Πηζηεχεηε νηη ε ακθηγνληθή αλαπαξαγσγήπξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο ?Καη πνηα είλαη ηαπιενλεθηήκαηα απηά ?  ...
Από ηε κείωζε ζηεγνληκνπνίεζε
κείωζε είλαη ν κεραληζκφο πνπ κεηψλεη θαηά ην ήκηζπ ηνλ αξρηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ, θαη απφ έλα δηπινεηδέο θχηηαξν πξνθχπη...
΢πεξκαηνδωάξηαΠαξάγνληαη ζηνπο φξρεηο.Είλαη κηθξνζθνπηθά, θηλνχληαη θαη έρνπλ ζηελφκαθξν ζρήκα.Μέξε: (α) Κεθαιή: ππξήλαο, ...
Γνληκνπνίεζε είλαη ν κεραληζκφο θαηά ηνλ νπνίν δχν απινεηδείογακέηεο ζπληήθνληαη θαη δίλνπλ έλα δηπινεηδέο θχηηαξν, ην δπγ...
Επηιέμηε κε θιηθ πάλσ ζηελ εηθφλα θαη           παξαθνινπζείζηε video γηα ηελ γνληκνπνίεζεΚαηά ηε γνληκνπνίεζε, ...
Αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκαΓπλαηθείν αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα Παηήζηε θιηθ ζηελ εηθφλα δίπια γηα λα κπείηε ζηνλ θφζκν ηνπ 3D.
Κάλνληαο θιηθ ζηε εηθφλα ζα ζπλδεζείηε κε ηελ 3D πιαηθφξκα κειέηεο ηεο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπνπ. HUMAN beta....
Η ηεζηνζηεξόλε είλαη νξκφλε πνπ αξρίδεη λα παξάγεηαη θαηά ηελ εθεβείακεηά απφ δηέγεξζε ησλ φξρεσλ απφ ηελ ωρξηλνηξόπν νξκφ...
΢πδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θαηαγξάςηε ηηο αιιαγέο πνππαξαηεξήζαηε λα ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο θαηα ηελ δηάξθεηαηεο...
ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ Αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηελ εβηθή πεξηνρή θαη ζηηο καζράιεο Έθθξηζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο γελλεηηθψλ νξ...
Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα γπλαίθαο. Ναζπκπιεξψζεηε φζεο πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο κπνξείηε κε έλα απφ ηαφξ...
Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ναζπκπιεξψζεηε φζεο πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο κπνξείηε κε έλα απφ ηα...
Να γξάςεηε δίπια απφ θάζε δηαδηθαζία ηνφξγαλν πνπ ηελ επηηειεί:α. Έμνδνο ζπέξκαηνο θαη νχξσλβ. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλγ. ...
Να γξάςεηε δίπια απφ θάζε δηαδηθαζία ην φξγαλν πνπ ηελ επηηειεί:α. Παξαγσγή σαξίσλβ. Μεηαθνξά ηνπ σαξίνπ απφ ηελ σνζήθε ζη...
Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο δίπια                ζρεδηάζηε (δηάγξακκα ξνήο) ηελ               ...
Επηιέμηε κε θιηθ πάλσ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέοελφηεηεο γηα λα παξαθνινπζείζεηε ηα ζρεηηθά VIDEOΑλαπαξαγσγηθφο θχθινοΕκκελνξ...
Ο ελδνκήηξηνο θύθινοαθνξά ηηο πεξηνδηθέο αιιαγέοπνπ γίλνληαη ζην ελδνκήηξηνθαη βξίζθεηαη θάησ απφηνλ νξκνληθφ έιεγρν ησλ σ...
Αθνχ παξαθνινπζείζαηε ηα videoζηηο πξνεγνχκελεο δηαθάλεηεοζθεθηείηε θαη απαληήζεηε ζηαπαξαθάησΓηα πνην ιφγν ζεσξείηαη πνιχ...
Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηάδηα ηνπ έκκελνπ θχθινπ κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε απηά  1ε - 5ε κέξα  6 - 13...
΢ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ηνπνζεηήζηε ηηο παξαθάησ νξκφλεο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κε βάζε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ θχθιηεο γπ...
Όηαλ ν άληξαο δηεγεξζεί εξσηηθά, νη αξηεξίεο ηνπ πένπο δηαζηέιινληαη θαηγεκίδνπλ κε αίκα ηα ζεξαγγψδε ζψκαηα. Απηφ έρεη σο...
Biology reproduction
Biology reproduction
Biology reproduction
Biology reproduction
Biology reproduction
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biology reproduction

1,449 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
655
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biology reproduction

 1. 1. Πηζηεχεηε νηη ε ακθηγνληθή αλαπαξαγσγήπξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηνπο νξγαληζκνχο ?Καη πνηα είλαη ηαπιενλεθηήκαηα απηά ? Με ηελ αλάκεημε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαηά ηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή δεκηνπξγείηαη πνηθηινκνξθία θαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο, ·· ε δεκηνπξγία πην αλζεθηηθψλ αηφκσλ, κε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ·· ε εκθάληζε αηφκσλ κε θαιχηεξνπο ραξαθηήξεο θαη ·· ε ηθαλφηεηα ησλ λέσλ αηφκσλ λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Αληίζεηα, ζηε κνλνγνλία δε γίλεηαη αλάκεημε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ κε απνηέιεζκα ηα λέα άηνκα πνπ πξνθχπηνπλ λα είλαη φκνηα κε ην κεηξηθφ . Έηζη, αλ αηθλίδηα εκθαληζζεί έλαο παξάγνληαο ηδηαίηεξα δπζκελήο (π.ρ. κηα ινίκσμε) γηα ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ απηψλ, ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο καδηθήο εμαθάληζεο φισλ ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο.
 2. 2. Από ηε κείωζε ζηεγνληκνπνίεζε
 3. 3. κείωζε είλαη ν κεραληζκφο πνπ κεηψλεη θαηά ην ήκηζπ ηνλ αξρηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ, θαη απφ έλα δηπινεηδέο θχηηαξν πξνθχπηνπλ απινεηδή θχηηαξα. http://www.youtube.com/watch?v=VGTnskWm728΢ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΘΟ ΩΑΡΘΟ
 4. 4. ΢πεξκαηνδωάξηαΠαξάγνληαη ζηνπο φξρεηο.Είλαη κηθξνζθνπηθά, θηλνχληαη θαη έρνπλ ζηελφκαθξν ζρήκα.Μέξε: (α) Κεθαιή: ππξήλαο, θεληξνζσκάηηναθξφζσκα ή δηαηξεηηθή αηρκή(β) απρέλαο - κηηνρφλδξηα.(γ) νπξά. Ωάξηα Πην κεγάια, δελ θηλνχληαη θαη έρνπλ ζθαηξηθφ ζρήκα. Μέξε: (α) δειαηηλψδεο πεξίβιεκα. (β) ιεθηζηθή κεκβξάλε. (γ) θπηηαξηθή κεκβξάλε. (δ) θπηηαξφπιαζκα κε ιέθηζν. (ε) πνιηθά ζσκάηηα (ζη) ππξήλαο
 5. 5. Γνληκνπνίεζε είλαη ν κεραληζκφο θαηά ηνλ νπνίν δχν απινεηδείογακέηεο ζπληήθνληαη θαη δίλνπλ έλα δηπινεηδέο θχηηαξν, ην δπγσηφ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχςεη ν λένο νξγαληζκφο. Η γνληκνπνίεζε κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. ΢ηελ εζωηεξηθή γνληκνπνίεζε ε ζπλέλσζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην σάξην γίλεηαη κέζα ζην κεηξηθφ ζψκα. Γίλεηαη ζηα ζειαζηηθά, ζηα πηελά, ζηα εξπεηά, ζε κεξηθά ςάξηα, έληνκα θηι. ΢ηελ εμωηεξηθή γνληκνπνίεζε ε ζπλέλσζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην σάξην γίλεηαη έμσ απφ ην κεηξηθφ ζψκα. Γίλεηαη ζηα ακθίβηα, ζρεδφλ ζε φια ηα ςάξηα, ζηα ερηλφδεξκα, ζε πνιιά καιάθηα θ.α.
