Electrabel General Conditions

1,373 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Electrabel General Conditions

 1. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Electrabel Nederland Retail BV voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten en zakelijke kleinverbruikers, versie 2009.1 Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas zijn in februari 2006 tot stand gekomen tussen EnergieNed en de Consumentenbond (en eventueel andere consumentenorganisaties) in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per juli 2006. Electrabel Nederland Retail BV is geen lid van bovengenoemde brancheorganisatie EnergieNed maar heeft zich apart bij de Geschillencommissie Energie en Water van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (www.degeschillencommis- sie.nl) geregistreerd. In het kader van die registratie zijn met de Stichting bindende afspraken gemaakt over de nakoming van de uitspraken van de commissie. De volgende hieronder genoemde artikelen zijn door Electrabel Nederland Retail BV zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen EnergieNed en de consumentenorganisatie(s) in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Deze bepalingen kunnen uiteraard geen afbreuk doen aan de tweezijdig vastgestelde bedingen en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument te versterken. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden. In en krachtens de Elektriciteitswet 1998 is reeds een aantal specifieke rechten en plichten vastgelegd. De bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn voor het overleg als gegeven beschouwd. Met inachtneming van deze beperkingen hebben EnergieNed en de Consumenten- bond voor consumenten overeenstemming over deze Algemene Voorwaarden bereikt. Het overleg heeft geleid tot overeenstemming tussen EnergieNed en de Consumentenbond over alle artikelen met uitzondering van de aansprakelijkheidsbepalingen in artikel 17 van deze voorwaarden. De Consumentenbond begrijpt de consequenties die een vergaande aansprakelijkheid voor de leveranciers met zich mee kan brengen, maar kan zich vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid niet verenigen met de in dat artikel opgenomen aansprakelijkheids- beperking. EnergieNed begrijpt die stellingname, maar wijst op de onmogelijkheid een algemene aansprakelijkheid te aanvaarden; deze zou voor de leveranciers onoverzienbare risico’s met zich meebrengen, hetgeen zij zich onder meer tegenover de contractanten zelf niet kunnen en mogen permitteren. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft begrip voor het standpunt van zowel de Consumentenbond als EnergieNed. In een brief (binnengekomen bij de SER op 1 februari 2006) geeft de DTe aan de aansprakelijk- heidsbepaling vooralsnog niet af te keuren, maar in een concrete situatie te zullen beoordelen of er een terecht beroep op de bepaling is gedaan. De DTe zal samen met het Ministerie van Economische Zaken bezien of vanuit beleidsmatig oogpunt een beperking van aansprakelijkheid gewenst is en dit in regelgeving zou moeten worden vastgelegd.
 2. 2. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Leveringsovereenkomst Artikel 4 Aanwezigheid aansluit- en transportovereenkomst, meetinrichting en erkende meetverantwoordelijke Artikel 5 Machtiging leverancier om de levering van elektrische energie te doen ingaan Artikel 6 Machtiging leverancier om de contractant in bepaalde opzichten tegenover de netbeheerder te vertegenwoordigen (toepassing ‘leveranciersmodel’) Artikel 7 Programma-verantwoordelijkheid Artikel 8 Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport Artikel 9 Gevolgen van niet-nakoming door de contractant Artikel 10 Verplichtingen contractant Artikel 11 Bepaling van de omvang van de levering Artikel 12 Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens Artikel 13 Tarieven Artikel 14 Betaling Artikel 15 Zekerheidstelling Artikel 16 Vastlegging en gebruik gegevens over de contractant Artikel 17 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden en de tarieven Artikel 20 Verhuizing Artikel 21 Duur leveringsovereenkomst/opzegging Artikel 22 Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst Artikel 23 Slotbepalingen Artikel 24 Gebruik website Artikel 25 Inloggegevens Artikel 26 Algemene bepalingen gebruik elektronisch berichtenverkeer
 3. 3. Artikel 1- Begripsomschrijvingen leverancier benodigde gegevens en voor de controle van het In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: verbruik; Aansluit- en transportovereenkomst: de overeenkomst tussen Net: een of meer verbindingen voor het transport van elek- de afnemer en een netbeheerder respectievelijk een neteigenaar triciteit en/of gas en de daarmee verbonden transformator-, met betrekking tot de aansluiting en het transport van schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, elektrische energie en/of gas naar het punt waarop de behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen, (gas)installatie op het net van de netbeheerder respectievelijk liggen binnen de installatie van een natuurlijk persoon of de neteigenaar is aangesloten; rechtspersoon die is aangesloten op een net; Aansluiting: de leiding met toebehoren, die door de netbeheer- Netbeheerder: een vennootschap die op grond van de artike- der wordt beheerd, die de installatie met het net verbindt; len 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 en/of artikel 2 lid 1 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één Afnemer: degene die met de leverancier een leveringsovereen- of meer netten; komst is aangegaan of wil aangaan en die (voor elektrische energie) beschikt over een aansluiting met een totale maximale Neteigenaar: degene aan wie de eigendom toebehoort van het doorlaatwaarde van ten hoogste 3 x 80A, dan wel die (voor gas) net als bedoeld in artikel 10 lid 3 jo. artikel 15 van de Elektrici- naar een op het verbruik in de voorgaande jaren gegronde teitswet 1998 en/of de artikel 2 lid 5 van de Gaswet waarop de verwachting minder dan 170.000 m3 gas per jaar verbruikt; (gas)installatie van de afnemer is aangesloten; Erkende meetverantwoordelijke: degene die conform het Perceel: de roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en/of Gaswet daarvan ten behoeve waarvan de levering geschiedt of zal onder andere bevoegd is de meetinrichting te plaatsen en de geschieden. meetgegevens op te nemen; Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden (Gas)installatie: de installatie omvattende het samenstel van 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leidingen en bijbehoren van leidingen te rekenen na de leveringsovereenkomsten, aanvragen en aanbiedingen meetinrichting bezien vanuit het net of een daarmee tussen de daartoe. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op netbeheerder en de afnemer overeengekomen gelijk te stellen de website van de leverancier. plaats van overgang; Uiterlijk bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van deze Leverancier: Electrabel Nederland Retail BV (vergunninghouder Algemene Voorwaarden worden verstrekt. als bedoeld in artikel 95a Elektriciteitswet 1998 respectievelijk 2.2 Op de leveringsovereenkomst zijn mede de kwaliteitscrite- 43 Gaswet), statutair gevestigd te Zwolle. ria voor de dienstverlening van de leverancier van (zie www.electrabel.nl); toepassing. De leverancier kan daarin aangeven waartoe hij zich verbindt indien aan deze criteria niet wordt Levering: de beschikbaarstelling op het net, niet zijnde het voldaan. transport, van de tussen leverancier en afnemer overeenge- Deze kwaliteitscriteria zijn te vinden op de website van de komen hoeveelheid elektrische energie en/of gas; leverancier. Uiterlijk bij het vastleggen van de overeen- komst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van Leveringsovereenkomst: de afspraken tussen leverancier en deze kwaliteitscriteria worden verstrekt. afnemer betreffende de levering; 2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze Algemene Voorwaarden blijkt dat Meetinrichting: de apparatuur bestemd voor het vaststellen van afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk de omvang van de levering, van de voor de afrekening door de schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. 