SlideShare a Scribd company logo
UNITAT 2:
El nostre planeta: la Terra
1. La Terra: un planeta dinàmic
1.1 L'atmosfera canvia
És la capa d'aire que envolta a la Terra.
S'ha mantingut per atracció gravitatòria.
Funcions:
Manté la temperatura adequada
Constitueix una barrera per les radiacions solars nocives (capa
d'ozó)
Conté gasos necessaris per a la vida
Composició de l'atmosfera: 78% nitrogen, 21% oxigen, 1% resta de
gasos.
El metà, el vapor d'aigua, el diòxid de carboni són responsables de
l'efecte hivernacle.
És dinàmica: l'aire està en moviment (brises, vent, huracans, etc)
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
1.2 Un planeta oceànic
La Terra té aigua líquida en la seva superfície i cicle de l'aigua:
Per estar a prop del Sol.
Per la major massa de la Terra (impedeix l'evaporació de l'aigua).
Per l'efecte hivernacle (impedeix la congelació).
El nostre planeta_la_terra
1.3 Meteorització, erosió, transport i sedimentació
Els processos geològics externs tenen el seu origen inicialment en l'energia
solar, que encalenteix i mou l'atmosfera i la hidrosfera.
L'aigua, l'aire mouen material sòlid des dels continents cap a les zones baixes
on es diposita: sedimentació.
Després de milions d'anys d'erosió, la Terra hauria de ser plana. Aleshores, per
què no ho és?
2. L'interior de la Terra
L’edat de la Terra és de 4600 milions d’anys.
El radi de la Terra és 6370 km.
Per poder comprendre com funciona la Terra, és necesari sebre com
és per dins, pel que fa a composició i a estructura.
Això és possible gràcies als mètodes d'estudi directes i indirectes.
Mètodes directes: Ens informen de la composició de les capes
superficials de la Terra. Estudi de les roques (volcans, mines) i
sondejos profunds.
Mètodes indirectes:
l'estructura interna:
alliberades en els
característiques dels
etc.

Proporcionen dades sobre la composició i
sismologia (estudi de les ones sísmiques
terratrèmols, que permeten conèixer les
materials que travessen), estudis de densitat,
El nostre planeta_la_terra
Les ones sísmiques originades pels terratrèmols travessen l'interior del
planeta i, modifiquen la direcció i la velocitat si canvia el medi pel qual es
propaguen.
Ones P (longitudinals o primàries): són les més ràpides. Es transmeten per
sòlids i líquids. Es propaguen fent vibrar les partícules en la direcció de
propagació de l'ona. Velocitat de 5,5 a 13,5 Km/s.
Ones S (transversals o secundàries): són més lentes. Només es propaguen
per sòlids. Fan vibrar les partícules en direcció perpendicular a la de
propagació. Velocitat de 4 a 8 km/s
Ones P

Ones S
Cada canvi brusc en la velocitat de les ones assenyala una
variació en l'estructura terrestre i ens informa sobre les propietats
físiques (densitat, rigidesa) dels materials més profunds.
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
Estructura interna de la Terra, segons la propagació de les
ones sísmiques
Model estàtic: determina quins són els diversos materials que formen
l'interior de la Terra. Estableix que la Terra està formada per escorça (1070 km, formada per elements lleugers), mantell (2900 km, elements més
densos: Fe i Mg) i nucli (més dens: Fe, S i Ni).
Model dinàmic: estudia les propietats mecàniques dels material i divideix
la Terra en litosfera (escorça+mantell superior), astenosfera (mantell
fluid), mesosfera i endosfera.
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
La litosfera és la capa dinàmica més íntimament relacionada
amb la dinàmica interna de la Terra. Es defineix com l'escorça
(continental i oceànica) més la part superior del mantell que es
desplaça amb ella.
La placa tectònica és un fragment que forma part de la litosfera.
Aquest fragment es mou com un bloc rígid, contínuament
mogut pels corrents convectius del mantell superior.
El nostre planeta_la_terra
3. Wegener: els continents en moviment
Alfred Wegener va presentar en el seu llibre “L'origen dels continents i els
oceans” les bases d'una teoria de la deriva dels continents que suggeria
que fa aproximadament 200 milions d'anys hi hagué una única massa
continental anomenada Pangea que començà a dividir-se en fragments que
s'anaren allunyant els uns dels altres lentament fins arribar a la posició
actual.
Wegener no va poder explicar el mecanisme responsable del moviment dels
continents.
Van haver de transcórrer 50 anys perquè les seves idees fossin preses en
consideració coma a base per a teories modernes.
Proves de la deriva dels continents (Wegener)
Geogràfiques: Es basen en la correspondència entre les
línies costaneres (a nivell dels límits entre plaques)
separades per mars.
Paleontològiques: S’han trobat fòssils idèntics en diferents
continents, la qual cosa només s’explica si les regions ara
allunyades van estar unides en el passat, i després es van
dividir.
Messosaurus
Geològiques i tectòniques: Si s’uneixen els
continents, s’observa que els tipus de roques, la
seva antiguitat i les grans serralades tenen una
continuïtat que només s’explica si es van formar amb
els continents units.
Montes Escandinavos

