SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
การวัดผลและประเมินผล
ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
                            ่      ่
การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจานวนของสิงต่างๆ โดยใช้เครืองมืออย่างใด
  อย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข หรือสัญลักษณ์
การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งทีกระทาอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการ
                        ่
  เปรียบเทียบความสามารถของบุคคล
                          ่
การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจหรือวินิจฉัยต่างๆทีได้ จากการวัดผล
จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา
1.วัดผลเพื่อการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดุวานักเรียนไม่เข้าใจในเรืองอะไร
                                  ่           ่
  อย่างไร
2.วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนทีมความไม่เข้าใจในเรืองใด
                                   ่ ี        ่
3.วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถของนักเรียน
4.วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบ
  ความสามารถของนักเรียน
5.วัดเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนาผลทีได้มาตัดสิน
                       ่
่   ่
 เครืองมือทีใช้ในการวัดผล
1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาท
  สัมผัสของผูสงเกตโดยตรง
       ้ั
2.การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือ การพูดโต้ตอบกันอย่างมีจดหมาย  ุ
3.แบบสอบถาม คือ เป็ นเครืองมือชนิดหนึ่งทีนิยมใช้กนมาก โดยเฉพราะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์
               ่       ่  ั
              ่
4.การจัดอันดับ คือ เป็ นเครืองมือวัดผลให้นกเรียน หรือผูไ้ ด้รบแบบสอบถามเป็ นผูตอบโดยจัดอันดับ
                      ั         ั        ้
  ความสาคัญ หรือ จัดคุณภาพ
                                             ่ ั
5.ประเมินผลจากสภาพจริง คือ กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการทีนกเรียนทา
  การประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นกเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เป็ นผูคนพบและ ผลิต ความ รูนกเรียน
                     ั               ้้           ้ั
  ได้ฝึกปฎิบตจริง
       ัิ
ั             ่ ั
6.การวัดผลภาคปฎิบติ คือ เป็ นการวัดผลงานทีให้นกเรียนลงมือ ปฎิบติ ซึ้งสามารถวัดได้ทงกระบวนการ
                                  ั        ั้
  และผลงานในสถานการณ์จริง
7.การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน คือ เป็ นแนวทางการประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลทีครูและ ่
  ผูเ้ รียน ร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยกระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคเรียน
8.แบบทดสอบ คือ ชุดของคาถามหรือกลุมงาบนใดๆ ทีสร้างขึ้นเพื่อชักนาให้ผูถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม
                      ่       ่         ้
  หรือปฎิกิรยา โต้ตอบอย่างใดอย่าง หนึ่งออกมา ให้ สังเกต ได้
        ิ
                                         ่
9.การสังเกต คือ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส ต่างๆ ของผูสงเกตเป็ นเครืองมือ โดยเฉ
                                    ้ั
  พราะอย่าง ยิ่ง คือ ตา เพื่อดู หู เพื่อฟัง เก็บข้อมูลตามทีปรากฏโดยไม่แปล ความหมาย ของข้อมูลนัน
                              ่                 ้
  ตามความคิดของผูสงเกต ้ั
10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจดมุงหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นกระบวนการ
                   ุ ่
   ่
  สือสารระหว่างบุคคลสองคน หรือระหว่างบุคคลกับกลุมคนจานวนจากัด
                          ่
11.แบบสอบถามและแบบสารวจ คือชุดของคาถามทีสร้างขึ้นเพื่อ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้าน
                        ่
  ต่างๆ
12.แบบสารวจ คือเป็ นเครืองมือทีใช้กนมากชนิดหนึ่ง โดยปรกติจะประกอบด้วยบัญชีรายการสิงของ หรือ
             ่   ่ ั                         ่
  เรืองราวต่างๆ ทีจะให้ผตอบ ตอบในลักษณะให้เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งใน สองอย่างทีกาหนดให้เช่นมี ,
    ่      ่    ู้                         ่
  ไม่มี , ชอบ , ไม่ชอบ
การวิเคราะห์ขอมูล
       ้
    เป็ นกระบวนการนาข้อมูลซึ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัด
ระเบียบแยกประเภท
ลักษณะของข้อมูล
                   ่ ่
  1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลทีอยูในรูปจานวนเงิน หรือตัวเลข
                   ่ ่
  2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลทีไม่อยูในรูปของจานวนหรือตัวเลข
ประเภทการวิเคราะห์ขอมูล
           ้
  1.วิเคราะห์โดยไม่ใช้วธีการทางสถิติ
            ิ
  2.การวิเคราะห์โดยใช้วธีการทางสถิติ
             ิ
การประเมินผลทางการศึกษา
  กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรียนว่ามีคณภาพ
                               ุ
ดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
                     ่ ่
1.ผลการวัด ทาให้ทราบสภาพความจริงของสิงทีจะประเมิน ว่ามีปริมาณ
เท่าไรเพื่อนาข้อมูลไปพิจารณา
               ่          ่
2.เกณฑ์การพิจารณา ในการทีจะตัดสินใจหรือลงสรุปสิงใดจะต้องมีมาตาร
       ่ ่         ่ ่
ฐานสาหรับสิงทีจะเปรียบเทียบกับสิงทีได้จากการวัด
3.การตัดสินใจ เป็ นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผล การ
      ่
วัดระดับทีกาหนด
ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา
  การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง หรือแคบเพียงใดและครอบ
   ่ ้
คลุมสิงใดนันขึ้นอยูกบความเข้าใจและการมองภาพของคาว่าการศึกษา
          ่ ั
ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็ นการเรียน
การสอนในห้องเรียนเพียงประการ เดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมิน
เฉพราะในห้องเรียนเท่านัน แต่ถามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึง
            ้    ้
        ่
องค์ประกอบอืนๆการประเมินทางการศึกษาก็จะครอบคลุมองค์ประกอบ
Input ได้แก่ ตัวนักเรียนทังในแง่ของระดับสติปัญญา
               ้
Process ได้แก่ การวางแผนการดาเนินการ
Product หรือ Output ได้แก่ผลทีได้จากผลรวมของInput
                      ่
  ,Process
เช่นความรู ้ ความสามารถ สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม ทักษะในด้านต่างๆเป็ นต้น
ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา
 1.ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด
 2.ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่
 3.ช่วยกระตุนให้มีการเร่งลัดและปรับปรุง
        ้
 4.ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดาเนินงานในแต่ละขันตอน
                        ้
 5.ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
 6.เป็ นแนวทางในการดาเนินวิธีการในการดาเนินงาน ครังต่อไป
                          ้
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
        เป็ นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง เกณฑ์ทกาหนดไว้
                          ้            ี่
                    ่          ี่
  หรือไม่การประเมินต้องนาคะแนนทีได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ทกาหนดไว้
ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์
1.วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน
           ่
2.ข้อสอบมีความเทียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน
     ี่ ั              ี่ ้
3.เกณฑ์ทวดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ทอางอย่างมีความยุตธรรม  ิ
การประเมินแบบอิงกลุม
          ่

