SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
‫کالبد‬‫شکافی‬‫روش‬‫تدریس‬‫"آموزش‬‫و‬ "‫بانکی‬‫ورای‬‫آن‬
‫دکتر‬‫سید‬‫محمد‬‫حسن‬‫حسینی‬
‫معلم‬‫مدرسه‬‫رافتی‬‫قاسم‬‫آباد!؟‬
mhhosseini2020@gmail.com / 09153852599
This article was published at http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html
‫این‬‫مقاله‬‫ترجمه‬‫قسمتی‬‫از‬‫یکی‬‫از‬‫کتب‬‫اینجانب‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫در‬2012‫توسط‬‫انتشارات‬‫جنگل‬‫تهران‬‫چاپ‬‫شد‬‫اما‬‫متاسفانه‬‫توزیع‬‫منابع‬ .‫نشد!؟‬‫را‬
.‫ببینید‬
‫تعامل‬‫و‬‫همکاری‬‫در‬‫دنیای‬‫متمدن‬‫امروز‬‫ارزشی‬‫غیر‬‫قابل‬‫اجتناب‬‫و‬ .‫است‬‫استفاده‬‫از‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫این‬‫تعامل‬‫و‬‫همکاری‬‫یک‬‫روش‬‫موثر‬‫برای‬‫بال‬‫بردن‬
‫درک‬‫متقابل‬‫درسطوح‬‫بین‬‫المللی‬‫می‬‫همان‬ .‫باشد‬‫طور‬‫که‬‫اینجانب‬‫بارها‬‫گفته‬‫ام‬‫)حسینی‬2007,2006,2000‫در‬ (‫شرایط‬‫کنونی‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫گر‬‫گ‬‫دیگ‬‫گانی‬‫گ‬‫زب‬
‫نیست‬‫که‬‫صرفا‬‫در‬‫آمریکا‬‫و‬‫یا‬‫انگلستان‬‫صحبت‬‫می‬‫این‬ .‫شود‬‫زبان‬‫دیگر‬‫حتی‬‫نباید‬‫به‬‫عنوان‬‫زبان‬‫خارجی‬‫و‬‫یگا‬‫زبگان‬‫دوم‬‫در‬‫نظگر‬‫گرفتگه‬‫همیگن‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫طگور‬
‫دیگر‬‫دورانی‬‫که‬‫این‬‫زبان‬‫به‬‫عنوان‬‫زبان‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫می‬‫شد‬‫و‬‫این‬‫به‬‫گوبه‬‫گ‬‫ن‬‫گود‬‫گ‬‫خ‬‫گت‬‫گ‬‫سیاس‬‫گذاران‬‫گ‬‫گ‬‫گی‬‫گ‬‫آموزش‬‫را‬‫در‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬‫گت‬‫گ‬‫واداش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گدف‬‫گ‬‫ه‬‫از‬
‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫درک‬‫مطلب‬‫دانش‬‫آموزان‬‫و‬‫دانشجویان‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرند‬‫نیز‬.‫گذشت‬
‫زبان‬‫انگلیسی‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫است‬–‫یک‬‫زبان‬‫چند‬‫منظوره‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گادر‬‫گ‬‫ق‬‫گاختن‬‫گ‬‫س‬‫گر‬‫گ‬‫بش‬‫گه‬‫گ‬‫ن‬‫گا‬‫گ‬‫تنه‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گتفاده‬‫گ‬‫اس‬‫از‬‫آن‬‫در‬،‫گارت‬‫گ‬‫تج‬‫و‬‫گدیریت‬‫گ‬‫م‬‫و‬
‫آموزش‬‫بلکه‬‫برای‬‫تحت‬‫تاثیر‬‫قراردادن‬‫رفتار‬‫انسانها‬‫و‬‫نیز‬‫برای‬‫ارتقاء‬‫تعاملت‬‫بین‬‫زبان‬ .‫المللی‬‫انگلسی‬‫زبان‬،‫اقتصاد‬،‫سیاست‬،‫بقاء‬‫و‬‫حرکت‬‫و‬‫موفقیت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬
‫این‬ .‫باشد‬‫زبان‬‫از‬‫پیش‬‫نیازهای‬‫مطرح‬‫شدن‬‫و‬‫شناخته‬‫شدن‬‫از‬‫طریق‬‫بیان‬‫ویژگی‬‫ها‬‫واهداف‬‫و‬‫آرمان‬‫های‬‫خود‬‫در‬‫گطوح‬‫گ‬‫س‬‫گن‬‫گ‬‫بی‬‫گی‬‫گ‬‫الملل‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گابراین‬‫گ‬‫بن‬ .‫گد‬‫گ‬‫باش‬‫در‬
‫چنین‬‫شرایطی‬‫هدف‬‫از‬‫آموزش‬‫زبان‬‫باید‬‫حد‬‫اقل‬‫ارتقاء‬‫مهارت‬‫های‬‫محاوره‬‫ای‬‫نسل‬‫فردا‬‫باشد‬‫چرا‬‫که‬‫آنها‬‫نیاز‬‫دارند‬‫که‬‫چنین‬‫مهارتهایی‬‫را‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫شگگرکت‬‫در‬
‫پروسه‬‫گفتمان‬‫و‬‫تعاملت‬‫بین‬‫المللی‬‫کسب‬‫البته‬ .‫نمایند‬‫کسب‬‫چنین‬‫مهارتهایی‬‫باید‬‫توام‬‫با‬‫تمرکز‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫کیفیت‬‫تفکر‬‫و‬‫نگرش‬‫نسل‬‫فردا‬‫نیز‬‫گا‬‫گ‬‫ام‬ .‫باشد‬‫گت‬‫گ‬‫واقعی‬
