คุณภาพครู (มาตรฐานที่ 7)คุณภาพผูเรียน    ้              วัฒนา คล่ องดี      ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ...
คุณภาพครู   จรรยาบรรณ   สมรรถนะความสามารถตามมาตรฐาน     (มฐ.7 ของ สพฐ.)
มาตรฐานและการพัฒนา               เพือ                ่        บรรลุมาตรฐาน มฐ.7 ของ ...
ตัวบ่งชี้ที่ 1ครูมีการกาหนดคุณภาพผูเรียน          ้  >> ความรู้  >> ทักษะกระบวนการ  >> สมรรถนะ  >> คุณลั...
พฤติกรรม      หลักฐาน 1. มีความรู้   ข้อความแสดง   ความเข้าใจ  คุณภาพผูเรียนที่              ้เป้...
พฤติกรรม        หลักฐาน2. สามารถแสดงการเชื่อมโยง เป้ าหมาย  >> คาอธิบายรายวิชา  คุณภาพผูเรียน       ้  ...
พฤติกรรม         หลักฐาน 3. วางแผนการจัดการ  เรียนรู้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเรียน          ้  >>...
องค์ ประกอบของหน่ วยการเรียนรู้ 1.ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ 2.มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วด               ั 3.ส...
องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   > แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่.............................................     >> ...
พฤติกรรม          หลักฐาน4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้              >> กิจกรรมการเรียนรูท่ี       ...
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ครูมีการวิเคราะห์ผเรียนเป็ น           ู้รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื...
พฤติกรรม          หลักฐาน1. วิเคราะห์ผเรียนเป็ น       ู้      >> สารสนเทศผูเรียน           ...
พฤติกรรม        หลักฐาน2. นาข้อมูลสารสนเทศ   หน่ วย/แผนการจัดการมาใช้วางแผนจัดการ   เรียนรูสอดคล้องกับข้อมูล ...
ตัวอย่ างแบบวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคล         พืน          ้      สมรรถนะ     คุณลักษณะอันพึงปร...
พฤติกรรม         หลักฐาน  3. ส่งต่อข้อมูล              แบบวิเคราะห์ผเรียน            ...
ตัวบ่งชี้ที่ 3   ครูออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา          ...
พฤติกรรม          หลักฐาน 1. ออกแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่  >> ตารางการออกแบบ สอดคล้องกับหลักสูตร   ...
ตัวอย่ างแบบตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วด    ั   สิ่งที่แสดงถึงการบรรลุ  ชิ้นงาน/  กิจกรรมการ  การวัดและ ...
พฤติกรรม          หลักฐาน2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  >> บันทึกท้ายแผน ตามแผนการจัดการ     >> บันทึกการสังเก...
พฤติกรรม         หลักฐาน3. จัดกิจกรรมส่งเสริม            >> กิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาการด้าน    ...
ตัวบ่งชี้ที่ 4     ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบท และภูมิปัญญาของท้องถ่ิ น มาบูรณาการใน     กา...
พฤติกรรม           หลักฐาน1. สารวจ รวบรวมข้อมูล              >> รายการสื่อ นวัตกรรม  สื่อ นวัตกรร...
พฤติกรรม          หลักฐาน2. นาข้อมูล (ในข้อ 1)            >>  แผนการจัดการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ...
พฤติกรรม          หลักฐาน3. มีการประเมินคุณภาพ  >>  รายงานการวิจย                     ัและป...
ตัวบ่งชี้ที่ 5   ครูมีการวัดและประเมินผลที่ ่มุงเน้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ้     ...
พฤติกรรม          หลักฐาน             >> เครืองมือวัดและ                 ่1. ครูพฒนา...
พฤติกรรม          หลักฐาน 2. วัดและประเมินผล              >> รายการเครืองมือ            ...
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ผเรียน ทังด้าน         ู้   ้ การเรียนและคุณภาพชีวิต...
พฤติกรรม        หลักฐาน  1. ให้คาแนะนา            >> แบบบันทึกการดูแล            นักเรียนรา...
พฤติกรรม         หลักฐาน2. ประสานความร่วมมือ  >> เอกสารการประสานผูเกี่ยวข้องในการดูแล ้           ควา...
พฤติกรรม        หลักฐาน 3. รายงานผลให้   >>  แบบรายงานผูปกครอง                  ้ผูปกครองทราบเ...
ตัวบ่งชี้ที่ 7     ครูมีการศึกษาวิจย และ             ั  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ...
พฤติกรรม          หลักฐาน1. มีความรู้เกี่ยวกับการ  >>ข้อมูลการศึกษาหา  วิจยในชันเรียน    ั  ้      ...
พฤติกรรม           หลักฐาน2. ทาวิจยในชันเรียน    ั  ้       >> รายงานการวิจย ัอย่างน้ อยปี ละ 1 เร...