4. Algemene Voorwaarden 2.4 In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet a. de afnemer zich niet op een door de leverancier aan voorzien zal de leverancier een regeling treffen naar te geven wijze identificeert en/of andere voor de redelijkheid. beoordeling van de aanvraag door de leverancier 2.5 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden benodigde gegevens niet verstrekt of mede elektronisch verstaan indien elektronische b. de afnemer in verzuim is een vordering ter zake van communicatie is overeengekomen. levering van elektrische energie dan wel een andere opeisbare vordering die de leverancier op hem heeft, Artikel 3 - Leveringsovereenkomst te voldoen, met inbegrip van die ter zake van levering 3.1 De leveringsovereenkomst komt tot stand door ten behoeve van een ander respectievelijk vorig aanvaarding door de leverancier van de aanvraag van de perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de afnemer respectievelijk door aanvaarding door de vordering en de aanvraag om de weigering te afnemer van de aanbieding van de leverancier. rechtvaardigen of Iedere leveringsovereenkomst wordt door de leverancier c. door de leverancier aan de afnemer gestelde eisen, schriftelijk vastgelegd. daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet 3.2 De leverancier geeft de afnemer het recht gedurende worden aanvaard of nagekomen of zeven werkdagen na ontvangst van de vastgelegde d. aannemelijk is dat een of meer bepalingen of leveringsovereenkomst de leveringsovereenkomst voorschriften uit de leveringsovereenkomst of wet of schriftelijk te ontbinden. De leverancier zal gedurende regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de deze dagen – indien van toepassing - nog niet overgaan uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door tot het opzeggen van de lopende overeenkomst tot de leverancier gerechtvaardigd is. levering en het doen van een verzoek tot leverancierswis- Weigering en ontbinding als bedoeld in dit artikel seling aan de netbeheerder. dient zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te Indien de afnemer de leverancier hierom schriftelijk geschieden. uitdrukkelijk verzoekt, kan de leverancier van het 3.6 Indien de leveringsovereenkomst met twee of meer bepaalde in de voorgaande zinnen afwijken. afnemers wordt aangegaan, kan de leverancier 3.3 De leveringsovereenkomst gaat in op de overeengeko- hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen. men datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is 3.7 De verplichting tot levering ingevolge de leveringsover- afgesproken op de datum waarop de eerste levering eenkomst eindigt ingeval de aan de leverancier verleende plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt de leveringsvergunning wordt ingetrokken. leverancier de afnemer zo spoedig mogelijk, doch 3.8 Op de leveringsovereenkomst is Nederlands recht van uiterlijk binnen twee maanden na de eerste levering op toepassing. de hoogte van de ingangsdatum. 3.9 De afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtin- 3.4 Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel gen uit de leveringsovereenkomst over te dragen aan behoudt de leverancier zich het recht voor om vóór of bij een derde zonder schriftelijke toestemming van de aanvaarding van de aanvraag van de afnemer dan wel leverancier. Aan de toestemming kunnen voorwaarden na totstandkoming van de leveringsovereenkomst, doch worden verbonden. voordat de levering aanvangt, het betalingsgedrag van 3.10 Ingeval de leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de afnemer te toetsen door raadpleging van de centrale de leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, databank als bedoeld in artikel 16, lid 3 en zekerheden doet de leverancier hiervan tijdig mededeling aan de als bedoeld in artikel 15 te vragen. afnemer. De afnemer verleent bij voorbaat zijn 3.5 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaar- toestemming aan een dergelijke overdracht indien de den bepaalde, kan de leverancier het aangaan van de leverancier jegens de contractant aansprakelijk is voor de leveringsovereenkomst weigeren dan wel de leverings- nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in overeenkomst vóór aanvang van de levering verband met de overdracht van de onderneming van de ontbinden indien: leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen kan de
 5. 5. afnemer de overeenkomst binnen 30 kalenderdagen na zaken/diensten aan de netbeheerder moet betalen, voor de in de eerste volzin bedoelde mededeling ontbinden. hem te voldoen en de betreffende bedragen in de nota’s Het bepaalde in de eerste volzin van artikel 21, lid 3 mist van de leverancier aan hem te verwerken. De leverancier in dat geval toepassing. staat ervoor in dat de netbeheerder ermee instemt dat de afnemer de aan de netbeheerder verschuldigde Artikel 4 - Aanwezigheid aansluit- en transportovereenkomst, bedragen bevrijdend aan de leverancier kan betalen. meetinrichting en erkende meetverantwoordelijke 6.2 Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden voor 4.1 De afnemer dient er voor te zorgen dat hij op eigen facturering en betaling van de netbeheerder én de naam uit hoofde van een aansluit- en transportovereen- onderhavige voorwaarden, gelden de onderhavige komst recht heeft op aansluiting en transport. Algemene Voorwaarden. 4.2 De afnemer dient zijn netbeheerder de meetinrichting en meting te laten verzorgen of er op een andere wijze voor Artikel 7 - Programma-verantwoordelijkheid en/of te zorgen dat hij de in of krachtens de wet voorgeschre- balanceringsverantwoordelijkheid ven meetinrichting heeft en er een erkende meetverant- 7.1 De afnemer en de leverancier komen overeen dat de woordelijke voor zijn meetinrichting en meetgegevens is leverancier de voor de afnemer uit de Elektriciteitswet aangewezen. 1998 voortvloeiende verplichting om programma’s met betrekking tot onder andere zijn verbruik op te Artikel 5 - Machtiging leverancier om de levering van stellen ten behoeve van de netbeheerder van het elektrische energie en/of gas te doen ingaan landelijk hoogspanningsnet, voor de afnemer zal De afnemer machtigt de leverancier al datgene te doen dat (doen) uitvoeren. Indien van toepassing publiceert nodig is om per de datum waarop de leveringsovereenkomst de leverancier op zijn website gegevens over degene ingaat, de levering te doen ingaan, waaronder - indien van door wie hij dit doet uitvoeren. toepassing -: 7.2 Door ondertekening van de leveringsovereenkomst a. het bij een netbeheerder opvragen van de gegevens die draagt de afnemer voor de (verlengde) duur daarvan een netbeheerder de leverancier (ingeval van een zijn balanceringsverantwoordelijkheid met betrekking machtiging) op grond van de in artikel 31 van de tot zijn aansluiting(en) over aan de leverancier én Elektriciteitswet 1998 en/of de in artikelen 12a t/m f van verstrekt de afnemer aan de leverancier een de Gaswet bedoelde voorwaarden, moet verstrekken; onherroepelijke volmacht voor de duur van de b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van