Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 2009 01

722 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter 2009 01

 1. 1. newsletter téma čísla január 2009 | číslo 1 | ročník 3 Editorial Kosice Institute for Priznávam sa, že donedávna som o exis-tencii a práci KISH veľa nevedel. Dnes, po Society and Healthprečítaní nasledujúcich článkov a e-mailovejdiskusii s autorkou jedného z nich, je všetkoinak. Vznik, výsledky a súčasné snahy KISHnie sú v našej akademickej komunite celkombežným javom. Dúfame ale, že v budúcnostiním budú, a články o KISH publikujeme ajpreto, že veríme v ich inšpiratívnosť pre ďal-šie pracovné tímy a akademické inštitúcie. Ešte pred pár dňami sa všade varilo apieklo, a preto si dovolím použiť termino-lógiu z týchto „umení“. Z oboch nasledu-júcich článkov by sa takmer dali zostaviťzákladné ingrediencie pre recept na vybu-dovanie úspešného centra, integrovanéhodo európskej výskumnej komunity. K zá-kladným ingredienciám určite patrí pevnávôľa, vytrvalosť, mnoho namáhavej práce,inteligentný manažment práce a, samozrej- v čísle nájdeteme, nemôžu chýbať vedúce osobnosti, ktorébudú motorom týchto snáh. K základným Kosice Institute for Society and Healthingredienciám treba ale v každom konkrét- autor: Andrea Madarasová Gecková, PhD strana 2nom prípade pridať niečo, čo vychádza aj zošpecifík daného prípadu. Vieme, že na Slovensku máme viacero Improving the ranking of Slovakúspešných tímov a inštitúcií, ktoré sú úspeš-né vo výskumnej práci, a podarilo sa im in- universities: is more money the onlytegrovať sa do európskej vedeckej komunity.Radi o nich napíšeme v ARRA newsletteri. answer? Všetkým čitateľom želáme šťastný a autor: Ass. Prof. Jitse P. van Dijk MD, PhD strana 5úspešný rok 2009. Ján Pišút Prílohy Obhájené dizertačné práce a zoznam pôvodných vedeckých prác publikovaných v (S)SCI časopisoch v roku 2008 strana 7Foto na prvej strane: Dizertačné práce obhájené na Univerzite v GroningeneFoto na poslednej strane: Univerzita v Groningene – hlavná budova
 2. 2. Kosice Institute for Society medzinárodné kontakty. V priebehu neskor- ších rokov sa pozornosť Univerzity v Gro- ningene stále viac zameriavala na úspešnú aand Health intenzívnu spoluprácu s UPJŠ v Košiciach, ktorá vyústila do realizácie viacerých spo- ločných výskumných projektov zameraných predovšetkým na výskum spoločenských as- pektov zdravia. V roku 2002 bola obhájená prvá dizertačná práca doktorandky z tejto skupiny na Univerzite v Groningene. Súčas-Andrea Madarasová Gecková, PhD ne s tým boli obhájené ďalšie 2 dizertačnéKosice Institute for Society and Health (KISH) práce na Slovensku, ktoré riešili projekty v rámci tejto spolupráce. Tento úspech bol im- pulzom pre ešte väčšiu koncentráciu pozor- nosti do Košíc. Výskumný tím sa postupneKish je poKusom o alternatívny prístup K rieŠeniu rozrastal a z pôvodne neformálnej organi- zácie vzniklo vo februári 2004 samostatnévedecKých problémov aKo aj K výchove mladých akademické pracovisko. Ďalším dôležitýmvedecKých pracovníKov - doKtorandov na sloven- medzníkom bol rok 2006, v ktorom KISHsKu. jeho znaKmi je interdisciplinárna supervízia a získal status univerzitného centra excelencie.postupná výchova doKtoranda Ku schopnosti sa- Vznik Filozofickej fakulty UPJŠ v roku 2007 sprevádzalo presunutie KISH z prírodove-mostatnej vedecKej a publiKačnej práci. deckej fakulty na novovzniknutú fakultu, no rokovania o jeho formálnom začlenení nie sú Čo je KISH a redukuje voľné kapacity pre lokálne aktivi- ukončené. Keďže KISH spolupracuje s tro- Kosice Institute for Society and Health ty. Výskumný projekt doktoranda je určený ma fakultami univerzity (prírodovedeckou,(ďalej KISH) je výskumným ústavom, kto- vopred a je súčasťou dlhodobej výskumnej lekárskou a filozofickou) a ďalšími externýmirého poslaním je zjednotenie roztriešteného stratégie KISH. Spôsobilosť vypracovať partnermi, preferuje riešenie, ktoré mu za-výskumu uskutočňovaného v oblasti štúdia vlastný výskumný projekt je predpokladaná bezpečí autonómiu, možnosť spolupracovaťspoločenských aspektov zdravia rôznymi na konci a nie na začiatku doktorandského so všetkými svojimi partnermi, a zároveňinštitúciami, tímami, jednotlivcami a sú- štúdia, keďže zámerom je realizovať projekty, koncentruje ekonomicko-administratívnestredenie tohto úsilia na určitý homogénny ktoré dokážu obstáť v európskom vedeckom aktivity do kancelárie KISH lokalizovanej naprojekt, ktorý by koncentroval zbiehajúce priestore. Namiesto individuálnej sa posky- jednej fakulte.sa výskumné aktivity. Tento cieľ vychádza z tuje doktorandom tímová interdisciplinárnapresvedčenia, že výskum v pomerne súťaživej supervízia. Prioritou je i systematické budo- Medzinárodná spolupráca a vedecko-medzinárodnej oblasti nemôže byť uskutoč- vanie infraštruktúry (kancelária KISH, asis- výskumné výstupyňovaný inak ako zjednotením aktivít do mul- tentky KISH, pomocné vedecké sily, literár- V rokoch 2004 – 2008 KISH tím par-tidisciplinárneho výskumného programu. ne databázy, softvérové vybavenie a iné). ticipoval v niekoľkých európskych projek- Výskum KISH integruje rozličné vý- toch vrátane šiesteho rámcového projek-skumné oblasti z perspektívy zraniteľných tu (Opti-work, SPHERE), projektu DGskupín v spoločnosti. Na pracovnej úrovni História vzniku KISH SANCO3 (INEQiCITIES, EUROTHINE,sa KISH zameriava na dve oblasti, mládež a História spolupráce s Univerzitou v Gro- EURO-URHIS, Health ProElderly), via-zdravie (Youth & Health) a chronické ocho- ningene sa datuje až do 80. rokov