Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SUN-Sveriges utbildningscentrum  för naturturism  Slutrapport för projektstöd i   landsbygdsprogrammet-    förkort...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                     2012-03-19Slutrapport för projekt...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                    2012-03-19Slutrapport för projektst...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                    2012-03-19Slutrapport för projektstö...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                     2012-03-19Slutrapport för projekts...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                    2012-03-19Slutrapport för projektst...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                     2012-03-19Slutrapport för projekt...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                    2012-03-19Slutrapport för projektst...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                       2012-03-19Slutrapport för pro...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                       2012-03-19Slutrapport för pro...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                        2012-03-19Slutrapport för p...
SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism                   2012-03-19Slutrapport för projektstöd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sveriges utbildningscentrum för naturturism

538 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sveriges utbildningscentrum för naturturism

 1. 1. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet- förkortad versionÄlvdalens Utbildningscentrum ABMarit Norin2012-03-19
 2. 2. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version 1. PROJEKT SOM REDOVISAS SUN – Sveriges utbildningscentrum för naturturism. Detta är en förkortad version. Projektrapporten i sin helhet finns hos Jordbruksverket, journalnummer 2009-1055. 2. KONTAKTPERSONER Marit Norin, projektledare Anneli Gunnars, rektor Älvdalens Utbildningscentrum AB Älvdalens Utbildningscentrum AB Box 54 Box 54 796 22 Älvdalen 796 22 Älvdalen 0251-597 018 ; 070-339 36 36 0251-597 014 ; 070- 382 28 00 marit.norin@alvdalen.com anneli.gunnars@alvdalen.com Christer Persson, programansvarig naturturism Älvdalens Utbildningscentrum AB Box 54 796 22 Älvdalen 0251-597 011 ; 070- 311 94 05 christer.persson @alvdalen.com 3. SAMMANFATTNING Naturturismen har angetts som en växande bransch inom svensk besöksnäring. Efterfrågan ökar på kvalitativa och säkra upplevelser kopplat till naturen, vilket kan generera arbetstillfällen och möjligheter. En ökad kommersialisering ställer högre krav på leverantörers kunnande, samtidigt är det en drivkraft som stärker landsbygden. Sverige har saknat en tydlig kunskapsprogression gällande utbildningar inom området naturturism. Ett flertal utbildningar på gymnasial, folkhögskole- och KY-nivå har funnits där liknande kurser och innehåll gjort det svårt att särskilja utbildningarna åt. Dessutom har KY- och folkhögskoleutbildningarna inte varit formade så att de byggt på en gymnasieutbildning. Turismutbildningar på universitets- och högskolenivå bygger på teoretisk grund med lägre inslag av yrkeskunskap och branschanpassning just mot naturturism. Läget under det första decenniet på 2000-talet var att branschrepresentanter uttryckte ett behov av tydligare struktur och nivågruppering i utbildningssystemet och ett behov av utveckling av branschen medan utbildare stod inför utmaningen av en ny gymnasiereform (GY2011) och införandet av yrkeshögskola. Detta var upptakten till att branschorganisationer, myndigheter, departement och utbildare samlades till ett idé- och samverkansseminarium i mars 2009: ”Framtidens naturturism – nytt forum för förnyelse i bransch och kvalitet i utbildning”. Mötet blev ett tydliggörande av två övergripande behov, dels branschens behov av att ha ett forum för branschutveckling och bearbetning av en karriärsstege och dels utbildningsväsendets behov av att ta in naturturismen i de stora reformerna och nivågruppera olika typer av utbildning. Sida 1 av 11