พฤติกรรม         หลักฐาน3. ผลการวิจยแก้ปัญหา/      ั      >> รายงานการวิจยัพัฒนาผูเรียน และมีการ   ...
ตัวบ่งชี้ที่ 8    ครูประพฤติปฏิบติตนเป็ น            ัแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ      สถานศ...
พฤติกรรม        หลักฐาน1. การยึดมันและปฏิบติ      ่    ั  >> ข้อมูลการประเมิน  ตนตามหลักธรรมของ   พฤต...
พฤติกรรม         หลักฐาน3. การปฏิบติตนเป็ น      ั      >> ข้อมูลการประเมิน  แบบอย่างที่ดีในการ  พฤติ...
พฤติกรรม          หลักฐาน4. การพัฒนาตนเองให้มี    >> ข้อมูลการประเมิน  ความก้าวหน้ าในวิชาชีพ  พฤติกรรมกา...
พฤติกรรม         หลักฐาน6. การให้ความร่วมมือใน   >> ข้อมูลการประเมิน  กิจกรรมของสถานศึกษา   พฤติกรรมการปฏิบติ...
พฤติกรรม        หลักฐาน8. การร่วมปกป้ องและ  >> ข้อมูลการประเมิน รักษาชื่อเสียงของ  พฤติกรรมการปฏิบติตน    ...
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ครูจดการเรียนการสอน       ัตามวิชาที่ได้รบมอบหมายเต็มเวลา        ั    เต็มความสามารถ ...
พฤติกรรม         หลักฐาน1. ปฏิบติหน้ าที่ ครบตาม    ัเวลาที่กาหนด        >>บันทึกการปฏิบติการ     ...
พฤติกรรม        หลักฐาน2. เตรียมการสอน สอน  >> แผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผูเรียนมี     ้      และผล...
พฤติกรรม        หลักฐาน3. ส่งเสริมนักเรียน  >> รายการที่ส่งนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้า  เข้าประกวด/แข่งขันประ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Standard7

1,380 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,068
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Standard7

 1. 1. คุณภาพครู (มาตรฐานที่ 7)คุณภาพผูเรียน ้ วัฒนา คล่ องดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. สพม.5 1
 2. 2. คุณภาพครู จรรยาบรรณ สมรรถนะความสามารถตามมาตรฐาน (มฐ.7 ของ สพฐ.)
 3. 3. มาตรฐานและการพัฒนา เพือ ่ บรรลุมาตรฐาน มฐ.7 ของ สพฐ.ครู ปฏิบติงานตามบทบาทหน้ าทีอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ั ่ และเกิดประสิ ทธิผล มี 9 ตัวบ่งชี้ 3
 4. 4. ตัวบ่งชี้ที่ 1ครูมีการกาหนดคุณภาพผูเรียน ้ >> ความรู้ >> ทักษะกระบวนการ >> สมรรถนะ >> คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 02/04/56 4
 5. 5. พฤติกรรม หลักฐาน 1. มีความรู้ ข้อความแสดง ความเข้าใจ คุณภาพผูเรียนที่ ้เป้ าหมายคุณภาพ ระบุไว้ส่วนหน้ า ผูเรียน ้ ของแผนฯ
 6. 6. พฤติกรรม หลักฐาน2. สามารถแสดงการเชื่อมโยง เป้ าหมาย >> คาอธิบายรายวิชา คุณภาพผูเรียน ้ >> ตัวชี้วดรายวิชา ั >> โครงสร้างรายวิชามาตรฐานการเรียนรู้ กับแผนการจัดการ เรียนรู้
 7. 7. พฤติกรรม หลักฐาน 3. วางแผนการจัดการ เรียนรู้ โดยกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเรียน ้ >> หน่ วยการเรียนรู้ ครอบคลุม ความรู้ >> แผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์
 8. 8. องค์ ประกอบของหน่ วยการเรียนรู้ 1.ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ 2.มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วด ั 3.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด 4.สาระการเรี ยนรู้ - สาระแกนกลาง เป้ าหมายการเรี ยนรู้ - สาระท้องถิ่น (ถ้ามี) 5.สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน 6.คุณลักษณะสาคัญของผูเ้ รี ยน 7.ชิ้นงาน/ภาระงาน หลักฐานการเรี ยนรู้ 8.การวัดและประเมินผล 9.กิจกรรมการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ 10.เวลาเรี ยน/จานวนชัวโมง่