minulého cerých iniciatív WHO4 (Health Behaviourrenia (Chronic Diseases). Na štúdium hlav- storočia. Spočiatku neformálna spolupráca s of School-aged Children HBSC, Multi-Dis-ných výskumných tém sú využité metódy z vedecko-výskumnými pracovníkmi z univer- ciplinary Working Group on Social Inequ-viacerých oblastí, ako sú medicínska socio- zít v Záhrebe, Krakove, Debrecíne, Ľubľane ities in Health in the Slovak Republic), alógia, psychológia zdravia, epidemiológia a a Košiciach sa v roku 1995 pretransformova- projektu Nadácie otvorenej spoločnosti averejné zdravotníctvo. Podrobnejšie informá- la do vedecko-výskumnej siete, tzv. Stredo- EUPHA5 (založenie Slovenskej asociácie ve-cie o jednotlivých výskumných projektoch európskej siete (Central European Network, rejného zdravotníctva SAVEZ). Každoročneje možné nájsť na webovej prezentácii KISH ďalej len CEN). Hlavným cieľom CEN bola recenzujeme niekoľko vedeckých prác pre(www.kish.upjs.sk). podpora vedecko-výskumného rozvoja: mla- zahraničné časopisy (S)SCI (BMC Public KISH je alternatívnym spôsobom rieše- dí stredoeurópski vedeckí pracovníci partici- Health, European Journal of Public He-nia výskumných úloh v rámci medzinárodnej povali na západoeurópskych projektoch pod alth, Health Education Research, Europeanspolupráce s využitím doktorandského štúdia. supervíziou tímu odborníkov z Univerzity v Addiction Research, Patient Education andAsi najvýznamnejším rozdielom je výrazne Groningene. Spolupráca bola obohatením Counselling, Preventive Medicine) a dr. An-priorizovanie výstupov v časopisoch (S)SCI1 pre obe strany. Západoeurópsky partner drea Madarasová Gecková je členkou edičnejs vyšším relatívnym IF2 a aktívne rozvíjanie mohol realizovať výskum v odlišnom spo- 3 DG SANCO – Health and Consumer Protec-medzinárodnej spolupráce, budovanie pozí- ločenskom kontexte a zvýšiť rozsah i obsah tion Directorate General http://ec.europa.eu/dgs/cie v európskej vedeckej komunite, čo priro- vedeckých výstupov; stredoeurópsky partner health_consumer/dzeným spôsobom diskvalifikuje monografie mal možnosť zlepšiť svoje vedecké výstupy, 4 WHO – World Health Organization http:// www.who.int/en/ pracovať na výskumných projektoch spĺňa-1 (S)SCI – Social Science Citation Index 5 EUPHA – European Public Health Association2 IF – Impact Factor júcich západoeurópske štandardy a získavať http://www.eupha.org/2 ARRA newsletter | január 2009
 3. 3. rady časopisu (S)SCI „International Journal usporiadané do celku s doplnením úvodných nými inštitúciami. Za veľmi úspešný modelof Public Health“. KISH sa podieľa na rozvo- a záverečných kapitol a vytvorená dizertačná považujeme vytváranie „dvojičiek“ kombi-ji medzinárodnej siete v oblasti chronických práca je po schválení tímom supervízorov a novaním absolventa psychológie s relatívnechorôb ako sekcie na každoročnej konfe- komisiou oponentov doktorandského štúdia dobrými základmi v metodológii, štatistiky,rencii EUPHA. Táto sekcia bola založená v odporúčaná na obhajobu. Súčasťou procesu psychometrii s absolventom medicíny, kto-roku 2006 v Montreux (prezidentkou sekcie je i vydanie dizertačnej práce v knižnej podo- rý prináša medicínske poznatky a praktickéEUPHA pre chronické choroby je dr. Iveta be a jej distribúcia v medzinárodnej komuni- skúsenosti.Rajničová-Nagyová). Dr. Iveta Rajničová- te. Po obhajobe na Univerzite v Groningene Tímová spolupráca – Tým, že sa snažímeNagyová je členkou medzinárodnej Vedeckej doktorandi získajú titul PhD. v odbore „me- koncentrovať naše úsilie a aktivity, vytvára-rady EUPHA a dr. Zuzana Katreniaková je dical sciences“. me menšie alebo väčšie tímy riešiace podob-členkou riadiaceho výboru EUPHA. Dr. Ma- né, respektíve rovnaké výskumné problémy.darasová Gecková je národný delegát EHPS.6 Čo je dobré? Práca v tíme umožňuje skombinovať danostiV neposlednom rade je KISH zakladateľom Prevencia úniku mozgov a budovanie mos- jednotlivcov, využiť silné stránky, kompenzo-SAVEZ a jeden z členov KISH je jej riadi- tov zo Slovenska do európskej vedeckej komuni- vať slabšie a získať i pridanú hodnotu tímovejteľom. Touto cestou je KISH napojený na ty – Náš prístup je charakterizovaný transfe- spolupráce. Zodpovednosť voči ostatným,WHO a na kľúčový rozvoj v tejto oblasti v rom poznatkov, avšak opačne, ako je obvyklé morálna či sociálna podpora, „infekčná“Európe. (premiestniť doktorandov z ich domovskej dávka nadšenia pre vec a mnohé iné aspekty Od roku 2000 bolo publikovaných viac univerzity na západoeurópske alebo americ- tímovej spolupráce veľmi pomáhajú udržaťnež 50 vedeckých prác a 100 abstraktov v ča- ké inštitúcie). Naši doktorandi uskutočňujú „ťah na bránku“.sopisoch SSCI. Viaceré z našich prezentácií svoj výskum v Košiciach, získavajúc plnú Intenzívna supervízia – Naši doktorandiboli ocenené na medzinárodných vedeckých podporu a transfer poznatkov z Univerzity v sú intenzívne vedení a dobre vzdelávaní s cie-konferenciách (EUPHA Paris 2002, ESHMS7 Groningene. Zostávajú a rozvíjajú svoje ko- ľom predísť ich „mortalite“. Vysoké nárokyKrakow 2006, ERA-EDTA8 Glasgow 2006, rene v slovenskej vedeckej komunite, aj keď ich štúdia si vyžadujú veľké investície.EHPS Bath 2008, EUPHA Lisbon 2008). majú i veľmi intenzívne kontakty v Gronin- Efektívnosť vynaloženej energie pri zacho-Aktuálny h-index niektorých členov KISH je gene. Absolvujú v Groningene študijné po- vaní vysokých nárokov – Niektoré projekty sú6 a s vysokou pravdepodobnosťou bude ešte byty, supervízori z Groningenu navštevujú úspešnejšie a niektoré menej, ale v