‫این‬‫است‬‫که‬‫اهداف‬،‫آموزشی‬‫منابع‬،‫انسانی‬‫مواد‬‫آموزشی‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫فعلی‬‫پتانسیل‬‫تمرکز‬‫بر‬‫چنان‬‫هدفی‬‫را‬.‫ندارند‬
‫بعد‬‫از‬‫برجسته‬‫شدن‬‫نقش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫این‬‫مقاله‬‫تصویری‬‫از‬‫کل س‬‫هایی‬‫ارائگه‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫دهگد‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫توسگط‬‫روش‬‫آموزشگی‬
‫بانکی‬‫اداره‬‫می‬‫همین‬ .‫شوند‬‫طور‬‫سعی‬‫می‬‫شود‬‫معایب‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫و‬‫نیز‬‫اثرات‬‫مخرب‬‫آن‬‫در‬‫سطوح‬‫ملی‬‫و‬‫بین‬‫المللی‬‫نیز‬‫گی‬‫گ‬‫بررس‬‫در‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گایت‬‫گ‬‫نه‬‫گم‬‫گ‬‫ه‬
‫سعی‬‫می‬‫شود‬‫نظر‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫آموزش‬‫و‬‫نیز‬‫همکاران‬‫محترم‬‫به‬‫روش‬‫تدریسی‬‫که‬‫اینجانب‬‫بر‬‫مبنای‬‫تئوری‬‫آموزشی‬‫گی‬‫گ‬‫سیاس‬ -‫گود‬‫گ‬‫خ‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گای‬‫گ‬‫ارتق‬‫گطح‬‫گ‬‫س‬
‫مهارتی‬‫فراگیران‬‫در‬‫شرایط‬‫واقعی‬‫و‬‫نیز‬‫برای‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫آگاهی‬‫جامعه‬‫در‬‫گه‬‫گ‬‫زمین‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گاعی‬‫گ‬‫اجتم‬‫و‬‫گی‬‫گ‬‫سیاس‬‫گه‬‫گ‬‫ارائ‬‫داده‬‫ام‬‫گب‬‫گ‬‫جل‬‫گابراین‬‫گ‬‫بن‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گدف‬‫گ‬‫ه‬‫گلی‬‫گ‬‫اص‬
‫اینجانب‬‫از‬‫نگارش‬‫این‬‫مقاله‬‫به‬‫یاد‬‫آوری‬‫ضرورت‬‫یک‬‫تحول‬‫بنیادین‬‫در‬‫آموزش‬‫به‬‫طور‬‫کل‬‫و‬‫در‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫به‬‫طور‬‫اخص‬‫می‬.‫باشد‬
‫کلمات‬‫آموزش‬ :‫کلیدی‬‫بانکی‬‫گوسفند‬ /‫سازی‬‫کاپیتالیسم‬ /‫و‬‫دیکتاتورشیپ‬
‫برشی‬‫کوتاه‬‫از‬‫روش‬‫سخنرانی‬‫و‬‫یا‬‫روش‬‫بانکی‬‫در‬‫سطح‬‫کلس‬
‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫سنتی‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫در‬‫جلسه‬‫اول‬‫حتی‬ -‫در‬‫سطح‬‫دانشگاهی‬‫مدر س‬ -‫ابتدا‬‫با‬‫یک‬‫نگاه‬‫از‬‫بال‬‫به‬‫گایین‬‫گ‬‫پ‬‫گودش‬‫گ‬‫خ‬‫را‬‫گی‬‫گ‬‫معرف‬
‫می‬‫معمول‬ .‫کند‬‫طوری‬‫خودش‬‫را‬‫معرفی‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫نه‬‫تنها‬‫انگار‬‫تنها‬‫دارنده‬‫دانش‬،‫است‬‫بلکه‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫گویی‬‫نماینده‬‫خداوند‬‫بر‬‫روی‬‫زمین‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬ !‫است‬‫گا‬‫گ‬‫م‬‫را‬
‫به‬‫زور‬‫هم‬‫که‬‫شده‬‫از‬‫جهنم‬‫جهل‬‫برهاند!؟‬‫سپس‬‫اولین‬‫فرمانش‬‫را‬‫صادر‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫رعیت‬‫خگود‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫خواهگد‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫یکگی‬‫گی‬‫گ‬‫یک‬‫و‬‫گدون‬‫گ‬‫ب‬‫کمگترین‬‫گر‬‫گ‬‫س‬‫و‬‫صگدایی‬
‫خودشان‬‫را‬‫مودبانه‬‫به‬‫خدمت‬‫حضرت‬‫آقا‬‫معرفی‬‫بعد‬ .‫کنند‬‫از‬‫این‬‫مرحله‬‫ایشان‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫سرزمین‬‫و‬‫رعیت‬‫رویایش‬‫کگه‬‫همسگو‬‫بگا‬‫او‬‫هسگتند‬‫مگی‬‫گویگد‬‫تگا‬
