Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A5 minh triet giac ngo

539 views

Published on

Minh triết - giác ngộ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A5 minh triet giac ngo

 1. 1. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 1 Lôøi Töïa Hieän nay, maëc duø ñaõ coù ñeán haøng trieäu Hoïc Vieân treân toaøn theá giôùi, treân nhieàu quoác gia, Nhaân Ñieän vaãn coøn laø moät ngaønh hoïc xa laï vaø môùi meû vôùi nhieàu ngöôøi. Treân nguyeân taéc, Nhaân Ñieän laø moät ngaønh y hoïc coå truyeàn, moät phaân khoa y hoïc cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Caùc ngaønh Y hoïc Boå sung Theá giôùi taïi Colombo, Sri Lanka, thöïc chaát Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc raát lôùn bao goàm nhieàu lónh vöïc khaùc bieät nhö: Y hoïc, döôïc hoïc, hoùa hoïc, vaät lyù, taâm lyù, trieát hoïc, thaàn hoïc, khoa hoïc, noâng – laâm - ngö hoïc, v.v… ÔÛ nhöõng caáp lôùp cô baûn, Nhaân Ñieän ñöôïc coi nhö laø moät ngaønh y hoïc thuaàn tuùy vì Hoïc Vieân ñöôïc hoïc hoûi nhöõng phöông thöùc phoøng trò beänh cho mình vaø cho ngöôøi khaùc, nhöng caøng hoïc leân nhöõng caáp lôùp cao hôn thì Hoïc Vieân ñöôïc hoïc hoûi nhöõng ñieàu raát môùi laï, cao sieâu, vöôït ngoaøi giôùi haïn cuûa taát caû nhöõng ngaønh y khoa Ñoâng Taây Kim Coå, noùi chung, Thaày Ñaùng vaãn thöôøng noùi raèng: “Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc veà Taâm Linh”. Cho tôùi nay, Nhaân Loaïi ñaõ coù nhöõng hieåu bieát vaø tieán boä khaù xa treân con ñöôøng nghieân cöùu, hoïc hoûi veà nhieàu phöông dieän, lónh vöïc nhö: Y hoïc, khoa hoïc, ñòa lyù, thieân vaên, kyõ thuaät, v.v… rieâng treân lónh vöïc Taâm Linh voâ hình thì con ngöôøi vaãn coøn raát nhieàu bôõ ngôõ, thaéc maéc, nghi ngôø, nhöõng ngöôøi suøng baùi khoa hoïc ñaû phaù. Thöïc teá Taâm Linh coù nhöõng naêng löïc raát ñaëc bieät, voâ cuøng huyeàn vi, vöôït ngoaøi tri thöùc con ngöôøi.
 2. 2. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 2 Hoïc Nhaân Ñieän khoâng phaûi chæ hoïc veà y khoa, nhöõng phöông caùch phoøng beänh, trò beänh maø coøn laø hoïc hoûi veà nhöõng naêng löïc Taâm Linh voâ hình nhöng vi dieäu, ña naêng. Khoâng phaûi töï nhieân con ngöôøi coù ñöôïc nhöõng khaû naêng sieâu ñaúng hôn caùc loaøi vaät khaùc ôû traàn gian, con ngöôøi thöôøng töï haøo veà nhöõng naêng löïc cuûa mình nhöng laïi khoâng heà hieåu bieát ñöôïc raèng ñaây laø nhöõng ñaëc aân cuûa Thöôïng Ñeá ban phaùt, nhöõng khaû naêng huyeàn dieäu cuûa Taâm Linh. Nhaân loaïi ñaõ coù ñöôïc nhöõng tieán boä, thaønh töïu lôùn lao treân nhieàu maët khoa hoïc, kyõ thuaät, ngheä thuaät, xaõ hoäi, giao thoâng, kyõ ngheä, thöông maïi, taøi chính, y teá, v.v… nhöng Nhaân Loaïi vaãn khoâng ngöøng vaáp ngaõ, beá taéc trong nhieàu lónh vöïc cuûa ñôøi soáng. Chieán tranh luoân xaûy ra ôû nôi naøy, hoaëc nôi khaùc, vaøo luùc naøy hoaëc luùc khaùc, moät soá nöôùc vaên minh phaùt trieån nhöng ña phaàn Nhaân Loaïi vaãn soáng trong taêm toái, ñoùi khoå, ngheøo naøn, beänh taät, oám ñau. Baát keå sang heøn, giaøu ngheøo, laïc haäu hay vaên minh, moãi con ngöôøi treân haønh tinh chuùng ta luoân phaûi ñoái dieän vôùi hieåm nguy to lôùn: con ngöôøi, xaõ hoäi, thieân nhieân, nhöõng khoù khaên vöôït ngoaøi khaû naêng tieán boä, thaønh töïu cuûa khoa hoïc, kyõ thuaät, chæ coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng nhöõng khaû naêng kyø bí, huyeàn dieäu cuûa Taâm Linh. Taâm Linh tuy voâ hình nhöng laïi coù nhöõng khaû naêng chi phoái vaïn vaät, töø baàu trôøi, Vuõ Truï bao la, caùc vì tinh tuù xa gaàn, caùc daõy Ngaân Haø aùnh saùng ñeán maët trôøi, maët traêng, ñòa caàu, v.v… So vôùi Vuõ Truï, con ngöôøi raát beù nhoû, mong manh nhöng may maén, con ngöôøi ñöôïc Thöôïng Ñeá, Ñaáng chuû teå cuûa Taâm Linh ban cho nhöõng ñaëc aân, nhöõng khaû naêng tieáp nhaän nhöõng quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá ñeå thi haønh nhöõng
 3. 3. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 3 söù maïng ñaëc bieät cuûa Thöôïng Ñeá giao phoù nôi traàn gian, ñaëc bieät laø trong thôøi ñaïi naøy, traùch nhieäm ñaëc bieät cuûa nhöõng Hoïc Vieân ngaønh Nhaân Ñieän: Traùch nhieäm cöùu giuùp con ngöôøi, xaõ hoäi, quoác gia, theá giôùi, thieân nhieân. Ñeå thöïc thi nhöõng söù meänh ñaëc bieät vaø nhöõng traùch nhieäm naëng neà naøy, Thöôïng Ñeá ñaõ sai phaùi moät linh hoàn söù giaû xuoáng choán traàn gian, vaø vò söù giaû ñoù ñaõ xuaát hieän vaø cuõng ñaõ leân tieáng, ñoù laø Thaày Löông Minh Ñaùng, ngöôøi saùng laäp vaø truyeàn baù ngaønh Nhaân Ñieän theá giôùi töø 15 naêm nay. Phöông tieän cuûa söù giaû Löông Minh Ñaùng söû duïng ñeå thi haønh söù meänh ñaëc bieät naøy dó nhieân laø phöông tieän Taâm Linh, nhöng vì caên cô trình ñoä con ngöôøi, Thaày Ñaùng ñaõ phaûi khôûi ñaàu xaây döïng, truyeàn baù ngaønh hoïc Taâm Linh Thöôïng Ñeá baèng nhöõng teân goïi cuûa thöôøng nhaân nhö Nhaân Ñieän ( BIO – Energy Healing), Naêng löôïng Vuõ Truï (Universal Energy Healing U.E.H.), baèng nhöõng phöông thöùc thoâng thöôøng cuûa ngöôøi ñôøi, cuûa caùc moân phaùi, hoïc thuaät Ñoâng Phöông nhö Yoga, Thieàn Ñònh, Tònh Taâm. Ngaønh hoïc Nhaân Ñieän ñöôïc khôûi ñaàu baèng caùc phöông phaùp hoïc taäp Tònh Taâm, hít thôûi, khai môû caùc Luaân xa, nhaän ñieän, truyeàn ñieän ñeå trò beänh, phoøng beänh cho chính mình, cho thaân nhaân, cho gia ñình mình vaø cho caû nhöõng ngöôøi khaùc. Caøng hoïc leân cao, Hoïc Vieân caøng ñöôïc hoïc hoûi nhöõng ñieàu huyeàn dieäu saâu xa, nhöõng khaû naêng vöôït ngoaøi saùch vôû, hieåu bieát cuûa con ngöôøi töø tröôùc ñeán nay nhö trò beänh cho caù nhaân, taäp theå, ñaèng gaàn, ñaèng xa, khoâng haïn cheá soá ngöôøi, khoâng haïn cheá khoaûng caùch, truyeàn ñieän cho caây coû hoa maøu, truyeàn ñieän cho khí haäu
 4. 4. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 4 thôøi tieát ñoåi thay, truyeàn ñieän cho nhöõng linh hoàn baát töû baát dieät lang thang sieâu thoaùt veà vôùi Trôøi Phaät hay taùi kieáp ñi tu, nhöõng coâng vieäc ai nghe cuõng töôûng laø laø nhöõng chuyeän hoang ñöôøng, thaàn tieân. Nhaân Ñieän khoâng chæ daïy cho Hoïc Vieân nhöõng phöông phaùp söû duïng doøng ñieän Taâm Linh ñeå trò beänh cöùu mình, giuùp ngöôøi, Nhaân Ñieän coøn coù moät phaàn voâ cuøng quan troïng laø phaàn giaûi ñaùp, chæ daãn Ñaïo – Ñôøi cuûa Thaày Ñaùng trong nhöõng lôùp hoïc Nhaân Ñieän, ñöôïc ghi cheùp vaø in aán trong taäp saùch naøy, nhöõng lôøi chæ daãn voâ cuøng quan troïng cho Hoïc Vieân hoïc hoûi, ñeå ñöôïc Minh Trieát, Giaùc Ngoä, chieác chìa khoùa Taâm Linh ñeå giaûi tröø nhöõng thöù ñay beänh vaø nhöõng ñieàu ñau khoå cuûa con ngöôøi, xaây döïng traàn gian thaønh moät nôi choán toát ñeïp thöïc söï theo Thieân YÙ, nieàm vui, haïnh phuùc con ngöôøi öôùc mô. M.E.L
 5. 5. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 5 NHAÂN ÑIEÄN VAØ TAÂM LINH Caâu hoûi: Thöa Thaày, lyù do con tìm ñeán Nhaân Ñieän laø ñeå ñöôïc trò beänh, sau khi heát beänh, con hoïc Nhaân Ñieän ñeå trò beänh cho ngöôøi khaùc. Nhö vaäy roõ raøng Nhaân Ñieän laø moät ngaønh y hoïc, duø laø y hoïc Ñoâng Phöông Coå Truyeàn hay Y hoïc Boå sung thì cuõng laø y hoïc, nhöng nay con nghe Thaày noùi raèng Nhaân Ñieän laø ngaønh hoïc Taâm Linh, maø theo nhö con hieåu Taâm Linh laïi laø ngaønh hoïc cuûa toân giaùo, tín ngöôõng. Vaäy thöïc ra thì giöõa Nhaân Ñieän, Y hoïc vaø Taâm Linh coù nhöõng moái töông quan gì, lôïi ích gì, taïi sao hoïc Nhaân Ñieän laïi phaûi hoïc veà Taâm Linh, hoïc Taâm Linh laø hoïc nhöõng gì, xin Thaày vui loøng chæ daïy giuøm con? Con xin caûm ôn Thaày! Thaày Ñaùng: Nhaân Ñieän ñuùng thaät laø moät ngaønh hoïc ñeå trò beänh cho neân coù theå goïi Nhaân Ñieän laø moät ngaønh y hoïc, Nhaân Ñieän ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán nhö moät ngaønh y hoïc coå truyeàn Ñoâng Phöông, töø vaøi naêm qua chuùng ta ñaõ coù moät phaân khoa Nhaân Ñieän taïi Vieän Ñaïi hoïc Caùc ngaønh Y hoïc Boå sung Colombo, Sri Lanka, töông lai chuùng ta seõ coù nhöõng phaân khoa Nhaân Ñieän khaùc treân theá giôùi, nhöng thöïc chaát, Nhaân Ñieän ñuùng laø moät ngaønh hoïc Taâm Linh. Taâm Linh ñuùng thaät laø moät ngaønh hoïc thuoäc lónh vöïc voâ hình vaø huyeàn bí, nhöng Taâm Linh khoâng phaûi laø lónh vöïc thuaàn toân giaùo, tín ngöôõng hieåu theo ngöõ nghóa thoâng thöôøng cuûa hai
 6. 6. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 6 töø ngöõ toân giaùo, tín ngöôõng, töùc khoâng phaûi laø lónh vöïc ñoäc quyeàn cuûa ñaïo giaùo naøy, ñaïo giaùo khaùc, Taâm Linh coù yù nghóa chính xaùc nhaát laø: nhöõng naêng löïc vaø tri thöùc coù lyù tính voâ hình phi vaät chaát, khaùc bieät vôùi nhöõng naêng löïc vaø tri thöùc vaät chaát höõu hình nhö laø trí naõo, thaân xaùc con ngöôøi. ÔÛ nhöõng caáp lôùp Nhaân Ñieän caên baûn, Hoïc Vieân ñöôïc hoïc veà caùc phöông phaùp thieàn hoïc Yoga, hít thôû, tònh taâm, ñöôïc hoïc veà caùc Luaân xa treân thaân theå con ngöôøi, teân goïi, vai troø, vò trí, chöùc naêng Luaân xa, roài Hoïc Vieân ñöôïc khai môû Luaân xa laàn löôït töø 30%, 60%, 100% ôû caùc caáp lôùp 1,2,3, roài Hoïc Vieân hoïc taäp quay Luaân xa ôû caáp 4. Sang ñeán caáp lôùp 5, Thaày ñaõ noùi vôùi anh chò em laø chuùng ta baét ñaàu hoïc veà Taâm Linh, thöïc ra thì anh chò em ñaõ ñöôïc hoïc Taâm Linh töø nhöõng baøi hoïc vôõ loøng, ôû caû caùc caáp lôùp thaáp nhaát cuûa ngaønh Nhaân Ñieän, caáp lôùp 1,2,3,4. Môû Luaân xa thöïc ra khoâng phaûi laø khai môû huyeät ñaïo gì ñoù nhö anh chò em thöôøng nghó maø chính thaät laø khai môû Taâm Linh cuûa anh chò em. Khai môû huyeät ñaïo khoâng laøm cho anh chò em bôùt ñau, heát beänh, baèng chöùng laø caùc nhaø voõ thuaät Trung Hoa ñaõ bieát nhöõng caùch thöùc luyeän taäp ñeå khai môû huyeät ñaïo con ngöôøi töø haøng ngaøn naêm tröôùc, nhöng thöïc teá laø hoï khoâng töï trò beänh ñöôïc duø chæ laø trò beänh cho chính baûn thaân cuûa ngöôøi ñöôïc khai môû huyeät ñaïo. Caùc nhaø tu hoïc Yoga cuõng vaäy, cho duø coù moät lòch söû raát laâu ñôøi, raát nhieàu ngaøn naêm, nhieàu ngaøn vaïn Yogi theo hoïc taäp coâng phu, vaát vaû, khoù khaên, hoï cuõng khoâng môû ñöôïc Luaân xa, cuõng khoâng thu huùt ñöôïc Naêng löôïng Vuõ Truï, cuõng
 7. 7. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 7 khoâng trò ñöôïc beänh hoaïn cho mình hay ngöôøi khaùc nhö ngaønh Nhaân Ñieän. Khai môû Luaân xa cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chính laø khai môû Taâm Linh con ngöôøi, töùc laø khai môû phaàn tri thöùc vaø naêng löïc voâ hình cuûa Hoïc Vieân ñeå nhöõng Hoïc Vieân naøy coù theå tieáp nhaän quyeàn naêng, khaû naêng cuûa Thöôïng Ñeá, coù nhö vaäy thì ngöôøi Hoïc Vieân naøy môùi coù theå heát beänh, bôùt ñau vaø coù theå trò beänh ñöôïc cho ngöôøi khaùc. Khoâng coù quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá, khoâng coù moät Hoïc Vieân naøo coù theå laøm ñöôïc coâng vieäc trò beänh, caøng khoâng theå tieáp xuùc vôùi linh hoàn naøy, linh hoàn khaùc, caøng khoâng theå coù khaû naêng ñöa caùc linh hoàn, duø chæ laø caùc linh hoàn töø caïnh Luaân xa 3 trôû xuoáng ñi tu hoaëc trôû veà vôùi Trôøi Phaät, Thöôïng Ñeá. Noùi roõ hôn thì Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc bao goàm coâng vieäc chöõa trò beänh cho ngöôøi, cho vaät nhöng ñieåm caàn löu yù chính, laø phöông tieän chöõa trò beänh cuûa Nhaân Ñieän hoaøn toaøn khaùc vôùi taát caû caùc ngaønh y hoïc khaùc, Nhaân Ñieän khoâng duøng baát cöù moät thöù thuoác men naøo, khoâng duøng hoùa chaát nhö Taây y, cuõng khoâng duøng caây coû nhö Ñoâng y, cuõng khoâng duøng khí coâng, huyeät ñaïo nhö yoga, cuõng khoâng duøng chaâm cöùu, massage gì caû, töø caáp lôùp 5.1 trôû leân, Hoïc Vieân cuõng khoâng caàn duøng tay chaïm vaøo thaân theå beänh nhaân, Nhaân Ñieän chæ caàn duøng Luaân xa 6, thöïc teá laø duøng Taâm Linh ñeå trò lieäu cho beänh nhaân, vaø cuõng chính vì vaäy maø Thaày coù theå noùi: Nhaân Ñieän chính thaät laø moät ngaønh hoïc Taâm Linh.