prípadeďalej stúpať. Zoznam vedeckých prác KISH s Košice na celý týždeň raz za 6 – 7 týždňov. KISH dizertačná práca nie je monografiou vpríslušným IF, relatívnym IF, je priložený. Ako výsledok táto forma spolupráce funguje rodnom jazyku, ale súborom 5 – 6 vedeckých ako prevencia úniku mozgov: vysoko kvalifi- prác posudzovaných a publikovaných redak- Doktorandské štúdium kovaní ľudia zostávajú na Slovensku a neod- ciami časopisov (S)SCI. Doktorát nie je mož- Jednou z priorít KISH je podpora mla- chádzajú do zahraničia. né obhájiť bez publikovaných publikácií (S)dých vedecko-výskumných pracovníkov v Recipročný benefit – Úžitok z tohto typu SCI v anglickom jazyku. Toto pravidlo samorámci doktorandského štúdia, pričom je dô- spolupráce pre náš tím je jasne viditeľný a bez o sebe určuje efektívnosť vynaloženej energie.ležité poznamenať, že nutnou podmienkou je akýchkoľvek pochýb, avšak naša spolupráca Vyberiem dva úspešnejšie doktorandské pro-dosiahnuť štandardy medzinárodnej vedeckej ponúka aj recipročný benefit. Košice stimu- jekty a porovnanie s klasickou dizertáciou vokomunity. Doktorandské štúdium trvá štyri lujú a inšpirujú Groningen a podieľajú sa v forme monografie si čitateľ isto urobí i sám:roky, v prípade externej formy šesť rokov. podstatnej miere na jeho výstupoch. Gecková - dizertačná práca obhájená vJeho súčasťou je realizácia výskumného pro- Rozvoj smerom k nezávislosti – Vďaka to- roku 2002 sa skladá zo šiestich prác publi-jektu a napísanie piatich vedeckých článkov muto modelu intenzívnej kooperácie medzi kovaných v časopisoch (S)SCI a spolu boliv anglickom jazyku, ktoré sú publikované v európskymi partnermi speje náš tím od úpl- citované 43-krát (Scopus s vylúčením auto-časopisoch (S)SCI. Pracovným jazykom je nej závislosti na partnerovi k nezávislosti a citácií) do roku 2008, teda v priemere jednaangličtina, dizertačná práca je teda písaná autonómii. práca sedemkráta aj obhájená v anglickom jazyku. Súčas- Nová kultúra doktorandského štúdia – Rosenberger – dizertačná práca obhájenáťou štúdia je vzdelávací program obsahujúci KISH predstavuje novú kultúru doktorand- v roku 2006 sa skladá z piatich prác, pričomkontinuálnu jazykovú prípravu, prednášky ského štúdia v Košiciach a potvrdzuje, že štyri boli publikované v časopisoch (S)SCI azo štatistiky, metodológie výskumu, mana- takéto úsilie môže byť úspešné. Začalo sa je- spolu boli citované 27-krát (Scopus s vylúče-gementu doktorandského štúdia, písania diným doktorandom a v súčasnosti náš tím ním autocitácií) do roku 2008, teda v prie-vedeckých prác z relevantných výskumných pozostáva z troch slovenských koordinátorov mere jedna práca sedemkrátoblastí. Doktorandi majú zabezpečené jazy- (dr. Madarasová Gecková, dr. Rajničová-Na- Silný medzinárodný partner (podporakové korektúry, prístup k full-textom, po- gyová, dr. Rosenberger) a 24 doktorandov, Groningenu) – Sem patrí personálne, infor-trebnému softvéru a mnohé ďalšie vymože- pričom obhájených bolo už osem dizertač- mačné, ale i materiálne zázemie, ktoré námnosti. Supervízia je zabezpečená pravidelnou ných prác (z toho šesť na Univerzite v Gro- Groningen v prípade potreby poskytuje – su-komunikáciou prostredníctvom internetu, ningene a dve na Univerzite Komenského v pervízori, ale i špecialisti pre vybrané oblasti,ale i pobytmi supervízorov v Košiciach, ako Bratislave) a ďalšie tri obhajoby očakávame v dostupnosť literatúry aj informácií, know-i pobytov doktorandov v Groningene. Pub- roku 2009. how týkajúce sa realizácie výskumu, písanialikované, akceptované a zaslané články sú Interdisciplinárny výskum – Náš prístup projektov, písania článkov, medzinárodnej6 EHPS – European Health Psychology Society má tiež „vedľajšie účinky“; ako dôsledok komunity a pod. Nezanedbateľná je finančnáhttp://www.ehps.net/ zvoleného modelu spolupracujeme v sú- investícia Groningenu do spolupráce v Ko-7 ESHMS – European Society of Medical Sociology časnosti (v zmysle obojstranných výsledkov šiciach. Hnacím motorom celej spoluprácehttp://www.eshms.org/ alebo kontaktov pracovníkov) s niekoľkými ja obdivuhodná osobná investícia doc. van8 ERA-EDTA – European Renal Association – Eu- katedrami a inštitúciami v rámci našej uni- Dijk, ale i koordinátorov a supervízorov.ropean Dialysis and Transplant Association http://www.era-edta.org/ verzity, ako aj s inými domácimi i zahranič- Vybudované zázemie, infraštruktúra –ARRA newsletter | január 2009 3
 4. 4. Trvá niekoľko rokov, kým sa podarí materi-álne i personálne vybudovať zázemie, ktoréje nevyhnutné pre existenciu takéhoto tímu(asistentky, vzdelávacie aktivity, študijnépobyty, grantové projekty, kontakty, mate-riálno-technické a administratívne zabez-pečenie). Výrazným stimulom bola okrempodpory Univerzity v Groningene i podporadomácej agentúry APVV a priaznivá klímana UPJŠ v Košiciach. Čo je ťažké? Náročnosť pre doktorandov – Naše ciele súa asi aj musia byť za hranicami toho, čo sidokážeme predstaviť, že zvládneme. Dokto-randi si musia osvojiť „holandský“ štýl prá-ce, dobehnúť svojich rovesníkov zo západ-nej Európy vo vzdelaní a vybojovať si svojemiesto v medzinárodnej vedeckej komunite, Výskumný tím KISH na stretnutí v Danišovciach 2007čo znamená realizovať výskum spĺňajúci tie-to štandardy a publikovať v zahraničných ča-sopisoch (S)SCI s vyšším relatívnym impact tvrdiť, že skutočné zmeny nezačínajú zhora, technické zabezpečenie, vzdelávacie aktivity,faktorom. že nemožno čakať na zmeny v systéme, legis- pobyty v Groningene, dobré vzťahy, tímová Náročnosť pre koordinátorov