SlideShare a Scribd company logo
www.powiatkluczborski.pl
Informacja o wykonaniu
budżetu powiatu
kluczborskiego
za 2014 rok
www.powiatkluczborski.pl
Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za
2014 r. z podziałem na ich rodzaj
Rodzaj dochodu Plan na dzień
31.12.2014r.
Kwota wykonania planu na dzień
31.12.2014r.
Wykonanie w % % w stosunku
do całości wykonanych
dochodów
1 2 3 4 5
I. Dochody własne wypracowane
przez jednostki organizacyjne powiatu.
13 429 407,00 12 299 898,35 91,59 17
II. Udział w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa
8 642 416,00 8 787 482,32 101,68 12
III. Subwencja 30 528 025,00 30 528 025,00 100,00 43
z tego:
-część oświatowa 24 546 126,00 24 546 126,00 100,00 34
-cześć wyrównawcza 3 902 598,00 3 902 598,00 100,00 6
- część uzupełniająca 59 322,00 59 322,00 - 0
-cześć równoważąca 2 019 979,00 2 019 979,00 100,00 3
IV. Dotacje celowe 21 064 295,00 20 411 135,83 96,90 28
z tego:
-dotacje na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej
7 023 874,00 6 958 474,69 99,07 10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu
oraz otrzymane
na podstawie porozumień
14 040 421,00 13 452 661,14 95,81 18
Razem: 73 664 143,00 72 026 541,50 97,78 100
www.powiatkluczborski.pl
Tak prezentuje się to na wykresie:
www.powiatkluczborski.pl
Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego
w 2014 r. z podziałem na ich rodzaj
Wykonanie wydatków budżetu powiatu
kluczborskiego na dzień 31.12.2014 roku
Plan po zmianach.
Stan na 31.12.2014
Wykonanie na
dzień 31.12.2014
Udział % do
całości wydatków
1 2 3 4
Wydatki ogółem 82 771 898 79 908 598,14 100,00
Wydatki bieżące w tym 68 368 407 65 859 676,11 82,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 450 464 40 909 893,18 51,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 17 990 422 17 327 615,16
21,68
dotacje i subwencje 1 330 152 1 269 006,44 1,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 237 172 2 112 819,92 2,64
Wydatki na programy realizowane ze środków
z Unii Europejskiej 3 560 197 2 904 051,67
3,64
obsługa długu 1 800 000 1 336 289,74 1,67
Wydatki majątkowe 14 403 491 14 048 922,03 17,58
www.powiatkluczborski.pl
A tak prezentuje się to w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej na wykresach kołowych:
Przychody i rozchody w
2014 r.
www.powiatkluczborski.pl
§ Przychody / plan Wykonanie
%
wykonani
a
(3 : 2)
Rozchody / plan Wykonanie
%
wykonania
(6 : 5)
1 2 3 4 5 6 7
931 Przychody ze sprzedaży
innych papierów
wartościowych
7.000.000
7.000.000,00 100
Wykup innych papierów
wartościowych
500.000
0 0,00
950
Wolne środki o których
mowa w art.217
ust. 2 pkt 6 ustawy
7.234.019
7.234.019,45 100
Spłata otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów
4.626.264 4.625.960,33 100,00
Przychody ogółem
14.234.019
14.234.019,45 100 Rozchody ogółem
5.126.264
4.625.960,33 90,24
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA INWESTYCJE
7.622.679 zł
w tym: z RPO WO – 3,6 mln zł
z NPPDL – 3,6 mln
www.powiatkluczborski.pl
Inwestycje i Remonty
DROGI
 Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa
wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km
 KOSZT ZADANIA : 2.792 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 1.246 tys.
www.powiatkluczborski.pl
Inwestycje i Remonty
Remont drogi powiatowej Nr 1301O ( Byczyna- Bruny- DP1337O) w km 0+ 059-
13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O ( Miechowa- Proślice
-Brzózka-Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25
o długości 0,530km"
KOSZT ZADANIA : 4.708 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.354 tys.
www.powiatkluczborski.pl
Inwestycje i Remonty
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia
rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim
www.powiatkluczborski.pl
KOSZT ZADANIA : 3,61
mln
w tym dofinansowanie :
2,05 mln
w 2014 roku 3.268 tys.
Remont i przebudowa części budynku warsztatów
szkolnych ZSP nr 2
KOSZT ZADANIA:1.102 tys.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wyremontowano kolejne pomieszczenia w Warsztatach
Szkolnych . Urządzono w nich następujące pracownie:
-pracownia budownictwa,
-Pracownia elektryczno-samochodowo-mechatroniczna
-spawalnię elektryczna i gazową.
-pracownia obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej,
-pracownia samochodowa, pracownie CAD/CM/CNC
-pracownia multimedialna
Będą z nich korzystać nie tylko uczniowie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ale także dorośli na kursach kwalifikacyjnych. Na zakup
nowoczesnych maszyn i urządzeń do tych pracowni powiat zdobył dofinansowanie w ramach
projektu: „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”. Uczniowie i dorośli uczą się więc zawodu na sprzęcie, z którym zetkną się u swoich
pracodawców.
www.powiatkluczborski.pl
Unowocześnianie bazy ZSP Nr 2 CKU w
Kluczborku poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia
KOSZT ZADANIA :1.034 tys zł
Dofinansowanie: 879 tys.
www.powiatkluczborski.pl
Kształcenie zawodowe
Realizowaliśmy także projekt „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku
pracy”, w ramach którego utworzono pracownie:
• logistyczną w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
• hotelarsko – gastronomiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Kluczborku,
•gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym w Kluczborku
www.powiatkluczborski.pl
Zwiększenie efektywności energetycznej
w obiektach użyteczności publicznej
powiatu Kluczborskiego min. poprzez
wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych” w domach pomocy
społecznej.
KOSZT ZADANIA :1.881 TYS . ZŁ
Dofinansowanie z RPO WO w 2014 r – 903 tys.
www.powiatkluczborski.pl
Likwidacja barier architektonicznych w celu
umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w
pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
KOSZT ZADANIA :235 tys.
w tym dofinansowanie z PFRON 42 tys.
www.powiatkluczborski.pl
7 listopada 2014 r. oficjalnie otwarto utworzone przez
powiat przedszkole specjalne.
Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i
formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka.
Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z
autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w
powiecie i drugie w województwie.
Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w
Bogacicy.
KOSZT ZADANIA: 158 tys.
www.powiatkluczborski.pl
INFORMACJA O STANIE
POWIATU
www.powiatkluczborski.pl
www.powiatkluczborski.pl
 
