Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 9 р ангийн тест бодлого

16,247 views

Published on

 • Be the first to comment

5 9 р ангийн тест бодлого

 1. 1. 9. Вася Коля нар цагаан мөөг түүхээр явжээ.Вася 43 цаган мөөг5- анги түүв.Харин Коля түүнээс а-аар олон мөөг түүжээ.Тэд бүгд хэдэнХэрчим , шулуун,цацраг мөөг түүсэн бэ?Тоон шулуун 11. АВ хэрчим зур.Түүнийг хэмж.Түүн дээр С цэг тэмдэглэ. Үсэгт илэрхийлэл зохиож а = 7 ; 16 үед утгыг ол.АС ба ВС хэрчмүүдийг хэмж.Нийлбэрийн тусламжтай АВ 10. Тэгш өнцөгтийн нэг тал 29 см , харин нөгөө тал нь түүнээс 2хэрчмийн уртыг ол дахин их бол тэгш өнцөгтийн перитетрийг ол.2. КР = 3 см 7 мм урт хэрчим зур. ОС цацраг зур. Ос хэрчим дээр КР 11. Робот 2 деталийг 2 цагт хийдэг. 4 тийм робот 4 цагт хэдэнхэрчимтэй тэнцүү ОМ хэрчим тасал. деталь хийх вэ?3. Зураг дээр АВ хэрчим , СD шулуун ,MN цацраг татжээ. 12. Дараах өгүүлбэрийг математикийн тэнцэтгэл хэлбэрт орулан бич B M “m тоо нь n тооноос с-ээр их” Үсэгт илэрхийлэл N 13. Тэгшитгэлүүдийг бодоорой. а . 320 – х = 176 A C D б. m + 294 = 501 в. ( у + 383) – 479 = 332 14. Илэрхийллийг хялбарчил а. АВ хэрчим ба CD шулуун а . 376 + у + 128 б. 573 – (a + 173) б. CD шулуун MN цацраг 15. Машины зогсоол дээр х машин байв. Зогсоолоос 27 машин явж в. MN цацраг АВ хэрчим огтлолцох уу? 19 машин ирэхэд 63 машин болов. Зогсоол дээр хэдэн машин4. Координатын цацраг дээр нэгж хэрчим нь дөрвөлжин нүдний байсан бэ?хагастай тэнцүү байхаар сонгон авч дараах цэгүүдийг тэмдэглэ 16. Хэрвээ а тоон дээр 13-г нэмбэл нийлбэр нь 50-аас 27-оор бага А ( 2 ) , D ( 5 ) , P( 10 ) болно. а тоог ол.5. Зураг дээр хэдэн хэрчим байна вэ? 17. Хасагдагч нь ялгавараас 15-аар их бол хасагчийг ол. 18. Миша ванягаас танай байр хэдэн орцтой вэ? гэж асуухад Ваня : A B C D ‘Хэрвээ манай орц руу зүүн талаас нь очвол 7 дахь нь болно ,6. 27 ба 83 –ын хооронд хэдэн натурал тоо байна вэ? харин баруун талаас нь очвол 5 дахь орц болно ’ гэжээ. Ванягийн байр хэдэн орцтой вэ?Натурал тооны нэмэх ба хасах Натурал тооны үржүүлэх ба хуваах 19. Бодож гарга7. Үйлдлийг гүйцэтгэ: а. 37 ⋅ 908 − 8816 : 29 а. 3 756 478 + 19 354 793 б. 22 378 - 1378 : 13 ⋅ 29 б. 50 247 653 – 7 457 748 20. Илэрхийллийг хялбарчил. в. 27 538 – 16 379 + 13 621 а. 96 ⋅ m ⋅ 5 б. a ⋅ 280 ⋅ 40 гарсан 3 хариуны хамгийн ихийг сонгож бичнэ үү? 21. Тэгшитгэлийг бодоорой.8. Жуулчид 3 хоног аялав. Хоёр дахь өдөр нь тэд 18 км явсан бгөөд а . 9826 : х = 34энэ нь эхний өдөр явсанаас 5 км-ээр бага байв.3 дахь өдөр тэд эхний б. 3х = 432хоёр өдөр явсанаас 19 км –ээр бага зам явжээ.Жуулчид 3 өдрийн в. 8х – 34 = 118турш хэдэн км зам туулсан бэ? 22. 3 том баавгай 5 бамбаруушийн хамт 635 кг жинтэй. Хэрвээ нэг бамбаруушийн жин 35 кг бол том баавгайн жинг ол.
 2. 2. 23. х тоо ба 516 –гийн нийлбэр , 1023 ба 639 хоёрын ялгавараас 219- в. 2 долоо хоногийг цагт өөр их бол х тоог ол. 41. а ба в тоонууд b = 3 ⋅ a + 19 гэсэн хамааралтай бол24. Дараах тэгшитгэлийн шийдийг тааж ол. x ⋅ x − 5 ⋅ x = 0 а. а = 17 үед в-г олНатурал тоон дээр хийх үйлдлүүд б. в = 46 үед а-г ол. 2 325. Илэрхийллийн утгыг ол. 42. х тоог 5-д хуваав.Гарсан ноогдворыг 10-аар үржүүлж үржвэрийг 32002 − 509 ⋅ 37 + 8816 : 29 4-т хуваахад 4 гарчээ. Х тоо яаж , хэд дахин өөрчлөгдсөн бэ?26. Дараах тэгшитгэлүүдийг бодоорой. Хэсэг ба бутархай а . 3 x + 9 x = 372 43. Координатын цацраг зур.Нэгж хэрчмээр 6 нүд ав. Дараах б. 25 y − 9 y + 78 = 350 цэгүүдийг тэмдэглэ. в. 208 : ( 91 − a ) = 4 1 1 1  2 A(0) , B(1) , C(2) , D  , E  , F  , K  Бутархайнуудыг27. дараах илэрхийллийг хялбарчилж m = 20 ; 38 үед утгыг олоорой.  2  6 3  3 256 + 87m -29m 1 2 1 128. Саша 2 халаасандаа самар хийсэн байв. Бүгд 70ш самар байсан жиш. а . ба б. ба 3 3 3 6 ба баруун халаасанд нь зүүнээсээ 4 дахин их самар байжээ. 44. 60 км замын хэсгийг засварлахаар болжээ. Эхний сар замын Сашагийн зүүн халаасанд хэдэн самар байсан бэ? 529. х-ийн ямар утгад дараах илэрхийлэл зөв байх вэ? -гзасав. Хэдэн км зам эхний сар засварласан бэ? 1230. Үлмэдэх тоо бодож байв. а ба в тооны үржвэр а+1 ба в тооны 4 үржвэрээс хэдээр бага байх вэ? Үлмэдэхэд энэ тоог бодоход нь 45. Аялалд 20 сурагч явсан нь ангийн нийт сурагчдын байв. Анги тусална уу? 5 Натурал тооны хуваагдах шинж нийм хэдэн сурагчтай вэ?31. 