a supervízorov latívne úpravy. Je dobré, ak je prostredie do- spolupráca, tvorivosť, otvorenosť a flexibilita– Tým, že KISH vznikol na „zelenej lúke“ a statočne flexibilné a umožňuje alternatívy, a a v nie poslednom rade úspech.rozvíja sa prudkým tempom, ľudia zodpo- zároveň je priepustné pre úspešné alternatívy.vední za jeho existenciu sú neustále konfron- Je KISH úspešná alternatíva? Ak áno, prečo Závertovaní s úlohami, ktoré patria do kategórie je vylúčená z projektov APVV v LPP9? Prečo Pri súčasnej existencii oveľa ľahšieho spô-„zázraky a nemožné“. Musia premyslieť je také ťažké dosiahnuť dohodu o dvojitom sobu kariéry sa zvykneme pýtať kandidátov,stratégiu rozvoja, pripraviť projekty, získať doktoráte? Prečo sme kritériom monografie prečo to chcú mať ťažšie. Prečo sa snažíme openiaze, zabezpečiť začlenenie KISH do uni- a kritériom kontinuálnej výučby diskrimino- niečo viac, než na kariéru v slovenskej akade-verzitného prostredia, zabezpečiť pracovné vaní pri pokusoch o habilitáciu? mickej obci stačí, respektíve o niečo, čo v sú-prostredie pre všetkých pracovníkov, orga- Nedostatočné finančné ohodnotenie – V vislosti s kariérou na Slovensku pôsobí skôrnizačné zabezpečenie, supervíziu a zvládnuť skutočnosti sa plat toho, kto robí minimum, kontraproduktívne? Prečo na Slovensku a nieneustálu zodpovednosť za veci, nad ktorými líši minimálne od toho, kto robí oveľa viac. v zahraničí, kde sú oveľa lepšie podmienkyčasto nemajú reálnu kontrolu. KISH stojí a KISH sa riadi platnými mzdovými tabuľka- pre vedu? To sú otázky, ktoré kladieme kan-padá na presvedčení, že Slovensko má po- mi a odmeny tvoria len nepatrnú časť príj- didátom, ale často i sebe, a tuším nikto z nástenciál v mladšej i strednej vekovej kategórií mov a sú podmienené výkonmi. Asi len na nemá jednoduchú jednoznačnú odpoveď.talentovaných vedcov, pre ktorých sa oplatí akademickej pôde sa považuje za normálne, Jedným z mojich osobných zdrojov energievytvárať priaznivé prostredie, a zároveň na že sa niekto dobrovoľne vzdáva nároku na pre túto cestu je presvedčenie, že Slovenskotom, že je tu prajná univerzitná komunita, cestovné náhrady, aby mohol ísť na pracov- a nie iná krajina je môj domov, moja akade-ktorá ich bude na ich ceste podporovať. nú cestu, alebo pracuje nadčasy bez náhrady, mická pôda, a tým i miesto, kde chcem robiť Riziko „inakosti“ – Na začiatku je veľké venuje práci víkendy a pod. svoju prácu najlepšie ako viem, lebo iba vte-riziko, že jedinec alebo malá skupinka, kto- Je otázne, či je výhodou byť úspešným vo dy ma to skutočne baví. Som presvedčená,rá sa výrazne líši od ostatných a vybočuje z fundraisingu – Získať finančné prostriedky že takýchto ľudí je medzi mladými a talen-rámca zaužívaných zvyklostí, sa stane „mi- stále znamená najmä pridať robotu asistent- tovanými veľa a nevytváraním podmienok,mozemšťanmi“ na vlastnom území. Čím kám, učtárni a sebe samým. Tí, ktorí sú na príležitostí pre ich sebarealizáciu ich vlastnedlhšie takýto projekt funguje, čím viac ľudí popredných miestach pri získavaní peňazí vyháňame z domu. Tí, čo odchádzajú, majúparticipuje na projekte a čím viac sa podarí zvonku, nebývajú na popredných miestach ambície maximálne využiť svoje nadanie azískať okolitú komunitu pre túto myšlienku, pri delení peňazí zvnútra. neplytvať ním na hry, kto otvorí šéfovi prvýtým väčšiu šancu má skupina na prežitie. Udržateľnosť projektu typu KISH závisí dvere, ako tlačiť bez tonera, alebo kde si na- Riziko „vykorenenia“ – Uspieť v tomto od viacerých podmienok, z ktorých je možné čierno stiahnuť full-texty. Pochybujem, žespôsobe práce znamená úzko sa zamerať na uviesť napríklad: záujem mladých a talento- sú ochotní čakať do dôchodkového veku namedzinárodnú vedeckú komunitu, zahranič- vaných, presvedčenie managementu o zmys- svoju profesúru, na svoju šance, na oceneniené časopisy (S)SCI, čo v konečnom dôsled- luplnosti, silný zahraničný partner, podpora svojho úsilia. Určite im v dohľadnej dobeku znamená nemať dostatočnú kapacitu na domácej univerzity, plánovanie a dobrá prí- nedokážeme vytvoriť Harvard, ale možnorozvíjanie vzťahov s domácou komunitou. prava, vytrvalá a usilovná práca, osobná in- práve pre ten priepastný rozdiel máme veľaUznanie v zahraničí nie vždy koreluje s uzna- vestícia každého, existencia domácich agen- možností, čo urobiť môžeme.ním v domácej komunite. Existovať „mimo túr podpory vedy a výskumu a dostupnosťzaužívaný rámec“ so sebou nesie riziko vy- finančných dotácií, personálne a materiálno-korenenia. 9 Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a Otázna priepustnosť systému – Dovolím si vývoja a popularizácie vedy4 ARRA newsletter | január 2009
 5. 5. Improving the ranking of te a PhD thesis and future Associate Pro- fessors write a monograph, and most such monographs end up on the bookshelf.Slovak universities: is more Universities, therefore, might realise that during the same period that a PhD student or MD-researcher is writing a thesis, he ormoney the only answer? she could have written three international papers which would have contributed to the ranking of the faculty, and that the- se papers, together with an IntroductionAss. Prof. Jitse P. van Dijk MD, PhD and a Discussion, could then form a PhD study or Habilitation work, which wouldScientific Director of the KISH, a Centre of Excellence already be ready.at the Safarik University, Kosice Concentrating on certain research to- pics is also important, regardless of what field one is working in. It is vital to colla-the