บุญเลิศ อรุณพิบูลย, บุญเกียรติ เจตจํานงนุช
      ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาส...
เทคโนโลยี 2.0
 เทคโนโลยีตามแนวคิดของการพัฒนาเว็บไซต 2.0 (Web 2.0)
 เว็บ 2.0 คือ
   ยุคใหมของการพัฒนาเว็บไซต
   รู...
ประเด็นนาสนใจ
                                                      ...
Write ในความหมายของเว็บ 2.0 เปนไดทั้งการเขียนดวยมนุษย และโปรแกรม หรือระบบ
Web 1.0 : ตัดขาวหนังสือพิมพมาสแกนและเผยแพร
Web 2.0: ดึง RSS จากเว็บหนังสือพิมพมาแสดงผล
Web 1.0 : ตองใหเว็บมาสเตอรนําเขาเนื้อหาให
Web 2.0: นําเขางาย ผานเว็บ ทําไดดวยตนเอง
 วิธีการนําเขาที่งาย ไมต...
Web 1.0 : ไปดูหนังสือใหมไดที่เมนูอะไร หาไมเจอ
Web 2.0: สงหนาปก/รายการหนังสือไดดวย RSS
Web 1.0 : นําเขาไฟลไดทีละ 1 MB
Web 2.0: นําเขาไฟลไดทีละไมนอยกวา 50 MB
Web 1.0 : กิจกรรมสัมมนา ไปโรงแรม...อยางไรครับ
Web 2.0: นําแผนที่มาแสดงอัตโนมัติ
Web 1.0 : ทําเว็บมาตั้งนาน ไมติดอันดับ Google
Web 2.0: ติดอันดับ Google ไดภายใน 3 ชม.
 นํา CMS (Joomla, Drupal) หรือ Wo...
© Shantanu Adhicary, Final Year Industrial Engg. |
      2008-2009 | With Inputs from: Narayanan Hariharan:
     ...
Knowledge, Infrastructure, Security
พัฒนาบางสวน
 หองสมุดสตางคฯ
 http://stang.sc.mahidol.ac.th/
   เว็บหองสมุดยังเปน Web 1.0
   แตเพิ่ม Wordpress เป...
http://www.libraryhub.in.th
 วันที่ 8 ส.ค. เวลา 13.00 – 17.00 ณ หองสมุดสตางคฯ
ฐานะผูรู และผูใช
   
ฐานะผูนําระบบมาประยุกต
ฐานะผูรวมพัฒนา
    
ฐานะผูพฒนา
      ั
การบริการ/ระบบงานอยูในรูปแบบออนไลน
                
 จัดเก็บเว็บไซตยอดนิยมดวย Delicious
 ทํางานออนไล...
Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม
ปรับแตงไดตามตองการ
ผสานดวย Extension ที่หลากหลาย
Content Management System
  Joomla, Drupal
  http://www.cmsmatrix.org
  http://trends.google.com
พัฒนาเว็บไซตไดงาย ร...
Blog == Web Log
สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงานฉบับออนไลน
      
จุดเดนเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag
http://www...
สรางสรรคความรูออนไลน ประยุกตใชงานไดหลากหลาย
เนนสาระมากกวารูปแบบ
 MediaWiki, Dokuwiki, TWiki
 http://www.wikimat...
รวมกัน
เปดใจ      สรางสรรค

  เลือกใชให     มาตรฐานเปน
  เหมาะสม        ตัวนํา
แหลงขอมูล
 http://stks.or.th
 http://stks.or.th/blog
 http://stks.or.th/wiki
 http://stks.or.th/elearning
Web 2.0 to LIbrary 2.0
Web 2.0 to LIbrary 2.0
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 to LIbrary 2.0

2,978 views

Published on

เทคโนโลยี 2.0 กับการปรับเปลี่ยนการบริการห้องสมุดสู่ Library 2.0

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,219
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 to LIbrary 2.0