7514 , 12570 , 256 068 ба 2055 тоонуудын аль нь 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9, 46. а. 1 ар , 623 м2 нь нэг гектарын ямар хэсэг болох вэ? 10 тоонуудад тус тус хуваагдах вэ? б. 7 мин , 23 с цагийн хэдэн хэсэг вэ?32. 14-ийн бүх хуваагчдыг бичнэ үү? 35-ын бүх хуваагчдыг бич в. 29 см 3 м-ийн Тэдэнд ерөнхий хуваагч бий юү? 14 ба 35-ын хамгийн их г. 30 мин хоногийн хэдэн хэсэг болох вэ? ерөнхий нэрлэнэ үү! n+3 47. ямар натурал n-үүдийн хувьд бутархай зөв бутархай байх33. 12-ын бүх хоёр оронтой хуваагдагчийг бичээрэй. 734. 22 860 тоог 56-д үлдэгдэлтэйгээр хуваа. вэ?35. 6 , 9 , 10-т хуваагдах тоог ол. 48. 1 м3 эзлэхүүнтэй кубыг 1см3 эзлэхүүнтэй кубууд болгон хуваажТомъёо давхарлан өржээ. Үүссэн дүрсийн өндрийг ол.37. а. Хэрвээ хурд нь v = 24км/ц , хугацаа нь t = 4 ц бол замыг ол. Энгийн бутархайн нэмэх ба хасах б. Хэрвээ s = 3 км , хурд v = 20м/с бол хугацаа t –г ол Холимог тоо в. Кубын тал в = 6см бол эзлэхүүнийг ол. 49. Үйлдлийг гүйцэтгэ.38. Хөл бөмбөгийн талбайн урт 100м , өргөн нь 40м. Хөл бөмбөгийн 11 5 3 а. − + талбайн талбайг ол. 13 13 1339. Тэгш өнцөгт параллелопипедийн урт 8см , өргөн нь уртаас 2 см 5  9 10  бага , өндөр нь өргөнөөсөө 2 дахин их. Тэгш өнцөгтийн б. 12 −  5 + 3  17  17 17  эзлэхүүнийг олоорой.40. Нэгжүүдийг шилжжүлээрэй 8 12 4 в. 7 − 3 + 6 а. 200 000см2 , 20ар-ыг квадрат метрт 19 19 19 б. 20т , 3ц , 60 000гр-ыг кг-д
 3. 3. 50. Ойгоор аялахдаа аялагчид 30м газар гол гатлах хэрэгтэй болжээ. 63. 4 морж ба 3 далайн хавны жин нийлээд 5,85 тонн. Далайн нэг 5 7 хавны жин 0,35т бол моржийн жин хэд вэ? Эхний өдөр тэд 12 м , хоёр дахь өдөр 10 м газар явжээ. 64. Тэгшитгэлийг бод. 23 23 Тэдэнд хэдэн м газар гол гатлах үлдсэн бэ? а. 39,5 − 4 x = 23,8 б. ( x − 6,7 ) : 8 = 5,0351. Дараах тэгшитгэлүүдийг бод. 65. Долгор цэцэрлэгт хүрээлэнгээс 3 км зайтай газар амьдардаг.Тэр 4 ихэвчлэн 4км/ц хурдтай явдаг. Тэгвэл тэр 40 минутад цэцэрлэгт 7 1 2 1 хүрээлэн хүрч чадах уу? а. = 5 б. x + 5 = 4 + 6 5 x 7 3 352. Бяцхан Дулмаа 30-г 7-д яагаад хувааж чадсангүй. Түнд хуваахад 1 66. Тэгшитгэлийг бод. а. =4 нь тусална уу? x − 0,3 3 Аравтын бутархай дээр хийх үйлдлүүд53. Бат хэдэн жүрж авч 5 найзаа дайлав. Хүн тус бүрт 2 жүрж 5 67. Үйлдлийг гүйцэтгэ. оногдсон бол Бат хэдэн жүрж худалдаж авсан бэ? а. 57,08 ⋅ 3,9 б. 0,043 ⋅ 20,854. Өөрийн хагасаас 7-оор их байх тоог ол. в. 33,947 : 8,3 г. 0,13 : 0,052 Аравтын бутархайн нэмэх ба хасах 68. Үйлдлийг гүйцэтгэ.55. Нэгж хэрчим нь 10 нүд байхаар координатын цацраг зур. Түүн ( 30,09 − 23,6) ⋅ 4,5 − 7 : 12,5 дээрээ дараах тоонуудыг дүрсэлнэ үү! 69. Нэгнийх нь хурд 102,5 км/ц байх нөгөөгийнх хурд түүнээс 8,2 1 A(0) , B(1) , C(0,3) , D( 0,65) , K ( 0,5) , E (1,4) , M  . км/ц -аар бага хурдтай хоёр галт тэрэг өөд өөдөөсөө угталцан 2 гарчээ. Хэрвээ хоёр хотыэ хоорондох зай 492 км бол тэд хэдэн 1 цагийн дараа уулзах вэ? ба 0,5 бутархайнуудыг жиш. 70. Тэгшитгэлийг бод. 256. Дараах тонуудыг жиш. 3,9 + 5,2х -1,6х = 18,48 а. 0,63 ба 0,6284 б. 12,067 ба 12,1 71. Моторт завь голын урсгал дагуу 15,2 км/ц , урсгал сөрж 13,5 км/ ц хурдтай явдаг бол завины өөрийн хурдыг ол.57. Үйлдлийг гүйцэтгэ. а. 23,47 − 19,584 + 10,2 72. Ямар нэгэн тоог 0,6-д , эсвэл 0,3-д хуваахад ямар үед гарсан тоо б. 401 − ( 0,83 + 81,2 − 12,163) нь ихсэх ба хэд дахин ихсэх вэ?58. Салхины хурд 2,85м/с . Цахлай салхины уруу 8,3 м/с хурдтай нисэж явав. Салхины эсрэг нисвэл ямар хурдтай нисэх вэ? Процент59. 0,32  x  0,33 тэнцэтгэл биш биелэх тийм х тоо олдох уу? 73. Шатарчид нэг өргийг 4 цаг тоглодог. Хэсэг хугацааны дараа Олдох бол нэрлэнэ үү! Үгүй бол яагаад гэдгийг тайлбарла. шатарчдад тоглох хугацааны 30% үлдсэн байна гэж анхаа-60. Илэрхийллийг хялбарчил. руулсан бол тоглолт дуусахад хэдий хугацаа үлдсэн бэ? 1 74. Сүрэн номын 35 хуудас уншсан нь номын нийт хуудасны 14% A(0) , B(1) , C(2) , x + 0,4x + 0,5x - x болжээ. Ном хэдэн хуудастай вэ? 2 Аравтын бутархайн үржүүлэх ба хуваах 75. Сурагч 20 бодлого бодохоос 13-г нь бодсон байв. Бодлогын61. Үйлдлийг гүйцэтгэ хэдэн хувийг тэр бодсон бэ? а. 0,604 ⋅ 87 б. 29,082 ⋅ 75 76. 4-ийн 2% болон 1-ийн 0,4%-ийн аль нь их вэ? 77. а тоо в тооноос 50%-аар их . а тоо в тооноос хэд дахин их байх в. 19,773 : 39 г. 9 : 20 вэ?62. Бодож гарга. 80,3 − 4,2 : 25 ⋅ 40
