫חיזוק‬ ‫אלא‬ ,‫קים‬ ‫הישי‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ‫הכל‬ ‫שראו‬ ‫והמסר‬ ‫סביבו‬ ‫ההתלהבות‬ ,‫והשפיע‬- .‫שלו‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫זה‬ ,‫באידישקייט‬ ‫אותם‬ ‫לחזק‬ ‫למטרה‬ ‫רק‬ ‫בא‬ ‫בה‬ ‫והצי‬ ,‫אחריו‬ ‫והריצה‬ ‫ההיסחפות‬ ,‫ללייקווד‬ ‫בא‬ ‫כשהוא‬- ,‫מופלאה‬ ‫הייתה‬ ‫ממנו‬ ‫היוצא‬ ‫פה‬ ‫הבל‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לשמיעה‬ ‫מאון‬ ‫לבקש‬ ‫המונים‬ ‫גם‬ ‫נכנסו‬ .‫מפיו‬ ‫שיצא‬ ‫משפט‬ ‫כל‬ ‫אחר‬ ‫עקבו‬ ‫במטרה‬ ‫שבא‬ ‫הדבר‬ ‫ועצם‬ ,‫ובהשקפה‬ ‫בהנהגה‬ ‫עצות‬ ‫ממנו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בפגעי‬ ‫המאבק‬ ‫וארץ‬ ‫שמים‬ ‫בין‬ ‫נולד‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫למסעם‬ ‫הייתה‬ ‫אחת‬ ‫מטרה‬ ‫כי‬ ‫ידעו‬ ‫כולם‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫ליב‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬ ‫הישיבה‬ ‫ולהיטלטל‬ ‫לקום‬ ‫ההחלטה‬ .‫שמים‬ ‫כבוד‬ ‫לרומם‬ :‫שליט"א‬ ‫אל‬ ‫קרובים‬ ‫אך‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫רחוקים‬ ‫מחוזות‬ ‫אל‬ ‫בצוותא‬ ‫אחת‬ ‫יסוד‬ ‫מהנחת‬ ‫יוצאה‬ ,‫יהודי‬ ‫לכל‬ ‫באחריות‬ ‫העמוס‬ ‫הלב‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ,‫הדרך‬ ‫בראשית‬ ‫כבר‬ .‫כלל-ישראל‬ ‫טובת‬ :‫ויחידה‬ ‫בגובה‬ ‫והתייצבות‬ ‫בלוד‬ ‫התעופה‬ ‫מנמל‬ ‫המטוס‬ ‫המראת‬ ‫לאחר‬ ‫הנוח‬ ,‫שבמטוס‬ ‫האמצעי‬ ‫במדור‬ ‫יחדיו‬ ‫התיישבו‬ ‫הם‬ ,‫הרצוי‬ ‫ששימש‬ ‫המטוס‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫משתתפים‬ ‫רבות‬ ‫ישיבות‬ ‫והמאפשר‬ ,‫מיטות‬ ‫עם‬ ‫ענק‬ ‫מטוס‬ ,‫צ'אושסקו‬ ‫הרומני‬ ‫הנשיא‬ ‫את‬ ‫בעבר‬ ‫וכל‬ ‫תפילה‬ ‫ולבית‬ ‫שיעורים‬ ‫לחדר‬ ‫שהפך‬ ‫ישיבות‬ ‫לחדר‬ ‫מקום‬ .‫בצוותא‬ ‫הצטופפו‬ ‫המטוס‬ ‫באי‬ .‫בקהילות‬ ‫חיזוק‬ ‫הטעונים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫נסוב‬ ‫ושיחם‬ ‫שיגם‬ ‫במאבק‬ ‫הצורך‬ ‫נולד‬ ,‫וארץ‬ ‫שמים‬ ‫בין‬ ,‫ששם‬ ‫הוא‬ ‫המעניין‬ ,‫עסקינן‬ ‫שעה‬ ‫ומועקות‬ ‫תקופה‬ ‫בנגעי‬ ‫ואם‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בפגעי‬ ‫היה‬ ‫אז‬ ‫שכבר‬ ‫בעצב‬ ‫יגעו‬ ‫שהם‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫רק‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫הבעיות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫יחדיו‬ ‫העלו‬ ‫הם‬ ‫גדולה‬ ‫באנחה‬ .