 3. 3. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version Detta ledde fram till att Hushållningssällskapet initierade och drev branschprojektet för bildandet av branschråd/yrkesnämnd för naturturism och att Älvdalens Utbildningscentrum startade arbetet kring utbildningsstrukturerna inom ramen för det projekt som kom att kallas SUN (Sveriges Utbildningscentrum för Naturturism). SUN-projektets grundläggande mål handlar om att utveckla en nationellt gångbar utbildningsstruktur inom naturturism. Inom projektets ram har även legat att forma och sjösätta nya utbildningar som kan tjäna som exempel på den nivågrupperade strukturen. Planerade aktiviteter i projektet var: analysera utbildningsbehovet, utveckla nya utbildningskoncept som är anpassade efter branschens behov, utveckla kortkurser och uppdragsutbildningar. Ytterligare aktiviteter var att delta i diskussionen kring branschråd, genomföra presentation och marknadsföring samt att utveckla nya kontakytor och utbyte med andra utbildningssamordnare. Projektet har genomfört intervjuer med företagare och turistorganisationer, analyserat rapporter och deltagit i seminarier och konferenser. Projektet har i samverkan med andra utbildningsanordnare och branschföreträdare deltagit i arbetet med gymnasiereformen GY2011. Projektet har deltagit i arbetet med det regionala nätverket/branschrådet Besöksnäringscollege Dalarna, med projektet ”Förstudie Branschråd/Yrkesnämnd för naturturism” samt utvecklat ett lokalt programråd för naturturism. Utbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå samt kortkurser / uppdragsutbildningar som bygger på en utbildningsprogression har tagits fram. Projektets resultat är att ha format fyra gymnasieutbildningar, två yrkeshögskoleutbildningar samt fem kortkurser / uppdragsutbildningar utifrån den nivågrupperade utbildningsprogressionen. Ytterligare resultat är ett lokalt programråd samt ett väl utvecklat nätverk mellan kommuner, företag, utbildningsanordnare och organisationer. Vidare resultat är kunskapsutveckling hos myndigheter såsom Skolverket och YH-myndigheten samt hos branschen. Positiva effekter av projektet: - Naturturism finns kvar i det svenska utbildningssystemet på gymnasial nivå. - Naturturism finns med i högre utbildningar på yrkeshögskolenivå. - Tydlighet för gymnasieelever inom naturturism vilka vägar de kan studera vidare inom samma område efter gymnasiet. - Flera kortkurser/uppdragsutbildningar finns tillgängliga för befintliga företagare som behöver stärka kompetensen i företaget inom speciella områden. - Ett väldigt stort nätverk mellan utbildningsanordnare, företagare, organisationer, myndigheter har byggts upp, vilket är positivt för fortsatt branschutvecklande. - Frågan om utbildningsbehov inom naturturism har lyfts upp på agendan både lokalt, regionalt och nationellt. - Positiva reaktioner från företagare och organisationer att den här typen av nivågrupperade utbildningar finns. - Många med idé om att starta eget inom naturbaserad turism hör av sig och är intresserade av utbildning. Sida 2 av 11
 4. 4. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version 4. PROJEKTETS FÖRANKRING I projektet medverkade personal på Älvdalens Utbildningscentrum, representanter för Naturbruksskolornas Förening, naturturismföretagare, utbildningsanordnare och företagare i Besöksnäringscollege Dalarna samt olika organisationer. Projektet har sin initiala förankring i förarbetet till idé- och samverkansseminariet ”Framtidens naturturism – nytt forum för förnyelse i bransch och kvalitet i utbildning” (se punkt 5 nedan) där 19 branschorganisationer / departement / utbildare fanns representerade. Under projektets gång har ytterligare förankring skett genom olika samarbeten: - Besöksnäringscollege Dalarna: kontaktytor mellan rektorer i olika kommuner/olika skolor, mellan utbildningsanordnare/lärare, mellan företag och utbildare/beslutsfattare. - Nya lokala programråd där Älvdalens Utbildningscentrum är knutpunkten: kontaktyta mellan olika företag och organisationer, som representeras av ett regionalt/nationellt perspektiv inom naturturism. - Arbete med gymnasiereformen GY 2011: kontaktytor mellan Skolverket, utbildare inom naturturism på olika nivåer, gymnasieskolor, yrkeshögskola, högskola/universitet, Naturbruksskolornas Förening, företagare som