 4. 4. 1 88. Машин эхний 3 цаг 85 км/ц , 2 цаг 90 км/ц , 5 цаг 80 км/ц78. 2 %-г аравтын бутархай хэлбэрээр бич хурдтайгаар явсан бол машины дундаж хурдыг ол. 4Өнцгийг хэмжих 89. Эхний тоо нь - х , хоёр дахь тоо -7,2 , гурав дахь тоо- 8,4. Энэ 379. Зураг дээр ∠ AOB өнцөг өгөгджээ. тооны арифметик дундаж нь 8-тай тэнцүү бол х тоог ол. а. Нүдэн баримжаагаар өнцгийн хэмжээг ол 90. Өгсөн тооны 40% уг тооноосоо 9-өөр бага бол энэ тоог ол. б. Энэ өнцгийг транспортироор хэмж. в. Хоёр утгын ялгаварыг ол. 6-р анги г. Өөрийн нүдэн баримжааны талаар юу гэж хэлж болох вэ? Анхны тооны үржигдэхүүнд задлах Хамгийн ерөнхий хуваагч Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч 6 1. Илэрхийллийн утгыг ол 7 80,1 − 75,48 : ( 40 − 21,5) ⋅ 7,6 A 2. 4680 тоог анхны тооны үржигдэхүүнд задал 3. 1260 ба 7800 тоонуудын хамгийних ерөнхий хувагчийг ол. O B 4. 48 ба 90-ийн хамгийн их ерөнхий хуваагдагчийг ол. 5. Яг 5 хуваагчтай байх тооны жишээ гарга.80. Транспортирын тусламжтайгаар дараах өнцгүүдийг байгуул. 6. Евклидийн алгоритмыг хэрэглэн 800 ба 60-ын хамгийн их ∠ COD = 118 0 ба түүнээс 280-аар бага байх ∠ MAN өнцгийг ерөнхий хуваагчийг ол.Мөн хамгийн бага ерөнхий байгуул. хуваагдагчийг ол. 4 Өөр өөр хуваарьтай бутархайнуудыг нэмэх ба хасах81. РЕК өнцөг нь тэгш өнцгийн -тэй тэнцүү бол уг өнцгийг 5 7. Дараах бутархайнуудыг хамгийн бага ерөнхий хуваарьт оруул байгуул. РЕК өнцгийг байгуулж түүнд ЕН биссектрисийг 5 7 6 9 3 5 2 байгуул. а. ба б. ба в. ; ба 8 12 7 11 4 6 982. ВК цацраг нь АВМ дэлгэмэл өнцгийг ∠ ABК ба ∠ КВМ гэсэн 2 8. Бутархайг хураа өнцөгт хуваадаг ба ∠ ABК нь ∠ КВМ өнцгөөс 5 дахин бага бол 21 15 9 эдгээр өнцгүүдийг ол. а. б. в. 60 225 6083. Яг найман цаг болж байхад цагийн ба минутны зүү хэдэн 9. Бутархайнуудыг жиш. градусын өнцөг үүсгэх вэ? 3 4 8 11 184. Тэгш өнцгийн хагас нь дэлгэмэл өнцгийн хэдэн хувь болох вэ? а. ба б. ба в. ба 0,3 5 7 15 20 3Масштаб. 10. Үйлдлийг гүйцэтгэ.Арифметик дундаж 1 4 7 2 5 13 3 7 а. + б. − в. + г. 1 + 285. Москва ба Киев хоорондоо 820 км зайтай. Газрын зураг энэ хоёр 6 5 10 5 9 15 7 8 хотын хоорондох зай 1:4 000 000 масштабаар зурагдсан бол 1 5 1 5 7 эдгээр хотуудын хоорондох зай газрын зураг дээр ямар урттай д. 17 − 8 е. 12 − 3 + 5 3 9 4 6 8 хэрчмээр дүрслэгдэх вэ? 11. Болор хичээл давтахаар 2 цаг суужээ. Ингэхдээ тэр математи-86. Пасхийн арал болон Өмнөд Америкийн хоорондох зай газрын 6 1 2 зураг дээр 3,1 см хэрчмээр дүрслэгддэг. Масштаб 1: 95 000 000 кийн хичээлд цаг , монгол хэлний хичээлд ц , цагийг 15 6 5 бол тэдгээрийн хоорондох зай хэд вэ? унших хичээлд зарцуулжээ. Бусад цагт нь тэр зүгээр л цонхоор87. Эхний тоо нь 5,2-той тэнцүү. Хоёр дахь тоо түүний 40%-тай харж суув,Тэр хэдэн цаг цонхоор харж суусан бэ? тэнцүү. Эдгээр хоёр тооны арифметик дундажийг ол.
 5. 5. 5 3 =2 23. Дэлгүүрт 480 кг алим иржээ.Эхний өдөр нийт алимны -г ,12. Тэгшитгэлийг бод. 1 5 x− 2 хоёрдахь өдөр үлдсэн жимсний 75% - г , үлдсэн алимыг 3 дахьЭнгийн бутархайн үржүүлэх өдөр зарав. Гурав дахь өдөр хэдэн кг алим зарсан бэ?13. Үйлдлийг гүйцэтгэ. 1 x+ 9 2 4 3 5 3 = 0,8 а. ⋅ б. ⋅ 2 в. 6 ⋅ 1 24. Тэгшитгэлийг бод. 16 3 7 7 9 114. Илэрхийллийн утгыг ол. 2 8 Энгийн бутархайн хуваах 1 2 6 3 9 4 + ⋅3 − 5 2 3 7 4 25. Хуваах үйлдлийг гүйцэтгэ. 2 115. x + 1 x + 0,5 x илэрхийллийг хялбарчилж х = 10 үед утгыг ол. 8 4 5 3 1 6 3 4 а. : б. 2 : 3 в. 6 : 5 г. 4 :16. Тэгшитгэлийг бод: 15 35 8 10 4 13 7 11  1 26. Илэрхийллийн утгыг ол. а. 13 − x = 6 б. 19 :  х − 4  = 6 8 7  11 5 2 18 12  3 4 + 6 :  5 − 3  ⋅1 1 1 9 8  12 6 317. Жуулчин 4ь5 км/ц хурдтайгаар 0,2 цаг , 5 км/ц хурдтайгаар 27. Тэгшитгэлийг бод. 2 3 2 1 1 2 1 2 цаг явжээ. Тэд хэдэн км зам туулсан бэ? а. 2 : х = 1 б. х = 2 в. х + 0,5 х = 6 2 3 9 3 9 3 318. 0,5  x  байх х тоо нэгийг олж бичнэ үү. 28. 10 сард өдрийн үргэлжлэх хугацаа нь шөнийн үргэлжлэх 3 3Энгийн бутархайн үйлдэл хугацааны байдаг бол өдөр ба шөнө хэдэн цаг үргэлжилдэгТооны хэсгийг олох 519. Илэрхийллийн утгыг ол. вэ? 5 1  1 6 5 а. 8,25 − 3 б. 0,12 ⋅ 4 в. 1,5 −  ⋅ 2 29. Бат бай буудаж 20 удаа алдаж нийт буудлагын -г оносон бол 6 6  3 7 9 хэдэн буудлага хийсэн бэ? 3 5 420. а. 30 тооны -ыг ол. б. 3 -ийн 32%-г ол 1 5 7 7 30. а тоог 2 % -аар ихэсгэв. А тоо хэд дахин ихэссэн бэ? 2 621. Цолсон гүзээлзгэнэ түүв. Эхний цагт тэр 3 кг , энэ хоёр дахь Бутархайн үйлдүүд 5 31. Дараах илэрхийллийн утгыг ол. 2 7 2 цагт түүснээс 1 дахин бага байв. Түүсэн жимснээсээ кг-ийг 0,8 : 2 − 0,12 3 10 3 нь идчихээд үлдсэнийг нь эмээдээ авчирч өгчээ. Хичнээн кг 4 жимс эмээдээ авчирч өгсөн бэ? ⋅ 1,26 + 0,0822. Илэрхийллийг хялбарчил 7 6 2 5 2 0,6 ⋅ 2 x + x 32. -ын нь хэдэн хувь болох вэ? 7 7 6 3 33. Дугуйн зам шулуун , өгсүүр , эргэлт гэсэн 3 хэсгээс тогтоно. Эргэлтийн хэсэг нь өгсүүр замын 75%-тай , шулуун зам нь