Sesja Nr IV w dniu 11 lutego 2015 r.
- Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2014
rok,
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu
kluczborskiego w 2014 r.
www.powiatkluczborski.pl
Sesja Nr VI w dniu 26 marca 2015 r.
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kluczborku za rok 2014,
-Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w
Kluczborku za 2014 rok,
-Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
kluczborskiego za 2014 rok,
-Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego za rok 2014 ,
-Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu
kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. ,
- Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu
kluczborskiego.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zawiera
informację o stanie mienia Powiatu Kluczborksiego
Środki pozyskane ze źródeł
zewnętrznych
www.powiatkluczborski.pl
Lata
Budżet Państw
(dotacja na spłatę
zobowiązań SP
ZOZ)
RPO WO POKL NPPDL NFOŚ
Środki
pozyskane
przez PUP
Kluczbork
Razem
Dofinansowanie
Zewnętrzne
2011 3 770 773,53 535 218,67 3 155 829,85 2 072 700,00 9 534 522,05 zł
2012 7 377 380,25 517 415,30 936 770,37 2 585 600,00 2 857 200,00 14 274 365,92 zł
2013 819 466,59 2 166 524,78 806 945,44 2 913 000,00 6 705 936,81 zł
2014 4 012 008,00 2 976 989,00 4 422 450,00 4 838 900,00 16 250 347,00 zł
Razem 7 377 380,25 9 119 663,42 6 615 502,82 8 385 225,29 2 585 600,00 12 681 800,00 46 765 171,78 zł
INWESTYCJE 2011-2014
www.powiatkluczborski.pl
Lata Wartość Inwestycji
2011 12 653 948,71
2011 umowa z Siemens 9 000 000,00
2012 7 813 254,89
2013 7 449 847,79
2014 14 048 922,03
RAZEM 50 965 973,42
DŁUG POWIATU
Wysokość zadłużenia Powiatu na koniec :
•2010 Roku – 34.492.719 zł
•2014 Roku – 37.294.420 zł
Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2014 -2.801.701 zł
www.powiatkluczborski.pl
PODSUMOWANIE
• Wartość środków pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych -47 mln.
• Wartość środków zainwestowanych –
51 mln.
• Wzrost zadłużenia - 2,8 mln
www.powiatkluczborski.pl
Ranking Powiatów
Polskich
Jesteśmy na 10. miejscu w Rankingu Powiatów !!!!!
W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Powiat
kluczborski zajął 10 miejsce w kategorii powiatów do 120
tys. mieszkańców, wchodząc tym samym do grona 15
laureatów
www.powiatkluczborski.pl
Matryca pól strategicznych i operacyjnych
Pola strategiczne 1.
Przestrzeń, infrastruktura i środowisko
Pola strategiczne 2.
Kapitał ludzki
Pola strategiczne 3.
Przedsiębiorczości i kooperacja
Pole operacyjne 1.1.
Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja
i dystrybucja energii odnawialnej
Pole operacyjne 2.1.
Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia
i opieki społecznej do trendów
demograficzno-epidemiologicznych
Pole operacyjne 3.1.
Kreatywna przedsiębiorczość i
współpraca międzysektorowa
Pole operacyjne 1.2.
Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
Pole operacyjne 2.2
Uelastycznienie zasobów rynku pracy
Pole operacyjne 3.2.
Profesjonalna i skuteczna administracja
publiczna
Pole operacyjne 1.3.
Nowoczesna i konkurencyjna baza
edukacji
Pole operacyjne 2.3.
Budowanie nowoczesnej edukacji
dostosowanej do zmieniającej się
rzeczywistości
Pole operacyjne 1.4.
Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i
opieki społecznej
Pole operacyjne 2.4.
Rozwój kultury i zagospodarowanie czasu
wolnego
Pole operacyjne 1.5.
Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-
rekreacyjna
Pole operacyjne 1.6.
Wysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego
www.powiatkluczborski.pl
Dziękujemy za uwagę !!!!
www.powiatkluczborski.pl

