Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upplevelseambassadörerna i östra folkungaland

891 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Upplevelseambassadörerna i östra folkungaland

  1. 1. ”Upplevelseambassadörerna i Östra Folkungaland”– ett utkast till projektansökan hos Leader Folkungaland
  2. 2. Inledning:Östra Folkungaland där orterna Kimstad, Norsholm, Skärkind och Skärblacka ingår har engemensam intressant historia, vacker natur och goda kommunikationsmöjligheter via tåg, bil,buss och båt. Här ligger Norsholms sluss som varje år lockar tusentals turister som villuppleva Göta kanal, här finns vackra Löfstad Slott där självaste Carl von Linné har vandrat.Här finns högkvalitativa möjligheter till sportfiske efter ädelfisk, gädda och gös i vattnenGlan, Göta Kanal, Roxen och Motala ström. Detta i kombination med spännandenaturområdet med havsörn, berguv, bäver, utter och mycket mer dit allt för fånaturintresserade människor ännu hittat.Här anordnas populära reggaefestivaler och storartade midsommarfiranden. Här finnsspännande historia med kungar, riddare, rika biskopar (Hans Brask) och stenåldersstammarsom levt, verkat och stridit om vartannat. Här finns även intressant brukshistoria, skolhistoria,historier om adelsätter med stor makt och en rik tågbanehistorik.Tyvärr har Östra Folkungaland, med undantaget Norsholm sluss, hamnat i skymundangällande besöksnäringen. Detta trots att området nås mycket enkelt via östgötapendel, buss,bil (E4) och båt (Göta kanal) och ligger mitt emellan två storstäder. Här finns som på såmånga andra ställen i Sverige gott om turistiskt råvara, men en låg eller obefintligförädlingsgrad samt dålig kännedom om områdets upplevelsekvalitéer i omvärlden.Samarbetsnivån mellan bygderna består idag av utbyten mellan lokala eldsjälar men enofficiell organisering och tydlig plan för att tillsammans lyfta hela området näringslivsmässigtsaknas.Mycket finns att förbättra och det behövs insatser både för kortsiktiga marknadsmässigabehov och långsiktigt förankringsarbete för att socialt och näringsmässigt få orterna att närmasig varandra på ett symbiotiskt sätt. Om detta låter sig göras kan troligen goda positivaeffekter skapas både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Turismen har den fördelen att deni de flesta fall kräver lokal förankring och samarbeten för att frodas. Därför utgör den enintressant möjlighet att använda som förenande plattform i arbetet med att skapa enighet förett gemensamt övergripande utvecklingsarbete i Östra Folkungaland - även bortom turismen.Bättre ”ambassadörer” för Östra Folkungaland som destination än nöjda innevånare gårtroligen inte att finna långsiktigt. Därför är det lämpligt att bygga en turistsatsning frångräsrotsnivå – ”trickle up economy” – med fokus på nytta för innevånare samt befintligtnärings- och föreningsliv. Offentliga och näringslivsmässiga aktörer utifrån med viktigakompetenser och resurser är självklart välkomna att delta som strategiska samarbetspartners idetta.Projektet tar avstamp i resultatrapporten från leaderprojektet ”Besök Kimstad” somgenomfördes av Kimstad byalag under perioden 1 september 2012 - 28 februari 2013.
  3. 3. Syfte:Att stödja nyetableringar inom turistbranchen i Östra Folkungaland med betoning på nyaupplevelsetillgångar/produkter, paketering och marknadsföring. Detta i kombination medtydligare organisering av besöksnäringen med lokal bygdenytta ur socialt, miljömässigt ochekonomiskt perspektiv som grundläggande förutsättning. Via detta förmodas en långsiktigövergripande lokal samhällsnytta kunna genereras med synergieffekter som ökad inflyttning,ökat föreningsliv, ökad samhällsservice, förbättrade rekreationsmöjligheter, ökad framtidstromed mera.Plan för uppfyllande av syfte -Del I – Turistisk näringslivsorganisering1: Att skapa en marknadsföringsplattform på internet med bokningsmöjligheter för Östrafolkungalands turistnäring. Här ska finnas beskrivningar på alla möjligher för boende-, mat-och upplevelser i området, inklusive kartor över vandringsleder (ink.pilgrimsvandringar)/förslag på bilturer. Bokningsbara upplevelsepaket är en viktig del i detta.Plattformen bör om möjligt knytas till Göta Kanalbolagets internationella satsning på ”GötaKanal hubbar” för maximal marknadsföringseffekt. Kvalitetssäkring skall ske genomsamarbete med nyckelorganisationer som Visit Östergötland, Göta Kanalbolaget, UpplevNorrköping och Visit Sweden. Samarbete med turistaktörer inom Linköpings kommun kanockså vara intressant eftersom kommunen delar leaderområde med gällande orter i ÖstraFolkungaland.2: Att aktivt marknadsföra området och projektet till entreprenörer inom- eller med intresseför turistbranschen, inom och utom området, för att öka möjligheterna för flerföretagsetableringar inom denna sektor. 