SlideShare a Scribd company logo
•1
QUÈ HI POTS TROBAR
•2
Pots trobar-hi
El Sistema Educatiu
Guia d’ensenyaments
Perfils Professionals - Vies d'accés
Organismes reguladors del món laboral
Lleis i normatives
El Currículum i la carta de presentació
L’entrevista de treball
Mitjans de recerca de feina
Pàgines WEB
VÉS CLICANT
Universitat Procés Bolonya Educaweb
•3
PQPI-FIAP
CLICA
•4
•Guia ensenyaments postobligatoris
ORIENTA’T
Xarxa telemàtica
Educativa de Catalunya
Universitat Procés Bolonya Dep. Educació
Portal Orientació Acadèmica i
Professional
•5
6. Perfil professional. Vies d’accés al
sector
Estudiar a Catalunya
Dept. Educació
Generalitat de Catalunya
Edu365.cat
•6
Organismes oficials reguladors del món laboral
( OTG, SCC, DOG...)
Servei d’Ocupació
Departament d’Empresa i Ocupació
Generalitat de Catalunya
DOG (Diari Oficial de la Generalitat)
Seguretat Social
•7
CLICA DAMUNT
LLEI
D’IGUALTAT
Estatut dels
treballadors
CONVENIS
Dep. Empresa i Ocupació
Llei sobre la
violència de gènere
Dues formes de treball
remunerat:
Treballar per compte d’altri.
Treballar per compte propi o
autònoms.
Els autònoms es paguen la
Seguretat Social ells
mateixos.
Els treballadors per compte
d’altri són objecte de
contracte de Treball.
Convenis col·lectius
Contractes
de treball
•9
Es produeix una relació bilateral entre dos
subjectes.
D’una banda l’empresari/a i de l’altra el
treballador/a.
Els primers es comprometen a donar un
salari o compensació econòmica a canvi del
treball del segon.
SALARI
EMPRESARI/A TREBALLADOR/A
TREBALL
Contractes
TIPUS DE CONTRACTES
•10
1. CONTRACTE A TEMPS INDEFINIT
2. CONTRACTE EN PRÀCTIQUES
3. CONTRACTE EN FORMACIÓ
4. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA
5. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA PARCIAL
6. CONTRACTE A TEMPS PARCIAL INDEFINIT
7. CONTRACTE DE RELLEU
8. CONTRACTE FIX DISCONTINU
CLICA
contractes
•11
•PORTAL DE COL·LOCACIÓ:
.http://www.jobpilot.es/
•http://www.jobline.es/
•http://www.itjobworld.com/
•http://www.bolsatrabajo.com/
•http://www.infoempleo.com/
•http://www.smarterwork.com/
•http://www.topjobs.com/
•http://www.punliempleo.com/
•http://www.trabajo.org/
•http://www.status.es/
•http://www.consak.es/
•http://www.monster.es/
•http://www.trabajos.com/
•http://www.espavila.es/
•http://www.empleo.com/
•GIRA LA CLAU TOT FENT CLIC
•AQUÍ POTS PENJAR EL TEU CURRíCULUM
I VEURE LA BORSA DE TREBALL
•12
•13
Pautes per a realitzar una entrevista de treball
RECOMANACIONS
EL QUE S’HA D’EVITAR
REFORMULACIÓ POSITIVA
TIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA
PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA
PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN
COMPTE
 Pensa amb fites raonables
 No et posis excuses
 Prepara un pla o estratègia
per aconseguir allò que
vols
•14
PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN
COMPTE
4. Estar disposat a fer sacrificis per
allò que vols.
5. Estar sempre actiu/va i no et
permetis desviar-te de l’objectiu
fixat, ni renunciar a ell, malgrat es
posin les coses difícils.
6. No culpis els altres per res.
•15
PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN
COMPTE
7. Si t’entrebanques, torna a planificar i a
començar de nou.
8. Tingues constància en els teus
desitjos.
9. Demana ajuda a qui et mereixi respecte
i admiració per conquerir les teves
fites.
10. Motiva’t amb afirmacions positives,
creu en tu mateix/a i en la teva capacitat
per arribar allà on tu et proposis.
•16
•17
•Preguntes més
freqüents
•Què cal evitar
•Recomanacions
•Preparació de
l’entrevista
•Què busca
l’entrevistador
Entrevista
EXPERIÈNCIA
LABORAL
