Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

برای کتاب خدا

45 views

Published on

...

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

برای کتاب خدا

 1. 1. ‫خیریه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫قرآین‬ ‫امور‬ ‫مرکز‬
 2. 2. ‫تبلیـغݡی‬‫هنری‬‫خانواده‬ ‫عــــقــــیــــق‬ ‫یه‬‫خیر‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫قرآین‬ ‫امور‬ ‫مرکز‬ ‫خیریه‬ ‫امور‬‫و‬‫اوقاف‬‫سازمان‬‫قرآنی‬ ‫امور‬‫مرکز‬ :‫نشر‬‫و‬‫تنظیم‬ ‫عقیق‬‫تبلیغی‬‫هنری‬‫خانواده‬:‫تولید‬ ‫جاللی‬‫محمدعلی‬‫سید‬:‫نویسنده‬ ‫جزینی‬‫غالمعلی‬:‫جلد‬‫طراح‬ ‫جزینی‬‫غالمعلی‬:‫داخلی‬‫گرافیک‬ ‫نظری‬‫حسن‬‫محمد‬:‫‌آرا‬‫ه‬‫صفح‬ ‫خیریه‬ ‫امور‬‫و‬‫اوقاف‬‫سازمان‬‫انتشارات‬‫و‬‫چاپ‬‫سازمان‬:‫چاپ‬ ‫اضافات‬‫و‬‫نظر‬‫تجدید‬‫با‬،۱۳۹۵ ‫بهار‬،‫دوم‬:‫چاپ‬‫نوبت‬ ‫نسخه‬5000:‫شمارگان‬ ‫تومان‬5000 :‫قیمت‬ ‫ـهید‬‫ـ‬‫ش‬‫ـان‬‫ـ‬‫خیاب‬،‫ـن‬‫ـ‬‫ب‬‫کر‬ ‫ـری‬‫ـ‬‫ن‬‫ها‬‫ـان‬‫ـ‬‫خیاب‬،‫ـاتو‬‫ـ‬‫لوش‬‫ـل‬‫ـ‬‫نوف‬‫ـان‬‫ـ‬‫خیاب‬،‫ـظ‬‫ـ‬‫حاف‬‫ـان‬‫ـ‬‫خیاب‬،‫ـران‬‫ـ‬‫ته‬:‫ـانی‬‫ـ‬‫نش‬ 021-64871165:‫ـن‬‫ـ‬‫ف‬‫تل‬ .‫ـه‬‫ـ‬‫ی‬‫ݣخیر‬‫ـور‬‫ـ‬‫م‬‫ا‬‫و‬‫ـاف‬‫ـ‬‫اوق‬‫ـازمان‬‫ـ‬‫س‬‫ـی‬‫ـ‬‫قرآن‬‫ـور‬‫ـ‬‫ام‬‫ـز‬‫ـ‬‫مرک‬،‫‌فر‬‫ی‬‫ـم‬‫ـ‬‫هاش‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫بخوانیم‬.‫اول‬‫فصل‬ ‫بدانیم‬.‫دوم‬‫فصل‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬.‫سوم‬‫فصل‬ 6 9 51 75 ‫ݠݑ‬‫ݩ‬‫ݩ‬‫ݩ‬‫ـٮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ݠه‬ ‫ݠݐ‬ ‫ڡ‬
 4. 4. 6 ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ݣ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ݠݑ‬‫ـٯ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫محروم‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫‌گر‬‫ت‬‫هدای‬ ‫نعمت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫ما‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌گری‬‫ت‬‫هدای‬ ‫کتاب‬ ‫قرآن‬ ‫پرهیز‬ ،‫آن‬ ‫با‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارویی‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫پنهان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نوری‬ ‫‌ایم؛‬‫ه‬‫کرد‬ ،‫ندهیم‬ ‫تغییر‬ ‫اسالم‬ ‫پیامبر‬ ‫جاودان‬ ‫معجزۀ‬ ‫این‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫سبک‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌ایم؛‬‫ه‬‫کرد‬ ،‫‌توجهی‬‫م‬‫ک‬ ‫این‬‫اصلی‬‫دالیل‬‫از‬‫یکی‬‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعتراف‬‫باید‬‫البته‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫ضرر‬‫که‬ ‫خودمانیم‬ ‫نسبت‬،‫نکنیم‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫وارد‬‫را‬‫قرآن‬‫تا‬‫ما‬‫و‬‫قرآن؛‬‫برکات‬‫و‬‫اثرات‬‫از‬‫گاهی‬ ‫ناآ‬.‫است‬‫گاهی‬ ‫ناآ‬ .‫‌گردد‬‫ی‬‫برم‬‫جامعه‬‫گاهان‬ ‫آ‬‫به‬،‫مشکل‬‫این‬‫از‬‫بخشی‬.‫‌رسیم‬‫ی‬‫نم‬‫یقین‬‫به‬،‫برکات‬‫و‬‫آثار‬‫این‬‫به‬ ‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‫تاثیرات‬‫چه‬،‫قرآن‬‫با‬‫آشنایی‬‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫نکرد‬‫تبیین‬‫مردم‬‫برای‬‫‌درستی‬‫ه‬‫ب‬‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫عرص‬ ‫در‬‫که‬ ‫رینی‬ّ‫خی‬‫برای‬‫همچنین‬‫و‬‫دارد‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫اجتماعی‬‫و‬‫خانوادگی‬،‫فردی‬‫زندگی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫ترویج‬‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫نکرد‬‫‌گری‬‫ن‬‫روش‬،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫خیری‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫به‬‫اقدام‬‫مختلف‬ ‫از‬‫بسیاری‬،‫‌داد‬‫ی‬‫م‬‫رخ‬‫اتفاق‬‫این‬‫اگر‬‫مطمئنا‬‫و‬‫است‬‫مؤثر‬‫جامعه‬‫مشکالت‬‫حل‬‫در‬‫چقدر‬‫قرآنی‬ .‫‌آمدند‬‫ی‬‫م‬‫قرآنی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫ترویج‬‫سمت‬‫به‬‫هستند‬‫‌ساز‬‫ه‬‫مدرس‬‫خیر‬‫که‬ ‫کسانی‬
 5. 5. 7 ‫البته‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫گا‬ ‫آ‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ناچیز‬ ‫است‬ ‫تالشی‬ ،‫شماست‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ ‫به‬‫دقیق‬‫نگاهی‬‫با‬.‫وقف‬‫راه‬‫از‬‫مهجور‬‫و‬‫مقدس‬‫کتاب‬ ‫این‬‫معارف‬‫ترویج‬‫جهت‬‫‌سازی‬‫گ‬‫فرهن‬ ‫عظیم‬‫پشتوانه‬‫با‬‫که‬ ‫اسالمی‬‫فرهنگ‬‫علیه‬،‫استعمارگر‬‫کشورهای‬ ‫فرهنگی‬‫عظیم‬‫لشکرکشی‬ ،‫‌جانبه‬‫ه‬‫هم‬ ‫هجوم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬ ،‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مساله‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ،‫ارزشمند‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وقف‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫احساس‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬‫مقدس‬‫فرهنگ‬‫این‬‫عظیم‬‫ظرفیت‬‫از‬‫باید‬‫و‬‫بوده‬‫تاکنون‬‫اسالم‬‫صدر‬‫از‬‫دینی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ .‫کرد‬ ‫جدی‬‫‌ای‬‫ه‬‫استفاد‬،‫خدا‬‫کتاب‬ ‫معارف‬‫ترویج‬ ‫‌های‬‫م‬‫نا‬‫با‬‫فصل‬‫سه‬‫در‬‫کتاب‬ ‫این‬،‫است‬‫عمل‬‫‌نیاز‬‫ش‬‫پی‬،‫علم‬‫و‬‫گاهی‬ ‫آ‬‫اینکه‬‫به‬‫توجه‬‫با‬ ‫کتاب‬ ‫اهمیت‬ ،‫اول‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ،»‫کنیم‬ ‫«عمل‬ ‫و‬ »‫«بدانیم‬ ‫و‬ »‫«بخوانیم‬ ‫گردآوری‬ ‫معصومین‬‫روایات‬‫و‬‫قرآن‬‫دیدگاه‬‫از‬‫کریم‬ ‫کتاب‬ ‫این‬‫برکات‬‫و‬‫آثار‬‫و‬‫قرآن‬‫آسمانی‬ ‫آفات‬‫همچنین‬‫و‬‫آن‬‫پیرامون‬‫نکاتی‬‫و‬‫اهمیت‬‫بیان‬‫و‬‫وقف‬‫معرفی‬‫در‬‫دوم‬‫فصل‬.‫است‬‫شده‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫قرآنی‬ ‫‌های‬‫ف‬‫وق‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است؛‬ ‫وقف‬ ‫هدف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫کوچکی‬ ‫قدم‬ ‫بتواند‬ »‫خدا‬ ‫کتاب‬ ‫«برای‬ ،‫خدا‬ ‫کتاب‬ ‫برکت‬ ‫به‬ ‫امیدواریم‬ ‫کتاب‬ ‫این‬‫نشر‬‫و‬‫تهیه‬‫در‬‫که‬ ‫خیریه‬‫امور‬‫و‬‫اوقاف‬‫سازمان‬‫قرآنی‬‫امور‬‫مرکز‬‫از‬.‫بردارد‬‫ارزشمنش‬ ‫بزرگوارانی‬‫تمامی‬‫به‬‫که‬ ‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬‫مهربان‬‫خداوند‬‫از‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تشکر‬،‫کردند‬ ‫همراهی‬‫را‬‫ما‬ .‫بفرماید‬‫عنایت‬‫روزافزون‬‫موفقیت‬،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫تالش‬‫قرآنی‬‫معارف‬‫و‬‫قرآن‬‫ترویج‬‫عرصۀ‬‫در‬‫که‬
 6. 6. 8
 7. 7. 10 • ‫میراث‬‫‌ترین‬‫ش‬‫باارز‬ ‫میراث‬‫این‬.‫است‬‫آن‬‫‌های‬‫ی‬‫دارای‬‫‌ترین‬‫ش‬‫ارز‬‫با‬‫جزو‬،‫کشوری‬ ‫هر‬‫فرهنگی‬‫میراث‬ .‫کاغذ‬ ‫برگ‬‫چند‬‫گاهی‬ ‫و‬‫مجسمه‬‫یک‬‫گاهی‬ ‫و‬‫است‬‫ساختمان‬‫یک‬‫گاهی‬ ‫فرهنگی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫آن‬ ‫ریالی‬ ‫ارزش‬ ،‫میراث‬ ‫این‬ ‫ارزشمندی‬ ‫دلیل‬ .‫است‬‫کشور‬ ‫آن‬‫هویت‬‫و‬‫فرهنگی‬‫سابقۀ‬‫از‬‫نشانی‬ ‫محکم‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫ساختما‬.‫است‬‫مهم‬‫میراث‬‫این‬‫ظاهر‬‫حفظ‬‫فقط‬‫‌ها‬‫ی‬‫بعض‬‫نگاه‬‫از‬ ‫‌تر‬‫م‬‫سال‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌دارند‬‫ی‬‫م‬ ‫نگه‬ ‫شرایط‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاغذها‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫نیستند‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ذر‬ ‫ولی‬ ‫‌شوند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫‌برداری‬‫س‬‫عک‬ ‫مانع‬ ،‫ماندنشان‬ ‫شعرهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫مقبر‬ ‫بنای‬ ‫‌ماندن‬‫ی‬‫باق‬ ‫برای‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫شاعر‬ ‫فالن‬ ً ‫مثال‬ ‫که‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫دغدغ‬ ‫چه‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫‌نویسش‬‫ت‬‫دس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند؛‬ ‫زندگی‬ ‫چگونه‬ ‫مردمش‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫‌مراتب‬‫ه‬‫ب‬‫دارد‬‫فرهنگی‬‫میراث‬‫زیادی‬‫تعداد‬‫که‬ ‫ملتی‬‫یک‬‫فرهنگ‬‫شاید‬‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫پیگیر‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫فرهنگی‬ ‫میراث‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ملتی‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫پایی‬ .‫‌هاست‬‫ت‬‫مل‬‫سایر‬‫بافرهنگ‬‫درگذشتگان‬‫ارزشمند‬‫‌های‬‫ه‬‫دغدغ‬ ‫دکتر‬‫بهترین‬‫از‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫صرف‬‫وقت‬‫و‬‫هزینه‬‫کلی‬ ‫که‬ ‫بیماری‬‫تفاوت‬‫مثل‬‫درست‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫م‬ ‫جیبش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دکتر‬ ‫نسخۀ‬ ،‫معاینه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫نوبت‬ ،‫متخصص‬