1Delar av detta strävande bör särskilt riktas motnysvenskar som söker efter möjligheter för egenförsörjning och mot kvinnliga företagare.Detta i enlighet med Leader Folkungalands verksamhetsmål.3: Att skapa en lokal organisation för Östra Folkungalands näringslivsutveckling medbetoning på turismen. Denna organisation skall ägas av det lokala näringslivet, föreningslivetoch bygdens innevånare. Koppling till området genom boende eller näringsidkande skall varaen förutsättning för demokratiskt inflytande i organisationen. Vinstutdelningar iorganisationen ska stanna inom Östra Folkungaland som olika former av bygdenytta,exempelvis i form av ekonomisk utdelning till innevånare som investerat i bolaget ellerinvestering i lokala tillgångar med ekonomisk utvecklingspotential.1 Ett exempel på detta kan vara att erbjuda vattenägare i strömmen mellan Älvås ochSkärblacka att gå samman i ett gemensamt fiskekort för catch and release-fiske förorganiserad fisketurism. Då får de själva möjlighet till nya intäkter samtidigt som ett underlagför en ny turistentreprenöriell verksamhet skapas som kan attrahera nyföretagande. Catch andrelease-fiske påverkar inte det lokala rekreationella sportfisket men intäkterna frånsportfisketurismen kan skapa ökad bygdenytta. Ett sådant fiskekort kan även skapa intressantapaketeringsmässiga möjligheter tillsammans med ädelfisket i Skärblacka och gäddfisket iRoxen.
  4. 4. Del II – Turistisk nyproduktion och sociala nyttosynergier1: Att öka attraktionskraften för Kimstad pendeltågsstation som naturligt nav för insamlandeav besökare via Östgötapendeln. Detta genom att aktivera ideella krafter gällandeutsmyckning, upplevelseproduktion och andra förbättringar som gör området mer intressantför den turistiska blicken. Tanken är att detta nya kommunikationsnav på ett naturligt sätt skaleda besökare vidare mot olika upplevelser i Östra Folkungaland genom turistinformation ochattrahering av entpreprenörskap gällande cykeluthyrning, hästturer, naturguidning och dylikt.Således ska inte bara Kimstad utan även Norsholms sluss, Löfstad Slott, Skärkind ochSkärblacka få ökad nytta av pendeltågsstationen. Via den gemensamma organisationen (se delI:3) kan dess användande för hela Östra Folkungaland planeras och koordineras effektivt.1a: Att anlägga en eller flera naturstigar med utgångspunkt från pendeltågsstationen. Stigarnaska anläggas på ett sätt som optimerar förutsättningarna för lokal rekreation ochnaturupplevelser men även spenderingsmöjligheter för inkommande besökare. De ska så långtdet är möjligt knytas till befintliga upplevelseentreprenörers verksamheter för att stödja deinkomstströmmar som redan finns. En av dem kan exempelvis kopplas till Löfstad Slottsbefintliga naturstig och en annan leda till Skärblackas ”Mellanströmmen” där fiskekort förädelfiske finns tillgängligt (plan för denna stig finns redan framtagen av en styrelsemedlem iKimstad byalag). Med ”naturstig” kan även inräknas en utmärkt kanotled i detnaturupplevelserika vattnet (bäver, utter, rördrom mm.) mellan Älvås och Skärblackaoch/eller sträckan ned till Norsholms sluss.1b: Att anlägga en sagostig för barn samt en mindre naturnära amfiteater för kulturellaevenemang på gångavstånd från pendeltågsstationen. Gärna i symbiotiskt förhållande till eneller flera naturstigar, bad/fiske och/eller näringslivsinrättningar som Kimstad pizzeria ochBrinks gurkor (gårdsbutiken). Arenorna som skapas här skall komma alla i ÖstraFolkungaland till del som vill delta i deras användande – vare sig det handlar om barnteatereller naturnära reggeakonserter. Denna projektdel organiseras av Miisa Ekonomisk Förening.2: Att aktivt arbeta för att få bygdens innevånare, med fokus på barn och ungdom, att lära merom Östra Folkungaland och dess förutsättningar för utveckling samt skapa starkare socialaband mellan de olika orterna. Detta kan koordineras av- och utformas av projektanställdatillsammans med ideella krafter, där den största kunskapen om Östra Folkungaland finns.Utförandet bör primärt