Apalaches
Paleoclimàtiques: Existien zones a la Terra els climes de les
quals no coincidien amb els que tingueren al passat. La
presència de restes coral·lines en zones actualment fredes de
l'hemisferi nord ens indica una posició molt més meridional
d'aquestes masses continentals.
4. De la deriva continental a la tectònica global
Entre la teoria de la deriva dels continents i la teoria de la tectònica de plaques,
establerta en els anys seixanta del segle passa, es van estudiar i cartografiar els fons
marins:
●

Es descobreixen grans serralades, les dorsals oceàniques.

A les dorsals l'escorça oceànica està acabada de formar (les roques volcàniques
són més joves) i l'edat de les roques va creixent de manera simètrica a banda i banda
de la dorsal oceànica.
●

Es proposa que el fons oceànic es forma a les dorsals a partir del magma que
ascendeix de zones més profundes i eixamplen els oceans. Així va ser com es van
separar Europa i Àfrica de les Amèriques.
●
Si es localitzen els focus sísmics i els volcans sobre un mapa, s'observa que no
es distribueixen a l'atzar sinó que estan alineats.
Això suggereix: escorça fragmentada en grans plaques litosfèriques i que és en
les seves vores on es produeix aquesta activitat volcànica i sísmica.
El nostre planeta_la_terra
Tectònica de plaques
La Teoria de la Tectònica de Plaques, sorgida en els anys 60, és
una teoria unificadora de la dinàmica global del planeta en
integrar l'evolució dels continents i dels fons oceànics i explicar
processos geològics com a formació de serralades, vulcanisme i
sismicitat, a més de la distribució dels mateixos.
És la teoria que explica l'estructura i dinàmica de la superfície de la
Terra.
Estableix que la litosfera està fragmentada en una sèrie de plaques
que es desplacen sobre el mantell terrestre.
La litosfera és arrossegada pel moviment convectiu del mantell
situat per davall.
Aquesta teoria també descriu el moviment de les plaques, les seves
direccions i interaccions. Està formada per 12 grans plaques i en
microplaques.
El nostre planeta_la_terra
Observant el mapa tectònic veiem que hi ha tres tipus de plaques segons la
seva composició:
• Les plaques oceàniques: compostes per litosfera oceànica. En són
exemples la placa pacífica, la de Cocos i la de Nazca.
• Les plaques continentals: compostes per litosfera continental. La placa
aràbica n'és l’exemple.
• Les plaques mixtes: compostes per litosfera continental i oceànica. La
majoria de plaques són mixtes com l’australiana, la sud-americana, africana,
eurasiàtica, antàrtica...
5. La màquina Terra
El “magatzem tèrmic” localitzat en el nucli escalfa prou el mantell
perquè es produeixin corrents de convecció: els materials calents
pugen i els freds baixen. Aquesta agitació tèrmica mou la
litosfera i la trenca en plaques.
Els límits de les plaques són zones en les quals dues o més
plaques entren en contacte i interactuen entre elles --> donen
lloc a una intensa activitat geològica: vulcanisme, sismicitat,
compressió dels materials, etc.
Entre les plaques tectòniques podem considerar tres tipus de
límits entre elles:
• Convergents
• Divergents
• De transformació
El nostre planeta_la_terra
Els moviments divergents formen vores constructives creant
litosfera oceànica nova (dorsals oceàniques).
El moviment de les dues plaques que es separen obre fractures entre
ambdues, que són emplenades contínuament per roques foses
procedents del mantell superior. Quan aquests materials fosos
arriben a la superfície, se solidifiquen i formen fragments de nova
litosfera.
Zones amb intens vulcanisme. Islàndia.
Els moviments convergents formen vores destructives (es destrueix
litosfera oceànica) i de col·lisió (en la qual hi ha col·lisió entre
continents).
En les vores destructives s'origina la major part dels terratrèmols i
volcans de la terra.
Les col·lisions entre plaques originen l'elevació de cadenes
muntanyoses.
• Convergència entre dues plaques de litosfera oceànica: es
destrueix litosfera oceànica, vulcanisme submarí molt intens, es
formen arcs d'illes volcàniques. Filipines, Japó.
• Convergència entre una placa de litosfera oceànica i una altra
de litosfera continental: litosfera oceànica s'introdueix sota la
continental i la deforma, generant una cadena muntanyosa paral·lela
a la vora conevergent. Terratrèmols i magmatime freqüent. Serralada
dels Andes.
• Convergència entre dues plaques de litosfera continental: en
col·lisionar dues plaques de la litosfera continental cap no penetra en
el mantell a causa de la seva baixa densitat. Produeixen l'elevació i
deformació de la zona. Himalaia, Pirineus, Alps.
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra
Els moviments de cisallament formen vores passives.
Les vores amb moviment lateral separen les plaques que llisquen
lateralment l'una respecte de l'altra. Es tracta de fractures
anomenades falles transformants.
Com que en aquestes vores no es crea ni es destrueix litosfera, es
denominen vores passives. Són zones molt inestables amb
abundants terratrèmols.
El nostre planeta_la_terra
El nostre planeta_la_terra