‫רגיש‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הני‬ ‫רבת‬ ‫בתקופתנו‬ .‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫נפש‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המאיימות‬- ‫באמריקה‬ ‫כמו‬ ‫בצרפת‬ .‫ציינו‬ ,‫עולם‬ ‫חובקת‬ ‫בעיה‬ ‫זו‬ ‫סיונות‬ ,‫ואביזריהם‬ ‫המחשבים‬ .‫בארץ-ישראל‬ ‫כמו‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫ובשניהם‬ - ‫זו‬ .‫החדות‬ ‫ציפורניהם‬ ‫את‬ ‫ונועצים‬ ‫הולכים‬ ,‫ודומיו‬ ‫האינטרנט‬ ‫ועמה‬ ,‫וסכנתו‬ ‫הדור‬ ‫לרעת‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ ‫שהעמיד‬ ‫היצר‬ ‫תחבולת‬ .‫ישראל‬ ‫וכשרי‬ ‫צעירי‬ ‫לשאול-תחתיה‬ ‫להוריד‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫ואל‬ ‫שולחנם‬ ‫אל‬ ‫אשר‬ ,‫שליט"א‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫ורבנן‬ ‫מרנן‬ ‫סכנה‬ ‫זו‬ ‫בבעיה‬ ‫ראו‬ ,‫ומועקותיו‬ ‫הדור‬ ‫בעיות‬ ‫מתנקזות‬ ‫פתחם‬ .‫חורמה‬ ‫מלחמת‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫לצאת‬ ‫שיש‬ ‫סברו‬ ‫הם‬ .‫נוראית‬ ‫גבוהות‬ ‫חומות‬ ‫לבנות‬ ‫הוא‬ ‫השעה‬ ‫צו‬ ‫כי‬ ‫הבהירו‬ ‫בשיחתם‬ ‫וחינוך‬ ‫תורה‬ ‫שמוסדות‬ ‫הזכירו‬ ‫הם‬ .‫וסייגים‬ ‫גדרים‬ ‫ולהציב‬ ‫הגיעו‬ ,‫בחו"ל‬ ‫הנאמנה‬ ‫היהדות‬ ‫ובריכוזי‬ ‫בארץ-ישראל‬ ,‫רבים‬ ‫יזיקו‬ ‫בטרם‬ ‫הללו‬ ‫לרעות‬ ‫החשופים‬ ‫ילדים‬ ‫לקבל‬ ‫שאין‬ ‫להכרה‬ .‫מהמוסד‬ ‫להוציא‬ ‫יש‬ ‫הצורך‬ ‫ובמקרה‬ - ‫לאחרים‬ ‫המח‬ ‫מתקשורת‬ ‫כתוצאה‬ ‫הרוחנית‬ ‫ההידרדרות‬ ‫'סכנת‬- ‫את‬ ‫מאבד‬ ‫הפסולים‬ ‫לתכנים‬ ‫שנחשף‬ ‫מי‬ !‫נוראה‬ ‫היא‬ ,‫שבים‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫רשכבה"ג‬ ‫שח‬ - '‫ישובון‬ ‫לא‬ ‫באיה‬ ‫כל‬ .‫עולמו‬ ‫הקט‬ ‫על‬ ‫גדולים‬ ‫להזהיר‬ ‫"יש‬ .‫שליט"א‬ ‫שטינמן‬ ‫ליב‬ ‫אהרן‬ ‫רבי‬- ‫חלי‬ ,‫ונורא‬ ‫איום‬ ‫רוחני‬ ‫לחורבן‬ ‫הגורמות‬ ,‫אלו‬ ‫סכנות‬ ‫מפני‬ ‫נים‬- ‫ומשאלה‬ .‫נחרצות‬ ,‫שליט"א‬ ‫מגור‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫הבהיר‬ ,"‫לה‬ ‫טרחו‬ ,‫משאו‬ ‫הנושאים‬ ,‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫בפיהם‬ ‫הייתה‬ ‫גדולה‬ ‫ולהשלכות‬ ‫לסכנות‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ :‫הדור‬ ‫של‬ ‫וריבו‬ ‫יקבל‬ ,‫לנהל‬ ‫יש‬ ‫אותה‬ ‫החורמה‬ ‫מלחמת‬ ‫שאת‬ ‫אסור‬ .