leveringsovereenkomst om de balanceringsverantwoor- de lopende overeenkomst tot levering bij degene die op delijkheid over de aansluiting(en) te voeren. grond daarvan de levering verzorgt of bij de door leveranciers ingestelde centrale databank als bedoeld in Artikel 8 - Beperking of opschorting van de levering ingeval van artikel 16, lid 2; beperking of onderbreking van het transport c. het opzeggen van de lopende overeenkomst tot 8.1 Indien de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar levering en het transport van elektriciteit en/of gas beperkt of d. het - bij verhuizing - opzeggen van de lopende aansluit- onderbreekt, is de leverancier bevoegd de levering op te en transportovereenkomst. schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere Artikel 6 - Machtiging leverancier om de contractant in voorwaarden te stellen. bepaalde opzichten tegenover de netbeheerder te vertegen- 8.2 Een opschorting of beperking van de levering als woordigen (toepassing ‘leveranciersmodel’) bedoeld in dit artikel laat de geldigheid en looptijd van 6.1 De afnemer machtigt de leverancier hem tegenover de de leveringsovereenkomst onverlet. netbeheerder te vertegenwoordigen door al hetgeen hij Artikel 9 - Gevolgen van niet-nakoming door de afnemer periodiek in verband met aansluiting en transport van 9.1 De leverancier is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk elektrische energie en/of gas en eventuele andere schriftelijke waarschuwing de levering op te schorten
 6. 6. Algemene Voorwaarden en/of de leveringsovereenkomst te ontbinden, wanneer artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van de leverancier de afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade. de leverancier niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien de afnemer overeenkom- Artikel 10 - Verplichtingen afnemer stig het bepaalde in artikel 14 in verzuim is een vordering 10.1 De afnemer is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs ter zake van levering, dan wel een andere opeisbare nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren vordering die de leverancier op hem heeft, te voldoen, van de leveringsovereenkomst. Hij is onder andere met inbegrip van die ter zake van levering ten behoeve verplicht aan de leverancier de noodzakelijke gegevens van een ander, respectievelijk vorig perceel, mits er te verstrekken en de leverancier zo spoedig mogelijk op voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en verbintenis van de leverancier om de onderbreking te wijzigingen in omstandigheden die voor de goede rechtvaardigen. De leverancier zal overigens van deze uitvoering van de leveringsovereenkomst van belang zijn, bevoegdheden slechts gebruik maken indien de niet- waaronder: nakoming van zijn verplichtingen door de contractant - door hem waargenomen of vermoede schade, dat rechtvaardigt. gebreken of onregelmatigheden in de meetinrichting, 9.2 Van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheden, zal de verbreking van de verzegeling daaronder begrepen; leverancier geen gebruik maken als een afnemer die - door hem voorziene substantiële afwijkingen van de elektrische energie en/of gas uitsluitend voor door de leverancier redelijkerwijs te verwachten huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt, afname, het zelf gaan opwekken van elektrische binnen tien kalenderdagen na de afwijzing van een energie en/of gas en het gaan betrekken of het in een betalingsregeling als bedoeld in artikel 14, lid 9 of van andere omvang dan voorheen gaan betrekken van een bezwaarschrift over een nota als bedoeld in artikel elektrische energie en/of gas van derden daaronder 14, lid 5 zich in verband met die afwijzing heeft begrepen; gewend tot de Geschillencommissie Energie en Water. - adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van In afwachting van de uitspraak van de Geschillencom- toepassing e-mailadreswijzigingen daaronder begrepen; missie wordt de afnemer niet ontslagen van de overige - wijzigingen van banknummer en rekeningadres. verplichtingen die voor hem uit de leveringsovereen- 10.2 Het is de afnemer niet toegestaan handelingen te komst voortvloeien. verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang 9.3 De leverancier is eveneens bevoegd de levering op te van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld. schorten en/of de leveringsovereenkomst te ontbinden, indien de afnemer niet (meer) uit hoofde van een Artikel 11 - Bepaling van de omvang van de levering aansluit- en transportovereenkomst recht heeft op 11.1 Tenzij uit de in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 aansluiting en transport, geen goede meetinrichting respectievelijk artikel 12a t/m f van de Gaswet bedoelde en/of geen erkende meetverantwoordelijke voor zijn voorwaarden anders voortvloeit of schriftelijk anders is meetinrichting en meetgegevens (meer) heeft. overeengekomen, wordt de omvang van de levering 9.4 De in dit artikel bedoelde opschorting van de levering vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor behulp van de meetinrichting van de afnemer. is weggenomen en de kosten die voor de leverancier Voor zover nodig werkt de afnemer er aan mee dat de redelijkerwijs voortvloeien uit de opschorting en leverancier daartoe tijdig alle conform de voorwaarden hervatting van de levering, alsmede eventueel door de als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 leverancier in verband daarmee geleden schade, geheel respectievelijk artikel 12a t/m f van de Gaswet verkregen zijn voldaan. Aan de hervatting van de levering kan de relevante gegevens krijgt respectievelijk kan krijgen. leverancier voorwaarden verbinden. 11.2 Indien de leverancier niet tijdig kan beschikken over de 9.5 Het rechtmatig gebruik door de leverancier van zijn voor hem relevante gegevens of indien bij het opnemen bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige van de meter dan wel bij het verwerken van de
 7. 7. meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is de meting aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. leverancier bevoegd de omvang van de levering te In geval van fraude zal echter in overleg met de schatten naar de ter beschikking van de leverancier netbeheerder respectievelijk de neteigenaar staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht herberekening over de volledige periode plaatsvinden. van de leverancier om, zo mogelijk, het werkelijk 12.5 Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf geleverde alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1 oplevert voor het vaststellen van de omvang van de vast te stellen en dat in rekening te brengen. levering, is de leverancier, na overleg met de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar én de Artikel 12 - Onderzoek van de meetinrichting en/of erkende meetverantwoordelijke met betrekking tot de meetgegevens meetinrichting en meting bij de afnemer, bevoegd de 12.1 De meetinrichting en de meetgegevens worden geacht omvang van de levering over het desbetreffende tijdvak juist te zijn, wanneer de meetinrichting en de meting in redelijkheid te schatten naar de ter beschikking van voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan de leverancier staande gegevens hieromtrent. gestelde eisen. 