More Related Content

What's hot

Estructura Interna I Tectònica De Plaques
Estructura Interna I Tectònica De PlaquesEstructura Interna I Tectònica De Plaques
Estructura Interna I Tectònica De Plaques
donamjocjm
 
Tectplaques
TectplaquesTectplaques
Tectplaques
pasherco
 
Tema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continentsTema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continents
Quim Martí
 
Tectonica de plaques
Tectonica de plaquesTectonica de plaques
Tectonica de plaques
bertachico
 
Treball alex (plaques tectóniques)2
Treball alex  (plaques tectóniques)2Treball alex  (plaques tectóniques)2
Treball alex (plaques tectóniques)2
rafamoriel
 
Tipus de vores litosfèriques
Tipus de vores litosfèriquesTipus de vores litosfèriques
Tipus de vores litosfèriques
Raquel Ibáñez
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESOEstructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Mireia Llobet
 
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUESUD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
acases2
 
Tectònica De Plaques
Tectònica De PlaquesTectònica De Plaques
Tectònica De Plaques
Grb RB
 
1 la litosfera un element dinàmic
1 la litosfera un element dinàmic 1 la litosfera un element dinàmic
1 la litosfera un element dinàmic
bertachico
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 
La teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniquesLa teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniques
izcprof
 

What's hot (17)

Estructura Interna I Tectònica De Plaques
Estructura Interna I Tectònica De PlaquesEstructura Interna I Tectònica De Plaques
Estructura Interna I Tectònica De Plaques
 
Tectplaques
TectplaquesTectplaques
Tectplaques
 
Tema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continentsTema 1. El moviment dels continents
Tema 1. El moviment dels continents
 
Tectonica de plaques
Tectonica de plaquesTectonica de plaques
Tectonica de plaques
 
Treball alex (plaques tectóniques)2
Treball alex  (plaques tectóniques)2Treball alex  (plaques tectóniques)2
Treball alex (plaques tectóniques)2
 
CMC TECTÒNICA DE PLAQUES
CMC TECTÒNICA DE PLAQUESCMC TECTÒNICA DE PLAQUES
CMC TECTÒNICA DE PLAQUES
 
Tipus de vores litosfèriques
Tipus de vores litosfèriquesTipus de vores litosfèriques
Tipus de vores litosfèriques
 