 8. 8. 11 / ‫هم‬‫هرقدر‬‫بیماری‬‫چنین‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫عمل‬‫او‬‫دستورات‬‫به‬‫نه‬‫و‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫داروها‬‫خرید‬‫سراغ‬ ‫دارد‬‫را‬‫بیماری‬‫همان‬‫که‬ ‫کسی‬ ،‫مقابل‬‫در‬‫اگر‬‫ولی‬.‫‌یابد‬‫ی‬‫نم‬‫بهبود‬‫‌ای‬‫ه‬‫ذر‬،‫کند‬ ‫صبر‬ ‫را‬‫دستوراتش‬‫و‬‫داروها‬‫و‬‫کند‬ ‫پیدا‬‫دست‬‫او‬‫نسخۀ‬‫به‬‫راهی‬‫از‬،‫دکتر‬‫به‬‫مراجعه‬‫بدون‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫رها‬‫بیماری‬‫از‬‫و‬‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬‫بهبود‬،‫دهد‬‫انجام‬‫‌مو‬‫ه‬‫موب‬ ‫که‬ ‫ارزشمندی‬ ‫کتاب‬ .‫قرآن‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫شفابخشی‬ ‫نسخه‬ ‫مسلمانان‬ ‫ما‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫ما‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫دارد؛‬ ‫بیمارمان‬ ‫‌های‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫‌کارهایی‬‫ه‬‫را‬ ‫‌های‬‫ب‬‫ش‬‫حتی‬‫و‬‫‌خریم‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫چاپش‬‫‌ترین‬‫ت‬‫‌قیم‬‫ن‬‫گرا‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫نگهداری‬‫خانه‬‫جای‬ ‫عقد‬‫هنگام‬،‫داریم‬‫آن‬‫به‬‫‌تری‬‫ه‬‫ویژ‬‫ارادت‬‫که‬ ‫ما‬‫از‬‫بعضی‬.‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬‫سرمان‬‫روی‬‫قدر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌گذاریم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌سین‬‫ت‬‫هف‬ ‫و‬ ‫عقد‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫نوروز‬ ‫و‬ ‫عروسی‬ ‫و‬ ‫سعی‬‫مسلمانان‬‫ما‬‫از‬‫تعداد‬‫چه‬‫اما‬‫مقدس؛‬‫آسمانی‬‫کتاب‬ ‫این‬‫از‬‫ماست‬‫استفاده‬‫تمام‬ ‫کنیم؟‬ ‫عمل‬‫آن‬‫شفابخش‬‫‌های‬‫ه‬‫نسخ‬‫به‬‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ :‫صادق‬‫امام‬ ٍ‫ال‬ َّ‫ه‬ ُ‫ج‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ٌ‫م‬ِ‫ال‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ ُ ‫ل‬ْ‫ه‬ َ ‫أ‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬‫ي‬ِ ّ ‫ل‬ َ‫ص‬ُ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ل‬ ٌ‫اب‬ َ‫ر‬ َ ‫خ‬ ٌ‫د‬ ِ‫ج‬ ْ‫س‬َ‫م‬ َّ‫ل‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ َّ‫ز‬ َ‫ع‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬‫ى‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ون‬ ُ ‫ك‬ ْ ‫ش‬َ‫ي‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫اث‬ َ ‫ل‬ َ ‫ث‬ 1 ‫؛‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ُ ‫أ‬ َ‫ر‬ ْ ‫ق‬ُ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ل‬ ُ‫ار‬َ‫ب‬ ُ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ع‬ َ ‫ق‬ َ‫و‬ ْ‫د‬ َ ‫ق‬ ٌ‫ق‬ َّ ‫ل‬ َ‫ع‬ُ‫م‬ ٌ ‫ف‬ َ‫ح‬ ْ‫ص‬ُ‫م‬ َ‫و‬ .613‫صفحه‬،2‫جلد‬،‫کافی‬ ‫اصول‬ .1
 9. 9. 12 ،‫نخوانند‬‫نماز‬‫آن‬‫در‬‫مردم‬‫که‬ ‫ویرانی‬‫مسجد‬:‫‌برند‬‫ی‬‫م‬‫شکایت‬‫خدا‬‫نزد‬‫گروه‬ ‫سه‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫خوانده‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫غبارگرفت‬‫و‬‫رهاشده‬‫قرآن‬‫و‬‫بماند‬‫تنها‬‫جاهالن‬‫بین‬‫که‬‫عالمی‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫روش‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫شاید‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫فاصل‬ ‫از‬ ‫بخوریم‬ ‫حسرت‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫ابتدا‬ ،‫قرآن‬ ‫قرآن‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫قرآن‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫قرآن‬ ‫آیات‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫ابتدا‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آسمانی‬ ‫فرمایشاتشان‬‫به‬‫و‬‫بنشینیم‬‫معصوم‬‫امامان‬‫و‬‫پیامبر‬‫منبر‬‫پای‬‫آن‬‫بعد‬‫و‬‫بشناسیم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫درک‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫دقت‬ ‫گمنام‬ ِ‫‌قدر‬‫ن‬‫گرا‬ ‫میراث‬ ‫این‬ ‫درباره‬ .‫‌هایش‬‫ه‬‫آموز‬‫از‬‫استفاده‬‫برای‬‫کنیم‬ ‫جزم‬‫بیشتر‬‫را‬‫عزممان‬ • ‫خدا‬‫کتاب‬ ‫نگاه‬ ‫از‬‫خدا‬‫کتاب‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬ ،‫ندارد‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫شبه‬ ‫و‬ ‫شکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کتابی‬ ‫کریم‬ ‫قرآن‬ ‫انذار‬‫برای‬،‫نور‬‫سراسر‬،‫قبل‬‫آسمانی‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬‫نگهبان‬،‫هدایتگر‬،‫آسمانی‬ ‫استوارترین‬ ‫به‬ ‫راهنما‬ ،‫‌چیز‬‫ه‬‫هم‬ ‫‌کنندۀ‬‫ن‬‫بیا‬ ،‫روشنگر‬ ،‫عمومی‬ ‫پیامی‬ ،‫‌دادن‬‫م‬‫بی‬ ‫و‬ ‫‌حجتی‬‫م‬‫اتما‬ ‫و‬ ‫یادآوری‬ ،‫باطل‬ ‫از‬ ‫حق‬ ‫جداکنندۀ‬ ،‫مؤمنین‬ ‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫شفابخش‬ ،‫راه‬ ‫آسان‬،‫شکست‬‫غیرقابل‬،‫فصیح‬‫و‬‫گویا‬ ،‫اندیشمندان‬‫برای‬‫درس‬‫سراسر‬،‫کافران‬ ‫بر‬ ‫راه‬‫‌دهندۀ‬‫ن‬‫نشا‬‫و‬‫‌برند‬‫ی‬‫م‬‫بهره‬‫آن‬‫از‬‫عالم‬‫خوبان‬‫که‬ ‫خواندن‬‫برای‬،‫گرفتن‬ ‫پند‬‫برای‬
 10. 10. 13 / !‫است‬‫متعال‬‫خدای‬‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬‫آخرین‬‫حاوی‬‫و‬‫است‬‫مستقیم‬ ‫کتاب‬ .‫بود‬‫عزیز‬‫کتاب‬ ‫این‬‫آیات‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬ ً ‫تماما‬،‫قرآن‬‫توصیف‬‫خط‬‫چند‬‫این‬ ‫معرفی‬‫را‬‫قرآن‬‫که‬ ‫‌خوانیم‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫آیاتی‬،‫آن‬‫صفحات‬‫از‬‫بسیاری‬‫در‬،‫کنیم‬ ‫باز‬‫که‬ ‫را‬‫قرآن‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مرور‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫آیه‬ ‫چند‬ ،‫قرآن‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ .‫بیان‬ ‫را‬ ‫‌هایش‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫و‬ ‫کرده‬ :‫بخوانیم‬‫و‬‫ببینیم‬‫آیات‬‫این‬‫در‬‫یکی‬‫یکی‬‫را‬ ‫باال‬‫توصیفات‬ .‫مؤمنان‬‫برای‬‫البته‬‫است؛‬‫هدایتگر‬‫و‬‫ندارد‬‫راه‬‫آن‬‫در‬‫شک‬‫که‬ ‫است‬‫کتابی‬ ‫قرآن؛‬ 2 ‫؛‬ َ‫ين‬ ِ‫ق‬ َّ‫ت‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ ً‫د‬ُ‫ه‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫يب‬ َ‫ر‬ َ ‫لا‬ ُ‫اب‬َ‫كت‬ ْ ‫ال‬‫ك‬ِ‫ل‬ ٰ ‫ذ‬ ‫هدایت‬ ‫مایه‬ ‫و‬ ‫ندارد؛‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باعظمتی‬ ‫کتاب‬ ‫آن‬ ]‫[قرآن‬ .‫است‬‫پرهیزکاران‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تصدیق‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫آسمانی‬ ‫کتب‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ .‫است‬ ‫آسمانی‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬ .‫است‬‫مؤمنین‬‫برای‬‫بشارت‬‫و‬‫هدایت‬‫باعث‬ 3 ‫؛‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ؤ‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ َ‫ر‬ ْ ‫ش‬ُ‫ب‬ َ‫و‬‫ي‬ ً‫د‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ِ‫يه‬ َ‫يد‬ َ‫ين‬َ‫ب‬‫ا‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ ً ‫قا‬ ِ ّ‫د‬ َ‫ص‬ُ‫م‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ ْ ‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬‫ك‬ِ‫ب‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ق‬‫ي‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َّ‫ز‬ َ ‫ن‬ ُ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫کتب‬ ‫‌که‬‫ی‬‫درحال‬ ‫است؛‬ ‫کرده‬ ‫نازل‬ ‫تو‬ ‫قلب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫قرآن‬ ،‫خدا‬ ‫‌فرمان‬‫ه‬‫ب‬ ]‫[جبرییل‬ ‫او‬ .2‫آیه‬،‫بقره‬‫سوره‬ .2 .97‫آیه‬،‫بقره‬‫سوره‬ .3
 11. 11. 14 .‫مؤمنان‬‫برای‬‫است‬‫بشارت‬‫و‬‫هدایت‬‫و‬‫‌کند؛‬‫ی‬‫م‬‫تصدیق‬‫را‬‫پیشین‬‫آسمانی‬ .‫موعظه‬‫از‬‫پر‬‫و‬‫‌گر‬‫ت‬‫هدای‬‫است‬‫کتابی‬ 4 ‫؛‬ َ‫ين‬ ِ‫ق‬ َّ‫ت‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ظ‬ ِ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫م‬ َ‫و‬‫دي‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ِ‫اس‬ّ‫لن‬ِ‫ل‬ ٌ‫يان‬َ‫ب‬‫ا‬‫ذ‬‫ه‬ ‫سراسر‬ ،‫پرهیزکاران‬ ‫برای‬ ‫و‬ ]‫واقعیات‬ ‫و‬ ‫[حوادث‬ ‫بیانگر‬ ،‫مردم‬ ‫برای‬ ]‫[قرآن‬ ‫این‬ .‫است‬‫اندرز‬‫و‬‫هدایت‬ .‫هست‬‫نیز‬‫آنان‬‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬‫نگهبان‬‫بلکه‬،‫آسمانی‬‫کتب‬ ‫‌کنندۀ‬‫ق‬‫تصدی‬‫‌تنها‬‫ه‬‫ن‬ 5 ‫؛‬ ِ‫يه‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ ً ‫نا‬ ِ‫يم‬ َ‫ه‬ُ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫اب‬َ‫كت‬ ْ ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫يه‬ َ‫يد‬ َ‫ين‬َ‫ب‬‫ا‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ ً ‫قا‬ ِ ّ‫د‬ َ‫ص‬ُ‫م‬ ِ ّ‫ق‬ َ‫ح‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ َ‫اب‬َ‫كت‬ ْ ‫ال‬‫يك‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬ َ‫ز‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ َ‫و‬ ‫تصدیق‬‫را‬‫پیشین‬‫کتب‬ ‫‌که‬‫ی‬‫درحال‬،‫کردیم‬ ‫نازل‬‫تو‬‫بر‬‫‌حق‬‫ه‬‫ب‬‫را‬]‫[قرآن‬‫کتاب‬ ‫این‬‫و‬ .‫‌هاست‬‫ن‬‫آ‬‫نگاهبان‬‫و‬‫حافظ‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫گمراهی‬ ‫تاریکی‬‫از‬‫رهایی‬‫برای‬‫است‬‫مؤمنین‬‫راهنمای‬‫که‬ ‫نور‬‫سراسر‬‫است‬‫کتابی‬ .‫مستقیم‬‫صراط‬‫روشنای‬‫به‬ ِ‫م‬ َ ‫لا‬ َّ‫الس‬ َ‫ل‬ُ‫ب‬ ُ‫س‬ ُ‫ه‬ َ ‫ان‬ َ‫و‬ ْ‫ض‬ِ‫ر‬ َ‫ع‬َ‫ب‬ َّ ‫ات‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬‫ي‬ ِ‫د‬ ْ‫يه‬ ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُ‫م‬ ٌ‫اب‬َ‫كت‬ َ‫و‬ ٌ‫ور‬ ُ ‫ن‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫كم‬ َ‫اء‬ َ‫ج‬ ْ‫د‬ َ ‫ق‬ .138‫آیه‬،‫‌عمران‬‫ل‬‫آ‬‫سوره‬ .4 .48‫آیه‬،‫مائده‬‫سوره‬ .5