 8. 8. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 8 Taâm Linh thì voâ hình, voâ aûnh, voâ thanh, voâ ngöõ, voâ ngoân, vaäy thì laøm sao chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc, coù theå noùi hoïc hoûi Taâm Linh chính laø hoïc hoûi caûnh giôùi cao caáp nhaát, khoù khaên nhaát, cho neân ñaõ traûi qua bao nhieâu ngaøn vaïn naêm, con ngöôøi maëc duø luoân coá gaéng hoïc hoûi Taâm Linh, nhöng maø lòch söû cho thaáy laø con ngöôøi chöa coù söï thaønh töïu ñaùng keå naøo treân con ñöôøng hoïc hoûi Taâm Linh naøy, neáu coù thì chæ coù trong nhöõng truyeän Phong Thaàn, nhöõng truyeàn thuyeát, coøn thöïc teá thì chæ môùi hôn 10 naêm nay, con ngöôøi môùi coù ñöôïc hoàng aân Thöôïng Ñeá ban cho nhöõng baøi hoïc Taâm Linh quí giaù cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta , khaû naêng hoïc hoûi Taâm Linh vaø söû duïng Taâm Linh trong nhieàu lónh vöïc lôïi ích cho con ngöôøi, trong ñoù coù lónh vöïc y khoa, trò beänh. Khi noùi raèng Thaày khai môû Luaân xa 100% cho anh chò em, thì coù nghóa laø Thaày ñaõ thay maët Thöôïng Ñeá trao cho anh chò em moät quyeàn naêng, khaû naêng ñaëc bieät, quyeàn naêng khaû naêng Taâm Linh, thôøi gian Thaày môû Luaân xa 100% cho anh chò em raát nhanh, chöa ñaày 1 phuùt ñoàng hoà, nhöng maø laïi laø moät quyeàn löïc voâ bieân, moät khaû naêng huyeàn dieäu, noù laøm bieán caûi toaøn dieän theå xaùc vaø linh hoàn cuûa anh chò em, noù khieán cho anh chò em trôû thaønh moät con ngöôøi môùi hoaøn toaøn töø theå xaùc tôùi linh hoàn, moät con ngöôøi môùi, toát hôn, gioûi hôn, gaáp traêm laàn, gaáp ngaøn laàn hôn con ngöôøi cuõ, trôû thaønh con ngöôøi ñoàng thôøi coù hai naêng löïc: Theå xaùc vaø Taâm Linh. Ñaëc bieät laø anh chò em ñaõ trôû thaønh moät con ngöôøi höõu duïng, höõu ích cho gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia, theá giôùi, vuõ truï, thieân nhieân.
 9. 9. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 9 Hoïc Taâm Linh laø hoïc hoûi naêng löïc cuûa Ñaáng Toái Cao, danh töø maø trong Ngaønh Nhaân Ñieän goïi laø Thöôïng Ñeá, dó nhieân Thöôïng Ñeá laø moät Ñaáng voâ hình nhöng laïi coù ñaày ñuû tri thöùc, quyeàn naêng, khaû naêng baát khaû tö nghò. Nhieàu anh chò em vaãn coøn thaéc maéc veà söï hieän höõu cuûa Ñaáng voâ hình Thöôïng Ñeá, nhöng nhieàu anh chò em cuõng ñaõ may maén vöôït qua nhöõng thaéc maéc, tö nghò veà Ñaáng Thöôïng Ñeá Toái Cao Voâ hình, vì soá anh chò em ñaõ thaáy roõ söï hieän dieän cuûa Ñaáng voâ hình Thöôïng Ñeá trong töøng nhòp tim, trong töøng maïch maùu, trong töøng hôi thôû cuûa chính mình, khoâng coù söï hieän höõu cuûa Thöôïng Ñeá toaøn naêng, chuùng ta khoâng theå naøo coù ñöôïc söï soáng duø chæ laø moät giaây, moät phuùt ngaén nguûi, phuø du. Hoïc Taâm Linh chính laø hoïc veà Thöôïng Ñeá, trong nhieàu lôùp hoïc, anh chò em thöôøng hoûi Thaày caâu hoûi Thöôïng Ñeá laø ai vaø Thaày cuõng ñaõ nhieàu laàn traû lôøi baèng caâu noùi ñôn sô ñôn giaûn. “Thöôïng Ñeá khoâng phaûi laø ñaøn oâng, Thöôïng Ñeá cuõng khoâng phaûi laø ñaøn baø”, caâu noùi naøy thöïc ra coù nhieàu yù nghóa saâu xa, roäng lôùn laém, tuøy theo caên cô, trình ñoä anh chò em seõ hieåu bieát ñöôïc yù nghóa cuûa caâu noùi naøy, neáu anh chò em laø Phaät Töû thì anh chò em coù theå hieåu yù nghóa cuûa noù cuõng gioáng nhö caâu nhaø Phaät “saéc taát nhò khoâng, khoâng taát nhò saéc”, neáu anh chò em laø nhöõng nhaø nghieân cöùu “Ñaïo Gia Trung Hoa” thì anh chò em coù theå hieåu ñoù laø nhöõng yù nieäm cuûa “aâm döông nguõ haønh”. Noùi roõ hôn thì Thöôïng Ñeá voán khoâng coù hình töôùng naøo heát cho neân khoâng theå laø ñaøn oâng, ñaøn baø, khoâng coù aâm cuõng khoâng coù döông, khoâng coù kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå nhöng
 10. 10. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 10 Thöôïng Ñeá laïi coù theå laø taát caû, coù theå noùi Thöôïng Ñeá laø naêng löïc saùng taïo vaø coøn hôn caû naêng löïc saùng taïo bôûi vì Thöôïng Ñeá laø chuû theå cuûa naêng löïc saùng taïo, saùng taïo nhöõng haït vaät chaát, vaø caû nhöõng haït phi vaät chaát, saùng taïo nhöõng vaät theå höõu hình vaø caû nhöõng vaät theå voâ hình, maøu saéc, aâm thanh, aùnh saùng vaø caû nhöõng tö töôûng, tình caûm. Anh chò em caàn phaûi naém thaät chaéc quan ñieåm voâ cuøng quan troïng cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta veà Thöôïng Ñeá: “Thöôïng Ñeá laø Ñaáng thieát laäp taát caû nhöõng moái töông quan vaät chaát, phi vaät chaát, giöõa nhöõng vaät theå höõu hình vaø voâ hình treân coõi traàn gian cuõng nhö trong toaøn coõi Vuõ Truï bao la, voâ cuøng, voâ taän, vónh haèng”. Chính laø nhôø vaøo moái töông quan maät thieát giöõa nhöõng haït vaät chaát vaø nhöõng haït phi vaät chaát, giöõa nhöõng vaät theå höõu hình vaø nhöõng vaät theå voâ hình naøy maø chuùng ta coù theå duøng Nhaân Ñieän ñeå trò beänh cho con ngöôøi, nhaát laø nhöõng phöông thöùc trò beänh ñaèng xa vaø trò beänh taäp theå, khai môû Luaân xa baèng ñieän thoaïi, truyeàn ñieän baèng Luaân xa 6, v.v… Noùi moät caùch roõ hôn, chæ caàn laø Thöôïng Ñeá muoán, vôùi quyeàn naêng khaû naêng cuûa Thöôïng Ñeá chuyeän gì cuõng coù theå xaûy ra vaø chuùng ta, nhöõng Hoïc Vieân Nhaân Ñieän laø nhöõng con ngöôøi cöïc kyø may maén trong thôøi ñaïi naøy, ñaõ ñöôïc Thöôïng Ñeá trao cho moät phaàn quyeàn naêng khaû naêng cuûa Thöôïng Ñeá, cho neân chuùng ta ñaõ coù theå thöïc hieän ñöôïc moät soá vieäc nhö laø trò beänh, cöùu ngöôøi, cöùu vaät, v.v… ñoái vôùi Nhaân loaïi, theá gian thì ñoù laø nhöõng chuyeän thaät thaàn kyø. Hoïc Taâm Linh, ngoaøi ñieåm chính yeáu hoïc veà Thöôïng Ñeá, quyeàn naêng khaû naêng Thöôïng Ñeá, chuùng ta coøn hoïc nhieàu thöù
 11. 11. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 11 khaùc nöõa nhö hoïc veà linh hoàn, moät phaïm vi cöïc kyø linh dieäu, huyeàn bí, maø Nhaân loaïi coøn hieåu bieát raát ít, nhieàu ngöôøi thaéc maéc nghi ngôø, nhieàu ngöôøi phuû nhaän, khoâng tin, baøi baùc, coù ngöôøi tin töôûng nhöng laïi muø quaùng hay sai laàm. Nhaân Ñieän chaúng nhöõng giuùp chuùng ta hieåu bieát linh hoàn maø coøn coù khaû naêng tieáp xuùc vaø ñieàu khieån linh hoàn trong nhöõng muïc ñích hoaøn toaøn coù tính caùch nhaân ñaïo, thieän löông vaø höõu ích cho con ngöôøi, xaõ hoäi, quoác gia. Linh hoàn laø moät phaàn thöïc theå cuûa Thöôïng Ñeá, coù moät soá tính chaát vaø naêng löïc cuûa Thöôïng Ñeá, tính chaát voâ hình vaø naêng löïc tri thöùc. Tuy voâ hình nhöng linh hoàn coù naêng löôïng vaø linh hoàn hoaït ñoäng nhôø vaøo soá naêng löôïng naøy, naêng löïc vaø tri thöùc cuûa linh hoàn cuõng hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo soá naêng löôïng cuûa linh hoàn, thay ñoåi naêng löôïng seõ laøm thay ñoåi tính chaát, baûn naêng cuûa linh hoàn, khi chuùng ta noùi ñeán linh hoàn thaáp, linh hoàn cao laø chuùng ta noùi ñeán soá naêng löôïng cuûa linh hoàn, khi chuùng ta caûm nhaän nhöõng linh hoàn töø caïnh Luaân xa 3 trôû xuoáng laø nhöõng linh hoàn coù soá naêng löôïng yeáu keùm, chuùng ta coù theå giuùp ñôõ nhöõng linh hoàn naøy ñi sieâu thoaùt ñöôïc deã daøng baèng caùch truyeàn ñieän laø vì khi nhaän ñöôïc doøng ñieän Nhaân Ñieän, naêng löôïng cuûa linh hoàn naøy seõ taêng leân vaø linh hoàn seõ sieâu thoaùt, nhöõng Hoïc Vieân caáp thaáp caàn ñaët tay vaøo caùc Luaân xa 5&7 cuûa beänh nhaân, Hoïc Vieân caáp trung chæ caàn duøng Luaân xa 6, caùc Hoïc Vieân cao caáp chæ caàn hieän dieän nôi naøo, naêng löôïng töø nhöõng Hoïc Vieân naøy ñuû giuùp cho nhöõng linh hoàn thieáu naêng löôïng sieâu thoaùt, rôøi boû choán traàn gian, trôû veà vôùi khoái saùng cuûa Thöôïng Ñeá. Ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng vaø lôïi ích voâ cuøng lôùn lao cuûa vieäc hoïc hoûi Taâm Linh cuûa ngaønh Nhaân Ñieän.