 6. 6. Επηιέμηε κε θιηθ πάλσ ζηελ εηθφλα θαη παξαθνινπζείζηε video γηα ηελ γνληκνπνίεζεΚαηά ηε γνληκνπνίεζε, ε θεθαιή ελφο κφλν ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ελδχκσλεηζέξρεηαη ζην σάξην.Ακέζσο κεηά δεκηνπξγνχληαη αιιαγέο ζην σάξην πνπ εκπνδίδνπληελ είζνδν άιισλζπεξκαηνδσαξίσλ.Παξάιιεια, απμάλεηαη απφηνκα ν ξπζκφο ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο. Οη ππξήλεο ησλ δχν απινεηδψλ γακεηηθψλ θπηηάξσλ ζπληήθνληαη θαη πξνθχπηεη έλα δηπινεηδέοθχηηαξν, ην δπγωηό, κε 46 ρξσκνζψκαηα. Σν δπγσηφ είλαη ην πξψην θχηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνχ.
 7. 7. Αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκαΓπλαηθείν αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα Παηήζηε θιηθ ζηελ εηθφλα δίπια γηα λα κπείηε ζηνλ θφζκν ηνπ 3D.
 8. 8. Κάλνληαο θιηθ ζηε εηθφλα ζα ζπλδεζείηε κε ηελ 3D πιαηθφξκα κειέηεο ηεο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπνπ. HUMAN beta.http://www.youtube.com/watch?v=2embxc3EQYohttp://www.youtube.com/watch?v=sn1DdqxyVA8http://www.youtube.com/watch?v=_9IfST-RQmU
 9. 9. Η ηεζηνζηεξόλε είλαη νξκφλε πνπ αξρίδεη λα παξάγεηαη θαηά ηελ εθεβείακεηά απφ δηέγεξζε ησλ φξρεσλ απφ ηελ ωρξηλνηξόπν νξκφλε ηεοαδελνυπφθπζεο (LH). Δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσληνπ θχινπ Η ωνζπιαθηνηξόπνο νξκφλε (FSH) επηδξά πάλσ ζηα ζπεξκαηηθάζσιελάξηα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία θαη ηα δηεγείξεη γηα λα παξάμνπλζπεξκαηνδσάξηα. Η παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ είλαη ζπλερήο.
 10. 10. ΢πδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη θαηαγξάςηε ηηο αιιαγέο πνππαξαηεξήζαηε λα ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζαο θαηα ηελ δηάξθεηαηεο εθεβείαο θαη ζηα δχν θχια.
