Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientació AcadèMica I Professional

1,265 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Orientació AcadèMica I Professional

 1. 1. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO ESO Cicles Formatius Grau Mitjà Cicles Formatius Grau Superior M Ó N L A B O R A L Batxillerat PQPIs Universitat Prova d’accés Prova d’accés Prova d’accés Prova d’accés SISTEMA EDUCATIU ACTUAL
 2. 2. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO DESPRÉS DE 4T D’ESO, FARÉ ... ?
 3. 3. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO QUÈ ÉS EL BATXILLERAT? <ul><ul><li>El Batxillerat és un estudi polivalent que té com a principal objectiu facilitar la formació de base necessària per cursar, posteriorment, una formació professionalitzadora, ja sigui mitjançant els Cicles Formatius de Grau Superior o uns Estudis Universitaris. Té una durada de dos cursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>COM S’ACCEDEIX AL BATX? </li></ul></ul>Amb el títol de Graduat en Educació Secundària o bé el de Tècnic obtingut cursant els CFGM, per mitjà de convalidacions.
 4. 4. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO CARACTERÍSTIQUES DEL BATXILLERAT : <ul><ul><li>Hi ha 3 modalitats: 1. ARTS 2. CIÈNCIES I TECNOLOGIA 3. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS </li></ul></ul><ul><ul><li>P art comuna Matèries comunes Tutoria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Part diversificada Matèries de modalitat Matèries optatives (Estada empresa) Treball de recerca </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estructura del batxillerat </li></ul></ul>
 5. 5. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO CIÈNCIES I TECNOLOGIA <ul><ul><li>Matèries comunes </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua catalana i literatura I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua castellana i literatura I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències per al món contemporani </li></ul></ul><ul><ul><li>Filosofia i ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de la filosofia </li></ul></ul><ul><ul><li>Història </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Segona llengua estrangera * - Estada a l'empresa - Qualsevol matèria de les altres </li></ul></ul><ul><ul><li>modalitats . </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries de modalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Biologia I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Física I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Química I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ciències de la terra i del medi ambient I i II - Dibuix tècnic I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologia industrial I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>6 Matèries en total </li></ul></ul><ul><ul><li>Almenys 5 de la modalitat </li></ul></ul>
 6. 6. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS <ul><ul><li>Matèries comunes </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua catalana i literatura I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua castellana i literatura I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua estrangera I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències per al món contemporani </li></ul></ul><ul><ul><li>Filosofia i ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de la filosofia </li></ul></ul><ul><ul><li>Història </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Segona llengua estrangera * - Estada a l'empresa - Qualsevol matèria de les altres </li></ul></ul><ul><ul><li>modalitats . </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries de modalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Llatí I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les c . </li></ul></ul><ul><ul><li>socials I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia de l'empresa I i II </li></ul></ul><ul><ul><li>- Geografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l'art </li></ul></ul><ul><ul><li>Història del món contemporani </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura castellana </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura universal </li></ul></ul>6 Matèries en total Almenys 5 de la modalitat
 7. 7. QUÈ ÉS UN CICLE FORMATIU? IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><li>Característiques dels Cicles Formatius: </li></ul><ul><ul><ul><li>Organització Modular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durada Variable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrees de coneixement teòric i àrees de coneixement pràctic, relacionades amb un determinat camp professional </li></ul></ul></ul><ul><li>Els Cicles Formatius de Grau Mitjà capaciten per a executar les tasques pròpies d’una determinada professió. </li></ul><ul><li>Els de Grau Superior preparen per a realitzar treballs tècnics propis d’un determinat camp professional, a més de capacitar per a assumir responsabilitats de programació i coordinació. </li></ul><ul><ul><li>Són uns estudis de formació professional específica i intensiva -2000 hores-, que preparen per a poder desenvolupar de forma qualificada una determinada professió </li></ul></ul>