 12. 12. 15 / 6 ‫؛‬ ٍ‫يم‬ ِ‫ق‬َ‫ت‬ ْ‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫اط‬ َ‫ر‬ ِ‫ص‬‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ِ‫يه‬ ِ‫د‬ ْ‫يه‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ن‬ ْ ‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ب‬ ِ‫ور‬ ُّ‫الن‬‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫ات‬ َ‫م‬ ُ ‫ل‬ ُّ ‫الظ‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬ ُ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ ‫يخ‬ َ‫و‬ ،‫آن‬‫برکت‬‫به‬‫خداوند‬]‫[که‬.‫آمد‬‫شما‬‫‌سوی‬‫ه‬‫ب‬‫آشکاری‬‫کتاب‬ ‫و‬ ‫نور‬،‫خدا‬‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌کند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ،‫سالمت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫پیروی‬ ‫او‬ ‫خشنودی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ،‫راست‬ ‫راه‬ ‫‌سوی‬‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫و‬ ‫‌برد؛‬‫ی‬‫م‬ ‫روشنایی‬ ‫‌سوی‬‫ه‬‫ب‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫تاریک‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫‌فرمان‬‫ه‬‫ب‬ .‫‌نماید‬‫ی‬‫م‬‫رهبری‬ .‫انذار‬‫و‬‫بیم‬‫برای‬‫هم‬‫و‬‫است‬‫بشارت‬‫برای‬‫هم‬‫پیامبر‬‫مانند‬‫که‬ ‫است‬‫کتابی‬ 7 ‫؛‬ َ ‫غ‬ َ ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫كم‬ َ‫ر‬ ِ‫ذ‬ ْ ‫ن‬ ُ ‫أ‬ِ‫ل‬ ُ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ٰ‫ه‬‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬‫ي‬ ِ‫وح‬ ُ ‫أ‬ ،‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫به‬‫قرآن‬‫این‬‫که‬ ‫را‬‫کسانی‬ ‫تمام‬‫و‬‫شما‬‫تا‬‫‌شده‬‫ی‬‫وح‬‫من‬‫بر‬‫قرآن‬‫این‬ .]‫بترسانم‬‫خدا‬‫فرمان‬‫مخالفت‬‫از‬‫[و‬‫دهم‬‫بیم‬ .‫اندیشمندان‬‫اندیشۀ‬‫مایۀ‬‫و‬‫است‬‫‌حجت‬‫م‬‫اتما‬‫و‬‫عمومی‬‫پیامی‬‫که‬ ‫کتابی‬ 8 ‫؛‬ ِ‫اب‬َ‫ب‬ ْ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬‫وا‬ ُ ‫ول‬ ُ ‫أ‬ َ‫كر‬ َّ ‫يذ‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ٌ‫د‬ ِ‫اح‬ َ‫و‬ ٌ‫ه‬ ٰ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬‫ا‬ َ‫م‬ َّ ‫ن‬ َ ‫أ‬‫وا‬ ُ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ‫يع‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬‫وا‬ ُ‫ر‬ َ ‫ذ‬ْ‫ين‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫اس‬ َّ‫لن‬ِ‫ل‬ ٌ ‫غ‬ َ ‫لا‬َ‫ب‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ٰ‫ه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫انذار‬ ‫آن‬ ‫‌وسیلۀ‬‫ه‬‫ب‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫است؛‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ]‫ابالغی‬ ‫[و‬ ‫پیام‬ ]‫[قرآن‬ ‫این‬ .16‫و‬15‫آیات‬،‫مائده‬‫سوره‬ .6 .19‫آیه‬،‫انعام‬‫سوره‬ .7 .52‫آیه‬،‫ابراهیم‬‫سوره‬ .8
 13. 13. 16 !‫گیرند‬ ‫پند‬‫اندیشه‬‫مغز‬‫صاحبان‬‫تا‬‫و‬‫یکتاست؛‬‫خدا‬‫او‬‫بدانند‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬،‫دارند‬‫اختالف‬‫آن‬‫در‬‫مردمان‬‫آنچه‬‫و‬‫است‬‫روشنگر‬‫که‬ ‫کتابی‬ ٍ‫م‬ ْ‫و‬ َ ‫ق‬ِ‫ل‬ ً ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ح‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ‫ي‬ ً‫د‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ ُ ‫ف‬ َ ‫ل‬َ‫ت‬ ْ ‫اخ‬ ‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ُ‫م‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ‫ين‬َ‫ب‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ َّ ‫لا‬ِ‫إ‬ َ‫اب‬َ‫كت‬ ْ ‫ال‬ ‫يك‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬ َ‫ز‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ 9 ‫؛‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫يؤ‬ ‫برای‬،‫دارند‬‫اختالف‬‫آن‬ ‫در‬‫را‬‫آنچه‬‫اینکه‬‫برای‬‫مگر‬‫نکردیم‬‫نازل‬‫تو‬‫بر‬‫را‬‫قرآن‬‫ما‬ !‫‌آورند‬‫ی‬‫م‬‫ایمان‬‫که‬ ‫قومی‬‫برای‬‫است‬‫رحمت‬‫و‬‫هدایت‬‫مایه‬‫و‬‫کنی؛‬ ‫روشن‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫رحمت‬‫مایۀ‬‫و‬‫است‬‫چیزی‬‫هر‬‫‌کنندۀ‬‫ن‬‫بیا‬‫که‬ ‫متعال‬‫خداوند‬‫جانب‬‫از‬‫است‬‫کتابی‬ .‫بشارت‬‫و‬‫هدایت‬‫و‬ 10 ‫؛‬ َ‫ين‬ ِ‫م‬ ِ‫ل‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ َ‫ر‬ ْ ‫ش‬ُ‫ب‬ َ‫و‬ ً ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ح‬ َ‫ر‬ َ‫و‬‫ي‬ ً‫د‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ٍ‫‌ء‬‫ي‬ َ ‫ش‬ ِ ّ‫كل‬ِ‫ل‬ ً ‫يانا‬ْ‫ب‬ِ‫ت‬ َ‫اب‬َ‫كت‬ ْ ‫ال‬‫يك‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬ َّ‫ز‬ َ ‫ن‬ َ‫و‬ ‫و‬‫رحمت‬‫و‬‫هدایت‬‫مایه‬‫و‬‫‌چیز‬‫ه‬‫هم‬‫بیانگر‬‫که‬ ‫کردیم‬ ‫نازل‬‫تو‬‫بر‬‫را‬‫کتاب‬ ‫این‬‫ما‬‫و‬ !‫است‬‫مسلمانان‬‫برای‬‫بشارت‬ ‫پاداشی‬‫مژدۀ‬‫و‬‫‌گذارد‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫روی‬‫پیش‬‫را‬‫راه‬‫بهترین‬‫و‬‫استوارترین‬‫که‬ ‫است‬‫کتابی‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫‌کردار‬‫ک‬‫نی‬‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬‫برای‬‫بزرگ‬ 64‫آیه‬،‫نحل‬‫سوره‬ 9 .89‫آیه‬،‫نحل‬‫سوره‬ .10
 14. 14. 17 / َّ‫ن‬ َ ‫أ‬ ِ‫حات‬ِ‫ال‬ ّ‫لص‬ َ ‫ا‬ َ‫ون‬ ُ ‫ل‬ َ‫م‬ ْ‫يع‬ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ل‬ َ ‫ا‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ؤ‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ا‬ ُ‫ر‬ ِ ّ ‫ش‬َ‫يب‬ َ‫و‬ ُ‫م‬ َ‫و‬ ْ ‫ق‬ َ ‫أ‬‫ي‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ت‬ َّ ‫ل‬ِ‫ل‬‫ي‬ ِ‫د‬ ْ‫يه‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ا‬‫ا‬ َ ‫هذ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ 11 ‫؛‬ ً ‫يرا‬ِ‫كب‬ ً ‫را‬ ْ‫ج‬ َ ‫أ‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫کارهای‬ ‫که‬ ‫مؤمنانی‬‫به‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫هدایت‬‫آیین‬‫استوارترین‬‫به‬‫قرآن‬‫این‬‫‌تردید‬‫ی‬‫ب‬ .‫است‬‫بزرگ‬‫پاداشی‬‫آنان‬‫برای‬‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫مژده‬،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬‫انجام‬‫شایسته‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مؤمنان‬ ‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫شفابخش‬ ‫قرآن؛‬ ‫آسمانی‬ ‫و‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ .‫ظالمان‬‫زیان‬ 12 ‫؛‬ ً ‫ارا‬ َ‫س‬ َ ‫خ‬ َّ ‫لا‬ِ‫إ‬ َ‫ين‬ ِ‫م‬ِ‫ال‬ َّ ‫الظ‬ ُ‫يد‬ِ‫يز‬ َ ‫لا‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ؤ‬ ُ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ ٌ ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫ح‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ٌ‫اء‬ َ ‫ف‬ ِ‫ش‬ َ‫و‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫م‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ ‫ل‬ِ ّ‫ز‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ن‬ َ‫و‬ ‫را‬‫ستمگران‬‫و‬‫‌کنیم؛‬‫ی‬‫م‬‫نازل‬،‫مؤمنان‬‫برای‬‫است‬‫رحمت‬‫و‬‫شفا‬‫آنچه‬،‫قرآن‬ ‫از‬‫و‬ .‫‌افزاید‬‫ی‬‫نم‬)‫زیان‬‫(و‬‫خسران‬‫جز‬ .‫جهانیان‬‫برای‬‫‌ای‬‫ه‬‫دهند‬‫اندرز‬‫و‬‫است‬‫باطل‬‫و‬‫حق‬‫جداکنندۀ‬‫که‬ ‫کتابی‬ 13 ‫؛‬ ً ‫يرا‬ ِ‫ذ‬ َ ‫ن‬ َ‫ين‬ ِ‫م‬ َ ‫ال‬ َ‫ع‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫يكون‬ِ‫ل‬ ِ‫ه‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬ َ‫ع‬‫ي‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ان‬ َ ‫ق‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ل‬ َّ‫ز‬ َ ‫ن‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬‫ك‬ َ‫ار‬َ‫ب‬ َ ‫ت‬ .9‫آیه‬،‫اسراء‬‫سوره‬ .11 .82‫آیه‬،‫اسراء‬‫سوره‬ .12 .1‫آیه‬،‫فرقان‬‫سوره‬ .13
 15. 15. 18 .‫باشد‬‫جهانیان‬‫‌دهندۀ‬‫م‬‫بی‬‫تا‬‫کرد‬ ‫نازل‬‫‌اش‬‫ه‬‫بند‬‫بر‬‫را‬‫قرآن‬‫که‬ ‫کسی‬ ‫است‬‫پربرکت‬ .‫کافران‬ ‫بر‬‫‌حجتی‬‫م‬‫اتما‬‫و‬‫است‬‫روشنگر‬‫که‬ ‫کتابی‬ 14 ‫؛‬ َ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫كاف‬ ْ ‫ال‬‫ي‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ ُ ‫ل‬ ْ‫و‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َّ‫ق‬ ِ‫يح‬ َ‫و‬‫يا‬ َ‫ح‬ َ‫كان‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ر‬ ِ‫ذ‬ْ‫ين‬ِ‫ل‬ ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُ‫م‬ ٌ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ َ‫و‬ ٌ‫كر‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫لا‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫است‬‫زنده‬‫که‬ ‫را‬‫کسی‬ ‫کنی‬ ‫انذار‬‫تا‬‫روشنگر‬‫قرآن‬‫و‬‫یادآوری‬‫مگر‬‫نیست‬]‫قرآن‬‫[این‬ .‫کافران‬ ‫بر‬‫گفتار‬ ‫گردد‬ ‫محقق‬‫و‬ .‫بگیریم‬‫درس‬‫و‬‫کنیم‬ ‫تدبر‬‫آیاتش‬‫در‬‫تا‬‫‌شده‬‫ل‬‫ناز‬‫که‬ ‫کتابی‬ 15 ‫؛‬ ِ‫باب‬ ْ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ا‬‫وا‬ ُ ‫ول‬ ُ ‫أ‬ َ‫كر‬ َ ‫ذ‬َ‫يت‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫آيات‬‫وا‬ ُ‫ر‬ َّ‫ب‬ َّ‫يد‬ِ‫ل‬‫ك‬ َ‫بار‬ُ‫م‬‫يك‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ناه‬ ْ ‫ل‬ َ‫ز‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ٌ‫كتاب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ر‬ّ‫تدب‬ ‫را‬ ‫آیاتش‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نازل‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پربرکتی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شوند‬‫ر‬ ّ ‫متذک‬‫خردمندان‬ .‫آتش‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬‫و‬‫بهشتند‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬‫که‬ ‫روزی‬،‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬‫قیامت‬‫از‬‫که‬ ‫کتابی‬ ِ‫ع‬ ْ‫م‬ َ‫ج‬ ْ ‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫يو‬ َ‫ر‬ ِ‫ذ‬ْ‫ن‬ ُ ‫ت‬ َ‫و‬‫ا‬ َ‫ه‬ َ ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ح‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬‫ي‬ َ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َّ‫م‬ ُ ‫أ‬ َ‫ر‬ ِ‫ذ‬ْ‫ن‬ُ‫ت‬ِ‫ل‬ ً ‫يا‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ع‬ ً ‫آنا‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬‫يك‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬‫ا‬َ‫ين‬ َ‫ح‬ ْ‫و‬ َ ‫أ‬‫ك‬ِ‫ل‬ ٰ ‫كذ‬ َ‫و‬ 16 ‫؛‬ِ‫ير‬ ِ‫ع‬ َّ‫الس‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫يق‬ِ‫ر‬ َ ‫ف‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬ َّ‫ن‬ َ‫ج‬ ْ ‫ال‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫يق‬ِ‫ر‬ َ ‫ف‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫يب‬ َ‫ر‬ َ ‫لا‬ .70‫و‬69‫آیات‬،‫یس‬‫سوره‬ .14 .29‫آیه‬،‫ص‬‫سوره‬ .15 .7‫آیه‬،‫فصلت‬‫سوره‬ .16