 11. 11. ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣ΢ΙΑ Αλάπηπμε ηξηρνθπΐαο ζηελ εβηθή πεξηνρή θαη ζηηο καζράιεο Έθθξηζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο γελλεηηθψλ νξκνλψλ Αχμεζε ξπζκνχ αλάπηπμεο ζψκαηνο Γελλεηηθή σξίκαλζε πνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθέο αιιαγέο Έιμε απφ ην αληίζεην θχιν Αλάπηπμε καζηψλ Αχμεζε ηεο ιεθάλεο Αχμεζε κεγέζνπο κήηξαο θαη αηδνίνπ Έλαξμε θαηακήληνπ θχθινπ Παξαγσγή σαξίσλΑλάπηπμε γελλεηηθψλ νξγάλσλΕπηκήθπλζε ιάξπγγα, πην βαζεηά θσλήΑχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνζηάηεΠαξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλΑλάπηπμε ηξηρνθπΐαο πξνζψπνπ(γέλη, κνπζηάθη)
 12. 12. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα γπλαίθαο. Ναζπκπιεξψζεηε φζεο πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο κπνξείηε κε έλα απφ ηαφξγαλά ηνπ ζάιπηγγα ηξάρεινο κήηξα θφιπνο σνζήθε ζάιπηγγα ηξάρεινο κήηξα θφιπνο σνζήθε
 13. 13. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ναζπκπιεξψζεηε φζεο πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο κπνξείηε κε έλα απφ ηαφξγαλά ηνπ φξρηο νπξήζξα φζρεν πένο πξνζηάηεο ζπεξκαηηθφο πφξνο
 14. 14. Να γξάςεηε δίπια απφ θάζε δηαδηθαζία ηνφξγαλν πνπ ηελ επηηειεί:α. Έμνδνο ζπέξκαηνο θαη νχξσλβ. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλγ. Πξνζηαζία φξρεσλδ. Δηείζδπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην γπλαηθείνθφιπνε. Παξαγσγή ρξήζηκσλ πγξψλ γηα ηαζπεξκαηνδσάξηαζη. Απνκάθξπλζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ απφηνλ φξρε
 15. 15. Να γξάςεηε δίπια απφ θάζε δηαδηθαζία ην φξγαλν πνπ ηελ επηηειεί:α. Παξαγσγή σαξίσλβ. Μεηαθνξά ηνπ σαξίνπ απφ ηελ σνζήθε ζηεκήηξαγ. Είζνδνο πένπο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθήδ. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηεο κήηξαοε. Αλάπηπμε εκβξχνπ
 16. 16. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο δίπια ζρεδηάζηε (δηάγξακκα ξνήο) ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ απν ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο κέρξη ηελ εθζπεξκάησζεο ζην αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκαΕιέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο θάλνληαο θιηθ ζηελ εηθφλα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο δίπια ζρεδηάζηε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πνξεία ηνπ σαξίνπ κέρξη ηελ πηζαλή γνληκνπνίεζε ηνπΕιέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο θάλνληαο θιηθ ζηελ εηθφλα.
 17. 17. Επηιέμηε κε θιηθ πάλσ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέοελφηεηεο γηα λα παξαθνινπζείζεηε ηα ζρεηηθά VIDEOΑλαπαξαγσγηθφο θχθινοΕκκελνξξπζηαθφο θχθινοΘεηηθή θαη αξλεηηθή επίδξαζε Ο ωνζπιαθηθόο θύθινο βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ νξκνληθφ έιεγρν ηεο ππφθπζεο θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο. Η πξψηε θάζε πε- ξηιακβάλεη ηελ σξίκαλζε ελφο σνζπιαθίνπ. ΢ απηή ηε θάζε εθθξίλνληαη ηα νηζηξνγφλα. Καηά ηε 14ε κέξα ηνπ θχθινπ γίλεηαη ε σνζπ- ιαθηνξξεμία θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ψξηκνπ σαξίνπ. Μεηά ηελ σνζπιαθηνξξεμία αξρίδεη ε 2ε θάζε ηνπ θχθινπ, θαηά ηελ νπνία απφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ σνζπιαθίνπ ζρεκα- ηίδεηαη ην σρξφ ζσκάηην, πνπ εθθξίλεη ηελ πξνγεζηεξφλε. Εκκελνξξπζηαθφο θχθινο