Feines anteriors
Nivell de satisfacció
d’aquestes feines
Motius del cessament del
treball
•18
ANTECEDENTS
ESCOLARS
Nivell d’estudis aconseguits
i els resultats
Quines han estat les
assignatures o àrees
preferides?
•19
 FACTORS
PERSONALS
Quines són les teves
millors qualitats?
Digues-me’n tres
Quins són els teus
defectes?
Digues-me’n tres
•20
 FACTORS
PERSONALS
Si has de prendre una
decisió, ets impulsiu o
reflexiu?
Quins són els teus
interessos professionals?
•21
 FACTORS PERSONALS
Pots incorporar-te
immediatament a
l’empresa?
Tens vehicle propi?
Quins són els teus
interessos professionals?
Quin és el teu estat civil?
•22
Per què has escollit aquesta
formació?
Què t’han aportat aquests
estudis?
Si tornessis a estudiar, què
faries de manera diferent?
Coneixes la nostra empresa?
Per què t’has posat en contacte
amb la nostra empresa?
•23
Quant t’agradaria guanyar?
Què fas en el teu temps lliure?
Quines són les teves
qualitats?
Quins són els teus defectes?
Sobre què no t’agradaria que
et preguntés?
Que guanya l’empresa si et
contracta a tu, enlloc d’una
altra persona?
•24
Mala presentació; aspecte físic
descuidat, roba inadequada...
Arribar tard o arribar amb una
hora d’anticipació
Manca de preparació per a
l’entrevista
•25
Manca de col·laboració amb
l’entrevistador
Poca motivació pel lloc de
treball, manca d’entusiasme...
Manca de control emocional:
tremolar, diversos tics, moure’s
constantment, etc.
•26
Expressar-se insatisfactòriament
To de veu, vocabulari, utilitzar
“vulgarismes”
No mirar directament
l’entrevistador
Mostrar una actitud “defensiva”
•27
Mostrar una actitud de
prepotència
No plantejar preguntes
sobre el lloc de treball i
l’empresa, o plantejar-les
malament
Demostrar poca iniciativa,
baixa creativitat, etc.
•28
S’HA D’EVITAR
No és convenient
Parlar malament
d’empreses on s’ha
treballat anteriorment
Comentar que allò que
més interessa de la feina
és el sou
Comentar que en les altres
empreses on s’ha treballat
el sou era baix
•29
No és convenient
Dir que es vol treballar en
aquesta empresa fins a trobar
una feina millor
Assegurar que es pot
desenvolupar qualsevol tipus
de treball
•30
És convenient
Deixar clar que en les anteriors
empreses on s’ha treballat t’han
tractat correctament
Explicar perquè es vol treballar en
aquesta empresa
No amagar si es dóna el cas, que és
la primera feina o bé, si ja se’n té,
que es vol canviar de treball o
empresa
•31
•32
ARGUMENTAR TRANSFORMANT EL
QUE ÉS NEGATIU EN POSITIU
CONVERTIR UN PUNT FEBLE EN UN
AVANTATGE
VEURE EL PROBLEMA DES D’UN PUNT
DE VISTA FAVORABLE
•33
L’EXPERIÈNCIA ÉS
IMPORTANT
LA MADURESA ÉS CLAU PER
A AQUEST LLOC
LA RESPONSABILITAT:
NO ES POT DEIXAR EL LLOC
DE TREBALL A MANS D’UNA
PERSONA MOLT JOVE
•34
Tinc una gran capacitat
d’adaptació
Estic molt motivat/da, per a mi
és un repte
Tinc facilitat per assimilar
coses noves
No es tenen costums laborals
adquirits
El que em manca
d’experiència es pot suplir per
potencial
•35
LA MEVA CAPACITAT
D’ADAPTACIÓ
LA FORMACIÓ QUE HE
REBUT ÉS ÚTIL PER A
AQUEST LLOC DE
TREBALL
•36
•37
PER QUÈ NO HAS FINALITZAT
ELS TEUS ESTUDIS REGLATS?
Segurament per
immaduresa pròpia de
l’edat, tot i això he estat
madur per prendre una
decisió i m’he format com
un bon professional.
•38
“NO T’AJUSTES AL PERFIL DEL
LLOC DE TREBALL”
Sí, però tinc una gran
motivació i potencial pel
que em proposi.
És veritat que tinc
objectius per aconseguir.
Per a mi és un repte.
PREPARACIÓ DE
L’ENTREVISTA
Davant d’un entrevistador
Davant d’un comitè, jurat,
etc.
Dirigida
No dirigida
Semidirigida
•39
TIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA
PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA
La iniciativa
correspon a
l’entrevistador
És semblant a un
interrogatori
•40
PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA
•41
L’entrevistador porta
la iniciativa
L’entrevistador només
fa preguntes genèriques
Utilitza el ressò, el
resum i el silenci
•42
L’entrevistador assumeix
un rol amistós
Comença per preguntes de
tipus generals
•43
El teu objectiu
El teu perfil
El teu currículum
L’empresa
Tu mateix
Anar-hi descansat i relaxat
Ser puntual
Imatge externa
Tranquil·litat
Llenguatge corporal i verbal
Atenció
•44
•45
Iniciativa i autonomia
Treball en equip
Polivalència
Facilitat en la relació
interpersonal
BUSCA
Passivitat
Individualisme
Limitació a un sol lloc de
treball o tasca
Persones agressives i
problemàtiques
•46
REBUTJA
•47
Saber estarCorrecció en la
forma de vestir
Higiene
•48
No vestir
de forma
adient
Mala
educació
 Competències professionals
adients al lloc de treball
 Intel·ligència pràctica
 Saber expressar-se
•49
Formació
i actituds
No tenir les competències
necessàries per
desenvolupar la feina
Manca d’interès
•50
•51
•52
SOC
Curriculum
Currriculum on
line
EL CV ÉS EL RESUM…
ÉS EL RESUM DE:
 DADES PERSONALS
 DADES ACADÈMIQUES
 DADES PROFESSIONALS
•53
Curriculum Vitae
LA SEVA FUNCIÓ ÉS:
•54
 CAPTAR L’ATENCIÓ DEL
SELECCIONADOR
 MOSTRAR LA IDONEÏTAT PER AL
LLOC DE TREBALL
Curriculum
REDACCIÓ DEL CURRÍCULUM VITAE
•55
•Un CV pot ser:
•CRONOLÒGIC: Es comença amb allò més antic i acaba amb allò més recent.
•INVERS: Comença amb allò més recent i acaba amb allò més antic.
•FUNCIONAL: Prioritza informació.
•PARTS EN QUÈ ES POT DIVIDIR UN CV:
•Dades personals
•Formació acadèmica
•Formació complementària
•Experiència professional
•Dades d’interès
Fes el teu Curriculum On
line
Curriculum
REDACCIÓ D’UN CURRÍCULUM VITAE
•56
Dades personals
•Nom i Cognoms
•Data de naixement
•Adreça i telèfon de contacte
Formació acadèmica
•Títols i especialitat
•Centres on s’ha estudiat
•Dates en què es van fer els estudis
CURRICULUM
Fes el teu Curriculum On line
DADES DEL CURRÍCULUM
•57
Formació complementària
•Cursos realitzats
•Idiomes
•Informàtica
Experiència professional
•Lloc i nivell. Tasques i funcions realitzades
•Empresa. Organisme
•Dades d’inici i finalització del contracte
•Dades d’interès
•Quines aficions es tenen, quins esports es practiquen...
•Entitats a les quals s’està associat, clubs...
Fes el teu
Curriculum On line
Curriculum
•58
PAUTES PER ESCRIURE UNA CARTA DE PRESENTACIÓ
1. Presentació: si la carta és espontània, resposta a un anunci o
a una convocatòria
2. Explicar perquè s’està interessat per la feina
3. Quins aspectes del currículum s’adeqüen al lloc de treball
4. Personalitzar les cartes tant com es pugui
5. Ser breu; no fer més d’una pàgina
6. Escriure amb ordinador( si no es demana el contrari)
7. Indicar clarament nom, cognoms, adreça, telèfon i data de naixement
8. No proporcionar dades personals innecessàries
9. Promocionar-se amb discrecció, que n’hi hagi prou per crear expectatives
10. Sol·licitar una entrevista per ampliar la informació
11. Acomiadar-se degudament
•59
•Altres mitjans de recerca de feina ( diaris, DOG,
• revistes.....)
http://www.ajelprat.es/economia/feina/ofertes.htm
http://www.los-clasificados.com/
http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb
_es/home.html
http://www.educaweb.com/
http://www.sabadelltreball.net
 Oficines de Treball de la Generalitat
 Servei Català de Col·locació
 Cambres de Comerc de Catalunya
 Directori d’empreses catalanes
 Directori Empreses Selecció
 Serveis Locals d’ocupació
•60
•GIRA LA CLAU TOT FENT CLIC

