T4 enginyeria genètica

C
Enginyeria genètica
Tecnologia de la manipulació i
transferència d’ADN d’uns
organismes a uns altres.
Els científics utilitzen aquestes
tècniques per transferir gens
d'unes cèl·lules a unes altres.
És la tècnica de l’ADN
recombinant.
Permet a l'ésser humà
dissenyar molècules d'ADN que
no existeixen a la natura.
• El DNA transferit d'un organisme a un altre pot ser de
la mateixa espècie o d'espècies diferents.
• Els individus resultants tendran un gen que abans no
tenien, que s'expressarà i que serà heretat pels seus
descendents.
• Els organismes obtinguts per mitjà de l'enginyeria
genètica els anomenem organismes genèticament
modificats (OGM), perquè el seu genoma ha estat
modificat.
• L'ADN sintetitzat de manera artificial per mitjà de la
unió de fragments d'ADN d'orígens diferents rep el
nom d'ADN recombinant.
• L'enginyeria genètica comença a desenvolupar-se a
partir dels anys 70 gràcies al descobriment
dels enzims de restricció i la PCR (reacció
en cadena de la polimerasa).
Blat de moro Bt, se cultiva en Espanya des de 1998,
resistent a l'atac dels “taladres”. S'introdueix el gen
d'un bacteri (Bacillus thurigiensis), capaç de fabricar
una substància tòxica per els “taladres”.
Les eines de la biotecnologia són:
• Per tallar: els enzims de restricció són proteïnes
que tallen l'ADN en seqüències específiques (Ex,
EcoRI reconeix la seqüència GAATTC).
Permeten aïllar i manipular un fragment d'ADN
d'un organisme.
•Per unir: els ADN ligases són enzims que permeten
unir fragments d'ADN tallats per altres enzims.
• Per copiar: Els plàsmids. Són petites molècules
d'ADN (amb capacitat d'autoreplicar-se) que viuen
a l'interior dels bacteris i que es poden introduir
fàcilment en un bacteri o cèl·lula eucariota. Es fan
servir com a vehicles.
T4 enginyeria genètica
Insulina humana: va ser el primer producte que es va
produir i es va comercialitzar.
La diabetis és una malaltia que
es caracteritza per una manca
de síntesi de l’hormona
insulina per part del pàncrees,
en conseqüència , els pacients
no poden controlar la glucèmia
de la sang. L’aportació
externa d’Insulina és el seu
tractament.
Abans de la tecnologia
molecular s’obtenia la Insulina
del porc i de la vaca, ara
s’obté per clonació en
bacteris.
Tecnologia de l’ADN recombinant: clonació del gen
de la insulina en bacteris
• Es localitza el gen que ens interessa i un vector per aquest
gen (virus, plàsmids,..) que són vehicles per a introduir gens
en les cèl·lules d’un altre organisme.
• S’aïlla el material genètic de la cèl·lula animal i del bacteri.
• Es fragmenta l’ADN cromosòmic i el plasmídic, amb enzims
de restricció.
• El gen aïllat s’uneix al plàsmid (són petites molècules
circulars d’ADN amb capacitat d’autoreplicar-se, que viuen a
l’interior de bacteris) amb ligases.
• S’introdueix el nou ADN recombinant en un altre bacteri i al
cap de diverses generacions es disposarà d’un clon de
cèl·lules portadores del gen de la insulina.
Fabricación de proteínas
Producción de insulina humana
en el interior de bacterias
PCR (Reacció en cadena de la polimerasa)
Inventada per Kary B. Mullis el 1986.
És una tècnica que permet obtenir de manera ràpida i molt
simple milions de còpies d'un fragment d'ADN.
Les polimerases són enzims que creen molècules d'ADN
(uneixen nucleòtids). Es separen les cadenes d'ADN
mitjançant un augment de temperatura i es repliquen
amb polimerases. Al refredar-se s'uneixen les noves
cadenes.
Permet la identificació de microorganismes patògens en
fluids biològics de pacients.
Permet l'anàlisi d'alteracions genètiques.
En la tècnica de la PCR es repeteixen tres passos de forma
cíclica:
• Desnaturalització: es desfan totes les dobles hèlixs del DNA de
la mostra i les dues cadenes complementàries es desaparellen.
• Anellament: les cadenes de nucleòtids dissenyades s’aparellen a
la cadena de DNA en la zona que en són complementaris
• Extensió: la polimerasa sintetitza una cadena DNA a continuació
de la cadena de nucleòtids fent servir la cadena de DNA original
com a motlle.
Com que la còpia sintetitzada també servirà de motlle, si repetim
els tres passos, a partir de només dues còpies del gen podem
aconseguir milions de còpies.
T4 enginyeria genètica
Organismes transgènics
Són aquells als quals se’ls ha modificat el seu material
hereditari, introduint-hi un fragment d’ADN, procedent d’un
altre ésser viu o bé suprimint-ne un de propi.
El fet d'incorporar un o més
gens o modificar la funció
d'algun gen propi implica que
la planta manifesti una
característica que abans no
tenia.
Els gens introduïts es
comportaran com els gens
propis i es transmetran a la
descendència.
Animals transgènics
Per aconseguir animals transgènics la tècnica és un poc més
complicada que la de bacteris o plantes.
Consisteix en obtenir un òvul fecundat de l'animal abans