       เป็ นการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึ่งกับบุคคลอืน คือจาแนกคะแนน
                                       ่
  สูงสุด จนตาสุดแล้วจึงนาคะแนนเหล่านันมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินต่อ ไป
         ่            ้
ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม
                    ่ ่
1.ข้อสอบต้องมีคณภาพสูง มีความเชือมันและเทียงตรง
          ุ             ่
      ่
2.ข้อสอบทีใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทังหมด การประเมินจะต้องมีความยุตธรรม ตามสภาพความเป็ นจริง
                     ้              ิ
  ของผลการเรียน

More Related Content

What's hot

งานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะnwichunee
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8Nat Thida
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8josodaza
 
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลNavie Bts
 
teaching 7
teaching 7teaching 7
teaching 7sangkom
 
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพบทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพrubtumproject.com
 
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาNU
 
การวัดและประเมิลผล
การวัดและประเมิลผลการวัดและประเมิลผล
การวัดและประเมิลผลAnny Hotelier
 
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์Jirathorn Buenglee
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้poms0077
 
การประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริงmickyindbsk
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงkruteerapol
 
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้Chainarong Maharak
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาaumkpru45
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลmaymymay
 

What's hot (17)

งานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะ
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
นาว1
นาว1นาว1
นาว1
 
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
 
teaching 7
teaching 7teaching 7
teaching 7
 
งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8
 
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพบทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการวาดภาพ
 
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
 
การวัดและประเมิลผล
การวัดและประเมิลผลการวัดและประเมิลผล
การวัดและประเมิลผล
 
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์
ข้อสอบความคิดสร้างสรรค์
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 
การประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริง
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
 
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล
 

Viewers also liked

City Naksha Main App
City Naksha Main AppCity Naksha Main App
City Naksha Main Approhiteshd
 
Netequette
Netequette Netequette
Netequette My News
 
Social Studies Jeopardy
Social Studies JeopardySocial Studies Jeopardy
Social Studies Jeopardyguest197add
 
32nd World Congress of Internal Medicine 2014
32nd World Congress of Internal Medicine 201432nd World Congress of Internal Medicine 2014
32nd World Congress of Internal Medicine 2014Tenri Ashari Wanahari
 
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)Maelström
 
Up To Date Price List
Up To Date Price ListUp To Date Price List
Up To Date Price Listxerox4
 
Ip 1 powerpoint vincent brown
Ip 1 powerpoint vincent brownIp 1 powerpoint vincent brown
Ip 1 powerpoint vincent brownVincentB2003
 
El imperialismo. Tema 6
El imperialismo. Tema 6El imperialismo. Tema 6
El imperialismo. Tema 6Rafa Vega
 
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...Tenri Ashari Wanahari
 
Bab 3 iman subekti
Bab 3  iman subektiBab 3  iman subekti
Bab 3 iman subektiIman Subekti
 
Matematicas 9°- 2013
Matematicas 9°- 2013Matematicas 9°- 2013
Matematicas 9°- 2013PTAaTLANTICO
 
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
 
Project jam
Project jamProject jam
Project jamsnugdc
 

Viewers also liked (20)

City Naksha Main App
City Naksha Main AppCity Naksha Main App
City Naksha Main App
 
Exhabition photos
Exhabition photosExhabition photos
Exhabition photos
 
Netequette
Netequette Netequette
Netequette
 
Social Studies Jeopardy
Social Studies JeopardySocial Studies Jeopardy
Social Studies Jeopardy
 
Coursera Certificate: Pre-Calculus
Coursera Certificate: Pre-CalculusCoursera Certificate: Pre-Calculus
Coursera Certificate: Pre-Calculus
 
Conservation
ConservationConservation
Conservation
 
32nd World Congress of Internal Medicine 2014
32nd World Congress of Internal Medicine 201432nd World Congress of Internal Medicine 2014
32nd World Congress of Internal Medicine 2014
 
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)
C. G. Jung (Pavel „chasník“ Tatíček)
 
Up To Date Price List
Up To Date Price ListUp To Date Price List
Up To Date Price List
 
Ip 1 powerpoint vincent brown
Ip 1 powerpoint vincent brownIp 1 powerpoint vincent brown
Ip 1 powerpoint vincent brown
 
El imperialismo. Tema 6
El imperialismo. Tema 6El imperialismo. Tema 6
El imperialismo. Tema 6
 
Normas apa-2013
Normas apa-2013Normas apa-2013
Normas apa-2013
 
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...
Prospective development of rapid non-invasive Dengue virus detection method b...
 