 16. 16. 19 / ‫و‬]‫ه‬ ّ ‫[مک‬»‫‌القری‬ّ‫«ام‬‫تا‬‫کردیم‬ ‫وحی‬‫تو‬‫بر‬‫را‬]‫گویا‬ ‫و‬‫[فصیح‬‫عربی‬‫قرآنی‬‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬‫و‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫جمع‬ ‫روز‬‫آن‬ ‫در‬‫خالیق‬‫که‬ ‫روزی‬ ‫از‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫و‬‫کنی‬ ‫انذار‬‫را‬‫آن‬‫پیرامون‬‫مردم‬ !‫سوزان‬‫آتش‬‫در‬‫گروهی‬ ‫و‬‫بهشتند‬‫در‬‫گروهی‬ ‫بترسانی؛‬‫نیست‬‫آن‬‫در‬‫تردید‬‫و‬‫شک‬‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫تحریف‬‫و‬‫ندارد‬‫راه‬‫آن‬‫در‬‫باطل‬‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬‫که‬ ‫شکست‬‫غیرقابل‬‫کتابی‬ ٍ‫كيم‬ َ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫يل‬ِ‫ز‬ ْ ‫ن‬ َ ‫ت‬ ِ‫ه‬ ِ‫ف‬ ْ ‫ل‬ َ ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫لا‬ َ‫و‬ ِ‫يه‬ َ‫يد‬ ِ‫ين‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ل‬ ِ‫باط‬ ْ ‫ال‬ ِ‫يه‬ِ‫ت‬ ْ ‫يأ‬ ‫لا‬ ٌ‫يز‬ِ‫ز‬ َ‫ع‬ ٌ‫كتاب‬ َ ‫ل‬ ُ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ 17 ‫؛‬ ٍ‫يد‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫حوادث‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شکست‬ ‫غیرقابل‬ ‫حقیقت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫حکیم‬ ‫خدای‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫زیرا‬ ،‫کند‬ ‫باز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باطل‬ ِ‫ورود‬ ‫راه‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫نم‬ ‫عالم‬ ‫آیندۀ‬ .‫است‬‫شده‬‫نازل‬‫صفات‬‫ستوده‬ ‫آن‬ ‫‌های‬‫س‬‫در‬ ‫از‬ ،‫بخواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫پند‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫آسان‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ .‫‌برد‬‫ی‬‫م‬‫بهره‬ 18 ‫؛‬ٍ‫كر‬ َّ‫د‬ُ‫م‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬ َ ‫ف‬ ِ‫كر‬ ِ ّ ‫لذ‬ِ‫ل‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ن‬ ْ‫ر‬ َّ‫يس‬ ْ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ‫و‬ .42‫و‬41‫آیات‬،‫لت‬ ّ‫فص‬‫سوره‬ .17 .17‫آیه‬،‫قمر‬‫سوره‬ .18
 17. 17. 20 !‫شود؟‬‫ر‬ ّ ‫متذک‬‫که‬ ‫هست‬‫کسی‬ ‫آیا‬‫ساختیم؛‬‫آسان‬‫ر‬ ّ ‫تذک‬‫برای‬‫را‬‫قرآن‬‫ما‬ ‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬‫باید‬‫که‬ ‫کتابی‬ !‫نیست‬‫مغازه‬‫و‬‫خانه‬ ‫در‬‫‌داشتن‬‫ه‬‫نگا‬‫برای‬‫که‬ ‫کتابی‬ .‫خواند‬‫و‬‫خواند‬‫را‬‫آن‬‫و‬‫شمرد‬‫غنیمت‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫ر‬ ْ‫يض‬ َ‫ون‬ ُ‫ر‬ َ ‫آخ‬ َ‫و‬ ‫ي‬ َ ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫م‬ ْ‫كم‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫يكون‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ َ ‫أ‬ َ‫م‬ ِ‫ل‬ َ‫ع‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ر‬ َّ‫يس‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ ُ‫ء‬ َ‫ر‬ ْ ‫اق‬ َ ‫ف‬ 19 ‫؛‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ر‬ َّ‫يس‬ َ ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬‫وا‬ ُ‫ء‬ َ‫ر‬ ْ ‫اق‬ َ ‫ف‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ِ‫يل‬ِ‫ب‬ َ‫س‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ون‬ ُ ‫ل‬ِ‫ات‬ َ ‫يق‬ َ‫ون‬ ُ‫ر‬ َ ‫آخ‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ِ‫ل‬ ْ ‫ض‬ َ ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ ُ ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫يب‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ ‫‌زودی‬‫ه‬‫ب‬‫‌داند‬‫ی‬‫م‬]‫[خداوند‬‫او‬.‫بخوانید‬‫قرآن‬‫است‬‫ر‬ ّ‫میس‬‫شما‬‫برای‬‫آنچه‬‫اکنون‬ ‫[و‬ ‫الهی‬ ‫فضل‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫بیمار‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫تالوت‬ ‫از‬ ‫[و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫جهاد‬ ‫خدا‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫‌روند‬‫ی‬‫م‬ ‫سفر‬ ‫به‬ ]‫روزی‬ ‫کسب‬ .‫کنید‬ ‫تالوت‬‫آن‬‫از‬‫است‬‫ممکن‬‫شما‬‫برای‬‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌انداز‬‫ه‬‫ب‬‫پس‬،]‫‌مانند‬‫ی‬‫بازم‬‫قرآن‬ .‫‌برند‬‫ی‬‫م‬‫بهره‬‫آن‬‫از‬‫عالم‬‫خوبان‬‫که‬ ‫یادآوری‬‫برای‬‫است‬‫کتابی‬ ٍ‫ة‬ َ‫ر‬ َ ‫ف‬ َ‫س‬ ‫ي‬ ِ‫يد‬ َ ‫أ‬ِ‫ب‬ ٍ‫ة‬ َ‫ر‬ َّ‫ه‬ َ‫ط‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬ َ‫وع‬ ُ ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫م‬ َّ‫كر‬ُ‫م‬ ٍ‫ف‬ ُ‫ح‬ ُ‫ص‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬ َ‫كر‬ َ ‫ذ‬ َ‫اء‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ َ ‫ف‬ ٌ ‫ة‬ َ‫كر‬ ْ ‫ذ‬ َ ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫ا‬ 20 ‫؛‬ ٍ‫ة‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ ٍ‫ام‬ َ‫كر‬ ‫در‬!‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫پند‬‫آن‬‫از‬‫بخواهد‬‫کس‬ ‫هر‬‫و‬‫است‬‫یادآوری‬‫و‬‫ر‬ ّ ‫تذک‬]‫کتاب‬ ،‫[قرآن‬‫این‬ .20‫آیه‬،‫مزمل‬‫سوره‬ .19 .16‫تا‬11‫آیات‬،‫عبس‬‫سوره‬ .20
 18. 18. 21 / ‫واالمقام‬‫است‬‫سفیرانی‬‫دست‬‫به‬،‫پاکیزه‬‫و‬‫قدر‬ ‫واال‬‫الواحی‬،‫است‬‫ثبت‬‫پرارزشی‬‫الواح‬ !‫نیکوکار‬‫و‬‫‌بردار‬‫ن‬‫فرما‬‫و‬ ‫هدایت‬‫و‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬،‫بگیرند‬‫قرار‬‫مستقیم‬‫راه‬‫در‬‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬‫که‬ ‫آنان‬‫دست‬‫که‬ ‫کتابی‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ 21 ‫؛‬ َ‫يم‬ ِ‫ق‬َ‫ت‬ ْ‫يس‬ ْ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ‫كم‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫اء‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ين‬ ِ‫م‬ َ ‫ال‬ َ‫ع‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ ٌ‫كر‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫لا‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫بخواهد‬‫که‬ ‫شما‬‫از‬‫کسی‬ ‫برای‬،‫نیست‬‫جهانیان‬‫برای‬‫ری‬ ّ ‫تذک‬‫جز‬‫چیزی‬‫قرآن‬‫این‬ !‫گیرد‬ ‫پیش‬‫در‬‫مستقیم‬‫راه‬ !‫نیست‬‫شوخی‬‫و‬‫است‬‫باطل‬‫از‬‫حق‬‫جداکنندۀ‬‫که‬ ‫کتابی‬ 22 ‫؛‬ ِ‫ل‬ ْ‫ز‬ َ‫ه‬ ْ ‫ال‬ِ‫ب‬ َ‫و‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ٌ‫ل‬ ْ‫ص‬ َ ‫ف‬ ٌ ‫ل‬ ْ‫و‬ َ ‫ق‬ َ ‫ل‬ ُ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ !‫نیست‬‫شوخی‬‫هرگز‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫جدا‬‫باطل‬‫از‬‫را‬ ّ‫حق‬‫که‬ ‫است‬‫سخنی‬]‫[قرآن‬‫این‬‫که‬ ‫خود‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫قرآن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫قرآن‬ ‫آیات‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫گلچینی‬ ،‫خواندید‬ ‫که‬ ‫آیاتی‬ ‫این‬ ‫البته‬ ،‫نورانی‬ ‫برگ‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫برکت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ضمنا‬ .‫مجمل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخوان‬ ‫مفصل‬ ‫حدیث‬ !‫باشد‬‫قبول‬.‫کردید‬ ‫پیدا‬‫نیز‬‫را‬‫‌اهلل‬‫م‬‫کال‬ ‫از‬‫آیه‬‫سی‬‫به‬‫قریب‬ ِ‫خواندن‬‫توفیق‬ .28‫و‬27‫آیات‬،‫تکویر‬‫سوره‬ .21 .14‫و‬13‫آیات‬،‫طارق‬‫سوره‬ .22
 19. 19. 22 • ‫خدا‬‫اولیاء‬‫نگاه‬ ‫از‬‫خدا‬‫کتاب‬ ‫مفسران‬‫که‬ ‫معصوم‬‫امامان‬‫و‬‫پیامبر‬‫کالم‬ ‫به‬‫نوبت‬،‫آیات‬‫خواندن‬‫از‬‫بعد‬ ‫قاری‬‫و‬‫قرآن‬‫مقام‬‫از‬‫بیشتر‬‫گاهی‬ ‫آ‬‫البته‬‫و‬‫تبرک‬‫نیت‬‫به‬.‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬،‫هستند‬‫قرآن‬‫واقعی‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫گرامی‬ ‫رسول‬ ‫فرمایشات‬ ‫‌عطر‬‫ش‬‫خو‬ ‫‌های‬‫ل‬‫گ‬ ‫از‬ ‫گلچینی‬ ،‫قرآن‬ ‫حافظ‬ ‫و‬ .‫بخوانیم‬‫باهم‬‫را‬‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ • ‫اجابت‬‫راه‬ ‫من‬ !‫«خدایا‬ :‫جمله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫همیشگی‬ ‫اعتراضات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بحث‬‫توضیح‬»!‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫مستجاب‬‫من‬‫دعاهای‬‫چرا‬‫پس‬،‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬‫دعا‬‫‌همه‬‫ن‬‫ای‬‫که‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ ً ‫صرفا‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫طوالنی‬ ‫بسیار‬ ،‫دعا‬ ‫استجابت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫استجابت‬ ‫دالیل‬ .‫است‬‫قرآن‬‫خواندن‬،‫دعا‬‫استجابت‬‫تضمین‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫از‬‫یکی‬‫که‬ ‫بدانیم‬‫است‬‫خوب‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫مجتبی‬‫حسن‬‫امام‬ 23 ‫؛‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ل‬ َّ‫ج‬ َ‫ؤ‬ُ‫م‬‫ا‬َّ‫م‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ل‬ َّ‫ج‬ َ‫ع‬ُ‫م‬‫ا‬َّ‫م‬ِ‫إ‬ ٌ ‫ة‬َ‫اب‬ َ‫ج‬ُ‫م‬ ٌ ‫ة‬ َ‫و‬ ْ‫ع‬ َ‫د‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ت‬ َ ‫كان‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ ‫أ‬ َ‫ر‬ َ ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫مستجاب‬‫دعایش‬،‫تأخیر‬‫کمی‬ ‫با‬‫یا‬‫بالفاصله‬،‫بخواند‬‫قرآن‬‫کس‬ ‫هر‬ .204‫صفحه‬،89‫جلد‬،‫بحاراالنوار‬ .23