 12. 12. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 12 Hoïc hoûi veà linh hoàn coù nhöõng phaïm vi vaø lôïi ích raát lôùn, khoâng chæ coù vieäc tieáp xuùc vôùi nhöõng naêng löôïng beân ngoaøi cô theå, maø ñaëc bieät chuùng ta coøn tieáp xuùc vôùi nhöõng linh hoàn beân trong cô theå moãi con ngöôøi chuùng ta. Ngoaøi moät linh hoàn chính chæ huy cô theå con ngöôøi chuùng ta, moãi cô quan boä phaän thaäm chí moãi phaân töû, teá baøo, thaàn kinh chuùng ta ñeàu coù nhöõng linh hoàn ngöï trò ñeå ñieàu khieån söï sinh soáng vaø hoaït ñoäng cuûa moïi cô quan teá baøo trong cô theå con ngöôøi chuùng ta. Söï ñau yeáu, beänh hoaïn cuûa con ngöôøi ngoaøi nhöõng lyù do vaät chaát coøn coù nhöõng nguyeân nhaân Taâm Linh, töùc naêng löôïng cuûa caùc linh hoàn, söï yeáu keùm naêng löôïng, söï roái loaïn Taâm Linh cuûa caùc linh hoàn cuõng seõ ñem laïi keát quaû ñau yeáu hay khoûe maïnh cuûa cô theå. Do ñoù, chuùng ta ñaõ coù theå trò beänh moät caùch nhanh choùng, thaàn dieäu chæ baèng moät caùch thöùc ñôn giaûn laø cung caáp naêng löôïng cho coù theå beänh nhaân. Hoïc hoûi Taâm Linh giuùp ta coù ñöôïc nhöõng naêng löïc Taâm Linh sieâu hình höõu ích, phi thöôøng, nhôø naêng löôïng Taâm Linh sieâu hình chuùng ta coù theå giuùp ñôõ cho ngöôøi soáng, ngöôøi beänh, ngöôøi ñau, coù ñöôïc söùc khoûe, chuùng ta coøn giuùp cho ngöôøi cheát nhanh choùng sieâu thoaùt linh hoàn, linh hoàn cuûa ngöôøi vöøa môùi cheát hay linh hoàn cuûa moät ngöôøi ñaõ cheát laâu daøi ngaøy thaùng, anh chò em ñeàu coù theå giuùp ñôõ hoï sieâu thoaùt ñöôïc caû. Anh chò em coù theå giuùp cho nhöõng linh hoàn khoâng nôi nöông töïa sôùm trôû veà coõi saùng, anh chò em coù theå giuùp cho nhöõng nôi taêm toái trôû thaønh quang ñaõng thanh minh, vôùi nhöõng anh chò em trình ñoä caùc caáp lôùp cao, nôi naøo coù söï hieän dieän cuûa anh chò em laø nôi ñoù seõ nhaän ñöôïc naêng löôïng Taâm Linh, caù nhaân naøo tieáp
 13. 13. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 13 xuùc vôùi anh chò em cuõng ñeàu ñöôïc höôûng nhöõng lôïi ích söùc khoûe caû. Ñaëc bieät, chuùng ta coøn coù naêng löôïng Taâm Linh ñeå giao tieáp vôùi caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, Thaàn Thaùnh ñeå xin giuùp ñôõ, chæ daïy ñöôøng ñaïo, ñöôøng ñôøi, ñieàu anh chò em mong moûi nhöng khoâng theå naøo coù ñöôïc ngoaïi tröø moân hoïc cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta. Cuï theå, anh chò em coù theå lieân laïc Taâm Linh vôùi Thaày trong nhöõng khi caàn thieát, trong nhöõng luùc nguy nan, khoâng caàn gaëp maët Thaày, khoâng caàn ñieän thoaïi cho Thaày, gaëp maët Thaày cuõng khoù laém, ñieän thoaïi cho Thaày cuõng khoù laém, nhöng baèng Taâm Linh thì baát cöù phuùt giaây khoù khaên, nguy caáp naøo, anh chò em cuõng lieân laïc ñöôïc vôùi Thaày, ngay trong moät caùi chôùp maét, moät töø ngöõ, chæ caàn moät tö töôûng anh chò em nghó ñeán Thaày, thì laäp töùc, baèng con ñöôøng Taâm Linh linh hoàn Thaày seõ ñeán ñeå giuùp ñôõ cho anh chò em ngay töùc thì, baát keå laø anh chò em ñang ôû ñaâu, baát keå laø anh chò em ôû trong hoaøn caûnh nguy khoán naøo, baát keå soá löôïng bao nhieâu anh chò em ñang caàn ñeán söï giuùp ñôõ cuûa Thaày. Ñoù laø nhöõng lôïi ích to lôùn khi anh chò em hoïc hoûi Taâm Linh, tieáp thu naêng löôïng cuûa Thöôïng Ñeá qua nhöõng lôùp hoïc Nhaân Ñieän cuûa Thaày, qua nhöõng laàn truyeàn ñieän cuûa Thaày, nhöõng lôïi ích to lôùn cho söùc khoûe, tö töôûng, tình caûm, cho cuoäc soáng caù nhaân, gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia, v.v… Hoïc hoûi Taâm Linh coøn laø hoïc hoûi Minh Trieát, Giaùc Ngoä, giuùp ñôõ con ngöôøi thoaùt khoûi nhöõng meâ laàm, sai traùi, khoå ñau, tìm kieám haïnh phuùc, an vui cho caù nhaân, gia ñình, daân toäc, quoác gia. Con ngöôøi luoân coù nhöõng khaùt voïng vui veû, haïnh phuùc, nhöõng sôï haõi, lo laéng, khoå ñau vaø luoân luoân tìm kieám nhöõng
 14. 14. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 14 phöông thöùc giaûi thoaùt khoå ñau, nhöõng thöïc teá cho thaáy quaù khöù, hieän taïi con ngöôøi ñaõ vaø ñang tieáp tuïc khoå ñau baát chaáp con ngöôøi coù bao nhieâu toân giaùo ra ñôøi ñeå giuùp ñôõ chuùng sinh kieám tìm haïnh phuùc. Nguyeân nhaân ñau khoå cuûa con ngöôøi laø söï u minh cuûa thaân xaùc, meâ laàm cuûa Taâm Linh. Muoán möu caàu haïnh phuùc, an vui cho thaân xaùc hay linh hoàn, con ngöôøi phaûi hoïc hoûi vaø thöïc haønh ngaønh Nhaân Ñieän cuûa chuùng ta. Khoâng Minh Trieát thaân xaùc khoâng theå naøo tìm thaáy haïnh phuùc con ngöôøi, khoâng giaùc ngoä Taâm Linh khoâng theå naøo sieâu thoaùt linh hoàn, Minh Trieát, Giaùc Ngoä chæ tìm thaáy baèng con ñöôøng Taâm Linh, khoâng theå tìm thaáy Minh Trieát Giaùc Ngoä baèng thaân xaùc vaät chaát, Ñöùc Phaät, Ñöùc Chuùa cuõng ñaõ tìm thaáy Minh Trieát, Giaùc Ngoä baèng Taâm Linh, khoâng phaûi baèng thaân xaùc phaøm traàn. Thaày daïy cho anh chò em hoïc hoûi söï Minh Trieát Giaùc Ngoä baèng con ñöôøng ngaén nhaát vaø baèng nhöõng phöông thöùc thöïc duïng nhaát, lôïi ích nhaát. Ngay sau khi môû Luaân xa 100% xong, anh chò em ñaõ coù ngay moät khaû naêng trò beänh cho ngöôøi khaùc, ñieàu maø moät Baùc Só Y khoa phaûi boû ra moät thôøi gian raát daøi, 18 naêm, 20 naêm môùi coù theå hoïc hoûi ñöôïc nhöõng phöông thöùc trò beänh cho con ngöôøi, vò Thaày Thuoác laïi coøn caàn ñeán nhöõng söï hoã trôï cuûa caùc nhaø chuyeân moân thöû maùu, thöû tieåu, chuïp hình, laïi caàn ñeán caû moät kho döôïc phaåm thuoác men, khoâng coù nhöõng thöù caàn thieát naøy Baùc só cuõng khoâng trò lieäu ñöôïc. Trong khi ñoù vôùi Nhaân Ñieän, anh chò em chæ caàn khai môû Luaân xa coù 1 phuùt ñoàng hoà laø anh chò em ñaõ coù khaû naêng trò beänh, baát keå laø beänh gì, ñoâi khi chæ caàn ñaët tay cuõng ñuû chöõa trò moät chöùng beänh naøo ñoù.
 15. 15. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 15 Thaày ñaõ cho anh chò em coù ñöôïc nhöõng phöông tieän toát nhaát, höõu hieäu nhaát ñeå ñaït ñöôïc nhöõng söï Minh Trieát, Giaùc Ngoä. Minh Trieát theå xaùc, Giaùc Ngoä linh hoàn, cöù moãi laàn hít thôû tònh taâm duø cho laø naêm ba phuùt ngaén nguûi, anh chò em seõ ñöôïc Thöôïng Ñeá tröïc tieáp khai môû Taâm Linh, daïy doã linh hoàn anh chò em thaønh Giaùc Ngoä, theå xaùc anh chò em thaønh Minh Trieát, Minh Trieát trong haønh ñoäng, Giaùc Ngoä trong tö töôûng. Toùm laïi, hoïc hoûi Taâm Linh laø hoïc hoûi nhöõng caùi cô baûn nhaát veà con ngöôøi, theá giôùi, thieân nhieân, Vuõ Truï, hoïc hoûi veà nhöõng nguyeân lyù sinh dieät cuûa vaïn vaät, veà nhöõng yù nghóa, giaù trò cuûa thôøi gian, khoâng gian, veà taát caû nhöõng moái töông quan nhaân quaû, tuaàn hoaøn cuûa Taïo Hoùa, veà nhöõng söï tieán hoùa, haïnh phuùc, khoå ñau, theå xaùc, linh hoàn cuûa con ngöôøi. Töø hoïc hoûi Taâm Linh naøy, chuùng ta seõ tieáp xuùc ñöôïc vôùi Thöôïng Ñeá, caùc Ñaáng Thieâng Lieâng toái cao, seõ tieáp nhaän ñöôïc phaàn naøo nhöõng quyeàn naêng khaû naêng cuûa caùc Ñaáng Cao Caû noùi theo ngoân töø Taâm Linh, vôùi Vuõ Truï vaø naêng löôïng Vuõ Truï noùi theo khoa hoïc, ñaït ñöôïc phaàn naøo muïc tieâu cuûa ngaønh Nhaân Ñieän, söï Minh Trieát Giaùc Ngoä, ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cuûa ñôøi soáng con ngöôøi, nhöõng noãi khoå cuûa thaân xaùc nhö beänh taät, oám ñau, nhöõng noãi khoå cuûa taâm tö, tình caûm nhö: aân oaùn, haän thuø…
 16. 16. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 16 Caâu hoûi: Thöa Thaày, trong logo vaø teân goïi cuûa ngaønh Nhaân Ñieän coù chöõ Tình Thöông, Thaày cuõng thöôøng nhaéc ñeán chöõ Tình Thöông trong nhieàu baøi giaûng, trong haàu heát caùc lôùp hoïc cao thaáp, toân giaùo cuõng luoân luoân keâu goïi Tình Thöông, ngöôøi thöôøng cuõng khoâng ai traùnh khoûi söï raøng buoäc cuûa Tình Thöông, vaäy Tình Thöông laø gì, taïi sao ngaønh Nhaân Ñieän cuûa chuùng ta laïi coù chöõ Tình Thöông, Tình Thöông coù lôïi ích gì cho caù nhaân, gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia? Thaày Ñaùng: Tình Thöông laø moät trong nhöõng ñoái töôïng caên baûn cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta cho neân, trong logo vaø teân goïi cuûa ngaønh Nhaân Ñieän môùi coù chöõ Tình Thöông, hai ñoái töôïng kia laø Nhaân Loaïi vaø Giaùc Ngoä, ba chöõ “Nhaân loaïi – Giaùc Ngoä – Tình Thöông” phuø hôïp vôùi bieåu töôïng Kim Töï Thaùp ba maët cuûa ngaønh Nhaân Ñieän coù nhöõng yù nghóa ñaëc bieät vaø nhöõng lôïi ích lôùn lao. Tình Thöông laø ñoái töôïng caên baûn cuûa ngaønh Nhaân Ñieän cho neân chuùng ta coù theå noùi Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc Tình Thöông vaø tröôùc nhaát ñoù laø Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá ñoái vôùi con ngöôøi, noùi caùch khaùc, chính vì coù Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá chuùng ta môùi coù ngaønh Nhaân Ñieän naøy, khoâng coù Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá chuùng ta khoâng coù ngaønh Nhaân Ñieän, khoâng coù khaû naêng trò beänh, khoâng coù khaû naêng hieåu bieát, khoâng coù khaû naêng Taâm Linh, khoâng coù quyeàn naêng khaû naêng gì heát, coù theå noùi laø vì coù Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá maø chuùng ta ñaõ coù, ñang coù vaø seõ coù raát nhieàu khaû naêng kyø
 17. 17. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 17 dieäu vöôït qua ngoaøi taát caû nhöõng nguyeân taéc, hieåu bieát, kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñôøi, cuûa khoa hoïc, kyõ thuaät, cuûa saùch vôû töø tröôùc tôùi nay. Vì Tình Thöông Nhaân Loaïi cho neân Thöôïng Ñeá ñaõ cho Thaày vaø anh chò em ñöôïc hoïc hoûi ngaønh Nhaân Ñieän naøy, boån phaän cuûa Thaày laø mang Tình Thöông ñeán cho anh chò em, boån phaän cuûa anh chò em laø mang Tình Thöông ñeán cho moïi ngöôøi, cuï theå laø anh chò em mang Tình Thöông ñeán cho nhöõng beänh nhaân, nhöõng ngöôøi ñau oám, beänh hoaïn, thaân nhaân, baïn beø, nhöõng ngöôøi tin töôûng vaø nhôø caäy söï giuùp ñôõ cuûa anh chò em. Thaày muoán noùi ñeán Tình Thöông cuï theå chöù khoâng phaûi Tình Thöông chung, cuï theå laø anh chò em mang Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá ñeán cho hoï, cuï theå laø anh chò em mang naêng löôïng Vuõ Truï, danh töø khoa hoïc maø thöïc chaát laø naêng löôïng Taâm Linh Thöôïng Ñeá, cho hoï nhöõng söï giuùp ñôõ theå xaùc, taâm linh, cuï theå laø giuùp ñôõ trò beänh cho hoï, cuï theå laø giuùp ñôõ truyeàn ñieän hoaëc daïy Nhaân Ñieän cho hoï. Thaày ñaëc bieät löu yù anh chò em veà tính chaát cuï theå cuûa Tình Thöông Nhaân Ñieän hay Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá maëc duø danh töø Thöôïng Ñeá tröøu töôïng, Taâm Linh cuõng tröøu töôïng, ngay caû danh töø Nhaân Ñieän cuõng tröøu töôïng, noùi tröøu töôïng laø vì anh chò em khoâng nhìn thaáy Thöôïng Ñeá, khoâng bieát maët Taâm Linh, khoâng naém baét ñöôïc Nhaân Ñieän, chính laø keát quaû cuûa Tình Thöông, thaáy nhöõng chöùng beänh ñöôïc trò heát, nhöõng ngöôøi ñau ñöôïc trò laønh, nhöõng linh hoàn ñöôïc sieâu thoaùt, nhöõng taâm trí ñöôïc khai môû, nhöõng trí naõo ñöôïc thoâng minh, nhöõng con ngöôøi
 18. 18. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 18 ñöôïc tieán boä, nhöõng coâng trình ñöôïc thaønh töïu, ñoù laø nhöõng baèng chöùng, nhöõng tính chaát cuï theå cuûa Tình Thöông. Thöôïng Ñeá yeâu thöông con ngöôøi laø söï thaät, söï thaät roõ raøng, raát cuï theå maø cuõng coù khoâng ít ngöôøi khoâng hieåu bieát hay khoâng nhìn thaáy söï yeâu thöông cuûa Thöôïng Ñeá. Thöôïng Ñeá taïo döïng ra muoân loaøi vaïn vaät nôi choán traàn gian naøy, nhöõng chæ coù con ngöôøi laø coù ñöôïc nhieàu naêng löïc nhaát, laø loaøi sinh vaät thöôïng ñaúng, hôn haún moïi loaøi sinh vaät khaùc treân choán traàn gian naøy. Thöôïng Ñeá yeâu thöông con ngöôøi raát nhieàu, nhöng maø ngöôïc laïi con ngöôøi coù yeâu thöông Thöôïng Ñeá hay khoâng, hay cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp cuûa con caùi chuùng ta neáu nhö noù khoâng bieát yeâu thöông chính baûn thaân noù thì cha meï duø coù yeâu thöông noù bao nhieâu, cuõng khoâng theå naøo giuùp ñôõ cho noù ñöôïc. Con caùi phaûi bieát yeâu thöông chính baûn thaân noù thì cha meï môùi coù theå giuùp ñôõ cho noù ñöôïc, con ngöôøi phaûi bieát yeâu thöông chính mình thì Thöôïng Ñeá môùi coù theå giuùp ñôõ con ngöôøi ñöôïc. Noùi ñeán Tình Thöông laø noùi ñeán Tình Thöông baûn thaân mình tröôùc nhaát, yeâu thöông baûn thaân mình laø ñieàu caàn thieát, ích lôïi chöù khoâng coù gì laø xaáu xa nhö nhieàu ngöôøi vaãn laàm töôûng, keát toäi, leân aùn. Yeâu thöông chính baûn thaân mình laø thöù Tình Thöông thöïc teá nhaát, cuï theå nhaát, deã daøng thöïc hieän nhaát, khoâng yeâu thöông chính baûn thaân mình thì khoâng theå naøo yeâu thöông baûn thaân ngöôøi khaùc ñöôïc, muoán thöïc hieän, thöïc haønh lôøi Chuùa daïy thöông ngöôøi, lôøi Phaät daïy töø bi, phaûi yeâu thöông chính baûn thaân mình tröôùc ñaõ.
