Cèl·lules mare

429 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cèl·lules mare

  1. 1. CÈL·LULES MARELes cèl·lules mare són unes cèl·lules amb capacitat d’auto renovació, que els hi permetactuar com a un sistema reparador per al cos, substituint altres cèl·lules mentrelorganisme encara és viu.Cada dia, milions de cèl·lules moren i sónsubstituïdes per altres gracies a la divisió deles cèl·lules mare presents en els diferentsteixits. De cada cèl·lula mare que es divideix,n’apareix una que es diferencia, per tant perdla capacitat de reproduir-se, i una altre que esmanté cèl·lula mare, sense diferenciar-se. Hiha dos tipus de cèl·lules mare: les cèl·lulesmare embrionàries i les cèl·lules mare adultes.Es creu que en un futur les cèl·lules maretindran el potencial d’enfrontar-se a multitudde malalties humanes, com reparar teixits específics o substituir òrgans sencers. Tot iaixí, caldran molts anys dinvestigació per aconseguir-ho.CÈL·LULES MARE EMBIONÀRIESLes cèl·lules mare embrionàriessón aquelles que formen part dela massa cel·lular interna dunembrió de 4-5 dies dedat.Aquestes cèl·lules sóntotipotents, és a dir que podencréixer i formar qualsevolorganisme complet. Unacaracterística fonamental de lescèl·lules mare embrionàries és que poden mantenir-se (en lembrió o en determinadescondicions de cultiu) de forma indefinida, formant en dividir una cèl·lula idèntica aelles mateixes, i mantenint una població estable de cèl·lules mare.Aquest tipus de cèl·lules tenen avantatges i inconvenients. Avantatges:Es poden obtenir de les clíniques de fertilitat de manera fàcilPoden proporcionar una quantitat infinita de cèl·lules amb qualitats definidesamb només un llinatge cel·lularPoden crear qualsevol cèl·lula del cos
  2. 2. Desavantatges:- Difícils de controlar, per tant, la manera en què el tipus de cèl·lula tracti unamalaltia ha de ser optimitzada i definida correctament- Poden generar conflictes en el sistema immune de la persona- Aquells que pensen que la vida sinicia al moment de la concepció, indiquenque les investigacions en embrions humans no és ètic, independentment de sihi va haver o no consentiment per donar-losCÈL·LULES MARE DEL CORDÓ UMBILICALLes cèl·lules mare del cordó umbilical es consideren cèl·lules mare adultes, que espoden transformar en gairebé totes les cèl·lules.Es divideixen en:Hematopoyètiquesdonen origen als elements de la sang (glòbuls vermells,glòbuls blancs, plaquetes i altres)No hematopoyètiquesMensenquimals tenen la capacitat de diferenciar-se en diferents òrgans iteixits (os, cartílag, greix, fetge, neurones, pàncrees i múscul)Són molt més fàcils d’obtenir-ne en comparació amb les cèl·lules de la medul·la òssia.Tot i que les cèl·lules de la medul·la òssia actuen més ràpid que les cèl·lules del cordóumbilical, aquestes últimes no necessiten una compatibilitat al 100% amb el pacient.En canvi les altres sí.Altres avantatges de les cèl·lules de cordó umbilical són que la seva extracció no ésdolorosa, que es poden utilitzar amb altres membres de la família sense cap problema i
  3. 3. que són immunològicament immadures, el que vol dir que no necessiten unacompatibilitat al 100% amb el pacient.CÈL·LULES MARE REPROGRAMADES (IPS)Les IPSC són cèl·lules reprogramades apartir de cèl·lules adultes perquè tornin aun estat pluripotent. És a dir que derivenduna altra cèl·lula anterior que no éspluripotent, de cèl·lules ja diferenciades(adultes), amb una funció i una formadefinides. Les noves cèl·lules poden generarla majoria de teixits, ja que sónpluripotents.