stött oss i arbetet, politiker och departement. Flera av dessa samarbeten och kontaktytor är nya. 5. BAKGRUND Naturbruksgymnasier i Sverige har av tradition drivit olika naturturismutbildningar. Detta har sin bakgrund i skolornas kompetens och naturbrukets karaktär. På en Naturbrukskonferens för Naturbruksgymnasier väcktes frågan om utbildningar inom naturturism i och med att gymnasiereformen GY 2011 påbörjats och naturturismen föreföll att försvinna i den nya gymnasieskolan. Då det inte fanns någon branschorganisation eller yrkesnämnd som kunde föra en samlad talan för naturturismen väcktes idén att samla intressenter för att diskutera frågan. Erfarenheter om bildandet yrkesnämnder fanns i nätverket och naturturism i sig är en naturlig del av det svenska naturbruket. 2009-02-06 hölls ett planeringsmöte inför ett samverkansseminarium inom naturturism. Initiativtagare var Naturbruksskolornas Förening. Deltagare på mötet var: LRF, Naturbruksskolornas Förening, Hushållningssällskapet Västerbottens Jakt- och fiskegille, Besöksnäringscollege Dalarna, Kalix Naturbruksgymnasium, Burträsk naturbruksgymnasium, Ryssby naturbruksgymnasium, Osby naturbruksgymnasium och Älvdalens Utbildningscentrum. På mötet konstaterades att arbetet i GY2011 måste följas utifrån ett naturturism-perspektiv, att en struktur med tydlig utbildningsprogression behövs, att en bättre samverkan måste till, att landsbygdsturismen ökar och att en utveckling av branschen är viktig. Några tydliga frågeställningar och behov definierades: Sida 3 av 11
 5. 5. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version Vad ska vi utbilda till? Hur ska samverkan mellan bransch och utbildare se ut? Vad händer med naturturismen i den nya gymnasieutredningen? Behov av en rikstäckande organisation som kan föra yrkesutbildningarnas talan och ge direktiv till utbildningens innehåll. Behov av en infrastruktur i utbildningssystemet med tydliga nivåer. Idé- och samverkansseminariet ”Framtidens naturturism – nytt forum för förnyelse i bransch och kvalitet i utbildning” hölls 2009-03-31. 19 organisationer medverkade: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Hushållningssällskapet, Naturbruksskolornas Förening, ETOUR/Mittuniversitetet, LRF, Naturbrukets Yrkesnämnd, Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Fisketurismföretagare, Sveriges organiserade fiskeguider, Forshagaakademien, Tillväxtverket, Det naturliga fisket, Sveriges yrkesjägarförening, Svenska Jägareförbundet, Sveaskog Naturupplevelser, Sveriges Lantbruksuniversitet, Näringsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Växjö Universitet, Älvdalens Utbildningscentrum. På seminariet framkom tydligt att utbildare hade behovet utifrån de nya reformerna GY2011 och nya yrkeshögskolan OCH att man från branschens sida hade ett utvecklingsbehov i mognad och struktur. Detta styrkte behovet av att jobba fram en struktur samt nya utbildningar som följer strukturen, vilket påbörjats i SUN – Sveriges utbildningscentrum för naturturism. Det beslutades dessutom att Hushållningssällskapet skulle driva branschprojektet för bildandet av branschråd/yrkesnämnd för naturturism. Sammanfattande tabell: Projekt som initierades 2009 inför de stora reformerna i svenskt utbildningsväsen (GY 2011 och YH (2009)) Projekt Ansvarig Förstudie branschråd Hushållningssällskapet SUN – Sveriges utbildningscentrum för Älvdalens Utbildningscentrum AB naturturism Sida 4 av 11
 6. 6. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version 6. VEM PROJEKTET RIKTAR SIG TILL Det övergripande syftet med projektet var att utveckla utbildningsarenan inom naturturism så att branschen kan öka sin tillväxt. Projektet skulle även bidra till att naturturism blir en stark tillgång för hållbar och långsiktig tillväxt såväl lokalt som nationellt genom att skapa nya utbildningskoncept i samarbete med avnämarna. Genom projektet har utbildningskoncept på gymnasial nivå, yrkeshögskolenivå och kortkurser / uppdragsutbildningar tagits fram som motsvarar de behov branschen gett uttryck för. Genom högre - och anpassad - kompetens hos elever och studerande som blir anställda får man anta att företagen utvecklas och att branschen på sikt öka sin tillväxt. Det här är en långsiktig