 19. 19. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 19 Yeâu thöông baûn thaân mình thoâi, noùi nghe thì deã laém nhöng thöïc hieän thöïc haønh cuõng ñaõ laø muoân vaøn khoù khaên roài chöù ñuøng coù noùi ñeán vieäc yeâu thöông ngöôøi khaùc, yeâu thöông muoân loaøi vaïn vaät coøn khoù khaên hôn gaáp ngaøn vaïn laàn hôn nöõa. Theá naøo laø yeâu thöông mình vaø laøm theá naøo môùi goïi laø yeâu thöông mình, baûn thaân mình, taâm trí mình, tình caûm mình, Taâm Linh mình, moãi anh chò em haõy töï soi roïi laïi baûn thaân mình vaø töï traû lôøi xem ñaõ thöïc söï yeâu thöông baûn thaân mình chöa, luùc cô theå ñoùi anh chò em coù cho noù aên khoâng, luùc thaân theå khaùt anh chò em coù cho noù uoáng khoâng, luùc cô theå meät anh chò em coù cho noù nghæ ngôi khoâng, luùc cô theå caàn nguû anh chò em coù coá thöùc hay khoâng, luùc trí naõo caàn môû mang anh chò em coù hoïc hoûi hay khoâng, luùc tình caûm caàn ñöôïc voã veà anh chò em coù coá chaáp hay khoâng, luùc Taâm Linh höôùng thöôïng anh chò em coù chòu nghó ñeán caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, Thöôïng Ñeá hay khoâng. Traû lôøi chaân thaät vaø ñaày ñuû taát caû caùc caâu hoûi treân ñaây, anh chò em seõ bieát roõ laø anh chò em coù yeâu thöông chính mình hay khoâng. Trò beänh cho moät beänh nhaân, baát keå laø beänh naëng hay beänh nheï, neáu nhö ngöôøi ñoù khoâng yeâu thöông chính baûn thaân cuûa hoï thì hoï seõ khoù heát beänh laém, caøng yeâu thöông chính baûn thaân hoï thì hoï caøng mau choùng heát beänh, caøng yeâu thöông cuoäc soáng, cuoäc ñôøi thì caøng deã trò lieäu, beänh caøng mau choùng bình phuïc. Traùi laïi, moät ngöôøi khoâng coøn muoán soáng nöõa, khoâng coøn yeâu thöông mình, yeâu thöông ngöôøi thì beänh duø nheï cuõng thaønh naëng, beänh ñaùng leõ chöõa ñöôïc nhöng keát quaû cuõng seõ khoâng chöõa trò ñöôïc. yeâu thöông mình, thöông yeâu ngöôøi, thöông yeâu cuoäc soáng, cuoäc ñôøi laø nhöõng ñieåm caên baûn ñeå giöõ gìn söùc khoûe, ñeå choáng laïi beänh taät, giaø nua, ñau yeáu, ñau buoàn, khoâng
 20. 20. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 20 yeâu thöông mình, khoâng yeâu thöông ngöôøi, khoâng yeâu thöông cuoäc soáng, cuoäc ñôøi, tö töôûng, tình caûm tieâu cöïc seõ mang laïi nhöõng keát quaû tai haïi cho söùc khoûe, haïnh phuùc, tinh thaàn, tình caûm, v.v… Cho neân khi nhaän trò lieäu cho moät beänh nhaân naøo, anh chò em caàn ñaëc bieät chuù yù ñeán yeáu toá Tình Thöông, tröôùc nhaát laø tình thöông cuûa anh chò em ñoái vôùi beänh nhaân ñoù, ít nhaát anh chò em cuõng khoâng gheùt ngöôøi ñoù thì anh chò em môùi coù theå trò beänh cho ngöôøi ta ñöôïc, neáu anh chò em khoâng thöông beänh nhaân hay khoâng theå thöông ñöôïc beänh nhaân thì thoâi, anh chò em ñöøng trò beänh, haõy ñeå cho ngöôøi naøo thöông beänh nhaân laõnh phaàn trò lieäu naøy, anh chò em coù trò cuõng maát coâng voâ ích, khoâng coù keát quaû gì caû, bôûi vì doøng ñieän seõ khoâng ñeán vôùi beänh nhaân, maø duø coù ñeán vôùi beänh nhaân cuõng khoâng ích lôïi, vì doøng ñieän khoâng coù tình thöông thì seõ khoâng coù naêng löïc gì caû. Quaû thaät tình thöông coù nhöõng naêng löïc lôùn lao, thöông mình, thöông ngöôøi ñeàu coù nhöõng lôïi ích thieát thöïc, moät ngöôøi bieát thöông mình, theå xaùc seõ khoûe maïnh, ñeïp töôi, maùu huyeát löu thoâng, da seõ hoàng haøo, kích thích toá taêng tröôûng, khaùng theå sinh soâi naûy nôû, tö töôûng doài daøo, tình caûm eâm aùi, dòu daøng. Bieát yeâu thöông ngöôøi khaùc cuõng coù nhöõng lôïi ích voâ cuøng to lôùn, moät ngöôøi Meï chæ caàn bieát yeâu thöông con mình thoâi cuõng seõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho caû meï vaø con, ngöôøi meï seõ khoûe maïnh, ñaëc bieät laø coù nhieàu söõa cho con buù, laïi laø thöù söõa toát töôi coù nhieàu chaát boå döôõng, coù khaùng theå choáng beänh cho em beù vaø ngöôïc laïi ñöùa beù seõ khoûe maïnh, mau lôùn, thoâng minh, ít
 21. 21. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 21 beänh hoaïn laïi coù hình daïng töôi toát, xinh ñeïp, ñaây laø nhöõng baèng chöùng cuï theå veà lôïi ích cuûa tình thöông. Tình thöông chuùng ta hoïc hoûi quan taâm vöøa coù tính chaát thöïc teá, vöøa coù nhöõng phaïm vi roäng raõi, khoâng phaûi chæ coù tình thöông giöõa Thöôïng Ñeá vôùi con ngöôøi, giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, giöõa ngöôøi trò beänh vôùi beänh nhaân, giöõa ngöôøi meï vôùi ngöôøi con, chuùng ta coù theå noùi ñeán nhieàu thöù tình thöông, keå caû tình thöông nam nöõ, trai gaùi, vôï choàng, thöù tình thöông yeâu naøo cuõng maïng laïi raát nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi, chính nhôø yeáu toá tình yeâu maø ngöôøi nöõ trôû neân xinh ñeïp hôn, kích thích toá nöõ phaùt trieån, hình daùng thay ñoåi, chính nhôø yeáu toá tình yeâu maø ngöôøi nam trôû neân hoaït baùt hôn, linh ñoäng hôn, kích thích toá nam phaùt tieát laøm cho ngöôøi nam hoaït ñoäng hôn, maïnh meõ hôn, taøi gioûi hôn, thaønh coâng hôn. Anh chò em caàn phaûi bieát yeâu thöông chính baûn thaân mình, bieát yeâu thöông ñaõ khoù nhöng vaãn coøn chöa ñuû, anh chò em coøn phaûi bieát yeâu thöông vôùi söï Minh Trieát Giaùc Ngoä, neáu khoâng, coi chöøng tình thöông yeâu mình laïi haïi mình haïi ngöôøi. AÊn uoáng, nguû nghæ ñeàu caàn thieát cho cô theå, nhöng neáu nhö anh chò em aên quaù nhieàu, vui chôi quaù ñoä v.v… thì traùi laïi, khoâng phaûi anh chò em yeâu thöông baûn thaân mình maø laø anh chò em laøm haïi baûn thaân mình. Nhöõng phöông dieän khaùc nhö tö töôûng, tình caûm, Taâm Linh, v.v… ñeàu phaûi coù nhöõng giôùi haïn caàn thieát, caàn phaûi Minh Trieát Giaùc Ngoä thì môùi khoâng haïi mình, haïi ngöôøi. Yeâu thöông mình chöa ñuû, anh chò em coøn phaûi bieát yeâu thöông ngöôøi khaùc, thieát thöïc, cuï theå laø anh chò em phaûi bieát yeâu thöông ngöôøi gaàn guõi vôùi anh chò em nhaát nhö cha meï, vôï
 22. 22. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 22 con, anh chò em, nhöõng ngöôøi baø con thaân thöông ruoät thòt cuûa mình roài môùi tôùi nhöõng ngöôøi khaùc, nhöng yeâu thöông nhö theá naøo vaø theå hieän tình yeâu thöông cuûa mình ra sao cuõng laø nhöõng vaán ñeà ñoøi hoûi anh chò em phaûi hoïc hoûi, hieåu bieát vaø thöïc hieän thöïc haønh tình yeâu thöông cuûa mình. Anh chò em cuõng caàn ñeán söï Minh Trieát Giaùc Ngoä trong tình thöông thaân nhaân, baïn beø, tha nhaân chôù khoâng theå yeâu thöông muø quaùng vaø cuõng chính vì theá maø anh chò em thaáy trong logo cuõng nhö teân goïi cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta khoâng chæ coù chöõ Tình Thöông, maø coøn chöõ khaùc ñi keøm laø: Nhaân Loaïi vaø Giaùc Ngoä, tình thöông phaûi coù tình caûm Giaùc Ngoä vaø phaûi coù muïc tieâu phuïc vuï Nhaân Loaïi. Tình thöông khoâng coù Minh Trieát Giaùc Ngoä cuõng mang laïi nhöõng tai haïi khoâng keùm nhöõng tình caûm tieâu cöïc cuûa con ngöôøi nhö ghen tuoâng, hôøn giaän, haän thuø, v.v… maø anh chò em coù theå nhìn thaáy nhöõng thí duï, baèng chöùng nhan nhaûn khaép nôi haøng ngaøy, haøng giôø trong gia ñình, ngoaøi xaõ hoäi, quoác gia, theá giôùi, v…v. Thöông yeâu vaø haän thuø laø hai traïng thaùi tình caûm traùi ngöôïc nhau, nhöng noù laïi raát gaàn nhau vaø trong nhieàu tröôøng hôïp, noù chæ laø hai maët cuûa cuøng moät ñoái töôïng, vaán ñeà. Moät ñöùa con mình ñang heát loøng yeâu thöông nhöng chæ caàn noù coù moät laàm loãi, sai traùi naøo ñoù, mình ñaõ coù theå trôû thaønh töùc giaän, gheùt boû noù, moät ngöôøi anh, em, moät ngöôøi choàng, vôï, moät ngöôøi baèng höõu, baïn beø cuõng vaäy, cho neân chuùng ta phaûi bieát traân troïng vôùi tình thöông. Khoâng phaûi chæ coù nhöõng tính tieâu cöïc nhö loøng ganh gheùt, haän thuø môùi mang laïi tai hoïa cho con ngöôøi maø tình thöông khoâng Minh Trieát Giaùc Ngoä cuõng ñaõ töøng mang laïi nhöõng tai
 23. 23. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 23 hoïa lôùn lao cho Nhaân Loaïi, bao nhieâu tai hoïa cuûa Nhaân Loaïi, bao nhieâu cuoäc chieán tranh ñaõ xaûy ra, gaây ñau thöông cheát choùc cho haøng bao nhieâu trieäu con ngöôøi treân theá giôùi coù nguyeân nhaân vì tình thöông, coù khi vì tình thöông quoác gia, daân toäc mình, coù khi vì thöông thaàn thaùnh, toân giaùo mình maø sinh loøng thuø haän. Raát nhieàu cuoäc chieán tranh thaûm khoác ñaõ xaûy ra cho Nhaân Loaïi chæ vì thöù tình thöông sai laàm muø quaùng naøy, nhieàu cuoäc chieán tranh coù theå traùnh ñöôïc neáu Nhaân Loaïi coù ñöôïc nhöõng tình thöông Giaùc Ngoä, Minh Trieát. Rieâng ñoái vôùi ngaønh Nhaân Ñieän, tình thöông cuûa chuùng ta hoïc hoûi vaø thöïc haønh duø cho chính mình, gia ñình mình, thaân nhaân mình, baïn beø mình, quoác gia mình, daân toäc mình hay cho tha nhaân, con ngöôøi, Nhaân Loaïi, taát caû ñeàu laø tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá, thöù tình thöông coù aùnh saùng Taâm Linh cuûa caùc Ñaáng Toái Cao soi roïi, chuùng ta thöông mình, thöông ngöôøi moät caùch giaûn dò, cuï theå, höõu ích, baèng caùch naøy, haøng ngaøy, haøng giôø, duøng doøng ñieän baêng taàn tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá truyeàn ñieän cho mình, cho ngöôøi, ngöôøi quen, ngöôøi laï, quoác gia naøy, quoác gia kia, ñeå cho taát caû moïi ngöôøi, moïi daân toäc, moïi quoác gia ñeàu ñöôïc höôûng doøng ñieän Taâm Linh, nhöõng tình thöông huyeàn nhieäm cuûa Thöôïng Ñeá, nhöõng lôïi ích vaät chaát, tinh thaàn cho caùc nhaân, gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia. Sau baøi hoïc naøy, sau lôùp hoïc naøy, khi trôû veà nhaø mình, quoác gia mình, ñòa phöông mình, anh chò em chæ caàn mang veà thöïc haønh thöïc taäp baøi hoïc tình thöông Nhaân Ñieän Minh Trieát Giaùc Ngoä naøy, chaéc chaén anh chò em seõ coù ñöôïc moät moùn quaø
 24. 24. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 24 voâ giaù cho anh chò em höôûng duïng suoát ñôøi: söùc khoûe, nieàm vui, haïnh phuùc, tình thöông.
 25. 25. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 25 THIEÀN ÑÒNH YOGA Caâu hoûi: Thöa Thaày, teân goïi ñaàu tieân cuûa ngaønh Nhaân Ñieän laø: “Taâm Linh – Con ngöôøi – Thieàn Ñònh” ( Spiritual – Human – Yoga), hieän nay nhieàu trung taâm Nhaân Ñieän treân theá giôùi cuõng coøn mang teân goïi naøy, teân goïi môùi cuûa Nhaân Ñieän “Nhaân Loaïi – Giaùc Ngoä – Tình Thöông” (Mankind – Enlightenment – Love) khoâng coøn thaáy chöõ Thieàn Ñònh Yoga, caùc caáp lôùp Nhaân Ñieän cuõng khoâng thaáy noùi ñeán Yoga Thieàn Ñònh, vaäy Thieàn Ñònh Yoga coù coøn laø ñoái töôïng hoïc hoûi vaø thöïc haønh cuûa ngaønh Nhaân Ñieän nöõa khoâng? Moät Hoïc Vieân Nhaân Ñieän coù theå theo hoïc Yoga, Thieàn cuûa caùc moân phaùi khaùc hay khoâng, giöõa Thieàn, tònh taâm cuûa Nhaân Ñieän vaø Thieàn, Yoga cuûa moân phaùi khaùc coù nhöõng töông ñoàng khoâng bieät gì, xin Thaày vui loøng chæ daïy giuøm, xin caùm ôn Thaày? Thaày Ñaùng: Vì caên cô, trình ñoä con ngöôøi cho neân trong nhöõng naêm ñaàu tieân, khi môùi baét ñaàu rao giaûng ngaønh Nhaân Ñieän, Thaày ñaõ phaûi duøng ñeán moät soá phöông tieän ngoân ngöõ Taâm Linh maø Nhaân Loaïi ñaõ töøng bieát ñeán nhö Thieàn Ñònh, Yoga, moät soá phöông tieän, ngoân ngöõ, yù nieäm, nhö Nhaân Ñieän, Naêng Löôïng Vuõ Truï, ñeå truyeàn baù ngaønh hoïc Nhaân Ñieän môùi meû naøy, cho neân Nhaân Ñieän môùi coù teân goïi trong nhöõng naêm ñaàu laø “Taâm Linh – Con ngöôøi – Thieàn Ñònh” ( Spiritual – Human – Yoga).