More Related Content

What's hot

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
LGDPRYM11
 
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
gminasitkowkanowiny
 
Sprawozdanie dwup 2014
Sprawozdanie dwup 2014Sprawozdanie dwup 2014
Sprawozdanie dwup 2014
Fundacja "Merkury"
 
Prezentacja gmina-ostrow-2013
Prezentacja gmina-ostrow-2013Prezentacja gmina-ostrow-2013
Prezentacja gmina-ostrow-2013mateuszsurman
 
Prezentacja - Absolutorium 2020
Prezentacja - Absolutorium 2020Prezentacja - Absolutorium 2020
Prezentacja - Absolutorium 2020
bobbyl
 
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
bobbyl
 
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
Michal Kowalski
 
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
Michal Kowalski
 
Fundusz rady rodziców 2012 1
Fundusz rady rodziców 2012 1Fundusz rady rodziców 2012 1
Fundusz rady rodziców 2012 1rodzice301
 
Uwagi do Strategii Rozwoju
Uwagi do Strategii RozwojuUwagi do Strategii Rozwoju
Uwagi do Strategii Rozwoju
Fundacja "Merkury"
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
LGDPRYM11
 
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
Michal Kowalski
 
Do Rzeczy nr.1 2017
Do Rzeczy nr.1 2017Do Rzeczy nr.1 2017
Do Rzeczy nr.1 2017
LGDPRYM11
 
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiegoSpotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiegoUrząd Miasta Włocławek
 
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
LGDPRYM11
 
Do Rzeczy Nr. 2/2017
Do Rzeczy Nr. 2/2017Do Rzeczy Nr. 2/2017
Do Rzeczy Nr. 2/2017
LGDPRYM11
 
Do Rzeczy Nr. 3/2017
Do Rzeczy Nr. 3/2017 Do Rzeczy Nr. 3/2017
Do Rzeczy Nr. 3/2017
LGDPRYM11
 
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
LGDPRYM11
 

What's hot (20)

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2020
 
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
 
Sprawozdanie dwup 2014
Sprawozdanie dwup 2014Sprawozdanie dwup 2014
Sprawozdanie dwup 2014
 
Prezentacja gmina-ostrow-2013
Prezentacja gmina-ostrow-2013Prezentacja gmina-ostrow-2013
Prezentacja gmina-ostrow-2013
 
Prezentacja - Absolutorium 2020
Prezentacja - Absolutorium 2020Prezentacja - Absolutorium 2020
Prezentacja - Absolutorium 2020
 
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
10 lat Powiatu Kluczborskiego w UE
 
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
 
Slaskie
SlaskieSlaskie
Slaskie
 
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji 2010-2014
 
Fundusz rady rodziców 2012 1
Fundusz rady rodziców 2012 1Fundusz rady rodziców 2012 1
Fundusz rady rodziców 2012 1
 