És una nova medicina en la qual els malalts es curaran a si mateixos amb les sevescèl·lules.Creació de les IPS1. Extreure cèl·lules adultes del pacient2. Transformar-les en cèl·lules mare3. Utilitzar-les per regenerar els seus teixits fets malbéAquestes cèl·lules re programades es generen als laboratoris.CÈL·LULES MARE ADULTESLes cèl·lules mare adultes sóncèl·lules mare no diferenciadestrobades entre cèl·lules diferenciadesdun teixit específic, normalmentmulti potents (ensenyes la foto).Actualment ja són emprades en elstractaments per un centenar demalalties i condicions. També sónanomenades cèl·lules maressomàtiques, ja que no cal queprovinguin de cèl·lules dadults sinó que també es troben en la mainada.Tots els teixits mantenen una reserva de cèl·lules que encara no shan especialitzat encap funció concreta (no shan diferenciat) i que no han perdut la capacitat dereproduir-se. Aquestes cèl·lules són les anomenades cèl·lules mare de teixit i es troben
  4. 4. en una quantitat més o menys gran segons els teixits. Per exemple, el teixit epitelial enconté moltes, mentre que al teixit nerviós són més escasses.La divisió duna daquestes cèl·lules genera dues cèl·lules filles que també són cèl·lulesmare de teixit. Aquestes noves cèl·lules poden romandre com a cèl·lules mare del teixiten qüestió o bé poden diferenciar-se i adquirir les estructures pròpies de les cèl·lulesadultes del teixit al qual pertanyen, esdevenint cèl·lules diferenciades plenamentfuncionals. Ara bé, quan es diferencien perden la capacitat de reproduir-se.Les cèl·lules mare de teixit són indiferenciades, però ja estan determinades, és a dir,només poden convertir-se en cèl·lules adultes del teixit del qual formen part. Enaquest sentit es diu que són oligopotents (oligo- és una forma prefixada del mot grecolígos, que significa ‘poc). És a dir, poden generar uns quants tipus cel·lulars, però nogaires.APLICACIONS MÈDIQUES: SITUACIÓ ACTUALLa medicina regenerativa és una especialitat mèdica que aplica la ciència de la vida permantenir, restaurar i millorar el funcionament dels òrgans i teixits del cos humàlesionats per malalties o traumatismes. Aquesta especialitat està formada per labiologia cel·lular, la microfabricació i la robòtica ha millorat la condició de moltespersones afectades per diferent malalties.Els centres de medicina regenerativa tenen com a objectiu investigar les cèl·lulesembrionàries humanes i la seva finalitat.Les cèl·lules mere adultes de la medul·la òssia i de la sang del cordó umbilical tenenmolta quantitat de cèl·lules mare i és convenient conservar-les en el naixement pertractar futures malalties del recent nascut. S’han estat utilitzant durant dècades pertractar pacients amb diferents malalties, sobretot la leucèmia i d’altres relacionadesamb la sang.Les cèl·lules del cordó umbilical són les responsables de formar les diferents cèl·lulesdel sistema immune y sanguini (glòbuls blancs, glòbuls vermells i plaquetes). Aquestescèl·lules comparteixen algunes característiques amb les de la medul·la òssia, per aixòsón més útils en quant a cures.Es poden utilitzar per curar malalties, fent transplantaments sense possibilitat derebuig immunològic i evitar possibles complicacions, com la mort del pacient.Es poden arribar a curar o millorar la situació del malalt de malalties hematològiques,cardiopaties cròniques o diabetis mellitus.
  5. 5. Malalties hematològiquesLa hematologia és la ciència que estudia la fisiologia i la patologia de la sang. Lescèl·lules mare poden diverses malalties que afecten la sang, com ho són les leucèmiesagudes i cròniques, anèmies refractàries, talasemia (anèmia hereditària), malalties enles que hi ha anormalitats hereditàries de les plaquetes, desordres del sistemaimmune...Cardiopaties cròniquesGràcies a les cèl·lules mare, hi ha malalties cardíaques que es poden arribar a curarmitjançant un procés que consisteix en implantar cèl·lules mare en l’òrgan afectat perla malaltia entre 30 i 90 dies i aconseguir que el funcionament cardíac millori, i per tantla qualitat de vida del pacient millora.La insuficiència cardíaca refractària i angina refractària poden ser tractades ambteràpia cel·lular.