Bab 3 iman subekti
Bab 3  iman subektiBab 3  iman subekti
Bab 3 iman subekti
 
Matematicas 9°- 2013
Matematicas 9°- 2013Matematicas 9°- 2013
Matematicas 9°- 2013
 
Uiuiu
UiuiuUiuiu
Uiuiu
 
Permesinan hibrida 12
Permesinan hibrida 12 Permesinan hibrida 12
Permesinan hibrida 12
 
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates
3d cubes process style 3 powerpoint presentation templates
 
Example for you
Example for youExample for you
Example for you
 
Project jam
Project jamProject jam
Project jam
 

Similar to เบญ2

บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8Nat Thida
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8Nat Thida
 
สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8Tsheej Thoj
 
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้onnichabee
 
งานบทที่ 8
งานบทที่ 8งานบทที่ 8
งานบทที่ 8hadesza
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลmaymymay
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลmaymymay
 
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้Bert Nangngam
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศThank Chiro
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8pajyeeb
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8pajyeeb
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8pajyeeb
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8pajyeeb
 

Similar to เบญ2 (20)

บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8
 
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
 
งานบทที่ 8
งานบทที่ 8งานบทที่ 8
งานบทที่ 8
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล
 
การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
บทที่8
บทที่8บทที่8
บทที่8
 
งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
บทที่8การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
 
งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8
 
งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
Standard7
Standard7Standard7
Standard7
 