que es divideixi, i injectar-li ADN. L'ADN injectat
s'integra en el genoma de l'hoste. L'òvul fecundat comença
a dividir-se i totes les cèl·lules de l'embrió reben una còpia
del “transgèn”.
En els mamífers només entre un 1% i un 2% dels òvuls
implantats arriben a desenvolupar-se amb èxit.
Els animals transgènics s'utilitzen majoritàriament per
obtenir models animals de malalties humanes, amb
l'objectiu d'analitzar-los i per trobar-ne tractaments més
efectius.
T4 enginyeria genètica
Existeix un polèmic debat social al voltant de l’ús i la
comercialització dels transgènics.
No hi ha entre els especialistes del tema un acord
sobre les seves repercussions en la salut dels
consumidors, tot i que, parlant en termes científics, no
hi ha cap evidència (experiment contrastat) que
demostri cap perjudici en la salut.
Avantatges: Millora de les espècies, fer-les més
resistents a plagues, abocar menys pesticides al
medi, increment de la producció, allargar el
procés de maduració perquè durin més temps en
bon estat un cop collides,...
Desavantatges: Dependència de grans
multinacionals, pèrdua de biodiversitat, el pas de
forma accidental dels gens transferits a altres
espècies silvestres, efectes perjudicials per la
salut.......
T4 enginyeria genètica
Tu decideixes
Aplicacions dels OGM
- Indústria alimentària: cereals sense gluten, arròs
amb un alt contingut en vitamina A, etc.
- Indústria farmacèutica: fàrmacs, vacunes, llet
amb factor de coagulació, insulina, hormona de
creixement.
- Agricultura: resistència a plagues, major producció
de llet, plantes conreades en condicions severes
de temperatura, sequera o salinitat, etc.
- Investigació mèdica: òrgans per trasplantaments
procedents d'animals transgènics.
Cèl·lules mare
Les cèl·lules mare són les cèl·lules no
diferenciades que conserven l'habilitat de
diferenciar-se en altres tipus cel·lulars.
Aquesta habilitat els permet d'actuar com a
un sistema reparador per al cos, substituint
altres cèl·lules mentre l'organisme encara és
viu.
Gairebé tots els teixits d'un individu adult
tenen algun tipus de cèl·lula mare, a partir de
la qual es poden regenerar quan es produeix
alguna lesió.
Es poden classificar en dos tipus:
Cèl·lules mare embrionàries: cèl·lules que
deriven de la massa cel·lular de l'embrió i que
són capaces de generar tots els tipus
diferents de cèl·lules del cos. Cèl·lules
pluripotents.
Cèl·lules mare adultes: són cèl·lules capaces
de generar cèl·lules de la seva pròpia estirp.
Cèl·lules multipotencials. En cada individu hi
ha uns 20 tipus de cèl·lules mare adultes, que
s'encarreguen de regenerar els teixits que es
van desgastant.
Cèl·lules mare embrionàries
Són cèl·lules obtingudes a partir de masses de
cèl·lules no diferenciades de la primer fase de
l'embrió humà, que és un embrió entre 50 i 150
cèl·lules (entre 7 i 14 dies). El seu ús presenta
problemes ètics.
T4 enginyeria genètica
Cèl·lules mare adultes
Són cèl·lules mare no
diferenciades
trobades en un teixit
específic. Procedeixen
de cordó umbilical o
d'adults. També són
anomenades cèl·lules
mares somàtiques.
En humans, s’han
trobat a mèdul·la òssia,
teixit adipós, múscul
cardíac.....
El seu ús no planteja
problemes ètics.
Cèl·lules IPs (Cèl·lules mare de pluripotència induïda) Investigacions
recents han demostrat que és possible desdiferenciar cèl·lules adultes
mitjançant enginyeria genètica. Aquest procediment permetria obtenir
cèl·lules mare de qualsevol individu en qualsevol moment, tot i que s'han
detectat possibles efectes colaterals, deguts al caràcter cancerós de les
cèl·lules desdiferenciades resultants.
Potencial de las células madre
Obtención de
células madre
El descobriment de les cèl·lules mare i de la seva
capacitat de regenerar teixits ha obert noves
expectatives per al desenvolupament de la medicina
regenerativa o reparativa.
Actualment s'està investigant la capacitat
reparadora i regenerativa de cèl·lules mare en
nombrosos teixits: cor, os, múscul, epiteli, pàncrees
i sistema nerviós.
La via d'investigació que intenta evitar els
problemes ètics de l'ús d'aquests tipus de cèl·lules
són amb les cèl·lules mare adultes i amb la
reprogramació de cèl·lules adultes (cèl·lules IPs).
T4 enginyeria genètica
Reproducció assistida
Tractaments hormonals: Tractaments amb hormones que indueixen la
maduració de nous òvuls a l'ovari.
La inseminació artificial (IA): consisteix en introduir semen en l’úter per
mitjà d’una cànula. Es fa servir quan no es detecten problemes importants
d'infertilitat.
La fecundació in vitro (FIV): consisteix a realitzar la fecundació en el
laboratori i després implantar l’embrió (en la fase de blastòcit, 8-16
cèl·lules) en l’úter de la mare i prossegueixi el seu desenvolupament. Se
solen implantar 2-3 embrions. Els embrions sobrants, que no es
transfereixen a la dona, es conserven congelats per si cal repetir el procés.