 26. 26. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 26 Hieän nay, Nhaân Ñieän ñaõ coù haøng trieäu Hoïc Vieân treân hôn 70 quoác gia theo hoïc, ñeå thích hôïp vôùi tình hình môùi, nhu caàu, muïc ñích môùi, Thaày thay ñoåi teân ngaønh Nhaân Ñieän laø “Nhaân Loaïi – Giaùc Ngoä – Tình Thöông” (Mankind – Enlightenment – Love). Trong teân goïi môùi naøy, chöõ Nhaân Loaïi ñöôïc duøng thay cho chöõ “Con ngöôøi”. Chöõ Giaùc Ngoä ñaõ thay theá cho töø Taâm Linh, cuøng chung moät lónh vöïc voâ hình, nhöng chöõ Giaùc Ngoä coù yù nghóa roõ raøng hôn, tích cöïc hôn chöõ Taâm Linh, moät Taâm Linh coù nhieàu traïng thaùi vaø Giaùc Ngoä laø traïng thaùi Taâm Linh cao caáp nhaát, ñöôïc Thöôïng Ñeá daïy doã nhieàu nhaát. Chöõ Thieàn Ñònh trong Yoga trong teân goïi cuõ ñöôïc thay theá baèng chöõ Tình Thöông, coù nhieàu ñaëc ñieåm tích cöïc, roõ raøng, naêng ñoäng, cuï theå hôn, Giaùc Ngoä vaø Tình Thöông laø hai phöông tieän Ñaïo vaø Ñôøi ñeå phuïc vuï Nhaân Loaïi laø yù nghóa cuûa teân goïi “Nhaân Loaïi – Giaùc Ngoä – Tình Thöông” cuûa ngaønh Nhaân Ñieän. Nhaân Ñieän daïy cho Hoïc Vieân hai ñieàu cô baûn: Giaùc Ngoä vaø Tình Thöông ñeå phuïc vuï Nhaân Loaïi, coøn nhöõng caùi khaùc chæ laø caùi phuï, nhöõng phöông tieän ñeå giuùp cho Hoïc Vieân hoïc hoûi, tuøy theo caên cô, trình ñoä, tuøy theo caáp lôùp, Hoïc Vieân ñöôïc daïy nhöõng ñieàu khaùc nhau, nhöõng coâng thöùc aùp duïng thöïc haønh khaùc nhau. ÔÛ nhöõng caáp lôùp sô ñaúng nhaäp moân, Hoïc Vieân ñöôïc khai môû caùc Luaân xa 30%, 60% caàn phaûi taäp hít thôû, tònh taâm moãi ngaøy ít nhaát moät laàn, moãi laàn ít nhaát laø 5 phuùt ñeå thu huùt Naêng Löôïng Vuõ Truï, duy trì söï hoaït ñoäng cuûa caùc Luaân xa. Sau khi ñöôïc khai môû Luaân xa 100%, töùc laø sau khi hoïc xong lôùp 3, Hoïc Vieân hít thôû hay khoâng, tònh taâm, thieàn ñònh, yoga hay khoâng, Luaân xa cuûa Hoïc Vieân vaãn duy trì maõi maõi, tröø khi Hoïc
 27. 27. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 27 Vieân naøy töø choái, khoâng chaáp nhaän ngaønh Nhaân Ñieän nöõa thì Luaân xa seõ töï ñoäng ñoùng laïi. ÔÛ caáp lôùp 3, sau khi ñöôïc khai môû Luaân xa 100%, neáu thích thì baát cöù luùc naøo Hoïc Vieân cuõng coù theå taäp hít thôû tònh taâm, thieàn ñònh ñeå thu huùt Naêng Löôïng Vuõ Truï, boài boå söùc khoûe, trò beänh cho mình, cho ngöôøi khaùc, thôøi gian moãi laàn tònh taâm thieàn ñinh yoga töø 5 phuùt ñeán 30 phuùt, khi naøo cô theå caûm nhaän thaáy noùng thì ngöøng taäp, neáu ham thu huùt nhieàu Naêng Löôïng Vuõ Truï, luyeän taäp quaù nhieàu, thieàn quaù laâu, seõ khoâng coù lôïi cho söùc khoûe, ngöôøi taäp seõ thaáy noùng böùc, khoù chòu. Muoán giaûi toûa tình traïng khoù chòu naøy, anh chò em taäp hít thôû hoaëc truyeàn ñieän trò beänh cho ngöôøi khaùc, khi cô theå quaân bình naêng löôïng, anh chò em seõ caûm thaáy deã chòu. Tö theá tònh taâm khoâng caàn moät söï troùi buoäc naøo, chæ caàn cô theå ngöôøi luyeän taäp caûm thaáy thoaûi maùi laø ñöôïc, khoâng caàn nhöõng tö theá baùn giaø, kieát giaø, khoù khaên phieàn toaùi, maét nhaém ôû nhöõng caáp lôùp 1, 2, 3, töø caáp lôùp 4 trôû leân, khi tònh taâm, Thieàn Ñònh anh chò em phaûi môû maét. Thôøi gian tònh taâm töø lôùp 4 trôû leân cuõng khoâng caàn phaûi laâu, chæ caàn nhaän ñöôïc ñieän laø ñuû, caøng hoïc leân nhöõng caáp lôùp cao, töùc laø caøng ñuû naêng löïc thì thôøi gian tònh taâm caøng ruùt ngaén laïi, coù theå chæ caàn 30 giaây ôû nhöõng caáp lôùp 5.1, 5.2, chæ caàn 5 giaây, 3 giaây, thaäm chí chæ caàn 1 giaây tuøy theo naêng löïc cho nhöõng caáp lôùp cao caáp. Yeáu toá tinh thaàn thì chæ caàn gaït boû moïi yù töôûng, moïi taïp nieäm laø ñuû ñeå cô theå tieáp thu Naêng Löôïng Vuõ Truï ñoái vôùi vôùi nhöõng Hoïc Vieân caáp thaáp, tieáp xuùc vôùi Thöôïng Ñeá ñoái vôùi nhöõng Hoïc Vieân caáp cao.
 28. 28. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 28 Nhaân Ñieän laø ngaønh hoïc Taâm Linh nhöng laø moät ngaønh hoïc thöïc teá, cho nhöõng lôïi ích thieát thöïc cuûa con ngöôøi, cho neân anh chò em khoâng caàn phaûi nghieân cöùu, tìm hieåu so saùnh caùi gì khaùc vôùi moân ngaønh khaùc, Thaày daïy anh chò em thieàn nhö theá naøo thì thieàn nhö theá ñoù, coøn caùc moân ngaønh khaùc hoï daïy thieàn, tònh, yoga nhö theá naøo, ñoù laø chuyeän cuûa hoï, anh chò em khoâng caàn phaûi bieát, khoâng caàn phaûi baän taâm. Ngay trong ngaønh Nhaân Ñieän, moãi caáp lôùp Nhaân Ñieän anh chò em coøn coù nhöõng caùch thöùc haønh thieàn khaùc nhau thì anh chò em baän taâm ñeán nhöõng phöông caùch haønh thieàn cuûa caùc moân phaùi khaùc laøm gì, lôùp naøo phöông phaùp naáy, anh chò em chæ caàn hoïc cho kyõ, haønh cho ñuùng ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát. Taïi sao ôû lôùp naøy, khi haønh thieàn anh chò em phaûi nhaém maét, ôû lôùp khaùc, anh chò em phaûi môû maét, coù nhieàu lyù do vaø muïc ñích khaùc nhau, muïc ñích chung nhö ñaõ noùi, haønh Thieàn laø ñeå tieáp xuùc vôùi nhöõng quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá, tieáp thu Naêng Löôïng Vuõ Truï, nhöng caùch thöùc haønh thieàn khaùc nhau laø vì caên cô trình ñoä cuûa anh chò em khaùc nhau. ÔÛ nhöõng lôùp sô caáp Luaân xa chöa ñöôïc khai môû ñaày ñuû, naêng löïc chöa ñöôïc doài daøo, khi Thieàn Ñònh anh chò caàn phaûi nhaém maét ñeå traùnh bò boái caûnh, hoaøn caûnh chi phoái, coù nhö vaäy anh chò em môùi thu huùt ñöôïc Naêng Löôïng Vuõ Truï, töø caáp lôùp 4 trôû ñi, anh chò em caàn taäp Thieàn ñònh môû maét cho quen daàn leà loái Thieàn Ñònh chính thöùc cuûa ngaønh Nhaân Ñieän laø thieàn môû maét, anh chò em khoâng neân nhaém maét khi Thieàn ñònh ñeå traùnh söï chuù yù, thaéc maéc, nghi ngôø, hieåu laàm, dò nghò hay xuyeân taïc cuûa ngöôøi khaùc.
 29. 29. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 29 Thieàn ñònh môû maét coù nhieàu lôïi ích, baát cöù ôû ñaâu, baát cöù luùc naøo, anh chò em cuõng thieàn ñònh ñöôïc, khoâng ai bieát, khoâng ai hay, khoâng ai chuù yù, khoâng ai nghi ngôø, khoâng ai thaéc maéc vieäc laøm, cöû chæ cuûa anh chò em, quan troïng nhaát laø khi Thieàn môû maét, anh chò em seõ luoân luoân kieàm giöõ ñöôïc linh hoàn mình. Thieàn ñònh nhaém maét, nhaát laø thieàn ñònh quaù laâu anh chò em seõ khoù kieàm giöõ linh hoàn, nhieàu ngöôøi vì ham meâ thieàn ñònh nhaém maét laïi chöa ñöôïc khai môû Luaân xa khieán linh hoàn xa rôøi theå xaùc ñeå cho nhöõng linh hoàn xa laï thaâm nhaäp vaøo cô theå gaây ra nhöõng haäu quaû tai haïi nghieâm troïng maø ngöôøi ñôøi thöôøng goïi laø: “taåu hoûa nhaäp ma”, trong ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta goïi laø “beänh thaàn kinh giaû”. Cho neân, anh chò em khoâng neân thieàn ñònh nhaém maét, khoâng neân thieàn ñònh laâu vaø nhaát laø tuyeät ñoái khoâng ñöôïc Thieàn xuaát hoàn. Anh chò em caàn môû maét khoâng khi thieàn ñònh, thôøi gian thieàn ñònh caøng nhanh caøng toát vaø neân nhôù raèng thieàn ñònh chæ laø phöông tieän trong khi muïc ñích cuûa thieàn ñònh laø tieáp xuùc vôùi Thöôïng Ñeá ñeå tieáp nhaän ñieän naêng Thöôïng Ñeá cöùu mình, giuùp ngöôøi, hoïc hoûi Taâm Linh, Minh Trieát Giaùc Ngoä,v.v…môùi laø ñieàu quan troïng. Phöông tieän chæ coù giaù trò töông ñoái, thay ñoåi theo thôøi gian, khoâng gian, söï vaät cho neân anh chò em ñöøng bao giôø caâu chaáp, leä thuoäc vaøo phöông tieän naøy hay phöông tieän khaùc, moãi con ngöôøi, moãi caù nhaân, moãi caên cô trình ñoä, caàn moät phöông tieän khaùc nhau, moãi hoaøn caûnh, khung caûnh thôøi gian, khoâng gian, chuùng ta caàn ñeán nhöõng phöông tieän hoïc hoûi khaùc nhau.
 30. 30. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 30 Khoâng phaûi laø leân ñeán nhöõng caáp lôùp cao thì anh chò em khoâng coøn Thieàn ñònh maø chæ laø anh chò em ñaõ thay ñoåi nhöõng phöông thöùc Thieàn ñònh, khi anh chò em luyeän taäp Kim Töï Thaùp laø anh chò em ñaõ Thieàn ñònh, khi anh chò em trò beänh cho mình, hay cho ngöôøi khaùc laø anh chò em ñaõ haønh Thieàn, khi anh chò em daïy hoïc khai môû Luaân xa cho ngöôøi ta laø anh chò em cuõng ñaõ haønh Thieàn. ÔÛ nhöõng lôùp cao caáp cöù moãi laàn anh chò em nhaän AÙnh saùng Maët Trôøi, AÙnh saùng Vì Sao, AÙnh saùng Haøo Quang Thöôïng Ñeá v.v… laø anh chò em ñaõ haønh Thieàn chöù khoâng phaûi ñôïi hít thôû ba hôi, nhaém maét laïi yeân laëng 5 phuùt nöûa giôø môùi laø Thieàn ñònh. Nhöõng caùch thöùc naøy vaãn laø caàn thieát, nhöng maø noù caàn thieát cho nhöõng Hoïc Vieân môùi vaøo nhaäp hoïc nhöõng lôùp Nhaân Ñieän sô caáp, nhöõng Hoïc Vieân Nhaân Ñieän cao caáp coù nhöõng phöông thöùc haønh Thieàn khaùc, khoâng phaûi laø phöông thöùc naøo hay hôn phöông thöùc naøo, maø laø phöông thöùc naøo thích hôïp vaø thích hôïp cho ai, trong nhöõng giai ñoaïn naøo, hoaøn caûnh naøo. Kinh nghieäm thöïc teá cho thaáy, laø gaàn nhö trong lôùp hoïc Nhaân Ñieän naøo, lôùp cao, lôùp thaáp, lôùp nhoû, lôùp lôùn naøo anh chò em cuõng muoán ñöôïc ngoài Thieàn ñònh vôùi Thaày. Trong nhöõng laàn Thieàn ñònh chung naøy, Thaày thöôøng ñoøi hoûi anh chò em môû maét trong khi Thaày nhaém maét laïi laø taïi vì Thaày khoâng ñeán vôùi anh chò em trong caùc lôùp hoïc, thì luoân luoân beân caïnh Thaày coù caùc Ñaáng Thieâng Lieâng phoø trôï cho neân, khi Thaày Thieàn ñònh, nhaäp ñònh môû maét naêm ba phuùt vôùi anh chò em thì doøng ñieän cuûa Thaày seõ maïnh laém, anh chò em seõ chòu khoâng noåi, cho neân Thaày nhaém maét, coøn anh chò em thì Thaày cho môû maét ñeå ñuû söùc ñoùn nhaän doøng ñieän cuûa Thaày khi Thaày Thieàn ñònh, nhaäp ñònh.