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
 
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESOEstructura i dinàmica de la Terra 4ESO
Estructura i dinàmica de la Terra 4ESO
 
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUESUD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
 
Tectònica De Plaques
Tectònica De PlaquesTectònica De Plaques
Tectònica De Plaques
 
GEODINÀMICA II
GEODINÀMICA IIGEODINÀMICA II
GEODINÀMICA II
 
1 la litosfera un element dinàmic
1 la litosfera un element dinàmic 1 la litosfera un element dinàmic
1 la litosfera un element dinàmic
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 6 - Tectònica de plaques
 
Deriva continental
Deriva continentalDeriva continental
Deriva continental
 
La teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniquesLa teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniques
 

Viewers also liked

Revolució genètica
Revolució genèticaRevolució genètica
Revolució genètica
cbibi
 
La revolucio genetica
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen
 
Geodinámica externa
Geodinámica externaGeodinámica externa
Geodinámica externa
pbb123
 
T4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genèticaT4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genètica
cbibi
 
Activitats tema 3
Activitats tema 3Activitats tema 3
Activitats tema 3
cbibi
 
Ud6_activitats_resoltes
Ud6_activitats_resoltesUd6_activitats_resoltes
Ud6_activitats_resoltes
Joana Subirats Alvarez
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
Dani Ribo
 
Genomica nutricional
Genomica nutricionalGenomica nutricional
Genomica nutricional
Jess Venegas
 
Biotecnologia
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologia
scuadras
 
Proyecto genoma humano (cmc)
Proyecto genoma humano (cmc)Proyecto genoma humano (cmc)
Proyecto genoma humano (cmc)
makaciencia
 
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRACMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Epigenética y su impacto en la salud
Epigenética y su impacto en la saludEpigenética y su impacto en la salud
Epigenética y su impacto en la salud
Perlithaa M. Saanchez
 
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
clauciencias
 
La Revolución Genética
La Revolución GenéticaLa Revolución Genética
La Revolución Genética
Patribiogeo
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
Lurdes Morral
 
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacionalDe la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
Conferencia Sindrome Metabolico
 
Epigenética
EpigenéticaEpigenética
Epigenética
camimaa
 
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Rubi Medina
 
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICANUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
Jorge Hdz
 

Viewers also liked (20)

Revolució genètica
Revolució genèticaRevolució genètica
Revolució genètica
 
La revolucio genetica
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
 
Geodinámica externa
Geodinámica externaGeodinámica externa
Geodinámica externa
 
T4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genèticaT4 enginyeria genètica
T4 enginyeria genètica
 
Tema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª PartTema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª Part
 
Activitats tema 3
Activitats tema 3Activitats tema 3
Activitats tema 3
 
Ud6_activitats_resoltes
Ud6_activitats_resoltesUd6_activitats_resoltes
Ud6_activitats_resoltes
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
 
Genomica nutricional
Genomica nutricionalGenomica nutricional
Genomica nutricional
 
Biotecnologia
BiotecnologiaBiotecnologia
Biotecnologia
 
Proyecto genoma humano (cmc)
Proyecto genoma humano (cmc)Proyecto genoma humano (cmc)
Proyecto genoma humano (cmc)
 
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRACMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRA
 
Epigenética y su impacto en la salud
Epigenética y su impacto en la saludEpigenética y su impacto en la salud
Epigenética y su impacto en la salud
 
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
Clase x bloque iv epigenetica, genoma y tecnologia del adn 2015
 
La Revolución Genética
La Revolución GenéticaLa Revolución Genética
La Revolución Genética
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
 
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacionalDe la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
De la nutrigenómica y nutrigenética a la nutrición traslacional
 
Epigenética
EpigenéticaEpigenética
Epigenética
 
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
Nutrigenética, Nutrigenómica y Epigenética hacia una nutrición personalizada
 
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICANUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
NUTRIGENÓMICA Y NUTRIGENÉTICA
 

Similar to El nostre planeta_la_terra

Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTALBloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
bendinat2esoc
 
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
Margalida Colombàs
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
acases2
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
acases2
 
geodinamica_interna
 geodinamica_interna geodinamica_interna
geodinamica_interna
meryvilardi
 
2. estructura de la terra
2. estructura de la terra2. estructura de la terra
2. estructura de la terra
Loles Guixa
 
