การวัดผลและประเมินผล
ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจานวนของสิงต่างๆ โดยใช้เครืองมือ    ...
จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 1.วัดผลเพือการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพือดุว่านักเรียน        ่ ...
เครืองมือทีใ่ ช้ในการวัดผล  ่1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ทีเ่ กิดขึนเพือค้นหาความจริงบางประการ       ...
6.การวัดผลภาคปฎิบต ิ คือ เป็ นการวัดผลงานทีใ่ ห้นกเรียนลงมือ ปฎิบต ิ ซึ้งสามารถ           ั           ...
10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือต้องการผลอย่างใดอย่าง                         ...
การวิเคราะห์ขอมูล       ้     เป็ นกระบวนการนาข้อมูลซึ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัด ระเบียบแยกประเภท ลักษ...
การประเมินผลทางการศึกษา   กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรียนว่ามีคุณภาพดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ...
ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา   การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง หรือแคบเพียงใดและครอบ คลุมสิงใดนันขึนอยู่กบความเ...
ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา 1.ช่วยชีใ้ ห้เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด 2.ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุด...
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์     เป็ นการวัดเพือต้องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง เกณฑ์ทกาหนดไว้           ...
การประเมินแบบอิงกลุ่ม     เป็ นการวัดเพือเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึงกับบุคคลอืน คือ            ่ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อาม1