12.6 Indien uit hoofde van dit artikel een onderzoek van de 12.2 In geval van twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is meetinrichting en/of meetgegevens kan elk der de leverancier gerechtigd de netbeheerder respectieve- partijen de erkende meetverantwoordelijke met lijk de neteigenaar én de erkende meetverantwoorde- betrekking tot de meetinrichting en meting bij de lijke met betrekking tot de meetinrichting en meting afnemer, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel bij de afnemer onverwijld over dit onderzoek en de over de juistheid van de meetinrichting en/of resultaten hiervan te informeren. meetgegevens bestaan, dan kan elk der partijen 12.7 Indien uit hoofde van de aansluit- en transportover- verlangen dat de meetinrichting en/of meetgegevens eenkomst of anderszins een onderzoek van de worden onderzocht door een voor beide partijen meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is aanvaardbare andere erkende meetverantwoordelijke de afnemer verplicht dit de leverancier onverwijld of een voor beide partijen aanvaardbare andere mede te delen en de leverancier na afloop van het deskundige. onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten 12.3 Indien uit het onderzoek door de onpartijdige erkende van het onderzoek. De leden 1, 4 en 5 zijn van meetverantwoordelijke of andere deskundige volgt dat overeenkomstige toepassing. de meetinrichting en de meting worden geacht juist te zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening Artikel 13 - Tarieven van degene op wiens verzoek dit onderzoek is 13.1 De afnemer is de leverancier de door de leverancier verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de overeenkomstig haar tarievenblad bepaalde bedragen meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, zijn de verschuldigd, behoudens indien en voor zover kosten van dit onderzoek voor rekening van de schriftelijk wat anders is overeengekomen. afnemer, onverminderd diens eventuele mogelijkheden Het tarievenblad is te vinden op de website van de deze kosten op een derde te verhalen. leverancier. De leverancier zal de toepasselijke tarieven 12.4 Indien blijkt dat de meetinrichting en/of de meting niet uiterlijk bij het vastleggen van de leveringsovereen- juist zijn, stelt de leverancier de omvang van de levering komst als bedoeld in artikel 3, lid 1 verstrekken. vast aan de hand van de uitkomsten van het 13.2 De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk onderzoek.Herberekening zal plaatsvinden over de kunnen worden verhoogd met de belastingen en periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctio- heffingen die de leverancier krachtens een besluit van neerd en/of de meting onjuist is geweest, doch ten de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden rekening te brengen. gerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of
 8. 8. Algemene Voorwaarden Artikel 14 - Betaling leverancier afneemt, niet binnen de gestelde termijn 14.1 Bij verhuizing, bij beëindiging van de leveringsovereen- heeft betaald, deelt de leverancier hem dit schriftelijk komst en voor het overige tenminste éénmaal per jaar mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling brengt de leverancier de verschuldigde bedragen door vast, met dien verstande dat indien de afnemer de middel van een gespecificeerde nota aan de afnemer in leverancier heeft gemachtigd tot automatische incasso rekening. de leverancier gerechtigd is eerst een tweede poging te 14.2 De wijze van betaling is tussen de leverancier en de doen het verschuldigde te incasseren. afnemer nader overeen te komen. De leverancier biedt De afnemer is de leverancier de in het tarievenblad de afnemer een ruime keuze uit betalingswijzen. bepaalde kosten verschuldigd voor de schriftelijke 14.3 De betaling dient te geschieden op een door de herinnering als bedoeld in dit lid. leverancier aangegeven bankrekening en binnen de door 14.8 De afnemer die elektrische energie en/of gas uitsluitend de leverancier gehanteerde termijn. voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier 14.4 Indien de leverancier dit verlangt, is de afnemer afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe levering over het lopende tijdvak van afrekening zal termijn niet is betaald. moeten betalen. De leverancier bepaalt in redelijkheid de De afnemer die elektrische energie en/of gas niet grootte van de voorschotten, de periode waarop zij uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in leverancier afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. in verzuim indien niet binnen de in lid 3 bedoelde termijn De afnemer kan de leverancier gemotiveerd verzoeken is betaald. om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op 14.9 Indien een afnemer elektrische energie en/of gas een dergelijk verzoek beslist de leverancier in uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de redelijkheid. leverancier afneemt én binnen de in lid 7 bedoelde Bij de gespecificeerde nota, die overeenkomstig lid 1 ten nieuwe termijn van betaling een schriftelijk en minste éénmaal per jaar plaatsvindt, worden ten minste gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsre- de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschot- geling bij de leverancier heeft ingediend, dan is een ten verrekend. dergelijke afnemer echter pas in verzuim vanaf het 14.5 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of moment dat de leverancier op dit verzoek - eveneens opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de schriftelijk en gemotiveerd – afwijzend heeft beslist. nota, tenzij een afnemer die elektrische energie en/of Gedurende de looptijd van een door de leverancier met gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de de afnemer gesloten betalingsregeling dient de afnemer leverancier afneemt, binnen de betalingstermijn bij de alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn aan de leverancier verschuldigde bedragen volledig te bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken betalingsregeling worden ingediend. Komt de afnemer nota opgeschort totdat de leverancier op het zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, bezwaarschrift heeft beslist. dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebreke- 14.6 De afnemer is slechts gerechtigd de hem in rekening stelling in verzuim. gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat 14.10 Ingeval de afnemer in verzuim is, is hij een vergoeding de leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voorschotten als bedoeld in lid 4 is echter niet voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt toegestaan. verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 9. 14.7 Indien de afnemer die elektrische energie en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de
 9. 9. Artikel 15 - Zekerheidstelling De leverancier behoudt zich het recht voor om 15.1 De leverancier kan van de afnemer zekerheden informatie over het betalingsgedrag van de afnemer in verlangen in verband met de bedragen die de afnemer deze centrale databank vast te laten leggen. op grond van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd 16.4 De afnemer heeft het recht kennis te nemen van de is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij de gegevens die op grond van de voorgaande leden van dit leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2. artikel over hem worden vastgelegd. 