Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

2

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

2

  1. 1. 11-ð àíãèéí àñóóëò1. Àðä÷èëàë õààíà ¿¿ññýí áý?2. Àðä÷èëàë ãýæ þó áý?3. Àðä÷èëûí õºãæëèéí ¿å øàòóóäûã íýðëý!4. Àðä÷èëñàí õîëáîî õýçýý áàéãóóëàãäñàí áý?5. Àðä÷èëñàí íàì õýçýý áàéãóóëàãäñàí áý?6. Ìîíãîë óëñûí àðä÷èëñàí ¿íäñýí õóóëèéã õýçýý áàòàëñàí áý?7. Ìîíãîëûí àðä÷èëëûí ¿ð ä¿íä óëñ òºð ýäèéí çàñãèéí õ¿ðýýíä ÿìà𠺺ð÷ëºëò ãàðñàí áý?8. Àðä÷èëëûí õýëáýðèéã íýðëýæ æèøýý ãàðãà!9. Àðä÷èëëûí îíîëûã íýðëýæ òàéëáàðëà!10. Àðä÷èëëûí òóëãóóð ¿íýò ç¿éë¿¿äèéã íýðëý!

Views

Total views

665

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

73

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×