 8. 8. FER UN CICLE FORMATIU ...? IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><li>vull fer una pas gradual des del món acadèmic al laboral </li></ul><ul><li>tinc molt clar que m’agrada un determinat ofici </li></ul><ul><li>m’agrada un ensenyament més pràctic que el que he estat estudiant fins ara </li></ul><ul><li>crec que per arribar lluny en un determinat terreny professional cal començar des de la base </li></ul><ul><li>sóc una persona que està un pel cansada d’estudiar sense acabar-li de trobar el sentit, i prefereixo no entrar ara a la universitat, però també crec que sense una bona formació no es pot aconseguir actualment un bon lloc de treball </li></ul><ul><li>crec que no tindré prou nota per a accedir a la universitat i una altra via per a entrar-hi posteriorment és el cicle formatiu </li></ul>
 9. 9. A CCÉS A ALTRES ESTUDIS IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO Els alumnes que superin un CFGM, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titolació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estuids : <ul><ul><ul><li>Incorporar-se a qualsevol modalitat de BAT, amb la qual cosa etan exempts de cursasr les matèries optatives. </li></ul></ul></ul>Si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d’itineraris. Aquests alumnes, cal que es preparin per superar la prova. Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.
 10. 10. CICLES DE GRAU MITJÀ IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO Graduat ESO <ul><li>Mitjançant TITULACIÓ </li></ul><ul><ul><li>1.- Tenir 17 anys o bé fer-los durant l’any natural en què es desitja iniciar el cicle </li></ul></ul><ul><li>2.- Superar la prova d’accés </li></ul><ul><li>Mitjançant PROVA </li></ul>Condicions d’accés
 11. 11. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI ) IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><ul><li>La finalitat és proporcionar als nois i noies que finalitzen </li></ul></ul><ul><ul><li>l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius, una </li></ul></ul><ul><ul><li>formació bàsica i professional que els faciliti la incorporació </li></ul></ul><ul><ul><li>al món laboral o a la continuïtat del seu itinerari formatiu, </li></ul></ul><ul><ul><li>especialment en la formació professional específica de </li></ul></ul><ul><ul><li>g rau mitjà, un cop superada la prova d’accés. També done n </li></ul></ul><ul><ul><li>l’opció, als joves que ho desitgin, a fer una formació </li></ul></ul><ul><ul><li>complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO. </li></ul></ul>
 12. 12. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO * Mòdul A Formació professional específica . Té la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball. * Mòdul B Formació bàsica de caràcter general. Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). Continguts
 13. 13. IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO * Mòdul C F ormació per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria . Formació en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social. Certificació E ls alumnes obtenen una certificació acadèmica en la qual consta la qualificació final obtinguda i les unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals que ha acreditat. Aquesta acreditació tindrà efectes per a l’obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball. Durada La durada del programa és d’un curs escolar .
 14. 14. <ul><li>L’ o ferta de programes </li></ul>IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><li>a) Programes directament organitzats i gestionats pel Departament d'Educació en col·laboració amb altres administracions i amb empreses, en dues modalitats: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pla de Transició al Treball (PTT) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Programes de Formació i Aprenentatge </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Professional (FIAP) </li></ul></ul></ul></ul></ul>b) Programes de qualificació professional inicial autoritzats pel Departament d'Educació i desenvolupats per altres administracions.
 15. 15. CENTRES I AULES PER A LA FORMACIÓ D’ADULTS <ul><li>· Centre de Formació d'adults Singuerlín C. Almogavers Telèfon: 933910306 </li></ul><ul><li>Graduat en educació secundària </li></ul><ul><li>Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius. </li></ul><ul><li>· Centre de Formació d'adults Fondo C. Irlanda, 39 1a Telèfon: 933866732 </li></ul><ul><li>Graduat en educació secundària </li></ul><ul><li>Preparació per a les proves d'accés a la universitat per a </li></ul><ul><li>majors de 25 anys. </li></ul>IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO
 16. 16. ESTUDIS A L’IES LES VINYES IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><li>BATXILLERAT </li></ul><ul><ul><li>CIÈNCIES I TECNOLOGIA </li></ul></ul><ul><ul><li>HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS </li></ul></ul><ul><li>CICLES </li></ul><ul><li>FORMATIUS </li></ul><ul><li>DE GRAU MITJÀ </li></ul><ul><ul><li>Auxiliars d’Infermeria </li></ul></ul><ul><ul><li>Farmàcia </li></ul></ul><ul><ul><li>Electromecànica de Vehicles </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrosseria </li></ul></ul><ul><ul><li>Perruqueria </li></ul></ul><ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><li>DE GRAU SUPERIOR </li></ul><ul><ul><li>Laboratori i </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnosi Clínic </li></ul></ul><ul><ul><li>Dietètica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CURS </li></ul></ul></ul><ul><li>PREPARACIÓ </li></ul><ul><ul><li>PROVA ACCÉS </li></ul></ul><ul><ul><li>ALS CFGS </li></ul></ul>
 17. 17. ALGUNES ADRECES INTERESSANTS I ÚTILS IES Les Vinyes Orientació Acadèmica i Professional 4t d'ESO <ul><ul><li>http://www.xtec.cat/fp/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.gencat.cat/canaleducacio/estudiaracatalunya/ </li></ul></ul><ul><ul><li>site/1.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/quarteso/ </li></ul></ul>

×