15.2 De leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek, vergezeld van van de op grond van deze Algemene Voorwaarden een afschrift van een geldig legitimatiebewijs, aan de verschuldigde bedragen. leverancier te doen toekomen. Voor de behandeling van 15.3 De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger het verzoek is hij een bedrag van 1 4,50 aan de zijn dan het bedrag dat de afnemer naar het oordeel van leverancier verschuldigd. De afnemer kan gemotiveerd de leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een schriftelijk verzoek tot wijziging van de hem een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een betreffende gegevens doen. De leverancier zal hier waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk gemotiveerd, schriftelijk op reageren. nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de Artikel 17 - Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming eindfactuur bij beëindiging van de leveringsovereen- door de leverancier komst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog 17.1 Indien de afnemer door een aan de leverancier toe te betaald moet worden. rekenen tekortkoming in de nakoming van de 15.4 Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van leveringsovereenkomst schade lijdt, is de leverancier met ontvangst door de leverancier rente vergoed, waarvan inachtneming van het bepaalde in de volgende leden het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en verminderd met 3 procentpunten. rechtstreeks gevolg is. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de 17.2 Voor alle schade geldt een drempelbedrag van 1 55,- terugbetaling van de waarborgsom. (vijfenvijftig euro) voor de afnemer, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt Artikel 16 - Vastlegging en gebruik gegevens over de afnemer vergoed. 16.1 De leverancier legt in het kader van de aanvraag, 17.3 Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van totstandkoming en/of uitvoering van de leveringsover- opzet of grove schuld van de leverancier of diens eenkomst en/of andere diensten gegevens van de leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van afnemer vast. vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de 16.2 De leverancier maakt gebruik van een centrale databank afnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een van leveranciers opdat de afnemer geïnformeerd kan bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstil- worden over eventuele samenloop van de leveringsover- stand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van eenkomst met een andere overeenkomst tot levering en een beroep of als gevolg van winstderving. voor de afnemer die dit wenst, het sluiten van een 17.4 Indien en voor zover de leverancier jegens de afnemer in ‘dubbele’ overeenkomst tot levering kan worden het kader van deze Algemene Voorwaarden tot voorkomen. De leverancier behoudt zich het recht voor schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor duur en opzeggingstermijn van de leveringsovereen- vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten komst in deze centrale databank vast te laten leggen. hoogste 1 1.250.000,- (éénmiljoentweehonderdvijftig- 16.3 De leverancier maakt gebruik van een centrale databank duizend euro) per gebeurtenis voor alle afnemers van leveranciers opdat een cumulatie van schulden bij de tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/ afnemer gesignaleerd respectievelijk voorkomen kan of zaken meer bedraagt dan 1 1.250.000,- zullen de worden. aanspraken van de afnemers naar evenredigheid worden voldaan. Indien de afnemer elektrische energie niet
 10. 10. Algemene Voorwaarden uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de maken bij de bevoegde rechter als de afnemer niet leverancier afneemt, is de vergoeding van schade, niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het met behandeling van het geschil door de Geschillencom- totaal der schade, bovendien beperkt tot ten hoogste missie. Indien de leverancier, in het geval de afnemer het € 1.400,- (éénduizendvierhonderd euro) per afnemer. verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van 17.5 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden na het ontstaan aan de leverancier te zijn twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de gemeld, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij de bevoegde rechter, kan de afnemer het geschil alsnog schade niet eerder heeft kunnen melden. voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommis- 17.6 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van sie. dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de 18.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de leverancier ten behoeve van de uitvoering van de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het leveringsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien Reglement Geschillencommissie Energie en Water. De van personen voor wie de leverancier of een dergelijke beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij derde aansprakelijk is. wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een bescheiden vergoeding verschuldigd. Artikel 18 - Vragen, klachten en geschillen Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van 18.1 Indien de afnemer een vraag of klacht heeft over de de afnemer gegrond is, dan moet de leverancier de totstandkoming of uitvoering van een leveringsovereen- afnemer laatstbedoeld bedrag vergoeden. komst (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), dient hij deze eerst aan 1 Voor contractanten die elektrische energie uitsluitend voor de leverancier voor te leggen. huishoudelijke doeleinden van de leverancier afnemen betreft het de In de kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 2, lid 2 is Geschillencommissie Energie en Water. Voor andere contractanten omschreven hoe de contractant een vraag of klacht moet betreft het de Geschillencommissie Energie. voorleggen en binnen welke termijn hij een reactie van de leverancier op de vraag of klacht zal ontvangen. Artikel 19 - Wijziging van de voorwaarden en de tarieven 18.2 Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide 19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de partijen is opgelost alsmede ingeval van afwijzing van voorwaarden en de tarieven door de leverancier worden een voorgestelde betalingsregeling als bedoeld in artikel gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden 14, lid 9, kan het resterende geschil zowel door de tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding afnemer als door de leverancier worden voorgelegd bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op aan de Geschillencommissie Energie (en Water1) de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. (www.geschillencommissie.nl) of aan de bevoegde Wijzigingen treden in werking op de in de bekendma- rechter in Nederland. Uiterlijk drie maanden nadat de king vermelde datum. klacht aan de leverancier is voorgelegd, dient het geschil 19.2 Bekendmaking vindt plaats door middel van een schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn persoonlijke kennisgeving of door middel van een gemaakt. Voor gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 2 algemene kennisgeving op de website van de leverancier geldt een termijn van tien kalenderdagen. of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of 18.3 Wanneer de afnemer een geschil voorlegt aan de weekbladen, met dien verstande dat ingeval van een Geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze tariefstijging altijd uiterlijk binnen één maand na gebonden. inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke 18.4 Wanneer de leverancier een geschil behandeld wil zien, kennisgeving plaatsvindt. In de kennisgeving wijst de stelt hij de afnemer schriftelijk voor het geschil te laten leverancier de afnemer op de mogelijkheid de behandelen door de Geschillencommissie. De leverancier leveringsovereenkomst op te zeggen. kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal
 11. 11. 19.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande elektrische energie en/of gas leveren, tenzij redelijkerwijs leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is niet van de leverancier verlangd kan worden dat zij ook overeengekomen. nog ten behoeve van het oude perceel elektrische energie en/of gas tegen de overeengekomen Artikel 20 - Verhuizing voorwaarden blijft leveren. 20.1 Tenzij de leveringsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de leveringsovereenkomst bij verhuizing in stand. Artikel 21 - Duur leveringsovereenkomst/opzegging 20.2 Bij verhuizing is de afnemer verplicht om de leverancier: 21.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de a. ten minste 10 werkdagen voordat hij het oude perceel leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd. verlaat, in te lichten omtrent de aanstaande verhuizing 21.2 De leveringsovereenkomst kan schriftelijk worden en zijn nieuwe adres; opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 b. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het oude perceel heeft kalenderdagen tenzij schriftelijk een kortere opzegtermijn verlaten door middel van een door hem (en bij voorkeur is overeengekomen. ook door de nieuwe eigenaar/bewoner) ondertekende 21.3 Indien de leverancier en de afnemer een leveringsovereen- verklaring in te lichten over de standen van de komst voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen, én de meetinrichting bij vertrek; afnemer de leveringsovereenkomst voor het verstrijken c. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het nieuwe perceel ter van de overeengekomen tijd beëindigt, is de afnemer de beschikking heeft gekregen door middel van een door voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding hem (en bij voorkeur ook door de oude eigenaar/ aan de leverancier verschuldigd. bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de meetinrichting bij intrek. Artikel 22 - Beëindiging levering bij beëindiging 20.3 Bij verhuizing informeert de leverancier de afnemer met leveringsovereenkomst name over de opzegging van de aansluit- en transporto- De leverancier zal de levering van elektrische energie en/of gas vereenkomst voor het oude perceel en het aangaan van aan de afnemer vanaf het moment dat de leveringsovereenkomst een aansluit- en transportovereenkomst voor het nieuwe beëindigd is, beëindigen. Tenzij schriftelijk anders is overeenge- perceel. Ingeval van een machtiging als bedoeld in artikel komen, doet de leverancier dit laatste ook indien de afnemer op 6 informeert de leverancier de afnemer in het bijzonder het moment dat de leveringsovereenkomst beëindigd is, nog over de gevolgen van deze machtiging bij verhuizing. geen recht op levering heeft op grond van een andere 20.4 Indien het elektriciteits- en/of gasverbruik naar overeenkomst voor levering én de netbeheerder respectievelijk verwachting van de leverancier in het nieuwe perceel sterk neteigenaar om die reden de aansluiting kan de-activeren en/of zal afwijken van het elektriciteits- en/of gasverbruik in het het transport kan onderbreken. oude perceel, is de leverancier gerechtigd de leverings- overeenkomst te wijzigen. Artikel 23 - Slotbepalingen Indien de afnemer de wijziging(en) niet wenst te 23.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op accepteren, kan hij de overeenkomst met inachtneming 1 februari 2009. Met ingang van die datum vervallen de van de daartoe gestelde vereisten opzeggen. tot dan geldende Algemene Voorwaarden. 20.5 Indien de afnemer bij een verhuizing tijdelijk niet over 23.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald een aansluiting beschikt, worden in overleg tussen de als: ‘Algemene Voorwaarden 2009 voor de levering van leverancier en de afnemer de verplichtingen tot levering elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers’. van de leverancier opgeschort tot het moment dat de 23.3 Deze Algemene Voorwaarden liggen bij de leverancier ter afnemer op het nieuwe perceel over een aansluiting inzage en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. beschikt. Indien de afnemer bij een verhuizing tijdelijk over twee aansluitingen beschikt, zal de leverancier zowel ten behoeve van het oude als ten behoeve van het nieuwe perceel tegen de overeengekomen voorwaarden
 12. 12. Algemene Voorwaarden Artikel 24 - Gebruik website JouwElectrabel en de in verband daarmee onder haar 24.1 De leverancier zal door middel van haar website, beheer staande apparatuur en programmatuur. De toegankelijk via www.electrabel.nl, informatie verschaffen leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade over haar dienstverlening, de prijzen en prijsopbouw als geleden door de afnemer verband houdende met het ook de voorwaarden. Voorts zal de leverancier door niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledige middel van haar website algemene informatie over de functioneren van de onder het beheer van de structuur van haar bedrijf en informatie over acties leverancier of derden staande apparatuur, programma- kenbaar maken. Tevens zal zij via de website haar tuur, overige systemen, het Internet, en/of vaste en producten aanbieden en de voorwaarden kenbaar maken mobiele telefoondiensten en op basis waarvan deze producten kunnen worden –netwerken. Voorts aanvaardt de leverancier geen verkregen. aansprakelijkheid voor vertragingen of niet behoorlijk 24.2 Naast het algemene deel op de website, kunnen overkomen van opdrachten en mededelingen ten afnemers, die een leveringsovereenkomst hebben met de gevolge van het gebruik van haar website en/of leverancier, inloggen op alleen voor hen toegankelijke JouwElectrabel in het verkeer tussen de afnemer en de pagina’s op de website van de afnemer. Deze pagina’s leverancier, zowel als tussen de leverancier en derden. worden hierna aangeduid als: ‘JouwElectrabel’. Tevens aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid 24.3 Op JouwElectrabel is de afnemer in staat om sommige op ter zake van onjuistheden in opgevraagde informatie hem van toepassing zijnde gegevens direct elektronisch te berekeningen en/of gegevens en/of mededelingen van wijzigen. Bepaalde gegevens kunnen, uit het oogpunt van derden, die toegankelijk zijn via een link op de website veiligheid, slechts worden gewijzigd na controle en van de leverancier. Het voorstaande laat de aansprake- goedkeuring door de leverancier. lijkheid van de leverancier op grond van artikel 17 24.4 De afnemer is in staat om via de website van de onverlet. leverancier nieuwe overeenkomsten af te sluiten en/of 26.2 De leverancier is gerechtigd JouwElectrabel aan te bestaande overeenkomsten te verlengen (verlengen alleen vullen en/of te wijzigen. Indien dit gevolgen heeft voor in JouwElectrabel). de afnemer zal de afnemer hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij via een algemene Artikel 25 - Inloggegevens kennisgeving op de website van de leverancier. 25.1 Bij de bevestiging van het sluiten van de leveringsovereen- komst ontvangt de afnemer van de leverancier inloggegevens. Toelichting voor consumenten op de 25.2 Te allen tijde kan de leverancier uit eigen beweging en/of Algemene Leveringsvoorwaarden op aanvraag van de afnemer de inloggegevens, na de voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient initiële verstrekking, opnieuw verstrekken als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor 25.3 De inloggegevens verschaffen toegang tot JouwElectrabel. consumenten. Aan deze toelichting kunnen daarom geen 25.4 De inloggegevens zijn persoonlijk. De afnemer is zelf rechten worden ontleend. De tekst van de Algemene verantwoordelijk voor het gebruik van de inloggegevens. Voorwaarden is bindend. De afnemer dient misbruik, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de inloggegevens dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk Met welke partijen heeft u te maken na ontdekking aan de leverancier te melden. als het gaat om levering van energie? Sinds de komst van de nieuwe Elektriciteitswet en Gaswet zijn Artikel 26 - Algemene bepalingen gebruik elektronisch er verschillende partijen verantwoordelijk voor de energievoor- berichtenverkeer ziening in Nederland. Met ieder van die partijen heeft u een 26.1 De leverancier zal streven naar het zoveel mogelijk aparte overeenkomst. ongestoord functioneren van haar website,
