การประเมินผลตามสภาพจริง

23,752 views

Published on

การประเมินผลตามสภาพจริง

 1. 1. การประเมินผลตามสภาพจริง
 2. 2. เมื่อหลักสูตรของเราเป็ นหลักสูตรอิงมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนจึงได้นาแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน ดังนั้นการวัดในชั้นเรี ยนเราก็ควรมองหาหนทางใหม่ เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับแนวคิดที่กาลังเปลี่ยนไปในกระบวนการสร้างและพัฒนาแบบวัดมาตรฐานที่เราได้เรี ยนรู้และใช้มานานซึ่ งมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญมากพอ แต่เราต้องทาความเข้าใจทั้งในแง่ความคิดรวบยอด ความหมายและเทคนิควิธีการต่างๆ ของการประเมิน การประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่ งนับเป็ นทางเลือกใหม่ของการประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
 3. 3. การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการการประเมินผูเ้ รี ยน ในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ การสังเกตการบันทึก การรวบรวมข้อมูลจากผลงาน และวิธีการทางานของผูเ้ รี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบติงานจริ ง ตามเหตุการณ์ สภาพ ัความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในชีวตประจาวัน ิ
 4. 4. ตัวอย่ าง การประเมินตามสภาพจริ ง จาเป็ นจะต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายมีวิธีการตัดสิ นโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) หรื อมาตรฐาน (Standard)เดียวกับเกณฑ์ หรื อ มาตรฐานที่ใช้ตดสิ นการทางานในชีวตจริ งในชิ้นงาน ั ิเดียวกันหรื อประเภทเดียวกัน เช่น การกาหนดให้ผเู้ รี ยนจัดทานิทรรศการวิชาการ การจัดทาหนังสื อเล่มเล็กเกี่ยวกับชุมชน การผลิตสบู่จากสมุนไพรแต่ในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ การจาสูตรต่างๆได้ จึงไม่ใช่ชิ้นงานตามสภาพจริ ง แต่การใช้สูตรเพือแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมหรื อ ่สภาพแวดล้มที่เกิดขึ้นจริ งหรื อใกล้ความจริ งให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ จึงจะเป็ นชิ้นงานตามสภาพจริ ง
 5. 5. ปรัชญาพืนฐานของการประเมินตามสภาพจริง ้ 1. มุ่งเน้นว่าความรู ้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมีความหมายได้หลากหลาย 2. การเรี ยนรู้เป็ นเรื่ องของกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติมีบูรนาการและ เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิต 3. มุ่งเน้นกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 4. มุ่งเน้นการสื บสวนสอบสวน (Inquiry) 5. มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุนและอานวยความสะดวกต่อการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ้ 6. เน้นการเชื่อมโยงระหว่าง พุทธพิสย จิตพิสย และ ทักษะพิสย ั ั ั 7. เชื่อว่าการตัดสิ นใจในสิ่ งที่จะสอนและสิ่ งที่จะวัดเป็ นเรื่ องอัตนัย (Subjective) และเกี่ยวกับคุณค่า (Value) 8. เน้นการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 9. เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดจากความร่ วมมือ (Collaborative Process)
 6. 6. ลักษณะสาคัญของาการประเมินตามสภาพจริง 1. งานที่ปฏิบติเป็ นงานที่มีความหมาย ั 2. เป็ นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีที่หลากหลาย 3. ผลผลิตมีคุณภาพ 4. ใช้ความคิดระดับสู ง 5. มีปฏิสมพันธ์ทางบวก ั 6. งานและมาตรฐานต้องชัดเจน 7. มีการสะท้อนตนเอง ั ิ 8. มีความสัมพันธ์กบชีวตจริ ง 9. เป็ นการประเมินอย่างต่อเนื่อง 10.เป็ นการบูรนาการความรู ้
 7. 7. ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 1. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการประเมิน 2. กาหนดขอบเขตในการประเมิน 3. กาหนดผูประเมิน ้ 4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่ องมือในการประเมิน 5. กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน 6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน 7. กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน ่ อาจกล่าวสรุ ปได้วาการประเมินตามสภาพจริ งเป็ นขั้นตอนที่ครู และ นักเรี ยนร่ วมกันกาหนด ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรกลาง ้ หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของนักเรี ยน