 6. 6. 3 π π π π эргэлтийн хэсгээс 2 дахин урт бол хэсэг тус бүрийн уртыг а. + ба π б. ба :3 5 2 3 4 2 ол.Нийт замын урт 74 км 45. Дугуйн радиус 8,4 см. Дугуйн талбайг олж , харгалцах тойргийн34. Дорлиг онгоцны загварыг 3 цагт угсардаг.Ах нь энэ загварыг 5 уртыг ол. цагт угсардаг.Хэрэв тэд хамтдаа угсарвал хэдэн цагийн дотор 46. Циркийн дугуй тайзны тойргийн урт 81,64м . Циркийн тайзны угсрах вэ? талбайг ол. / π = 3,14/35. АС хэрчмийн урт АВ хэрчмийн 26% -тай тэнцэнэ.Хэрвээ ВС- 47. Тойргийн радиусыг 1 м-ээр ихэсгэвэл тойргийн урт хэдээр ихсэх ийн урт АС-ийн уртаас 2,4 м –ээр утр бол АВ хэрчмийн уртыг вэ? A C B 48. 6-р ангийн сурагчийн алхам нь аравдугаар ангийн сурагчийн алхмаас 20% богино.Нэгж хугацаанд 6-р ангийн сурагч 20% ол. 10 илүү алхалт хийдэг. Тэдгээрийн хэн нь сургуульд түрүүлж ирэх 5 вэ. Тэд нэг байшинд амьдардаг бөгөөд гэрээсээ зэрэг гардаг.36. 31-ийн ба 25,83 тоонуудыг жиш 6Пропорц Эерэг ба сөрөг тоо.Шууд ба урвуу порпорционал хамаарал Тооны модуль37. Тэгшитгэлийг бод. 49. Тоон шулуун дээр дараах цэгүүдийг тэмдэглэ. 3 4 8 3 М(6) , К(-2) , D( − 5,5) , C( 2 ) . Эдгээр цэгүүдийн аль нь сөрөг 7 = 14 координаттай байна вэ? -5,5 –аас бага координат бүхий цэг а. 2,4 : х = 0,3 : 5,6 б. 1 х нэрлэж чадах уу? 3 3 50. Дараах тоонуудыг жиш 1 1 138. ба 0,25 тоонуудын ялгавар тэдгээрийн нийлбэрийн ямар а. 5,9 ба - 5,93 б. - 12,08 ба - 12,8 в. − 7 ба - 7 3 4 5 хэсэг болох ? 51. Дараах илэрхийллийн утгыг ол. 1 1 3 539. Хүүхэлдэйний 7 платье оёход 2 м даавуу орсон бол 9 тийм а. − : 0,2 б. − 15 − − 8 3 3 4 6 платье оёход хэдэн м даавуу орох вэ? 52. Тоон шулуун дээр нэмэх үйлдлийг гүйцэтгэ.40. Явган аялагч тосгоноос хот руу 4,5км/ц хурдтайгаар явж 2,5 цаг а. 3 ба - 5 б. - 4 ба - 3 в. − 5,5 ба 8 зарцуулав. Хэрвээ тэр 3 км/ц хурдтай явбал хэдэн цаг явж хот 1 1 орох вэ? 53. −  x  − байх х тоо ол 2 341. Бидонд 5,5 л сүү байв. Түүнээс хэсгийг тасалж авсаны дараа 54. -39 ба 54 тоонуудын хооронд хэдэн бүхэл тоо орших вэ? үлдсэн сүүг анх байсан сүүнд харьцуулсан харьцаа 0,4 –тэй тэнцэж байв. Хэдэн л сүү юүлсэн бэ? Эерэг сөрөг тооны нэмэх хасах42. 120 гэсэн тоо 150 гэсэн тооноос хэдэн хувиар бага вэ? 55. Үйлдлийг гүйцэтгэ 150 гэсэн тоо 120 гэсэн тооноос хэдэн хувиар их вэ? 1 5 1Тойрог ба дугуй а. − 4,3 + 1,6 б. − 2 − ( − 3) в. 7 − 943. Илэрхийллийн утгыг ол. 6 8 4 7  2 г. − 4,13 − 2,1 д. − 1,5 − ( − 0,3) + 1,7 16 − 1 ⋅ 12,2 − 10  : 0,25 56. Илэрхийллийн утгыг ол. 8  3  1 444. Жиш.  − 5 + 3  − ( − 2,8 − 0,8)  3 5
 7. 7. 57. Тэгшитгэлийг бод. б. 2,5 ⋅ ( 3 x − 2 ) − 4 ⋅ ( 2 x + 0,5) = − 4 5 3 70. Баяраа дүүтэйгээ хамт жимс түүв. Ах нь дүүгээсээ 4 дахин их а. x − 4,7 = −12 б. 1 − y = 2 6 8 жимс түүсэн байв.Ах нь дүүүдээ 3,9кг жимс өгөхөд тэдний жимс58. Дараах цэгүүдийн хоорондох зайг ол. адилхан болсон бол тэд тус бүр хэдэн жимс түүсэн байсан бэ?  2 71. Моторт завь нууранд 0,2 цаг, урсгалын хурд нь 2км/ц байх а. С(-5) ба D1  , . б. М(-2,3) ба N( − 4,08) . голоор урсгал дагуу 0,3 ц аялав. Моторт завь нийт 9км зам  3 туулсан бол моторт завины өөрийн хурдыг ол.59. Дараах илэрхийлийн утгыг ол. 1 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – 10 + 11 – 12 72. Өгсөн тооноос 2-г хасахад үлдсэн тооны нь өгсөн тоотой60. Тэгшитгэлийг бод. 3 x−3 = 2 тэнцэнэ. Өгсөн тоог ол. Тэгшитгэлээр бодогдох бодлогуудЭерэг ба сөрөг тооны үржүүлэх ба хуваах 73. Тэгшитгэлийг бод.61. а. − 0,4 ⋅ ( − 0,65) 1 б. 8 ⋅ ( − 0,5) 0,5 ⋅ ( 3 x − 5) = 8 − 0,4 ⋅ ( 6 − 2,5 x ) 3 1 5  3 − 0,25 74. Хоёр тооны нийлбэр 7. Нэгний нь 60% нөгөөгийн -тэй тэнцүү в. − 4 :  − 1  в. 3 7  14  0,8 бол тэдгээр тоог ол.62. Илэрхийллийг бод. 75. 30м даавуунаас хэсэг даавуу огтлон авчээ. Дараа нь дахин − 1,7 − 21,06 : ( − 5,2 ) − 8 ⋅ 1,3 1 үлдсэн хэсгийн -г огтлон авав. Бүгд 22 м даавуу таслан авсан63. Тэгшитгэлийг бодорой. 