Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferencia2008 peter samuely

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konferencia2008 peter samuely

 1. 1. Stručná história nových zásad pravidelného hodnotenia 56 v edeck ých organizácií SAV v roku 2007
 2. 2. Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV Akčný plán ku Programovému vyhláseniu P SAV, bod 1a: Inovovať podmienky a ukazovatele hodnotenia organizáciií SAV s cieľom zdôraznenia identity (excelentnos ť-užitočnosť-komunikatívnosť ) vo vzťahu ku spoločnosti, decíznej sfére a zahraničiu, a zvyšovania produktivity organizácií vrátane popularizačnej činnosti
 3. 3. Napodiv to vyústilo do spoločného úsilia @ akreditačná komisia č lenovia AK za OV s „iniciatívnou“ skupinou p racovn íkov SAV N ávrhu nových zásad predch ádzali búrlivé diskusie
 4. 4. Inovácie I. Definovať základné atribúty činnosti vedeckej organizácie (obecne pre ľubovoľný vedný odbor ) II. Pri hodnotení zohľadniť špecifiká vedných odborov, porovnávan ím s podobnými organizáciami v EU/svete Typický problém spoločenských a humanitných vied III. Definovať mechanizmus hodnotenia IV. Definovať výsledok hodnotenia
 5. 5. Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV schválilo P SAV dňa 27.4.2006   Zásady schválil Snem SAV v zmysle Zákona o SAV na plenárnych zasadnutiach dňa 3. 5. 2006 a  4. 7. 2006 Akreditácia ako výsledok hodnotenia
 6. 6. <ul><li>Ukazovatele pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií sú : </li></ul><ul><li>vedecké výstupy ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>ohlasy vedeckých výstupov ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>vedecké postavenie ústavu v medzinárodnom kontexte </li></ul><ul><li>projektová štruktúra, grantové a iné zdroje ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>doktorandské štúdium a iná pedagogická činnosť ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>výstupy do spoločenskej praxe: aplikácia a popularizácia . . výsledkov </li></ul><ul><li>prostredie a manažment: infraštruktúra, personálny . . ...... rozvoj a uplatnenie záverov predošlej akreditácie </li></ul>Ad I. Ukazovatele Pozri detaily dotazn íka Quest _sk.doc
 7. 7. <ul><li>Vznikli 3 Akreditačné komisie OV na základe nominácii VR organizácií </li></ul><ul><li>AKOVy pripravili špecifikáciu / štandardizáciu a v áhovanie ukazovateľov pre jednotlivé skupiny vied resp. OV, schválené P SAV a komorami </li></ul><ul><li>Traja posudzovatelia z porovnateľných ústavov z toho dvaja zo zahraničia, vypracovali PEER REVIEW ústavu </li></ul>Ad I I. Nastavenie správnych referencii porovnávanie s porovnávateľnými zahr. prac
 8. 8. Teraz hodnotia len: 3 posudzovatelia - odborníci z vednej oblasti riešenej na ústave - PEERS (pozri účasť) AKOV , ktor á navštívila ústav (pozri účasť) AK SAV dozerá nad dodržiavaním rovnakej náročnosti Ad I II . Mechanizmus V minulosti bol problém, že hodnotila jedna centrálna Akreditačná komisia t.j. hodnotitelia zo vzdialených vedných oblastí
 9. 9. Jednotlivé ukazovatele sa hodnotia nasledovnými stupňami: vynikajúco – 4 body veľmi dobre – 3 body dobre – 2 body dostatočne – 1 bod nedostatočne – 0 bodov Ad I V . Výsledok Organizácia akreditovaná v kategórii A* ( 80 % bodov a viac ) Vynikajúca organizácia, v ktorej väčšia časť výskumu m á výbornú medzinárodnú úroveň. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom bez podstatných pripomienok k činnosti organizácie a úloh na ďalšie obdobie . Organizácia akreditovaná v kategórii A (60 % bodov a viac ) Veľmi dobrá organizácia s niektorými výskumnými skupinami na výbornej medzinárodnej úrovni. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom, v ktorom uvedie pripomienky k činnosti organizácie Organizácia akreditovaná v kategórii B (40 % bodov a viac ) Organizácia s prevažne dobrými vedeckými výsledkami, ktoré ale nedosahujú medzinárodný štandard. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom, v ktorom uvedie výhrady k činnosti organizácie formou pripomienok a konkrétnych úloh, ktoré musí organizácia splniť do ďalšieho pravidelného hodnotenia. Organizácia akreditovaná v kategórii C (20 % bodov a viac ) Organizácia neakreditovaná – kategória D ( < ako 20 % bodov)
 10. 10. Ďalšie schválené materiály: Rokovac í poriadok AK Akreditačný do t azník / Questionnaire / web 4 výročné správy: 2002-2006 / web 168 posudzovateľov dostalo v ysvetľujúci list / letter to expert štrukturovaný posudz. f ormulár /reviewer template AK SAV vypracovala jednotný hodnotiaci protokol pre slovné a bodové hodnotenie organizácie v 7 indikátoroch a návrhom na celkové hodnotenie
 11. 11. Od 15. 05. 2007 do 10. 07. 2007 prebehli prezenčné hodnotenia všetkých 56 vedeckých organizácií SAV Záverečné hodnotenie organizácií s vypracovan ím 56 hodnotiacich protokolov AK SAV odobrila zachovanie rovnakej náročnosti a dodržanie rovnakých kritérii AKOVmi AK SAV postúpila hodnotenie vrátane hodnotiacich protokolov P SAV, ktoré potvrdilo jej závery 2.10.2007
 12. 12. Tabuľka so štatistikou akreditácie 2007 / n ávrh Účasť AKOV Účasť posud Posud. zo SR Posudz. V4+ Posud EU15+ A* (počet organizácií) A (počet organizácií) B (počet organizácií) AKOV1 78 .5 % 93 % 28.9 % 3 7,8 % 3 3.3 % 5 (33,3%) 6 (40 %) 4 (26,7%) AKOV2 86 .5 % 78 % 25,4 % 36,5 % 38.1 % 6 (28,6 %) 13 (61,9%) 2 ( 9 , 5 %) AKOV3 6 5.4 % 80 % 33,3 % 55 % 11,7 % 4 (20 %) 14 (70 %) 2 (10 %) SPOLU 76 .8 % 84 % 29.2 % 4 3 ,1 % 2 7,7 % 15 (27 %) 33 (58.9 %) 8 (1 4.1 %)
 13. 13. Organizačné zabezpečenie rozsiahlej akcie Z ásady: Náklady spojené s prípravou a priebehom hodnotenia organizácií budú súčasťou rozpočtu SAV a budú financované Úradom SAV Cca 4 000 tis. Sk Činnosť AK a AKOV zabezpečuje Úrad SAV a príslušné OV SAV na základe vopred vypracovaného harmonogramu prípravy a   priebehu hodnotenia organizácií SAV Cca 15 pracovníkov Ú SAV
 14. 14. ZÁVER Kombinácia prevažne expertného hodnotenia & kvanifikovateľných parametrov D ôraz na transparentnosť celého hodnotiaceho procesu Všetky dokumenty a postupy sú verejne prístupné http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=other-commission&commission_no=17 Zauj ímavé bude porovnať takéto komplexné hodnotenie s hodnotením pomocou vybraného súboru indikátorov, aké robí ARRA

×