เบญ2

 • 2. ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล ่ ่ การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจานวนของสิงต่างๆ โดยใช้เครืองมืออย่างใด อย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งทีกระทาอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการ ่ เปรียบเทียบความสามารถของบุคคล ่ การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจหรือวินิจฉัยต่างๆทีได้ จากการวัดผล
 • 3. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 1.วัดผลเพื่อการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดุวานักเรียนไม่เข้าใจในเรืองอะไร ่ ่ อย่างไร 2.วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนทีมความไม่เข้าใจในเรืองใด ่ ี ่ 3.วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถของนักเรียน 4.วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถของนักเรียน 5.วัดเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนาผลทีได้มาตัดสิน ่
 • 4. ่ เครืองมือทีใช้ในการวัดผล 1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาท สัมผัสของผูสงเกตโดยตรง ้ั 2.การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือ การพูดโต้ตอบกันอย่างมีจดหมาย ุ 3.แบบสอบถาม คือ เป็ นเครืองมือชนิดหนึ่งทีนิยมใช้กนมาก โดยเฉพราะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ่ ่ ั ่ 4.การจัดอันดับ คือ เป็ นเครืองมือวัดผลให้นกเรียน หรือผูไ้ ด้รบแบบสอบถามเป็ นผูตอบโดยจัดอันดับ ั ั ้ ความสาคัญ หรือ จัดคุณภาพ ่ ั 5.ประเมินผลจากสภาพจริง คือ กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการทีนกเรียนทา การประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นกเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เป็ นผูคนพบและ ผลิต ความ รูนกเรียน ั ้้ ้ั ได้ฝึกปฎิบตจริง ัิ
 • 5. ่ ั 6.การวัดผลภาคปฎิบติ คือ เป็ นการวัดผลงานทีให้นกเรียนลงมือ ปฎิบติ ซึ้งสามารถวัดได้ทงกระบวนการ ั ั้ และผลงานในสถานการณ์จริง 7.การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน คือ เป็ นแนวทางการประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลทีครูและ ่ ผูเ้ รียน ร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยกระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคเรียน 8.แบบทดสอบ คือ ชุดของคาถามหรือกลุมงาบนใดๆ ทีสร้างขึ้นเพื่อชักนาให้ผูถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม ่ ่ ้ หรือปฎิกิรยา โต้ตอบอย่างใดอย่าง หนึ่งออกมา ให้ สังเกต ได้ ิ ่ 9.การสังเกต คือ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส ต่างๆ ของผูสงเกตเป็ นเครืองมือ โดยเฉ ้ั พราะอย่าง ยิ่ง คือ ตา เพื่อดู หู เพื่อฟัง เก็บข้อมูลตามทีปรากฏโดยไม่แปล ความหมาย ของข้อมูลนัน ่ ้ ตามความคิดของผูสงเกต ้ั
 • 6. 10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจดมุงหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นกระบวนการ ุ ่ ่ สือสารระหว่างบุคคลสองคน หรือระหว่างบุคคลกับกลุมคนจานวนจากัด ่ 11.แบบสอบถามและแบบสารวจ คือชุดของคาถามทีสร้างขึ้นเพื่อ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้าน ่ ต่างๆ 12.แบบสารวจ คือเป็ นเครืองมือทีใช้กนมากชนิดหนึ่ง โดยปรกติจะประกอบด้วยบัญชีรายการสิงของ หรือ ่ ่ ั ่ เรืองราวต่างๆ ทีจะให้ผตอบ ตอบในลักษณะให้เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งใน สองอย่างทีกาหนดให้เช่นมี , ่ ่ ู้ ่ ไม่มี , ชอบ , ไม่ชอบ
