Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decentrale Energieproductie

1,075 views

Published on

Decentrale energieproductie en duurzame energieconsumptie

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decentrale Energieproductie

 1. 1. Decentrale energieproductie en ecologische energieconsumptie Tim Vermeir Jaarboek Energierecht Leuven, 24 april 2009
 2. 2. Overzicht <ul><li>Directe lijnen en leidingen </li></ul><ul><li>Privé-netten </li></ul><ul><li>Bedenkingen en verzuchtingen </li></ul>
 3. 3. Directe lijn / directe leiding © VREG
 4. 4. Juridisch begrippenkader <ul><li>“ Een elektriciteitslijn die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt, of een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers direct te bevoorraden” (artikel 2, 15°, Tweede Elektriciteitsrichtlijn) </li></ul>
 5. 5. Juridisch begrippenkader <ul><li>“ Elke elektrische leiding met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV die fysisch geen deel uitmaakt van het distributienet” (artikel 2, 3°, Elektriciteitsdecreet) </li></ul><ul><li>“ Elke elektriciteitslijn ter aanvulling van het transmissienet, met uitzondering van de lijnen die deel uitmaken van een distributienet “ (artikel 2, 17°, Elektriciteitswet) </li></ul>
 6. 6. Aanleg van directe lijnen – VREG <ul><li>“ In het kader van het energierecht is het irrelevant of de elektrische leiding op één of meerdere sites ligt en al dan niet openbaar domein kruist. Bij de aanleg van een dergelijke elektrische leiding geheel of gedeeltelijk op andermans terrein, moet natuurlijk wel steeds de toelating of een vergunning verkregen worden van de eigenaar of beheerder van deze grond of terrein.” </li></ul>
 7. 7. Aanleg van directe lijnen – E-decreet <ul><li>Voor de aanleg moet een toelating verkregen worden (artikel 18 Elektriciteitsdecreet) </li></ul><ul><li>Vlaamse regering moet nadere toepassingsregels, procedures en criteria vaststellen </li></ul><ul><ul><li>Objectief en niet-discriminatoir </li></ul></ul><ul><ul><li>Toelating afhankelijk van weigering tot toegang tot distributienet of van ontbreken van een redelijk technisch of economisch aanbod voor gebruik distributienet </li></ul></ul><ul><ul><li>Op heden nog geen uitvoeringsbepalingen aangenomen </li></ul></ul><ul><li>Vergelijk met artikel 17 Aardgasdecreet: “ toelating van de eigenaar van het domein” </li></ul>
 8. 8. Aanleg van directe lijnen - federaal <ul><li>Artikel 17 Elektriciteitswet: voorafgaande toekenning van individuele vergunning door minister op voorstel van CREG </li></ul><ul><li>Vergunning voor bevoorrading in elektriciteit </li></ul><ul><ul><li>(i) door producent of tussenpersoon van eigen vestigingen, dochterondernemingen of afnemers; of </li></ul></ul><ul><ul><li>(ii) van afnemer door producent of tussenpersoon </li></ul></ul><ul><li>Zie KB 11 oktober 2000 </li></ul><ul><li>Wegenistoelating op basis van Elektriciteitswet 1925 </li></ul>
 9. 9. Leveringsvergunning - VREG <ul><li>“ De VREG vereist niet dat de producent van de elektriciteit, opgewekt in de productie-installatie, over een leveringsvergunning beschikt om deze elektriciteit te leveren aan één enkele eindafnemer. Ook niet indien die producent verschillende productie-installaties heeft en vanuit elke productie-installatie telkens maximaal één eindafnemer belevert.” </li></ul>
 10. 10. Leveringsvergunning – E-decreet <ul><li>Artikel 17, § 1, Elektriciteitsdecreet </li></ul><ul><ul><li>Vergunningsplicht voor elektriciteitsleveringen aan eindafnemers </li></ul></ul><ul><li>Artikel 17, § 2, Elektriciteitsdecreet </li></ul><ul><ul><li>Vergunningsmogelijkheid voor levering van groene stroom / WKK-stroom via een directe lijn </li></ul></ul>
 11. 11. Leveringsvergunning – gevolgen <ul><li>Geen inleveringsverplichting GSC (artikel 23, § 1, Elektriciteitsdecreet) </li></ul><ul><li>Wel minimumsteun (artikel 25 ter en 25 quater Elektriciteitsdecreet) </li></ul><ul><li>Wel REG ODV (bv. facturatie) </li></ul>
 12. 12. Leveringsvergunning – federaal <ul><li>Artikel 18 Elektriciteitswet (gewijzigd door wet 20 maart 2003 en wet 1 juni 2005): leveringen langs het transmissienet </li></ul><ul><li>Contra legem? </li></ul><ul><ul><li>Artikel 2 KB 2 april 2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiksaanwijzing leveringsvergunning CREG </li></ul></ul>