Uwagi do Strategii Rozwoju
Uwagi do Strategii RozwojuUwagi do Strategii Rozwoju
Uwagi do Strategii Rozwoju
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5/2020
 
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
Podsumowanie I roku kadencji 2014-2018
 
Do Rzeczy nr.1 2017
Do Rzeczy nr.1 2017Do Rzeczy nr.1 2017
Do Rzeczy nr.1 2017
 
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiegoSpotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego
Spotkanie konsultacyjne - Strategia województwa kujawsko -pomorskiego
 
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
Wkładka informacyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
 
Do Rzeczy Nr. 2/2017
Do Rzeczy Nr. 2/2017Do Rzeczy Nr. 2/2017
Do Rzeczy Nr. 2/2017
 
Do Rzeczy Nr. 3/2017
Do Rzeczy Nr. 3/2017 Do Rzeczy Nr. 3/2017
Do Rzeczy Nr. 3/2017
 
Zachodniopomorskie
ZachodniopomorskieZachodniopomorskie
Zachodniopomorskie
 
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
Gazeta "Do Rzeczy" Nr.4
 

Similar to Wykonanie budżetu za 2014 rok

Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
bodek1
 
Powiat Kluczborski 2006-2010
Powiat Kluczborski 2006-2010Powiat Kluczborski 2006-2010
Powiat Kluczborski 2006-2010bobbyl
 
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rokBudżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rokbobbyl
 
Polski Ład w regionie słupskim
Polski Ład w regionie słupskimPolski Ład w regionie słupskim
Polski Ład w regionie słupskim
RadioGdansk
 
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014 Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
City of Gdansk
 
Polski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskimPolski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskim
RadioGdansk
 
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
Łukasz Konopko
 
Polski Ład w regionie lęborskim
Polski Ład w regionie lęborskimPolski Ład w regionie lęborskim
Polski Ład w regionie lęborskim
RadioGdansk
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
HejMielec
 
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanie
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanieBudżet Mielca 2010 - sprawozdanie
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanie
HejMielec
 
Powiat Staszowski Raport 2007-2009
Powiat Staszowski Raport 2007-2009Powiat Staszowski Raport 2007-2009
Powiat Staszowski Raport 2007-2009
Starostwo Powiatowe w Staszowie
 
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
City of Gdansk
 
Budżet miasta gdańska 2014
Budżet miasta gdańska 2014Budżet miasta gdańska 2014
Budżet miasta gdańska 2014
City of Gdansk
 
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
MadMuflon
 
Zal nr 1 sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
Zal nr 1  sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiegoZal nr 1  sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
Zal nr 1 sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
gdanskpl
 
Malopolskie i gminy gorskie
Malopolskie i gminy gorskieMalopolskie i gminy gorskie
Malopolskie i gminy gorskie
Grupa PTWP S.A.
 
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum KulturyProtokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
STNMO
 

Similar to Wykonanie budżetu za 2014 rok (20)

Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
Rozwoj pomorza zachodniego_2015_2016
 
Powiat Kluczborski 2006-2010
Powiat Kluczborski 2006-2010Powiat Kluczborski 2006-2010
Powiat Kluczborski 2006-2010
 
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rokBudżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
Budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok
 
Zuromin rpo
Zuromin rpoZuromin rpo
Zuromin rpo
 
Zuromin rpo
Zuromin rpoZuromin rpo
Zuromin rpo
 
Polski Ład w regionie słupskim
Polski Ład w regionie słupskimPolski Ład w regionie słupskim
Polski Ład w regionie słupskim
 
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014 Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
Prezentacja Budżetu Miasta Gdańska 2014
 
Polski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskimPolski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskim
 
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdfing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
ing_bsk_prezentacja_2q_2023_pl.pdf
 
Polski Ład w regionie lęborskim
Polski Ład w regionie lęborskimPolski Ład w regionie lęborskim
Polski Ład w regionie lęborskim
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Mielca 2010.
 
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanie
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanieBudżet Mielca 2010 - sprawozdanie
Budżet Mielca 2010 - sprawozdanie
 
Wof strategia2
Wof strategia2Wof strategia2
Wof strategia2
 
Powiat Staszowski Raport 2007-2009
Powiat Staszowski Raport 2007-2009Powiat Staszowski Raport 2007-2009
Powiat Staszowski Raport 2007-2009
 
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016
 
Budżet miasta gdańska 2014
Budżet miasta gdańska 2014Budżet miasta gdańska 2014
Budżet miasta gdańska 2014
 
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
Podsumowanie kampanii podatkowej w Krakowie 2022 r.
 