Un cop ha passat el temps que exigeix la legislació, poden ser donats amb
fins reproductius a altres parelles o ser utilitzats per a recerca.
La legislació que permet aquestes tècniques és
diferent en cada país i és objecte de grans
polèmiques per les implicacions ètiques que implica.
La Llei de Reproducció Humana Assistida (2006)
regula en Espanya les tècniques que poden realitzar-
se en relació a aquest tema.
Poden ser vàries les causes per les que una parella no
pugui tenir fills. En alguns casos no es produeixen
cèl·lules sexuals o aquestes són deficients, en altres
casos la fecundació no es produeix perquè les
trompes de Fal·lopi estan obstruïdes, en altres l'úter
està malmès... La reproducció artificial tracta de
donar una resposta mèdica a cada un d'aquests
problemes.
La clonació
És el procés que permet produir cèl·lules o individus genèticament
idèntics.
El genoma dels clons és idèntic que el seu progenitor (com el dels
bessons idèntics), mentre que el dels individus que provenen de la
reproducció sexual es barregen els genomes dels dos progenitors.
En animals, el clonatge és un procés molt complex.
El clonatge reproductiu és l'obtenció d'embrions per clonatge a
partir de cèl·lules adultes.
El clonatge terapèutic no busca obtenir un individu viable, sinó
produir cèl·lules mare embrionàries, que es puguin mantenir en
cultiu i utilitzar-se amb fins terapèutics.
T4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genètica
Clonació d’organismes
Transferència nuclear: s'elimina el nucli d'un òvul
d'un animal donant i es reemplaça per el nucli
d'una cèl·lula somàtica procedent de l'animal que
es vol clonar. Així es crea un embrió artificial que
pot implantar-se en l'úter d'una femella de la
mateixa espècie per a que finalitzi el seu
desenvolupament.
T4 enginyeria genètica
En 1996, un grup de científics va aconseguir clonar el
primer mamífer: la ovella Dolly. En el seu cas es va
introduir el nucli d'una cèl·lula de glàndula mamària d'un
òvul (d'una altra ovella) al qual s'havia extret el nucli. A
partir d'aquest òvul es va generar un embrió que es va
implantar a una ovella.
Des d'aquest moment, es va demostrar la clonació en
molts altres mamífers: ratolins, gats, vaques, cavalls, i
porcs.
Aquest procés és enormement complex. El problema és
que sols un petit percentatge dels embrions clonats es
desenvolupa amb normalitat. A més, es produeixen
individus que acostumen a viure menys i són més
propensos a patir malalties.
Aplicacions de la clonació
•La reproducció d'animals d'alt cost.
•La reproducció d'espècies en perill d'extinció.
•Multiplicació d'animals transgènics.
•Clonació de cèl·lules aïllades o de teixits per a
investigació
•Produir òrgans a partir d'embrions clonats per utilitzar-
los en trasplantaments.
T4 enginyeria genètica
Teràpia gènica
Les malalties hereditàries són aquelles que estan en els
nostres gens. La manera de prevenir malalties
hereditàries es basa en el coneixement dels gens que les
causen i la manera d'evitar la seva manifestació, així com
determinar els individus que poden portar aquests gens.
Les noves tècniques aplicades a la biologia i la medicina
permeten realitzar diagnòstics prenatals, conèixer si el
fetus té o pot sofrir una malaltia fins i tot abans de ser
concebut o de ser implantat en l'úter.
L'enginyeria genètica també ha permès desenvolupar
una medicina molecular, encaminada a assolir
guariments definitius de les malalties hereditàries: la
teràpia gènica.
Aquesta teràpia consisteix en la inclusió de gens en el
cos del pacient amb la finalitat de solucionar alguna
“deficiència” en el seu genoma.
Teràpia genètica
Técnica in vivo Técnica ex vivo
En la teràpia gènica s'implanta el gen sa en els teixits més
afectats perquè pugui funcionar millor i millorar l'afectació
clínica del pacient. S'utilitzen vectors vírics que es poden
transferir:
•Ex vivo: s'extruen algunes cèl·lules del teixit afectat,
es cultiven i s'exposen al virus portador del gen. El virus
infecta a les cèl·lules i els transgen s'inserta en l'ADN.
Les cèl·lules transgèniques s'injecten en el cos del
pacient per que que duguin a terme la seva funció
normal.
In vivo: el virus portador del transgen s'injecta
directament en el cos del malalt i s'espera que arribi al
teixit diana.
L'aparent senzillesa d'aquest procés no és real.
Tot i que s'ha aplicat aquesta teràpia en pacients
concrets i en malalties concretes, no està
generalitzada ni s'utilitza de manera sistemàtica per
guarir cap malaltia.
Avui en dia, només s'utilitza de manera experimental
per tractar certes malalties genètiques que es
coneixen molt bé, i amb protocols molt estrictes.
S'han de solucionar problemes tècnics (s'ha de
portar un gen específic a una cèl·lula específica) i de
seguretat (els virus que es fan servir poden causar
respostes immunològiques mortals o induir càncer).
1 of 45