‫החמורות‬ ‫לא‬ .‫גזירות‬ ‫לגזור‬ ‫באים‬ ‫לא‬ .'‫'גזירה‬ ‫של‬ ‫בתחושה‬ ‫מישהו‬ .‫הדור‬ ‫בשמירת‬ ,‫הילדים‬ ‫בחינוך‬ ‫לסייע‬ ‫באים‬ .‫להקשות‬ ‫באים‬ ‫בראש‬ ‫היא‬ - ‫ממנה‬ ‫שמשתמע‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫המתבקשת‬ ‫המלחמה‬ ‫המחשבים‬ ‫ברשת‬ ‫שנופל‬ ‫מי‬ .‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫לטובת‬ ‫ובראשונה‬ ,‫ח"ו‬ .'‫ישובון‬ ‫לא‬ ‫'באיה‬ .‫לשאול-תחתיה‬ ‫מגיע‬ - ‫והשלכותיהם‬ ‫על‬ ‫נקוו‬ ‫כבר‬ ‫רבות‬ ‫הורים‬ ‫ודמעות‬ ,‫עורף‬ ‫להפנות‬ ‫עלולים‬ ‫הם‬ ‫יתקשה‬ ,‫הזה‬ ‫למיצר‬ ‫נקלע‬ ‫שכבר‬ ‫מי‬ .‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫של‬ ‫שולחנם‬ ‫את‬ ‫ולהפסיד‬ ,‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לאבד‬ ,‫ח"ו‬ ,‫עלולים‬ ‫הורים‬ .‫להיחלץ‬ .‫הסכנה‬ ‫חומרת‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫ניתחו‬ - ‫ילדיהם‬ ‫גדולי‬ ‫אמרו‬ ,'‫ילדיכם‬ ‫נפשות‬ ‫ועל‬ ‫נפשותיכם‬ ‫על‬ ‫'חוסו‬ ‫שייט‬ ‫שהמטוס‬ ‫בשעה‬ ‫משותפת‬ ‫ישיבה‬ ‫של‬ ‫בעיצומה‬ ,‫ישראל‬ .‫עננים‬ ‫בין‬ "‫ומסורה‬ ‫"תורה‬ ‫של‬ ‫בכנס‬ ‫מועצג"ת‬ ‫לישיבת‬ ‫בכניסה‬‫במטוס‬ ‫גם‬ ‫כסדרם‬ ‫התקיימו‬ ‫השיעורים‬ 3130
  6. 6. ‫כמו‬ ,‫בחוש‬ ‫זאת‬ ‫ראו‬ ‫שכולם‬ ‫המסר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ,‫שמים‬ ‫ויראת‬ ‫תורה‬ ‫לחזק‬ ‫אחת‬ .‫הנסיעה‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫במטוס‬ ‫זאת‬ ‫שראו‬ ,‫שכזה‬ ‫במסע‬ ‫סתם‬ ‫בא‬ ‫שיהודי‬ ‫תקדים‬ ‫לכך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫עצומה‬ ‫היא‬ ‫התופעה‬ ‫הגיע‬ ‫והוא‬ ,‫דומה‬ ‫ומטרה‬ ‫לחתונה‬ ‫או‬ ‫כסף‬ ‫לאסוף‬ ‫שבאים‬ ‫או‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫אליו‬ ‫במקום‬ ‫הרוחני‬ ‫המצב‬ ‫לחזק‬ ,‫ויחידה‬ ‫אחת‬ ‫במטרה‬ ‫בגילו‬ ‫רחוק‬ ‫כה‬ .‫ונצורות‬ ‫גדולות‬ ‫פעל‬ ‫זה‬ ‫חרדיים‬ ‫בריכוזים‬ ‫אפילו‬ ,‫בא‬ ,‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ‫ראו‬ ‫רק‬ ‫כשהם‬ ,‫לאזורם‬ ‫הגיע‬ ‫שהוא‬ ‫שברגע‬ ‫יהודים‬ ‫היו‬ ‫על‬ ‫שנושא‬ ‫כמי‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ ‫שראו‬ ‫והאחריות‬ ‫הרצינות‬ ,‫לדבר‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫ונוסע‬ ‫הכל‬ ‫על‬ ‫מוותר‬ ‫והוא‬ ,‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫כלל‬ ‫כל‬ ‫משא‬ ‫את‬ ‫שכמו‬ .