international position of slovaK universities borate with one’s colleagues within a single group on just one or two issues. Focus thehas recently been in the news. the author advo- research interest of the group and try tocates measures for improving efficiency, such as create a sufficient mass of research capa-establishing graduate schools and replacing city. And, it goes without saying, publishmonographs by publishing international articles. internationally on the research topics in journals with a strong impact factor. Out-furthermore, he advocates rearranging the na- put in national languages, like Slovak ortional allocation model in such a way that it sup- Dutch, will go unnoticed by the rest ofports publishing internationally and conducting the world and will not help attain a higher position in the ranking of the university,fundamental research. faculty or group. PhD students and medical doctors do- The position of Slovak universities in medical and science faculties and so on. ing their PhD should be educated in thethe Academic Ranking of World Univer- If SCI, SSCI and A&HCI scores are not research skills needed for internationalsities (ARWU) recently became a matter adjusted, if their absolute values are me- publications in the framework of a “Gra-of debate in Slovakia. Slovak universities rely compared, then universities without duate School”. Such a school offers an edu-were not considered sufficiently visible in science and medical faculties will always cational program, mostly competence-ba-this ranking system. A ranking is a kind lose by this comparison. It would be fairer sed, on the research skills needed by PhDof simplified measure of the importance to compare disciplines, as ARRA is doing, students, which is usually at least partiallyof a university. It tries to reflect the in- or to compare disciplines with the world compulsory. Perhaps this was not so neces-ternational competition between fields average in that particular discipline. sary in the past, when the professor-PhDof research and is becoming increasingly Notwithstanding all of these objecti- student relationship closely resembled theimportant, as universities as a whole are ons, we live, whether we like it or not, in master-pupil relationship. But in the veryfrequently compared in all types of ran- a world dominated by rankings and the competitive scientific world we are livingking systems, such as ARWU or the Ti- perceived importance of such rankings. in now, we should support our researchersmes Higher Education Supplement. Such A choice against rankings, or the choice with the knowledge and skills necessarycomparisons are mostly based directly or to ignore rankings, is the choice to define for success on this battlefield. It is impos-indirectly on the output of research fields one’s university as “of local importance”. sible for them to succeed without properor universities in the Science Citation education in the research techniques ne-Index, the Social Science Citation Index What can we, as universities, do our- cessary for their study. PhD students andand the Arts & Humanities Citation In- selves? MD researchers should be recognized asdex, but sometimes other indicators, such If this is the reality in which we opera- the most precious material a universityas the reputation or the use of its Web si- te, what then might be our response? If we has: in the Medical Faculty in Groningentes, are used as well. The results of such really want to have stronger output and a they are responsible for more than 70% ofcomparisons are then used as “objective” more efficient way of creating output, we the faculty’s output. Therefore, they needdata in reports created by governments, might need to change some procedures. to have a very good education in the skillsresearch foundations and institutions re- I will go into some of them here. These required to do their job.levant for science. steps are mainly focused on the more effi- Much criticism can be made of this cient use of the resources and opportuni- What could government do?way of comparing universities as a whole. ties we already have. The Ministry of Education distributesIn fact, what is occurring is the comparing The PhD trajectory and habilitation money to universities via the allocationof the incomparable: a technical universi- trajectory could first be reorganised. PhD model. In this model, after application ofty is compared with a university without students or medical doctors currently wri- all criteria, a calculation is made as to howARRA newsletter | január 2009 5
 6. 6. much money a university is entitled to.The university then receives this amountas a lump sum. During the year 2008 thecriterion for “research output” was 30%of the model, and no specific requestswere formulated to stimulate the qualityof the research done. In this respect, twomeasures could be implemented havingthe potential to stimulate the quantityand the quality of Slovak research output.The first measure might be to increase theresearch-dependent percentage in the al-location model over a period of, for exam-ple, 5 years, from 30% to 50%. Such ameasure would in the long run contributeto a higher quantity of research output.The second measure might be to separatean increasing percentage within the crite-rion for “research output” for SCI, SSCI Výročná konferencia ERA-EDTA Barcelona 2007 (dr. Rosenberger, Mgr. Príhodová)and A&HCI output realized, for example,over a period of 10 years, by 2.5 % peryear. Thus, in 