3 1 бол эхний удаа хэдэн м даавуу огтлон авсан бэ? а. 2 x + 0,7 = 0 б. − 3 х − 5 = 0 6 76. Сурагчид 3 өдөр аялав. Эхний өдөр нийт маршрутын 40% , хоёр 2 564. - ба х тооны ялгавар нь -8,6 ба -5,4-ийн ялгавартай тэнцүү. х дахь өдөр тэд үлдсэн замын , гурав дахь өдөр үлдсэн 13,5 км 3 8тоог олоорой. замыг туулжээ. Сурагчдын 3 өдөр аялсан нийт замыг ол.65. Тэгшитгэлийг бодоорой. 77. х –ийн ямар утгад дараах порпорц үнэн байх вэ? а. 2 x + 0,7 = 0 б. x = x 2 1 1 x+3 2x − 5 2 = 466. х тооны ямар утгад дараах илэрхийлэл үнэн байх вэ? 4 7 x = −x 78. а тоог хэёр тооны нийлбэрт бичив. Эхний нэмэгдэхүүн нь аХаалт задлах. тооны 40% -тай тэнцүү. Хоёр дахь нэмэгдэхүүн нь нэгдүгээрээсТэгшитгэлийн тусламжтай бодлого бодох хичнээн процентоор их байх вэ?67.Хаалт задалж илэрхийллийн утгыг олоорой Шулуунуудын огтолцол 23,4 − ( − 5,6 + 7,4 ) + ( − 13,6 − 1) Координатын хавтгай68. Илэрхийллийг хялбарчил 79. Зураг дээр үзүүлсэнээр АВ шулуун зурж мөн С цэгийг тэмдэглэ. 2 2 С цэгийг дайруулан АВ шулуунтай параллель l шулуун , а. − 2,5 ⋅ x ⋅ − 2 ⋅ 0,1x перпендикуляр байх m шулуунуудыг тат. 5 3 − 3,5 ⋅ ( 4a − 2b ) + 2,4 ⋅ ( − 3a − 5,2b ) 80. 1200-тай тэнцүү МКР өнцөг байгуул. МКР өнцгийн дотор А б. цэгийг АКМ өнцөг тэгш байхаар тэмдэглэ. АКР өнцгийг ол.69. Тэгшитгэлийг бод. 81. 450 байх СDE өнгийг байгуул. DC цацраг дээр В цэгийг а. 8 x − 3 = −6 x + 10 тэмдэглэ.В цэгийг дайруулан DE талтай параллель шулун тат.
 8. 8. 82. Координатын хавтгай дээр A(0;5) , B(-9 ; -1) , D( − 5;0 ) , C( 2;−7 ) 7  1 2 7 2 1  а. −  −  ба + −  цэгүүдийг тэмдэглэ. АВ ба CD шулуун тат.АВ ба CD 39  13 3  39  3 13  шулуунуудын огтлолын цэгийн координатыг ол. 3 1 5 3 1 583. Дэлгэмэл өнцгийн 5%-тай тэнцэх өнцгийг ол. б. + : ба  +  :84. Тэгш өнцгийн 30% дэлгэмэл өнцгийн ямар хэсэг болох вэ? 5 8 4 5 8 4 10. Хаалт задлан илэрхийллийг хялбарчил.7-р анги а. ( 7b + 3a ) + ( 8b − 5a ) - 10b + 2aДавтлага б. 8a + ( 3a − 2) − ( 5a − 2 ) в. а. 7 + 2( 3 x − 4 )1. Бодож гарга 11. Ямар нэгэн тоог 17-оор нэмэгдүүлэхэд 10 дахин ихэссэн бол энэ 1 1 1 1 тоог а 13 − 9 б. 5 ⋅ 1 7 2 2 11 12. Тэгш өнцөгтийн периметр нь Р см,Түүний нэг тал нь 0,17Р бол в. 3,5 − 4,8 + ( − 21,7 ) − ( − 13,5) а. Энэ тэгш өнцөгтийн нөгөө талыг ол б. Хэрвээ Р = 50 бол тэгш өнцөгтийн талууд хэд вэ? 1  1 1 г. 0,3036 : ( − 0,23) д. 5,5 ⋅ 1 : 13 − 9  13*. Эхний 4 орон нь дөрвийн цифрээр бичигдсэн 13-т хуваагддаг 5 11  7 2 оронтой тооны сүүлчийн цифр ямар тоо байх вэ?2. Тэгшитгэлийг бодоорой. Шугаман тэгшитгэл а. х + 0,7 = 0,53 б. 0,83 − у = 1 14. Тэгшитгэлийг бод у 1 1 в. 0,083 ⋅ х = 83 г. =− д. 2 х + 3 х = 20 а. х = 13 б. 8 x + 0,15 = 2,1 в. 2,1 = 8 x + 0,5 15 3 5 1 г. 13 x − 15 = 7 x − 5 д. 15 − ( 3 x − 1) = 40 е. 8 x − ( 2 x + 4 ) = 2( 3 x − 2 ) е. ( х − 3) : 2 = 11 ж. ⋅ (16 − у ) = 4 2 15. 1 , 2 , 3 , -1 тоонуудаас аль нь x 2 − 2 x − 3 = 0 тэгшитгэлийн3. Утгыг ол. шийд болох вэ? а. 15-ын 32% 16. m-ийн ямар утгад 3m + 7 ба 5 - 7m илэрхийллүүдийн утга тэнцүү б. 45% нь 50,25 байх тоог ол. байх вэ? тийм m бүрийн хувьд илэрхийллийн утгыг ол. в. 25 нь 400-ийн хэдэн хувь болох вэ? 17. Багш нь сурагчаасаа 1 цагт 4-өөр илүү бүтээгдэхүүн хийдэг.4. Галт тэрэгний 2 вагонд 60 хүн сууж явав. Эхний вагонд хоёр дахь Сурагч 6 цаг , багш 8 цаг ажиллаж 200 бүтээгдэхүүн хийжээ. вагоноос 12-оор олон хүн байсан бол вагон тус бүрт хэдэн хүн а. Нэг цагт багш ба сурагч тус бүр хэдэн бүтээгдэхүүн гаргадаг вэ? сууж явсан бэ? б. Сурагчид ажлын хөлсний хэдэн хувь оногдох вэ?5: Дараах порпорцыг бод. 15 : х = 12 : 8 18*. Талын нь урт 8 см , хоёр орой нь координатуудын тэнхлэг6. Адил хэмжээтэй 7 шуудайд нийт 343 кг төмс байв. Тэгвэл 4 дээр орших ба нэг оройн координатуудын үржвэр нь эерэг тоошуудайд хэдэн кг төмс байсан бэ? байх квадратын оройнуудын координатуудыг ол. / 2 тохиолдлыг7*. М(0;8) , N(-3;0) , К(3;2) цэгүүдийг координатын хавтгай дээр авч үз /байгуулж MNK гурвалжин дотор орших ординат тэнхлэгийн Шугаман функцхэрчмийн уртыг ол. 19. Функцын утгыг ол.Тоон илэрхийлэл а. х = -1 үед y = x 2 − 5 x + 38. 5х + 7у илэрхийллийн утгыг 1 3t + 2 3 4 4 3 б. t = үед y = а. x = , y = б. x = , y = 3 6t − 1 5 7 7 5 20. х-ийн ямар утгад у = 4х-1 функцын утга 11-тэй тэнцэх вэ?9. Дараах илэрхийллүүдийн утгыг жиш. 21. у = 2х-3 функцын графикийг байгуулж графикийн тусламжтай ординат нь -7-той тэнцүү цэгийн абсциссыг ол.