 20. 20. 23 / • ‫سعادت‬‫سبز‬‫مسیر‬ ‫نبایدهای‬ ‫و‬ ‫بایدها‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫چیست؟‬ ‫دنیا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫جز‬ ‫چیزی‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫زندگانی‬ ‫مساوی‬‫کردنش‬ ‫طی‬‫که‬ ‫دارد‬‫وجود‬‫راهی‬‫بگویند‬‫ما‬‫به‬‫اگر‬ ‫حاال‬.‫نیست‬‫ابدی‬‫سعادت‬ ‫این‬‫بودن‬‫‌بخش‬‫ه‬‫نتیج‬‫هم‬‫خدا‬‫بندگان‬‫بهترین‬‫و‬‫ابدی‬‫سعادت‬‫به‬‫رسیدن‬‫با‬‫است‬ ‫‌ماند؟‬‫ی‬‫م‬‫باقی‬‫سستی‬‫و‬‫تردید‬‫و‬‫شک‬‫برای‬‫دلیلی‬‫آیا‬،‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تضمین‬‫را‬‫راه‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫پیامبر‬ َ‫و‬ ِ‫ور‬ ُ‫ر‬ َ‫الح‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ َّ‫ل‬ ِ ّ ‫الظ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬ َ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫الح‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ َ ‫اة‬ َ‫ج‬ َّ‫الن‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬ َ‫د‬ َ‫ه‬ ُّ ‫الش‬ َ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫م‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬ َ‫د‬ َ‫ع‬ ُّ‫الس‬ َ ‫ش‬ْ‫ي‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ ‫ت‬ ْ‫د‬ َ‫أر‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٌ‫ان‬ َ‫ح‬ ْ‫ج‬ ُ‫ر‬ َ‫و‬ ِ‫ان‬ َ‫ط‬ْ‫ي‬ َّ ‫الش‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ز‬ ْ‫ر‬ ِ‫ح‬ َ‫و‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫ح‬ َّ‫الر‬ ُ‫ام‬ َ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ُ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬‫؛‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫وا‬ ُ‫س‬ ُ‫ر‬ ْ‫اد‬ َ ‫ف‬ ِ‫ة‬ َ ‫ال‬ َ ‫ل‬ َّ ‫الض‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬‫ي‬ َ‫د‬ ُ‫ه‬ ْ ‫ال‬ ‫؛‬24 ِ‫ان‬ َ‫ز‬ْ‫ي‬ ِ‫الم‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫و‬‫هراس‬‫روز‬‫در‬‫امنیت‬‫و‬‫جزا‬‫روز‬‫در‬‫نجات‬‫و‬‫شهدا‬‫مرگ‬‫و‬‫سعادتمندان‬‫زندگی‬‫اگر‬ ‫ارزش‬‫و‬‫عطش‬‫روز‬‫در‬‫شدن‬‫سیراب‬‫و‬‫شدید‬ ِ‫حرارت‬‫روز‬‫در‬‫سایبان‬‫و‬‫ظلمت‬‫روز‬‫در‬‫نور‬ ‫یادآور‬‫قرآن‬‫چراکه‬،‫بیاموز‬‫را‬‫قرآن‬‫پس‬،‫‌خواهی‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫اعمال‬‫سبکی‬‫روز‬‫در‬‫سنگینی‬‫و‬ .‫است‬‫اعمال‬‫ترازوی‬‫در‬‫برتری‬‫عامل‬‫و‬‫شیطان‬‫از‬‫حافظ‬‫و‬‫رحمان‬‫خدای‬ .19‫صفحه‬،89‫جلد‬،‫بحاراالنوار‬ .24
 21. 21. 24 • ‫زندگانی‬‫عطر‬ ‫سرشار‬!‫عطرآمیز‬‫و‬‫معطر‬‫انسان‬‫یک‬‫به‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫تبدیل‬،‫بگیریم‬‫انس‬‫قرآن‬‫با‬‫اگر‬ ‫که‬ ‫هرکجا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫خوب‬ ‫بوی‬ ‫همیشه‬ ‫خودمان‬ ‫هم‬ .‫زندگانی‬ ‫عطر‬ ‫از‬ ‫پای‬‫خودمان‬‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تصور‬ ‫حاال‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫منتشر‬‫را‬‫قرآن‬‫خوش‬‫بوی‬،‫بگذاریم‬‫قدم‬ .‫معطر‬ ِ‫قرآنی‬‫مومن‬‫به‬‫بشویم‬‫تبدیل‬‫و‬‫بگیریم‬‫یاد‬‫را‬‫قرآن‬‫و‬‫بنشینیم‬‫خدا‬‫کتاب‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫پدر‬‫زندگی‬‫و‬‫بگیرند‬‫قرآن‬‫بوی‬‫هم‬‫فرزندانمان‬‫و‬‫همسر‬،‫ما‬‫خوش‬‫بوی‬ ‫از‬‫هم‬‫بعد‬ ‫برکت‬ ‫از‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جامع‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫قرآنی‬ ‫هم‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫خانواد‬ ‫و‬ ‫مادر‬ .‫‌داشتنی‬‫ت‬‫دوس‬‫و‬‫خوب‬‫چقدر‬...‫کند‬ ‫رفتار‬‫قرآنی‬،‫ما‬‫حضور‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫پیامبر‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ً ‫كا‬ ْ‫س‬ِ‫م‬ ً ‫ا‬ ّ‫و‬ ُ ‫ل‬ ْ‫م‬َ‫م‬ ً ‫ابا‬ َ‫ر‬ ِ‫ج‬ َ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ح‬ ٍ‫ل‬ ُ‫ج‬ َ‫ر‬ ِ‫ل‬ َ ‫ث‬ َ‫كم‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ل‬ِ‫ام‬ َ‫ح‬ َ‫ل‬ َ ‫ث‬َ‫م‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫وا‬ ُ‫م‬ َّ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ 25 ‫؛‬ ً ‫يبا‬ ِ‫ط‬ ُ‫اه‬ َ‫ع‬ ْ‫و‬ َ ‫أ‬ ُ‫اه‬ َ‫ع‬ ْ‫و‬ َ ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ً ‫يبا‬ ِ‫ط‬ َ‫ح‬َ‫ت‬ َ ‫ف‬ ُ‫ه‬ َ‫ح‬َ‫ت‬ َ ‫ف‬ ‫به‬‫را‬‫شک‬ ُ‫م‬ ‫از‬‫پر‬‫انبانی‬‫که‬ ‫است‬‫کسی‬ ‫همانند‬‫قرآن‬‫حامل‬‫زیرا‬‫فراگیرید‬‫را‬‫قرآن‬ ‫نگه‬‫را‬‫آن‬‫اگر‬‫و‬‫نماید‬‫ر‬ ّ‫معط‬‫را‬‫‌ها‬‫م‬‫مشا‬،‫آن‬‫عطرآمیز‬‫بوی‬‫کند‬ ‫باز‬‫را‬‫آن‬‫اگر‬‫گیرد؛‬ ‫دوش‬ .‫است‬‫‌داشته‬‫ه‬‫نگ‬‫‌ای‬‫ه‬‫اندوخت‬‫خوش‬‫چه‬‫دارد؛‬ .246‫صفحه‬،4‫جلد‬،‫‌الوسائل‬‫ک‬‫مستدر‬ .25
 22. 22. 25 / • !‫شیطان‬‫ضد‬ ‫وارد‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫آفتی‬ !‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫خانه‬ ‫دیگر‬ ،‫زده‬ ‫موریانه‬ ‫خانۀ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫محدودیتی‬،‫خرابکاری‬‫برای‬‫البته‬‫و‬‫‌رود‬‫ی‬‫نم‬‫بیرون‬‫‌ها‬‫ی‬‫سادگ‬‫این‬‫به‬،‫شود‬‫‌ای‬‫ه‬‫خان‬ ‫وسائل‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫و‬ ‫کمد‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫کاغذها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫کتا‬ ‫از‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫قائل‬ ‫خودش‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫آفتی‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫نابود‬ ‫و‬ ‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫آسیب‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫عکس؛‬ ‫قاب‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫چوبی‬ !‫کرد‬ ‫پیشگیری‬‌،‫خانه‬‫به‬‫ورودش‬ ‫شیطان‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آفتی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫ماست‬ ‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫خانۀ‬ ،‫ما‬ ‫جسم‬ ‫خانۀ‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫م‬‫مه‬ ‫اما‬ ‫دانست‬ ‫انسان‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ،‫کند‬ ‫خوش‬ ‫جا‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بشود‬ ‫واردش‬ ‫برای‬ ‫البته‬ .‫بدتر‬ ‫حیوان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شیطانی‬ ‫موجودی‬ ‫به‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬ ‫زمانی‬ ‫اندک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫قرآن؛‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کتابی‬ ،‫‌ها‬‫ل‬‫د‬ ‫آفت‬ ‫این‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫شیطان‬‫ورود‬‫مانع‬،‫دل‬‫خانۀ‬‫در‬‫آن‬‫‌داشتن‬‫ه‬‫نگ‬‫و‬‫خانه‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫خدا‬‫رسول‬ 26 . َ‫ان‬ َ‫يط‬ َّ ‫الش‬ ُ‫د‬ ُ‫ر‬ ْ‫يط‬ ِ‫يت‬َ‫ب‬ ْ ‫ال‬‫ي‬ِ‫ف‬ ُ ‫ف‬ َ‫ح‬ ْ‫ص‬ ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫طرد‬‫را‬‫شیطان‬،‫خانه‬‫در‬‫قرآن‬‫مصحف‬‫وجود‬ .196‫صفحه‬،89‫جلد‬،‫بحاراالنوار‬ .26
 23. 23. 26 • ‫قرآنی‬‫زندگی‬ ‫اودکلن‬‫و‬‫عطر‬‫با‬‫که‬ ‫مصنوعی‬‫گل‬ ‫یک‬‫با‬،‫خوشبو‬‫طبیعی‬‫گل‬ ‫شاخه‬‫یک‬‫تفاوت‬ ‫ساعت‬‫یک‬‫گذر‬ ‫با‬‫اولی‬‫خوش‬‫بوی‬.‫است‬‫مشخص‬ ً ‫کامال‬ !‫چیست؟‬‫در‬‫شده‬‫خوشبو‬ ‫هم‬‫شدن‬‫خشک‬‫از‬‫بعد‬‫گاهی‬ ‫حتی‬‫و‬‫‌رود‬‫ی‬‫نم‬‫بین‬‫از‬‫روز‬‫دو‬‫و‬‫روز‬‫یک‬‫و‬‫ساعت‬‫دو‬‫و‬ !‫است‬‫رفتنی‬‫بین‬‫از‬،‫دومی‬‫خوش‬‫بوی‬‫ولی‬‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬‫سرحال‬‫را‬‫انسان‬،‫خوشش‬‫بوی‬ ‫بودن‬ ‫خوب‬ ‫به‬ ‫تظاهر‬ ‫با‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫شدن‬ ‫آمیخته‬ ‫تفاوت‬ ‫دومی‬‫اما‬‫ماند؛‬‫خواهد‬ ‌‫ی‬‫باق‬‫شرایطی‬‫هر‬ ‫در‬‫و‬‫است‬ ‫پایدار‬‫اولی‬.‫است‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫همی‬‫هم‬ ‫اخالق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جایش‬ ،‫تظاهر‬ ‫این‬ ،‫ناخوشایندی‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفتنی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫گل‬ ‫آن‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬،‫شود‬‫قرآن‬‫اهل‬‫جوانی‬‫دوران‬‫در‬،‫مؤمنی‬‫جوان‬‫اگر‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫بد‬‫و‬‫تند‬ .‫است‬‫قرآن‬‫عطر‬‫با‬‫آمیخته‬‫جانش‬‫و‬‫دل‬‫که‬ ‫خوشبویی‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫صادق‬‫امام‬ 27 ‫ه؛‬ِ‫م‬ َ‫د‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ ِ‫م‬ ْ‫ح‬ َ ‫ل‬ِ‫ب‬ ُ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫ط‬ َ ‫ل‬َ‫ت‬ ْ ‫اخ‬ ٌ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ٌّ‫اب‬ َ ‫ش‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ ‫أ‬ َ‫ر‬ َ ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫آمیخته‬‫خونش‬‫و‬‫گوشت‬ ‫با‬‫قرآن‬،‫بخواند‬‫قرآن‬‫که‬ ‫مؤمنی‬‫جوان‬‫هر‬ .603‫صفحه‬،2‫جلد‬،‫کافی‬ ‫اصول‬ .27
 24. 24. 27 / • ‫تاریکی‬ ‫در‬ ‫نور‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬‫انجام‬،‫باشد‬‫نداشته‬‫وجود‬‫نوری‬‫‌گونه‬‫چ‬‫هی‬،‫شب‬‫تاریکی‬‫هنگام‬‫اگر‬ ‫تاریک‬‫خانه‬‫گاهی‬ ‫البته‬.‫گذاشت‬ ‫دست‬‫روی‬‫دست‬‫و‬‫نشست‬‫باید‬‫و‬‫نیست‬‫ممکن‬ ‫که‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫انسان‬ ً ‫نهایتا‬ ،‫ندارد‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫ناراحتی‬ ‫جای‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫‌کرده‬‫م‬‫گ‬ ‫را‬‫راه‬‫و‬‫است‬‫گرفتار‬ ‫بیابانی‬‫در‬‫انسانی‬‫گاهی‬ ‫ولی‬.‫برود‬‫رختخواب‬‫به‬‫زودتر‬ ‫آن‬‫در‬.‫شده‬‫خاموش‬‫و‬‫داشته‬‫دست‬‫در‬‫که‬ ‫است‬‫چراغی‬‫نور‬‫کورسوی‬ ‫به‬‫امیدش‬‫تمام‬ .‫ترسناک‬‫و‬‫است‬‫‌کننده‬‫ن‬‫نگرا‬‫بسیار‬‫تاریکی‬،‫شرایط‬ ِ‫تاریک‬ ‫را‬ ‫برمان‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫فتن‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫پر‬ ‫ما‬ ‫امروزۀ‬ ‫زندگی‬ ‫نوری‬‫دنبال‬‫به‬،‫تاریک‬‫بیابان‬‫در‬‫‌کردۀ‬‫م‬‫‌گ‬‫ه‬‫را‬‫یک‬‫مانند‬‫گاهی‬ ‫که‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬.‫کرده‬ ‫تاریک‬ ‫دارد؟‬‫وجود‬‫نوری‬‫چنین‬‫آیا‬.‫بدهد‬‫نجات‬‫‌ها‬‫ی‬‫تاریک‬‫دل‬‫از‬‫را‬‫ما‬‫که‬ ‫‌گردیم‬‫ی‬‫م‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫رسول‬ 28 ‫؛‬ ِ‫رآن‬ ُ ‫الق‬ِ‫ب‬‫يكم‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫ف‬ ِ‫م‬ ِ‫ظل‬ ُ‫الم‬ ِ‫يل‬ َّ ‫ال‬ ِ‫ع‬ َ‫ط‬ ِ‫كق‬ ُ‫ن‬ َ ‫ت‬ ِ‫الف‬ ُ‫يكم‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬‫ت‬ َ‫س‬َ‫ب‬َ‫الت‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫ا‬ ‫برشما‬،‫پیچید‬‫خود‬‫در‬‫را‬‫شما‬‫تاریک‬ ِ‫شب‬‫‌های‬‫ه‬‫پار‬‫چون‬‫هم‬،‫‌ها‬‫ه‬‫فتن‬‫‌که‬‫ی‬‫هنگام‬ .‫جویید‬‫تمسک‬‫قرآن‬‫به‬‫که‬ ‫است‬ .459‫صفحه‬،2‫جلد‬،‫کافی‬ ‫اصول‬ .28