 • 7. การวิเคราะห์ขอมูล ้ เป็ นกระบวนการนาข้อมูลซึ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัด ระเบียบแยกประเภท ลักษณะของข้อมูล ่ ่ 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลทีอยูในรูปจานวนเงิน หรือตัวเลข ่ ่ 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลทีไม่อยูในรูปของจานวนหรือตัวเลข ประเภทการวิเคราะห์ขอมูล ้ 1.วิเคราะห์โดยไม่ใช้วธีการทางสถิติ ิ 2.การวิเคราะห์โดยใช้วธีการทางสถิติ ิ
 • 8. การประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรียนว่ามีคณภาพ ุ ดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ่ ่ 1.ผลการวัด ทาให้ทราบสภาพความจริงของสิงทีจะประเมิน ว่ามีปริมาณ เท่าไรเพื่อนาข้อมูลไปพิจารณา ่ ่ 2.เกณฑ์การพิจารณา ในการทีจะตัดสินใจหรือลงสรุปสิงใดจะต้องมีมาตาร ่ ่ ่ ่ ฐานสาหรับสิงทีจะเปรียบเทียบกับสิงทีได้จากการวัด 3.การตัดสินใจ เป็ นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผล การ ่ วัดระดับทีกาหนด
 • 9. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง หรือแคบเพียงใดและครอบ ่ ้ คลุมสิงใดนันขึ้นอยูกบความเข้าใจและการมองภาพของคาว่าการศึกษา ่ ั ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็ นการเรียน การสอนในห้องเรียนเพียงประการ เดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมิน เฉพราะในห้องเรียนเท่านัน แต่ถามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึง ้ ้ ่ องค์ประกอบอืนๆการประเมินทางการศึกษาก็จะครอบคลุมองค์ประกอบ Input ได้แก่ ตัวนักเรียนทังในแง่ของระดับสติปัญญา ้ Process ได้แก่ การวางแผนการดาเนินการ Product หรือ Output ได้แก่ผลทีได้จากผลรวมของInput ่ ,Process เช่นความรู ้ ความสามารถ สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม ทักษะในด้านต่างๆเป็ นต้น
 • 10. ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา 1.ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด 2.ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ 3.ช่วยกระตุนให้มีการเร่งลัดและปรับปรุง ้ 4.ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดาเนินงานในแต่ละขันตอน ้ 5.ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 6.เป็ นแนวทางในการดาเนินวิธีการในการดาเนินงาน ครังต่อไป ้
 • 11. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง เกณฑ์ทกาหนดไว้ ้ ี่ ่ ี่ หรือไม่การประเมินต้องนาคะแนนทีได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ทกาหนดไว้ ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 1.วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน ่ 2.ข้อสอบมีความเทียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน ี่ ั ี่ ้ 3.เกณฑ์ทวดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ทอางอย่างมีความยุตธรรม ิ
 • 12. การประเมินแบบอิงกลุม ่ เป็ นการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึ่งกับบุคคลอืน คือจาแนกคะแนน ่ สูงสุด จนตาสุดแล้วจึงนาคะแนนเหล่านันมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินต่อ ไป ่ ้ ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม ่ ่ 1.ข้อสอบต้องมีคณภาพสูง มีความเชือมันและเทียงตรง ุ ่ ่ 2.ข้อสอบทีใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทังหมด การประเมินจะต้องมีความยุตธรรม ตามสภาพความเป็ นจริง ้ ิ ของผลการเรียน