 9. 9. 22. у = -3 , у = х , у = 2-х функцуудын графикийг координатын в. х = -2,3 ба х = -3,2 үед харгалзах функцын утгуудыг жиш нэг хавтгай дээр байгуул. 30*. a = 2 5 ⋅ 36 ⋅ 711 ба b = 35 ⋅ 5 ⋅ 713 бол23. а. a ба b тооны хамгийн их ерөнхий хуваагчийг ол24*. у =7х-5 функцын цэгүүдийн координатыг ол б. a ба b тооны хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг ол а. ижил координатуудтай в. а тоо хэдэн натурал хуваагчтай вэ?б. Координатуудын нийлбэр нь 19 байх 31*. a = 1,3 ⋅ 10 6 ба b = 2,6 ⋅ 10 5 бол25*. 8 см урт бүхий АС хэрчим дээр В цэг оршино. a + b ; a – b ; a ⋅ b ; a:b -г ол у урттай ВС хэрчмийн х урттай АВ хэрчмээс (0 < x < 8) Олон гишүүнт дээр хийгдэх үйлдлүүд хамаарсан графикийг байгуулж АС хэрчмийн дундаж болох 32. Илэрхийллийг хялбарчил цэгийг заа.Натурал илтгэгчтэй зэрэг а. ( 2a + 3bc − 1) − ( a − 3bc − 1)y = x 2 функцын график б. 2a 7 ( a 2 − 5) + 9a 7Нэг гишүүнтийг үржүүлэх ба түүний зэрэг 33. Үржигдэхүүнд задал26. Тэнцэтгэлийн баруун талд байх зэргийн илтгэгчийг нөхөж бич а. 5ab − 3ac б. 2a 2 b + 12ab 2 в. 8a 3 + 4a 2 а. b n ⋅ b m = b ∆ б. b q : b p = b ∆ 2x − 7 x + 2 34. Тэгшитгэлийг бод. − =1 в. ( b q ) = b ∆ г. b x ⋅ c x = ( b ⋅ c ) ∆ 3 2 p 35. Моторт завь голын урсгал 7 ц , урсгал сөрж 6 цаг явав. Тогтмол д. a m : b m = ( a : b ) ∆ усан дахь завины хурд 10км/ц бөгөөд тэр нийт 132 км явсан бол27. Бодож гарга. голын урсгалын хурдыг ол.  2  1 3 2 315 47 36*. 5 x 2 + 3x = b тэгшитгэлийн нэг шийд нь -0,6 бол уг а.  −  + 1  б. 13 в. 14 тэгшитгэлийг бод.  3  9 3 2 5 5 37*. y = x 2 функцын график дээр абсциссыг 7-оор үржүүлсэн  1  3  4 7 ⋅ 64 г.  5  ⋅   д. 17 4 : ( 8,5) 4 е. үржвэр нь ординаттай тэнцүү байх цэгүүдийг ол.  3   16  16 4 Олон гишүүнт дээр хийх үйлдлүүд28. Хялбарчил. 38. Нэг гишүүнтүүдийн нийлбэрт тавь: 9 1 5 а. 2b ⋅ b б. ( 2 ⋅ b17 ) 3 в. ( − 5a 4 ) 2 а. ( 3a − 1)( 2a + 7 ) б. ( 5b + 2 )( 3 − 2b ) 4 в. ( 7 x + y )( y − 7 x ) г. ( a + 2) ( a 2 − 2a + 5) 3 3 г. 3a b ⋅ ( − 2ab ) д. 1 b  ⋅  b  3 2  3  4  3 39. Үржигдэхүүнд задал.  4  7  а. ( 5a + 3) ⋅ b + ( 5a + 3) ⋅ c б. ( 5a + 3) ⋅ b + 5a + 329. Дараах таблицыг бөглөж y = x 2 функцын графикийг байгуул в. 5ab + 4b + 5ac + 4c 40. Илэрхийллийг хялбарчил 1 4 8 а. ( 2a + 3x )( 5a − x ) − ( a + x )(10a − 3x ) х 0 2 1 3 2 3 3 б. ( 7 x + 1)( x − 5) + ( 3 x − 2 )( 2 x + 7 ) в. − 0,1x ( 2 x 2 + 6 )( 5 − 4 x 2 ) х2 41. Тэгшитгэлийг бод. а. ( 4 x + 1)( x + 5) − ( 2 x + 1)( 2 x − 3) = 58Таблицын утгууд болон графикийг ашиглан б. ( 4 x + 1)( x + 5) = ( 4 x + 1)( 3 x + 2 )а. х = -1,5 үед у-ийн утгыг олб. х-ийн ямар утгад у = 4 байх вэ?
 10. 10. 42. Ажилтан цагт а ширхэг деталь хийж t цаг ажиллав. Дараа нь а. 2( x − 3) 2 + 12 xтэр өмнөхөөсөө нэг цагт 3 деталь илүү хийж 2 цаг бага ажиллав. б. ( 2 x + 3)( 3x + 2 ) − 13( x − 1)Энэ хугацаанд тэр нийтдээ 169 деталь хийсэн бол в. ( 2 x 2 − 1) + ( x 2 + 2 ) 2 2 а. Анхны ажлын бүтээмж нь цагт 20 деталь хийж байсан нийт хэдэн цаг ажилласан бэ? г. ( 4 x + 3) 2 − ( 2 x − 1)( 2 x + 1) 1 51. Үржигдэхүүнд задал б . Хэрвээ t = 2 анхны ажлын бүтээмжийг ол. / нэг цагт хэдэн 3 а. x 2 + 6 xy + 9 y 2 б. x 3 − 6 x 2 y + 9 xy 2 в. a 2 + 2ab + b 2 − 4c 2 г. ( a 2 + a ) − ( b 2 + b )деталь хийснийг/Хураангуй үржүүлэхийн томъёо д. ab 2 − ac 2 е. − 2 x 2 + 4 xy − 2 y 243. Илэрхийллийг хувирга 52. Тэгшитгэлийг бод. а. ( 3a − 2b ) 2 б. ( 2a + 3b ) 2 ( 2 x + 3)( 3x + 1) + ( 5 x + 2)( 2 x + 5) = ( 4 x − 1) 2 в. ( 3 x 2 − 5) г. ( 2a − 3)( 2a + 3) 1 3 2 53. x = 2 , y = 1 үед 9 x 2 − 24 xy + 16 y 2 илэрхийллийн утгыг ол. д. ( 5a + b )( b − 5a ) 3 4 54. y = ( 2 x − 1) + ( x − 2 ) 2 − 5 x 2 2 1 2  1 2  е.  xy − 3a  xy + 3a  55*.Бодож гарга. 2  2 44. Үржигдэхүүнд задал ( 2 2 + 1)( 2 4 + 1)( 28 + 1)( 216 + 1)( 2 32 + 1)( 2 64 + 1) − 1 ⋅ 2128 3 а. 4 x 2 − 9 б. 4a 2 + 12ab + 9b 2 в. 25 − 49q 2 г. 4 x 2 y 2 − 9a 4 * 56 . ( a + b ) = a + 4a b + 6a b + 4ab 3 + b 4 4 4 3 2 2 баталж 1 3 ( x + 2) 4 + ( x − 2 ) 4 илэрхийллийг хялбарчил д. 16a 4 − 81 е. x − y3 57. Шугаман тэгшитгэлүүдийн ситем 2745. Тэгшитгэлийг бод.  y = 2x + 7  3 y + x = 5  ( 3x − 1) 2 + ( 4 x + 2) 2 = ( 5 x − 1)( 5 x + 1) а.  