 25. 25. 28 • ‫انبیاء‬‫‌ردیف‬‫م‬‫ه‬ ‫و‬ ‫‌آسانی‬‫ه‬‫ب‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫وفاتشان‬ ‫هنگام‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خاصی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫الهی‬ ‫انبیاء‬ ‫که‬ ‫صراطی‬‫از‬‫عبور‬‫و‬‫شدن‬‫محشور‬‫هنگام‬‫تا‬‫‌دهند؛‬‫ی‬‫م‬‫جان‬‫رنج‬‫و‬‫درد‬‫تحمل‬‫بدون‬ ‫است‬‫‌تر‬‫ی‬‫ظلمان‬‫شب‬‫از‬‫و‬‫تیزتر‬‫شمشیر‬‫از‬‫و‬‫‌تر‬‫ک‬‫باری‬‫مو‬‫از‬‫و‬‫شده‬‫کشیده‬ ‫جهنم‬‫روی‬‫بر‬ ‫در‬‫آنان‬‫برای‬‫خداوند‬‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‫اجر‬‫و‬‫ثواب‬‫تا‬‫و‬‫‌کنند؛‬‫ی‬‫م‬‫عبور‬‫آن‬‫از‬‫‌راحتی‬‫ه‬‫ب‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫و‬ ‫بتوانیم‬‫عادی‬‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬‫ما‬‫که‬ ‫دارد‬‫وجود‬‫راهی‬.‫است‬‫ویژه‬‫همه‬‫و‬‫همه‬،‫گرفته‬ ‫نظر‬ .‫قرآن‬‫آیات‬‫حفظ‬ ِ‫راه‬!‫شویم‬‫شریک‬‫الهی‬‫انبیاء‬‫با‬‫ارزشمند‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫این‬‫در‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫خدا‬‫رسول‬ ‫يا‬ ْ ‫ن‬ ُّ‫الد‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ ُ‫ج‬ ُ‫ر‬ ْ ‫يخ‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ة‬ َ ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ح‬ َّ‫م‬ ُ ‫ث‬ ُ‫اء‬ َ‫م‬ َ ‫ل‬ ُ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ياء‬ِ‫ب‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ َ‫د‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬‫ي‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ِ‫اد‬َ‫ب‬ ِ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ‫م‬ َ‫كر‬ َ ‫أ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ِ‫اط‬ َ‫ر‬ ِّ‫الص‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ون‬ ُّ‫ر‬ ُ‫يم‬ َ‫و‬ ِ‫ياء‬ِ‫ب‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ور‬ُ‫ب‬ ُ ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ ُ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ‫يح‬ َ‫و‬ ُ‫ياء‬ِ‫ب‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ ُ‫ج‬ ُ‫ر‬ ْ ‫يخ‬ ‫ا‬ َ‫كم‬ 29 ‫؛‬ ِ‫ياء‬ِ‫ب‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ َ‫اب‬ َ‫و‬ َ ‫ث‬ َ‫ون‬ ُ ‫ذ‬ ُ ‫خ‬ ْ ‫يأ‬‫و‬ ِ‫ياء‬ِ‫ب‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ال‬ .‫‌اند‬‫ن‬‫قرآ‬‫حامالن‬،‫ایشان‬‫از‬‫پس‬‫و‬‫علما‬،‫‌ازآنبیا‬‫س‬‫پ‬‫خداوند‬‫نزد‬‫مردم‬‫‌ترین‬‫ی‬‫گرام‬ ‫پل‬‫از‬‫و‬‫شد‬‫خواهند‬‫محشور‬‫انبیا‬‫با‬‫قیامت‬‫در‬‫و‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫خارج‬‫دنیا‬‫از‬‫انبیا‬‫همچون‬ .‫نمود‬‫خواهند‬‫دریافت‬‫را‬‫انبیا‬‫ثواب‬‫و‬‫کرد‬ ‫خواهند‬‫عبور‬‫انبیا‬‫همراه‬‫به‬‫صراط‬ .244‫صفحه‬،4‫جلد‬،‫‌الوسائل‬‫ک‬‫مستدر‬ .29
 26. 26. 29 / • ‫زنده‬‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫جنای‬ ‫از‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫گوشمان‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌کنند‬‫ت‬‫ناراح‬ ‫خبرهای‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهربان‬ ‫خدای‬ ‫آفریدۀ‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫انسا‬ .‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫ما‬ ‫بعضی‬‫اما‬‫است؛‬‫داده‬‫قرار‬‫دلشان‬‫در‬‫‌دوستی‬‫ع‬‫نو‬‫و‬‫ترحم‬،‫مهربانی‬‫مانند‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫حیوانات‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫‌زنند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌رحمان‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌های‬‫ت‬‫جنای‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫جایگاه‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫کار‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫‌شوند؟‬‫ی‬‫نم‬ ‫مرتکبش‬ ‫هم‬ ‫انسان‬ ِ‫دل‬ ‫وقتی‬ .»‫‌مردگی‬‫ل‬‫«د‬ :‫است‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫پاسخ‬ ‫‌رسد؟‬‫ی‬‫م‬ ‫‌باری‬‫ت‬‫خف‬ ‫و‬ ‫پست‬ ‫به‬‫شباهتی‬‫دیگر‬‫و‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫دست‬‫از‬‫هم‬‫‌اش‬‫ه‬‫مهربانان‬‫و‬‫خوب‬‫صفات‬‫تمامی‬،‫بمیرد‬ !‫بخوانیم‬‫قرآن‬،‫‌هایمان‬‫ل‬‫د‬‫ماندن‬‫زنده‬‫و‬‫شدن‬‫زنده‬‫برای‬.‫داشت‬‫نخواهد‬‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫رسول‬ َ‫ب‬ ْ ‫ل‬ َ ‫الق‬‫ي‬ِ‫ي‬ ْ‫ح‬ُ‫ي‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫الق‬ َّ‫ن‬ِ‫ا‬ َ ‫ف‬، َ ‫ت‬ْ‫ي‬ َ‫س‬ْ‫أم‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ َ ‫ت‬ ْ‫ح‬َ‫ب‬ ْ‫ص‬ َ ‫أ‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫الق‬ ِ‫ة‬ َ‫اء‬ َ‫ر‬ِ‫ق‬ ْ‫ن‬ َ‫ع‬‫ل‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫غ‬ َ ‫ات‬ َ ‫ل‬ َّ‫ي‬ َ ‫ن‬ُ‫ب‬‫ا‬َ‫ي‬ 30 ‫؛‬ِ‫ر‬ َ ‫ك‬ْ‫ن‬ ُ‫الم‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬ َ ‫ش‬ ْ‫ح‬ َ ‫الف‬ ِ‫ن‬ َ‫ع‬‫ي‬ َ ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ّ‫ي‬ َ‫الم‬ ‫زنده‬‫را‬‫مرده‬ ِ‫دل‬‫قرآن‬‫که‬ ‫زیرا‬،‫مباش‬‫غافل‬‫شب‬‫و‬‫روز‬‫در‬‫قرآن‬‫خواندن‬‫از‬‫فرزندم‬ .‫‌دارد‬‫ی‬‫بازم‬‫زشتی‬‫و‬‫فحشاء‬‫از‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ .19‫صفحه‬،1‫جلد‬،‫القرآن‬‫تفسیر‬‫فی‬‫البرهان‬ .30
 27. 27. 30 • ‫شفاعت‬‫مقام‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫عنایت‬ ‫هرکسی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫متعال‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫‌های‬‫م‬‫مقا‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شود‬‫شفیع‬‫فردی‬‫یعنی‬‫است؛‬‫شفاعت‬‫مقام‬،‫داده‬‫قرار‬‫منتخبش‬‫بندگان‬‫مخصوص‬ ‫آتش‬ ‫از‬،‫است‬‫آتش‬‫و‬‫عذاب‬‫مستحق‬‫که‬ ‫را‬‫‌ای‬‫ه‬‫بند‬،‫او‬‫احترام‬‫به‬‫خدا‬‫تا‬‫خدا‬‫نزد‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫مقام‬ ‫این‬ .‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫واال‬ ‫بسیار‬ ‫مقامی‬ !‫دهد‬ ‫جای‬ ‫بهشت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خالص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شفاعت‬ ‫اجازۀ‬ ‫خدا‬ ،‫بزرگواران‬ ‫غیرازاین‬ ‫اما‬ ‌‫؛‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫معصومین‬ ‫و‬ ‫انبیاء‬ ‫بلکه‬،‫نفر‬‫دو‬‫یا‬‫نفر‬‫یک‬‫برای‬‫نه‬‫‌هم‬‫ن‬‫آ‬‫قرآن؛‬‫حافظان‬‫است؛‬‫داده‬‫هم‬‫دیگری‬‫عدۀ‬ !‫بروند‬‫جهنم‬‫به‬‫بوده‬‫قرار‬‫همگی‬‫که‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫خانواد‬‫اهل‬‫از‬‫نفر‬‫ده‬‫برای‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫خدا‬‫رسول‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ َّ ‫ف‬ َ ‫ش‬ َ‫و‬ َ ‫ة‬ َّ‫ن‬ َ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ ‫خ‬ ْ‫د‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬َ‫ام‬ َ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫م‬ َّ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ َ ‫ال‬ َ ‫ل‬ َ‫ح‬ َّ‫ل‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ َ ‫ظ‬ ِ‫ف‬ َ‫ح‬ َ‫و‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫ر‬ َ‫ه‬ ْ ‫ظ‬َ‫ت‬ ْ‫اس‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ 31 ‫؛‬ ُ‫ار‬ َّ‫الن‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ‫ب‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ ْ‫د‬ َ ‫ق‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬ ُّ ‫كل‬ ِ‫ه‬ِ‫يت‬َ‫ب‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬ َ ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬ َ‫ر‬ َ ‫ش‬ َ‫ع‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫حرام‬‫را‬‫آن‬‫حرام‬‫و‬‫حالل‬‫را‬‫آن‬‫حالل‬‫و‬‫کند‬ ‫حفظ‬‫و‬‫سپرده‬‫خاطر‬‫به‬‫را‬‫قرآن‬‫که‬ ‫کسی‬ ‫اهل‬‫که‬ ‫خاندانش‬‫از‬‫نفر‬‫ده‬‫برای‬‫را‬‫او‬‫شفاعت‬‫و‬‫سازد‬‫بهشت‬‫وارد‬‫را‬‫او‬‫خداوند‬،‫بداند‬ .‫بپذیرد‬،‫باشند‬‫آتش‬ .245‫صفحه‬،4‫جلد‬،‫‌الوسائل‬‫ک‬‫مستدر‬ .31
 28. 28. 31 / • ‫‌نشین‬‫م‬‫ه‬‫بهترین‬ ‫‌های‬‫ی‬‫خوب‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫‌زمان‬‫م‬‫ه‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ،‫خوب‬ ‫دوست‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫کردنشان؛‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خوب‬ ‫آن‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫تشویق‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بگوید‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫دور‬‫در‬‫کند‬ ‫سعی‬‫و‬‫نباشد‬‫‌تفاوت‬‫ی‬‫ب‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫به‬‫نسبت‬‫و‬‫ببیند‬‫را‬‫انسان‬‫‌های‬‫ی‬‫بد‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ،‫نیست‬‫دوست‬،‫باشد‬‫داشته‬‫را‬‫ویژگی‬‫دو‬‫این‬‫از‬‫یکی‬‫فقط‬‫کسی‬ ‫اگر‬.‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫او‬‫کردن‬ ‫‌تفاوت‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫ببیند‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خوب‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫کسی‬ !‫است‬ ‫دشمن‬ ‫بلکه‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬‫برابر‬ ‫در‬‫و‬‫کند‬ ‫گوشزد‬ ‫را‬‫انسان‬‫‌های‬‫ی‬‫بد‬ ً ‫دائما‬‫که‬ ‫کسی‬ ‫همچنین‬‫و‬‫باشد‬ ‫دوست‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫شاید‬ ،‫مالک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫ندهد‬ ‫نشان‬ ‫واکنشی‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫خوب‬ ‫از‬ .‫قرآن‬‫مثل‬،‫باشد‬‫داشته‬‫را‬‫ویژگی‬‫دو‬‫هر‬‫که‬ ‫دوستی‬.‫باشد‬‫سخت‬‫بسیار‬،‫خوب‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫امیرالمؤمنین‬ ٍ‫ان‬ َ‫ص‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫ن‬ ْ‫و‬ َ ‫أ‬‫ي‬ ً‫د‬ُ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٍ‫ة‬ َ‫ياد‬ِ‫ز‬ ٍ‫ان‬ َ‫ص‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫ن‬ ْ‫و‬ َ ‫أ‬ ٍ‫ة‬ َ‫ياد‬ِ‫ز‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ َ‫ع‬ َ‫ام‬ َ ‫ق‬‫ا‬ َّ ‫ل‬ِ‫إ‬ ٌ‫د‬ َ‫ح‬ َ ‫أ‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫س‬ َ ‫ال‬ َ‫ج‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ 32 ‫ي؛‬ ً‫م‬ َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫فزونی‬‫با‬‫برخاست‬‫آن‬‫نزد‬‫از‬‫چون‬‫‌که‬‫ن‬‫آ‬‫مگر‬،‫نشد‬‫‌نشین‬‫م‬‫ه‬‫قرآن‬‫این‬‫با‬‫‌کس‬‫چ‬‫هی‬ .‫کوردلی‬ ‫از‬‫کاستی‬ ‫و‬‫هدایت‬‫در‬‫فزونی‬‫بود؛‬‫همراه‬‫کاستی‬ ‫و‬ .176‫خطبه‬،‫البالغه‬‫نهج‬ .32