More Related Content

Viewers also liked

Daniel 3 semestre
Daniel 3 semestreDaniel 3 semestre
Daniel 3 semestre
DSLKEVS-SOLIS
 
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
Ivo Kuster
 
Präsentation mobile jugendarbeit
Präsentation mobile jugendarbeitPräsentation mobile jugendarbeit
Präsentation mobile jugendarbeit
Ivo Kuster
 
Reglamento del aprendiz sena
Reglamento del aprendiz senaReglamento del aprendiz sena
Reglamento del aprendiz sena
Jorge Galindo
 
Función+e..
Función+e..Función+e..
Función+e..
AnaLopezB
 
Pedro jimenez1
Pedro jimenez1Pedro jimenez1
Pedro jimenez1
pedroduvan
 
Tragedia educativa
Tragedia educativaTragedia educativa
Tragedia educativa
albasoltero
 
Numeros Complejos 1 y 2.
Numeros Complejos 1 y 2.Numeros Complejos 1 y 2.
Numeros Complejos 1 y 2.
MCMMGE
 
Amigos
AmigosAmigos
1.1 konsep jual beli STPM
1.1 konsep jual beli STPM1.1 konsep jual beli STPM
1.1 konsep jual beli STPM
ShaNuna
 
Verano en la vera
Verano en la veraVerano en la vera
Verano en la vera
Puravera S.L.
 
UNION_OF_MAKERS_
UNION_OF_MAKERS_UNION_OF_MAKERS_
UNION_OF_MAKERS_
Josh Sirlin
 
Fox
FoxFox
Fox
rubi308
 

Viewers also liked (16)

Daniel 3 semestre
Daniel 3 semestreDaniel 3 semestre
Daniel 3 semestre
 
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
Kurzpräsentation Jugendbüro March anlässlich Kick-Off zur Bedarfserhebung Jug...
 
Präsentation mobile jugendarbeit
Präsentation mobile jugendarbeitPräsentation mobile jugendarbeit
Präsentation mobile jugendarbeit
 
Reglamento del aprendiz sena
Reglamento del aprendiz senaReglamento del aprendiz sena
Reglamento del aprendiz sena
 
Función+e..
Función+e..Función+e..
Función+e..
 
Pedro jimenez1
Pedro jimenez1Pedro jimenez1
Pedro jimenez1
 
El meu treball
El meu treballEl meu treball
El meu treball
 
Tragedia educativa
Tragedia educativaTragedia educativa
Tragedia educativa
 
Numeros Complejos 1 y 2.
Numeros Complejos 1 y 2.Numeros Complejos 1 y 2.
Numeros Complejos 1 y 2.
 
Amigos
AmigosAmigos
Amigos
 
1.1 konsep jual beli STPM
1.1 konsep jual beli STPM1.1 konsep jual beli STPM
1.1 konsep jual beli STPM
 
Verano en la vera
Verano en la veraVerano en la vera
Verano en la vera
 
Binder1
Binder1Binder1
Binder1
 
UNION_OF_MAKERS_
UNION_OF_MAKERS_UNION_OF_MAKERS_
UNION_OF_MAKERS_
 
Pqpi
PqpiPqpi
Pqpi
 
Fox
FoxFox
Fox
 

Similar to Orientació e t 12

Quin és el teu camí
Quin és el teu camíQuin és el teu camí
Quin és el teu camí
yolandauoc
 
L'entrevista de selecció
L'entrevista de seleccióL'entrevista de selecció
L'entrevista de selecció
soymria
 
L'entrevista de treball, ens la juguem!
L'entrevista de treball, ens la juguem! L'entrevista de treball, ens la juguem!
L'entrevista de treball, ens la juguem!
soymria
 
Entrevistes de treball
Entrevistes de treballEntrevistes de treball
Entrevistes de treball
MKRMOR
 
Com superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
Com superar la primera entrevista laboral_EMO SaltCom superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
Com superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
emoadministracio
 
Parlar En Públic
Parlar En PúblicParlar En Públic
Parlar En Públic
Davide Menini
 
Principals errors en la recerca de feina
Principals errors en la recerca de feinaPrincipals errors en la recerca de feina
Principals errors en la recerca de feina
SuportAssociatiu
 