б.  y = 5 − x  13 y − 2 x = 11 46. Нэг квадратын тал нөгөө квадратын талаас 2-оор их , эхний 2 x + 5 y = 13  7 x + 5 y = 17  квадратын талбай нь нөгөөгийн талбайгаас 12см2-аар их бол тэр в.  г.  хоёр квадратын периметрийг ол. 3x − 5 y = −13 8 x − 3 y = 5  47. Хураангуй үржихийн томъёог хэрэглэн бодож гарга. 58. y = ax + b шулуун A(1 ; 5) , B( − 2 ; - 1) цэгүүдийг дайрч гардаг а. 143 2 − 142 2 бол а ба b коэффициентийг олж шулууны тэгшитгэлийг бич б. 157 2 + 2 ⋅ 157 ⋅ 43 + 43 2 59. Хоёр тооны нийлбэр 1,3 харин ялгавар нь 7,1. Эдгээр тооны в. 173 2 − 2 ⋅ 173 ⋅ 73 + 73 2 үржвэрийг ол. *48 . Үржигдэхүүнд задал 60. х = 1 ба х =-1 үед дараах тэнцэтгэл зэрэг биелж байхаар а ба в а. a 2 − b 2 − 2bc − c 2 тоог ол. б. 4b 4 − 4b 2 + 1 − c 2 4 x + 5 = a( x − 1) + b( x − 4 ) в. 16( x − y ) 2 − 25( x + y ) 61. Дараах тэгшитгэлийн системийг ол.49*. 1713 ба 3287 тооны кубуудын нийлбэр гурван тэгээр төгсөхийг баталОлон гишүнт дээр хийх үйлдлүүд50. Хялбарчил
 11. 11. 2 3 70. Дурын b-ийн хувьд тэгшитгэлийг бод. x + y = 5  (b 2 − 9) x = b + 3  71. а –гийн ямар утгад тэгшитгэл шийдгүй вэ? 1 1 ( 3x − a ) 2 + ( 4 x + 1) 2 = ( 5 x − 1) 2 x + y = 2  72. а ба b –ийн ямар утгад дараах тэгшитгэл гурваас багагүй62*. а параметрийн ямар утгад дараах тэгшитгэлийн хувьд х + у шийдтэй байх вэ? нийлбэр хамгийн бага байх вэ? ( 2 x − a )(18 x + 1) = ( 6 x − 1) 2 + b 2 x − 3 y = 2 a 2 − 6 a + 2   8-р анги 3x + 2 y = 3a 2 + 4a + 3  Алгебрын бутархайн нэмэх ба хасах *63 . Дараах тэнцэтгэл биш биелж байх х ба у –ийн утгыг ол. 1. х-ийн ямар утгад дараах бутархай утгатай вэ? ( 2 x − y + 1) 2 + x 2 + 4 xy + 4 y 2 = 0 2 2 3x + 1 3x + 1 а. б. − в. x−3 x − 3 3x − 1 3x − 1Параметр агуулсан илэрхийлэл 2: Бутарайг хураа:64. а - гийн ямар утгад 5 нь энэ тэгшитгэлийн шийд болох вэ? 14 x 5 y 4 3x + 6 y а. ax = 7 б. 2 x = 3a а. б. 4 6 7x y 2x + 4 y в. ( 5a − 1) x = 2a + 3 г. ( 3 − a ) x = 2 − 5a x 2 + xy + x x2 − y2 д. ( 3a + 7 ) x = 15a + 35 в. 2 г.65. b – ийн ямар утгад дараах тэгшитгэлүүд ерөнхий шийдтэй байх y + xy + y 2x + 3y вэ? 3. Үлдлийг гүйцээтгэ а. 3 x + 7 = 0 ба 2x - b = 0 2 x+3 7 x + 5 3x + 6 а. − б. + б. 2 x = 3b − 1 ба 3x = 5b + 7 x +1 x +1 1− x x −166. а ба b-ийн ямар утганд дараах ситемүүд х = 3 , у = -1 шийдтэй 2 3x − 2 x+3 1 2 байх вэ? в. + г. 2 + + x x +1 x + x x +1 x 3 x − 5 y = a  ax + by = 2  4 1 1 а.  б.  д. 2 − − 2 x + y = b  5 x + by = 3 + a  x −4 x−2 x+2 * 4 . Дараах функцын графикийг байгуул.67. а ба b –ийн ямар утгад y = ax + b функцын график 9x 2 − 1 x 2 − x M (1 ; 5) ба N( - 5 ; - 3) цэгүүдийг дайрч гарах вэ? y= − 3x + 1 x 3x + 2 y = 15a  x4 + x2 +168. а параметрийн ямар утгад  1 нэг хос шийд нь ижил 5*. Бутархайг хураа. 2 x + x +1  x+ y =9 * a 6 . х –ийн авч болох бүх утгын дараах тэнцэтгэл биелэх а ба b-гийн тоо байх вэ? Тийм а болгоны хувьд тэгшитгэлийг бодож утгыг ол. шийдүүдийг ол. ax 2 − 3 x − b = 2x − 1 3 x − 2 y = −2a 2 + 12a + 3  x −169. а параметрийн хувьд  системийг Алгебрын бутархайн үржүүлэх ба хуваах  x + 6 y = 3a 2 − 10a − 2  Бутархай дээр хийх үйлдлүүд хангах тоонуудын нийлбэр хамгийн бага байх вэ? 7. Дараах бутархайг үржүүл
 12. 12. ab 2 c 2 x 2 + 3x x 2 − 1 16*. Хялбар аргаар бодож гарга а. 4 ⋅ б. ⋅ 2 2 c ab x −1 x + 3  1 1 2  28. Дараах бутархайг хуваа а.  7  + 2 ⋅ 7 ⋅ 8 + 8  б. 85 2 − 84 2  3 3 3  3 ab 3 a 2 b x 2 + 4x + 4 x + 2 а. 2 : б. : 2  1 2 1 1  1 2 m m x−3 x −9 в. 3  + 2 ⋅ 3 ⋅ 7 +  7 9. Хялбарчил:  5 5 5  5 2 2  2x   x − 2x + 1   3 2x  4х 2 + 2х + 6 2 а.   ⋅   −x  б.  + :  x −1  2x   x −1 x +1 х2 −1 Квадрат язгуурын чанарууд  7 5 х  3х − 1 17. Үржигдэхүүнийг язгуурын доор оруул в.  − : 2  3х − 1 2 х − 1  4 х − 1 1 1 75 а. 2 7 б. 7 5 в. 3 2 г. 1 1 3 510*. Хэрвээ х + = 3 бол х + 2 = г ол 2 х х 18. Үржигдэхүүнийг язгуурын тэмдгийн өмнө гаргаж илэрхийллийг у 3 y − 2 xy + x 2 2 хялбарчил *11 . Хэрвээ = 3 бол илэрхийллийн утгыг ол. 2 18 +5 50 − 1 32 −7 2 х x 2 + xy + y 2 4Квадрат язгуур 19. Бутархайг хураа12. Бодож гарга. 