 13. 13. Privénet © VREG
 14. 14. Flughafen Leipzig-Halle
 15. 15. Hof van Justitie, 22 mei 2008 <ul><li>Energiewirtschaftsgesetz (Duitsland) </li></ul><ul><ul><li>Beheerders van </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betriebsnetze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dienstleistungsnetze </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eigenversorgungsnetze </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zijn vrijgesteld van verplichting om derden vrije toegang te verlenen tot hun systemen </li></ul></ul><ul><li>citiworks wou toegang tot Betriebsnetz Flughafen Leipzig-Halle </li></ul>
 16. 16. Hof van Justitie, 22 mei 2008 <ul><li>Luchthavennet is distributienet (spanningsniveau) </li></ul><ul><li>Derden moeten vrije toegang kunnen krijgen </li></ul><ul><li>Uitzonderingen zijn niet van toepassing </li></ul><ul><li>“ Willen de afnemers vrij hun leverancier kunnen kiezen, dan dienen de leveranciers het recht te hebben op toegang tot de verschillende transmissie- en distributiesystemen die de afnemers van elektriciteit voorzien.” </li></ul>
 17. 17. Gevolgen <ul><li>Derdepartijtoegang tot alle netten (uitzonderingen) </li></ul><ul><li>Op basis van tarieven </li></ul><ul><ul><li>Vastgesteld door regulator; of </li></ul></ul><ul><ul><li>Op basis van door regulator vastgestelde berekeningsmethode. </li></ul></ul><ul><li>Unbundling <=> Elektriciteitsbedrijf </li></ul><ul><li>Non-discriminatie </li></ul>
 18. 18. Duitse benadering <ul><li>OLG Dresden, 10 maart 2009 </li></ul><ul><li>“ Zudem würde, blieben als Folge des Urteils des EuGH andere Privilegien als die Freistellung vom freien Netzzugang ( wie Ausnahmen von den Entflechtungsregelungen der §§ 6 ff. EnWG, der Kalkulation und Genehmigungspflicht von Netzentgelten, §§ 21, 23 a EnWG; in diesem Sinn Scholtka/Helmes, NVwZ 2008, 1310 [1311] ) bestehen, ein Ausnahmeregime geschaffen, das der nationale Gesetzgeber so nicht gewollt hat.” </li></ul>
 19. 19. Britse benadering <ul><li>Electricity (Class Exemptions from the Requirement for a Licence) Order 2001 </li></ul><ul><li>Mededeling DECC februari 2009: “DECC does not intend to go further than the judgement and require all exempt operators to become licensed. The exemptions regime was put in place to minimise the burden of regulation on schemes whithin this very limited scale of generation, distribution and supply and Government believes it has still a role to play.” </li></ul>
 20. 20. Nederlandse benadering <ul><li>Artikel 15, tweede en vierde lid, Elektriciteitswet 1998 </li></ul><ul><li>Mogelijkheid voor neteigenaar om ontheffing te verkrijgen van verplichting om netbeheerder aan te wijzen </li></ul><ul><ul><li>Economische eigenaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen banden met netbeheerder </li></ul></ul><ul><ul><li>Net bestemd voor eigenaar of voor bedrijfsproces </li></ul></ul>
 21. 21. Nederlandse benadering <ul><li>Drie ontheffingsgronden </li></ul><ul><ul><li>“ Netten die zijn aangelegd om een bedrijf voor zijn bedrijfsproces van gas of elektriciteit te voorzien” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eventueel andere nabij gelegen bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoge mate van verwevenheid van bedrijfsprocessen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geïntegreerde energievoorziening </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Samenwerkingsontheffing” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>netten waarop aangeslotenen samenwerken voor “betrouwbaar, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functionerende energiehuishouding” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Net heeft kwaliteitseisen die afwijken van NMa-voorwaarden/voorwaarden voor gastransportnet </li></ul></ul>