 31. 31. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 31 Lôïi ích cuûa vieäc anh chò em ngoài Thieàn ñònh chung vôùi Thaày trong caùc lôùp hoïc laø anh chò em seõ nhaän ñöôïc raát nhieàu ñieän naêng tröïc tieáp töø Thaày gôûi ñeán cho anh chò em, nhöng thöïc ra thì duø coù ngoài Thieàn ñònh vôùi Thaày hay khoâng, moãi khi vaøo lôùp hoïc, duø hoïc chính thöùc hay chæ laø hoïc döï thính thì anh chò em vaãn nhaän ñöôïc raát nhieàu ñieän naêng thuoäc nhieàu baêng taàn khaùc nhau tuøy theo lôùp hoïc cao thaáp töø Thaày trong khi Thaày daïy hoïc vaø ñoù laø nhöõng doøng ñieän naêng Taâm Linh cöïc cao cuûa Thöôïng Ñeá vaø cuûa caùc Ñaáng Thieâng Lieâng phoø trôï cho lôùp hoïc, phuø trôï cho nhöõng baøi giaûng cuûa Thaày, cuõng vì vaäy maø sau khi tham döï moät vaøi lôùp hoïc, nhieàu anh chò em ñaõ laønh beänh, hoaëc thuyeân giaûm moät soá beänh hoaïn naøo ñoù. Toùm laïi, Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc hoaøn toaøn môùi, nhieàu laàn Thaày ñaõ noùi vôùi anh chò em laø Thaày daïy cho anh chò em nhöõng ñieàu ngoaøi saùch vôû, nhöõng ñieàu maø xaõ hoäi loaøi ngöôøi chöa töøng ñöôïc hoïc, nhieàu ñieàu Thaày môùi ñöôïc caùc Ñaáng daïy, trong ñoù coù vaán ñeà Thieàn ñònh cuûa ngaønh Nhaân Ñieän, khoâng phaûi laø Thieàn ñònh Yoga cuûa caùc moân phaùi khaùc, cho neân anh chò em ñöøng tra cöùu saùch vôû, ñöøng tìm hieåu, so saùnh nhöõng gì Thaày daïy vôùi nhöõng yù töôûng, phöông thöùc cuûa caùc moân phaùi khaùc, anh chò em chæ caàn bieát laéng nghe Thaày chæ daãn, laøm theo ñuùng lôøi Thaày daïy, thöïc haønh vaø thôøi gian, lôùp naøo coâng thöùc naáy, ñöøng laãn loän, ñöøng pha cheá, ñöøng töï bieân, töï dieãn, ñöïng töï yù laøm theo yù kieán caù nhaân mình, bôûi vì ñoù khoâng phaûi laø nhöõng yù kieán caù nhaân Thaày maø laø nhöõng lôøi chæ daïy cuûa Thöôïng Ñeá, anh chò em chæ caàn laøm theo, yeâu thöông vaø giuùp ñôõ gia ñình mình, ngöôøi thaân thuoäc cuûa mình, giuùp ñôõ vaø yeâu thöông taát caû
 32. 32. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 32 moïi ngöôøi, keát quaû anh chò em seõ coù ñöôïc taát caû nhöõng gì anh chò em mong öôùc: söùc khoûe, nieàm vui, haïnh phuùc, tình thöông…
 33. 33. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 33 MINH TRIEÁT & GIAÙC NGOÄ Caâu hoûi: Kính thöa Thaày, trong logo vaø teân goïi cuûa ngaønh Nhaân Ñieän coù chöõ Giaùc Ngoä, trong nhieàu lôùp hoïc, baøi giaûng, Thaày cuõng thöôøng nhaéc ñeán nhöõng chöõ Minh Trieát, Giaùc Ngoä. Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc ñeå trò beänh taïi sao chuùng ta laïi noùi ñeán Giaùc Ngoä, Minh Trieát laø nhöõng töø ngöõ thuoäc lónh vöïc trieát hoïc, toân giaùo, vaäy thì thöïc ra nhöõng töø ngöõ naøy coù yù nghóa gì, coù lôïi ích gì trong lónh vöïc y khoa, trong ngaønh hoïc Nhaân Ñieän cuûa chuùng ta, xin Thaày vui loøng chæ daïy giuøm, xin caûm ôn Thaày? Thaày Ñaùng: Moãi caáp lôùp Nhaân Ñieän coù nhöõng caùch thöùc thôøi gian chöõa trò beänh khaùc nhau, nhöng duø ôû caáp lôùp Nhaân Ñieän naøo, caên baûn cuõng laø hoïc veà vieäc chöõa trò beänh hoaïn oám ñau, nhöng töø lôùp 5 trôû leân, Thaày thöôøng nhaéc nhôû anh chò em raèng Nhaân Ñieän laø moät ngaønh hoïc Taâm Linh, coøn vieäc chöõa trò beänh, chæ laø moät phaàn nhoû trong ñoái töôïng, muïc tieâu phuïc vuï cuûa ngaønh Nhaân Ñieän, theá neân trong logo cuõng nhö teân goïi chính thöùc cuûa ngaønh hoïc Nhaân Ñieän “Nhaân Loaïi – Giaùc Ngoä – Tình Thöông”, chuùng ta khoâng thaáy coù chöõ naøo chæ danh ñaây laø moät ngaønh y hoïc, y khoa, thuoác men, trò beänh, trò ñau gì caû, nhöng laïi coù chöõ Giaùc Ngoä, moät danh töø Taâm Linh. Taâm Linh tuy khoâng phaûi laø y hoïc, nhöng noù bao haøm caû y hoïc, y khoa vaø moïi ngaønh lieân heä, cuõng nhö Vuõ Truï bao la goàm Traùi Ñaát, Maët Trôøi, Maët Traêng, Vì Sao…bao haøm moïi vaän
 34. 34. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 34 chuyeån tuaàn hoaøn cuûa taát caû vaät theå lôùn nhoû trong Vuõ Truï. Noùi caùch khaùc, hoïc Nhaân Ñieän, khoâng phaûi chæ laø hoïc y khoa. Nhöõng caùi bao goàm vaø bao haøm moïi vaán ñeà lieân quan xa gaàn ñeán thaân xaùc laãn linh hoàn con ngöôøi, chuùng ta khoâng chæ hoïc coù y hoïc, maø# chuùng ta coøn hoïc caû Ñaïo hoïc, chuùng ta khoâng chæ hoïc coù y khoa maø chuùng ta coøn hoïc caû caùi lôùn hôn y khoa laø Taâm Linh, vaø cuõng vì theá maø chuùng ta phaûi hoïc ñeán chöõ Giaùc Ngoä, caûnh giôùi Taâm Linh Toái Cao. Minh Trieát – Giaùc Ngoä: Giaùc Ngoä laø danh töø cuûa trieát hoïc vaø toân giaùo, Ñaïo Phaät thöôøng duøng töø Giaùc Ngoä ñeå chæ traïng thaùi tu hoïc thaønh ñaït toät cuøng cuûa moät nhaø tu, moät ngöôøi tu haønh ñaït ñöôïc möùc ñoä Giaùc Ngoä töùc laø ñaõ thaønh Phaät vò, La Haùn, traïng thaùi trí tueä, Taâm Linh maø hôn hai ngaøn naêm traêm naêm tröôùc, Thaùi Töû Siddhartha Gautama ñaõ ñaït ñöôïc sau nhieàu naêm tu hoïc. Chöõ Giaùc Ngoä ñoàng nghóa vôùi chöõ Phaät, La Haùn, chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng nhaø tu haønh Phaät giaùo, nhöng chuùng ta vaãn coù theå duøng chöõ Giaùc Ngoä ñi keøm chöõ Minh Trieát nhö Thaày thöôøng noùi vôùi anh chò em trong nhöõng lôùp hoïc, baøi giaûng cuûa Thaày, “Minh Trieát theå xaùc, Giaùc Ngoä linh hoàn” ñeå chæ moät ñoái töôïng Taâm Linh cöïc cao maø chuùng ta caàn phaûi hoïc hoûi vaø thöïc haønh cho nhöõng lôïi ích theå xaùc vaø linh hoàn chuùng ta. Ngaøy xöa, Thaùi Töû Siddhartha Gautama khoâng hoïc ñöôïc Giaùc Ngoä töø baát cöù con ngöôøi phaøm traàn naøo, ñaïo giaùo naøo, Ngaøi ñaõ ñi theo nhieàu ngöôøi, nhieàu ñaïo giaùo khaùc nhau, nhöng roài Ngaøi ñaõ phaûi töø boû taát caû, baèng phöông caùch toïa thieàn döôùi goác Boà Ñeà 49 ngaøy ñeâm, sau cuøng chæ baèng moät giaây phuùt ngaén
 35. 35. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 35 nguûi lieân laïc Taâm Linh vôùi caùc Ñaáng Cao Caû voâ hình , Thaùi Töû Siddhartha Gautama ñaõ hoïc ñöôïc ñaày ñuû baøi hoïc Giaùc Ngoä töø Thöôïng Thieân, trôû thaønh vò Phaät Toå Thích Ca Daibutsu Buddha. Baây giôø, muoán hoïc baøi hoïc Giaùc Ngoä töø Thöôïng Thieân nhö Ñöùc Phaät Thích Ca xöa kia ñaõ hoïc, chuùng ta, nhöõng Hoïc Vieân Nhaân Ñieän, cuõng phaûi theo con ñöôøng hoïc ñaïo cuûa Ñöùc Thích Ca hôn hai ngaøn naêm tröôùc, hoïc Minh Trieát Giaùc Ngoä cho theå xaùc, linh hoàn chuùng ta, nhöng khoâng theo nhöõng ñöôøng loái cuõ, chuùng ta theo nhöõng phöông thöùc môùi raát deã daøng vaø nhanh choùng baèng phöông phaùp khai môû Luaân xa, nhanh choùng vaø tröïc tieáp nhaän ñieän töø Thöôïng Thieân ñeå tieáp xuùc vôùi Thaàn Linh, Thöôïng Ñeá. Chuùng ta tieáp xuùc vôùi caùc Ñaáng Thieâng Lieâng baèng con ñöôøng Taâm Linh, cuï theå laø baèng caùch “Khai môû Luaân xa vaø Truyeàn ñieän”, ñeå hoïc nhöõng baøi hoïc Minh Trieát Giaùc Ngoä vaø quan troïng laø, chuùng ta nhaän töø caùc Ñaáng khoâng phaûi chæ coù nhöõng baøi hoïc lyù thuyeát, maø laø nhöõng quyeàn naêng khaû naêng cuûa caùc Ñaáng, khoâng phaûi ñeå ñöôïc moät danh xöng naøo ñoù maø laø ñeå thöïc haønh nhöõng nhieäm vuï cao caû, quan troïng, naëng neà, lôùn lao, cuûa Thöôïng Ñeá giao phoù, cuï theå laø nhöõng coâng vieäc trò beänh vaø truyeàn ñieän cho mình, cho ngöôøi thaân, ngöôøi laï, caây coû, hoa maøu, giuùp ñôõ nhöõng Linh hoàn Baát Töû Baát Dieät. Nhö vaäy, Giaùc Ngoä laø hieåu bieát moïi söï vaät maø con ngöôøi coù theå hoïc hoûi töø Thöôïng Thieân, töø Thöôïng Ñeá, töø nhöõng Ñaáng Toái Cao Voâ hình, nhöng ñoù laø nhöõng söï hieåu bieát khoâng coù giôùi haïn thôøi gian, khoâng coù giôùi haïn khoâng gian. Dó nhieân ñaây laø nhöõng ñieàu raát khoù, voâ cuøng khoù khaên, trong suoát nhieàu ngaøn
 36. 36. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 36 naêm, nhieàu trieäu naêm, thaäm chí laø ñaõ nhieàu tæ naêm qua, Thöôïng Ñeá taïo döïng Vuõ Truï, vaïn vaät, con ngöôøi, nhöng maø Thöôïng Ñeá chæ môùi trao ra moät phaàn raát nhoû trí tueä, Taâm Linh cuûa Thöôïng Ñeá cho moät soá raát ít con ngöôøi ôû choán phaøm traàn. Lòch söû Nhaân Loaïi nhieàu trieäu naêm qua chæ ghi nhaän moät con soá raát nhoû nhöõng con ngöôøi tu haønh tinh taán, chöùng ñaït quaû vò Giaùc Ngoä, coù taâm thöùc töông thoâng vôùi Thöôïng Ñeá, nhöng baây giôø, thôøi ñaïi naøy, thôøi ñieåm naøy, Thöôïng Ñeá coù nhöõng quyeát ñònh môùi, vôùi soá daân Ñòa caàu ñaõ leân tôùi treân 6 tæ ngöôøi, töông lai seõ leân 10 tæ, 15 tæ, 20 tæ ngöôøi, con ngöôøi seõ coù raát nhieàu nhu caàu cuûa ñôøi soáng: löông thöïc, hoa maøu, khí haäu, nöôùc uoáng, ñaát ñai, phöông tieän di chuyeån, phöông tieän thoâng tin…, bao nhieâu khoù khaên, khuûng hoaûng cuûa con ngöôøi: ñoùi ngheøo, tranh chaáp, chieán tranh, haän thuø,… caàn tôùi söï giuùp ñôõ cuûa Thöôïng Ñeá, vaø Thöôïng Ñeá ñaõ coù quyeát ñònh ban cho con ngöôøi nhöõng hoàng aân, ñaëc aân, moät phöông tieän ñeå hoïc hoûi Taâm Linh, baèng phöông phaùp Nhaân Ñieän, anh chò em neáu chòu hoïc hoûi, thöïc haønh, anh chò em seõ ñaït ñöôïc quaû vò Minh Trieát, Giaùc Ngoä, chieác chìa khoùa Taâm Linh cuûa Thöôïng Ñeá, ñeå giaûi quyeát nhöõng nhö caàu, khoù khaên cuûa con ngöôøi maø Nhaân Loaïi ñaõ töøng öôùc muoán, mong caàu, ñaõ töøng tìm kieám trong nhieàu trieäu naêm qua. Minh Trieát, Giaùc Ngoä laø nhöõng tri thöùc cöïc cao cuûa Thöôïng Ñeá, cho neân anh chò em phaûi hoïc hoûi tröïc tieáp töø Thöôïng Ñeá, chæ coù Thöôïng Ñeá môùi coù theå daïy doã cho anh chò em nhöõng gì goïi laø Giaùc Ngoä, Minh Trieát, baèng con ñöôøng Taâm Linh, tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi Thöôïng Ñeá, nhöng muoán ñöôïc tieáp