10 years half (25%) of theresearch component of the allocation mo-del (50%) would be dependent on highquality output. Such a measure wouldthus stimulate the quality of the output.All in all, an existing policy instrument -the allocation model - would be used tostimulate the quantity and quality of Slo-vak output. Regarding APVV, it is very importantto have a grant agency for fundamentalscience. The fundamental sciences verymuch determine the ranking of a uni-versity, faculty or group. Universitiesshould be urged to perform fundamentalresearch; the existence of APVV and theabove advocated changes to the allocationmodel could contribute to such behavior.Applied science, or science with a veryshort time horizon, sometimes very muchstimulated by European funds, contribu-tes to a lesser extent to the international Moyzesová 16, Košice – sídlo KISHposition of a university. Furthermore, itshould be realized that in order to have achance for a serious international project, the V4. The question of whether Slova- In summary, to improve the perfor-it is necessary to have both the quantity kia should spend more money on research mance of Slovak universities, efficiency-and quality of Slovak research output at and development can only be answered in increasing measures such as establishinga high level. a positive way. Opinions might differ on Graduate Schools and replacing monogra- how this should be done, but increasing phs by publishing international articles Adding money to the allocation mo- such spending would stimulate the qu- could be taken as a first step. Furthermo-del? antity and quality of Slovak research at a re, the national allocation model should I am very much aware of the fact that time when the political decision is being be rearranged in such a way that it sti-Slovakia’s spending on research and deve- made for a stable long-term growth of the- mulates publishing internationally andlopment is the lowest among the Visegrad se outlays and when a certain amount of fundamental research. Finally, the relati-4 countries. In 2006 it was, according money would be added to the allocation vely low amount of money spent by theto Eurostat, 0.49% of the Gross Natio- model for realised SCI, SSCI and A&HCI government on research should be incre-nal Product, versus 1.54% in the Czech output, in addition to the money already ased.Republic, which was the highest from mentioned above.6 ARRA newsletter | január 2009
 7. 7. Príloha č. 1: Obhájené dizertačné práce2002, A. Madarasová Gecková: Inequality in health among Slovak adolescents, University of GroningenŠkolitelia: Prof. D Post, Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk2002, Z. Katreniaková: Možnosti ovplyvnenia duševného a emocionálneho zdravia detí v školskom prostredí, Univerzita Komenskéhov BratislaveŠkolitelia: Assoc. prof. A Volná2002, M. Pudelský: Psychosociálny kontext zdravia a choroby u adolescentov, Univerzita Komenského v BratislaveŠkolitelia: Assoc. prof. A Volná2005, I. Rajničová-Nagyová: Self-Rated Health and Quality of Life in Slovak Rheumatoid Arthritis Patients, University of Gronin-genŠkolitelia: Prof. WJA Heuvel, Assoc. prof. JP van Dijk2006, M. Bačiková-Šléšková: Unemployment and the health of Slovak adolescents, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasová Gecková2006, J. Rosenberger: Perceived Health Status after Kidney Transplantation, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Prof. WJA Heuvel, Assoc. prof. JP van Dijk, R Rolland2008, Z. Škodová: Coronary heart disease from a psychosocial perspective: socioeconomic and ethnic inequalities among Slovak patients,University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajničová-Nagyová PhD, dr. LJ Middel, dr. M Studencan2008, E. Havlíková: Fatigue, mood disorders and sleep problems in patients with Parkinson’s disease, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. J Rosenberger, Assoc. Prof. Z Gdovinova, dr. LJ MiddelProjekty KISH doktorandovM. Chylová-Krokavcová: Perceived Health Status in Multiple Sclerosis Patients, 2003-2009, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. Z Gdovinova, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajničová-Nagyová, dr. LJ MiddelT. Knurowski: Determinants of health and quality of life among elderly in Poland and Croatia, 2009, University of GroningenŠkolitelia: Prof. WJA van den Heuvel, Prof. B Tobiasz-Adamczyk, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasová GeckováM. Sarková: Mental health of school children and efficiency of health promotion at schools - a transcultural and longitudinal study,2002-2009, University of GroningenŠkolitelia: Prof. WJA van den Heuvel, Assoc. prof. JP van Dijk, Dr. A Madarasova Geckova, Dr. Z Katreniakova, Assoc. Prof. OOrosovaJ. Benka: Functional status and quality of life in rheumatoid arthritis patients – 1, 2006-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JLL van der Klink, Prof. JW Groothoff, Prof. I Lazurova, Assoc. prof. JP van Dijk, Dr. I Rajničová-NagyováL. Príhodová: Perceived Health Status in Patients with Chronic Kidney Failure – 1, 2006-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajničová-NagyováR. Šebeňa: Risky behaviour among university students, 2006-2010, Safarik University in KosiceŠkolitelia: Assoc. Prof. O Orosova, Assoc. prof. JP van DijkZ. Tomčíková: Family as a factor of adolescents´ risk behavior, 2006-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaZ. Veselská: Personality as a factor of adolescents´ risk behavior, 2006-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, Dr. A Madarasova GeckovaF. Salonna: Socio-economic health difference: a cohort study among adolescents (15 years) compared to a similar cohort 5 years ago andits follow up, 2002-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Prof. JW Groothoff , Assoc. prof. JP van Dijk, Dr. A Madarasova GeckovaT. Dubayová: Functional Status in Parkinson Disease, 2003-2009, University of GroningenŠkolitelia: Prof. Dr JW Groothoff, Assoc. prof. Z Gdovinova, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajnicova-Nagyova, dr. LJ MiddelO. Kalina: Psychosocial analysis of risky behaviour among adolescents and young adults, 2005-2009, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova Geckova, Assoc. Prof. O OrosovaARRA newsletter | január 2009 7
