Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bold

810 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bold

  1. 1. Õýðýì ¿¿ðíýýñýý ãàð÷ 3 ìåòð ÿâààä çîãñîâ. Õýðýìíèé áàéðëàëûã òîäîðõîéë
  2. 2. Ýõëýõ öýãÕýìæèõ íýãæ×èãëýë
  3. 3. Òîîëëûí ýõ ãýæ íýðëýãäýõ öýã, ÷èãëýë, õýìæèõ íýãæòîäîðõîéëîãäñîí øóëóóíûã òîîí øóëóóí ãýíý
  4. 4. Ýåðýã òîîíóóä ………..Òîîëëûí ýõèéí áàðóóí ãàð òàëä áàéðëàíàÒýãýýñ èõ áàéíà Ѻðºã òîîíóóä íü ………..•Òîîëëûí ýõèéí ç¿¿í ãàð òàëä áàéðëàíà•Òýãýýñ áàãà áàéíà
  5. 5. Òîîíû íýìýõ ¿éëäýëÌóó þìàí äýýð ìóó þì íýìáýë ìóóãèéí òîî óëàì íýìýãäýíý. 1.-5+(-4)=-9 2.-13+(-46)=-49 3.-12+(-98)=-110
  6. 6. Ýñðýã òîîÒýìäãýýðýý ÿëãààòàé õî¸ð òîîã ýñðýã òîîíóóä ãýíý -5→5 -12→12 36→-36 45→-45

×