Què saps de l'entrevista de feina?
Què saps de l'entrevista de feina?Què saps de l'entrevista de feina?
Què saps de l'entrevista de feina?
soymria
 
3thnetworking elevator pitch_setembre2014
3thnetworking elevator pitch_setembre20143thnetworking elevator pitch_setembre2014
3thnetworking elevator pitch_setembre2014
shuerto
 
Educacio pdf-buscar feina-pps-1
Educacio pdf-buscar feina-pps-1Educacio pdf-buscar feina-pps-1
Educacio pdf-buscar feina-pps-1
tridimensional
 
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
GirolM
 
M5. L'entrevista
M5. L'entrevistaM5. L'entrevista
M5. L'entrevista
tcborges
 
Orientacio trobarfeina 04_entrevista
Orientacio trobarfeina 04_entrevistaOrientacio trobarfeina 04_entrevista
Orientacio trobarfeina 04_entrevista
Punt òmnia Solsona
 
La entrevista de treball
La entrevista de treballLa entrevista de treball
La entrevista de treball
Manuel Silva Manzanero
 
Entrevista de treball
Entrevista de treballEntrevista de treball
Entrevista de treball
Ajuntament de Gandia
 
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feinaPresentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
Eva Castilla
 
Presentació utilitzar les xs per cercar feina
Presentació utilitzar les xs per cercar feinaPresentació utilitzar les xs per cercar feina
Presentació utilitzar les xs per cercar feina
Fundació CATIC
 

Similar to Orientació e t 12 (20)

Entrevista
EntrevistaEntrevista
Entrevista
 
Quin és el teu camí
Quin és el teu camíQuin és el teu camí
Quin és el teu camí
 
L'entrevista de selecció
L'entrevista de seleccióL'entrevista de selecció
L'entrevista de selecció
 
L'entrevista de treball, ens la juguem!
L'entrevista de treball, ens la juguem! L'entrevista de treball, ens la juguem!
L'entrevista de treball, ens la juguem!
 
Entrevistes de treball
Entrevistes de treballEntrevistes de treball
Entrevistes de treball
 
Com superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
Com superar la primera entrevista laboral_EMO SaltCom superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
Com superar la primera entrevista laboral_EMO Salt
 
Parlar En Públic
Parlar En PúblicParlar En Públic
Parlar En Públic
 
Principals errors en la recerca de feina
Principals errors en la recerca de feinaPrincipals errors en la recerca de feina
Principals errors en la recerca de feina
 
Què saps de l'entrevista de feina?
Què saps de l'entrevista de feina?Què saps de l'entrevista de feina?
Què saps de l'entrevista de feina?
 
3thnetworking elevator pitch_setembre2014
3thnetworking elevator pitch_setembre20143thnetworking elevator pitch_setembre2014
3thnetworking elevator pitch_setembre2014
 
Educacio pdf-buscar feina-pps-1
Educacio pdf-buscar feina-pps-1Educacio pdf-buscar feina-pps-1
Educacio pdf-buscar feina-pps-1
 
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
Educacio pdf-buscar feina-pps (1)
 
M5. L'entrevista
M5. L'entrevistaM5. L'entrevista
M5. L'entrevista
 
Soc cerca feina_17_02_2014
Soc cerca feina_17_02_2014Soc cerca feina_17_02_2014
Soc cerca feina_17_02_2014
 
Orientacio trobarfeina 04_entrevista
Orientacio trobarfeina 04_entrevistaOrientacio trobarfeina 04_entrevista
Orientacio trobarfeina 04_entrevista
 
La entrevista de treball
La entrevista de treballLa entrevista de treball
La entrevista de treball
 
Test emprenedor cubelles
Test emprenedor cubellesTest emprenedor cubelles
Test emprenedor cubelles
 
Entrevista de treball
Entrevista de treballEntrevista de treball
Entrevista de treball
 
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feinaPresentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
Presentació utilitzar les xarxes socials per cercar feina
 
Presentació utilitzar les xs per cercar feina
Presentació utilitzar les xs per cercar feinaPresentació utilitzar les xs per cercar feina
Presentació utilitzar les xs per cercar feina
 

More from Maria Pilar

Programes de qualificació professional inicial
Programes de qualificació professional inicialProgrames de qualificació professional inicial
Programes de qualificació professional inicial
Maria Pilar
 
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANOnORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
Maria Pilar
 
Entrevista de selecció
Entrevista de seleccióEntrevista de selecció
Entrevista de selecció
Maria Pilar
 
