Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pqpi

1,963 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pqpi

 1. 1. “ P rogrames de Q ualificació P rofessional I nicial ”
 2. 2. Presentació <ul><ul><ul><li>Plantejament general </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destinataris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructura i desenvolupament curricular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acreditació de la formació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferta i autorització de programes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa de referència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Plantejament dels PQPI <ul><li>Recurs específic i possibilitador d’èxit, des de nous marcs d’aprenentatge per a: </li></ul><ul><ul><li>transició al món laboral. </li></ul></ul><ul><ul><li>continuïtat formativa, prioritàriament als CFGM. </li></ul></ul><ul><ul><li>opcionalment, obtenció del GESO </li></ul></ul>
 4. 4. Els PQPI en el conjunt de l’oferta Diversificacions curriculars Assoliment de competències establertes en el currículum ESO 3r. 4t. Objectius Acreditació de competències Inserció laboral Obtenció GESO 2n. cicle Educació secundària obligatòria 1r. cicle PQPI CFGM Educació postobligatòria <ul><li>Proporcionar competències professionals </li></ul><ul><li>i laborals </li></ul><ul><li>Consolidar i ampliar competències </li></ul><ul><li>bàsiques i facilitar continuïtat formativa </li></ul>Altres ofertes formatives Reconeixement de la formació [PACFGM] opcionalment
 5. 5. Inici d’un itinerari professional PQPI Mòduls voluntaris: C ESO PQPI Mòduls obligatoris: A, B Certificació acadèmica i professional Món laboral i formació permanent [Prova accès] Títol GESO Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) Cicles formatius de grau superior (CFGS) [Prova i curs accès]
 6. 6. Destinataris <ul><li>Majors de 16 anys ( preferentment menors de 21 i molt excepcionalment majors de 15 anys ) </li></ul><ul><li>Sense GESO . </li></ul><ul><li>Diversitat en el col·lectiu : </li></ul><ul><ul><ul><li>Joves amb intenció d’accedir al món laboral a curt termini. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joves que volen cursar un CFGM. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joves que volen compaginar treball i formació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joves que, a més, volen acreditar l’ESO. </li></ul></ul></ul><ul><li>Accés voluntari i signatura compromís. </li></ul>
 7. 7. Objectius <ul><li>Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria. </li></ul><ul><li>Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional. </li></ul><ul><li>Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida . </li></ul>
 8. 8. Criteris i plantejament curricular: <ul><li>a) Acció tutorial i atenció personalitzada. </li></ul><ul><li>b) Tractament globalitzat dels continguts. </li></ul><ul><li>c) Propostes didàctiques aplicades a la realitat del jovent. </li></ul><ul><li>Organització modular i flexible. </li></ul><ul><li>Formació en centres de treball. </li></ul><ul><li>Treball en equip del professorat. </li></ul>
 9. 9. Organització <ul><li>Durada: </li></ul><ul><ul><li>Mòduls obligatoris: 1 curs escolar (800-1100 h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòduls voluntaris: mínim 175 hores, cursades en paral·lel o posteriorment als mòduls obligatoris. </li></ul></ul><ul><li>Grups: 10-15 joves. </li></ul><ul><ul><li>Si integren 2 o més alumnes NEE: 8-12 joves. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes per joves amb NEE derivades de discapacitats: 6-10 joves </li></ul></ul>
 10. 10. Estructura: MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS OBLIGATORIS MÒDULS VOLUNTARIS MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO <ul><li>Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per inserció laboral o formació professional </li></ul><ul><li>Competències bàsiques per: la transició al món laboral o per la continuació educativa </li></ul><ul><li>Àmbit comunicació </li></ul><ul><li>Àmbit social </li></ul><ul><li>Àmbit científico- tecnològic </li></ul><ul><li>(Aspectes bàsics del currículum de l’ESO) </li></ul>MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS C
 11. 11. Desenvolupament curricular <ul><li>Mòduls específics (mòduls A) </li></ul><ul><li>Referent: Unitats de Competències de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals </li></ul><ul><li>Diferents perfils professionals : repertori català dels PQPI </li></ul><ul><li>Inclouen : </li></ul><ul><ul><li>Formació professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h. </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent): 30-60 h. </li></ul></ul><ul><li>Dedicació : 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Mòduls de formació general (mòduls B) </li></ul>Desenvolupament curricular <ul><li>Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral </li></ul><ul><li>Currículum establert, organitzat en mòduls i crèdits </li></ul><ul><li>Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives </li></ul><ul><li>Tutoria de grup, obligatòria </li></ul><ul><li>Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris </li></ul>