 18. 18. Ο ελδνκήηξηνο θύθινοαθνξά ηηο πεξηνδηθέο αιιαγέοπνπ γίλνληαη ζην ελδνκήηξηνθαη βξίζθεηαη θάησ απφηνλ νξκνληθφ έιεγρν ησλ σνζεθψλ.Απφ ηελ 5ε κέξα έσο ηελ 14εέρνπκε ηελ παξαγσγηθήθάζε,θαηά ηελ νπνία,ππφ ηελ επίδξαζεησλ νηζηξνγφλσλ, πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ.Απφ ηελ 14ε έσο ηελ 28ε κέξαέρνπκε ηελ εθθξηηηθή θάζε, θαηά ηελ νπνία, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πξνγεζηεξφλεο,απμάλνληαηνη εθθξίζεηο ηνπ βιελλνγφλνπ θαηε αηκάησζή ηνπ, κε ζπλέπεηα λααπμεζεί ην πάρνο ηνπ ελδνκήηξηνπ.Η απφηνκε πηψζε ηεο πξνγεζηεξφλεο ζεκαηνδνηείηελ 3ε θάζε, ηελ αηκνξξντθή -απφ ηελ 1ε έσο ηελ 5ε κέξα-θαηά ηελ νπνία έρνπκε απνβνιή βιέλλαο θαη θπηηαξηθψλ ππνιεηκκάησλ (πεξίνδνο) Κιηθ ζηε εηθφλα γηα λα δείηε ην video
 19. 19. Αθνχ παξαθνινπζείζαηε ηα videoζηηο πξνεγνχκελεο δηαθάλεηεοζθεθηείηε θαη απαληήζεηε ζηαπαξαθάησΓηα πνην ιφγν ζεσξείηαη πνιχζεκαληηθφο ν εκκελνξξπζηαθφοθχθινο ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπαλζξψπνπ ? Μπνξείηαη λα πξνβιέςεηε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ δελ ππήξρε ?
 20. 20. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηάδηα ηνπ έκκελνπ θχθινπ κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε απηά 1ε - 5ε κέξα 6 - 13 κέξα ε ε 14ε κέξα 15ε - 28ε κέξα ην σάξην πνπ δελ έρεη γνληκνπνηεζεί απνβάιιεηαη καδί κε αίκα ην σάξην ηαμηδεχεη ζηε ζάιπηγγα θαη θηάλεη ζηε κήηξα ην σάξην σξηκάδεη ζηνλ θφιπν ην σάξην σξηκάδεη ζε κία απφ ηηο δχν σνζήθεο ην σάξην ειεπζεξψλεηαη απφ ηελ σνζήθε ζηε ζάιπηγγα
 21. 21. ΢ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ηνπνζεηήζηε ηηο παξαθάησ νξκφλεο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε κε βάζε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ θχθιηεο γπλαίθαο 1. FSH 2. LH 3. ΠΡΟΓΕ΢ΣΕΡΟΝΗ 4. ΟΘ΢ΣΡΟΓΟΝΟ
 22. 22. Όηαλ ν άληξαο δηεγεξζεί εξσηηθά, νη αξηεξίεο ηνπ πένπο δηαζηέιινληαη θαηγεκίδνπλ κε αίκα ηα ζεξαγγψδε ζψκαηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηχζεηνπ πένπο. Όηαλ ε γπλαίθα δηεγεξζεί εξσηηθά, ν θφιπνο ηεο πγξαίλεηαη θαη νηκχεο ηνπ ραιαξψλνπλ. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ηνπ πένπο ζε ζηχζε. Ηεξσηηθή επαθή θνξπθψλεηαη κε ηνλ νξγαζκφ. Όηαλ ν άληξαο έξζεη ζενξγαζκφ, ξπζκηθέο ζπζπάζεηο ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ, πνπ πεξηβάιινπλ ηελεθθνξεηηθή νδφ, σζνχλ ην ζπέξκα πξνο ηα έμσ (εθζπεξκάησζε). Καηά ηελεθζπεξκάηωζε, 300.000.000 πεξίπνπ ζπεξκαηνδσάξηα ειεπζεξψλνληαηζηνλ θφιπν ηεο γπλαίθαο, θαη δηά κέζνπ ηεο κήηξαο θαηεπζχλνληαη πξνοηνπο σαγσγνχο. Αλ εθεί ηχρεη λα ππάξρεη έλα σάξην, είλαη πνιχ πηζαλφ λαζπκβεί γνληκνπνίεζε.

×