‫خطوط‬‫قرمز‬‫را‬‫برای‬‫از‬‫نظر‬‫او‬‫گوسفندان‬‫مشخص‬‫ایشان‬ .‫کند‬‫ممکن‬‫است‬‫نیم‬‫نگاهی‬‫هم‬‫بگه‬‫مطگالبی‬‫کگه‬‫قگرار‬‫اسگت‬‫در‬‫طگول‬‫تگرم‬‫تگدریس‬‫شگود‬‫بینگدازد‬‫و‬‫بگه‬
‫شاگردان‬‫بگوید‬‫که‬‫قرار‬‫است‬‫چه‬‫چیزی‬‫را‬‫از‬‫او‬‫یاد‬‫در‬ !‫بگیرند‬‫ادامه‬‫این‬‫مقاله‬‫به‬‫ارائه‬‫نوع‬‫تدریس‬‫یک‬‫در س‬‫درک‬‫مطلب‬‫زبان‬‫در‬‫دو‬‫جلسه‬45‫گه‬‫گ‬‫دقیق‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬ !‫ای‬
‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫سنتی‬‫می‬.‫پردازیم‬
‫جلسه‬‫اول‬:‫تدریس‬ :45‫دقیقه‬
1-‫فعالیت‬‫های‬‫اولیه‬...............2‫دقیقه‬
2-‫فعالیت‬‫های‬‫قبل‬‫از‬‫تدریس‬‫مهارت‬‫خواندن‬
‫معرفی‬ (‫الف‬‫موضوع‬‫و‬‫لغات‬‫کلیدی‬...............10‫دقیقه‬
‫معرفی‬ (‫ب‬‫نکات‬‫گرامری‬‫در س‬...............10‫دقیقه‬
3‫فعالیت‬ -‫مربوط‬‫به‬‫مهارت‬‫خواندن‬
2
‫خواندن‬ (‫پ‬‫بلند‬‫متن‬‫توسط‬‫معلم‬‫و‬‫توضیح‬‫دادن‬‫کلمات‬‫کلیدی‬...............18‫دقیقه‬
4‫فعالیت‬ -‫های‬‫بعد‬‫از‬‫تدریس‬‫مهارت‬‫خواندن‬
‫ارزیابی‬ (‫ت‬‫کردن‬..............‫فراگیران‬4‫دقیقه‬
‫مشخص‬ (‫ س‬‫کردن‬‫تکالیف‬‫جلسه‬‫بعد‬...............1‫دقیقه‬
‫جلسه‬‫دوم‬‫ارزیابی‬ :...............‫آزمون‬ /45‫دقیقه‬
1-‫فعالیت‬‫های‬...............‫اولیه‬2‫دقیقه‬
2-‫امتحان‬‫کتبی‬‫دادن‬‫انفرادی‬‫فراگیران‬..............33‫دقیقه‬
3-‫ارایه‬‫پاسخ‬‫های‬‫صحیح‬‫به‬‫فراگیران‬...............10‫دقیقه‬
‫جلسه‬‫تدریس‬ :‫اول‬
‫در‬‫مرحله‬‫قبل‬‫از‬‫ارائه‬‫متن‬‫به‬،‫فراگیران‬‫بعد‬‫از‬‫حضور‬‫و‬‫غیاب‬‫کردن‬‫و‬‫احوال‬،‫پرسی‬‫معلم‬‫موضوع‬‫متن‬‫را‬‫که‬‫غالبا‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گران‬‫گ‬‫فراگی‬‫گنا‬‫گ‬‫آش‬‫و‬‫گه‬‫گ‬‫کلیش‬‫ای‬‫گی‬‫گ‬‫م‬
‫باشد‬‫مطرح‬‫می‬‫او‬ .‫کند‬‫همچنین‬‫لغات‬‫سخت‬‫را‬‫روی‬‫تخته‬‫سیاه‬‫لیست‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫فراگیران‬‫جهت‬‫حفظ‬‫کردن‬‫آنها‬‫از‬‫گا‬‫گ‬‫آنه‬‫گپی‬‫گ‬‫ک‬‫گرداری‬‫گ‬‫ب‬‫گامی‬‫گ‬‫هنگ‬ .‫گد‬‫گ‬‫کنن‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گم‬‫گ‬‫معل‬
‫موضوع‬‫را‬‫برای‬‫فراگیران‬‫توضیح‬‫می‬‫دهد‬‫طوری‬‫ژست‬‫می‬‫گیرد‬‫که‬‫انگار‬‫مخاطبان‬‫او‬‫هیچ‬‫اطلعی‬‫از‬‫آن‬‫موضوع‬‫و‬‫متن‬‫در‬ !‫ندارند‬‫گمن‬‫گ‬‫ض‬‫در‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گن‬‫گ‬‫حی‬
‫او‬‫از‬‫دریل‬‫های‬‫مکانیکی‬‫برای‬‫ارائه‬‫لغات‬‫جدید‬‫به‬‫شاگردان‬‫و‬‫ترغیب‬‫کردن‬‫آنها‬‫به‬‫تکرار‬‫کردن‬‫استفاده‬‫می‬‫در‬ .‫کند‬10‫دقیقه‬‫بعد‬‫گرامر‬‫مربوطه‬‫گی‬‫گ‬‫معرف‬‫گی‬‫گ‬‫م‬
‫در‬ .‫شود‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫معلمان‬‫معمول‬‫اول‬‫فرمول‬‫ها‬‫و‬‫ساختارهای‬‫گرامری‬‫را‬‫ارائه‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫بعد‬‫به‬‫ارایه‬‫چند‬‫مثال‬‫می‬‫گد‬‫گ‬‫پردازن‬–‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫در‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گه‬‫گ‬‫لقم‬‫را‬‫گی‬‫گ‬‫م‬
‫جوند‬‫و‬‫به‬‫دهان‬‫فراگیر‬‫می‬‫در‬ !‫گذارند‬‫مرحله‬‫تدریس‬‫مهارت‬،‫خواندن‬‫معلم‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫خواهد‬‫که‬‫حینی‬‫که‬‫او‬‫متن‬‫را‬‫برای‬‫آنها‬‫بلند‬‫می‬‫خواند‬‫آنها‬‫از‬‫روی‬