Recommended

T4 enginyeria genètica by
T4 enginyeria genèticaT4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genèticacbibi
1.5K views45 slides
Biotecnologia by
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologiamartinezmartinezjoana4
921 views25 slides
Les biotecnologies. 2n batxillerat by
Les biotecnologies. 2n batxilleratLes biotecnologies. 2n batxillerat
Les biotecnologies. 2n batxilleratjusescola
2.1K views44 slides
Enginyeria Genètica by
Enginyeria GenèticaEnginyeria Genètica
Enginyeria GenèticaConchaComp
7.3K views7 slides
Biotecnologia by
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologiacavanilles11
353 views28 slides
Enginyeria genetica ppt by
Enginyeria genetica pptEnginyeria genetica ppt
Enginyeria genetica pptNúria Guixa Boixereu
1K views37 slides

More Related Content

What's hot

Treballrecerca by
TreballrecercaTreballrecerca
Treballrecercammartaguirao
855 views22 slides
Les Biotecnologies 2n bat by
Les Biotecnologies 2n batLes Biotecnologies 2n bat
Les Biotecnologies 2n batjusescola
1.4K views33 slides
73. L'enginyeria genètica by
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genèticaDani Ribo
5.5K views17 slides
Enginyeria Genetica by
Enginyeria GeneticaEnginyeria Genetica
Enginyeria Geneticages_c_mati
1.6K views17 slides
La Clonació by
La ClonacióLa Clonació
La ClonacióLluís Cavalcanti Calvo
1.1K views10 slides
Les cèl·lules mare by
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules maredantx3
952 views6 slides

What's hot(20)

Les Biotecnologies 2n bat by jusescola
Les Biotecnologies 2n batLes Biotecnologies 2n bat
Les Biotecnologies 2n bat
jusescola1.4K views
73. L'enginyeria genètica by Dani Ribo
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genètica
Dani Ribo5.5K views
Enginyeria Genetica by ges_c_mati
Enginyeria GeneticaEnginyeria Genetica
Enginyeria Genetica
ges_c_mati1.6K views
Les cèl·lules mare by dantx3
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules mare
dantx3952 views
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... by Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Biotecno def by meripetas
Biotecno defBiotecno def
Biotecno def
meripetas363 views
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars by CC NN
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lularsLa reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
CC NN1.4K views
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes by Dani Ribo
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
74. L'enginyeria genètica i la teràpia de malalties humanes
Dani Ribo1.4K views
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica by Dani Ribo
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
78. Riscos i implicacions ètiques de l'enginyeria genètica
Dani Ribo1.4K views
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi) by tiotavio
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)
tiotavio1.1K views
Unitat 1. genetica_actual by virobiotecb
Unitat 1. genetica_actualUnitat 1. genetica_actual
Unitat 1. genetica_actual
virobiotecb408 views
Adn i biotecnologia by Manel miguela
Adn i biotecnologiaAdn i biotecnologia
Adn i biotecnologia
Manel miguela11.3K views
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli by Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad22.1K views
Materials de l'herència by CC NN
Materials de l'herènciaMaterials de l'herència
Materials de l'herència
CC NN972 views