Cv
CvCv
07 carta de presentació
07 carta de presentació07 carta de presentació
07 carta de presentació
Maria Pilar
 
Hicham 2010
Hicham 2010Hicham 2010
Hicham 2010
Maria Pilar
 

More from Maria Pilar (10)

Programes de qualificació professional inicial
Programes de qualificació professional inicialProgrames de qualificació professional inicial
Programes de qualificació professional inicial
 
portafolis
portafolis portafolis
portafolis
 
PQPI-FIAP
PQPI-FIAPPQPI-FIAP
PQPI-FIAP
 
Llei igualtat
Llei igualtatLlei igualtat
Llei igualtat
 
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANOnORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
nORMAS DE SEGURIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE MANO
 
Entrevista de selecció
Entrevista de seleccióEntrevista de selecció
Entrevista de selecció
 
Cv
CvCv
Cv
 
07 carta de presentació
07 carta de presentació07 carta de presentació
07 carta de presentació
 
Hicham 2010
Hicham 2010Hicham 2010
Hicham 2010
 
Joan Carles
Joan CarlesJoan Carles
Joan Carles
 

Orientació e t 12

 • 2. •2 Pots trobar-hi El Sistema Educatiu Guia d’ensenyaments Perfils Professionals - Vies d'accés Organismes reguladors del món laboral Lleis i normatives El Currículum i la carta de presentació L’entrevista de treball Mitjans de recerca de feina Pàgines WEB VÉS CLICANT Universitat Procés Bolonya Educaweb
 • 4. •4 •Guia ensenyaments postobligatoris ORIENTA’T Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya Universitat Procés Bolonya Dep. Educació Portal Orientació Acadèmica i Professional
 • 5. •5 6. Perfil professional. Vies d’accés al sector Estudiar a Catalunya Dept. Educació Generalitat de Catalunya Edu365.cat
 • 6. •6 Organismes oficials reguladors del món laboral ( OTG, SCC, DOG...) Servei d’Ocupació Departament d’Empresa i Ocupació Generalitat de Catalunya DOG (Diari Oficial de la Generalitat) Seguretat Social
 • 7. •7 CLICA DAMUNT LLEI D’IGUALTAT Estatut dels treballadors CONVENIS Dep. Empresa i Ocupació Llei sobre la violència de gènere
 • 8. Dues formes de treball remunerat: Treballar per compte d’altri. Treballar per compte propi o autònoms. Els autònoms es paguen la Seguretat Social ells mateixos. Els treballadors per compte d’altri són objecte de contracte de Treball. Convenis col·lectius Contractes de treball
 • 9. •9 Es produeix una relació bilateral entre dos subjectes. D’una banda l’empresari/a i de l’altra el treballador/a. Els primers es comprometen a donar un salari o compensació econòmica a canvi del treball del segon. SALARI EMPRESARI/A TREBALLADOR/A TREBALL Contractes
 • 10. TIPUS DE CONTRACTES •10 1. CONTRACTE A TEMPS INDEFINIT 2. CONTRACTE EN PRÀCTIQUES 3. CONTRACTE EN FORMACIÓ 4. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA 5. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA PARCIAL 6. CONTRACTE A TEMPS PARCIAL INDEFINIT 7. CONTRACTE DE RELLEU 8. CONTRACTE FIX DISCONTINU CLICA contractes
 • 12. •12
 • 13. •13 Pautes per a realitzar una entrevista de treball RECOMANACIONS EL QUE S’HA D’EVITAR REFORMULACIÓ POSITIVA TIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA
 • 14. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN COMPTE  Pensa amb fites raonables  No et posis excuses  Prepara un pla o estratègia per aconseguir allò que vols •14
 • 15. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN COMPTE 4. Estar disposat a fer sacrificis per allò que vols. 5. Estar sempre actiu/va i no et permetis desviar-te de l’objectiu fixat, ni renunciar a ell, malgrat es posin les coses difícils. 6. No culpis els altres per res. •15
 • 16. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN COMPTE 7. Si t’entrebanques, torna a planificar i a començar de nou. 8. Tingues constància en els teus desitjos. 9. Demana ajuda a qui et mereixi respecte i admiració per conquerir les teves fites. 10. Motiva’t amb afirmacions positives, creu en tu mateix/a i en la teva capacitat per arribar allà on tu et proposis. •16