272 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาม1

 1. 1. การวัดผลและประเมินผล
 2. 2. ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจานวนของสิงต่างๆ โดยใช้เครืองมือ ่ ่ อย่างใดอย่างหนึง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ่การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึงทีกระทาอย่างมีระบบ เพือใช้ในการ ่ ่ ่ เปรียบเทียบความสามารถของบุคคลการประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจหรือวินจฉัยต่างๆทีไ่ ด้ จากการวัดผล ิ
 3. 3. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา 1.วัดผลเพือการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพือดุว่านักเรียน ่ ่ ไม่เข้าใจในเรืองอะไรอย่างไร ่ 2.วัดผลเพือวินจฉัย หมายถึง การวัดผลเพือค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนทีมความ ่ ิ ่ ่ี ไม่เข้าใจในเรืองใด ่ 3.วัดผลเพือจัดอันดับหรือตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพือจัดอันดับความสามารถ ่ ่ ของนักเรียน 4.วัดผลเพือเปรียบเทียบหรือเพือทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง การวัดผล ่ ่ เพือเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียน ่ 5.วัดเพือประเมินผล หมายถึง การวัดเพือนาผลทีไ่ ด้มาตัดสิน ่ ่
 4. 4. เครืองมือทีใ่ ช้ในการวัดผล ่1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ทีเ่ กิดขึนเพือค้นหาความจริงบางประการ ้ ่ โดยอาศัยประสาท สัมผัสของผู สงเกตโดยตรง ้ั2.การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือ การพู ดโต้ตอบกันอย่างมีจุดหมาย3.แบบสอบถาม คือ เป็ นเครืองมือชนิดหนึงทีนยมใช้กนมาก โดยเฉพราะการเก็บข้อมูลทาง ่ ่ ่ิ ั สังคมศาสตร์4.การจัดอันดับ คือ เป็ นเครืองมือวัดผลให้นกเรียน หรือผู ไ้ ด้รบแบบสอบถามเป็ นผู ตอบ ่ ั ั ้ โดยจัดอันดับความสาคัญ หรือ จัดคุณภาพ5.ประเมินผลจากสภาพจริง คือ กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและ วิธการทีนกเรียนทาการประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นกเรียนสามารถแก้ไขปัญหา ี ่ั ั เป็ นผู ค้นพบและ ผลิต ความ รู้นกเรียนได้ฝึกปฎิบตจริง ้ ั ัิ
 5. 5. 6.การวัดผลภาคปฎิบต ิ คือ เป็ นการวัดผลงานทีใ่ ห้นกเรียนลงมือ ปฎิบต ิ ซึ้งสามารถ ั ั ั วัดได้ทงกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริง ั้7.การประเมินผลโดยใช้แฟมสะสมผลงาน คือ เป็ นแนวทางการประเมินผลโดยการ ้ รวบรวมข้อมูลทีครูและผู เ้ รียน ร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยกระทาอย่างต่อเนือง ่ ่ ตลอดภาคเรียน8.แบบทดสอบ คือ ชุดของคาถามหรือกลุมงาบนใดๆ ทีสร้างขึนเพือชักนาให้ผูถูก ่ ่ ้ ่ ้ ทดสอบ แสดงพฤติกรรม หรือปฎิกรยา โต้ตอบอย่างใดอย่าง หนึงออกมา ให้ ิิ ่ สังเกต ได้9.การสังเกต คือ เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส ต่างๆ ของผู สงเกตเป็ น ้ั เครืองมือ โดยเฉพราะอย่าง ยิง คือ ตา เพือดู หู เพือฟั ง เก็บข้อมูลตามทีปรากฏ ่ ่ ่ ่ ่ โดยไม่แปล ความหมาย ของข้อมูลนันตามความคิดของผู สงเกต ้ ้ั
 6. 6. 10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือต้องการผลอย่างใดอย่าง ่ หนึง เป็ นกระบวนการสือสารระหว่างบุคคลสองคน หรือระหว่างบุคคลกับกลุมคน ่ ่ ่ จานวนจากัด11.แบบสอบถามและแบบสารวจ คือชุดของคาถามทีสร้างขึนเพือ รวบรวม ข้อมูล ่ ้ ่ เกียวกับบุคคลในด้านต่างๆ ่12.แบบสารวจ คือเป็ นเครืองมือทีใ่ ช้กนมากชนิดหนึง โดยปรกติจะประกอบด้วยบัญชี ่ ั ่ รายการสิงของ หรือเรืองราวต่างๆ ทีจะให้ผูตอบ ตอบในลักษณะให้เลือก อย่างใด ่ ่ ่ ้ อย่างหนึงใน สองอย่างทีกาหนดให้เช่นมี , ไม่ม ี , ชอบ , ไม่ชอบ ่ ่
 7. 7. การวิเคราะห์ขอมูล ้ เป็ นกระบวนการนาข้อมูลซึ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัด ระเบียบแยกประเภท ลักษณะของข้อมูล 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลทีอยู่ในรูปจานวนเงิน หรือตัวเลข ่ 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลทีไ่ ม่อยู่ในรูปของจานวนหรือตัวเลข ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูล 1.วิเคราะห์โดยไม่ใช้วธการทางสถิต ิ ิี 2.การวิเคราะห์โดยใช้วธการทางสถิต ิ ิี
 8. 8. การประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรียนว่ามีคุณภาพดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ1.ผลการวัด ทาให้ทราบสภาพความจริงของสิงทีจะประเมิน ว่ามีปริมาณ ่ ่เท่าไรเพือนาข้อมูลไปพิจารณา ่2.เกณฑ์การพิจารณา ในการทีจะตัดสินใจหรือลงสรุปสิงใดจะต้องมีมาตาร ่ ่ฐานสาหรับสิงทีจะเปรียบเทียบกับสิงทีไ่ ด้จากการวัด ่ ่ ่3.การตัดสินใจ เป็ นการชีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผล การ ้วัดระดับทีกาหนด ่
 9. 9. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง หรือแคบเพียงใดและครอบ คลุมสิงใดนันขึนอยู่กบความเข้าใจและการมองภาพของคาว่าการศึกษา ่ ้ ้ ั ว่าประกอบด้วยสิงใดบ้าง กล่าวคือถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็ นการเรียน ่ การสอนในห้องเรียนเพียงประการ เดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมิน เฉพราะในห้องเรียนเท่านัน แต่ถามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึง ้ ้ องค์ประกอบอืนๆการประเมินทางการศึกษาก็จะครอบคลุมองค์ประกอบ ่ Input ได้แก่ ตัวนักเรียนทังในแง่ของระดับสติปญญา ้ ั Process ได้แก่ การวางแผนการดาเนินการ Product หรือ Output ได้แก่ผลทีไ่ ด้จากผลรวมของInput ,Process เช่นความรู้ ความสามารถ สติปญญา เจตคติ คุณธรรม ทักษะในด้านต่างๆเป็ นต้น ั
 10. 10. ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา 1.ช่วยชีใ้ ห้เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด 2.ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ 3.ช่วยกระตุ้นให้มการเร่งลัดและปรับปรุง ี 4.ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดาเนินงานในแต่ละขันตอน้ 5.ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มประสิทธิภาพ ี 6.เป็ นแนวทางในการดาเนินวิธการในการดาเนินงาน ครังต่อไป ี ้
 11. 11. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการวัดเพือต้องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง เกณฑ์ทกาหนดไว้ ่ ้ ี่ หรือไม่การประเมินต้องนาคะแนนทีไ่ ด้ ไปเทียบกับเกณฑ์ทกาหนดไว้ ี่ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิ งเกณฑ์1.วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน2.ข้อสอบมีความเทียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน ่3.เกณฑ์ทวดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ทอ้างอย่างมีความยุตธรรม ี่ ั ี่ ิ
 12. 12. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็ นการวัดเพือเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึงกับบุคคลอืน คือ ่ ่ ่ จาแนกคะแนนสูงสุด จนต่ าสุดแล้วจึงนาคะแนนเหล่านันมาเปรียบเทียบเพือประเมินต่อ ้ ่ ไป ข้อควรคานึงการประเมินแบบอิ งกลุ่ม 1.ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความเชือมันและเทียงตรง ่ ่ ่ 2.ข้อสอบทีใ่ ช้จะต้องครอบคลุมเนือหาทังหมด การประเมินจะต้องมีความยุตธรรม ตาม ้ ้ ิ สภาพความเป็ นจริงของผลการเรียน

×