 22. 22. Nederlandse benadering <ul><li>Beleidsregels van 9 januari 2009 </li></ul><ul><li>Verplichting tot derdentoegang </li></ul><ul><ul><li>Steeds, behalve bij onvoldoende capaciteit (te motiveren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectieve en niet-discriminatoire tarieven, vooraf bekendgemaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassing tarieven niet-discriminatoir </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen kosten voor leverancierswissel </li></ul></ul><ul><li>Voorschriften uit te werken in beschikkingen </li></ul>
 23. 23. Vlaamse benadering? <ul><li>Geen bepalingen over privé-netten </li></ul><ul><ul><li>Behalve VTRDE/VTRDA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ plaatselijk geheel van verbindingen die niet beheerd worden door een distributienetbeheerder, aangewezen door de VREG” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>VREG: Leveringsvergunning, behalve wanneer levering ondergeschikt is aan breder dienstverleningspakket </li></ul></ul>
 24. 24. Federale benadering <ul><li>Federaal: geen regeling </li></ul><ul><ul><li>Monopolie netbeheerders? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektriciteit: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Quid Wet 1925? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aardgas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meerdere netbeheerders moeten mogelijk blijven (cf. artikel 15/1, § 1, 6°,Gaswet) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Privé-netten op privé eigendom wordt niet geregeld. </li></ul></ul>
 25. 25. Brusselse benadering <ul><li>“ Geheel van inrichtingen op een beperkt en goed afgebakend geografisch gebied die dienen voor de bevoorrading van elektriciteit aan een of meer stroomafwaartse afnemers en die aan de in het technisch reglement vastgestelde voorwaarden beantwoorden” </li></ul><ul><li>Leveringen door houders lokale leveringsvergunning </li></ul><ul><li>Geen regeling over aanleg/exploitatie privé-net </li></ul>
 26. 26. Waalse benadering <ul><li>“ Ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3” </li></ul><ul><li>Aanleg mits ministeriële vergunning </li></ul><ul><li>Gestionnaire de réseau privé </li></ul>
 27. 27. Third Package – 2 de lezing EP <ul><li>Overw. 23 bis . </li></ul><ul><li>Artikel 27 bis - Gesloten distributiesystemen </li></ul><ul><ul><li>Geografisch afgebakende industrie- of commerciële locatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen huishoudens (behoudens incidenteel verbruik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorwaarden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exploitatie of productieproces van gebruikers zijn omwille van specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Systeem verdeelt elektriciteit/aardgas aan eigenaar/exploitant of verbonden bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ontheffing van </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goedkeuring tarieven/tariefmethodologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedure voor herzien geldende tarieven of methodes </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Persoonlijke benadering <ul><li>Bevoegdheidsverdeling </li></ul><ul><ul><li>Verschillend spannings- of drukniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen twee regelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gewestelijke oplossing (impliciete bevoegdheden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsakkoord? </li></ul></ul><ul><li>Regeling aanleg (niet noodzakelijke vergunningsplicht) </li></ul><ul><ul><li>Regels ruimtelijke ordening / AREI </li></ul></ul><ul><ul><li>Dringend duidelijkheid naar toekomst toe </li></ul></ul>
 29. 29. Persoonlijke benadering <ul><li>Exploitatie: procedure voor aanduiding systeembeheerders privé-net </li></ul><ul><li>Tarieven: uitwerken tariefmethodologie (niet goedkeuren tarieven) door CREG </li></ul><ul><li>Derdentoegang: ja, cf. citiworks-arrest (>< Mededeling VREG) </li></ul>
 30. 30. Ecologische energieconsumptie <ul><li>Zie Jaarboek </li></ul><ul><li>Zie F. DEWAELE, “Energieprestatiecertificaten: welk energierapport krijgt uw gebouw”, MER 2009, 28-63. </li></ul>
 31. 31. Bedankt voor de aandacht! <ul><li>Tim Vermeir </li></ul><ul><li>Publius </li></ul><ul><li>Wetstraat 26/7 </li></ul><ul><li>1040 Brussel </li></ul><ul><li>T +32 2 234 66 00 </li></ul><ul><li>F +32 2 234 66 01 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×