process och effekterna av det ses inte än på några år. Projektet skulle även sporra utvecklingen av att mikroföretag växer, genom att analysera branschens behov och skapa utbildningar som svarar mot en kunskapsprogression. Även detta är en långsiktig utveckling där effekten inte ses med en gång. Utbildningar som riktar sig mot företagande inom naturturism har tagits fram både på gymnasial och yrkeshögskolenivå, vilket i förlängningen ökar chanserna till att fler satsar på eget företagande inom branschen. Spridningen av information och kunskap om denna utbildningsstruktur har haft en mer direkt effekt. Dels spridningen till branschen genom direkta kontakter med företag samt via nätverk som tex programråd och Besöksnäringscollege Dalarna. Dels till andra utbildningsanordnare via tex Naturbruksskolornas förening och Skolverket. Dels via marknadsföringsinatser som besök på skolor, studiebesök och mässor där potentiella elever, föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare erhållit information. En annan direkt effekt ser verksamma företagare som tar emot elever som genomgått utbildning i systemet. 7. GENOMFÖRANDE Projektet som helhet har genomförts under perioden februari 2009 tom december 2011. Nedanstående aktiviteter har genomförts: Analys av utbildningsbehovet Inventering och analys av utbildningsbehovet har gjorts, där huvuddelen av analysen var färdig 2010-05-31. Det har skett i dels i form av intervjuer och samtal med regionala turistorganisationer (regioner/turistråd etc) runt om i Sverige och lokala turistorganisationer dels i form av rapportering från Besöksnäringscollege Dalarna och skriftliga rapporter. Kontakter, uppdateringar och avstämningar har fortlöpt under hela projekttiden. Deltagande i utveckling av nationellt och regionalt branschråd Yrkesnämnd Hushållningssällskapet Rådgivning Nord genomförde ”Förstudie Branschråd/Yrkesnämnd för naturturism”, som avrapporterades 2010-09-22. SUN- projektet har haft nära dialog med projektledare för det projektet. Förstudien visade på ett behov av någon typ av samordning kring utvecklings- och utbildningsfrågor inom naturturism och tre alternativa vägar föreslogs. Slutresultatet blev dock att fältet Sida 5 av 11
 7. 7. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version lämnades fritt för intressenter att bilda mer nischade branschråd och det blev inget fortsatt arbete med bildande av branschråd/yrkesnämnd. Här var förhoppningarna att en yrkesnämnd skulle kunna bildas för att föra talan för utbildningsfrågor inom naturturism. Branschens behov blev uppmärksammat och under en viktig period i arbetet med de nya gymnasieutbildningarna i GY2011 hade naturturismen en egen representant i Skolverkets nationella programråd för naturbruk. BNC Besöksnäringscollege Dalarna är ett regionalt branschnätverk för hela besöksnäringen. Projektet har under hela projekttiden samverkat med BNC på utbildarträffar, möten med näringsrepresentanter, arbete med GY 2011, marknadsföring av utbildningarna etc. I november 2011 bildades ekonomisk förening. Lokalt programråd Projektet har arbetat med att ta fram/grunda flera lokala programråd, både för gymnasiet samt för de olika YH-utbildningarna, där representanter för småföretagare och större företag inom olika nischer inom naturturism finns samlade: Företag/Organisation Representerar Typ av företag Idre Fjäll Skidanläggning Större företag Fjälläventyr Hundspann, skoter m.m. Småföretag Grövelsjöns Fjällstation Fjällaktiviteter, boende STF, större företag Nordic Footprints Jakt, fiske, företagande Småföretag Drugge Enterprise Fiske, företagande Småföretag Norra Dalarnas Fjällsäkerhet Organisation Fjällsäkerhetsråd Naturum Fulufjället Nationalpark, aktiviteter, Organisation naturskydd Norra Dalarnas Turistråd Företagande, allmän turism Destinationsbolag Utveckling och implementering av utbildningar och utbildningskoncept Gymnasieutbildning I propositionen och den utredning som låg till grund för den nya gymnasiereformen, GY 2011, fanns inte naturturism med, vilket innebar att någon plats för utbildningar inom naturturism således inte fanns. Med hjälp av insatser som projektet genomfört så har nu naturturismen beretts plats inom Naturbruksprogrammet med ämnen och ämnesplaner som garanterar det utbildningsinnehåll som branschen efterfrågar. Insatserna som projektet gjort har varit: diskussioner och möten med Skolverket, samlat näringsföreträdare och gjort skrivelser till berörda departement och ministrar, samverkan och åtgärder med Naturbruksskolornas Förening (NF), tagit fram förslag på ämnen och ämnesplaner tillsammans med NF, diskussioner och samtal med lokalt branschråd samt kontakter i nätverket av företagare inom naturturism, byggt upp utbildningsstruktur som gör att man kan se sin utbildningsprogression, marknadsföring Sida 6 av 11