 8. 8. P. Kolarcik: Extreme deprivation (Roma living in settlements vs. low SES adolescents) as a factor of adolescents, 2007-2011,Školitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaL. Pitel: Gender differences in adolescents´ risk behavior, 2007-2011, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaM. Polanova-Gavelova: Functional Status in Multiple Sclerosis (1), 2002-2011, University of GroningenŠkolitelia: Prof JW Groothoff, Assoc. prof. Z Gdovinova, Assoc. prof. JP van Dijk, dr J Rosenberger, dr LJ MiddelK. Rosicova: Regional differences in mortality in Slovak Republic, 2006-2011, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaA. Sudzinova-Cverckova: Ethnicity and social class and its impact on patients’ functional status and recovery process 2, 2004-2011,University of GroningenŠkolitelia: Prof SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. J Rosenberger, dr. M StudencanH. Vargova: Ethnicity and social class and its impact on patients’ functional status and recovery process 3, 2004-2011, University ofGroningenŠkolitelia: Prof SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajnicova-NagyovaA. Calfova: Functional status and quality of life in rheumatoid arthritis patients – 2, 2006-2012, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JLL van der Klink, Prof. JW Groothoff, Prof. I Lazurova, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. J RosenbergerM. Majernikova, Perceived Health Status in Patients with Chronic Kidney Failure – 2, 2006-2012, University of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. J RosenbergerD. Ondusova: Patients’ functional status after the recovery process from CABG, 2006-2012, University of GroningenŠkolitelia: Prof SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. J Rosenberger, dr. M StudencanM. Humeníková: Efficacy of a drug and AIDS prevention program among university students, 2004-2010, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova Geckova, Assoc. Prof. O OrosovaG. Kolvek: Quality of Life in Children with End Stage Renal Disease (medical aspects); 2008-2014, University of GroningenŠkolitelia: Prof. S.A. Reijneveld, Assoc. prof. J.P. van Dijk, Prof. L. Podracka, dr. J. RosenbergerM. Mergescikova: Quality of Life in Children with End Stage Renal Disease (behavioural aspects); 2008-2013, University of Gronin-genŠkolitelia: Prof. S.A. Reijneveld, Assoc. prof. J.P. van Dijk, Prof. L. Podracka, dr.I. Rajnicova-NagyovaR. Sufliarska: Longitudinal continuation of the study: Functional Status in Parkinson Disease (behavioural aspects), 2008-2014, Uni-versity of GroningenŠkolitelia: Prof. JLL van der Klink, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajnicova-NagyovaVoľná pozícia: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), 2009-2013, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaVoľná pozícia: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) – Roma adolescents, 2009-2013, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. A Madarasova GeckovaVoľná pozícia: Longitudinal continuation of the study: Ethnicity and social class and its impact on patients‘ functional status and reco-very process 1-3 (behavioural aspects) 2009-2013, University of GroningenŠkolitelia: Prof. SA Reijneveld, Assoc. prof. JP van Dijk, dr. I Rajnicova-NagyovaVoľná pozícia: Longitudinal continuation of the study: Functional Status in Parkinson Disease (medical aspects) 2009-2015, Universityof GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof. JP van Dijk, Assoc. prof Z Gdovina, dr. J RosenbergerVoľná pozícia: Longitudinal continuation of the study: Functional Status in Multiple Sclerosis (behavioral aspects) 2009-2013, Uni-versity of GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof JP van Dijk, Assoc. prof Z Gdovina, Dr. I Rajnicova-NagyovaVoľná pozícia: Longitudinal continuation of the study: Functional Status in Multiple Sclerosis (medical aspects) 2009-2015, Universityof GroningenŠkolitelia: Prof. JW Groothoff, Assoc. prof JP van Dijk, Assoc. prof Z Gdovina, dr. J Rosenberger8 ARRA newsletter | január 2009
