Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Energiewetgeving in 2010 en 2011

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

More Related Content

Similar to Energiewetgeving in 2010 en 2011 (20)

Advertisement

Energiewetgeving in 2010 en 2011

 1. 1. Update energiewetgeving2010-2011<br />Tim Vermeir<br />OVED, 5 mei 2011<br />
 2. 2. Overzicht<br />Amuse bouche<br />1ste dessert<br />Sorbet<br />2de dessert<br />Mignardises<br />Koffie en versnaperingen<br />
 3. 3. DistributietnetbeheerdersVlaams Energiebedrijf<br />Amuse bouche<br />
 4. 4. DNB’s<br />Distributienetbeheerders versus werkmaatschappijen<br />Eandis-koepel heeft<br />+200 bestuurders (Gaselwest 24 + 2 + 6; Imea 17 + 4; Imewo 30 + 3 + 7; Intergem 31 + 2 + 1 + 6; Sibelgas 10 + 3; Iveka 46 + 2 + 3 + 8; Iverlek 54 + 3 + 10 Electrabel)<br />+400 leden van sectorcomités: Gaselwest 123, Imewo 67, Intergem 57, Iveka 40, Iverlek 178<br />Infrax-koepel heeft +150 bestuurders<br />Zitpenningen (2009): 1,5 miljoen €<br />
 5. 5. VEB<br />Missie:<br />Streven naar energiebesparing en rationeel energiegebruik<br />Bevorderen milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie en -levering<br />Hoe:<br />Projecten bestuderen, uitvoeren of laten uitvoeren voor verbeterde eco-efficiëntie van gebouwen door behoud, terugwinning en rationeel energiegebruik<br />
 6. 6. VEB (II)<br />Uitbouw van posities in milieuvriendelijke energieprojecten en infrastructuur<br />Deelnemen aan groothandelsmarkten van elektriciteit en/of gas, markten van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten of leveranciersmarkten<br />Projecten voor innovaties op het vlak van milieuvriendelijke energietechnologieën, -systemen en –diensten<br />Ontwikkelen, verwerven en opbouwen van een grondige kennis met betrekking tot energiebeheer en de realisatie van energiebesparende en milieuvriendelijke energieprojecten.<br />
 7. 7. VEB (III)<br />Vlaams energiebedrijf houdt geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan in een netbeheerder of werkmaatschappij<br />
 8. 8. Herziening groenestroomcertificaten<br />1ste dessert<br />
 9. 9. Voorgeschiedenis<br />Herziening 2009<br />Verkeerde inschatting Eandis<br />Weigering CREG<br />Onrendabele toppen-studie VITO<br />Programmadecreet<br />Ontwerpdecreet<br />Aangenomen op 27 april 2011<br />
 10. 10. PV<br />Beperking inleveringsmogelijkheden: enkel tijdens duur minimumprijs<br />Bij uitbreiding installatie: nieuwe minimumprijs<br />Beperkt in tijd<br />Tot 31 december 2012: 20 jaar<br />Vanaf 1 januari 2013: 15 jaar (kan ook minder)<br />
 11. 11. PV-installaties < 250 kWp<br />1 januari 2011 - 30 juni 2011: 330 euro<br />1 juli 2011 - 30 september 2011: 300 euro<br />1 oktober 2011 - 31 december 2011: 270 euro<br />1 januari 2012 - 31 maart 2012: 250 euro<br />1 april 2012 - 30 juni 2012: 230 euro<br />1 juli 2012 - 31 december 2012: 210 euro<br />2013: 190 euro<br />2014: 150 euro<br />2015: 110 euro<br />Vanaf 2016: 90 euro<br />
 12. 12. PV-installaties > 250 kWp<br />1 januari 2011 - 30 juni 2011: 330 euro<br />1 juli 2011 - 30 september 2011: 240 euro<br />1 oktober 2011 - 31 december 2011: 150 euro<br />vanaf 1 januari 2012: 90 euro<br />
 13. 13. Minimumsteun<br />Stortgas, biogas uit vergisting afval- of rioolwater(zuiveringsslib), restafvalverbranding en andere technieken: 60 euro <br />Waterkracht, wind-, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte, vaste of vloeibare biomassa, biomassa-afval en biogas: 90 euro<br />Biogas uit vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen, en biogas uit gft-vergisting met compostering:<br />< 1 januari 2012: 100 euro<br />> 1 januari 2012 met ecologiepremie: 100 euro<br />> 1 januari 2012 en geen ecologiepremie: 110 euro<br />Looptijd:<br />10 jaar<br />Gft-vergisting: 20 jaar<br />
 14. 14. Bijstook biomassa<br />Eerste 60%: ½ GSC aanvaardbaar<br />Laatste 40%: 1/1 GSC aanvaardbaar<br />‘MaxGreen’-afwijking (100% biomassa in steenkoolcentrale op 1 januari 2011): 89% GSC gedurende 10 jaren<br />