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapresentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AranAguilarSetin
 
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
leirecelada
 
Composició i estructura de l´interior terrestre
Composició i estructura de l´interior terrestreComposició i estructura de l´interior terrestre
Composició i estructura de l´interior terrestre
armugi
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
CC NN
 
Geodinamica
Geodinamica Geodinamica
Geodinamica
isra2
 
Presentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta TerraPresentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta Terra
xavier-escola
 
Voltem per la Terra
Voltem per la TerraVoltem per la Terra
Voltem per la Terra
annasoler79
 
L´activitat geològica interna
L´activitat geològica internaL´activitat geològica interna
L´activitat geològica interna
Anna Fané
 
Laderivacontinental
LaderivacontinentalLaderivacontinental
Laderivacontinental
dgraell
 
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
biogeovalldalba
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
jtaranc2
 

Similar to El nostre planeta_la_terra (20)

Interior de la terra
Interior de la terraInterior de la terra
Interior de la terra
 
Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTALBloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
Bloc 1. ORIGEN DE LA TERRA, LLUNA I TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL
 
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
Estructura i dinàmica interna de la Terra (4 ESO)
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
 
Plaques litosfèriques
Plaques litosfèriquesPlaques litosfèriques
Plaques litosfèriques
 
geodinamica_interna
 geodinamica_interna geodinamica_interna
geodinamica_interna
 
2. estructura de la terra
2. estructura de la terra2. estructura de la terra
2. estructura de la terra
 
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapresentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
presentacio geologiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
Pwp t1-terra planeta-canviant_1415.ppt (1)
 
Unitat 3 Lespai Que Ens Envolta
Unitat 3 Lespai Que Ens EnvoltaUnitat 3 Lespai Que Ens Envolta
Unitat 3 Lespai Que Ens Envolta
 
Composició i estructura de l´interior terrestre
Composició i estructura de l´interior terrestreComposició i estructura de l´interior terrestre
Composició i estructura de l´interior terrestre
 
Unitat 3
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
 
Dinàmica interna
Dinàmica internaDinàmica interna
Dinàmica interna
 
Geodinamica
Geodinamica Geodinamica
Geodinamica
 
Presentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta TerraPresentacions de grups_ planeta Terra
Presentacions de grups_ planeta Terra
 
Voltem per la Terra
Voltem per la TerraVoltem per la Terra
Voltem per la Terra
 
L´activitat geològica interna
L´activitat geològica internaL´activitat geològica interna
L´activitat geològica interna
 
Laderivacontinental
LaderivacontinentalLaderivacontinental
Laderivacontinental
 
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
Tema 2 tec tònica de plaques2012 13
 