 29. 29. 32 • ‫ماندگار‬‫منفعت‬ ‫سود‬ ‫‌بار‬‫ک‬‫ی‬ ‫فقط‬ ‫یعنی‬ ‫دارند؛‬ ‫محدود‬ ‫سوددهی‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫‌گذار‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫بعضی‬ ‫را‬‫قرمز‬‫رز‬‫گل‬ ‫شاخه‬‫یک‬‫‌فروش‬‫ل‬‫گ‬ .‫آن‬‫فروختن‬‫و‬‫گل‬ ‫پرورش‬‫مثل‬،‫تمام‬‫و‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫نامحدود‬‫سوددهی‬،‫‌ها‬‫ی‬‫‌گذار‬‫ه‬‫سرمای‬‫بعضی‬‫اما‬‫تمام؛‬‫و‬‫‌فروشد‬‫ی‬‫م‬‫تومان‬‫هزار‬‫پنج‬‫به‬ ‫‌خرد‬‫ی‬‫م‬‫قرمز‬‫رز‬‫گل‬ ‫شاخه‬‫یک‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫هزینه‬‫تومان‬‫هزار‬‫پنج‬‫که‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬‫دارند؛‬ ‫ایجاد‬‫گل‬ ‫شاخه‬‫یک‬‫اهدای‬ ‫از‬‫پس‬‫که‬ ‫محبتی‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫هدیه‬‫همسرش‬‫به‬‫را‬‫آن‬‫و‬ ‫سال‬ ‫‌های‬‫ل‬‫سا‬ ‫تا‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نامحدود‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ،‫کارها‬ ‫بعضی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫مهربان‬ ‫خداوند‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬ ‫منفعتش‬ ‫و‬ ‫خیر‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫ماندگار‬ ‫منفعتی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫ادام‬ ‫که‬ ‫ثوابی‬ ‫داده؛‬ ‫قرار‬ ‫نامحدود‬ ‫ثواب‬ .‫خداست‬‫کتاب‬ ‫آموزش‬،‫خیر‬‫‌های‬‫ل‬‫عم‬‫این‬‫از‬‫یکی‬.‫دارد‬‫دنبال‬‫به‬‫‌اش‬‫ه‬‌‫د‬‫‌دهن‬‫م‬‫انجا‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫رسول‬ 33 ‫؛‬ ْ ‫ت‬َ‫ي‬ ِ‫ل‬ ُ ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ه‬ ُ‫ر‬ ْ‫ج‬ َ ‫ا‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ‫ان‬ َ ‫ك‬،‫ي‬ َ ‫ال‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ ِ‫ه‬ َّ‫لل‬‫ا‬ ِ‫اب‬َ‫ت‬ ِ‫ك‬‫ي‬ِ‫ف‬ ً ‫ة‬َ‫آي‬ َ‫م‬ َّ ‫ل‬ َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫تا‬،‫آیه‬‫آن‬‫قرائت‬‫پاداش‬،‫بیاموزد‬‫کسی‬ ‫به‬‫را‬‫خدا‬‫کتاب‬ ‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫آی‬‫که‬ ‫هر‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫نیز‬‫او‬‫به‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫خوانده‬ .235‫صفحه‬،4‫جلد‬،‫الوسائل‬‫مستدرک‬ .33
 30. 30. 33 / • ‫آباد‬‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫میراث‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دریا‬ ‫و‬ ‫دشت‬ ‫و‬ ‫کوه‬ ‫چه‬ ،‫هستند‬ ‫آبادترینشان‬ ‌،‫دنیا‬ ‫نقاط‬ ‫بهترین‬ ‫جهان‬ ‫بناهای‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫باشکو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫‌های‬‫ل‬‫جنگ‬ ‫زیباترین‬ ‫اگر‬ .‫‌ها‬‫ه‬‫خان‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫کثیف‬ ‫و‬‫ویرانه‬‫و‬‫خرابه‬،‫دریاها‬‫‌ترین‬‫ی‬‫آب‬‫و‬،‫زمین‬‫‌های‬‫ن‬‫دم‬‫و‬‫دشت‬‫باصفاترین‬‫یا‬‫و‬ ‫سراغی‬ ‫گرفتن‬ ‫عبرت‬ ‫برای‬ ‫بشود‬ ‫تنها‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫‌رود‬‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ً ‫کامال‬ ‫ارزششان‬ ،‫شوند‬ ‫جانشان؛‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫ارزش‬ !‫گرفت‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫آنهایی‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫بهترین‬ .‫هستند‬ ‫باصفا‬ ‫و‬ ‫آباد‬ ‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ،‫دنیا‬ ‫‌های‬‫ل‬‫د‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫و‬‫ثروتمند‬‫انسان‬ ‫از‬‫‌کس‬‫چ‬‫هی‬‫وگرنه‬‫مهربانند؛‬‫و‬‫قلب‬‫خوش‬‫و‬‫دل‬‫خوش‬‫که‬ ‫هستند‬ .‫‌آید‬‫ی‬‫نم‬‫خوشش‬،‫است‬‫خرابه‬‫دلش‬‫ولی‬‫آباد‬‫ظاهرش‬‫که‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدهیم‬ ‫نجات‬ ‫شدن‬ ‫خرابه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌هایمان‬‫ل‬‫د‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫کنیم‬ ‫آن‬‫وارد‬‫را‬‫قرآن‬،‫کنیم‬ ‫آباد‬،‫شکل‬‫بهترین‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫پیامبر‬ 34 ‫؛‬ ِ‫ب‬ِ‫ر‬ َ ‫الخ‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫كالب‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ئ‬ َ ‫ش‬ ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫و‬ َ‫ج‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫س‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ .‫است‬‫ویران‬‫‌ای‬‫ه‬‫خان‬‫همانند‬،‫نیست‬‫قرآن‬‫از‬‫چیزی‬‫اندرونش‬‫در‬‫که‬ ‫کسی‬ .460‫صفحه‬،‫الحكمه‬‫ميزان‬‫منتخب‬ .34
 31. 31. 34 • ‫قلب‬‫جالی‬ ‫شدن‬‫پاس‬‫از‬.‫درشت‬‫و‬‫ریز‬‫‌های‬‫ی‬‫‌مشغول‬‫ل‬‫د‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫گرفتار‬ ‫از‬‫است‬‫پر‬‫دنیا‬‫زندگی‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫مغازه‬ ‫خریدهای‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫نیست‬ ‫موجود‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫پولشان‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ک‬‫چ‬ ‫و‬ ‫پوشاک‬ ‫و‬ ‫خوراک‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫عزا‬ ‫و‬ ‫عروسی‬ ‫و‬ ‫مهمانی‬ ‫و‬ ‫بیگاه‬ ‫و‬ ‫گاه‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫‌پایان‬‫ی‬‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫‌مشغول‬‫ل‬‫د‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫گرفتار‬ ‫این‬ .‫اجاره‬ ‫غرق‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫بدهد‬ ‫سامان‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫نم‬ ‫باز‬ ،‫بگذارد‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌روزش‬‫ه‬‫شبان‬ ‫یاد‬‫به‬‫مدام‬‫باید‬‫که‬ ‫‌هایی‬‫ل‬‫د‬‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬،‫دنیایی‬‫‌های‬‫ت‬‫مشغولی‬‫این‬‫در‬‫شدن‬ ‫بگیرند؛‬‫طغیان‬‫و‬‫غفلت‬‫زنگار‬‫و‬‫شوند‬‫تاریک‬،‫صیقلی‬‫و‬‫نورانی‬‫او‬‫یاد‬‫با‬‫و‬‫باشند‬‫خدا‬ ،‫سخت‬‫مشکالت‬‫بروز‬ ِ‫زمان‬‫در‬‫حتی‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫ناامید‬‫زندگی‬‫از‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬،‫زنگار‬‫همین‬‫و‬ .‫کرد‬ ‫فکری‬‫زنگارها‬‫این‬‫برای‬‫باید‬.‫برساند‬‫نعمت‬‫کفران‬ ‫به‬‫را‬‫کارشان‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫اکرم‬‫رسول‬ 35 ‫؛‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫الق‬ ُ ‫ة‬ َ‫اء‬ َ‫ر‬ِ‫ق‬‫ا‬َ‫ه‬ َ‫اء‬ َ ‫ل‬ ِ‫ج‬ َّ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫و‬ ُ‫يد‬ ِ‫د‬ َ‫الح‬ ُ ‫ا‬ َ‫د‬ ْ‫ص‬َ‫ي‬‫ا‬ َ‫م‬ َ ‫ك‬ ُ ‫ا‬ َ‫د‬ ْ‫ص‬َ‫ت‬ َ ‫ل‬ َ‫وب‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫الق‬ ِ‫ه‬ ِ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫جالی‬ ‫و‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫زنگار‬ ‫آهن‬ ‫که‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫زنگار‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫قل‬ ‫این‬ ‫‌راستی‬‫ه‬‫ب‬ .‫است‬‫قرآن‬‫قرائت‬‫‌ها‬‫ب‬‫قل‬ .78‫صفحه‬،‫القلوب‬‫ارشاد‬ .35
 32. 32. 35 / • ‫الهی‬‫پاداش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫جایزه‬ ‫و‬ ‫پاداش‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ،‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫‌های‬‫ه‬‫را‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پاداشی‬ ‫طبیعتا‬ ،‫باشد‬ ‫‌تر‬‫ت‬‫بااهمی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬‫ش‬‫باارز‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫بود‬‫خواهد‬‫بیشتر‬‫و‬‫باالتر‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫مشخص‬‫‌دادنش‬‫م‬‫انجا‬‫برابر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫آسمان‬ ‫کتاب‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫مهربان‬ ‫خدای‬ ‫اگر‬‫که‬ ‫است‬‫گاه‬ ‫آ‬‫‌خوبی‬‫ه‬‫ب‬‫زیرا‬‫داده؛‬‫قرار‬‫آن‬‫برای‬‫باوری‬‫غیرقابل‬‫و‬‫زیاد‬‫‌های‬‫ش‬‫پادا‬ ‫‌مند‬‫ت‬‫سعاد‬‫دنیا‬‫هم‬،‫کند‬ ‫پیدا‬‫رواج‬‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬‫بین‬ ‫در‬‫آسمانی‬‫کتاب‬ ‫این‬‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬ .‫آخرت‬ ‫در‬‫هم‬‫و‬‫شد‬‫خواهند‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫صادق‬‫امام‬ ، ٍ‫يئات‬ َ‫س‬ َ‫ر‬ ْ ‫ش‬ َ‫ع‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ َ‫ع‬‫حا‬َ‫م‬ َ‫و‬، ٍ‫نات‬ َ‫س‬ َ‫ح‬ َ‫ر‬ ْ ‫ش‬ َ‫ع‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ ُ‫ه‬ّ‫لل‬‫ا‬ َ‫ب‬َ‫كت‬، ً ‫را‬ ِ‫ظاه‬ ً ‫فا‬ ْ‫ر‬ َ‫ح‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫م‬ َّ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ 36 ‫ما؛‬ ِ‫ه‬ ِ‫ه‬ْ‫ب‬ ِ‫ش‬ ْ‫و‬ َ ‫ا‬ ٍ‫تاء‬ ْ‫و‬ َ ‫ا‬، ٍ‫باء‬ ِ‫ف‬ ْ‫ر‬ َ‫ح‬ ِ ّ‫كل‬ِ‫ب‬ ْ‫لكن‬ َ‫و‬، ٍ‫آية‬ ِ ّ‫كل‬ِ‫ب‬ ُ ‫ول‬ ُ ‫ق‬ َ ‫ا‬‫لا‬ َ ‫قال‬، ٍ‫جات‬ َ‫ر‬ َ‫د‬ َ‫ر‬ ْ ‫ش‬ َ‫ع‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫‌نویسد‬‫ی‬‫م‬ ‫حسنه‬ ‫ده‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خداوند‬ ،‫بیاموزد‬ ‫حرف‬ ‫یک‬ ‫قرآن‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫هر‬‫مقابل‬‫در‬‫‌گویم‬‫ی‬‫نم‬:‫فرمود‬‫سپس‬.‫‌برد‬‫ی‬‫م‬ ‫باال‬‫را‬‫او‬‫درجه‬‫ده‬‫و‬‫‌بخشد‬‫ی‬‫م‬‫او‬‫از‬‫گناه‬ .‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫همانند‬‫یا‬»‫«تاء‬‫یا‬»‫«باء‬‫مانند‬‫حرفی‬‫هر‬‫مقابل‬‫در‬‫بلکه‬،‫آیه‬ .213‫صفحه‬،1‫جلد‬،‫االخبار‬‫جامع‬ .36