Zal nr 1 sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
Zal nr 1  sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiegoZal nr 1  sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
Zal nr 1 sprawozdanie z realizacji budzetu obywatelskiego
 
Malopolskie i gminy gorskie
Malopolskie i gminy gorskieMalopolskie i gminy gorskie
Malopolskie i gminy gorskie
 
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum KulturyProtokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
Protokół pokontrolny w Miejskim Centrum Kultury
 

Wykonanie budżetu za 2014 rok

 • 1. www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2014 rok
 • 2. www.powiatkluczborski.pl Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2014 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 31.12.2014r. Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2014r. Wykonanie w % % w stosunku do całości wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. 13 429 407,00 12 299 898,35 91,59 17 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 642 416,00 8 787 482,32 101,68 12 III. Subwencja 30 528 025,00 30 528 025,00 100,00 43 z tego: -część oświatowa 24 546 126,00 24 546 126,00 100,00 34 -cześć wyrównawcza 3 902 598,00 3 902 598,00 100,00 6 - część uzupełniająca 59 322,00 59 322,00 - 0 -cześć równoważąca 2 019 979,00 2 019 979,00 100,00 3 IV. Dotacje celowe 21 064 295,00 20 411 135,83 96,90 28 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 023 874,00 6 958 474,69 99,07 10 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień 14 040 421,00 13 452 661,14 95,81 18 Razem: 73 664 143,00 72 026 541,50 97,78 100
 • 4. www.powiatkluczborski.pl Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2014 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2014 roku Plan po zmianach. Stan na 31.12.2014 Wykonanie na dzień 31.12.2014 Udział % do całości wydatków 1 2 3 4 Wydatki ogółem 82 771 898 79 908 598,14 100,00 Wydatki bieżące w tym 68 368 407 65 859 676,11 82,42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 450 464 40 909 893,18 51,20 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 990 422 17 327 615,16 21,68 dotacje i subwencje 1 330 152 1 269 006,44 1,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 237 172 2 112 819,92 2,64 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 3 560 197 2 904 051,67 3,64 obsługa długu 1 800 000 1 336 289,74 1,67 Wydatki majątkowe 14 403 491 14 048 922,03 17,58
 • 5. www.powiatkluczborski.pl A tak prezentuje się to w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na wykresach kołowych:
 • 6. Przychody i rozchody w 2014 r. www.powiatkluczborski.pl § Przychody / plan Wykonanie % wykonani a (3 : 2) Rozchody / plan Wykonanie % wykonania (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000 7.000.000,00 100 Wykup innych papierów wartościowych 500.000 0 0,00 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.234.019 7.234.019,45 100 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.626.264 4.625.960,33 100,00 Przychody ogółem 14.234.019 14.234.019,45 100 Rozchody ogółem 5.126.264 4.625.960,33 90,24
 • 7. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA INWESTYCJE 7.622.679 zł w tym: z RPO WO – 3,6 mln zł z NPPDL – 3,6 mln www.powiatkluczborski.pl
 • 8. Inwestycje i Remonty DROGI  Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km  KOSZT ZADANIA : 2.792 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 1.246 tys. www.powiatkluczborski.pl
 • 9. Inwestycje i Remonty Remont drogi powiatowej Nr 1301O ( Byczyna- Bruny- DP1337O) w km 0+ 059- 13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O ( Miechowa- Proślice -Brzózka-Polanowice ) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km" KOSZT ZADANIA : 4.708 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.354 tys. www.powiatkluczborski.pl
 • 10. Inwestycje i Remonty Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie : 2,05 mln w 2014 roku 3.268 tys.
 • 11. Remont i przebudowa części budynku warsztatów szkolnych ZSP nr 2 KOSZT ZADANIA:1.102 tys. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wyremontowano kolejne pomieszczenia w Warsztatach Szkolnych . Urządzono w nich następujące pracownie: -pracownia budownictwa, -Pracownia elektryczno-samochodowo-mechatroniczna -spawalnię elektryczna i gazową. -pracownia obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, -pracownia samochodowa, pracownie CAD/CM/CNC -pracownia multimedialna Będą z nich korzystać nie tylko uczniowie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ale także dorośli na kursach kwalifikacyjnych. Na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do tych pracowni powiat zdobył dofinansowanie w ramach projektu: „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”. Uczniowie i dorośli uczą się więc zawodu na sprzęcie, z którym zetkną się u swoich pracodawców. www.powiatkluczborski.pl