Power plaques cmc2
Power plaques cmc2Power plaques cmc2
Power plaques cmc2
 

El nostre planeta_la_terra

 • 1. UNITAT 2: El nostre planeta: la Terra
 • 2. 1. La Terra: un planeta dinàmic 1.1 L'atmosfera canvia És la capa d'aire que envolta a la Terra. S'ha mantingut per atracció gravitatòria. Funcions: Manté la temperatura adequada Constitueix una barrera per les radiacions solars nocives (capa d'ozó) Conté gasos necessaris per a la vida Composició de l'atmosfera: 78% nitrogen, 21% oxigen, 1% resta de gasos. El metà, el vapor d'aigua, el diòxid de carboni són responsables de l'efecte hivernacle. És dinàmica: l'aire està en moviment (brises, vent, huracans, etc)
 • 5. 1.2 Un planeta oceànic La Terra té aigua líquida en la seva superfície i cicle de l'aigua: Per estar a prop del Sol. Per la major massa de la Terra (impedeix l'evaporació de l'aigua). Per l'efecte hivernacle (impedeix la congelació).
 • 7. 1.3 Meteorització, erosió, transport i sedimentació Els processos geològics externs tenen el seu origen inicialment en l'energia solar, que encalenteix i mou l'atmosfera i la hidrosfera. L'aigua, l'aire mouen material sòlid des dels continents cap a les zones baixes on es diposita: sedimentació. Després de milions d'anys d'erosió, la Terra hauria de ser plana. Aleshores, per què no ho és?
 • 8. 2. L'interior de la Terra L’edat de la Terra és de 4600 milions d’anys. El radi de la Terra és 6370 km. Per poder comprendre com funciona la Terra, és necesari sebre com és per dins, pel que fa a composició i a estructura. Això és possible gràcies als mètodes d'estudi directes i indirectes. Mètodes directes: Ens informen de la composició de les capes superficials de la Terra. Estudi de les roques (volcans, mines) i sondejos profunds. Mètodes indirectes: l'estructura interna: alliberades en els característiques dels etc. Proporcionen dades sobre la composició i sismologia (estudi de les ones sísmiques terratrèmols, que permeten conèixer les materials que travessen), estudis de densitat,
 • 10. Les ones sísmiques originades pels terratrèmols travessen l'interior del planeta i, modifiquen la direcció i la velocitat si canvia el medi pel qual es propaguen. Ones P (longitudinals o primàries): són les més ràpides. Es transmeten per sòlids i líquids. Es propaguen fent vibrar les partícules en la direcció de propagació de l'ona. Velocitat de 5,5 a 13,5 Km/s. Ones S (transversals o secundàries): són més lentes. Només es propaguen per sòlids. Fan vibrar les partícules en direcció perpendicular a la de propagació. Velocitat de 4 a 8 km/s Ones P Ones S
 • 11. Cada canvi brusc en la velocitat de les ones assenyala una variació en l'estructura terrestre i ens informa sobre les propietats físiques (densitat, rigidesa) dels materials més profunds.
 • 14. Estructura interna de la Terra, segons la propagació de les ones sísmiques Model estàtic: determina quins són els diversos materials que formen l'interior de la Terra. Estableix que la Terra està formada per escorça (1070 km, formada per elements lleugers), mantell (2900 km, elements més densos: Fe i Mg) i nucli (més dens: Fe, S i Ni). Model dinàmic: estudia les propietats mecàniques dels material i divideix la Terra en litosfera (escorça+mantell superior), astenosfera (mantell fluid), mesosfera i endosfera.
 • 18. La litosfera és la capa dinàmica més íntimament relacionada amb la dinàmica interna de la Terra. Es defineix com l'escorça (continental i oceànica) més la part superior del mantell que es desplaça amb ella. La placa tectònica és un fragment que forma part de la litosfera. Aquest fragment es mou com un bloc rígid, contínuament mogut pels corrents convectius del mantell superior.
 • 20. 3. Wegener: els continents en moviment Alfred Wegener va presentar en el seu llibre “L'origen dels continents i els oceans” les bases d'una teoria de la deriva dels continents que suggeria que fa aproximadament 200 milions d'anys hi hagué una única massa continental anomenada Pangea que començà a dividir-se en fragments que s'anaren allunyant els uns dels altres lentament fins arribar a la posició actual. Wegener no va poder explicar el mecanisme responsable del moviment dels continents. Van haver de transcórrer 50 anys perquè les seves idees fossin preses en consideració coma a base per a teories modernes.
 • 21. Proves de la deriva dels continents (Wegener) Geogràfiques: Es basen en la correspondència entre les línies costaneres (a nivell dels límits entre plaques) separades per mars.
 • 22. Paleontològiques: S’han trobat fòssils idèntics en diferents continents, la qual cosa només s’explica si les regions ara allunyades van estar unides en el passat, i després es van dividir. Messosaurus
 • 23. Geològiques i tectòniques: Si s’uneixen els continents, s’observa que els tipus de roques, la seva antiguitat i les grans serralades tenen una continuïtat que només s’explica si es van formar amb els continents units. Montes Escandinavos Apalaches