‫کتاب‬‫هایشان‬‫خط‬‫ببرند‬‫و‬‫او‬‫را‬‫دنبال‬‫دراین‬ .‫کنند‬‫مرحله‬‫معلم‬‫استنباط‬‫شخصی‬‫خودش‬‫را‬‫از‬‫کلمات‬‫و‬‫جملت‬‫ومتن‬‫به‬‫شاگردان‬‫می‬ ‫دیکته‬‫کنگد‬‫تگا‬‫آنهگا‬‫بگرای‬
‫پا س‬‫کردن‬‫امتحان‬‫به‬‫نگارش‬‫و‬‫حفظ‬‫آنها‬‫البته‬ .‫بپرداند‬‫گاه‬‫گاهی‬‫هم‬‫ممکن‬‫است‬‫نظر‬‫شاگردان‬‫پرسیده‬‫شود‬‫که‬‫البته‬‫این‬‫امر‬‫خیلی‬‫مقطعی‬‫و‬‫سطحی‬‫می‬‫باشد‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬
‫طوریکه‬‫این‬‫امر‬‫باعث‬‫بحث‬‫و‬‫گفتمان‬‫نمی‬‫در‬ .‫شود‬‫پنج‬‫دقیقه‬‫آخر‬‫کل س‬‫معلم‬‫و‬ -‫یا‬‫همان‬‫دیکتاتور‬‫که‬‫میل‬‫به‬‫دیکته‬‫گردن‬‫گ‬‫ک‬‫دارد‬‫گول‬‫گ‬‫معم‬ -‫گد‬‫گ‬‫چن‬‫گوال‬‫گ‬‫س‬‫گی‬‫گ‬‫کل‬‫و‬
‫سطحی‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫پرسد‬‫تا‬‫ارزیابی‬‫کند‬‫که‬‫آیا‬‫آنها‬‫می‬‫توانند‬‫عین‬‫یک‬‫جمله‬‫یا‬‫ایده‬‫را‬‫بازگو‬‫کنند‬‫یا‬‫نگه؟‬‫بگه‬‫محگض‬‫ایگن‬‫کگه‬‫معلگم‬‫بگه‬‫ایگن‬‫نگتیجه‬‫برسگد‬‫کگه‬
‫شاگردی‬‫قادر‬‫به‬‫یادآوری‬‫یک‬‫جمله‬‫و‬‫یا‬‫ایده‬‫خاص‬،‫نیست‬‫یا‬‫خودش‬‫و‬‫یا‬‫یکی‬‫از‬‫معدود‬‫شاگردانی‬‫که‬‫قبل‬‫گتش‬‫گ‬‫دس‬‫را‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گازگویی‬‫گ‬‫ب‬‫آن‬‫جملگه‬‫و‬‫گا‬‫گ‬‫ی‬‫گده‬‫گ‬‫ای‬‫گال‬‫گ‬‫ب‬
‫برده‬‫است‬‫به‬‫بازگویی‬‫آن‬‫می‬‫در‬ .‫پردازد‬‫خاتمه‬‫کل س‬‫هم‬‫معمول‬‫تکلیف‬‫جلسه‬‫بعد‬‫مشخص‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫نهایتگا‬‫از‬‫گاگردان‬‫گ‬‫ش‬‫گته‬‫گ‬‫خواس‬‫مگی‬‫شگود‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫بگرای‬‫گان‬‫گ‬‫امتح‬
‫حاضر‬.‫شوند‬
‫جلسه‬‫ارزیابی‬ :‫دوم‬‫امتحان‬ /
‫در‬‫این‬‫جلسه‬‫معلم‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫خواهد‬‫که‬‫برگه‬‫سوالت‬‫غالبا‬ -‫چند‬‫گزینه‬‫را‬ -!‫ای‬‫که‬‫او‬‫قبل‬‫آماده‬‫کرده‬‫است‬‫پاسخ‬‫هرچند‬ .‫دهند‬‫این‬‫گوالت‬‫گ‬‫س‬‫گن‬‫گ‬‫ممک‬‫گت‬‫گ‬‫اس‬
‫تمام‬‫در س‬‫قبل‬‫را‬‫پوشش‬،‫دهند‬‫اما‬‫آنها‬‫معمول‬‫سوالتی‬‫کلی‬‫و‬‫غیر‬‫تکنیکی‬‫هستند‬‫که‬‫صرفا‬‫به‬‫ارزیابی‬‫قدرت‬‫حافظه‬‫و‬ -‫نه‬‫گت‬‫گ‬‫خلقی‬‫و‬‫گدرت‬‫گ‬‫ق‬‫گتدلل‬‫گ‬‫اس‬‫و‬‫گر‬‫گ‬‫تفک‬
‫انتقادی‬‫شاگردان‬‫که‬‫قیا س‬‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫اطلعات‬‫و‬‫جمع‬‫کردن‬‫مفاهیم‬‫و‬‫ارزیابی‬‫کردن‬‫راه‬‫حل‬‫هگا‬‫را‬‫مگی‬‫طلبگد‬‫مگی‬ -‫شگاگردان‬ .‫پردازنگد‬‫حگدود‬30‫دقیقگه‬
‫فرصت‬‫دارند‬‫تا‬‫به‬‫سوالت‬‫پاسخ‬‫داده‬‫و‬‫برگه‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫معلم‬‫تحویل‬‫نمراتی‬ .‫دهند‬‫که‬‫شاگردان‬‫در‬‫این‬‫امتحانات‬‫کسگب‬‫مگی‬‫کننگد‬‫درنمگره‬‫نهگایی‬‫آنهگا‬‫تگاثیر‬
‫مستقیم‬‫خواهد‬‫و‬ .‫داشت‬‫در‬‫نهایت‬‫از‬‫چند‬‫شاگرد‬‫داوطلب‬‫گته‬‫گ‬‫خواس‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گخ‬‫گ‬‫پاس‬‫گا‬‫گ‬‫ه‬‫را‬‫گت‬‫گ‬‫جه‬‫گپی‬‫گ‬‫ک‬‫گرداری‬‫گ‬‫ب‬‫گایرین‬‫گ‬‫س‬‫در‬‫کل س‬‫روی‬‫گه‬‫گ‬‫تخت‬‫گیاه‬‫گ‬‫س‬.‫گند‬‫گ‬‫بنویس‬
‫شاگردان‬‫این‬‫پاسخ‬‫ها‬‫را‬‫کپی‬‫برداری‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫در‬‫شب‬‫امتحان‬‫نهایی‬–‫بر‬‫ای‬‫پا س‬‫کردن‬‫امتحان‬‫به‬ -‫حفظ‬‫کردن‬‫آنها‬.‫بپردازند‬
