SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์
               รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
                        ปี การศึกษา 2554
                ----------------------------------------------------
1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi
2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน)
    โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา


3. ชื่ อ สกุลผู้เสนอโครงงาน
    นางสาวขนิษฐา ชวดชุม          ชั้น ม.5/1      เลขที่ 23
4. ชื่ อครู ทปรึกษาโครงงาน
       ี่
    นางสมร ตาระพันธ์      ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
5. ชื่อครู ทปรึกษาโครงงานร่ วม (ถ้ ามี)
      ี่
    -
6. แนวคิด ทีมา และความสาคัญ
      ่
    ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นชีวตของเรามาก
        ั                                 ิ
ขึ้น ซึ่ งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวตในยุคข้อมูล
                                         ิ
ข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริ โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เปรี ยบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ตองการ เรายังต้องการเครื่ องมือที่จะสามารถสร้างเนื้ อหา
                        ้
และข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นตัวกลางคอยให้ขอมูลต่างๆ แก่
                   ่                       ้
ผูใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก
 ้
     ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านใน
ปัจจุบน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของ
    ั                            ั
การสื่ อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่ง
มีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลง
  ั
           ่       ่
ข้อมูลข่าวสารที่มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อการ
โฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าว
                 ้
เข้าสู่ ยคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรื อ Web 2.0 เป็ นยุคที่ทาให้อินเทอร์ เน็ตมีศกยภาพในการใช้งาน
     ุ                                          ั
มากขึ้นเน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์
          ู้
      จุดกาเนิ ดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มี
                                     ุ
การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปัจจุบน Social Network Website ต่าง ๆ
                            ้       ่     ั
ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่วา
                    ู้                                   ่
จะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ ขอมูลในรู ปแบบต่างๆ
                                  ้
      ในเรื่ องของเนื้ อหาความรู ้เกี่ยวกับ......(เรื่ องที่นกเรี ยนนามาทาบทเรี ยน หรื อเนื้อหาในเว็บบล็อก)
                                 ั
นั้น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับ สื่ อเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น wifi
      ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้
             ้ั
ในการเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง wifi .เพื่อศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ดงกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป
            ้                             ั    ู้


7. วัตถุประสงค์

    7.1 เพือศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi .
        ่
    7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ wifi .
    7.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา
                                       ้
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น
                        ่
    7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป
                                  ้   ่
8. หลักการและทฤษฎี
     1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)
     เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นเว็บไซต์สาหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่ องราวประจาวันเพื่อสื่ อสารความรู ้สึก
นึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่ องที่ผเู ้ ขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ
ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ ด และเนื่ องจากความจริ งใจและอิสระทางความคิดที่
                ่
สื่ อสารออกไป ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็ นการบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของ
ผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดีทีเดียว จึงทาให้บล็อกเป็ นสื่ อที่นิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ ในนานาประเทศ
2. ประเภทของเว็บบล็อก

2.1 บล็อกส่ วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก

2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก

2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com

2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ

2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม

2.6 มี เดี ย บล็ อก(Media Blog) เป็ นบล็อ กที่ วิ เคราะห์ สื่ อ ต่ า งๆ สารคดี แ ละสิ่ ง ที่ เกี่ ย วกับ สื่ อ เช่ น
                  ั ่
oknation.net/blog/black ของสุ ทธิ ชย หยุน

2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ อง
ซุ บซุ ดารา กองถ่าย ฯลฯ

2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อก
เป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน

2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง

     3. เว็บไซต์ ทให้ บริการเว็บบล็อก
           ี่
www.blogger.com            www.exteen.com
www.mapandy.com            www.buddythai.com
www.imigg.com             www.5iam.com
www.blogprathai.com          www.ndesignsblog.com
www.idatablog.com           www.inewblog.com
www.onblogme.com           www.freeseoblogs.com
www.sumhua.com            www.diaryi.net
www.istoreblog.com          www.skypream.com
www.thailandspace.com         www.sungson.com
www.gujaba.com          www.sabuyblog.com
www.ugetblog.com         www.jaideespace.com
www.maxsiteth.com        www.my2blog.com
9. ขอบเขตของโครงงาน
    1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi
    2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
        2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
       2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com
       2.3 เว็บไซต์ท่ีใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com
www.google.com
       2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ
PhotoScape2.0


10. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
                              ระยะเวลาดาเนินงาน
                        เดือนสิ งหาคม      เดือนกันยายน
 ที่     ขั้นตอนการดาเนินงาน
                          สัปดาห์ที่        สัปดาห์ที่
                       1   2 3 4 1 2
 1   คิดหัวข้อโครงงาน           
 2   ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล         
 3   จัดทาโครงร่ างเพื่อนาเสนอ       
 4   ปฏิบติการจัดทาโครงงาน
      ั                    
    นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
 5                         
    ของโครงงานครั้งที่ 1
    นาเสนอรายงานความก้าวหน้า              
 6
    ของโครงงานครั้งที่ 2
7   ปรับปรุ ง ทดสอบ                          
  6   จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน                           
  8   ประเมินผลงาน                                   
  9   นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog                              


10. สถานทีดาเนินงาน
     ่
     ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย
                          ู

11. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
    ่
     11.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi
     11.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ อง wifi
     11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา
                                    ้
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น
                        ่
     11.4 สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป
                               ้   ่
                    ่
เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้
     11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

12. เอกสารอ้างอิง
http://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81

http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=571&name=content9&area=

                       ลงชื่อขนิษฐา ชวดชุม
                      (นางสาวขนิษฐา ชวดชุม)
                         ผูเ้ สนอโครงงาน                  ลงชื่อ.............................................
                       (นางสมร ตาระพันธ์)
                        ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน
ขนิษฐา

More Related Content

What's hot

แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานShe's Mammai
 
อินทุอร
อินทุอรอินทุอร
อินทุอรMiw Inthuorn
 
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4Wormzaza Worthless
 

What's hot (7)

ัะีร
ัะีรัะีร
ัะีร
 
งาน
งานงาน
งาน
 
555555555555
555555555555555555555555
555555555555
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
 
อินทุอร
อินทุอรอินทุอร
อินทุอร
 
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4
โครงงานเทคโนโลยี 4 g 5.4
 

Viewers also liked

(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unijaneebitno
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)neebitno
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง102 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1Thanggwa Taemin
 
(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodineebitno
 
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.101 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1Thanggwa Taemin
 
(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еуneebitno
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1Thanggwa Taemin
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонијаneebitno
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1Thanggwa Taemin
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1Thanggwa Taemin
 
(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodineebitno
 
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)neebitno
 
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnostaneebitno
 
(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvoneebitno
 
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodineebitno
 
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvojneebitno
 

Viewers also liked (18)

(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง102 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
 
(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi
 
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.101 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
 
(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1
 
(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi
 
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
 
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
 
(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo
 
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
 
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
 

Similar to ขนิษฐา

Similar to ขนิษฐา (20)

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 
แบเสนอโครงงาน
แบเสนอโครงงานแบเสนอโครงงาน
แบเสนอโครงงาน
 
555555555555
555555555555555555555555
555555555555
 
555555555555
555555555555555555555555
555555555555
 
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำบทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำ
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่าง
 
แบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่างแบบเสนอโครงร่าง
แบบเสนอโครงร่าง
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
งาน
งานงาน
งาน
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงานแบบเสนอโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอโครงร่างโครงงาน
 
อินทุอร
อินทุอรอินทุอร
อินทุอร
 
11111111111
1111111111111111111111
11111111111
 

More from Thanggwa Taemin

07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1Thanggwa Taemin
 
07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1Thanggwa Taemin
 
06 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 106 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 1Thanggwa Taemin
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 105 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1Thanggwa Taemin
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 104 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1Thanggwa Taemin
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานThanggwa Taemin
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานThanggwa Taemin
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์Thanggwa Taemin
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1Thanggwa Taemin
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 