 13. 13. ESQUEMA CURRICULAR MÒDULS B MÒDULS FORMATIUS CONEIXEMENT DE L’ENTORN SOCIAL I PROFESSIONAL APRENENTATGES INSTRUMENTALS BÀSICS CRÈDITS <ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Desenvolupament en el lloc </li></ul><ul><li>de treball </li></ul><ul><li>Projecte formatiu i </li></ul><ul><li>professional </li></ul><ul><li>Entorn social i cultural </li></ul><ul><li>Entorn socio-econòmic </li></ul><ul><li>Entorn laboral i professional </li></ul><ul><li>Tècniques comunicatives </li></ul><ul><li>bàsiques </li></ul><ul><li>Estratègies i eines </li></ul><ul><li>matemàtiques bàsiques </li></ul><ul><li>Tecnologies de la informació </li></ul><ul><li>i de la comunicació </li></ul>UNITATS FORMATIVES De caràcter obligatori Tutoria grupal Exemples: Habilitats socials Busquem feina El nostre entorn Utilitzem les matemàtiques Comunicació en l’entorn …. Visitem les empreses Immersió sociolingüística Reforç/ampliació de la formació instrumental Opcionals d’adaptació i reforç (MÁX: 10% dels mòduls B) (A definir i concretar per programa) DESENVOLUPA-MENT I RECURSOS PERSONALS
 14. 14. Desenvolupament curricular <ul><li>Voluntaris (excepte per a l’alumnat de 15 anys) </li></ul><ul><li>Cursats en paral·lel o en haver finalitzat el curs. </li></ul><ul><li>En centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació </li></ul><ul><li>Estructurats en tres àmbits: </li></ul><ul><ul><li>Àmbit de la comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit social </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit científic-tecnològic </li></ul></ul><ul><li>Referent: la formació establerta per a l’obtenció del GESO en els centres de Formació de Persones Adultes </li></ul><ul><li>Mòduls per a l’obtenció del GESO (mòduls C) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Acreditació: CERTIFICACIÓ ACADÈMICA </li></ul>Avaluació, qualificacions i certificació <ul><li>Acredita la formació i les competències professionals. </li></ul><ul><li>Permet obtenir un certificat de professionalitat (Dep. de Treball) </li></ul><ul><li>Reconeixement de la formació rebuda per: </li></ul><ul><ul><li>Accés a cicles formatius de grau mig: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exempció de parts de les proves d’accés a CFGM i reconeixement de la formació rebuda </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Obtenció del GESO: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reconeixement dels aprenentatges assolits en els mòduls obligatoris PQPI quan es cursin els voluntaris per obtenir el GESO. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obtenció del títol amb els mòduls C </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Oferta de programes <ul><li>Definida anualment en funció de necessitats de l’alumnat i del territori. </li></ul><ul><li>Integrada per programes diversos : </li></ul><ul><li>Realitzada amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament de Treball </li></ul><ul><ul><li>a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Segons entitats i models d’organització de la formació </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Segons col·lectiu d’alumnes </li></ul></ul>
 17. 17. Oferta de programes <ul><ul><li>b) Segons entitats i models d’organització de la formació </li></ul></ul><ul><ul><li>b.1- Organitzats pel Departament d’Educació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PQPI- Pla de Transició al Treball (PTT) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en col·laboració amb administracions locals </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>amb la participació d’empreses </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en els IES o en instal·lacions municipals i d’empreses </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PQPI- Formació i aprenentatge professional (FIAP) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en col·laboració amb el SOC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en els IES </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>b.2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament </li></ul></ul><ul><ul><li>d’Educació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PQPI - administracions locals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PQPI - centres docents </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PQPI - entitats/centres de formació </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. Normativa de referència <ul><li>BOE: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE): article 30 </li></ul><ul><li>DOGC: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria: preàmbul i article 25. </li></ul><ul><li>Projecte de Decret pel qual es regulen els PQPI a Catalunya </li></ul><ul><li>BOE: Real decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel que s’estableix l’ordenació general de la FP del sistema educatiu: Disposició addicional onzena </li></ul><ul><li>BOE: Llei orgànica 5/2005 de 19 de juny de les Qualificacions i de la formació professional </li></ul><ul><li>Ordre per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels PQPI, es regulen les bases de concessió de subvenció d’aquests programes i s’obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-09 </li></ul>
 19. 19. Informació <ul><li>Pàgina web: www.gencat.cat/educacio </li></ul><ul><li>IES del territori </li></ul><ul><li>Telèfon d’informació sobre PQPI: </li></ul><ul><li>900 15 11 76 </li></ul><ul><li>Telèfon 012 </li></ul><ul><li>OTG de cada territori </li></ul>

×