  6. 6. Diabetis MellitusAquesta malaltia crònica degenerativa va ser tractada per primera vegada a Mèxic al2006, sota la direcció i coordinació de Sangre de Cordón S.A.La cura d’aquesta malaltia consisteix en implantar cèl·lules mare al pacient diabèticmitjançant el pàncrees, que inicien un procés de regeneració cel·lular.Hi ha estudis de Llatinoamèrica que mostren que el 84% dels pacients que han rebutaquest tractament, ja no necessiten insulina passats el 90 dies.Altres utilitats de les cèl·lules mareTambé són útil després dun accident o una malaltia degenerativa, quan molts pacientsnecessiten implants artificials pertractar les seves lesions òssies.Encara que són molt útils,aquestes solucions no sempreaconsegueixen reparar percomplet el problema i enocasions provoquen reaccionsindesitjades o la pèrdua dediverses peces, de manera que lainvestigació està tractant detrobar noves alternatives mésadequades.Una de les solucions que es plantegen són les cèl·lules reprogramades. Tot i que elsdubtes més importants que genera el treball amb IPS és la possibilitat que les cèl·lulesreprogramades formin tumors, per la qual cosa comprovar el seu funcionament a mig illarg termini és fonamental.Tot i que shan fet alguns estudis amb ratolins i sha vist que no hi ha rebuig cap aaquestes cèl·lules i aquesta cura és viable, encara fa falta investigar-hi més.
  7. 7. EstadístiquesActualment, hi ha més del 550 nens han sigut tractats amb les seves cèl·lules mare oamb les de germans.La leucèmia, diabetis infantil i paràlisis cerebral són les malalties que més bon resultathan donat amb els tractaments.APLICACIONS MÈDIQUES: PANORAMA DEL FUTURLes cèl·lules mare han creat moltes expectatives en la medicina de cara al futur. Hadonat pas a la medicina regenerativa, que pretén donar una cura a les malaltiescausades pel mal funcionament de les cèl·lules, teixits o òrgans, reemplaçant-los perun altre cèl·lula, teixit o òrgan funcional immunològicament compatible amb elpacient.També s’ha estat investigant amb cèl·lules mare adultes de les dents, i actualments’utilitzen per tractar malalties dentals. Es pensa que en un futur es podrà utilitzar perla reparació d’estructures de la dent, defectes craniofacials, regeneració d’unadentadura sencera i que podrà tractar la diabetis, lesions de la medul·la espinal,infarts, cremades, Parkinson, Alzheimer...De cara al futur, encara queden per descobrir quins són els factors que determinen siuna cèl·lula es converteix en un tipus de cèl·lula o en un altre.Els científics tenen per objectiu regenerar òrgans amputats, com ho fa l’axolot, unamfibi americà que es capaç de regenerar-se les extremitats, com es mostra en elprograma del “QuèQuiCom?”.
  8. 8. Alguns treballs recents han tractat de determinar quins són els perfils dexpressió degens, a nivell molecular, que permeten identificar les cèl·lules mare, utilitzanttecnologies com els «arrays» dexpressió (és una superfície sòlida a la qual suneix unacol·lecció de fragments dADN), i diferenciar cèl·lules mare de cèl·lules progenitores,amb menor potencialitat.Encara que no hem fet més que començar a utilitzar aquestes eines, sens dubte en elfutur ens permetran determinar quins gens són els responsables de mantenir lescèl·lules mare en el seu estat d’indiferència i quins senyals són capaços dinduir laproliferació i diferenciació daquestes cèl·lules mare i de generar així enormespossibilitats terapèutiques.LEGISLACIÓCada país te una legislació concretasobre la preservació de les cèl·lulesmare del cordó umbilical, segons onestà ubicat el laboratori. Per això, ésimportant conèixer la legislació del paísen el que et trobes, per saber que estàpermès fer i que no.A Espanya, la conservació de les cèl·lulesmare del cordó umbilical està regulada pel Real Decreto 1301/2006 del 10 denovembre de 2006, “pel qual s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per ladonació, obtenció, avaluació, processament, preservació, emmagatzematge idistribució de les cèl·lules y teixits humans”. A més a més, el Plan Nacional de SCU(Sangre del Cordón Umbilical), pretén:Informar a la població quins són els principals usos de les cèl·lules mare de SCUReconèixer les diferències de gestió i organització dels centresd’emmagatzematge per adaptar les més profitoses a les principals necessitatsIdentificar futurs requeriment d’emmagatzematgeRealitzar una aproximació econòmica del que suposarà l’ús de les cèl·lules deSCU a Espanya en un futurAnalitzar tot el procés de donació, per garantir qualitat i eficiència en el seu úsLa legislació espanyola, junt amb la Convención Española para la Protección de losDerechos Humanos y de la Dignidad del Ser Humano, prohibeix la creació d’embrionshumans amb finalitat d’investigar.Actualment, la Unió Europea no compte amb una legislació comuna que parli sobre laproducció y l’ús de les cèl·lules mare procedent d’embrions humans.

×