‫همانطور‬‫که‬‫مشخص‬‫است‬‫سناریوی‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیده‬‫شده‬‫بال‬‫کامل‬‫معلم‬‫محور‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫گاگردان‬‫گ‬‫ش‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫درک‬‫گات‬‫گ‬‫لغ‬‫و‬‫جملت‬‫و‬‫گون‬‫گ‬‫مت‬‫و‬‫گام‬‫گ‬‫انج‬
‫فعالیت‬‫های‬‫کلسی‬‫و‬‫تمارین‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫به‬‫معلم‬‫وابسته‬‫علوه‬ .‫هستند‬‫بر‬‫این‬‫با‬‫پرسیدن‬‫سوالت‬‫سطحی‬‫و‬‫کلی‬‫و‬‫غیر‬‫موثر‬‫و‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫مبهم‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گوبه‬‫گ‬‫ن‬
‫خود‬‫پاسخ‬‫های‬‫سطحی‬‫و‬‫غیر‬‫مفید‬‫را‬‫می‬،‫طلبند‬‫معلم‬‫و‬‫یا‬‫همان‬‫رهبر‬‫کل س‬‫در‬‫واقع‬‫دارد‬‫به‬‫هوش‬‫و‬‫مهارت‬‫ها‬‫و‬‫اعتماد‬‫بنفس‬‫شاگران‬‫گوهین‬‫گ‬‫ت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گدتر‬‫گ‬‫ب‬ .‫گد‬‫گ‬‫کن‬
‫این‬‫که‬‫او‬‫خود‬‫و‬‫یا‬‫چند‬‫نورچشمیش‬‫بلفاصله‬ -‫بعد‬‫از‬‫مطرح‬‫کردن‬‫سوال‬‫به‬ -‫ارائه‬‫پاسخ‬‫می‬‫پردازند‬‫و‬‫در‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گار‬‫گ‬‫ک‬‫گت‬‫گ‬‫مهل‬‫و‬‫گازه‬‫گ‬‫اج‬‫گر‬‫گ‬‫تفک‬‫گردن‬‫گ‬‫ک‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬
‫شاگردان‬‫را‬‫نمی‬‫مشکل‬ .‫دهند‬‫دیگر‬‫چنین‬‫کل س‬‫هایی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫برای‬‫شاگردان‬‫اهداف‬‫گترک‬‫گ‬‫مش‬‫گیم‬‫گ‬‫ترس‬‫گده‬‫گ‬‫نش‬‫گت‬‫گ‬‫اس‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬‫گیله‬‫گ‬‫بدینوس‬‫گا‬‫گ‬‫آنه‬‫را‬‫گب‬‫گ‬‫ترغی‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گث‬‫گ‬‫بح‬‫و‬
‫گفتمان‬‫و‬‫همکاری‬‫نمایند‬‫و‬‫بنابراین‬‫شاگردان‬‫میلی‬‫به‬‫تعامل‬‫و‬‫کار‬‫گروهی‬‫ندارند‬‫و‬‫ترجیح‬‫می‬‫دهند‬‫که‬‫بصورت‬‫انفرادی‬‫به‬‫یادگیری‬‫به‬ .‫بپردازند‬‫عبارت‬‫گر‬‫گ‬‫دیگ‬
‫غیر‬‫فعال‬‫بودن‬‫و‬‫طوطی‬‫وار‬‫تکرار‬‫کردن‬‫و‬‫حفظ‬‫کردن‬‫مکانیکی‬‫لغات‬‫و‬‫جملت‬‫و‬‫ایده‬‫ها‬‫بطور‬‫محسو س‬‫و‬‫یا‬‫نامحسو س‬‫تشویق‬‫می‬‫شود‬‫تا‬‫به‬ -‫نظر‬‫اینجانب‬
‫جایی‬ -‫برای‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫خلقیت‬‫در‬‫طول‬‫پروسه‬‫یادگیری‬‫و‬‫رشد‬‫باقی‬‫همان‬ .‫نماند‬‫طور‬‫که‬‫مشخص‬‫است‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گتراتژی‬‫گ‬‫اس‬‫گی‬‫گ‬‫یعن‬‫روش‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬
‫بانکی‬‫شاگردان‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫مهارت‬‫می‬ ‫خواندن‬‫آموزند‬‫که‬‫تنها‬‫خطوط‬‫و‬‫در‬‫برخی‬‫گوارد‬‫گ‬‫م‬‫گن‬‫گ‬‫بی‬‫گوط‬‫گ‬‫خط‬‫را‬‫گد‬‫گ‬‫بخوانن‬‫و‬‫گه‬‫گ‬‫ن‬‫ورای‬‫گوط‬‫گ‬‫خط‬‫در‬ .‫را‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گا‬‫گ‬‫تنه‬
‫هدف‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫جلوگیری‬‫از‬‫ارتقاء‬‫تفکر‬‫خل ق‬‫و‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫در‬‫واقع‬‫گوسفند‬‫بار‬‫آوردن‬‫نسل‬‫فردا‬‫می‬‫باشد‬‫تا‬‫بدینوسیله‬‫بقای‬‫مافیای‬‫قدرتی‬‫که‬‫دست‬
‫اندرکاران‬‫و‬‫مزدوران‬‫آن‬‫این‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫را‬‫طراحی‬‫کرده‬‫اند‬‫تضمین‬‫این‬ .‫شود‬‫دور‬‫از‬‫ذهن‬‫نیسگت‬‫چگرا‬‫کگه‬‫در‬‫کل س‬‫هگایی‬‫کگه‬‫بگا‬‫اسگتفاده‬‫از‬‫روش‬‫بگانکی‬
‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫نسل‬‫فردا‬‫در‬‫عمل‬‫چیزی‬‫غیر‬‫از‬‫حیوانات‬‫بی‬‫رخوت‬‫و‬‫مطیع‬‫محض‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫نمی‬‫شوند‬‫و‬‫بار‬‫نمی‬.‫آیند‬
‫تایید‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬
3
‫مایه‬‫تاسف‬‫است‬‫اما‬‫واقعیت‬‫این‬‫است‬‫که‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫در‬‫ایران‬‫برای‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫قرن‬‫است‬‫که‬‫از‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫توسط‬‫رهبران‬‫کلسها‬‫گج‬‫گ‬‫رن‬
‫می‬‫به‬ .‫برد‬‫ویژه‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫غالب‬‫محیط‬‫های‬‫آکادمیک‬‫بدون‬‫کیفیت‬‫و‬‫ناکارآمد‬‫می‬‫اگر‬ .‫باشد‬‫توانایی‬‫شگاگردان‬‫در‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫کگارگیری‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫در‬‫گط‬‫گ‬‫محی‬
‫های‬‫واقعی‬‫را‬‫بعد‬‫از‬‫مدتی‬‫طولنی‬‫معیار‬‫اصلی‬‫سنجش‬‫یادگیری‬‫موثر‬‫در‬‫نظر‬،‫بگیرم‬‫می‬‫توان‬‫گفت‬‫که‬‫در‬‫کل س‬‫هگای‬‫فعلگی‬‫مگا‬‫یگادگیری‬‫واقعگی‬‫زبگان‬‫اتفگا ق‬
‫نمی‬‫این‬ .‫افتد‬‫ادعای‬‫اینجانب‬‫با‬‫نگاهی‬‫اجمالی‬‫به‬‫مهارت‬‫های‬‫ارتباطی‬‫غالب‬‫فراگیران‬‫به‬‫راحتی‬‫قابل‬‫تایید‬‫می‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬ .‫باشد‬‫در‬‫گطوح‬‫گ‬‫س‬‫گگاهی‬‫گ‬‫دانش‬‫گداد‬‫گ‬‫تع‬‫گیار‬‫گ‬‫بس‬
‫قابل‬‫تاملی‬‫از‬‫فراگیران‬‫که‬‫از‬‫دبیرستان‬‫ها‬‫فارغ‬‫التحصیل‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫آزمون‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫ورودی‬‫گگاه‬‫گ‬‫دانش‬‫گا‬‫گ‬‫ه‬‫را‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬‫گتفاده‬‫گ‬‫اس‬‫از‬‫گتراتژی‬‫گ‬‫اس‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گافظه‬‫گ‬‫ح‬‫گور‬‫گ‬‫مح‬‫و‬‫گر‬‫گ‬‫خ‬
‫خوانی‬‫خود‬‫با‬‫موفقیت‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬‫اند‬‫قادر‬‫نیستند‬‫ابتدایی‬‫ترین‬‫افکار‬‫و‬‫ایده‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫چه‬‫در‬‫گفتار‬‫و‬‫چه‬‫در‬‫نوشتار‬‫به‬‫زبان‬‫گی‬‫گ‬‫انگلیس‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گور‬‫گ‬‫ط‬‫گوثر‬‫گ‬‫م‬‫و‬
‫روان‬‫بیان‬‫این‬ .‫نمایند‬‫علیرغم‬‫این‬‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫آنها‬‫تا‬‫سطح‬‫فارغ‬‫التحصیل‬‫شدن‬‫از‬‫دبیرستان‬‫حداقل‬1000‫ساعت‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫را‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬ –‫گل‬‫گ‬‫قب‬‫از‬
‫ورودشان‬‫به‬‫دانشگاه‬‫در‬ -‫طول‬‫هفت‬‫سال‬‫تحصیلی‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬.‫اند‬
‫حتی‬‫اکثر‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫که‬‫جهت‬‫ادامه‬‫تحصیل‬‫در‬‫مقطع‬‫کارشناسی‬‫گد‬‫گ‬‫ارش‬‫و‬‫گا‬‫گ‬‫ی‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬‫گترا‬‫گ‬‫دک‬‫در‬‫گگاه‬‫گ‬‫دانش‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گارج‬‫گ‬‫خ‬‫از‬‫گور‬‫گ‬‫کش‬‫در‬‫گته‬‫گ‬‫رش‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬
‫متفاوت‬‫ثبت‬‫نام‬‫می‬‫نمایند‬‫عمده‬‫ترین‬‫مشکل‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫برقرار‬‫کردن‬‫ارتباط‬‫کلمی‬‫خود‬‫با‬‫اساتید‬‫و‬‫شهروندان‬‫آن‬‫کشورها‬‫به‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫ارزیابی‬‫می‬.‫نمایند‬