Viewers also liked

Tema Salut 3ª Part by
Tema Salut 3ª PartTema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª Partbendinatcomenius
1.3K views140 slides
Revolució genètica by
Revolució genèticaRevolució genètica
Revolució genèticacbibi
980 views46 slides
El nostre planeta_la_terra by
El nostre planeta_la_terraEl nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terracbibi
1K views40 slides
Activitats tema 3 by
Activitats tema 3Activitats tema 3
Activitats tema 3cbibi
1.3K views2 slides
Ud6_activitats_resoltes by
Ud6_activitats_resoltesUd6_activitats_resoltes
Ud6_activitats_resoltesJoana Subirats Alvarez
376 views11 slides
44. L'aparell de golgi by
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgiDani Ribo
5.5K views9 slides

Viewers also liked(17)

Revolució genètica by cbibi
Revolució genèticaRevolució genètica
Revolució genètica
cbibi980 views
El nostre planeta_la_terra by cbibi
El nostre planeta_la_terraEl nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
cbibi1K views
Activitats tema 3 by cbibi
Activitats tema 3Activitats tema 3
Activitats tema 3
cbibi1.3K views
44. L'aparell de golgi by Dani Ribo
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
Dani Ribo5.5K views
Genomica nutricional by Jess Venegas
Genomica nutricionalGenomica nutricional
Genomica nutricional
Jess Venegas1.5K views
Proyecto genoma humano (cmc) by makaciencia
Proyecto genoma humano (cmc)Proyecto genoma humano (cmc)
Proyecto genoma humano (cmc)
makaciencia9.6K views
La revolucio genetica by montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K views
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015 by clauciencias
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
clauciencias3.4K views
Estats de la matèria i mescles by Lurdes Morral
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
Lurdes Morral38.3K views
Epigenética by camimaa
EpigenéticaEpigenética
Epigenética
camimaa38.6K views
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada by Rubi Medina
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Rubi Medina6.9K views
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA by Jorge Hdz
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICANUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
Jorge Hdz7.5K views
Biotecnologia i societat by rmtordera
Biotecnologia i societatBiotecnologia i societat
Biotecnologia i societat
rmtordera3.6K views

Similar to T4 enginyeria genètica

Unitat 12 by
Unitat 12Unitat 12
Unitat 12Patricia Abadín
388 views14 slides
Enginyeria genetica by
Enginyeria geneticaEnginyeria genetica
Enginyeria geneticaNúria Guixa Boixereu
600 views37 slides
Transgènics by
TransgènicsTransgènics
Transgènicsirenearandapares
2.8K views12 slides
Enginyeria Genetica by
Enginyeria GeneticaEnginyeria Genetica
Enginyeria Geneticages_c_tarda
705 views17 slides
La cèl·lula i la biodiversitat by
La cèl·lula i la biodiversitatLa cèl·lula i la biodiversitat
La cèl·lula i la biodiversitatmrodrival
713 views29 slides
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO by
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESOLa cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESOjcarmona
4.8K views29 slides

Similar to T4 enginyeria genètica(20)

Enginyeria Genetica by ges_c_tarda
Enginyeria GeneticaEnginyeria Genetica
Enginyeria Genetica
ges_c_tarda705 views
La cèl·lula i la biodiversitat by mrodrival
La cèl·lula i la biodiversitatLa cèl·lula i la biodiversitat
La cèl·lula i la biodiversitat
mrodrival713 views
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO by jcarmona
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESOLa cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO
La cèl·lula i biodiversitat. 1r ESO
jcarmona4.8K views
ADN_i_biotecnologia_curt_1.ppt by Ducky32
ADN_i_biotecnologia_curt_1.pptADN_i_biotecnologia_curt_1.ppt
ADN_i_biotecnologia_curt_1.ppt
Ducky322 views
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida. by carlesmb
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.
carlesmb1.4K views
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció by Bfalco
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco1.5K views
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció by Bfalco
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco2.9K views
Cèl·lules mare by vpavon
Cèl·lules mareCèl·lules mare
Cèl·lules mare
vpavon7.7K views
Les cèl·lules mare by Anna Giro
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules mare
Anna Giro4.3K views
2 1 Cicle Genetica Cel Lular by Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K views
Ebola cinque2015-imprimir by Andrés Gil
Ebola cinque2015-imprimirEbola cinque2015-imprimir
Ebola cinque2015-imprimir
Andrés Gil1.6K views
Coordinació cel·lular by Sergi
Coordinació cel·lularCoordinació cel·lular
Coordinació cel·lular
Sergi2.5K views
La cèl·lula by Jordi Pipó
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Pipó3.5K views