 • 17. •17 •Preguntes més freqüents •Què cal evitar •Recomanacions •Preparació de l’entrevista •Què busca l’entrevistador Entrevista
 • 18. EXPERIÈNCIA LABORAL Feines anteriors Nivell de satisfacció d’aquestes feines Motius del cessament del treball •18
 • 19. ANTECEDENTS ESCOLARS Nivell d’estudis aconseguits i els resultats Quines han estat les assignatures o àrees preferides? •19
 • 20.  FACTORS PERSONALS Quines són les teves millors qualitats? Digues-me’n tres Quins són els teus defectes? Digues-me’n tres •20
 • 21.  FACTORS PERSONALS Si has de prendre una decisió, ets impulsiu o reflexiu? Quins són els teus interessos professionals? •21
 • 22.  FACTORS PERSONALS Pots incorporar-te immediatament a l’empresa? Tens vehicle propi? Quins són els teus interessos professionals? Quin és el teu estat civil? •22
 • 23. Per què has escollit aquesta formació? Què t’han aportat aquests estudis? Si tornessis a estudiar, què faries de manera diferent? Coneixes la nostra empresa? Per què t’has posat en contacte amb la nostra empresa? •23
 • 24. Quant t’agradaria guanyar? Què fas en el teu temps lliure? Quines són les teves qualitats? Quins són els teus defectes? Sobre què no t’agradaria que et preguntés? Que guanya l’empresa si et contracta a tu, enlloc d’una altra persona? •24
 • 25. Mala presentació; aspecte físic descuidat, roba inadequada... Arribar tard o arribar amb una hora d’anticipació Manca de preparació per a l’entrevista •25
 • 26. Manca de col·laboració amb l’entrevistador Poca motivació pel lloc de treball, manca d’entusiasme... Manca de control emocional: tremolar, diversos tics, moure’s constantment, etc. •26
 • 27. Expressar-se insatisfactòriament To de veu, vocabulari, utilitzar “vulgarismes” No mirar directament l’entrevistador Mostrar una actitud “defensiva” •27
 • 28. Mostrar una actitud de prepotència No plantejar preguntes sobre el lloc de treball i l’empresa, o plantejar-les malament Demostrar poca iniciativa, baixa creativitat, etc. •28 S’HA D’EVITAR
 • 29. No és convenient Parlar malament d’empreses on s’ha treballat anteriorment Comentar que allò que més interessa de la feina és el sou Comentar que en les altres empreses on s’ha treballat el sou era baix •29
 • 30. No és convenient Dir que es vol treballar en aquesta empresa fins a trobar una feina millor Assegurar que es pot desenvolupar qualsevol tipus de treball •30
 • 31. És convenient Deixar clar que en les anteriors empreses on s’ha treballat t’han tractat correctament Explicar perquè es vol treballar en aquesta empresa No amagar si es dóna el cas, que és la primera feina o bé, si ja se’n té, que es vol canviar de treball o empresa •31
 • 32. •32 ARGUMENTAR TRANSFORMANT EL QUE ÉS NEGATIU EN POSITIU CONVERTIR UN PUNT FEBLE EN UN AVANTATGE VEURE EL PROBLEMA DES D’UN PUNT DE VISTA FAVORABLE
 • 33. •33
 • 34. L’EXPERIÈNCIA ÉS IMPORTANT LA MADURESA ÉS CLAU PER A AQUEST LLOC LA RESPONSABILITAT: NO ES POT DEIXAR EL LLOC DE TREBALL A MANS D’UNA PERSONA MOLT JOVE •34
 • 35. Tinc una gran capacitat d’adaptació Estic molt motivat/da, per a mi és un repte Tinc facilitat per assimilar coses noves No es tenen costums laborals adquirits El que em manca d’experiència es pot suplir per potencial •35
 • 36. LA MEVA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ LA FORMACIÓ QUE HE REBUT ÉS ÚTIL PER A AQUEST LLOC DE TREBALL •36
 • 37. •37 PER QUÈ NO HAS FINALITZAT ELS TEUS ESTUDIS REGLATS? Segurament per immaduresa pròpia de l’edat, tot i això he estat madur per prendre una decisió i m’he format com un bon professional.
 • 38. •38 “NO T’AJUSTES AL PERFIL DEL LLOC DE TREBALL” Sí, però tinc una gran motivació i potencial pel que em proposi. És veritat que tinc objectius per aconseguir. Per a mi és un repte.