 9. 9. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ > แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่............................................. >> รายวิชา............................................................... >> หน่วยที่.............................................................. >> ชั้น.................เวลา.................ชัวโมง................ ่ > มาตรฐาน/ตัวชี้ วด ั > จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ > สาระสาคัญ > สาระการเรี ยนรู ้ > สมรรถนะสาคัญ > คุณลักษณะอันพึงประสงค์ > กิจกรรมการเรี ยนรู ้ > สื่ อ/อุปกรณ์ > การวัดและประเมินผล > บันทึกหลังสอน
 10. 10. พฤติกรรม หลักฐาน4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ >> กิจกรรมการเรียนรูท่ี ้ ที่แสดงถึงการพัฒนา แสดงให้เห็นว่าผูเรียนจะมี ้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณภาพครบถ้วนตามที่ และคุณลักษณะอันพึง ระบุไว้ ประสงค์
 11. 11. ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูมีการวิเคราะห์ผเรียนเป็ น ู้รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผูเรียน ้ 02/04/56 11
 12. 12. พฤติกรรม หลักฐาน1. วิเคราะห์ผเรียนเป็ น ู้ >> สารสนเทศผูเรียน ้รายบุคคล และจัดทา รายบุคคล >> สารสนเทศผูเรียน ้ สารสนเทศ รายห้อง
 13. 13. พฤติกรรม หลักฐาน2. นาข้อมูลสารสนเทศ หน่ วย/แผนการจัดการมาใช้วางแผนจัดการ เรียนรูสอดคล้องกับข้อมูล ้ เรียนรู้ สารสนเทศ
 14. 14. ตัวอย่ างแบบวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคล พืน ้ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ชื่อผูเรียน ้ สิ่งที่ต้องพัฒนา ฐานความรู้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
 15. 15. พฤติกรรม หลักฐาน 3. ส่งต่อข้อมูล แบบวิเคราะห์ผเรียน ู้สารสนเทศให้ระดับชันที่ ้ ของชันที่ตากว่า 1 ชัน ้ ่ ้ สูงขึน ้
 16. 16. ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครูออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 02/04/56 16
 17. 17. พฤติกรรม หลักฐาน 1. ออกแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ >> ตารางการออกแบบ สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน สื่อ/แหล่ง >> หน่ วยการเรียนรู้ เรียนรู้ ที่หลากหลาย >> แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความ แตกต่างระหว่างบุคคล
 18. 18. ตัวอย่ างแบบตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วด ั สิ่งที่แสดงถึงการบรรลุ ชิ้นงาน/ กิจกรรมการ การวัดและ เวลา ตัวชี้วด ั ภาระงาน เรียนรู้ ประเมินผล ผูเ้ รียนเรียนรูอะไร ้ ผูเ้ รียนทำอะไรได้
 19. 19. พฤติกรรม หลักฐาน2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ >> บันทึกท้ายแผน ตามแผนการจัดการ >> บันทึกการสังเกต เรียนรู้ที่กาหนดไว้ การสอน
 20. 20. พฤติกรรม หลักฐาน3. จัดกิจกรรมส่งเสริม >> กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการด้าน ในแผนฯ สติปัญญา และการ >> บันทึกท้ายแผนปรับปรุงการออกแบบ >> บันทึกการแก้ไข การจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแผนฯ
 21. 21. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบท และภูมิปัญญาของท้องถ่ิ น มาบูรณาการใน การจัดการเรียนรู้ 02/04/56 21
 22. 22. พฤติกรรม หลักฐาน1. สารวจ รวบรวมข้อมูล >> รายการสื่อ นวัตกรรม สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาเทคโนโลยี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และบริบทของ การจัดการเรียนรู้ ท้องถิ่นที่เป็ นปัจจุบน ั
 23. 23. พฤติกรรม หลักฐาน2. นาข้อมูล (ในข้อ 1) >> แผนการจัดการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการ เรียนรู้
 24. 24. พฤติกรรม หลักฐาน3. มีการประเมินคุณภาพ >> รายงานการวิจย ัและประสิทธิภาพของสื่อ ในชันเรียน ้ ด้วยกระบวนการวิจย ั
 25. 25. ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่ ่มุงเน้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ้ 02/04/56 25