T4 enginyeria genètica

 • 1. Enginyeria genètica Tecnologia de la manipulació i transferència d’ADN d’uns organismes a uns altres. Els científics utilitzen aquestes tècniques per transferir gens d'unes cèl·lules a unes altres. És la tècnica de l’ADN recombinant. Permet a l'ésser humà dissenyar molècules d'ADN que no existeixen a la natura.
 • 2. • El DNA transferit d'un organisme a un altre pot ser de la mateixa espècie o d'espècies diferents. • Els individus resultants tendran un gen que abans no tenien, que s'expressarà i que serà heretat pels seus descendents. • Els organismes obtinguts per mitjà de l'enginyeria genètica els anomenem organismes genèticament modificats (OGM), perquè el seu genoma ha estat modificat. • L'ADN sintetitzat de manera artificial per mitjà de la unió de fragments d'ADN d'orígens diferents rep el nom d'ADN recombinant. • L'enginyeria genètica comença a desenvolupar-se a partir dels anys 70 gràcies al descobriment dels enzims de restricció i la PCR (reacció en cadena de la polimerasa).
 • 3. Blat de moro Bt, se cultiva en Espanya des de 1998, resistent a l'atac dels “taladres”. S'introdueix el gen d'un bacteri (Bacillus thurigiensis), capaç de fabricar una substància tòxica per els “taladres”.
 • 4. Les eines de la biotecnologia són: • Per tallar: els enzims de restricció són proteïnes que tallen l'ADN en seqüències específiques (Ex, EcoRI reconeix la seqüència GAATTC). Permeten aïllar i manipular un fragment d'ADN d'un organisme.
 • 5. •Per unir: els ADN ligases són enzims que permeten unir fragments d'ADN tallats per altres enzims. • Per copiar: Els plàsmids. Són petites molècules d'ADN (amb capacitat d'autoreplicar-se) que viuen a l'interior dels bacteris i que es poden introduir fàcilment en un bacteri o cèl·lula eucariota. Es fan servir com a vehicles.
 • 7. Insulina humana: va ser el primer producte que es va produir i es va comercialitzar.
 • 8. La diabetis és una malaltia que es caracteritza per una manca de síntesi de l’hormona insulina per part del pàncrees, en conseqüència , els pacients no poden controlar la glucèmia de la sang. L’aportació externa d’Insulina és el seu tractament. Abans de la tecnologia molecular s’obtenia la Insulina del porc i de la vaca, ara s’obté per clonació en bacteris.
 • 9. Tecnologia de l’ADN recombinant: clonació del gen de la insulina en bacteris • Es localitza el gen que ens interessa i un vector per aquest gen (virus, plàsmids,..) que són vehicles per a introduir gens en les cèl·lules d’un altre organisme. • S’aïlla el material genètic de la cèl·lula animal i del bacteri. • Es fragmenta l’ADN cromosòmic i el plasmídic, amb enzims de restricció. • El gen aïllat s’uneix al plàsmid (són petites molècules circulars d’ADN amb capacitat d’autoreplicar-se, que viuen a l’interior de bacteris) amb ligases. • S’introdueix el nou ADN recombinant en un altre bacteri i al cap de diverses generacions es disposarà d’un clon de cèl·lules portadores del gen de la insulina.
 • 10. Fabricación de proteínas Producción de insulina humana en el interior de bacterias
 • 11. PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) Inventada per Kary B. Mullis el 1986. És una tècnica que permet obtenir de manera ràpida i molt simple milions de còpies d'un fragment d'ADN. Les polimerases són enzims que creen molècules d'ADN (uneixen nucleòtids). Es separen les cadenes d'ADN mitjançant un augment de temperatura i es repliquen amb polimerases. Al refredar-se s'uneixen les noves cadenes. Permet la identificació de microorganismes patògens en fluids biològics de pacients. Permet l'anàlisi d'alteracions genètiques.
 • 12. En la tècnica de la PCR es repeteixen tres passos de forma cíclica: • Desnaturalització: es desfan totes les dobles hèlixs del DNA de la mostra i les dues cadenes complementàries es desaparellen. • Anellament: les cadenes de nucleòtids dissenyades s’aparellen a la cadena de DNA en la zona que en són complementaris • Extensió: la polimerasa sintetitza una cadena DNA a continuació de la cadena de nucleòtids fent servir la cadena de DNA original com a motlle. Com que la còpia sintetitzada també servirà de motlle, si repetim els tres passos, a partir de només dues còpies del gen podem aconseguir milions de còpies.
 • 14. Organismes transgènics Són aquells als quals se’ls ha modificat el seu material hereditari, introduint-hi un fragment d’ADN, procedent d’un altre ésser viu o bé suprimint-ne un de propi. El fet d'incorporar un o més gens o modificar la funció d'algun gen propi implica que la planta manifesti una característica que abans no tenia. Els gens introduïts es comportaran com els gens propis i es transmetran a la descendència.