 8. 8. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง ในการประเมินตามสภาพจริ งนั้น ควรเริ่ มอย่างช้าๆ อย่างเข้าใจเป้ าหมายของการประเมินอย่างแท้จริ ง โดยเน้นที่1. การกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน เพื่อแสวงหาข้อมูลการแสดงออกของนักเรี ยนตลอดเวลา ที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพิมพูนศักยภาพของผูเ้ รี ยน และใช้เป็ น ่ข้อมูลพัฒนาการเรี ยนการสอนตลอดหลักสูตร
 9. 9. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง2. การกาหนดขอบเขตการประเมิน จะต้องพิจารณาเป้ าหมายที่ตองการให้เกิดกับนักเรี ยน ความเชื่อมโยง ้การพัฒนาการเรี ยนรู้ระหว่างวิชาต่างๆในหลักสูตร โดยต้องพิจารณาลาดับการเรี ยนรู ้ ที่เริ่ มจากความตระหนักไปสู่การสารวจ การสื บสวน และการนาไปใช้ ซึ่ งต้องวางแผนให้ครอบคลุม ดังนี้ 1. ความรู้ความจริ ง 2. ทักษะและกระบวนการ 3. ความรู้สึก 4. คุณลักษณะ
 10. 10. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง3. เทคนิคและยุทธวิธีการประเมิน 3.1 การประเมินอย่ างเป็ นทางการ การประเมินด้วยแบบทดสอบมาตรฐานที่แตกต่างจาก แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้น เช่น แบบทดสอบที่พฒนาโดยหน่วยงาน ั เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบวัดข้อบกพร่ องแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ เป็ นต้น หรื อที่เรี ยกว่า ใช้แบบทดสอบความสามารถจริ ง ( Authentic Test )
 11. 11. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง3. เทคนิคและยุทธวิธีการประเมิน 3.2 การประเมินอย่ างไม่ เป็ นทางการ สรุ ปลักษณะสาคัญได้ดงนี้ ั ่ - ตั้งอยูบนพื้นฐานการปฏิบติในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ั - ให้ความสาคัญกับจุดแข็งของนักเรี ยน - เน้นการแสดงออกอย่างชัดเจน - เป็ นการเรี ยนอย่างมีความหมาย ั - มีสมพันธ์กบการเรี ยนการสอน ั - แสดงภาพรวมของการเรี ยนรู ้ และสมรรถภาพของผูเ้ รี ยน - ใช้ได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง ่ - ขึ้นอยูบนพื้นฐานของหลักสู ตรที่เป็ นภาพจริ ง - เอื้ออานวย สนับสนุน ส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กทุกด้าน
 12. 12. การวางแผนการประเมินตามสภาพจริง4.การจัดเก็บข้ อมูลจากการประเมิน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของนักเรี ยนที่เหมาะสม ได้แก่ - การสังเกต - การบันทึกพฤติกรรม - การสุ่ มเวลาและเหตุการณ์ - การสัมภาษณ์ - การสุ่ มตัวอย่างผลงานของนักเรี ยน - การเยียมบ้านนักเรี ยน ่ - การตอบคาถามของผูปกครอง ้ - การศึกษาเฉพาะกรณี
 13. 13. วิธีการประเมินตามสภาพจริง การสั งเกต การสั มภาษณ์แฟมสะสมผลงาน ้ การประเมินตามสภาพจริง บันทึกจากผู้เกียวข้ อง ่ แบบทดสอบวัด การรายงานตนเอง ความสามารถจริง
 14. 14. เกณฑ์ การประเมิน (Rubric) การประเมินว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้น้ น ผูสอนจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินการปฏิบติงาน ั ้ ัต่างๆ ของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการให้คะแนนโดยเกณฑ์การประเมินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละครั้งของการปฏิบติง่านนั้น ๆ ั
 15. 15. เกณฑ์ การประเมิน (Rubric)รู ปแบบของเกณฑ์ การประเมิน1. เกณฑ์ การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานจะมีคาอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เกณฑ์การประเมินในภาพรวมนี้เหมาะที่จะใช้ในการประเมินความสามารถที่มีความต่อเนื่องมีลักษณะเป็ นองค์รวม เช่น ทักษะการเขียน ความคิดสร้างสรรค์ และความสละสลวยของภาษาที่เขียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 16. 16. เกณฑ์ การประเมิน (Rubric)ตัวอย่ าง เกณฑ์ การประเมินทักษะการเขียน ระดับคะแนน ลักษณะของงาน - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้ 3 - มีรูปแบบการเขียนชัดเจน (ดี) - ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบรู ณ์ ทาให้ผอ่านเข้าใจง่าย ู้ - มีแนวคิดที่น่าวนใจ - เขียนได้ตรงประเด็นที่กาหนดไว้ 2 - มีรูปแบบการเขียนที่ชดเจน เช่น มีคานา เนื้อหาและบทสรุ ป ั (ผ่ าน) - ภาษาที่ใช้ทาให้ผอ่านเข้าใจ ู้ - ใช้คาศัพท์เหมาะสม - เขียนไม่ตรงประเด็น 1 - รู ปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง (ต้ องปรับปรุง) - ภาษาที่ใช้ทาให้ผอ่านเกิดความสับสน ู้ - ใช้ศพท์ที่เหมาะสม ั 0 ไม่มีผลงาน
