Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shikin rosli

31,007 views

Published on

 • Login to see the comments

Shikin rosli

 1. 1. REKA BENTUK , PROSES PENGORGANISASIAN DAN GAYA KEPIMPINAN BAGI SYARIKAT ZAMMAS XPRESS NIAGA SDN BHD,BANDAR PERDA, BUKIT MERTAJAM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENANTI Disediakan oleh: Norashikin bt Mohd Rosli
 2. 2. PENGENALAN Zammas Xpress Niaga Sdn Bhd ( 10 tahun) Menghasilkan pelbagai barisan produk Menyediakan perkhidmatan percetakan Memberi bimbingan dan latihan kepada institusi Haji Abu Hassan bin Osman
 3. 3. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini adalah bertujuan untuk: •Mengenal pasti reka bentuk organisasi Syarikat Zammas Xpress Niaga Sdn Bhd. •Menganalisis proses pengorganisasian Syarikat Zammas Xpress Niaga Sdn Bhd. •Menjelaskan konsep pengorganisasian yang diaplikasi dalam pengurusan Syarikat Zammas Xpress Niaga. •Menilai gaya kepimpinan Syarikat Zammas Xpress Niaga.
 4. 4. LATAR BELAKANG/LOKASI KAJIAN  Beralamat No. 11,12,15, Lorong Perda Selatan 2, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam.  Mempunyai keluasan sekurang-kurangnya 4800 km persegi.  Dianggap strategik kerana menjadi tumpuan orang ramai serta berhampiran dengan pelbagai kemudahan seperti bank.  Penubuhannya yang pertama terletak di Bandar Parit Buntar, Perak dan berpindah ke Bangunan Mara, BM dan membuka cawangan baru di Bandar Perda.
 5. 5. Lot No. 11,13,15, Lorong Perda Selatan 2, Bandar Perda, Bukit Mertajam.
 6. 6. KAEDAH KAJIAN Borang soal selidik Temu bual Sumber Rujukan Pemerhatian
 7. 7. DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN KONSEP PENGORGANISASIAN REKA BENTUK ORGANISASI GAYA KEPIMPINAN PROSES PENGORGANISASIAN
 8. 8. REKA BENTUK ORGANISASI PENGARAH URUSAN Haji Abu Hassan bin Osman PENGURUS JABATAN PEMASARAN Nurul Shiffa binti Abu Hassan PENGURUS JABATAN PENGELUARAN Rosnah binti Halim PENGURUS JABATAN PERAKAUNAN Hayati binti Abu Hassan Wakil Jualan ( 10 orang) PEREKA GRAFIK Haslinda binti Abu Hassan OPERATOR MESIN CETAK OFFSET Roslinda binti Abu Hassan OPERATOR MESIN BANNER Rashidah binti Abu Hassan
 9. 9. RM 5448 RM 9990 RM 190590 0 50000 100000 150000 200000 250000 Barang Sejuk Beku Kerepek dan Kek Perkhidmatan Percetakan Anggaran Pendapatan(RM)
 10. 10. PROSES PENGORGANISASIAN 1. Penentuan objektif - Misi : Menjadi sebuah syarikat percetakan yang berwibawa di Wilayah Utara. - Masa yang diambil untuk mencapai misi di atas ialah selama 6 tahun. 2. Mengenal pasti aktiviti - Menyenaraikan dan membahagikan aktiviti utama dan aktiviti sampingan yang turut memberi keuntungan kepada syarikat. - Mendapati perkhidmatan percetakan kad kahwin yang sering mendapat permintaan yang tinggi.
 11. 11. 3. Pengelasan aktiviti - Aktiviti menyusun dan mengelaskan pekerja mengikut kemahiran dalam bidang yang dimiliki. - Sebagai contoh, bagi aktiviti memasarkan produk adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pemasaran. 4. Pengelompokan aktiviti - Aktiviti-aktiviti yang dikenal pasti akan dikelaskan mengikut fungsi-fungsi yang tertentu. - Contoh, aktiviti pembelian bahan –bahan seperti ink, kertas. 5. Pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab - Pengagihan tugas akan dibuat mengikut jabatan dan setiap jabatan mempunyai ketua.
 12. 12. KONSEP PENGORGANISASIAN -Hak untuk membuat keputusan. - Cth: Nurul Shiffa bin Abu Hassan sebagai Jabatan Pemasaran hanya bertanggungjawab dan mempunyai hak untuk membuat keputusan berkaitan pemasaran sahaja dan beliau tidak bertanggungjawab dalam bidang pengeluaran. AUTORITI
 13. 13. - Kewajipan dan amanah yang diberikan kepada pekerja. - Cth: Hayati bin Abu Hassan diberi tanggungjawab untuk menguruskan bidang perakaunan. - perlu mengaudit akaun-akaun syarikat supaya tidak berlaku penyelewengan. TANGGUNGJAWAB - Sikap tanggungjawab seseorang kepada pihak yang terlibat dalam tindakan yang diambil. - Cth: Rosnah binti Halim dipertanggungjawabkan menyediakan tempahan daripada pelanggan. AKAUNTABILITI
 14. 14. - Pengurus memberikan kuasa kepada pekerja untuk memikirkan dan membuat keputusan. - Setiap jabatan mempunyai ketua supaya dapat memudahkan pekerja menyuarakan pendapat dan masalah yang dihadapi. EMPOWERMEN - Garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap individu dengan pihak atasan. - Cth: reka bentuk pengorganisasian syarikat. RANTAIAN ARAHAN
 15. 15. GAYA KEPIMPINAN -Gaya kepimpinan yang dipilih oleh Syarikat Zammas Xpress Niaga Sdn Bhd ialah gaya kepimpinan demokrasi. -8 daripada 12 orang pekerja (66.67%) lebih cenderung kepada gaya kepimpinan demokrasi. -2 daripadanya iaitu 16.67 % kombinasi beberapa gaya kepimpinan lain iaitu gaya kepimpinan laissez-faire. -Selebihnya iaitu 16.67% pendekatan autokratik turut digunakan hanya kepada pekerja baru dan sambilan.
 16. 16. -Hal ini adalah untuk memastikan pekerja tersebut perlu menjalankan sesuatu tugas apabila disuruh oleh ketua bagi setiap jabatan. -Mendapati pengurus atasan menggunakan gaya kepimpinan demokratik kerana ia bagi mengelakkan wujudnya perasaan tidak puas hati dalam kalangan pekerja.
 17. 17. - Reka bentuk pengorganisasian syarikat ialah struktur penjabatanan fungsian. - Syarikat turut mengamalkan kelima-lima proses pengorganisasian bagi memastikan setiap produk yang dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. - Konsep pengorganisasian yang diamalkan ialah autoriti, tanggungjawab, empowermen, akauntabiliti dan rantaian arahan. - Gaya kepimpinan yang diamalkan ialah gaya kepimpinan demokratik. - Mendapat sokongan yang berterusan daripada pelanggannya iaitu, TNB, Uitm, Politeknik dsbnya. PENUTUP, RUMUSAN DAN CADANGAN
 18. 18. - Pengkaji mencadangkan supaya pihak syarikat menghasilkan pelbagai jenis poduk yang lebih berkualiti. - Mempelbagaikan keluaran produk bumiputera. - Menjalankan tanggungjawab sosial seperti memberi bantuan, biasiswa, membuat tajaan ; agar imej syarikat dapat ditingkatkan.

×