 33. 33. 36 • ‫مونس‬‫همیشه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫مونس‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫و‬ !‫‌شده‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫انس‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫کلمه‬ ‫در‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫نمون‬ .‫غذا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حتی‬ ،‫است‬ ‫ضروری‬ ‫انسان‬ ‫برای‬ ‫چیز‬ ‫چنین‬!‫است‬‫برخورده‬‫مشکل‬‫به‬‫مونسش‬‫با‬‫یا‬‫و‬‫ندارد‬‫انس‬‫چیزی‬‫با‬‫که‬ ‫ببینید‬‫کسی‬ !‫آب‬‫به‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫تازه‬‫را‬‫گلویش‬ ‫نه‬‫و‬‫‌زند‬‫ی‬‫م‬‫غذا‬‫به‬‫لب‬‫نه‬‫شخصی‬ ‫وقتی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫همراهمان‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مونسی‬ ‫آیا‬ ‫اما‬ ‫در‬ ‫آنکه‬ ‫هر‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫مونسی‬ !‫نگذارد؟‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫ما‬ ،‫نیست‬ ‫همراهمان‬ ‫‌کس‬‫چ‬‫هی‬ ‫و‬ ‫هراس‬ ‫احساس‬ ‫انسان‬ ‫وجودش‬ ‫با‬ ‫بازهم‬ ،‫بمیرد‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫زندگی‬ ‫مغرب‬ ‫و‬ ‫مشرق‬ ‫است‬‫قرآنی‬،‫‌بخشد‬‫ی‬‫م‬‫آرامش‬ ً ‫واقعا‬‫را‬‫انسان‬‫جان‬‫و‬‫قلب‬‫که‬ ‫مونسی‬‫نکند؟‬‫وحشت‬ .‫کرد‬ ‫نخواهیم‬‫وحشت‬‫و‬‫ترس‬‫احساس‬‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬‫دیگر‬،‫بگیریم‬‫انس‬‫آن‬‫با‬‫اگر‬‫که‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫سجاد‬‫امام‬ 37 ‫ي؛‬ ِ‫ع‬َ‫م‬ ُ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ‫يكون‬ ْ‫ن‬ َ ‫أ‬ َ‫د‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُ ‫ت‬ ْ ‫ش‬ َ‫ح‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ ْ‫اس‬‫ا‬ َ‫م‬ َ ‫ل‬ ِ‫ب‬ِ‫ر‬ ْ ‫غ‬ َ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ق‬ِ‫ر‬ ْ ‫ش‬ َ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ‫ين‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ات‬َ‫م‬ ْ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫نخواهم‬‫هرگز‬،‫شوند‬‫هالک‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫زمین‬‫غرب‬‫و‬‫شرق‬‫در‬‫که‬ ‫آنان‬‫تمام‬‫اگر‬ .‫است‬‫من‬‫با‬‫قرآن‬‫‌که‬‫ی‬‫درحال‬‫هراسید‬ .602‫صفحه‬،2‫جلد‬،‫کافی‬ ‫اصول‬ .37
 34. 34. 37 / • ‫دردها‬‫داروی‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬‫طول‬‫در‬‫شخص‬‫هر‬‫برای‬‫که‬ ‫است‬‫اتفاقاتی‬‫جمله‬‫از‬‫مریضی‬‫و‬‫بیماری‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫زودگذر‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫از‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫رخ‬ .‫نشود‬‫مبتال‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫به‬‫‌کس‬‫چ‬‫هی‬‫‌شاءاهلل‬‫ن‬‫ا‬‫که‬ ‫‌العالج‬‫ب‬‫صع‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫جسمی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫در‬ ‫منحصر‬ ‫انسان‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫اما‬ ‫رنجور‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫جسمی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ .‫است‬ ‫روحی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ،‫جسمی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫شخصی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫واالتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫‌یقین‬‫ه‬‫ب‬ ،‫سلیم‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫قلبی‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫یا‬‫و‬‫کفر‬ ‫مانند‬‫بزرگی‬‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬‫‌هم‬‫ن‬‫آ‬.‫بیمار‬‫روحش‬‫اما‬‫است؛‬‫سالم‬‫جسمش‬‫که‬ .‫گمراهی‬ ‫و‬‫تباهی‬‫و‬‫دورویی‬ ‫انسانی‬،‫حالت‬‫بهترین‬‫در‬‫یا‬‫و‬‫بود‬‫خواهد‬‫‌ساز‬‫ل‬‫مشک‬‫جامعه‬‫برای‬‫یا‬‫بیماری‬‫چنین‬ .‫کند‬ ‫مداوا‬،‫دردها‬‫داوری‬‫با‬‫را‬‫خود‬‫نخواهد‬‫اگر‬‫البته‬‫‌ارزش؛‬‫ی‬‫ب‬‫و‬‫‌فایده‬‫ی‬‫ب‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫امیرالمؤمنین‬ 38 ‫؛‬ ُ ‫ال‬ َ ‫ل‬ َّ ‫الض‬ َ‫و‬‫ي‬ َ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ َ‫و‬ ُ ‫اق‬ َ ‫ف‬ِ ّ‫الن‬ َ‫و‬ ُ‫ر‬ ْ ‫كف‬ ْ ‫ال‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬ َّ‫الد‬ ِ‫ر‬َ‫كب‬ َ ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ً‫اء‬ َ ‫ف‬ ِ‫ش‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ .‫گمراهی‬ ‫و‬‫تباهی‬‫و‬‫نفاق‬‫و‬‫کفر‬ ‫درد‬:‫دردهاست‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫درمان‬‫قرآن‬‫در‬ .176‫خطبه‬،‫البالغه‬‫نهج‬ .38
 35. 35. 38 • ‫‌ها‬‫ت‬‫عبر‬‫بهترین‬ !‫‌گویند‬‫ی‬‫نم‬‫‌راه‬‫ی‬‫ب‬‫پر‬‫هم‬‫خیلی‬!‫است‬‫علم‬‫پدر‬،‫تجربه‬:‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫که‬ ‫است‬‫معروف‬ ‫تأثیرگذارتر‬ ‫و‬ ‫شدیدتر‬ ‫‌مراتب‬‫ه‬‫ب‬ ،‫تجربه‬ ‫اثر‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫دید‬ ‫تاریخ‬ ‫همیشۀ‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫چراکه‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫وقتی‬ .‫است‬ ‫مشخص‬ ً ‫کامال‬ ‫هم‬ ‫دلیلش‬ !‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫اما‬ ‫کند؛‬ ‫خطا‬ ‫پا‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫باز‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫علم‬ ً ‫صرفا‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مسئل‬ ‫مورد‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫سادگ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ،‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫اشتباهی‬ ‫‌بار‬‫ک‬‫ی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ً ‫معموال‬ ‫گذشتگان‬ ‫و‬‫تاریخ‬‫از‬‫گرفتن‬ ‫عبرت‬‫به‬‫بسیار‬‫ما‬‫دین‬‫در‬.‫‌شوند‬‫ی‬‫نم‬‫آن‬‫مرتکب‬‫دوباره‬ ‫زدند‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫زندگی‬ ‫سرنوشت‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬ ‫اگر‬ ‫چراکه‬ ‫‌شده؛‬‫ه‬‫توصی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫حاضر‬ ‫‌تر‬‫ت‬‫سخ‬ ‫کمی‬ ‫شاید‬ ‫بخوانند؛‬ ،‫گذاشتند‬ ‫شیطان‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫خواندنش‬‫که‬ ‫‌هایی‬‫ب‬‫کتا‬ ‫از‬‫یکی‬.‫شوند‬‫وارد‬،‫است‬‫الهی‬‫عذاب‬‫انتهایش‬‫که‬ ‫مسیری‬ !‫است‬‫قرآن‬،‫‌ها‬‫ت‬‫عبر‬‫بهترین‬‫از‬‫است‬‫پر‬‫و‬‫‌شده‬‫ه‬‫توصی‬‫بسیار‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫امیرالمؤمنین‬ 39 ‫ر؛‬َ‫ب‬ ِ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫غ‬ َ ‫ل‬ْ‫ب‬ َ ‫أ‬ ُ‫ه‬ َّ ‫ن‬ِ‫إ‬ َ ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬‫وا‬ ُ‫ر‬ِ‫ب‬َ‫ت‬ ْ‫اع‬ َ‫و‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ات‬َ‫آي‬‫وا‬ ُ‫ر‬ َّ‫ب‬ َ‫د‬ َ ‫ت‬ .‫‌هاست‬‫ت‬‫عبر‬‫رساترین‬‫که‬ ‫بگیرید‬‫عبرت‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫کنید‬ ‫ر‬ّ‫تدب‬‫قرآن‬‫آیات‬‫در‬ .۴۴۹۳‫حدیث‬،‫الکلم‬‫درر‬‫و‬‫الحکم‬‫غرر‬ .39
 36. 36. 39 / • ‫‌گو‬‫ت‬‫راس‬‫راهنمای‬ ‫دنبالش‬‫که‬ ‫مسیری‬‫کردن‬ ‫پیدا‬‫برای‬،‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫مسافرت‬‫غریب‬‫شهری‬‫به‬‫وقتی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫باشیم‬ ‫نداشته‬ ‫مسیریاب‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫برنامه‬ ‫‌همراهمان‬‫ن‬‫تلف‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫هستیم‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫مواقع‬ ‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫شهر‬ ‫همان‬ ‫اهالی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫راهنمای‬ ً ‫مثال‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دادنشان‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫که‬ ‫بگردیم‬ ‫افرادی‬ ‫دنبال‬ ‫بازی‬ ‫مشغول‬ ‫دوچرخه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫پسربچ‬ ‫سراغ‬ ‫و‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫پلیس‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫مسیری‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫مشغول‬ ،‫دنیا‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ما‬ !‫‌رویم‬‫ی‬‫نم‬ ،‫است‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫دوست‬ ‫اگر‬ .‫انحرافی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مستقیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫قرآن‬‫مثل‬‫راهنمایی‬‫برویم؛‬‫‌گو‬‫ت‬‫راس‬‫و‬‫دلسوز‬‫راهنمایی‬‫سراغ‬‫باید‬،‫بمانیم‬‫مستقیم‬ :‫‌اند‬‫ه‬‫فرمود‬‫امیرالمؤمنین‬ ُ ‫ث‬ ِ ّ‫د‬ َ‫ح‬ ُ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ‫و‬ ُّ‫ل‬ ِ‫يض‬‫ا‬ َ ‫ل‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬‫ي‬ ِ‫اد‬ َ‫ه‬ ْ ‫ال‬ َ‫و‬ ُّ ‫ش‬ ُ ‫يغ‬‫ا‬ َ ‫ل‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ُ‫ح‬ ِ‫اص‬ َّ‫الن‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫آن‬ ْ‫ر‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬ َ ‫أ‬‫وا‬ ُ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ‫اع‬ َ‫و‬ 40 ‫؛‬ ُ‫ب‬ ِ‫يكذ‬‫ا‬ َ ‫ل‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ‫گمراه‬ ‫که‬ ‫است‬‫هدایتگری‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬‫خیانت‬‫که‬ ‫است‬‫خیرخواهی‬‫قرآن‬‫که‬ ‫بدانید‬ .‫‌گوید‬‫ی‬‫نم‬‫دروغ‬‫که‬ ‫است‬‫سخنگویی‬‫و‬‫‌نماید‬‫ی‬‫نم‬ .176‫خطبه‬،‫البالغه‬‫نهج‬ .40

×