5 − a2 2− a 4x 2 + 4x a + a а. б. в. а. 37 2 б. ( − 37 ) 2 в. 1369 5−a a−4 2x + a г. 136 900 д. 13,6 9 е. 0,00136 9 20. Утгыг ол.13. Илэрхийллийн утгыг ол. ( )( ) а. 2 3 − 1 3 3 + 5 − 7 3 б. ( 2 3 + 5) + (10 − 3 ) 2 2 75 21. Таблиц болон тооны машин хэрэглэлгүйгээр дараах тоонуудына. 9 ⋅ 25 б. ( - 9) ⋅ ( − 25) в. г. 3 ⋅ 75 3 утгыг жиш а. 7 8 ба 8 6 б. 3 + 2 ба 10д. 7 9 2 1 е. 3 ⋅ 7 88 7 ж. 15 2 + ( − 13) 2 − 7 − ( − 5) 2 2 ( ) 22. Илэрхийллийг хялбарчил a+ a a −114. а = 5 , b = 12 байхад a 2 + b 2 ба а + b илэрхийллүүдийн а. + −2 a утгыг жиш. 1+ a 1+ a 23. Дараах функцын графикийг байгуул.15. Өгсөн х ба у-ийн утгаар x 2 + y 2 илэрхийллийн утгыг олж дараах хүснэгтийг нөх а. y = 2 x − 1 б. y = 2 x − 1(2 ) в. y = ( 2 x − 1) 2 Квадрат тэгшигэл 24. Дараах гүйцэд биш квадрат тэгшитгэлүүдийг бод.х 3 0 4 -5 8 3 7 −7 2 а. x 2 − 3x = 0 б. 7 x 2 − 28 = 0 в. 5 x 2 + 3 = 0у 0 -7 -3 12 -6 1 3 7 2 − b ± b 2 − 4ac 25. Дараах тэгшитгэлийг x1, 2 = томъёогоор бод. 2a x2 + y2 а. x 2 − 13 x + 22 = 0 б. 3 x 2 + x − 30 = 0 в. x 2 − x − 1 = 0 26. Тэгшитгэлүүдийг бод.
 13. 13. а. 2 x 2 − x + 11 = 0 б. 9 x 2 − 42 x + 49 = 0 39*. Мастер дангаараа ажиллахдаа бүх ажлыг сурагч дангаараа в. 3 x 2 − 75 x + 140 181 = 0 ажилласнаас 3 өдрийн өмнө хийж дуусгана.Харин хоёулаа цуг ажилласнаас 1 өдрөөр илүү ажилладаг бол мастерын дангаараа 27. Тэгшитгэлийн шийдийг ол. хэдэн өдөр ажилладгийг ол. ( 3x + 4) 2 + ( 5x − 1) 2 = 38 + x 40*. Банкны хоёр сарын хүү 21%-аар нэмэгджээ. Банк хадгаламж28. Дурын а-гийн хувьд бод. эзэмшигчид сард хэдэн хувийн хүү төлөх вэ? x 2 − ( 2a + 1) x + 2a = 0 Тоон тэнцэтгэл биш , тэдгээрийн чанар29*. b- ийн ямар утгад дараах тэгшитгэл нэг шийдтэй байх вэ? 41. x 2 − 7 x − 8 = 0 тэгшитгэлийн шийд нь 5х – 11 > 0 тэнцэтгэл Дурын b – гийн хувьд тэгшитгэлийг бод. бишийн шийд байх тийм шийдийг ол. 3x 2 + bx + 12 = 0 42. 61 тоо нь ямар хоёр бүхэл тооны хооронд орших вэ?Бутархай рационал тэгшитгэл Тэр хоёр тооны алинд нь энэ тоо орших вэ?Виетийн теорем 43. Дараах тэнцэтгэл бишийн шийд болж чадах хэдэн бүхэл тоо30. Тэгшитгэлийг бод. байх вэ? x + 4 x −1 x +1 1 2 а. 11,7 ≤ 117,1 б. − 117,1 ≤ b ≤ −11,7 в. − 11,7 ≤ c ≤ 117,1 а. = б. = 5 − x в. + =2 x+3 x−5 x −1 x x +1 44. 2 бахй тэнэтгэл биш өгөв. Дараах тонуудын өөрчлөгдөх31.Тэгшитгэлийг бодолгүйгээр x1 + x 2 , x1 ⋅ x 2 -ийн утгыг ол. / хяз3гаарыг ол.язгууруудын нийлбэр ба үржвэр / а. 3а б. 3а-2 в. 2-3аа. x 2 + 7 x − 11 = 0 б. 3 x 2 − 5 x − 9 = 0 45. Дараах тэнцэтгэл бишийг хангах ямар нэгэн хоёр тоог ол.32. Тэгшитгэлүүдийн шийдийг бодолгүйгээр сонголтоор олохыг 31 32 ≤xхичээгээрэй. / Виетийн теорем хэрэглэ / 33 33 а. x 2 + ( 5 + 8) x + 5 ⋅ 8 = 0 46. Тооны машин болон таблиц ашиглан дараах тоонуудыг жиш. б. x 2 − 3 x + 2 = 0 а. 11 733 ⋅ 11 731 ба 11 732 2 ( ) в. x 2 − 3 + 2 x + 2 3 = 0 б. 378 379 ба 563 565 г. x 2 − ( a 2 − 3) x − 3a 2 = 0 в. 3,9 + 4,1 ба 433. Дараах 8 ба -7 тоонуудаар квадрат тэгшитгэл зохио. 17 1734. р- ийн ямар утганд x 2 − px + 6 = 0 тэгшитгэлийн нэг шийд нь  23   13  г.   ба   нэгтэй тэнцүү байх вэ? Нөгөө нэг шидийг ол.  35   34 35. Тэгшитгэлийг бод. Шугаман тэнцэтгэл бишийг бодох x 2 − 8 x = 727 2 − 8 ⋅ 727 47.Тэнцэтгэл бишийг бод.36. а-гийн ямар утгад дараах тэгшитгэл нэг шийдтэй байх вэ? а. 3 x − 1  7 б. 5 − 11x ≤ 2 x 2 − 3x + 2 8x + 1 7 x − 5 3x − 1 5 x + 1 в. ≤ г. − ≤ x−2 x−a 3 4 2 3Квадрат тэгшитгэлд хүргэдэг бодлогууд 48. х- ийн ямар утгад дараах илэрхийлэл утгатай байх вэ?37. Талбай нь 32 см2 –тэй тэнцүү , нэг тал нь нөгөө талаасаа 4-өөр 2−x а . 3 - 5x б. их байх тэгш өнцөгтийн талууд болон периметрийг ол. x − 1138. Моторт завины тогтмол усанд явах хурд 10 км/ц. Завь голын 49*. Дараах тэнцэтгэл бишийн шийд болох хамгийн их тоог ол. урсгал дагуу 24 км , голын урсгал сөрж 24 км зам туулахдаа 5 − 3 x ≥ 105 нийт 5 цаг зарцуулсан байна. Голын урсгалын хурдыг ол. 50 . 2 x ≥ 328 тэнцэтгэлийн шийд болох хамгийн бага тоог ол. *

×