 • 24. Paleoclimàtiques: Existien zones a la Terra els climes de les quals no coincidien amb els que tingueren al passat. La presència de restes coral·lines en zones actualment fredes de l'hemisferi nord ens indica una posició molt més meridional d'aquestes masses continentals.
 • 25. 4. De la deriva continental a la tectònica global Entre la teoria de la deriva dels continents i la teoria de la tectònica de plaques, establerta en els anys seixanta del segle passa, es van estudiar i cartografiar els fons marins: ● Es descobreixen grans serralades, les dorsals oceàniques. A les dorsals l'escorça oceànica està acabada de formar (les roques volcàniques són més joves) i l'edat de les roques va creixent de manera simètrica a banda i banda de la dorsal oceànica. ● Es proposa que el fons oceànic es forma a les dorsals a partir del magma que ascendeix de zones més profundes i eixamplen els oceans. Així va ser com es van separar Europa i Àfrica de les Amèriques. ●
 • 26. Si es localitzen els focus sísmics i els volcans sobre un mapa, s'observa que no es distribueixen a l'atzar sinó que estan alineats. Això suggereix: escorça fragmentada en grans plaques litosfèriques i que és en les seves vores on es produeix aquesta activitat volcànica i sísmica.
 • 28. Tectònica de plaques La Teoria de la Tectònica de Plaques, sorgida en els anys 60, és una teoria unificadora de la dinàmica global del planeta en integrar l'evolució dels continents i dels fons oceànics i explicar processos geològics com a formació de serralades, vulcanisme i sismicitat, a més de la distribució dels mateixos. És la teoria que explica l'estructura i dinàmica de la superfície de la Terra. Estableix que la litosfera està fragmentada en una sèrie de plaques que es desplacen sobre el mantell terrestre. La litosfera és arrossegada pel moviment convectiu del mantell situat per davall. Aquesta teoria també descriu el moviment de les plaques, les seves direccions i interaccions. Està formada per 12 grans plaques i en microplaques.
 • 30. Observant el mapa tectònic veiem que hi ha tres tipus de plaques segons la seva composició: • Les plaques oceàniques: compostes per litosfera oceànica. En són exemples la placa pacífica, la de Cocos i la de Nazca. • Les plaques continentals: compostes per litosfera continental. La placa aràbica n'és l’exemple. • Les plaques mixtes: compostes per litosfera continental i oceànica. La majoria de plaques són mixtes com l’australiana, la sud-americana, africana, eurasiàtica, antàrtica...
 • 31. 5. La màquina Terra El “magatzem tèrmic” localitzat en el nucli escalfa prou el mantell perquè es produeixin corrents de convecció: els materials calents pugen i els freds baixen. Aquesta agitació tèrmica mou la litosfera i la trenca en plaques. Els límits de les plaques són zones en les quals dues o més plaques entren en contacte i interactuen entre elles --> donen lloc a una intensa activitat geològica: vulcanisme, sismicitat, compressió dels materials, etc. Entre les plaques tectòniques podem considerar tres tipus de límits entre elles: • Convergents • Divergents • De transformació
 • 33. Els moviments divergents formen vores constructives creant litosfera oceànica nova (dorsals oceàniques). El moviment de les dues plaques que es separen obre fractures entre ambdues, que són emplenades contínuament per roques foses procedents del mantell superior. Quan aquests materials fosos arriben a la superfície, se solidifiquen i formen fragments de nova litosfera. Zones amb intens vulcanisme. Islàndia.
 • 34. Els moviments convergents formen vores destructives (es destrueix litosfera oceànica) i de col·lisió (en la qual hi ha col·lisió entre continents). En les vores destructives s'origina la major part dels terratrèmols i volcans de la terra. Les col·lisions entre plaques originen l'elevació de cadenes muntanyoses. • Convergència entre dues plaques de litosfera oceànica: es destrueix litosfera oceànica, vulcanisme submarí molt intens, es formen arcs d'illes volcàniques. Filipines, Japó. • Convergència entre una placa de litosfera oceànica i una altra de litosfera continental: litosfera oceànica s'introdueix sota la continental i la deforma, generant una cadena muntanyosa paral·lela a la vora conevergent. Terratrèmols i magmatime freqüent. Serralada dels Andes. • Convergència entre dues plaques de litosfera continental: en col·lisionar dues plaques de la litosfera continental cap no penetra en el mantell a causa de la seva baixa densitat. Produeixen l'elevació i deformació de la zona. Himalaia, Pirineus, Alps.
 • 38. Els moviments de cisallament formen vores passives. Les vores amb moviment lateral separen les plaques que llisquen lateralment l'una respecte de l'altra. Es tracta de fractures anomenades falles transformants. Com que en aquestes vores no es crea ni es destrueix litosfera, es denominen vores passives. Són zones molt inestables amb abundants terratrèmols.