 26. 26. พฤติกรรม หลักฐาน >> เครืองมือวัดและ ่1. ครูพฒนาเครื่องมือวัด ั ประเมินผลการเรียนรูที่ ้ และประเมินผลที่มี สอดคล้องกับเป้ าหมาย คุณภาพ การเรียนรู้ และกิจกรรม การเรียนรู้ >> ชิ้นงาน/ภาระงาน
 27. 27. พฤติกรรม หลักฐาน 2. วัดและประเมินผล >> รายการเครืองมือ ่ วัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือ >> เกณฑ์การตัดสินผลที่หลากหลาย และตัดสิน การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาพัฒนาการของ ผูเรียน ้
 28. 28. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ผเรียน ทังด้าน ู้ ้ การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย ความเสมอภาค 02/04/56 28
 29. 29. พฤติกรรม หลักฐาน 1. ให้คาแนะนา >> แบบบันทึกการดูแล นักเรียนรายบุคคล คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผูเรียนอย่าง ้ เป็ นระบบ
 30. 30. พฤติกรรม หลักฐาน2. ประสานความร่วมมือ >> เอกสารการประสานผูเกี่ยวข้องในการดูแล ้ ความร่วมมือช่วยเหลือผูเรียนด้าน ้ >> ข้อมูลผลงานการดูแลการเรียน และคุณภาพ ช่วยเหลือผูเรียน ้ ชีวิต
 31. 31. พฤติกรรม หลักฐาน 3. รายงานผลให้ >> แบบรายงานผูปกครอง ้ผูปกครองทราบเป็ น ้ รายบุคคล
 32. 32. ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการศึกษาวิจย และ ั พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ การสอน 02/04/56 32
 33. 33. พฤติกรรม หลักฐาน1. มีความรู้เกี่ยวกับการ >>ข้อมูลการศึกษาหา วิจยในชันเรียน ั ้ ความรูเกี่ยวกับการวิจย ้ ั ในชันเรียน ้
 34. 34. พฤติกรรม หลักฐาน2. ทาวิจยในชันเรียน ั ้ >> รายงานการวิจย ัอย่างน้ อยปี ละ 1 เรื่อง ตามรูปแบบการวิจย ั ในวิชาที่รบผิดชอบ ั ในชันเรียน ้ >> รายชื่องานวิจย ั
 35. 35. พฤติกรรม หลักฐาน3. ผลการวิจยแก้ปัญหา/ ั >> รายงานการวิจยัพัฒนาผูเรียน และมีการ ้ >> ข้อมูลการเผยแพร่ เผยแพร่ ผลงานวิจยั
 36. 36. ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูประพฤติปฏิบติตนเป็ น ัแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ สถานศึกษา 02/04/56 36
 37. 37. พฤติกรรม หลักฐาน1. การยึดมันและปฏิบติ ่ ั >> ข้อมูลการประเมิน ตนตามหลักธรรมของ พฤติกรรมการปฏิบติตน ั ศาสนาที่ตนนับถือ >> เกณฑ์การประเมิน2. การยึดมันและปฏิบติ ่ ั พฤติกรรมการปฏิบติตนั ตนตามจรรยาบรรณ
 38. 38. พฤติกรรม หลักฐาน3. การปฏิบติตนเป็ น ั >> ข้อมูลการประเมิน แบบอย่างที่ดีในการ พฤติกรรมการปฏิบติตน ั ดาเนินชีวิต ทังต่อ ้ >> เกณฑ์การประเมิน ตนเอง ครอบครัวและ พฤติกรรมการปฏิบติตนั สังคม
 39. 39. พฤติกรรม หลักฐาน4. การพัฒนาตนเองให้มี >> ข้อมูลการประเมิน ความก้าวหน้ าในวิชาชีพ พฤติกรรมการปฏิบติตน ั5. การมีความรับผิดชอบต่อ >> เกณฑ์การประเมิน หน้ าที่ที่ได้รบมอบหมาย ั พฤติกรรมการปฏิบติตนั
 40. 40. พฤติกรรม หลักฐาน6. การให้ความร่วมมือใน >> ข้อมูลการประเมิน กิจกรรมของสถานศึกษา พฤติกรรมการปฏิบติตน ั >> เกณฑ์การประเมิน7. การมีความรักสามัคคีใน พฤติกรรมการปฏิบติตนั หมู่คณะ
 41. 41. พฤติกรรม หลักฐาน8. การร่วมปกป้ องและ >> ข้อมูลการประเมิน รักษาชื่อเสียงของ พฤติกรรมการปฏิบติตน ั สถานศึกษา >> เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบติตนั
 42. 42. ตัวบ่งชี้ที่ 9 ครูจดการเรียนการสอน ัตามวิชาที่ได้รบมอบหมายเต็มเวลา ั เต็มความสามารถ 02/04/56 42
 43. 43. พฤติกรรม หลักฐาน1. ปฏิบติหน้ าที่ ครบตาม ัเวลาที่กาหนด >>บันทึกการปฏิบติการ ั สอน
 44. 44. พฤติกรรม หลักฐาน2. เตรียมการสอน สอน >> แผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผูเรียนมี ้ และผลการประเมินคุณภาพตามที่หลักสูตร คุณภาพผูเรียน ้ >> บันทึกท้ายแผนกาหนด มีการปรับปรุงและพัฒนาการสอน
 45. 45. พฤติกรรม หลักฐาน3. ส่งเสริมนักเรียน >> รายการที่ส่งนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้า เข้าประกวด/แข่งขันประกวด/แข่งขัน

×