 8. 8. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version av de olika utbildningskoncepten och utbildningsstrukturen. Vid projektets början var inte avsikten att arbetet med GY 2011 skulle kräva så mycket tid som det visade sig göra. Dock har det varit nödvändigt eftersom hela utbildningsstrukturen står och faller med om det finns utbildningar inom naturturism på gymnasienivå eller inte. Den största svårigheten har legat i arbete med att få med den typen av utbildningar i den nationella utbildningsstrukturen. Sortering enligt internationella standarder innebär också att man behöver klargöra gymnasienivån för att de eftergymnasiala stegen ska kunna fastställas. Yrkesvux Yrkesvux motsvarar gymnasienivån. Vad gäller kartläggningen och analysen av behovet så har det framkommit att utbyggnaden av Yrkesvux går långsamt inom turismområdet. Utbildningsanordnarna, bransch och potentiella elever har små möjligheter att påverka platsfördelningen. Detta har resulterat i att det inte finns någon utbildning på Yrkesvux i utbildningsstrukturen. Yrkeshögskola På yrkeshögskolenivå har två spår inom naturturism utvecklats. Efter ett uttryckt behov om mer kunskaper och färdigheter inom företagande finns nu i utbildningsstrukturen den första utbildningen i Sverige som binder ihop naturturism och inriktning mot eget företagande. Den andra utbildningen är anpassad efter de ökade säkerhets- och kompetenskrav som ställs för att jobba med aktivitetsturism. Inom yrkeshögskolan ansöks utbildningarna vartannat år, vilket inte ger någon garanti för att man kan bygga upp en långsiktighet i utbildningsstrukturen. Dock har de två spåren, företagande/ledning respektive expertroll, en generell bäring och kan ligga till grund när nya YH-utbildningar utvecklas. Kortkurser och uppdragsutbildningar Det finns en ökad efterfrågan på olika typer av fortbildning och uppdragsutbildningar, t.ex. Fjällsäkerhetsrådets norm för fjälledare, lavin, islivräddning, HLR/Första hjälpen och förarbevis för snöskoter. Alla dessa erbjuds nu till såväl privatpersoner som företag. Seminarier Tillsammans med Besöksnäringscollege Dalarna har projektet deltagit i arrangerandet av ”Karriärforum”, för elever och studerande på gymnasiet, yrkeshögskola och högskola. En samlingsplats för elever, studie- och yrkesvägledare som ska lotsa elever rätt i sina utbildnings- och yrkesval, utställare och branschföretag. Sida 7 av 11
 9. 9. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version 8. PROJEKTETS MÅL OCH RESULTAT Projektets grund är att naturturismbranschen genom en branschanpassad och välstrukturerad utbildningsstruktur ska bidra till en hållbar utveckling inom branschen. MÅL FÖR SUN-PROJEKTET RESULTAT En arena för kompetensutveckling har Älvdalens utbildningscentrum erbjuder skapats inom området naturturism – utbildningar på gymnasiet, yrkeshögskola Sveriges utbildningscentrum för och uppdragsutbildningar. naturturism, där man erbjuder kortare Alla erbjuds nationellt och lokalt. och längre utbildningar inom området naturturism till en lokal och nationell marknad. Lansering av minst 5 utbildningar som 4 st gymnasieutbildningar: svarar mot en nivågrupperad 1. Natur- och äventyrsguide utbildningsstruktur inom naturturism. 2. Jakt- och fiskeguide 3. Företagande inom naturturism 4. Laxfiskeguide 2 st yrkeshögskoleutbildningar: 5.Företagare inom upplevelsebaserad naturturism 6. Fjäll- och äventyrsledare Uppdragsutbildningar: 7. Lavinutbildning 0 8. Lavinutbildning 1 9. Förarbevis snöskoter 10. Fjällsäkerhetsrådets norm för fjälledare 11. Sjukvårdsutbildning med inriktning outdoor En nationell utbildningsstruktur som Se nedan. kommer andra utbildningssamordnare inom naturturism till godo har tagits fram. Sida 8 av 11