 37. 37. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 37 xuùc vôùi Thöôïng Ñeá, anh chò em caàn coù moät naêng löïc Taâm Linh raát maïnh, raát cao, raát ñaëc bieät. Khoâng phaûi moät ngöôøi thöôøng coù theå tieáp xuùc ñöôïc vôùi Thöôïng Ñeá, Thaày laø ngöôøi trung gian, Söù Giaû cuûa Thöôïng Ñeá, bôûi vì linh hoàn Thaày ñöôïc Thöôïng Ñeá göûi xuoáng traàn gian naøy ñeå giuùp ñôõ anh chò em, giuùp ñôõ Nhaân Loaïi naøy hoïc hoûi vaø tieán hoùa, Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä, trao cho anh chò em nhöõng naêng löïc toái cao cuûa Thöôïng Thieân ñeå anh chò em thi haønh nhöõng söï maïng cao caû cöùu giuùp Nhaân Loaïi, con ngöôøi cuûa Thöôïng Ñeá. Khai môû Luaân xa & Thieàn ñònh: Chính vì söù meänh to lôùn naøy cho neân Thaày môùi coù theå khai môû Luaân xa 100% cho anh chò em, khoâng phaûi ai cuõng coù theå laøm ñöôïc coâng vieäc naøy, khoâng phaûi söù giaû cuûa Thöôïng Ñeá thì khoâng laøm ñöôïc coâng vieäc naøy. Thaày chæ cho pheùp anh chò em khai môû Luaân xa cho ngöôøi khaùc ñeán toái ña 60% laø vì lyù do naøy, khoâng phaûi Thaày khoâng muoán cho cho pheùp anh chò em khai môû Luaân xa 100% cho ngöôøi khaùc, maø laø vì Thöôïng Ñeá chöa cho pheùp anh chò em, anh chò em vaãn chöa ñuû naêng löïc Taâm Linh, Thöôïng Ñeá chöa giao cho anh chò em vai troø söù giaû naøy. Khai môû Luaân xa 100% laø moät coâng vieäc voâ cuøng troïng ñaïi, khoù khaên, moät coâng vieäc trong suoát lòch söû 3 tæ naêm Ñòa Caàu, 5 trieäu naêm lòch söû loaøi ngöôøi chöa heà coù, Thöôïng Ñeá chöa heà trao ra quyeàn naêng khaû naêng naøy cho ai, khoâng phaûi laø moät coâng vieäc ñôn sô, ñôn giaûn, moät caùi ñaët tay nheï nhaøng, moät khoaûng thôøi gian chôùp maét 30 giaây, khai môû Luaân xa cho haøng chuïc, haøng traêm, haøng ngaøn ngöôøi, khoâng coù moät ai laøm ñöôïc
 38. 38. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 38 ñieàu naøy, ngoaïi tröø Thaày. Chính vì nhöõng söù meänh quan troïng cuûa Thöôïng Ñeá giao phoù cho neân Thaày môùi Truyeàn ñieän cho anh chò em hoïc lôùp naøy roài lôùp khaùc ñeå cho anh chò em hoïc hoûi tieán hoùa, danh töø raát ñôn giaûn laø “ truyeàn ñieän”, thöïc chaát khoâng ñôn giaûn, khoâng deã daøng, thöïc teá voâ cuøng khoù khaên, thöïc chaát laø moät quyeàn naêng Taâm Linh toái thöôïng toái cao cuûa Thöôïng Ñeá, khoâng phaûi cuûa ngöôøi thöôøng. Coù nhö vaäy anh chò em môùi thöïc hieän, thöïc haønh ñöôïc nhöõng coâng vieäc voâ cuøng khoù khaên, voâ cuøng kyø bí nhö vieäc trò beänh, vieäc cöùu ngöôøi, maø khoâng caàn ñeán moät phöông tieän vaät chaát, y döôïc, thuoác men gì caû, ôû nhöõng lôùp thaáp anh chò em coøn phaûi ñaët tay leân ngöôøi beänh, ôû nhöõng lôùp cao caáp anh chò em chæ caàn coù moät vaøi giaây lieân laïc Taâm Linh vôùi Thöôïng Ñeá laø anh chò em ñaõ laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc nhö laø thaàn tieân. Khoâng coù nhöõng quyeàn naêng khaû naêng cuûa Thöôïng Ñeá khoâng theå naøo anh chò em laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc maø ngay caû nhöõng vò Thaày Phuø Thuûy hoïc haønh nhieàu naêm cuõng raát khoù laøm ñöôïc, laø coâng vieäc caàu nguyeän cho nhöõng linh hoàn baát töû baát dieät sieâu thoaùt, taùi kieáp ñaàu thai hoaëc trôû veà vôùi Thöôïng Ñeá. Muoán tieáp xuùc Taâm Linh vôùi Thöôïng Ñeá ñeå hoïc hoûi Minh Trieát, Giaùc Ngoä ôû nhöõng caáp lôùp Nhaân Ñieän sô ñaúng, anh chò em caàn phaûi tònh taâm töùc laø, caàn gaït boû moïi yù nieäm tö töôûng xuaát hieän trong ñaàu oùc, trí naõo, phaûi ñeå ñaàu oùc troáng khoâng, khoâng ñeå bò chi phoái bôûi boái caûnh, ngoaïi caûnh. Danh töø, caùch thöùc haønh thieàn cuûa Nhaân Ñieän trong nhöõng lôùp hoïc sô caáp cuûa Nhaân Ñieän phaàn naøo coù gioáng vôùi nhöõng caùch thöùc haønh Thieàn cuûa caùc moân phaùi khaùc, nhöng Thaày nhaán maïnh noù chæ coù phaàn
 39. 39. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 39 naøo gioáng maø thoâi, khoâng gioáng hoaøn toaøn, Thieàn Nhaân Ñieän khoâng ñoøi hoûi moät tö theá boù buoäc, khoù khaên naøo caû, khoâng caàn phaûi ngoài baùn giaø, kieát giaø nhö caùc moân phaùi Yoga, khoâng ñoøi hoûi thôøi gian daøi laøm cho cô theå meät moûi, thôøi gian caøng ngaén caøng toát, thôøi gian cho lôùp sô caáp chæ töø 5 phuùt tôùi toái ña 30 phuùt, döôùi 30 phuùt thaáy cô theå noùng hoaëc khoù chòu thì phaûi ngöng taäp ngay, khoâng ñöôïc coá gaéng, khoâng ñöôïc ñeå cho cô theå trôû neân meät moûi hay teâ nhöùc. Thieàn Nhaân Ñieän phaûi keát hôïp vôùi khai môû Luaân xa vaø Truyeàn ñieän, khoâng coù khai môû Luaân xa vaø Truyeàn ñieän thì vieäc haønh Thieàn cuûa anh chò em seõ khoâng mang laïi moät keát quaû gì, Thieàn Nhaân Ñieän chæ laø moät phöông thöùc ñeå söû duïng Taâm Linh lieân laïc vôùi Thöôïng Ñeá, phöông thöùc naøy thay ñoåi theo trình ñoä caáp lôùp, naêng löïc cuûa Hoïc Vieân. Caøng hoïc leân cao, caøng coù naêng löïc maïnh thì thôøi gian Thieàn caøng ruùt ngaén, ôû caáp lôùp cao caáp nhaát thôøi gian chæ caàn moät vaøi giaây, chæ laø moät caùi chôùp maét laø ñuû, cho neân coù theå noùi laø, vôùi trình ñoä cao caáp, ngöôøi Hoïc Vieân chæ caàn nghó ñeán Thöôïng Ñeá laø ñaõ giao tieáp ñöôïc vôùi Thöôïng Ñeá ngay, khoâng caàn phaûi tö theá naøy, tö theá khaùc, khoâng caàn phaûi nhaém maét, khoâng caàn thôøi gian laâu, khoâng coù moät daáu hieäu, moät hieän töôïng gì khaùc vôùi moät ngöôøi bình thöôøng, coù theå haønh Thieàn trong luùc ñi ñöùng, noùi naêng, cöôøi ñuøa, nguû ngheâ thì môùi laø moät ngöôøi ñaéc ñaïo haønh Thieàn, coøn caâu chaáp hình thaùi, cöû chæ, thôøi gian, khoâng gian laø chöa ñaéc ñaïo haønh Thieàn. Linh hoàn – Theå xaùc hôïp nhaát:
 40. 40. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 40 Muoán hoïc hoûi nhöõng tri thöùc cuûa Thöôïng Ñeá, nhaát thieát anh chò em phaûi gaït boû nhöõng raøng buoäc cuûa phong tuïc, taäp quaùn, tö töôûng, ñònh kieán, ñònh luaät cuûa ngöôøi ñôøi. Ñaây môùi chæ laø nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát ñeå anh chò em hoïc hoûi Minh Trieát, Giaùc Ngoä, nhöng xem ra noù ñaõ voâ cuøng khoù khaên roài, con ñöôøng thaønh ñaït Minh Trieát Giaùc Ngoä laø con ñöôøng raát daøi, raát choâng gai, raát nhieàu thöû thaùch, yù chí, taâm thuaät... lieäu anh chò em coù ñuû can ñaûm, coù ñuû quyeát taâm vöôït qua taát caû nhöõng thöû thaùch, khoâng ñeå hoïc hoûi Minh Trieát, Giaùc Ngoä hay khoâng? Tröôùc kia Thaày chæ daïy cho anh chò em phaûi ñaït ñöôïc Minh Trieát cho theå xaùc vaø Giaùc Ngoä cho Linh hoàn, nay mai ôû nhöõng caáp lôùp cao caáp hôn Thaày seõ daïy cho anh chò em hoïc hoûi ñeå ñaït ñöôïc Giaùc Ngoä cho Theå xaùc vaø Minh Trieát cho Linh hoàn. Caû hai: Theå xaùc vaø Linh hoàn cuûa anh chò em cuøng Minh Trieát, Giaùc Ngoä thì anh chò em môùi ñaït ñöôïc söï “hôïp nhaát Linh hoàn - Theå xaùc”, anh chò em môùi coù moät khaû naêng ñaày ñuû cuûa moät Hoïc Vieân Nhaân Ñieän cao caáp. Tröôùc kia Thaày daïy cho anh chò em “Ñôøi, Ñaïo song haønh”. Ñôøi anh chò em Minh Trieát, Ñaïo anh chò em Giaùc Ngoä, saép tôùi ñaây, Thaày seõ daïy cho anh chò em tieán theâm moät böôùc nöõa laø “Ñôøi Ñaïo hôïp nhaát” khi chuùng ta noùi veà ñaïo lyù, laø “Baêng Taàn Toång Hôïp”, khi chuùng ta noùi veà doøng ñieän, laø: “Taâm – Sinh lyù hôïp nhaát”, laø “Linh hoàn – Theå xaùc hôïp nhaát” khi chuùng ta noùi veà caù theå, con ngöôøi. Thöïc teá, trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy, anh chò em luoân luoân bò raøng buoäc bôûi gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia, nhöõng raøng buoäc hoïc hoûi, nhöõng raøng buoäc voâ hình, anh chò em luoân sôï haõi nhöõng moái daây raøng buoäc naøy, noù luoân luoân troùi chaët moïi tö
 41. 41. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 41 töôûng haønh ñoäng cuûa anh chò em, raát nhieàu phong tuïc, taäp quaùn, mang laïi nhöõng thieät haïi veà theå xaùc, tinh thaàn, Taâm Linh, tình caûm, v.v… cuûa anh chò em. Neáu nhö qua con ñöôøng Taâm Linh Thöôïng Ñeá cho anh chò em ñöôïc saùng suoát, Minh Trieát, Giaùc Ngoä thì anh chò em bieát ñoù laø nhöõng ñieàu sai laàm, nhöõng thöù caàn söûa ñoåi thì lieäu anh chò em coù chòu nghe lôøi Thöôïng Ñeá, nghe theo söï chæ daãn cuûa Taâm Linh ñeå söûa ñoåi hay khoâng. Thöïc teá laø anh chò em khoâng daùm nhaän nhöõng caùi sai laàm cuûa mình, nhöõng caùi sai traùi cuûa ngöôøi khaùc, nhöõng thöù caàn söûa ñoåi cuûa phong tuïc, taäp quaùn, tín ngöôõng cuûa ngöôøi ñôøi, cuûa xaõ hoäi ma## anh chò em ñaõ quen thuoäc, maø nhöõng caùi sai laàm naøy raát nhieàu, khoâng sao keå heát, chaúng nhöõng khoâng chòu söûa ñoåi, traùi laïi anh chò em coøn muoán baûo veä nhöõng caùi sai laàm naøy, ñoù laø nhöõng trôû ngaïi to lôùn treân ñöôøng hoïc hoûi Minh Trieát, Giaùc Ngoä. Nhieàu laàn, trong nhöõng lôùp hoïc, ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa anh chò em, Thaày ñaõ daãn giaûi, ñaõ neâu ra nhöõng thí duï veà nhöõng caùi ñuùng, nhöõng caùi sai cuûa phong tuïc, taäp quaùn, tín ngöôõng, ngöôøi ta thöôøng noùi: “ Lôøi thaät maát loøng”, nhöõng lôøi thaät cuûa Thaày ñaõ laøm maát loøng nhieàu ngöôøi, nhöng Thaày vaãn phaûi noùi, laø vì söï thaät, laø vì boån phaän cuûa Thaày phaûi laøm ñoái vôùi anh chò em, vì nhieäm vuï Thöôïng Ñeá giao phoù Thaày phaûi thöïc hieän nôi choán traàn gian naøy. Nhieàu laàn Thaày ñaõ noùi ñeán nhöõng phong tuïc taäp quaùn cuûa Thaày, cuûa quoác gia Thaày, daân toäc Thaày cho anh chò em chia seû, hoïc hoûi, Thaày ñaõ ñöa ra nhöõng thí duï nhö vieäc cuùng teá ma chay röôøm raø, nhöõng chieâng troáng chuoâng moõ rình rang voâ boå ích, vieäc cuùng ñoát giaáy tieàn vaøng baïc cho ngöôøi cheát, taát caû nhöõng caùi ñoù ñeàu laø meâ tín dò ñoan, nhöng maø thöïc teá thì chính Thaày cuõng khoâng söûa ñoåi ñöôïc.
