เบญ2

405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เบญ2

 1. 1. การวัดผลและประเมินผล
 2. 2. ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล ่ ่การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจานวนของสิงต่างๆ โดยใช้เครืองมืออย่างใด อย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข หรือสัญลักษณ์การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งทีกระทาอย่างมีระบบ เพื่อใช้ในการ ่ เปรียบเทียบความสามารถของบุคคล ่การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจหรือวินิจฉัยต่างๆทีได้ จากการวัดผล
 3. 3. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา1.วัดผลเพื่อการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดุวานักเรียนไม่เข้าใจในเรืองอะไร ่ ่ อย่างไร2.วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนทีมความไม่เข้าใจในเรืองใด ่ ี ่3.วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถของนักเรียน4.วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถของนักเรียน5.วัดเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนาผลทีได้มาตัดสิน ่
 4. 4. ่ ่ เครืองมือทีใช้ในการวัดผล1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาท สัมผัสของผูสงเกตโดยตรง ้ั2.การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือ การพูดโต้ตอบกันอย่างมีจดหมาย ุ3.แบบสอบถาม คือ เป็ นเครืองมือชนิดหนึ่งทีนิยมใช้กนมาก โดยเฉพราะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ่ ่ ั ่4.การจัดอันดับ คือ เป็ นเครืองมือวัดผลให้นกเรียน หรือผูไ้ ด้รบแบบสอบถามเป็ นผูตอบโดยจัดอันดับ ั ั ้ ความสาคัญ หรือ จัดคุณภาพ ่ ั5.ประเมินผลจากสภาพจริง คือ กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการทีนกเรียนทา การประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นกเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เป็ นผูคนพบและ ผลิต ความ รูนกเรียน ั ้้ ้ั ได้ฝึกปฎิบตจริง ัิ
 5. 5. ั ่ ั6.การวัดผลภาคปฎิบติ คือ เป็ นการวัดผลงานทีให้นกเรียนลงมือ ปฎิบติ ซึ้งสามารถวัดได้ทงกระบวนการ ั ั้ และผลงานในสถานการณ์จริง7.การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมผลงาน คือ เป็ นแนวทางการประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลทีครูและ ่ ผูเ้ รียน ร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยกระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคเรียน8.แบบทดสอบ คือ ชุดของคาถามหรือกลุมงาบนใดๆ ทีสร้างขึ้นเพื่อชักนาให้ผูถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม ่ ่ ้ หรือปฎิกิรยา โต้ตอบอย่างใดอย่าง หนึ่งออกมา ให้ สังเกต ได้ ิ ่9.การสังเกต คือ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส ต่างๆ ของผูสงเกตเป็ นเครืองมือ โดยเฉ ้ั พราะอย่าง ยิ่ง คือ ตา เพื่อดู หู เพื่อฟัง เก็บข้อมูลตามทีปรากฏโดยไม่แปล ความหมาย ของข้อมูลนัน ่ ้ ตามความคิดของผูสงเกต ้ั
 6. 6. 10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจดมุงหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นกระบวนการ ุ ่ ่ สือสารระหว่างบุคคลสองคน หรือระหว่างบุคคลกับกลุมคนจานวนจากัด ่11.แบบสอบถามและแบบสารวจ คือชุดของคาถามทีสร้างขึ้นเพื่อ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้าน ่ ต่างๆ12.แบบสารวจ คือเป็ นเครืองมือทีใช้กนมากชนิดหนึ่ง โดยปรกติจะประกอบด้วยบัญชีรายการสิงของ หรือ ่ ่ ั ่ เรืองราวต่างๆ ทีจะให้ผตอบ ตอบในลักษณะให้เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งใน สองอย่างทีกาหนดให้เช่นมี , ่ ่ ู้ ่ ไม่มี , ชอบ , ไม่ชอบ
 7. 7. การวิเคราะห์ขอมูล ้ เป็ นกระบวนการนาข้อมูลซึ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัดระเบียบแยกประเภทลักษณะของข้อมูล ่ ่ 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลทีอยูในรูปจานวนเงิน หรือตัวเลข ่ ่ 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลทีไม่อยูในรูปของจานวนหรือตัวเลขประเภทการวิเคราะห์ขอมูล ้ 1.วิเคราะห์โดยไม่ใช้วธีการทางสถิติ ิ 2.การวิเคราะห์โดยใช้วธีการทางสถิติ ิ
 8. 8. การประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรียนว่ามีคณภาพ ุดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ่ ่1.ผลการวัด ทาให้ทราบสภาพความจริงของสิงทีจะประเมิน ว่ามีปริมาณเท่าไรเพื่อนาข้อมูลไปพิจารณา ่ ่2.เกณฑ์การพิจารณา ในการทีจะตัดสินใจหรือลงสรุปสิงใดจะต้องมีมาตาร ่ ่ ่ ่ฐานสาหรับสิงทีจะเปรียบเทียบกับสิงทีได้จากการวัด3.การตัดสินใจ เป็ นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผล การ ่วัดระดับทีกาหนด
 9. 9. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง หรือแคบเพียงใดและครอบ ่ ้คลุมสิงใดนันขึ้นอยูกบความเข้าใจและการมองภาพของคาว่าการศึกษา ่ ัว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็ นการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงประการ เดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพราะในห้องเรียนเท่านัน แต่ถามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึง ้ ้ ่องค์ประกอบอืนๆการประเมินทางการศึกษาก็จะครอบคลุมองค์ประกอบInput ได้แก่ ตัวนักเรียนทังในแง่ของระดับสติปัญญา ้Process ได้แก่ การวางแผนการดาเนินการProduct หรือ Output ได้แก่ผลทีได้จากผลรวมของInput ่ ,Processเช่นความรู ้ ความสามารถ สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม ทักษะในด้านต่างๆเป็ นต้น
 10. 10. ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา 1.ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด 2.ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ 3.ช่วยกระตุนให้มีการเร่งลัดและปรับปรุง ้ 4.ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดาเนินงานในแต่ละขันตอน ้ 5.ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 6.เป็ นแนวทางในการดาเนินวิธีการในการดาเนินงาน ครังต่อไป ้
 11. 11. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง เกณฑ์ทกาหนดไว้ ้ ี่ ่ ี่ หรือไม่การประเมินต้องนาคะแนนทีได้ ไปเทียบกับเกณฑ์ทกาหนดไว้ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์1.วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน ่2.ข้อสอบมีความเทียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน ี่ ั ี่ ้3.เกณฑ์ทวดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ทอางอย่างมีความยุตธรรม ิ
 12. 12. การประเมินแบบอิงกลุม ่ เป็ นการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึ่งกับบุคคลอืน คือจาแนกคะแนน ่ สูงสุด จนตาสุดแล้วจึงนาคะแนนเหล่านันมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินต่อ ไป ่ ้ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม ่ ่1.ข้อสอบต้องมีคณภาพสูง มีความเชือมันและเทียงตรง ุ ่ ่2.ข้อสอบทีใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทังหมด การประเมินจะต้องมีความยุตธรรม ตามสภาพความเป็ นจริง ้ ิ ของผลการเรียน

×