 10. 10. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version Nivågrupperingen / progressionen i de olika utbildningsstegen utgår ifrån nedanstående figur: Högre utbildning, tex destinationsutveckling Entreprenörer, företagare, fördjupning Guider Den första utbildningsnivån utbildar till guider, vilket är på gymnasial nivå. I nästa utbildningsnivå utbildas till kunnande om företagande inom naturturism, om paketering, marknadsföring och produktutveckling och även till en fördjupad spets inom någon nisch inom naturturism. Detta är yrkeshögskolenivå. Den tredje nivån är högskolenivå med inriktning mot tex destinationsutveckling. Utbildningsstege: Högskoleutbildning, SLU Högskoleutbildning, SLU Gymnasieutbildning med inriktning mot YH-utbildning naturturism YH-utbildning Högskoleutbildning, SLU Kortkurs/komplement / uppdragsutbildning: Sida 9 av 11
 11. 11. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version Exempel från Älvdalens Utbildningscentrum: Högskoleutbildning, SLU Högskoleutbildning,Naturbruksprogrammet, SLUGY-utbildningar:*Natur- och äventyrsguide YH-utbildning: Fjäll-*Jakt- och fiskeguide och äventyrsledare YH-utbildning:*Laxfiskeguide Företagande inom Högskoleutbildning,*Företagande inom upplevelsebaserad SLUnaturturism naturturism Högskoleutbildning, YH-utbildning: SLU Företagande inom upplevelsebaserad naturturism YH-utbildning: Fjäll- Högskoleutbildning, och äventyrsledare SLU Kortkurs/komplement / uppdragsutbildning: SBO – Svenska Fjällsäkerhetsrådets Bergsguidernas norm för fjälledare, Organisation Lavin 0, Lavin 1, Första hjälpen i terräng, förarbevis för snöskoter Strukturen på respektive utbildningsnivå gällande gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningarna följer Bolognaprocessens indelning i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Kunskaper omfattar kunskap om turism, ledarskap, entreprenörskap, ekonomi, marknadsföring och försäljning. Färdigheter (yrkesteknisk kompetens) omfattar önskad yrkeskompetens, branschkunskap, service och kommunikation. Förhållningssätt omfattar social kompetens (tex uppträdande och attityder) och personlig utveckling (tex resultat, mål och utveckling). Observera att det endast är utbildningar som återges i de olika stegen. Det är yrkesutbildningar och efter varje steg är det också möjligt att gå ut i jobb. Sida 10 av 11
 12. 12. SUN-Sveriges utbildningscentrum för naturturism 2012-03-19Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet-förkortad version 9. SLUTSATSER - Att bygga upp en utbildningsstruktur tar tid. - Nätverkandet har varit vitalt för projektets resultat och implementering. - Ytterligare utveckling och förfining av nivågrupperingstrappan kan göras. - Att implementera nya utbildningar tar tid, för gymnasieutbildningar 3-4 år, för yrkeshögskoleutbildningar 2-4 år och för uppdragsutbildningar 1 år. - Det går inte att garantera en kontinuerlig utbildningsstruktur då det är beroende av myndigheters beslut och inte bara av branschens behov. - Paradoxen bredd och spets. Naturturismen är i sig så divergerad att utbildningar bör vara ganska specifika. Allmänna utbildningar ger inte tillräckligt med yrkeskompetens för att eleverna/de studerande ska vara anställningsbara. Samtidigt måste utbildningarna ge en bredd. - Det är viktigt med både korta och långa utbildningar i mix. - Eftersom det inte finns något nationellt branschråd som för naturturismens talan gällande utbildningsfrågor krävs mycket tid och resurser för att samla många för att få tillräckligt med input för att säkerställa innehåll och kvalitet. - Fortsatt branschutveckling och branschmognad är nödvändig för att utbildningarna ska vara efterfrågade och relevanta. Om vem som helst får jobb och utbildning inte efterfrågas och krävs av branschen så kommer befintliga utbildningar att utarmas och tappa elever. -Det finns ett behov av att fortsätta utvecklingsarbetet för ett strukturerat system av utbildningar. En fortsättning av projektet SUN-Sveriges utbilningscentrum för naturturism, skulle vara att implementera strukturerna och få dem att anammas av bransch, utbildningsanordnare och myndigheter. Sida 11 av 11

×