‫משהו‬ ‫בכך‬ ‫שיש‬ ‫סימן‬ ,‫לחזקם‬ ‫לארה"ב‬ ‫במיוחד‬ ?‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫שהשפיע‬ ‫הקירוב‬ ‫מבחינת‬ ‫נסיעה‬ ‫אותה‬ ‫תוצאת‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬ ‫נפתחו‬ ‫תשנ"ח‬ ‫באלול‬ ‫וכבר‬ ,‫הראשונה‬ ‫הנסיעה‬ ‫התבצעה‬ ‫תשנ"ח‬ ‫באייר‬ ‫והיה‬ ,‫לעניין‬ ‫נכנסתי‬ .'‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ארבעה‬ ‫מבנים‬ ‫לשכור‬ ,‫רבה‬ ‫עבודה‬ ‫שדורש‬ ‫מה‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫כספי‬ ‫גב‬ ‫את‬ ‫ולרתק‬ ‫להחכים‬ ‫שיוכל‬ ‫מעניין‬ ‫צוות‬ ‫ולהביא‬ ‫הסעות‬ ‫לארגן‬ ,‫ולשפץ‬ .‫בכך‬ ‫שחפצים‬ ‫הילדים‬ ‫שליט"א‬ ‫הגראי"ל‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫עמי‬ ‫דיבר‬ ‫עוד‬ ‫מכבר‬ ‫לא‬ ‫עד‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫בערגה‬ ‫נזכר‬ ‫כשהוא‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫שעברו‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ממנו‬ ‫חש‬ ‫אני‬ .‫הגולה‬ ‫ברחבי‬ ‫ברוחניות‬ ‫אדיר‬ ‫לחיזוק‬ ‫גרם‬ ‫שהוא‬ ‫הימים‬ ‫ואפילו‬ ,‫אליו‬ ‫שבאתי‬ ‫אימת‬ ‫כל‬ ‫זאת‬ ‫מזכיר‬ ‫והוא‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫אוהב‬ ‫שהוא‬ ‫יוכ"פ‬ ‫אמרנו‬ ‫האם‬ ‫הנסיעה‬ ‫כשהייתה‬ ‫תגיד‬ - ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫עשינו‬ ‫אמריקה‬ ‫לדרום‬ ‫בנסיעה‬ ‫סיוון‬ ‫בר"ח‬ ‫שאכן‬ ‫ואמרתי‬ !?‫במטוס‬ ‫קטן‬ ‫יצחק‬ ‫שרבי‬ ‫ואמרתי‬ ,‫תפילה‬ ‫בעל‬ ‫היה‬ ‫מי‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫אותי‬ ‫שואל‬ ‫ואז‬ .‫כן‬ ‫יוכ"פ‬ ‫אמירת‬ ‫לאחר‬ ‫בדיוק‬ ‫היה‬ ‫אליו‬ ‫וכשבאתי‬ ‫והיות‬ ,‫היה‬ ‫זצ"ל‬ ‫לוינשטיין‬ .‫באתי‬ ‫שלשמו‬ ‫בעניין‬ ‫לשוחח‬ ‫הלאה‬ ‫המשיך‬ ‫ואז‬ ‫בכך‬ ‫נזכר‬ ,‫קטן‬ ‫בתי‬ 17 ‫כבר‬ ‫הוקמו‬ ,‫המשותפת‬ ‫הנסיעה‬ ‫ובזכות‬ ‫כתוצאה‬ ,‫ב"ה‬ ,‫כיום‬ ‫שומרי‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫בתים‬ ‫ומאות‬ ‫עשרות‬ ‫ויש‬ ,‫מזולל‬ ‫יקר‬ ‫שהוציאו‬ ‫ספר‬ ‫בזכות‬ ‫הוא‬ ‫שפעלה‬ '‫משה‬ ‫'נתיבות‬ ‫קרן‬ ‫מהרמת‬ ‫כתוצאה‬ ‫שהוקמו‬ ‫תומ"צ‬ .‫בכך‬ ‫גדול‬ ‫כה‬ ‫אינו‬ ‫הפרסום‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫ממשיכה‬ ‫והיא‬ ,‫נסיעותיו‬ ‫לנסיעות‬ ‫להסכמתו‬ ‫המניע‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫פעם‬ ‫התבטא‬ ‫גם‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫האם‬ ‫מעשה‬ ‫לאחר‬ ‫עדות‬ ‫הרב‬ ‫העיתון‬ ‫עורך‬ ‫הינו‬ ,‫שליט"א‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫הנסיעות‬ ‫לכל‬ ‫שותף‬ ‫שהיה‬ ‫מי‬ ,‫הנסיעות‬ ‫שלל‬ ‫את‬ ‫ספורים‬ ‫במשפטים‬ ‫לסכם‬ ‫ממנו‬ ‫אנו‬ ‫וכשמבקשים‬ ,‫הי"ו‬ ‫פרידמן‬ ‫ישראל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫הנצח‬ ‫לעם‬ ‫ללמד‬ ‫היה‬ ‫המסע‬ ‫כל‬ - ‫לב‬ ‫בגילוי‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ,‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫ותוצאותיהן‬ ‫לקרב‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫ולא‬ ‫כסף‬ ‫לבקש‬ ‫נסע‬ ‫לא‬ ‫במסעותיו‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ,‫תורה‬ ‫רק‬ ‫לנו‬ ‫התורה‬ ‫והיכלי‬ ‫הגדולים‬ ‫הכוללים‬ ‫קמים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ,‫המיוחד‬ ‫המסע‬ ‫ואילולי‬ ,‫לתורה‬ ‫יהודים‬ ‫לא‬ ‫מהגבירים‬ ‫ושחלק‬ ,‫זאת‬ ‫שאלו‬ ‫לא‬ ‫שהמחנכים‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ .‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫והחינוך‬ ‫אבל‬ ,‫להבין‬ ‫קל‬ ‫יותר‬ ‫להם‬ ‫היה‬ "‫ישיבות‬ ‫"בחורי‬ .‫אברכים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫צריכים‬ ‫מדוע‬ ‫התרעמו‬ ‫שליט"א‬ ‫ומרן‬ !?‫ביתם‬ ‫את‬ ‫לפרנס‬ ‫עובדים‬ ‫שאינם‬ ‫נשואים‬ ‫אברכים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫אלא‬ !?‫גבירים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫בשביל‬ - ‫ואמיתי‬ ‫טהור‬ ‫מלב‬ ‫היוצאת‬ ‫בפשטות‬ ‫ענה‬ ‫לשינוי‬ ‫ותורמים‬ ‫שתרמו‬ ,‫אברכים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫שיהיו‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫העשירם‬ ‫הקב"ה‬ .‫הקהילה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫אופייה‬ ‫לא‬ ‫כסף‬ ‫לקבל‬ ‫לו‬ ‫כשהציעו‬ ‫וגם‬ ,‫לקרב‬ ‫רק‬ ‫שבא‬ ‫גדול‬ ‫יהודי‬ ‫הנה‬ ‫שהגיע‬ ,‫הכל‬ ‫קלטו‬ ‫לפתע‬ ‫מ'גם‬ ‫ימים‬ ‫באותם‬ ‫חופפת‬ ‫שהייתה‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הצליח‬ ‫הוא‬ ‫ובכך‬ ,‫דבר‬ ‫לקבל‬ ‫הסכים‬ .