Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturer og aktuelle policies i Åland

64 views

Published on

v. Bodil Regårdh, Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strukturer og aktuelle policies i Åland

  1. 1. Aktuellt från Åland Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne Den 27. november 2019, Nuuk
  2. 2. Styrdokument på Åland • Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland www.bärkraft.ax • Utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 • Regeringens handlingsprogram • Landskapsregeringens årliga budget
  3. 3. Utbildningspolitiskt program- Kompetens 2025 VISION 2025 - Landskapet Ålands strategi för livslångt lärande (LLL) Framgångsfaktorer för utveckling av utbildningen på Åland:
  4. 4. Några axplock från Kompetens 2025: • Väglednings-, handlednings- och rådgivningstjänster ska utvecklas för individer inom utbildning och för individer utanför utbildningssystemet • Validering av tidigare förvärvad kompetens och tillgodoräknande av kunskap prioriteras och möjliggörs i hela utbildningssystemet • Flexibilitet i utbildningssystem –individuella studiestigar och flexibla undervisningsmetoder • En utvecklad integrationsutbildning – grund för fortsatta studier och för att komma in på arbetsmarknaden • Möjlighet att uppnå en digital kompetens även för vuxna • Tillräckliga grundkunskaper för ett livslångt lärande
  5. 5. Validering på Åland • Startade med ett ESF projekt 2008-2012 • Finns stadgat i lag och förordning från 1.1. 2015 • Ansvarig myndighet för validering på Åland är Ålands gymnasium • En bedömningsprocess inom den grundläggande yrkesutbildningen • En persons kunnande bedöms mot kraven i en läroplan och fastslagna bedömningsgrunder som gäller för att utöva ett visst yrke • Antal valideringsfall hösten 2018- hösten 2019: Antal intresseanmälningar ca 30 st varav ca 10 personer är inskrivna i en valideringsprocess just nu.
  6. 6. Vägledning för vuxna • Projektet Vägledning på Åland • En kartläggning som gjordes 2013-2014 av vägledningsbehovet för vuxna på Åland ligger som grund • Projekttid: 1.1 2017 – 31.7 2019 • Projektledare 60% • Finansierat av Europeiska socialfonden • Försöksverksamheten Visa vägen • VISA – Vägledning I Samverkan • 3 år , 1.8 2019 – 31.7 2022 • Finansierat av Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen (ministeriet) • Vägledningskontor i Mariehamn , visavagen.ax, öppnade 1.9 2019 • Mål: Karriärvägledning till vuxna, Gemensamma vägledningsaktiviteter och tjänster, webbaserade tjänster Samverkansavtal, strategi för livslång vägledning
  7. 7. Vuxenutbildning • Yrkesutbildningar på gymnasienivå inom 11 olika branschområden som leder till helexamen eller delexamen • Läroavtal inom yrkesutbildningen, 80 % av utbildningen sker på en arbetsplats • Sysselsättningsfrämjande utbildning för arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet • Integrationsutbildningar: • Svenska för inflyttade finns på 4 nivåer: • Grundläggande litteracitet -30 veckor • Förberedande alfabetisering-10 veckor • Grundnivå (A1 – A2)- 30 veckor • Mellannivå (B1) – 20 veckor • Svenska i arbete • Yrkesutbildning för personer som har svenska som andra språk (handel, vård, hotell- och restaurangbranschen) • Vuxenutbildning inom fria bildningen • Högskoleutbildning – kandidatexamen och öppen kursverksamhet • Från och med 2021 – Grundskoleutbildning för vuxna • Arbetsgrupp tillsatt
  8. 8. Tack och på återseende! regeringen.ax

×