 • 15. Animals transgènics Per aconseguir animals transgènics la tècnica és un poc més complicada que la de bacteris o plantes. Consisteix en obtenir un òvul fecundat de l'animal abans que es divideixi, i injectar-li ADN. L'ADN injectat s'integra en el genoma de l'hoste. L'òvul fecundat comença a dividir-se i totes les cèl·lules de l'embrió reben una còpia del “transgèn”. En els mamífers només entre un 1% i un 2% dels òvuls implantats arriben a desenvolupar-se amb èxit. Els animals transgènics s'utilitzen majoritàriament per obtenir models animals de malalties humanes, amb l'objectiu d'analitzar-los i per trobar-ne tractaments més efectius.
 • 17. Existeix un polèmic debat social al voltant de l’ús i la comercialització dels transgènics. No hi ha entre els especialistes del tema un acord sobre les seves repercussions en la salut dels consumidors, tot i que, parlant en termes científics, no hi ha cap evidència (experiment contrastat) que demostri cap perjudici en la salut.
 • 18. Avantatges: Millora de les espècies, fer-les més resistents a plagues, abocar menys pesticides al medi, increment de la producció, allargar el procés de maduració perquè durin més temps en bon estat un cop collides,... Desavantatges: Dependència de grans multinacionals, pèrdua de biodiversitat, el pas de forma accidental dels gens transferits a altres espècies silvestres, efectes perjudicials per la salut.......
 • 21. Aplicacions dels OGM - Indústria alimentària: cereals sense gluten, arròs amb un alt contingut en vitamina A, etc. - Indústria farmacèutica: fàrmacs, vacunes, llet amb factor de coagulació, insulina, hormona de creixement. - Agricultura: resistència a plagues, major producció de llet, plantes conreades en condicions severes de temperatura, sequera o salinitat, etc. - Investigació mèdica: òrgans per trasplantaments procedents d'animals transgènics.
 • 22. Cèl·lules mare Les cèl·lules mare són les cèl·lules no diferenciades que conserven l'habilitat de diferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquesta habilitat els permet d'actuar com a un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentre l'organisme encara és viu. Gairebé tots els teixits d'un individu adult tenen algun tipus de cèl·lula mare, a partir de la qual es poden regenerar quan es produeix alguna lesió.
 • 23. Es poden classificar en dos tipus: Cèl·lules mare embrionàries: cèl·lules que deriven de la massa cel·lular de l'embrió i que són capaces de generar tots els tipus diferents de cèl·lules del cos. Cèl·lules pluripotents. Cèl·lules mare adultes: són cèl·lules capaces de generar cèl·lules de la seva pròpia estirp. Cèl·lules multipotencials. En cada individu hi ha uns 20 tipus de cèl·lules mare adultes, que s'encarreguen de regenerar els teixits que es van desgastant.
 • 24. Cèl·lules mare embrionàries Són cèl·lules obtingudes a partir de masses de cèl·lules no diferenciades de la primer fase de l'embrió humà, que és un embrió entre 50 i 150 cèl·lules (entre 7 i 14 dies). El seu ús presenta problemes ètics.
 • 26. Cèl·lules mare adultes Són cèl·lules mare no diferenciades trobades en un teixit específic. Procedeixen de cordó umbilical o d'adults. També són anomenades cèl·lules mares somàtiques. En humans, s’han trobat a mèdul·la òssia, teixit adipós, múscul cardíac..... El seu ús no planteja problemes ètics.
 • 27. Cèl·lules IPs (Cèl·lules mare de pluripotència induïda) Investigacions recents han demostrat que és possible desdiferenciar cèl·lules adultes mitjançant enginyeria genètica. Aquest procediment permetria obtenir cèl·lules mare de qualsevol individu en qualsevol moment, tot i que s'han detectat possibles efectes colaterals, deguts al caràcter cancerós de les cèl·lules desdiferenciades resultants.
 • 28. Potencial de las células madre Obtención de células madre
 • 29. El descobriment de les cèl·lules mare i de la seva capacitat de regenerar teixits ha obert noves expectatives per al desenvolupament de la medicina regenerativa o reparativa. Actualment s'està investigant la capacitat reparadora i regenerativa de cèl·lules mare en nombrosos teixits: cor, os, múscul, epiteli, pàncrees i sistema nerviós. La via d'investigació que intenta evitar els problemes ètics de l'ús d'aquests tipus de cèl·lules són amb les cèl·lules mare adultes i amb la reprogramació de cèl·lules adultes (cèl·lules IPs).
 • 31. Reproducció assistida Tractaments hormonals: Tractaments amb hormones que indueixen la maduració de nous òvuls a l'ovari. La inseminació artificial (IA): consisteix en introduir semen en l’úter per mitjà d’una cànula. Es fa servir quan no es detecten problemes importants d'infertilitat. La fecundació in vitro (FIV): consisteix a realitzar la fecundació en el laboratori i després implantar l’embrió (en la fase de blastòcit, 8-16 cèl·lules) en l’úter de la mare i prossegueixi el seu desenvolupament. Se solen implantar 2-3 embrions. Els embrions sobrants, que no es transfereixen a la dona, es conserven congelats per si cal repetir el procés. Un cop ha passat el temps que exigeix la legislació, poden ser donats amb fins reproductius a altres parelles o ser utilitzats per a recerca.