ske av bygdens eldsjälar och föreningsliv för att maximeraunderifrånperspektiv och därmed autenticitet.Att marknadsföra de olika orterna sinsemellan är en intressant och viktig del i projektarbetet.Guidningar, studiecirklar, föreläsningar, nätverksmöten och kulturevenemang är verktygen.Detta sociala marknadsförings- och samhällsnyttoarbete kan också ge tillfällen att ta tillvarakunskapen hos skolor, gymnasier och KSM eller turistlinjen på Linköpings universitet för attsätta kompletterande resurser i arbete för bygden.Ideella krafter utifrån som saknar arenor för sin kreativa energi är också välkomna i projektetom deras kulturella- eller naturbaserade inriktningar anses kunna gynna bygden - exempelvisgraffitikonstärer som vill smycka pendeltågsstationen med bilder ur Östra folkungalandshistoria eller fältbiologer som vill leda aktiviteter för barn i den lokala naturen.Geocashing kan enligt förstudien ”Besök Kimstad” vara ett särskilt lämpligt verktyg för attkombinera ökad lokalkännedom hos utövaren med att samtidigt attrahera nya inkommande
  5. 5. besökare till ett givet område. En kurs i geocashing bör vara prioriterad bland de ideellaaktiviteterna eftersom detta kombinerar flera turistiskt viktiga faktorer.En del i detta är att under projektperioden verka för att hemsidorna för byalag,företagarföreningar, hembygdsföreningar, kyrkan, fritidsgårdar och dylika instanser somanslutit sig till projektet aktivt uppdateras med information och hålls levande och gärnakompletteras med nyhetsbrev och annan information till medlemmarna/innevånarna i ÖstraFolkungaland. Tanken är att bygden ska leva upp och vitaliseras under denna period vilketäven blir en del i den ideella finansieringen. Genom dylik ideell aktivitet kan även ökatintresse från media tillkomma som en bonus för projektets marknadsföring.Lokala ledare inom föreningslivet tillges via denna projektdel en hög dos ansvar och därmednaturligtvis även stort medinflytande i projektet. Medinflytandet skall utövas genom en lokallednings- och koordineringsgrupp som arbetar tätt samman med de projektanställda för attoptimera bygdeförankring/innevånarinflytande. Denna lednings- och koordineringsgrupp skalläven vara med och säkerställa att ett tillräckligt antal ideella aktiviteter bli utförda underprojekttiden.Efter projektets avslutande -1: En lokalt ägd och kontrollerad demokratisk organisation för näringslivsutveckling ochallmän samhällsnytta i Östra Folkungaland skall existera. Denna ska ha förutsättning för attsjälv eller i samarbete med andra organisationer förvalta och utveckla projektets nyskapadetillgångar. Organisationen fortsätter att arbeta långsiktigt för positiv social-, ekonomisk- ochmiljömässig utveckling i Östra Folkungaland. Vångabygdens intressenter bör bjudas in tilldenna organisation för att utveckla Östra Folkungaland med mer tydlig historisk förankring ienlighet med hur ”Skärblacka kommun” förr var strukturerad. Detta skulle vara en mernaturlig sammansättning för Östra Folkungaland som långsiktigt utvecklingsområde.2: En online marknadsplattform ska existera som fortsätter att gynna bygdens turistnäring ochallmänna attraktivitet för omvärlden efter projektets avslutande. Den ägs och förvaltas helt-eller delvis av den lokalkontrollerade samarbetsorganisationen. Detta ska vara ÖstraFolkungalands fönster och säljkanal mot omvärldens turister. Vidare har flera nyaproduktsamarbeten inom den lokala turistnäringen upprättats. Bokningsbara upplevelsepakethar skapats och gjorts säljbara.3: En eller flera turistiska- och rekreationella fysiska tillgångar har skapats för besökare ochboende. Detta både med kulturell- och naturmässig bas i utformningen.4: Ökade sociala band mellan orterna i Östra Folkungaland har etablerats och föreningslivetsom under projektperioden har varit mer aktivt fortsätter sin verksamhet med en ny högreaktivitetsnivå som grund. Nu även med hjälp av en ny gemensam organisation som knyter delokala aktörerna till varandra på ett tydligare sätt vilket skapar en ökad ”vi-känsla”.5: Bilden av orterna i Östra Folkungaland har tydliggjorts på ett positivt sätt i omvärldensmedvetande vilket ökat potentialen för nyinflyttning och allmänt sett förbättrad situationen fördet lokala näringslivet i regionen.För mer information kontakta projektledare Jonas Lagander via tel: 0762-244597 eller e-poststringtapping@hotmail.com. Besök även gärna www.kimstadbyalag.se.

×