‫این‬‫در‬‫حالیست‬‫که‬‫این‬‫افراد‬‫تعداد‬‫لغات‬‫زیادی‬‫را‬‫حفظ‬‫هستند‬‫و‬‫از‬‫نظر‬‫گرامری‬‫هم‬‫مشکل‬‫خاصی‬‫حیرت‬ .‫ندارند‬‫آور‬‫است‬‫اما‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫دانشجویان‬‫بیش‬‫از‬
3000‫ساعت‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫زبان‬‫در‬‫دبیرستان‬‫ها‬‫و‬‫دانشگاه‬‫های‬‫ایران‬‫را‬‫در‬‫طول‬‫حدود‬13‫سال‬‫تحصیلی‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬‫عدم‬ !‫اند‬‫توانایی‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬‫گاتید‬‫گ‬‫اس‬
‫دانشگاه‬‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫همکاران‬‫و‬‫فرهیختگان‬‫خارجی‬‫در‬‫کنفرانس‬‫های‬‫بین‬‫المللی‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫نگارش‬‫مقالت‬‫برای‬‫ژورنال‬‫های‬‫خارجی‬‫برهان‬‫گل‬‫گ‬‫قاب‬‫گوجه‬‫گ‬‫ت‬‫گری‬‫گ‬‫دیگ‬
‫بر‬‫این‬‫مدعا‬‫هستند‬‫که‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫ایران‬‫که‬‫توسط‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫و‬‫تردیشنال‬‫اجرا‬‫می‬‫شود‬‫ناکارآمد‬‫بوده‬‫و‬‫می‬‫البته‬ .‫باشد‬‫گان‬‫گ‬‫متخصص‬
‫آموزش‬‫زبان‬‫از‬‫قبیل‬‫میر‬‫حسنی‬‫و‬‫فتحی‬)‫پور‬2006‫و‬ (‫محققینی‬‫از‬‫قبیل‬‫اسلمی‬‫راسخ‬‫و‬‫ولی‬‫زاده‬)2004‫و‬ (‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گور‬‫گ‬‫ط‬‫گانب‬‫گ‬‫اینج‬‫گینی‬‫گ‬‫)حس‬2000,2006,
2007,2010,2012‫این‬ (‫ناکارآمدی‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫و‬‫ضرورت‬‫روی‬‫آوردن‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫مفیدتر‬‫و‬‫مدرن‬‫که‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫مهارت‬‫های‬‫تفکر‬‫در‬
‫سطوح‬‫بالتر‬‫و‬‫خلقیت‬‫تاکید‬‫دارند‬‫را‬‫یادآوری‬‫کرده‬‫ایم‬‫که‬‫این‬‫خود‬‫دلیل‬‫دیگری‬‫بر‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گد‬‫گ‬‫باش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گر‬‫گ‬‫ب‬‫گت‬‫گ‬‫مل‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬
‫هزینه‬‫های‬‫سر‬‫سام‬‫آوری‬‫تحمیل‬‫می‬.‫کند‬
‫اعتراف‬
‫در‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫هر‬ -‫چند‬‫مقداری‬‫دیر‬‫)بعد‬‫از‬‫بیش‬‫از‬30‫برخی‬ - (!‫سال‬‫از‬‫متخصصان‬‫معروف‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫همانند‬،‫گادی‬‫گ‬‫فره‬‫گور‬‫گ‬‫جعفرپ‬
‫و‬‫بیرجندی‬)1994‫چاره‬ (‫ای‬‫جز‬‫اعتراف‬‫به‬‫ناکارآمدی‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫که‬‫از‬‫قضا‬‫خود‬،‫طراحان‬‫مدیران‬‫و‬‫گردانندگان‬‫آن‬‫و‬‫نیز‬‫همه‬‫کاره‬‫در‬‫تالیف‬‫کتگگب‬
‫درسی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫و‬‫آموزش‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫در‬‫ایران‬‫هستند‬‫ندیده‬‫درهر‬ .‫اند‬‫صورت‬‫همین‬‫که‬‫این‬‫آقایان‬‫که‬‫در‬‫اتا ق‬‫در‬ !‫فکر‬‫تهران‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گرات‬‫گ‬‫ج‬‫را‬‫گته‬‫گ‬‫داش‬‫گد‬‫گ‬‫ان‬
‫که‬‫اعتراف‬‫کنند‬‫که‬‫سطح‬‫مهارت‬‫زبانی‬‫زبان‬‫آموزان‬‫ایرانی‬‫در‬ -‫سطح‬‫دانشگاه‬‫پایین‬ -‫و‬‫غیر‬‫قابل‬‫قبول‬‫است‬‫این‬ :‫کافیست‬‫امر‬‫خود‬‫گان‬‫گ‬‫نش‬‫از‬‫گهامت‬‫گ‬‫ش‬‫پگذیرش‬