 13. 13. Deze partijen zijn: dienstverlening. De diensten en het serviceniveau dat 1. De regionale netbeheerder, deze zorgt voor het wordt geboden kunnen per leverancier verschillen. Wat onderhoud en het beheer van het netwerk en van uw een leverancier op dit vlak biedt kunt u van tevoren aansluiting1. Met de regionale netbeheerder sluit u een onder meer vinden op de website van de leverancier. aansluit- en transportovereenkomst. 2. De leverancier, deze koopt elektriciteit en gas in van Ik heb een overeenkomst met een nieuwe leverancier producenten of handelaren, stelt deze elektriciteit gesloten, maar bij nader inzien heb ik hier spijt van. beschikbaar op het netwerk en verkoopt de elektriciteit Nadat u de bovenstaande informatie heeft ontvangen heeft u aan afnemers. Met de leverancier, die u zelf kunt 7 werkdagen de tijd om de nieuwe leverancier schriftelijk te kiezen, sluit u een leveringsovereenkomst. laten weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren. De 3. De erkende meetverantwoordelijke, deze stelt de meter nieuwe leverancier zal uw overstap dan ook pas na deze 7 ter beschikking die uw verbruik registreert, neemt de werkdagen in gang gaan zetten. Wanneer u op zeer korte meterstanden op en geeft deze standen door aan de termijn een nieuwe leverancier nodig heeft, dan kunt u de netbeheerder, die ze vervolgens weer doorgeeft aan nieuwe leverancier het beste uitdrukkelijk laten weten dat u de leverancier. Met de erkende meetverantwoordelijke, geen bedenktijd wilt, maar dat u de levering zo snel mogelijk die u zelf kunt kiezen, sluit u een meetovereenkomst. wilt laten beginnen. Uw leverancier kan aanbieden dit voor u te regelen. Wanneer u niets doet, dan zorgt uw regionale net- Moet ik mijn bestaande leveringsovereenkomst bij mijn beheerder voor een erkende meetverantwoordelijke. oude leverancier opzeggen? De leveranciers die lid zijn van EnergieNed hebben zich Indien deze Algemene Voorwaarden worden toegepast, hoeft verplicht om in hun relatie met consumenten de met de u niet zelf op te zeggen. De opzegging wordt op grond van Consumentenbond overeengekomen Algemene deze Algemene Voorwaarden voor u door uw nieuwe Leveringsvoorwaarden te hanteren. leverancier geregeld. Vanzelfsprekend moet u altijd, vóórdat u zich aanmeldt bij een 1 Als u een storing wilt melden kunt u de netbeheerder bereiken via nieuwe leverancier, rekening houden met de opzegtermijn die het storingsnummer 0800-9009. Voor andere zaken (zoals het uw oude leverancier hanteert. vernieuwen of verzwaren van uw aansluiting) kunt u de contactgege- vens van uw netbeheerder vinden op de website www.nma-dte.nl. Ik heb al een overeenkomst. Loop ik nu het risico om twee leveranciers te krijgen? Veel leveranciers zijn aangesloten bij een centrale U wilt overstappen naar een databank om (ongevraagd) te bewerkstelligen dat uw andere leverancier. nieuwe overeenkomst pas ingaat zodra de bestaande Voor de levering van energie sluit u een leveringsovereen- overeenkomst eindigt (zie hiervoor artikel 16.2 van de komst met een leverancier. Nadat u zich aangemeld heeft als Algemene Voorwaarden). klant bij een nieuwe leverancier krijgt u van hem: Indien uw oude en uw nieuwe leverancier bij deze centrale 1. een exemplaar van de individuele overeenkomst, waarin databank zijn aangesloten, loopt u niet het risico dat u zaken staan vermeld als de productnaam, de tarieven, de ongewild gelijktijdig twee geldige leveringsovereenkomsten looptijd, de opzegtermijn, een eventuele vergoeding moet nakomen. voor tussentijdse beëindiging, de wijze van betaling e.d.; Indien uw oude of uw nieuwe leverancier niet is aangesloten 2. een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaar- bij deze centrale databank, zal de nieuwe leverancier de den, waarin belangrijke afspraken tussen u en uw nieuwe overeenkomst eveneens aansluitend laten ingaan, energieleverancier zijn vastgelegd. Ze regelen de maar dan op basis van de door u of de oude leverancier rechten en verplichtingen van zowel de leverancier als verstrekte einddatum van de bestaande overeenkomst. die van u als klant. 3. een exemplaar van de Kwaliteitscriteria voor de
 14. 14. Algemene Voorwaarden Ik heb al een overeenkomst, maar ik wil hier eerder dan de leverancier een gespecificeerde rekening die gebaseerd is op einde contractdatum vanaf. uw daadwerkelijk verbruik zoals dit door de meters is gemeten. U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 Wanneer er geen meterstanden bekend zijn mag de leverancier dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige de rekening opmaken op basis van een geschatte meterstand. beëindiging kan uw oude leverancier u hiervoor een vergoeding Indien de leverancier later via de netbeheerder alsnog goede in rekening brengen. Hoe hoog die vergoeding is kunt u in uw meterstanden ontvangt, dan moet de leverancier de rekening overeenkomst en op de website van de leverancier nalezen. aanpassen. In de gespecificeerde rekening worden de voorschotbedragen verwerkt. Hoe dat gebeurt, verschilt in de Moet ik mijn netbeheerder laten weten dat ik een andere leveran- praktijk. Uit de gespecificeerde rekening moet blijken: cier heb? 1. óf de leverancier alle in rekening gebrachte voorschot- Nee, u hoeft geen contact op te nemen met de netbeheerder. In bedragen aftrekt; de Algemene Voorwaarden is een machtiging opgenomen 2. óf dat de leverancier alleen de voorschotbedragen waarmee u de leverancier toestemming geeft de nodige gegevens aftrekt die u ook daadwerkelijk betaald heeft. bij uw netbeheerder op te vragen. De leverancier regelt verder Doet de leverancier het eerste (en trekt hij dus alle in rekening alles wat nodig is om uw overstap in orde te maken. gebrachte voorschotbedragen af) dan moeten klanten die op dat moment nog niet alle voorschotnota’s geheel betaald Wanneer gaat mijn nieuwe contract nu precies in? hebben, zich realiseren dat het saldo van de gespecificeerde Uw overstap is gerealiseerd zodra uw leverancier bij de rekening voor hen niet aangeeft wat zij nog daadwerkelijk netbeheerder in het register is genoteerd. Vanaf dat moment moeten betalen of moeten terug ontvangen! Met andere begint de levering via de nieuwe leverancier. Van de precieze woorden: in dat geval is de gespecificeerde rekening dus geen datum ontvangt u achteraf bericht van uw nieuwe leverancier. betalingsoverzicht! (Ook de openstaande nota’s moeten nog betaald worden.) U gaat verhuizen. Leveranciersmodel. Bij een verhuizing blijft de leveringsovereenkomst bestaan. Er moet Uw leverancier kan aanbieden2 de rekeningen van de heel wat door de leverancier worden geregeld en daarom is het netbeheerder voor u te voldoen en deze bedragen samen met belangrijk dat u hem tijdig, minimaal 10 werkdagen van tevoren, de bedragen die u de leverancier moet betalen op één nota bij van uw verhuizing op de hoogte stelt. De leverancier zegt uw u in rekening te brengen. overeenkomst met de netbeheerder op uw oude adres op en meldt u bij de netbeheerder van uw nieuwe adres aan. Heel 2 Wanneer een leverancier dit aanbiedt is in artikel 6 van de belangrijk is het dat u zo snel mogelijk de meterstanden van zowel Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier een machtiging uw oude als uw nieuwe adres aan de leverancier doorgeeft. Bij opgenomen. voorkeur regelt u dit samen met degene die na u respectievelijk vóór u het pand tot zijn beschikking heeft. Wat als u niet op tijd betaald heeft? Vanzelfsprekend moet u de rekeningen van uw leverancier binnen de betaaltermijn betalen. Wanneer dit niet is gebeurd, Uw rekening. ontvangt u van uw leverancier een betalingsherinnering met Voorschot. het verzoek om zo snel mogelijk te betalen. Het kan zijn dat Uw leverancier brengt u op basis van een geschat jaarverbruik aan deze betalingsherinnering kosten zijn verbonden. termijnen in rekening. Wanneer deze naar uw mening te hoog of te laag zijn, kunt u hem verzoeken deze aan te passen. Wat gebeurt er wanneer u niet betaalt? Wanneer u uw rekeningen niet betaalt, heeft de leverancier van Jaar- of eindafrekening. zijn kant het recht om u niet langer te blijven leveren. De Eén maal per jaar, maar ook als u overstapt naar een andere leverancier zal eerst diverse pogingen doen om u tot betalen te leverancier of wanneer u verhuist, ontvangt u van uw bewegen – het sturen van een herinnering, een aanmaning,