 • 12. Unowocześnianie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia KOSZT ZADANIA :1.034 tys zł Dofinansowanie: 879 tys. www.powiatkluczborski.pl
 • 13. Kształcenie zawodowe Realizowaliśmy także projekt „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy”, w ramach którego utworzono pracownie: • logistyczną w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, • hotelarsko – gastronomiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, •gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Kluczborku www.powiatkluczborski.pl
 • 14. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w domach pomocy społecznej. KOSZT ZADANIA :1.881 TYS . ZŁ Dofinansowanie z RPO WO w 2014 r – 903 tys. www.powiatkluczborski.pl
 • 15. Likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym KOSZT ZADANIA :235 tys. w tym dofinansowanie z PFRON 42 tys. www.powiatkluczborski.pl 7 listopada 2014 r. oficjalnie otwarto utworzone przez powiat przedszkole specjalne. Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka. Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w powiecie i drugie w województwie.
 • 16. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy. KOSZT ZADANIA: 158 tys. www.powiatkluczborski.pl
 • 18. www.powiatkluczborski.pl   Sesja Nr IV w dniu 11 lutego 2015 r. - Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok, - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego w 2014 r.
 • 19. www.powiatkluczborski.pl Sesja Nr VI w dniu 26 marca 2015 r. -Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2014, -Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku za 2014 rok, -Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok, -Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego za rok 2014 , -Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. , - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kluczborskiego. - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zawiera informację o stanie mienia Powiatu Kluczborksiego
 • 20. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych www.powiatkluczborski.pl Lata Budżet Państw (dotacja na spłatę zobowiązań SP ZOZ) RPO WO POKL NPPDL NFOŚ Środki pozyskane przez PUP Kluczbork Razem Dofinansowanie Zewnętrzne 2011 3 770 773,53 535 218,67 3 155 829,85 2 072 700,00 9 534 522,05 zł 2012 7 377 380,25 517 415,30 936 770,37 2 585 600,00 2 857 200,00 14 274 365,92 zł 2013 819 466,59 2 166 524,78 806 945,44 2 913 000,00 6 705 936,81 zł 2014 4 012 008,00 2 976 989,00 4 422 450,00 4 838 900,00 16 250 347,00 zł Razem 7 377 380,25 9 119 663,42 6 615 502,82 8 385 225,29 2 585 600,00 12 681 800,00 46 765 171,78 zł
 • 21. INWESTYCJE 2011-2014 www.powiatkluczborski.pl Lata Wartość Inwestycji 2011 12 653 948,71 2011 umowa z Siemens 9 000 000,00 2012 7 813 254,89 2013 7 449 847,79 2014 14 048 922,03 RAZEM 50 965 973,42
 • 22. DŁUG POWIATU Wysokość zadłużenia Powiatu na koniec : •2010 Roku – 34.492.719 zł •2014 Roku – 37.294.420 zł Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2014 -2.801.701 zł www.powiatkluczborski.pl
 • 23. PODSUMOWANIE • Wartość środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych -47 mln. • Wartość środków zainwestowanych – 51 mln. • Wzrost zadłużenia - 2,8 mln www.powiatkluczborski.pl
 • 24. Ranking Powiatów Polskich Jesteśmy na 10. miejscu w Rankingu Powiatów !!!!! W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Powiat kluczborski zajął 10 miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców, wchodząc tym samym do grona 15 laureatów www.powiatkluczborski.pl
 • 25. Matryca pól strategicznych i operacyjnych Pola strategiczne 1. Przestrzeń, infrastruktura i środowisko Pola strategiczne 2. Kapitał ludzki Pola strategiczne 3. Przedsiębiorczości i kooperacja Pole operacyjne 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej Pole operacyjne 2.1. Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów demograficzno-epidemiologicznych Pole operacyjne 3.1. Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa Pole operacyjne 1.2. Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna Pole operacyjne 2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy Pole operacyjne 3.2. Profesjonalna i skuteczna administracja publiczna Pole operacyjne 1.3. Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji Pole operacyjne 2.3. Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości Pole operacyjne 1.4. Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej Pole operacyjne 2.4. Rozwój kultury i zagospodarowanie czasu wolnego Pole operacyjne 1.5. Atrakcyjna infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Pole operacyjne 1.6. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego www.powiatkluczborski.pl
 • 26. Dziękujemy za uwagę !!!! www.powiatkluczborski.pl