‫היקפו‬ ‫במלא‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שנותר‬ '‫תורה‬ ‫ל'נאר‬ '‫תורה‬ '‫לקולג‬ ‫הולכים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ,‫שליט"א‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫ביקורו‬ ‫שמאז‬ ‫רבים‬ ‫אמרו‬ ‫בשיקגו‬ ,‫לדוגמא‬ ‫כך‬ ‫המשיכו‬ ‫רבים‬ .‫העולם‬ ‫תפיסת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫זה‬ ,‫תורה‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫שהכל‬ ‫כשרואים‬ ‫כי‬ ,‫כך‬ ‫מחמת‬ ‫באותה‬ ‫בניהם‬ ‫את‬ ‫מחנכים‬ ‫ועתה‬ ,‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ידע‬ ‫שלא‬ ‫חדש‬ ‫דור‬ ‫ולחנך‬ ‫לגדל‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ .‫כולנו‬ ‫גדלנו‬ ‫שלאורה‬ ‫מסורת‬ ?‫זה‬ ‫גיליון‬ ‫עוסק‬ ‫שבו‬ '‫ה'קירוב‬ ‫עם‬ ‫מתחבר‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫איך‬ ‫בבואנוס‬ .‫למצוות‬ ‫קירוב‬ ,‫לתורה‬ ‫קירוב‬ !‫קירוב‬ – ‫היה‬ ‫המסעות‬ ‫כל‬ ‫מעל‬ ‫שחפף‬ ‫המושג‬ ‫תורה‬ ‫אנשי‬ ‫אינם‬ ‫שמרביתם‬ ‫איש‬ ‫אלפים‬ ‫ששת‬ ‫בו‬ ‫שהיו‬ ‫ריבר‬ ‫באצטדיון‬ ,‫שבארגנטינה‬ ‫איירס‬ ‫שמים‬ ‫מלכות‬ ‫עול‬ ‫ומקבלים‬ '‫ד‬ ‫בשם‬ ‫קוראים‬ ‫כולם‬ ‫הלהבות‬ ‫חוצבי‬ ‫דברותיו‬ ‫נוכח‬ ‫ולפתע‬ ,‫כלל‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫אדיר‬ ‫לקירוב‬ ‫גרם‬ ,‫העם‬ ‫המון‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫ההסתכלות‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫זה‬ ,‫אדירה‬ ‫בזעקה‬ ‫הדור‬ ‫גדול‬ ‫עם‬ ‫עמדו‬ ‫אלפים‬ ‫ששת‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫אדיר‬ ‫שמים‬ ‫שם‬ ‫קידוש‬ ‫וגרם‬ ,‫רגלו‬ ‫כף‬ ‫דרכה‬ ‫שאגה‬ .‫עוד‬ ‫ולא‬ "‫האלוקים‬ ‫הוא‬ '‫"ד‬ ,"‫ישראל‬ ‫"שמע‬ ‫ביחד‬ ‫וזעקו‬ ‫כסף‬ ‫לצורך‬ ‫בא‬ ‫שלא‬ ‫הישיש‬ ‫וכך‬ .‫ותובעת‬ ‫מהדהדת‬ ,‫מרחפת‬ ‫עודנה‬ ‫והיא‬ ‫לבבות‬ ‫בוקעת‬ ‫וגם‬ ‫לשמים‬ ‫עולה‬ ‫גם‬ ‫כזו‬ ‫אדירה‬ ‫הביא‬ ,‫חול‬ ‫מלימודי‬ ‫גם‬ ‫מורכב‬ ‫שהיה‬ ‫החינוכי‬ ‫המושג‬ ‫כל‬ ‫שבה‬ ‫בצרפת‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫הדבר‬ ‫הוא‬ ‫הקודש‬ ‫טהרת‬ ‫על‬ ‫ישיבה‬ ‫כך‬ ‫בזכות‬ ‫שקמה‬ ,‫ערים‬ ‫ועוד‬ ‫בעקס-לע-בען‬ ‫כמו‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫למהפכה‬ .‫הדורות‬ ‫במסורת‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬ ‫מתחנכים‬ ‫בה‬ ,‫בלבד‬ ‫האיש‬ ,"‫ה"ביחד‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ :‫אישית‬ ‫בנימה‬ ‫פרידמן‬ ‫הרב‬ ‫מוסיף‬ ‫לסיום‬ ,‫דברים‬ ‫שניהם‬ ‫נשאו‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ .‫שליט"א‬ ‫האדמו"ר‬ ‫וכ"ק‬ ‫שליט"א‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫בלב‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫חשמל‬ ‫היה‬ ,‫צמאים‬ ‫המונים‬ ‫מוקפים‬ ‫ברחובות‬ ‫ביחד‬ ‫צעדו‬ ‫או‬ ‫מחנכים‬ ‫לשאלות‬ ‫השיבו‬ ‫בצד‬ ‫לעמוד‬ ,‫גור‬ ‫בית‬ ‫בחתונת‬ ‫להשתתף‬ ‫זכיתי‬ ,‫האחרון‬ ‫אלול‬ ‫בחודש‬ ,‫לימים‬ .‫באויר‬ ‫אחדות‬ ‫הישיבה‬ ‫ראש‬ ‫מרן‬ ‫בין‬ ‫הלבבות‬ ‫קרבת‬ ‫את‬ ‫ספורים‬ ‫מטרים‬ ‫של‬ ‫ממרחק‬ ‫ולראות‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫שיגו‬ ‫כדי‬ ‫שתוך‬ ‫שליט"א‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫לבין‬ ‫לירושלים‬ ‫הגיע‬ ‫מרובים‬ ‫שבמאמצים‬ ‫שליט"א‬ ‫הבעות‬ .‫נשכחים‬ ‫הבלתי‬ ‫המסעות‬ ‫את‬ ‫הזכיר‬ ,‫בחתונה‬ ‫יחד‬ ‫ביושבם‬ ‫שליט"א‬ ‫מרן‬ ‫עם‬ ‫ושיחו‬ .‫לשמוע‬ ‫כדי‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫אוזן‬ ‫כשהיטו‬ ‫הגוף‬ ‫זווית‬ ‫אפילו‬ ,‫מהמטוס‬ ‫שזכרתי‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ‫היו‬ ‫הפנים‬ ‫כשהם‬ ‫המופלאים‬ ‫המראות‬ ‫בעיני‬ ‫עלו‬ ,‫לרקוד‬ ‫כדי‬ ‫אנשים‬ ‫רבבת‬ ‫לעיני‬ ‫ידים‬ ‫נתנו‬ ‫וכשהם‬ ,"‫אחת‬ ‫מה"אגודה‬ ‫בורקות‬ ‫שעיניהם‬ ‫ההמונים‬ ‫בכנסי‬ ‫הגולה‬ ‫יהודי‬ ‫רבבות‬ ‫בין‬ ‫ביחד‬ ‫צועדים‬ ‫הגעגועים‬ ‫מעיני‬ ‫התפרצו‬ ‫פתאום‬ .‫ההר‬ ‫בתחתית‬ ‫להתייצב‬ ‫כולם‬ ‫את‬ ‫הנושא‬ "‫אחד‬ ‫מה"בלב‬ ‫שבוודאי‬ ‫מעגל‬ ‫סגירת‬ ‫היתה‬ ‫זו‬ .‫בחשאי‬ ‫דמעה‬ ‫וקנחתי‬ ,‫וארץ‬ ‫שמים‬ ‫בין‬ ‫מרוממים‬ ‫ימים‬ ‫לאותם‬ ...‫שלום‬ ‫סוכת‬ ‫של‬ ‫נוי‬ ‫איזה‬ .‫היתה‬ ‫זו‬ ‫שלום‬ ‫מתנת‬ ‫איזו‬ ...‫להסתובב‬ ‫ימשיך‬ ‫עוד‬ ‫שליט"א‬ ‫מנובומינסק‬ ‫האדמו"ר‬ ‫כ"ק‬ ‫של‬ ‫במעונו‬ ‫המועצג"ת‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫ישיבתה‬ ‫בחתונה‬ :‫מימין‬ ,‫במטוס‬ :‫משמאל‬ .‫הזה‬ ‫ובזמן‬ ‫ההם‬ ‫בימים‬

×