More from Thanggwa Taemin (11)

07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1
 
07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1
 
06 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 106 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 1
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 105 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 104 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงาน
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงาน
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 

ขนิษฐา

 • 1. แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปี การศึกษา 2554 ---------------------------------------------------- 1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi 2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา 3. ชื่ อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาวขนิษฐา ชวดชุม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23 4. ชื่ อครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ 5. ชื่อครู ทปรึกษาโครงงานร่ วม (ถ้ ามี) ี่ - 6. แนวคิด ทีมา และความสาคัญ ่ ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นชีวตของเรามาก ั ิ ขึ้น ซึ่ งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวตในยุคข้อมูล ิ ข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริ โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เปรี ยบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ตองการ เรายังต้องการเครื่ องมือที่จะสามารถสร้างเนื้ อหา ้ และข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นตัวกลางคอยให้ขอมูลต่างๆ แก่ ่ ้ ผูใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ้ ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต กาลังเป็ นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านใน ปัจจุบน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของ ั ั การสื่ อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่ง มีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลง ั ่ ่ ข้อมูลข่าวสารที่มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อการ
 • 2. โฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าว ้ เข้าสู่ ยคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรื อ Web 2.0 เป็ นยุคที่ทาให้อินเทอร์ เน็ตมีศกยภาพในการใช้งาน ุ ั มากขึ้นเน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ ู้ จุดกาเนิ ดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มี ุ การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปัจจุบน Social Network Website ต่าง ๆ ้ ่ ั ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่วา ู้ ่ จะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ ขอมูลในรู ปแบบต่างๆ ้ ในเรื่ องของเนื้ อหาความรู ้เกี่ยวกับ......(เรื่ องที่นกเรี ยนนามาทาบทเรี ยน หรื อเนื้อหาในเว็บบล็อก) ั นั้น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับ สื่ อเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น wifi ดังนั้น ผูจดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ ้ั ในการเผยแพร่ ขอมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง wifi .เพื่อศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ดงกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป ้ ั ู้ 7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพือศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi . ่ 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ wifi . 7.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 8. หลักการและทฤษฎี 1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นเว็บไซต์สาหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่ องราวประจาวันเพื่อสื่ อสารความรู ้สึก นึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่ องที่ผเู ้ ขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ ด และเนื่ องจากความจริ งใจและอิสระทางความคิดที่ ่ สื่ อสารออกไป ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็ นการบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของ ผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดีทีเดียว จึงทาให้บล็อกเป็ นสื่ อที่นิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ ในนานาประเทศ
 • 3. 2. ประเภทของเว็บบล็อก 2.1 บล็อกส่ วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม 2.6 มี เดี ย บล็ อก(Media Blog) เป็ นบล็อ กที่ วิ เคราะห์ สื่ อ ต่ า งๆ สารคดี แ ละสิ่ ง ที่ เกี่ ย วกับ สื่ อ เช่ น ั ่ oknation.net/blog/black ของสุ ทธิ ชย หยุน 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ อง ซุ บซุ ดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อก เป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง 3. เว็บไซต์ ทให้ บริการเว็บบล็อก ี่ www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com www.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.com www.skypream.com www.thailandspace.com www.sungson.com
 • 4. www.gujaba.com www.sabuyblog.com www.ugetblog.com www.jaideespace.com www.maxsiteth.com www.my2blog.com 9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ท่ีใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 10. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิ งหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่ างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบติการจัดทาโครงงาน ั  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2
 • 5. 7 ปรับปรุ ง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog  10. สถานทีดาเนินงาน ่ ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ู 11. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 11.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง wifi 11.2 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่ อง wifi 11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามา ้ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 11.4 สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ ่ เพื่อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์ 12. เอกสารอ้างอิง http://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81 http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=571&name=content9&area= ลงชื่อขนิษฐา ชวดชุม (นางสาวขนิษฐา ชวดชุม) ผูเ้ สนอโครงงาน ลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน