Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

wfosigw w Krakowie likwidacja niskiej emisji 2013 (2)

22,647 views

Published on

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie likwidacja niskiej emisji 2013 (2)

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

wfosigw w Krakowie likwidacja niskiej emisji 2013 (2)

 1. 1. finansowanie zadań związanychz likwidacją niskiej emisjize środkówWojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowie
 2. 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKrakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowow art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rokuPrawo ochrony środowiska.Zasady udzielania dofinansowania określone są w :„Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadachudzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań zzakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w WojewódzkimFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”2 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 3. 3. niektóre zadania na które Fundusz udziela pomocy finansowej• likwidacja i budowa kotłowni – łączna moc min. 60 KW• kolektory słoneczne – montowane samodzielnie (bez kotłowni) min. 10 kW.• źródła ciepła z odnawialnych źródeł energii – w nowo wybudowanych obiektach• termomodernizacja – min. 600m2 pow. docieplana przegród budowlanych3 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 4. 4. procedura ubiegania się o środki na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza Karta Informacyjna Wniosek na zadanie Wstępna inwestycyjne Zadania przyznanie akceptacja z zakresu z zakresu dofinansowania zadania ochrony ochrony powietrza powietrza4 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 5. 5. instrumenty finansowe dotacje pożyczki preferencyjne dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowychuwaga:wydatkowanie środkówzgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych5 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 6. 6. udzielanie dotacji jednostki samorządu terytorialnego •na likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych – do 40% kosztów kwalifikowanych •na zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 90% kosztów kwalifikowanych (w roku 2013 – 100% koszów kwalifikowanych) oraz na zadania inwestycyjne – do 65% kosztów kwalifikowanych6 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 7. 7. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego - 40% •likwidacja niskiej emisji •budowa odnawialnych źródeł energii •termomodernizacja hospicja - 80% •likwidacja niskiej emisji •budowa odnawialnych źródeł energii •termomodernizacja 77 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 8. 8. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) instytucje kultury (państwowe i samorządowe) - 40% •likwidacja niskiej emisji •budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energii kościelne osoby prawne - 40% •likwidacja niskiej emisji •budowę odnawialnych źródeł energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną8 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 9. 9. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych)stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe - 40%•likwidacja niskiej emisji•budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energiijednostki badawcze i uczelnie publiczne - 40%•likwidacja niskiej emisji•budowę odnawialnych źródeł energii•termomodernizacja9 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 10. 10. maksymalne wielkości dotacji • 2.000.000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie • 5.000.000 zł maksymalna suma dotacji dla jednego beneficjenta w roku kalendarzowym10 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 11. 11. udzielanie pożyczek preferencyjnych wielkość dofinansowania : do 100% kosztów kwalifikowanych netto jeżeli nie są przekroczone wskaźniki stosowane przez Fundusz oprocentowanie: •0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok •0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych (pomostowych) - nie mniej niż 5%/rok11 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 12. 12. maksymalne wartości pożyczek 20.000.000 zł - maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie 40.000.000 zł - maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora12 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 13. 13. zabezpieczenia pożyczek• wymaga się podwójnego zabezpieczenia – podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową pozostałe formy : •gwarancja bankowa •ubezpieczenie spłaty pożyczki •poręczenie (także bankowe) •zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez SP •hipoteka na nieruchomości •przelew (cesja) wierzytelności •blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych •poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego •inne dopuszczone prawem i uzgodnione formy zabezpieczenia 13 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 14. 14. zabezpieczenia pożyczekw przypadku JST może być ustanowione jedno zabezpieczenie. zabezpieczenie w formie hipoteki (na bazie operatu szacunkowego) może być ustanowione na nieruchomościach o wartości co najmniej: • 150% kwoty pożyczki • 100% kwoty pożyczki dla JST i spółek JST 14 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 15. 15. umorzenia pożyczekwarunki umorzenia pożyczki:•zakończenie inwestycji w terminie określonym w umowie•osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów zadaniamaksymalne wartości umorzeń:•40% kwoty wykorzystanej pożyczki na odnawialne źródłaenergii•35% kwoty wykorzystanej pożyczki na pozostałe zadania15 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 16. 16. Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki zostanie uwzględniona terminowość spłat rat kapitałowych pożyczki i odsetek oraz wielkość uzyskanych odsetek (min.10% kapitału). Jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku o umorzenie stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzeniebędzie obniżane o 2,5% za każdy brakujący procent w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i 3,0% dla pozostałych Beneficjentów.16 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 17. 17. maksymalne umorzenie maksymalne umorzenie nie może przekroczyć • 1 000 000 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego • 750 000 zł – dla pozostałych beneficjentów17 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 18. 18. obniżenia maksymalnego umorzenia w zależności od wielkości udziału dotacji pochodzącej z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi 10% ≤ dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 5% 20% ≤ dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 10%, 40% ≤ dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 15%, 60% ≤ dotacja < 75% - obniża się umorzenie o 20%, dotacja ≥75% - umorzenie nie przysługuje18 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 19. 19. dopłatydopłaty do oprocentowania kredytów bankowychdo 80% odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na zadania wzakresie:•budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kW jeżeli pochodzą z czystych lubodnawialnych źródeł energii•termomodernizacji – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m 2uwaga:dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowanyna zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych19 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 20. 20. dopłatydopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowychdo 50% kapitału kredytów bankowych zaciągniętych na zadania:•zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celuzminimalizowania zużycia energii,•wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe omocy do 60 kW,•zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych omocy do 10 kW,uwaga:dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowanyna zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych20 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 21. 21. Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiegocel programu:zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.program skierowany jest do:gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 -2014 oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.21 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 22. 22. program obejmuje: • demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym • montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. • montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. • podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.22 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 23. 23. forma i wysokość dofinansowania:dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywista wielkość dofinansowaniawyliczona będzie na podstawie obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu wskaźników).do kosztów kwalifikowanych wliczają się:•dla kotłów gazowych c.o.: demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakupi montaż niezbędnej armatury do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., osprzętniezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadkukotłów gazowych, wewnętrzne piony c.o. i c.w.u.•dla kotłów olejowych: demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,wewnętrzne piony c.o. i c.w.u•dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej: demontaż starego źródła ciepła oraz kosztypodłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą, wewnętrzne piony c.o. i c.w.u.•dla podłączenia do sieci energetycznej: demontaż starego źródła ciepła, podłączenie dozewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania.23 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 24. 24. Czas trwania programu przewidziany jest na 5 lat a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. formularz wniosku oraz program wraz z procedurą dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu http://www.wfos.krakow.pl.24 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 25. 25. Główne założeniaProgramu KAWKALikwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywnościenergetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnychźródeł energii.25 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 26. 26. Założenia•budżet: 400 mln zł,•forma dofinansowania: dotacja•okres wdrażania: 2013 - 2018Łączna kwota dofinansowania z WFOŚ i NFOŚ wynosi do90 % jego kosztów kwalifikowanych (Kk)•w tym do 45% (Kk), przedsięwzięcia ze środkówudostępnionych przez NFOŚiGW•dotacja dla Beneficjenta będzie udzielana przezWFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW26 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 27. 27. Beneficjenci• beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza• kategorie podmiotów będących beneficjentami wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach• ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta27 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 28. 28. Rodzaje przedsięwzięć1. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lubkotłowni osiedlowych. Możliwość wykonania wewnętrznejinstalacji co. i c.w.u. lub instalacji gazowej• rozbudowa sieci ciepłowniczej•zastosowanie kolektorów słonecznych•termomodernizacja budynków wielorodzinnych iużyteczności publicznej, wyłącznie jako elementtowarzyszący przebudowie węglowego źródła ciepła28 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 29. 29. 2. zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej •wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach •budowa stacji zasilania w CNG i/lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego •wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, budowy obwodnic) 3. kampanie edukacyjne 4. utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi pkt 3 i 4.29 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 30. 30. Kryteria wyboruprzedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochronypowietrza dla osiągnięcia celu długofalowego konieczna jest koncentracja środków i zdefiniowanie priorytetowych obszarów wsparciaPrzedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta (aglomeracji)powyżej 10 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym) , na którym jednocześnie:• poziom stężenia średniorocznego pyłu PM-10 w każdym z ostatnich 3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał wartość 40 μg/m3• poziom stężenia średniorocznego benzo-a-pirenu w każdym z ostatnich 3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał wartość 1 ng/m330 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 31. 31. Środki WFOŚiGW w Krakowie na realizację programu KAWKA (zgodnie z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji) Jednostki samorządu terytorialnego Dotacja na: •likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych – do 40% kosztów kwalifikowanych •na zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną) – do 40% kosztów kwalifikowanych •na zadania realizowane w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – do 45% kosztów kwalifikowanych Na pozostałe działania wyszczególnione w programie „ Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” możliwe jest dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia.31 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 32. 32. W ciągu 20 lat z pomocy finansowej skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów. Wydatkowano ponad 2 mld złotych na osiągnięcie efektu ekologicznego.Udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie: SO 2 - o 5462 Mg, pył całkowity- o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. Wybudowano ponad 3 202 km kanalizacji i podłączono do niej ponad 51 432 budynków.Jednostki Straży Pożarnej otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Działalność funduszu pomogła ponad 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły..32 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 12.04.13
 33. 33. Dziękuję za uwagę.WFOŚiGW w Krakowieul. Kanonicza 12, 31-002 Krakówtel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46e-mail: biuro@wfos.krakow.pl • www.wfos.krakow.pl

×