 9. 9. Príloha č. 2: Zoznam pôvodných vedeckých prác publikovaných (v tlači) v (S)SCI časopisoch v roku 200819 Dubayova T, Nagyova I, Havlikova E, Rosenberger J, Gdovinova Z, Middel B, van Dijk JP, Groothff JWNeuroticism and extraversion in association with quality of life in patients with Parkinson‘s diseaseQuality of Life Research, pp. 1-10, in pressIF= 2.466; RP= 12/57 --> 100-21 = 7918 El Baz N, Middel B, Van Dijk JP, Oosterhof A, Boonstra PW, Reijneveld SAEuroSCORE predicts poor health-related physical functioning six month postcoronary artery bypass graft surgeryJournal of Cardiovascular Surgery, 2008 (49): 663-672IF= 1.570; RP= 44/75 --> 100-59 = 4117 Havlikova E, van Dijk JP, Rosenberger J, Nagyova I, Middel B, Dubayova T, Gdovinova Z, Groothoff JWFatigue in Parkinson`s disease is not related to excessive sleepiness or quality of sleepJournal of the Neurological Sciences 270 (2008) 107–113IF= 2.315; RP= 61/146 --> 100-42 = 5816 Havlikova E, Rosenberger J, Nagyova I, Middel B, Dubayova T, Gdovinova Z, van Dijk JP, Groothoff JWImpact of fatigue on quality of life in patients with Parkinson‘s diseaseEuropean Journal of Neurology 2008; 15 (5): 475-480IF= 2.580; RP= 47/146 --> 100-32 = 6815 Havlikova E, Rosenberger J, Nagyova I, Middel B, Dubayova T, Gdovinova Z, Groothoff JW, van Dijk JPClinical and psychosocial factors associated with fatigue in patients with Parkinson’s diseaseParkinsonism and Related Disorders 2008; 14: 187-192.IF= 2.021; RP= 72/146 --> 100-49 = 5114 Kolarčík P., Madarasová Gecková A., Orosová O., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.: Perceived health among Roma and non-Roma adolescentspredicted by ethnicity or socio-economic status?Social Science and Medicine 2008; in pressIF=2.453; RP=5/70 --> 100-7=9313 Krokavcova M, van Dijk JP, Nagyova I, Rosenberger J, Gavelova M, Middel B, Gdovinova Z, Groothoff JWSocial support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosisPatient Education and Counseling 73 (2008), pp. 159-165IF= 1.792; RP= 3/57 --> 100-5 = 9512 Krokavcova M, Nagyova I, van Dijk JP, Rosenberger J, Gavelova M, Middel B, Gdovinova Z, Groothoff JWMastery and functional disability as predictors of perceived health status in patients with multiple sclerosisEuropean Journal of Neurology (2008) 15: 1237–1244IF= 2.580; RP= 47/146 --> 100-32 = 6811 Madarasova Geckova A, Tavel P, Gajdosova B, Orosova O, Zezula I, van Dijk JPSocioeconomic and psychosocial factors of sense of coherence among adolescentsCeskoslovenska Psychologie 2008, 52 (2): 132-144IF= 0.133; RP= 100/102 --> 100-98 = 210 Mikolajczyk RT, Maxwell AE, Ansari W El, Naydenova V, Stock C, Ilieva S, Dudziak U, Nagyova IPrevalence of depressive symptoms in university students from Germany, Denmark, Poland and BulgariaSocial Psychiatry & Psychiatric Epidemiology (2008) 43:105–112IF= 1.944; RP= 33/82 --> 100-40 = 609 Orosova O, Madarasova Geckova A, Bacikova Sleskova M, van Dijk JPReasons encouraging adolescents to take up smokingStudia Psychologica 2008 (50), 1: 67-78IF= 0.145; RP= 99/102 -->100-97 = 38 Salonna F, van Dijk JP, Madarasova Geckova A, Sleskova M, Groothoff JW, Reijneveld SA,Social inequalities in changes in health-related behaviour among Slovak adolescents aged between 15 and 19BMC Public Health 2008, 8:57IF= 1.633; RP= 47/100 --> 100-47 = 537 Salonna F, Middel B, Sleskova M, Madarasova Geckova A, Reijneveld SA, Groothoff JW, van Dijk JPDeterioration is not the only prospect for adolescents’ health: improvement among boys and girls in self-reported health between the ages of15 and 19 years of age.ARRA newsletter | január 2009 9
 10. 10. Croatian Medical Journal 2008; 49: 66-74 IF= 0.818; RP= 84/100 --> 100-84 = 16IF= 1.174; RP= 57/100 --> 100-57 = 43 3 Veselska Z, Orosova O, Madarasova Geckova A, Gajdosova B, van6 Skodova Z, Nagyova I, Rosenberger J, van Dijk JP, Middel B, Var- Dijk JP, Reijneveld SAgova H, Sudzinova A, Studencan M, Reijneveld SA Self-esteem and resilience: the connection with risky behavior amongVital exhaustion in coronary heart disease: the impact of socioeco- adolescents.nomic status Addictive Behaviours, 2009 in pressEuropean Journal of Cardiac Prevention and Rehabilitation 2008 IF= 1.752; RP= 5/21 --> 100-24 = 76(15): 572-576 Počet citácii: 0IF= 2.221; RP= 29/75 --> 100-39 = 61 2 Wynia K, Middel B, De Ruiter H, Van Dijk JP, De Keyser JHA,5 Skodova Z, Nagyova I, van Dijk JP, Sudzinova A, Vargova H, Stu- Reijneveld SAdencan M, Reijneveld SA Stability and relative validity of the Multiple Sclerosis Impact ProfileSocioeconomic differences in psychosocial factors contributing to co- (MSIP)ronary heart disease: a review Disability and Rehabilitation 2008; 30(14): 1027 – 1038Journal of Clinical Psychology in Medical Settings 2008 (15): IF= 1.414; RP= 14/27 --> 100-52 = 48204-213IF= 0.370; RP= 82/87 --> 100-94 = 6 1 Wynia K, Middel B, van Dijk JP, de Ruiter H, De Keyser J, Reij- neveld SA.4 Van Dijk JP The Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP). Development and tes-Public health findings – why don’t they lead to healthy public poli- ting psychometric properties of an ICF-based measure.cy? Disability and Rehabilitation 2008; 30(4): 261 – 274International Journal of Public Health 53 (2008) 121–122 (Edi- IF= 1.414; RP= 14/27 --> 100-52 = 48torial) arra newsletter www.arra.sk číslo 1, ročník 3, rok 2009 issn 1337-3471 šéfredaktor: ján pišút vydáva: © akademická rankingová a ratingová agentúra i. bukovčana 16, bratislava (korešpondenčná adresa: arra, partizánska 2, 811 03 bratislava 1) arra newsletter je recenzovaný. táto práca bola podporovaná agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. apvv-0384-07. informácia pre prispievateľov: svoje príspevky, námety a komentáre môžete zasielať e-mailom na adresu arra@arra.sk (v predmete správy uveďte „newsletter“). akceptujeme príspevky vo formáte ms word, resp. kompatibilnom. nevyžiadané príspevky sa nevracajú. foto: andrea madarasová gecková články prezentujú názory autorov, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať názory redakcie.10 ARRA newsletter | január 2009

×