Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

24,898 views

Published on

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

 1. 1. การเขียนข้อสอบ วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย โดย นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูชานาญการพิเศษ เอการประกอบการบรรยาย การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการศึกษา ณ ห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน
 2. 2. พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอก, ชี้ , บ่ง, ให้ รายการ, จับคู่, บอกข้อ,ให้นิยาม, ระบุ 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผลทั้งหมด ก. แผงแป้ นอักขระ – จอภาพ ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ ค. จอภาพ - ลาโพง ง. เมาส์ – ซีพียู
 3. 3. พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอก, ชี้ , บ่ง, ให้ รายการ, จับคู่, บอก ข้อ,ให้นิยาม, ระบุ 2. ในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนสามารถ ใช้โปรแกรม Paint ทาสิ่งใดให้แม่ได้ ก. อัดเสียงร้องเพลงอิ่มอุ่นให้แม่ ข. จดหมายบอกรักแม่ ค. แผ่นพับเรื่องแม่ ง. การ์ดอวยพร
 4. 4. พฤติกรรมด้านความเข้าใจ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ บอกความแตกต่าง, บอกความคล้ายคลึง, ขยายความ, ยกตัวอย่าง, อธิบายความหมาย, สรุป, จัดเรียง 3. คากล่าวในข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแผ่น ซีดีรอมและแผ่นดีวีดีได้ถูกต้อง ก. แผ่นดีวีดีบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แต่ แผ่นซีดีรอมบันทึกไม่ได้ ข. แผ่นดีวีดีเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่น ซีดีรอม ค. แผ่นดีวีดีมีราคาแพงกว่าแผ่นซีดีรอมมาก ง. แผ่นดีวีดีมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นซีดีรอม
 5. 5. พฤติกรรมด้านการนาไปใช้ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ ประยุกต์, จัดระบบ, แก้ปัญหา เปลี่ยนแปลง, ใช้, จัดชั้น, เลือก, การคานวณ 4. เราสามารถใช้เครื่องมือใดแทนเครื่องมือ ได้ ก. ข. ค. ง.
 6. 6. พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก ความสาคัญ 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี ความสาคัญที่สุด ก. ซีพียู ข. เมาส์ ค. จอภาพ ง. เครื่องพิมพ์
 7. 7. พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก ความสัมพันธ์ 6. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน ก. ซีพียู – อุปกรณ์รับข้อมูล ข. เมาส์ – อุปกรณ์แสดงผล ค. จอภาพ – อุปกรณ์ประมวลผล ง. ลาโพง - อุปกรณ์แสดงผล
 8. 8. พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ เปรียบเทียบ, แยกแยะ, ความแตกต่าง, ทดสอบ, ทดลอง, วิเคราะห์, ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม, สังเกต, ให้เหตุผล, จัดประเภท, จาแนก หลักการ 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี หลักการทางานแบบเดียวกัน ก. เมาส์ – ลาโพง ข. แผงแป้ นอักขระ – เครื่องพิมพ์ ค. ลาโพง – จอภาพ ง. จอภาพ - เมาส์
 9. 9. พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ รวม, บูรณาการ, เปลี่ยน,จัดแจง, ใช้แทน, วางแผน, สร้างสรรค์, ออกแบบ, ประกอบ สรุป 8. “เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่ควบคุมการ ทางานของคอมพิวเตอร์ คิดคานวณ และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อตัดสินใจ” คากล่าวนี้หมายถึงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ชนิดใด ก. เมาส์ ข. ซีพียู ค. จอภาพ ง.แผงแป้ นอักขระ
 10. 10. พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์ คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ ตัดสินใจ, พิจารณา สรุปประเมิน, ให้น้าหนัก, ตีราคา, เลือก, วัดผล, ให้คะแนน, ให้ 9. บุคคลในข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการเรียน ก. อ้อ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาประวัติของ เพื่อนต่างโรงเรียน ข. อู๊ด ค้นหาเพลงของลูกแพรทางอินเทอร์เน็ต ค. อ๊อด ใช้คอมพิวเตอร์ฝึกวาดภาพจาก จินตนาการ ง. แอ๊ด ดูซีดีรอมเรื่องมงคลชีวิตตามที่ครูสั่ง
 11. 11. ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง บอกหลักการทางานเบื้องต้น ของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ตามหลักการทางาน เบื้องต้น เช่น - อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ แผงแป้ นอักขระ -อุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ ซีพียู - อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลาโพง เครื่องพิมพ์
 12. 12. ความรู้ ความจา คิดวิเคราะห์ 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล ทั้งหมด ก. แผงแป้ นอักขระ - จอภาพ ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ ค. จอภาพ - ลาโพง ง. เมาส์ – ซีพียู 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่มีหลักการทางานแบบเดียวกัน ก. เมาส์ – ลาโพง ข. แผงแป้ นอักขระ – เครื่องพิมพ์ ค. ลาโพง – จอภาพ ง. จอภาพ - เมาส์

×