 • 32. La legislació que permet aquestes tècniques és diferent en cada país i és objecte de grans polèmiques per les implicacions ètiques que implica. La Llei de Reproducció Humana Assistida (2006) regula en Espanya les tècniques que poden realitzar- se en relació a aquest tema. Poden ser vàries les causes per les que una parella no pugui tenir fills. En alguns casos no es produeixen cèl·lules sexuals o aquestes són deficients, en altres casos la fecundació no es produeix perquè les trompes de Fal·lopi estan obstruïdes, en altres l'úter està malmès... La reproducció artificial tracta de donar una resposta mèdica a cada un d'aquests problemes.
 • 33. La clonació És el procés que permet produir cèl·lules o individus genèticament idèntics. El genoma dels clons és idèntic que el seu progenitor (com el dels bessons idèntics), mentre que el dels individus que provenen de la reproducció sexual es barregen els genomes dels dos progenitors. En animals, el clonatge és un procés molt complex. El clonatge reproductiu és l'obtenció d'embrions per clonatge a partir de cèl·lules adultes. El clonatge terapèutic no busca obtenir un individu viable, sinó produir cèl·lules mare embrionàries, que es puguin mantenir en cultiu i utilitzar-se amb fins terapèutics.
 • 36. Clonació d’organismes Transferència nuclear: s'elimina el nucli d'un òvul d'un animal donant i es reemplaça per el nucli d'una cèl·lula somàtica procedent de l'animal que es vol clonar. Així es crea un embrió artificial que pot implantar-se en l'úter d'una femella de la mateixa espècie per a que finalitzi el seu desenvolupament.
 • 38. En 1996, un grup de científics va aconseguir clonar el primer mamífer: la ovella Dolly. En el seu cas es va introduir el nucli d'una cèl·lula de glàndula mamària d'un òvul (d'una altra ovella) al qual s'havia extret el nucli. A partir d'aquest òvul es va generar un embrió que es va implantar a una ovella. Des d'aquest moment, es va demostrar la clonació en molts altres mamífers: ratolins, gats, vaques, cavalls, i porcs. Aquest procés és enormement complex. El problema és que sols un petit percentatge dels embrions clonats es desenvolupa amb normalitat. A més, es produeixen individus que acostumen a viure menys i són més propensos a patir malalties.
 • 39. Aplicacions de la clonació •La reproducció d'animals d'alt cost. •La reproducció d'espècies en perill d'extinció. •Multiplicació d'animals transgènics. •Clonació de cèl·lules aïllades o de teixits per a investigació •Produir òrgans a partir d'embrions clonats per utilitzar- los en trasplantaments.
 • 41. Teràpia gènica Les malalties hereditàries són aquelles que estan en els nostres gens. La manera de prevenir malalties hereditàries es basa en el coneixement dels gens que les causen i la manera d'evitar la seva manifestació, així com determinar els individus que poden portar aquests gens. Les noves tècniques aplicades a la biologia i la medicina permeten realitzar diagnòstics prenatals, conèixer si el fetus té o pot sofrir una malaltia fins i tot abans de ser concebut o de ser implantat en l'úter.
 • 42. L'enginyeria genètica també ha permès desenvolupar una medicina molecular, encaminada a assolir guariments definitius de les malalties hereditàries: la teràpia gènica. Aquesta teràpia consisteix en la inclusió de gens en el cos del pacient amb la finalitat de solucionar alguna “deficiència” en el seu genoma.
 • 43. Teràpia genètica Técnica in vivo Técnica ex vivo
 • 44. En la teràpia gènica s'implanta el gen sa en els teixits més afectats perquè pugui funcionar millor i millorar l'afectació clínica del pacient. S'utilitzen vectors vírics que es poden transferir: •Ex vivo: s'extruen algunes cèl·lules del teixit afectat, es cultiven i s'exposen al virus portador del gen. El virus infecta a les cèl·lules i els transgen s'inserta en l'ADN. Les cèl·lules transgèniques s'injecten en el cos del pacient per que que duguin a terme la seva funció normal. In vivo: el virus portador del transgen s'injecta directament en el cos del malalt i s'espera que arribi al teixit diana.
 • 45. L'aparent senzillesa d'aquest procés no és real. Tot i que s'ha aplicat aquesta teràpia en pacients concrets i en malalties concretes, no està generalitzada ni s'utilitza de manera sistemàtica per guarir cap malaltia. Avui en dia, només s'utilitza de manera experimental per tractar certes malalties genètiques que es coneixen molt bé, i amb protocols molt estrictes. S'han de solucionar problemes tècnics (s'ha de portar un gen específic a una cèl·lula específica) i de seguretat (els virus que es fan servir poden causar respostes immunològiques mortals o induir càncer).