 15. 15. Transparantie<br />VREG publiceert jaarlijks per leverancier<br />de gewogen gemiddelde kost per ingeleverde GSC of WKK-certificaat<br />Op basis van handelsprijs<br />Op basis van onrendabele top op datum van indienstname van installatie of op basis van geschatte onrendabele top<br /># certificaten waarover een leverancier beschikt<br /># certificaten dat werd ingeleverd<br />
 16. 16. Boeteprijs<br />GSC<br />Tot 31 maart 2012: 125 euro<br />Tot 31 maart 2013: 118 euro<br />Na 31 maart 2013: 100 euro <br />WKK<br />Tot 31 maart 2012: 45 euro<br />Na 31 maart 2012: 41 euro<br />
 17. 17. Injectietarieven<br />Snoepjes<br />
 18. 18. Gehakketak<br />Standpunt CREG<br />Decreet 23 december 2010:<br />Alle andere kosten dan aansluitingskosten zijn gratis<br />Kosten zijn openbaredienstverplichtingen<br />Procedure Grondwettelijk Hof<br />
 19. 19. Decentrale netten en lijnen<br />2de Dessert<br />
 20. 20. Achtergrond<br />Revolutionaire decreten<br />Wet 1925<br />Intercommunales / Distributienetbeheerders<br />Arrest Hof van Justitie (citiworks / FlughafenLeipzig-Halle)<br />Derde energiepakket<br />
 21. 21. Gesloten distributiesystemen<br />Geografisch afgebakende site<br />Industriële of commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten<br />Samenhang<br />Exploitatie of productieproces van afnemers zijn om technische redenen of veiligheidsredenen geïntegreerd<br />Net distribueert elektriciteit vnl. naar eigenaar of exploitant, of verbonden ondernemingen.<br />
 22. 22. Federale ontwerpomzetting<br />Definities<br />“gesloten industrieel net”<br />“gesloten industrieel netbeheerder”<br />“gebruiker van een gesloten industrieel net”<br />Nieuw artikel 18bis Elektriciteitswet<br />Eigenaar mag gesloten industrieel net aanmelden aan de CREG en aan minister<br />Door aanmelding verbindt hij zich tot naleven wettelijke bepalingen<br />Algemene Directie Energie controleert technische conformiteit van gesloten industrieel net met transmissienet<br />Minister kent hoedanigheid van gesloten industrieel netbeheerder toe<br />
 23. 23. Federale ontwerpomzetting<br />Gesloten industrieel netbeheerder moet enkel<br />Niet-discrimineren<br />Recht op vrije leverancierskeuze garanderen<br />Modaliteiten voor aansluiting op gesloten industrieel net vastleggen<br />Moet tarieven toepassen die voldoen aan richtsnoeren<br />Transparantie naleven<br />
 24. 24. Vlaamse ontwerpomzetting<br />Definities<br />Gesloten distributienet:<br />net binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten<br />behoudens incidenteel, geen huishoudelijke afnemers<br />a) om specifieke technische eisen of veiligheidseisen voorzien in geïntegreerde exploitatie of geïntegreerd productieproces van gebruikers<br />b) distribueert primair elektriciteit of aardgas aan eigenaar of beheerder of daarmee verwante bedrijven.<br />Privédistributienet: een elektriciteitslijn, aardgasleiding of net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder noch door de beheerder van het plaatselijk vervoernet, en dat geen gesloten distributienet, directe lijn of directe leiding is<br />
 25. 25. Vlaamse ontwerpomzetting<br />Nieuwe gesloten distributienetten<br />Eigen site (kadastraal perceel of aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, opstalhouder of concessiehouder): voorafgaande melding aan VREG<br />Buiten site: voorafgaande toelating door VREG, na advies DNB<br />Regels inzake beheer<br />
 26. 26. Vlaamse ontwerpomzetting<br />Art. 15.3.5/1 Energiedecreet<br />Het beheer van een op 31 december 2010 bestaand net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat voldoet aan de criteria van art .1.1.3, 56°/2, is toegestaan als gesloten distributienet mits melding aan de VREG, zelfs indien dit net de grenzen van de eigen site, als bedoeld in art. 4.6.1, overschrijdt.<br />
 27. 27. Waalse en Brusselse regeling<br />Voorstel CWaPE, 9 februari 2011<br />Nog geen ontwerpen op niveau Waalse regering<br />Nog geen ontwerpen op niveau Brusselse regering<br />