 17. 17. เกณฑ์ การประเมิน (Rubric)2. เกณฑ์ การประเมินแบบแยกส่ วน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่ วนของงาน ซึ่งแต่ละส่ วนจะต้องกาหนดแนวทางการให้คะแนนโดยมีคานิยามหรื อ คาอธิบายลักษณะของงานส่ วนนั้นๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เทคนิคการเขียนรายละเอียดการให้ คะแนน กาหนดรายละเอียดขั้นต่าไว้ที่ระดับ 1 แล้วเพิ่มลักษณะที่สาคัญๆ สูงขึ้นมาทีละระดับ ตัวอย่าง เช่น งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือเนื้อหา การใช้ภาษาและรู ปแบบ การกาหนดรายละเอียดถ้าแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ควรกาหนดลักษณะ ย่อย หรื อตัวแปรย่อยที่สาคัญให้ได้ 4 ลักษณะ
 18. 18. ข้ อควรคานึงในการประเมินตามสภาพจริง1. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตองการจะวัด ้2. การแปลจุดประสงค์ การเรียนรู้ ออกเป็ นภาระงาน ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องปฏิบติในกิจกรรมการเรี ยนการสอนแต่ละคาบ เพราะผูสอน ั ้จะสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบผลงานการฝึ กปฏิบติบนทึก ั ัลงระบบระเบียนก็จะช่วยการวัดการประเมินได้3. การใช้ วธีกาหนดผู้เรียนเป็ นกลุ่มเล็ก ิ ให้หมุนเวียนกันทาหน้าที่ประสานงานกลุ่ม ผสมผสานกับการกาหนดเกณฑ์การวัดการประเมินในแต่ละชิ้นงานให้ชดเจน ผูสอนจะสามารถให้มีการวัดและ ั ้ประเมินกันเองในกลุ่มได้ โดยผูสอนทาหน้าที่ติดตามประเมินการประเมินของผูเ้ รี ยน ้เป็ นครั้งคราว จะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนมากขึ้น
 19. 19. ข้ อดีของการประเมินผลจากสภาพจริง 1.เป็ นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของนักเรี ยนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และด้วยเครื่ องมือการประเมินที่หลากหลาย 2.การประเมินผลจากสภาพจริ งจะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการ และการเรี ยนรู ้ทางสติปัญญาที่หลากหลาย 3.การประเมินตามผลสภาพจริ ง และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม จะต้องพัฒนามาจากบริ บทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นกเรี ยนอาศัยอยู่ และจะต้องเรี ยนรู ้ ัตามสภาพจริ ง 4.การเรี ยน การสอน และการประเมิน จะต้องหลอมรวมกันและการประเมินต้องประเมินต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทาการเรี ยนการสอน 5.การเรี ยนการสอน และการประเมิน เน้นการปฏิบติจริ ง กิจกรรมการเรี ยน ัการสอนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดงานด้วยตนเองการเรี ยนการสอนจะต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
 20. 20. บทสรุป เมื่อมีการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และมีการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งก็ยอมต้องใช้การประเมินตามสภาพจริ งควบคู่กนไป โดยมีการกาหนด ่ ังานแบบปลายเปิ ด คือ ให้ผเู ้ รี ยนคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในชีวตประจาวัน เพื่อกระตุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดในระดับสู ง และเกิดทักษะในการแก้ปัญหา ิ ้การประเมินมุ่งเน้นกระบวนการและผลผลิต มีการเชื่อมโยงในด้านพุทธิพิสย จิตพิสย และั ัทักษะพิสย โดยไม่แยกการประเมินออกจากกิจกรรมการเรี ยนการสอน ใช้เครื่ องมือประเมิน ัหลากหลาย มีเกณฑ์ประเมินที่เปิ ดเผย อีกทั้งให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน เพื่อให้ผูอื่นได้ตรวจสอบ ให้ขอเสนอแนะ หรื อชื่นชมผลงานชิ้นนั้น ซึ่ งทั้งหมดนี้จะทาให้ผเู ้ รี ยน ้ ้เห็นความสาคัญของกิจกรรมการเรี ยน และเกิดความพยายามในการที่จะเรี ยนรู ้มากขึ้น ซึ่งจะส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูเ้ รี ยนแห่งการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามแนวทางที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความต้องการของตน เต็มตามศักยภาพแห่งตน และสามารถก้าวไปสู่ความเป็ น “คนเก่ง ดี มีสุข” ตามเป้ าประสงค์หลักของการปฏิรูปการศึกษา ได้ต่อไป
 21. 21. หัวใจสาคัญของการประเมินตามสภาพจริ งคือ “ ต้องสอน และให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสภาพจริ ง ”
 22. 22. สมาชิก1. น.ส.กนกวรรณ คนฟู รหัส 531815201012. น.ส.เกษศิรินทร์ อ่อนแก้ว รหัส 531815201033. น.ส.ณัฐพิมล กองเงิน รหัส 531815201134. นายณัฐสิ ทธิ์ ชานาญการ รหัส 531815201145. นายธีรยุทธิ์ ปันอินต๊ะ รหัส 531815201176. น.ส.วิยะดา นามเมือง รหัส 53181520142 สาขา ชีววิทยา
 23. 23. การประเมินผลตามสภาพจริงจบการนาเสนอ

×