 42. 42. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 42 Coù moät soá phong tuïc taäp quaùn tuy laø khoâng theå thay ñoåi khoâng nhöng maø moät khi Minh Trieát Giaùc Ngoä thì anh chò em seõ hieåu bieát, yù thöùc, yù nghóa, taùc duïng, lôïi ích cuûa nhöõng coâng vieäc mình laøm. Thaày cho moät thí duï, moät caâu chuyeän vöøa ñaêng treân baùo ngaøy hoâm nay, caâu chuyeän coù töïa ñeà “ Caù Nga Mi”, caâu chuyeän keå veà moät gia ñình nhaø nho Trung Quoác, vaøo thôøi kyø “ Caùch Maïng Vaên Hoùa”, raát nhieàu ngöôøi ñoùi khoå, cuõng nhö hoaøn caûnh chung cuûa nhieàu ngöôøi, gia ñình nhaø nho naøy cuõng khoâng coù côm aên, cuoái cuøng thì caû nhaø phaûi ñi caâu nhöõng con caù Nga Mi veà aên. Nga Mi laø moät gioáng caù xung quanh con maét ñen laùnh cuûa noù coù moät voøng mi maøu xaùm troâng nhö maét Ngoãng con, con maét nhö bieát noùi cho neân nhieàu ngöôøi khoâng aên thòt caù Nga Mi. Sau khi ñaõ qua thôøi kyø khoù khaên, ngöôøi cha laäp ñeàn thôø caù Nga Mi, ngöôøi con thaéc maéc hoûi, thöa cha thôø caù coù phaûi laø “meâ tín”, ngöôøi cha traû lôøi, meâ töùc laø meâ muoäi khoâng bieát gì, chuùng ta thôø Nga Mi nhöng khoâng meâ muoäi ngu khôø, chuùng ta raát tænh thöùc, tín laø nieàm tin, ñöùc tin, con ngöôøi soáng caàn phaûi coù nieàm tin, ñöùc tin, tin vaøo Trôøi Ñaát, tin vaøo Thieâng Lieâng, tin vaøo Phuùc Ñöùc. Chuùng ta thôø caù Nga Mi khoâng phaûi laø thôø moät con vaät, maø laø thôø moät aân nhaân, aân nhaân ñaõ cöùu maïng, cöùu khoå chuùng ta trong luùc chuùng ta nguy khoán, chuùng ta bieát roõ mình ñang laøm gì, tin vaøo caùi gì cho neân khoâng theå noùi chuùng ta “meâ tín” maø phaûi noùi laø chuùng ta “ Giaùc Ngoä Tín”. Minh Trieát, Giaùc Ngoä laø baát cöù giaây phuùt naøo anh chò em cuõng coù theå nhaän ñöôïc söï chæ daïy cuûa Thöôïng Ñeá, caøng hoïc leân nhöõng caáp lôùp cao anh chò em caøng ñuû naêng löïc ñeå nhaän laõnh
 43. 43. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 43 nhöõng baøi hoïc Minh Trieát Giaùc Ngoä töø Thöôïng Ñeá, ñoù laø nhöõng yù nghóa ñích thöïc cuûa teân goïi “ Tieàm Naêng Khaû Naêng Con Ngöôøi” cuûa ngaønh hoïc Nhaân Ñieän chuùng ta, maø lôùp hoïc cao caáp coù teân laø “ Lôùp Naõo Boä Ngöôøi Tieàn Söû”, moãi khi “ Tieáp nhaän AÙnh saùng Haøo Quang Thöôïng Ñeá” coù nghóa laø anh chò em tieáp xuùc vôùi Thöôïng Ñeá, nhaän nhöõng nhieäm vuï töø Thöôïng Ñeá, nhaän nhöõng quyeàn naêng khaû naêng cuûa Thöôïng Ñeá, laø Thöôïng Ñeá ñeán vôùi anh chò em. Moãi khi caàn hoïc nhöõng kieán thöùc Minh Trieát, Giaùc Ngoä töø Thöôïng Thieân, vôùi ngöôøi thöôøng thì raát khoù, muoân vaïn laàn khoù khaên, vôùi anh chò em nhöõng ngöôøi may maén ñöôïc Thöôïng Ñeá choïn löïa vôùi nhöõng söù maïng Thieâng Lieâng, moãi khi caàn thieát, anh chò em chæ caàn thöïc hieän, thöïc haønh coâng thöùc ngaønh Nhaân Ñieän cuûa chuùng ta laø laäp töùc, anh chò em seõ hoïc ñöôïc nhöõng baøi hoïc quí giaù nhaát, nhöõng lôïi ích to lôùn nhaát maø anh chò em coù ñöôïc khi anh chò em theo hoïc ngaønh Nhaân Ñieän. Minh Trieát Giaùc Ngoä coù nhieàu phaïm vi, möùc ñoä khaùc nhau, tuøy theo caên cô, trình ñoä cuûa moãi ngöôøi, caên cô naøo anh chò em seõ ñöôïc hoïc baøi hoïc naáy, caáp baäc naøo, trình ñoä naáy, nhöng duø baøi hoïc naøo, caáp baäc naøo noù cuõng mang laïi nhöõng ñieàu lôïi ích cho anh chò em, lôïi ích cuï theå nhaát laø söùc khoûe cuûa anh chò em, söùc khoûe cuûa ngöôøi thaân thuoäc, gia ñình, cha meï, vôï con, beø baïn cuûa anh chò em. Khoâng Minh Trieát, Giaùc Ngoä, thì ngay caû söùc khoûe cuûa rieâng mình, anh chò em cuõng khoâng baûo veä ñöôïc chöù ñöøng noùi gì ñeán chuyeän baûo veä söùc khoûe, trò beänh cho ngöôøi khaùc. Muoán trò beänh cho mình, trò baèng Nhaân Ñieän hay baèng baát cöù phöông thöùc naøo khaùc, Ñoâng Y hay Taây
 44. 44. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 44 y, ñieàu kieän cô baûn laø phaûi coù moät möùc ñoä Minh Trieát Giaùc Ngoä toái thieåu naøo ñoù. Noùi moät caùch roõ hôn, tröôøng hôïp cuûa moät ngöôøi khoâng coù ñöôïc nhöõng yù thöùc cô baûn veà giaù trò baûn thaân, gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia, Nhaân Loaïi, ñoù laø moät caù nhaân ñang mang maàm moáng beänh taät trong cô theå hoï, beänh traïng coù theå buøng phaùt baát cöù luùc naøo vaø moät khi beänh tình boäc phaùt thì söï chöõa trò seõ raát khoù khaên. Chæ caàn laø moät ngöôøi khoâng coù yù thöùc cô baûn veà giaù trò veà baûn thaân hoï coù theå seõ laøm toån thöông thaân theå cuûa hoï, tinh thaàn cuûa hoï, tình caûm cuûa hoï, Taâm Linh cuûa hoï baát cöù luùc naøo, baát keå caáp ñoä naøo. Noùi caùch khaùc, moät con ngöôøi vì baát keå lyù do, muïc ñích gì, phong tuïc, tín ngöôõng, taäp quaùn gì, neáu nhö hoï töï haønh haï xaùc thaân hoï, nhòn ñoùi, nhòn khaùt khi khoâng baét buoäc, giam mình trong hang ñoäng nhieàu ngaøy, treo mình treân caây, v.v… laø nhöõng ngöôøi khoâng coù nhöõng yù thöùc cô baûn veà giaù trò baûn thaân hoï, khoâng Minh Trieát Giaùc Ngoä yù muoán Thöôïng Ñeá khi Thöôïng Ñeá sinh taïo thaân xaùc con ngöôøi nôi choán traàn gian. Thaät laø sai laàm tai haïi neáu nhö coù ngöôøi naøo ñoù nghó raèng haønh haï thaân xaùc mình seõ ñöôïc ñaéc ñaïo, ñaït thaønh chaùnh quaû, chaùnh giaùc, ñöôïc veà nôi thanh cao, choã thanh thaûn, choán Thaàn Tieân, coõi giôùi Nieát Baøn, v…v. Thaân xaùc laø phöông tieän ñeå linh hoàn hoïc hoûi tieán hoùa, thaân xaùc chòu söï chi phoái cuûa nhöõng ñònh luaät vaät chaát, coù nhöõng nhu caàu vaät chaát ñeå sinh soáng vaø hoaït ñoäng. Linh hoàn caàn moät thaân xaùc toát cho neân baûo veä thaân xaùc cho khoûe maïnh laø moät nhieäm vuï cuûa con ngöôøi ñoái vôùi linh hoàn vaø ñoái vôùi Thöôïng Thieân, haønh haï theå xaùc hay huûy hoaïi
 45. 45. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 45 thaân xaùc laø laøm haïi phöông tieän hoïc hoûi, haønh ñoäng cuûa linh hoàn, laø phuï raãy coâng trình cöu mang, nuoâi naáng cuûa cha meï, töông trôï cuûa xaõ hoäi, sa#ng taïo cuûa Thöôïng Ñeá. Treân ñaây chæ laø moät trong muoân ngaøn thí duï veà nhöõng ñieàu goïi laø Minh Trieát, Giaùc Ngoä maø chuùng ta caàn hoïc hoûi töø Thöôïng Thieân cho nhöõng lôïi ích baûn thaân, gia ñình, xaõ hoäi, quoác gia, Nhaân Loaïi, theá giôùi, v…v. ÔÛ ñaây Thaày muoán nhaéc nhôû anh chò em veà loái hoïc taäp voâ cuøng ñaëc bieät cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta, chuùng ta hoïc baèng Taâm Linh, khoâng hoïc taäp baèng saùch vôû, töùc laø khoâng leä thuoäc vaøo nhöõng ñieàu ghi cheùp trong saùch vôû, baát keå laø loaïi saùch vôû naøo, keå caû Kinh Phaät, Kinh Thaùnh. Noùi raèng Kinh Phaät, nhöng maø coù ai daùm chaéc ñoù laø lôøi Phaät daïy hay khoâng, noùi laø Kinh Thaùnh nhöng coù ai daùm chaéc ñoù laø lôøi Chuùa daïy hay khoâng, Kinh Thaùnh khoâng phaûi do oâng Chuùa vieát, Kinh Phaät cuõng khoâng phaûi do oâng Phaät vieát. 500 naêm sau khi Ñöùc Phaät ñaõ cheát môùi coù ngöôøi vieát Kinh Phaät, Kinh Phaät naøo cuõng do con ngöôøi vieát caû, khoâng ai coù theå bieát ñieàu gì oâng Phaät noùi, ñieàu gì con ngöôøi noùi, ngay caû nhöõng gì chính oâng Phaät noùi, oâng Phaät cuõng noùi ngöôøi ñôøi chôù neân tin, oâng Phaät chæ baûo raèng con ngöôøi neân Minh Trieát, Giaùc Ngoä, chöa bao giôø oâng Phaät baûo con ngöôøi neân tin lôøi Phaät. Cho neân anh chò em phaûi Minh Trieát Giaùc Ngoä khi ñoïc baát cöù Kinh vaên gì, caâu noùi gì, lôøi giaûng naøo cuûa baát cöù ai, phaûi töï mình nhaän bieát caùi gì laø ñuùng, caùi gì laø sai, caùi gì laø hay, caùi gì laø dôû, caùi gì laø toát, caùi gì laø xaáu, caùi gì neân laøm, caùi gì khoâng neân laøm, v.v… Moät theå xaùc Minh Trieát laø moät theå xaùc bieát nghe theo lôøi daïy doã cuûa moät linh hoàn Giaùc Ngoä, moät linh hoàn Giaùc Ngoä laø moät
 46. 46. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 46 linh hoàn bieát daïy doã thaân xaùc trôû thaønh Minh Trieát, höôùng daãn thaân xaùc Minh Trieát, tuyeät ñoái khoâng nghe theo nhöõng höôùng daãn, ñoøi hoûi thaân xaùc vaät chaát. Minh Trieát Giaùc Ngoä laø traïng thaùi luùc naøo cuõng coù moät ngöôøi Thaày Taâm Linh Toái cao Voâ hình beân caïnh mình ñeå daïy doã chuùng ta taát caû moïi söï vieäc ñieàu naøy khieán cho coù nhöõng söï vieäc chöa heà hoïc hoûi nhöng moãi khi coù söï vieäc gì xaûy ra thì chuùng ta seõ laäp töùc bieát caùch haønh ñoäng, haønh xöû theá naøo laø ñuùng nhaát, theá naøo laø thích hôïp nhaát, theá naøo laø lôïi ích nhaát, theá naøo laø toaøn veïn nhaát v.v… maø khoâng phaûi nghe theo nhöõng phong tuïc, taäp quaùn, gia ñình, xaõ hoäi, hay y# kieán caù nhaân naøo. Khoâng Minh Trieát Giaùc Ngoä, anh chò em seõ ñi töø sai laàm naøy ñeán sai laàm khaùc, töø lónh vöïc naøy ñeán lónh vöïc khaùc, töø phaïm vi naøy ñeán phaïm vi khaùc, töø vaät chaát ñeán Taâm Linh hay ngöôïc laïi, töø Taâm Linh ñeán vaät chaát, phaïm vi naøo, lónh vöïc naøo cuõng ñem laïi söï thieät haïi cho anh chò em. Thí duï beân treân cho thaáy nhöõng caùi sai laàm, thieät haïi khi anh chò em haønh haï thaân xaùc mình, ngöôïc laïi khi anh chò em nuoâng chieàu thaân xaùc mình thì coi chöøng anh chò em cuõng seõ phaûi gaùnh laáy nhöõng haäu quaû tai haïi khoâng keùm söï haønh haï xaùc thaân. Cheâ bai vaät chaát chaéc chaén laø khoâng ñuùng, thaân xaùc caàn aên, caàn maëc, khoâng aên uoáng veä sinh saïch seõ, boå döôõng laø sai, khoâng aên maëc thích hôïp vôùi hoaøn caûnh, ñòa vò, xaõ hoäi, ngheà nghieäp, giao teá, v.v… khoâng theå ñöôïc, nhöng ngöôïc laïi aên uoáng voâ ñoä, voâ chöøng, aên maëc loá laêng, loøe loeït, dieâm duùa, chæ lo chöng dieän vaät chaát beân ngoaøi maø khoâng lo phaùt trieån Taâm
 47. 47. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 47 Linh töông xöùng thì cuõng khoâng theå ñöôïc. Sinh hoaït, aên uoáng, aên maëc, giao teá, giao thieäp haøng ngaøy chæ laø nhöõng vaán ñeà raát taàm thöôøng nhoû beù maø anh chò em coøn caàn ñeán söï Minh Trieát Giaùc Ngoä thì huoáng chi laø nhöõng vaán ñeà to lôùn khaùc trong ñôøi soáng con ngöôøi chuùng ta. Moät tình caûm khoâng Minh Trieát, moät phaùn ñoaùn khoâng Giaùc Ngoä, moät haønh ñoäng sai laàm coù theå seõ mang laïi cho chuùng ta raát nhieàu ñieàu tai haïi, ñoâi khi khoâng theå naøo cöùu vaõn ñöôïc. Hieåu bieát vaø thaáu trieät söï vaät: Bôûi vì anh chò em coù nhieàu caên cô khaùc nhau, cho neân Thaày coù nhöõng baøi giaûng khaùc nhau, bôûi vì anh chò em coù nhieàu trình ñoä khaùc nhau cho neân Thaày cho anh chò em nhöõng taøi lieäu hoïc taäp khaùc nhau, ñöøng bao giôø so saùnh, thaéc maéc nhöõng ñieåm khaùc bieät, coù khi traùi ngöôïc nhau trong nhöõng caáp lôùp khaùc nhau, maø phaûi laø hieåu bieát vaø thaáu trieät. Anh chò em caàn hieåu bieát vaø thaáu trieät caùi gì laø vaät chaát, caùi gì laø Taâm Linh, hieåu bieát vaø thaáu trieät nhöõng moái lieân heä saâu xa cuõng nhö gaàn guõi giöõa caùc söï vaät, hieåu bieát vaø thaáu trieät caùi gì laø phöông tieän, caùi gì laø muïc ñích, caùi gì laø töôïng tröng, caùi gì laø baûn chaát, caùi gì laø höõu hình, caùi gì laø voâ hình, caùi gì laø höõu ích, caùi gì laø voâ ích, caùi gì laø höõu haïn, caùi gì laø voâ haïn, caùi gì laø thôøi gian, caùi gì laø khoâng gian, caùi gì laø höõu thöôøng, caùi gì laø voâ thöôøng, caùi gì laø coù, caùi gì laø khoâng, caùi gì laø töông quan, caùi gì laø khoâng töông quan. Hieåu bieát vaø thaáu trieät nguyeân lyù, cuõng nhö yù nghóa moïi söï vaät. Ñôøi hay Ñaïo, höõu hình, hay voâ hình laø nhöõng ñoøi hoûi taát yeáu cuûa Minh Trieát Giaùc Ngoä.
 48. 48. Minh Trieát vaø Giaùc Ngoä 48 Tröôøng hôïp töï töû: Chuùng ta coù theå neâu theâm moät vaøi thí duï ñeå hieåu veà baøi hoïc lôùn nhaát cuûa ngaønh Nhaân Ñieän chuùng ta “ Minh Trieát Giaùc Ngoä”, baây giôø chuùng ta noùi veà tröôøng hôïp cuûa moät ngöôøi töï töû, thaønh phaàn tuoåi taùc naøo, hoaøn caûnh naøo, ñòa vò naøo trong xaõ hoäi cu#ng coù ngöôøi töï töû, vaäy nguyeân nhaân töï töû laø gì, raát nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau, coù ngöôøi treû tuoåi töï töû vì thaát tình, coù ngöôøi lôùn tuoåi töï töû vì bò beänh hoaïn ñau yeáu, coù ngöôøi trung nieân töï töû vì thaát nghieäp, maát sôû, maát nhaø, coù ngöôøi ñöùng tuoåi töï töû vì chæ trong moät sôùm moät chieàu tieâu tan söï nghieäp, danh voïng, tieàn taøi, coù ngöôøi ngheøo khoå töï töû vì khoâng kham noåi caûnh tuùng thieáu nôï naàn, coù ngöôøi giaøu coù töï töû vì nhöõng khuûng hoaûng tinh thaàn, hoaëc tình caûm, coù muoân ngaøn tröôøng hôïp lyù do khaùc nhau, nhöng maø töïu trung thì ñoù laø moät quyeát ñònh bi thaûm cuûa lyù trí moät con ngöôøi, giaûi quyeát vaán naïn naøy moät caùch trieät ñeå khoâng phaûi laø giaûi quyeát cuïc boä vaán ñeà, maø phaûi laø laøm sao ñeå giuùp cho nhöõng caù nhaân khuûng hoaûng naøy coù ñöôïc söï Minh Trieát Giaùc Ngoä linh hoàn nhö caâu thöôøng daïy cuûa Thaày, khoâng coù Minh Trieát Giaùc Ngoä khoâng theå naøo giaûi quyeát ñöôïc vaán naïn töï töû. Baây giôø, chuùng ta coù theå noùi ñeán moät thí duï khaùc, tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi bò beänh taâm thaàn, caû hai loaïi beänh, beänh taâm thaàn thaät vaø beänh taâm thaàn giaû. Vôùi loaïi beänh taâm thaàn thaät, Taây y chæ coù theå giuùp ñôõ beänh nhaân trong moät soá tröôøng hôïp raát haïn cheá, trong nhöõng tröôøng hôïp beänh coù nhöõng nguyeân nhaân thaät roõ raøng, moät soá beänh nhaân bò toån thöông naõo tuûy v.v… Vôùi loaïi beänh taâm thaàn giaû, Taây y khoâng giuùp ích ñöôïc gì cho beänh nhaân, bôûi vì Taây y hoaøn toaøn khoâng bieát ñöôïc nguyeân

×