 • 39. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA Davant d’un entrevistador Davant d’un comitè, jurat, etc. Dirigida No dirigida Semidirigida •39 TIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA
 • 40. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA La iniciativa correspon a l’entrevistador És semblant a un interrogatori •40
 • 41. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA •41 L’entrevistador porta la iniciativa L’entrevistador només fa preguntes genèriques Utilitza el ressò, el resum i el silenci
 • 42. •42 L’entrevistador assumeix un rol amistós Comença per preguntes de tipus generals
 • 43. •43 El teu objectiu El teu perfil El teu currículum L’empresa Tu mateix
 • 44. Anar-hi descansat i relaxat Ser puntual Imatge externa Tranquil·litat Llenguatge corporal i verbal Atenció •44
 • 45. •45 Iniciativa i autonomia Treball en equip Polivalència Facilitat en la relació interpersonal BUSCA
 • 46. Passivitat Individualisme Limitació a un sol lloc de treball o tasca Persones agressives i problemàtiques •46 REBUTJA
 • 47. •47 Saber estarCorrecció en la forma de vestir Higiene
 • 49.  Competències professionals adients al lloc de treball  Intel·ligència pràctica  Saber expressar-se •49 Formació i actituds
 • 50. No tenir les competències necessàries per desenvolupar la feina Manca d’interès •50
 • 51. •51
 • 53. EL CV ÉS EL RESUM… ÉS EL RESUM DE:  DADES PERSONALS  DADES ACADÈMIQUES  DADES PROFESSIONALS •53 Curriculum Vitae
 • 54. LA SEVA FUNCIÓ ÉS: •54  CAPTAR L’ATENCIÓ DEL SELECCIONADOR  MOSTRAR LA IDONEÏTAT PER AL LLOC DE TREBALL Curriculum
 • 55. REDACCIÓ DEL CURRÍCULUM VITAE •55 •Un CV pot ser: •CRONOLÒGIC: Es comença amb allò més antic i acaba amb allò més recent. •INVERS: Comença amb allò més recent i acaba amb allò més antic. •FUNCIONAL: Prioritza informació. •PARTS EN QUÈ ES POT DIVIDIR UN CV: •Dades personals •Formació acadèmica •Formació complementària •Experiència professional •Dades d’interès Fes el teu Curriculum On line Curriculum
 • 56. REDACCIÓ D’UN CURRÍCULUM VITAE •56 Dades personals •Nom i Cognoms •Data de naixement •Adreça i telèfon de contacte Formació acadèmica •Títols i especialitat •Centres on s’ha estudiat •Dates en què es van fer els estudis CURRICULUM Fes el teu Curriculum On line
 • 57. DADES DEL CURRÍCULUM •57 Formació complementària •Cursos realitzats •Idiomes •Informàtica Experiència professional •Lloc i nivell. Tasques i funcions realitzades •Empresa. Organisme •Dades d’inici i finalització del contracte •Dades d’interès •Quines aficions es tenen, quins esports es practiquen... •Entitats a les quals s’està associat, clubs... Fes el teu Curriculum On line Curriculum
 • 58. •58 PAUTES PER ESCRIURE UNA CARTA DE PRESENTACIÓ 1. Presentació: si la carta és espontània, resposta a un anunci o a una convocatòria 2. Explicar perquè s’està interessat per la feina 3. Quins aspectes del currículum s’adeqüen al lloc de treball 4. Personalitzar les cartes tant com es pugui 5. Ser breu; no fer més d’una pàgina 6. Escriure amb ordinador( si no es demana el contrari) 7. Indicar clarament nom, cognoms, adreça, telèfon i data de naixement 8. No proporcionar dades personals innecessàries 9. Promocionar-se amb discrecció, que n’hi hagi prou per crear expectatives 10. Sol·licitar una entrevista per ampliar la informació 11. Acomiadar-se degudament
 • 59. •59 •Altres mitjans de recerca de feina ( diaris, DOG, • revistes.....) http://www.ajelprat.es/economia/feina/ofertes.htm http://www.los-clasificados.com/ http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb _es/home.html http://www.educaweb.com/ http://www.sabadelltreball.net
 • 60.  Oficines de Treball de la Generalitat  Servei Català de Col·locació  Cambres de Comerc de Catalunya  Directori d’empreses catalanes  Directori Empreses Selecció  Serveis Locals d’ocupació •60 •GIRA LA CLAU TOT FENT CLIC