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย, บุญเกียรติ เจตจํานงนุช ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) http://stks.or.th, boonkiat@nstda.or.th
 2. 2. เทคโนโลยี 2.0 เทคโนโลยีตามแนวคิดของการพัฒนาเว็บไซต 2.0 (Web 2.0) เว็บ 2.0 คือ ยุคใหมของการพัฒนาเว็บไซต รูปแบบการพัฒนาเว็บไซตทใหความสําคัญกับ “ผูใชเว็บ” มากกวา “ผูพัฒนา” หรือ “เจาของ ี่ เว็บไซต” แนวคิดการพัฒนาเว็บที่ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธ การทํางานรวมกัน การผสานความ รวมมือทั้งโครงสรางพืนฐาน ระบบ ซอฟตแวร และเนื้อหาเว็บ ้ การปรับเว็บไซตจากการใหขอมูลเพียงทางเดียว เปนการใหบริการและขอมูลที่ “ผูใช” เขาถึง ไดงายและรวมสราง แกไข
 3. 3. ประเด็นนาสนใจ หนังสือแนะนํา ตัดขาวหนังสือพิมพ ใหเขาที่เมนู ..... เว็บไซตมีคนเขาชม สแกนแลวนําเขาเว็บ มากนอยเพียงใด ผูเขาชมมีพฤติกรรม การเขาชมอยางไร ผลงานวิชาการจาก Scopus/ISI ตองรอคํารองขอ แลวคอยคนให เนื้อหาใดในเว็บไซตที่ มีการเขาชมมากที่สุด คําคนจากผูใช คือคําใดบาง จะเผยแพรเนื้อหาผานเว็บใชไหม สงมาสิ
 4. 4. Write ในความหมายของเว็บ 2.0 เปนไดทั้งการเขียนดวยมนุษย และโปรแกรม หรือระบบ
 5. 5. Web 1.0 : ตัดขาวหนังสือพิมพมาสแกนและเผยแพร Web 2.0: ดึง RSS จากเว็บหนังสือพิมพมาแสดงผล
 6. 6. Web 1.0 : ตองใหเว็บมาสเตอรนําเขาเนื้อหาให Web 2.0: นําเขางาย ผานเว็บ ทําไดดวยตนเอง วิธีการนําเขาที่งาย ไมตองเรียนรูภาษา HTML การทํางานเปน WYSIWYG แตกตองมาจากนโยบาย ็  ของหนวยงานที่ชดเจนวา ั “ใหสิทธิ์” นําเขาไดเอง หรือไม
 7. 7. Web 1.0 : ไปดูหนังสือใหมไดที่เมนูอะไร หาไมเจอ Web 2.0: สงหนาปก/รายการหนังสือไดดวย RSS
 8. 8. Web 1.0 : นําเขาไฟลไดทีละ 1 MB Web 2.0: นําเขาไฟลไดทีละไมนอยกวา 50 MB
 9. 9. Web 1.0 : กิจกรรมสัมมนา ไปโรงแรม...อยางไรครับ Web 2.0: นําแผนที่มาแสดงอัตโนมัติ
 10. 10. Web 1.0 : ทําเว็บมาตั้งนาน ไมติดอันดับ Google Web 2.0: ติดอันดับ Google ไดภายใน 3 ชม. นํา CMS (Joomla, Drupal) หรือ Wordpress หรือ Wiki มาพัฒนาเว็บ Search Engine Friendly ปรากฏผลบน Google ไดภายใน 3 ชม. ติดอันดับการสืบคน Google ไดงาย
 11. 11. © Shantanu Adhicary, Final Year Industrial Engg. | 2008-2009 | With Inputs from: Narayanan Hariharan: Director- The Mantra and Marta Kagan: Social 8/4/2009 Evangelist and Online Marketing Pro 12
 12. 12. Knowledge, Infrastructure, Security
 13. 13. พัฒนาบางสวน หองสมุดสตางคฯ http://stang.sc.mahidol.ac.th/ เว็บหองสมุดยังเปน Web 1.0 แตเพิ่ม Wordpress เปน ผูชวยประชาสัมพันธ
 14. 14. http://www.libraryhub.in.th วันที่ 8 ส.ค. เวลา 13.00 – 17.00 ณ หองสมุดสตางคฯ
 15. 15. ฐานะผูรู และผูใช  ฐานะผูนําระบบมาประยุกต ฐานะผูรวมพัฒนา  ฐานะผูพฒนา  ั
 16. 16. การบริการ/ระบบงานอยูในรูปแบบออนไลน  จัดเก็บเว็บไซตยอดนิยมดวย Delicious ทํางานออนไลนดวย Google Docs & Groups, Zoho, Gliffy, MindOmo ประกาศขาวรวมดวย Twitterfeed + Twitter + RSS Application ถังเก็บขอมูลออนไลน Scribd, SlideShare คลังภาพดวย Flicker
 17. 17. Open Source Software คือทางเลือกที่เหมาะสม ปรับแตงไดตามตองการ ผสานดวย Extension ที่หลากหลาย
 18. 18. Content Management System Joomla, Drupal http://www.cmsmatrix.org http://trends.google.com พัฒนาเว็บไซตไดงาย รวดเร็ว ทันใจ พรอมดวยเครื่องมือสําเร็จรูปที่ หลากหลาย ปรับแตงไดตามตองการ
 19. 19. Blog == Web Log สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงานฉบับออนไลน  จุดเดนเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag http://www.wordpress.org http://www.wordpress.com
 20. 20. สรางสรรคความรูออนไลน ประยุกตใชงานไดหลากหลาย เนนสาระมากกวารูปแบบ MediaWiki, Dokuwiki, TWiki http://www.wikimatrix.org http://www.wikipedia.org http://th.wikipedia.org http://en.wikipedia.org http://stks.or.th/wiki
 21. 21. รวมกัน เปดใจ สรางสรรค เลือกใชให มาตรฐานเปน เหมาะสม ตัวนํา
 22. 22. แหลงขอมูล http://stks.or.th http://stks.or.th/blog http://stks.or.th/wiki http://stks.or.th/elearning

×