 28. 28. België en bevoegdheidsverdeling<br />Federaal bevoegd voor netten > 70 kV en voor transportnet aardgas<br />Gewesten bevoegd voor netten < 70 kV en voor distributienet aardgas<br />Quid gemengde netten?<br />Wijziging BWHI? Samenwerkingsakkoord?<br />
 29. 29. Directe lijnen en leidingen<br />Federaal<br />Elektriciteitslijn die geïsoleerde productielocatie met geïsoleerde afnemer of die elektriciteitsproducent en elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers direct te bevoorraden<br />Toekenning vergunning afhankelijk van weigering van toegang tot transmissienet of van ontbreken van aanbod tot gebruik van distributienet tegen redelijke economische en technische voorwaarden, na raadpleging van netbeheerder.<br />Mogelijkheid tot levering van elektriciteit via directe lijn doet geen afbreuk aan recht van afnemers die aangesloten zijn op directe lijn om leveringscontract af te sluiten<br />
 30. 30. Directe lijnen en leidingen<br />Vlaanderen<br />Directe lijn is elektriciteitslijn < 70 kV die een productie-installatie met een afnemer verbindt<br />Binnen site: melding aan VREG<br />Buiten site: goedkeuring door VREG, na advies netbeheerder<br />VREG houdt rekening met inefficiëntie- en veiligheidsrisico's, impact op nettarieven en waarborg van rechten van afnemers, de weigering van netaansluiting of gebrek aan aansluitings- of toegangsaanbod tegen redelijke economische of technische voorwaarden.<br />
 31. 31. Vlaanderen – privédistributienetten<br />Aanleg en beheer privédistributienet is principieel verboden<br />Behalve voor privédistributienetten waarbij distributie van elektriciteit of aardgas inherent en ondergeschikt karakter heeft t.o.v. geheel van diensten die door beheerder aan achterliggende afnemer worden geleverd<br />Decretale voorbeelden: garageverhuur, studentenkamers, verblijfplaats in recreatie- of vakantiepark, rusthuiskamer, standplaatsen bij markten, evenementen en kermissen<br />Behalve voor laadpunten voor voertuigen. <br />Kruising openbare weg enkel als toestemming verkregen is van netbeheerder.<br />
 32. 32. Nucleaire rente<br />Mignardises<br />
 33. 33. PM<br />
 34. 34. Nucleair<br />Wet 2003<br />Repartitiebijdrage 250M EUR (2008, 2009, 2010)<br />Achtergrond<br />Arrest Grondwettelijk Hof, 30 maart 2010<br />Eenmalige storting 250M EUR (2009)<br />Greenstream & Belgreen<br />Bedenkingen<br />
 35. 35. Productie - Nucleair<br />Nucleair protocol en het verstrijken ervan<br />Vragenlijst Europese Commissie<br />Antwoorden België<br />Val regering<br />Fukushima, stress tests en Blue Sky<br />Paniekvoetbal over de nucleaire rente<br />CREG<br />NBB<br />Hoorzittingen, begrotingen en lopende zaken<br />
 36. 36. Energie-Efficiëntie<br />Koffie en versnaperingen<br />
 37. 37. ‘Buzz’-woord?<br />Wat?<br />Energie-efficiëntie<br />Rationeel energiegebruik / -verbruik<br />Energiebesparing<br />Paradoxen en rebound-effecten<br />Jevons-paradox<br />Directe rebound<br />Indirecte rebound<br />
 38. 38. Doelstellingen<br />20% tegen 2020<br />20% minder dan prognoses in 2005 voor 2020<br />-400 Mtoe<br />Geen bindende doelstelling: “indicativewhiletaking due account of Member States’ different starting points, national circumstances and potentials”<br />Maar:<br />Evaluatie in 2013<br />Als zou blijken dat doelstelling niet behaald wordt, zal Europese Commissie juridisch bindende nationale doelstellingen voorstellen, waarbij er zal worden rekening gehouden met individuele situatie van elke lidstaat<br />
 39. 39. Hoe?<br />Energiediensten en eindgebruik (RL 2006/32/EG)<br />Energieprestatie van gebouwen (RL 2010/31/EU)<br />Ecodesign(RL 2009/125/EG), labelling(RL 2010/30/EU) en Energy Star<br />WKK-Richtlijn<br />Bandenlabels<br />Emissienormen personenwagens<br />EE in overheidsopdrachten<br />EE in derde energie-pakket<br />
 40. 40. blixt<br />Tim Vermeir<br />Congresstraat 47<br />1000 Brussel<br />tim.vermeir@blixtlaw.eu<br />www.blixtlaw.eu<br />

×