 15. 15. inschakeling van een incassobureau of deurwaarder. De kosten van maatregelen op het moment dat de leverancier van het hiervan kunnen zeer aanzienlijk zijn en komen voor uw secretariaat van de Geschillencommissie heeft vernomen dat u rekening. Uiteindelijk zal de leverancier u en de netbeheerder het geschil aan de Geschillencommissie hebt voorgelegd. laten weten dat hij (tijdelijk of definitief) stopt met de levering Wanneer de Geschillencommissie uw bezwaren wel gegrond van energie aan u. Ook wanneer u geen energie meer van de verklaart, zal de leverancier u het teveel betaalde terugbetalen. leverancier ontvangt, blijft u verplicht de openstaande rekening(en) en de bijkomende kosten te voldoen. Wanneer uw leverancier is aangesloten bij een centrale databank (artikel Uw meter. 16.3) laat hij hierin registreren dat u bij hem een openstaande Een voorwaarde voor levering is dat u een geijkte meter ter schuld heeft. Wanneer u een nieuwe leverancier heeft gezocht beschikking heeft en dat er iemand is die de meterstanden bij u kan deze dit register raadplegen en eventueel van u verlangen opvraagt dan wel komt opnemen. Hiervoor heeft u een dat u bijvoorbeeld een waarborgsom betaalt voordat hij u als meetovereenkomst nodig met een zogenaamde ‘erkende klant accepteert. meetverantwoordelijke’. Uw leverancier kan aanbieden dit voor u te regelen. U kunt ook zelf ‘een erkende meetverantwoorde- Ik wil wel betalen, maar ik heb hier meer tijd voor nodig. lijke’ kiezen. Wanneer u niets doet, dan zorgt uw regionale Wanneer u bijvoorbeeld een hoge jaarafrekening echt niet kunt netbeheerder voor een erkende meetverantwoordelijke. betalen, dan is het het verstandigste om de leverancier dit zo De standen van een meter die voldoet aan de IJkwet, spoedig mogelijk na ontvangst van de rekening schriftelijk te zijn bindend voor u en voor de leverancier (en voor de laten weten en te vragen om gespreide betaling. U voorkomt netbeheerder). hiermee dat de leverancier u aanmaningen e.d. zal gaan sturen en uw schuld almaar groter wordt. De leverancier is niet De meterstanden kloppen niet. verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Het moet Wanneer u of de leverancier twijfelt aan de juistheid van de wel een oplossing zijn voor het betaalprobleem en u moet in meterstanden, is het zaak om eerst opheldering te vragen aan staat zijn uw schuld door middel van gespreide betaling te de erkende meetverantwoordelijke. Wanneer ook dan twijfel voldoen. Ook uw andere rekeningen, bijvoorbeeld de blijft kan een nader onderzoek worden ingesteld naar de meter. maandelijkse voorschotnota’s, dient u op tijd te blijven betalen. Dit onderzoek kan aangevraagd worden door u of door de (Zie hiervoor artikel 14.9.) leverancier. De leverancier en u moeten het met elkaar eens zijn Wanneer uw leverancier geen betalingsregeling wenst te wie dit onderzoek gaat uitvoeren. treffen en u meent dat dit ten onrechte is, kunt u binnen 10 • Blijkt uit het onderzoek dat de meter prima functioneert kalenderdagen nadat de leverancier uw verzoek heeft en dat de meetgegevens juist zijn, dan zijn de kosten van afgewezen een uitspraak vragen bij de Geschillencommissie het onderzoek voor degene die om het onderzoek heeft Energie en Water (artikel 18.2). gevraagd. • Blijkt uit het onderzoek dat de meter en/of de meetgege- Ik kan best betalen, maar de rekening klopt niet. vens niet juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek Wanneer u meent dat de rekening niet juist is, moet u binnen in principe voor u. Deze kosten kunt u mogelijk de betaaltermijn schriftelijk en gemotiveerd uw bezwaren aan terughalen bij degene die voor uw meter en meting de leverancier kenbaar maken. Alleen dan zult u het recht moet zorgdragen. (Uiteraard heeft ook de netbeheerder hebben om uw betalingsverplichting uit te stellen totdat de belang bij een goede meetinrichting. Zijn rechten en leverancier zich over uw bezwaren heeft uitgesproken. plichten zijn geregeld in de aansluit- en transportover- Wanneer de leverancier uw bezwaren ongegrond vindt en u eenkomst.) meent dat dit ten onrechte is kunt u uw geschil uiterlijk drie maanden nadat u de leverancier van uw bezwaren op de Wat wanneer de meter inderdaad niet blijkt te kloppen? hoogte heeft gesteld voorleggen aan de Geschillencommissie In dat geval zal de leverancier zijn rekeningen corrigeren. Dit zal Energie en Water. De rekening dient u in dit geval in principe echter alleen gebeuren over ten hoogste 24 maanden gerekend wel te betalen. De leverancier zal pas stoppen met het treffen vanaf het moment dat er twijfel is ontstaan over de juistheid
 16. 16. Algemene Voorwaarden van de meter en/of de meting en deze twijfel bekend is gemaakt. De herberekening wordt gemaakt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer het onderzoek geen uitsluitsel biedt wat het verbruik zou moeten zijn geweest, kan de leverancier de herberekening maken op basis van een schatting nadat hij nader overleg heeft gehad met de netbeheerder en de erkende meetverantwoordelijke. Mijn leverancier verandert zijn tarieven en/of voorwaarden, moet ik dat maar accepteren? Het hangt van uw leveringsovereenkomst af of uw leverancier tijdens de contractsperiode zijn tarieven en/of voorwaarden kan wijzigen. U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige beëindiging kan uw leverancier u hiervoor een vergoeding in rekening mogen brengen. Raadpleeg hiervoor uw leveringsovereenkomst en eventueel de website van de leverancier. Echter wanneer de leverancier zijn kwaliteitscriteria wijzigt bent u nooit een vergoeding verschuldigd wanneer u de overeenkomst opzegt binnen 10 werkdagen nadat deze wijziging bekend is gemaakt. U heeft een klacht over uw leverancier. In de kwaliteitscriteria van de leverancier (die in ieder geval op diens website staan) kunt u vinden hoe u de klacht bij hem kunt indienen en op welke termijn u van hem een reactie mag verwachten. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw leverancier uw klacht heeft behandeld kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water (www. geschillencommissie.nl) of aan de rechter. De Geschillencommis- sie biedt een goedkope mogelijkheid om geschillen tussen u en uw leverancier te beslechten. De vergoeding die u moet betalen wanneer u een geschil aan de commissie wilt voorleggen wordt door de leverancier aan u vergoed wanneer uw klacht door de commissie gegrond wordt verklaard. Meer informatie is te vinden op de website van: • de leverancier; • Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: www.dte.nl • Ministerie van Economische Zaken: www.minez.nl • EnergieNed: www.energiened.nl

×