‫یک‬‫اشتباه‬‫که‬‫تغییر‬‫در‬‫نگرش‬‫را‬‫می‬‫طلبد‬‫دارد‬‫که‬‫باید‬‫از‬‫آن‬‫استقبال‬.‫شود‬
‫سوالت‬‫اینجانب‬
‫در‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫سوالت‬‫بی‬‫شماری‬‫به‬‫ذهن‬‫اینجانب‬‫خطور‬‫می‬‫اگر‬ .‫کند‬‫از‬‫سوالت‬‫اینجانب‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫سهم‬‫ایگن‬‫گراد‬‫گ‬‫اف‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گطلح‬‫گ‬‫اص‬‫گص‬‫گ‬‫متخص‬‫در‬‫ناکگامی‬
‫های‬،‫آموزشی‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫اقتصادی‬‫و‬‫سیاسی‬‫ملت‬‫ایران‬،‫بگذریم‬‫حداقل‬‫سوالی‬‫که‬‫ایشان‬‫باید‬‫پاسخگو‬‫باشند‬‫این‬‫است‬‫که‬‫با‬‫چه‬‫جراتی‬‫ایشان‬‫از‬‫دانش‬
‫آموزان‬‫و‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫انتظار‬‫یادگیری‬‫موثر‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫را‬‫داشته‬‫اند‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫نقص‬‫اصلی‬‫در‬‫کتبی‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫گان‬‫گ‬‫ایش‬‫گالیف‬‫گ‬‫ت‬‫گرده‬‫گ‬‫ک‬‫گد‬‫گ‬‫ان‬‫و‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬
‫طور‬‫در‬‫مدرسانی‬‫که‬‫تربیت‬‫کرده‬‫به‬ .‫اند‬‫عنوان‬‫یک‬‫مثال‬،‫ملمو س‬‫اینجانب‬‫از‬‫سال‬1994‫در‬‫حال‬‫تدریس‬‫زبان‬‫اول‬‫دبیرستان‬‫گا‬‫گ‬‫غالب‬‫در‬‫روسگتاهای‬‫پگرت‬‫مگی‬
‫باشم‬‫)در‬‫حال‬‫حاضر‬‫نیز‬‫که‬8‫سال‬‫است‬‫که‬‫مدرک‬‫دکترای‬‫تخصصی‬‫در‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انکلیسی‬‫خود‬‫را‬‫اخذ‬‫کرده‬‫و‬‫بیش‬‫از‬40‫کتاب‬‫و‬‫مقاله‬‫گی‬‫گ‬‫تخصص‬‫گاپ‬‫گ‬‫چ‬
‫کرده‬‫ام‬‫هنوز‬‫هم‬‫در‬ -‫سال‬1393‫در‬‫ناحیه‬7‫مشهد‬‫در‬‫حومه‬‫و‬‫خارج‬‫از‬‫شهر‬‫مشهد‬‫در‬ -‫یک‬‫گتان‬‫گ‬‫دبیرس‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫اول‬‫گتان‬‫گ‬‫دبیرس‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گدیران‬‫گ‬‫م‬ (.‫گم‬‫گ‬‫کن‬
‫ارشد‬‫اینجانب‬‫که‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫لیسانس‬‫معارف‬‫دارد‬‫انتظار‬‫دارند‬‫که‬‫اینجانب‬‫علوه‬‫بر‬‫این‬‫که‬‫در‬‫انزوا‬‫و‬‫فقر‬‫کامل‬‫گیل‬‫گ‬‫فس‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گوم‬‫گ‬‫ش‬‫گونی‬‫گ‬‫مت‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گایم‬‫گ‬‫نم‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬
‫عمل‬‫دال‬‫بر‬‫این‬‫ادعا‬‫هسنتد‬‫که‬‫اینجانب‬‫بخاطر‬‫نگرش‬‫و‬‫روش‬‫تدریسم‬‫تبعید‬‫شده‬‫ام‬‫تا‬‫مایه‬‫عبرت‬‫سایرین‬‫اینجانب‬ !‫بگذریم‬ .‫گردم‬‫باید‬‫دانش‬‫گوزانم‬‫گ‬‫آم‬‫را‬‫گن‬‫گ‬‫تمری‬
‫دهم‬‫که‬‫سوالتی‬‫شبیه‬‫سوال‬‫ذیل‬‫را‬‫که‬‫در‬‫راستای‬‫گوسفندسازی‬‫نسل‬‫فردا‬‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬‫پاسخ‬‫یاد‬ – .‫دهند‬‫آوری‬‫این‬‫که‬‫نمونه‬‫سوال‬‫ذیل‬‫از‬‫انگلیسی‬‫به‬‫فارسی‬
‫ترجمه‬‫شده‬:‫است‬
‫جمله‬‫پرندگان‬ :‫هوا‬‫نیاز‬(!) .‫دارند‬
‫سوال‬‫آیا‬ :‫پرندگان‬‫هوا‬‫نیاز‬‫دارند؟‬(!!)
‫جواب‬‫مورد‬‫انتظار‬‫و‬‫تائید‬‫رهبر‬‫بله‬ :‫کل س‬‫آنها‬(!!!) .‫دارند‬
‫پاسخ‬‫مورد‬‫انتظار‬‫از‬‫افراد‬‫با‬‫هوش‬‫که‬‫قرار‬‫است‬‫وزیر‬‫و‬‫رئیس‬‫جمهور‬‫و‬‫بله‬ :‫شوند‬ ....‫آنها‬‫هوا‬‫نیاز‬(!!!!) .‫دارند‬
‫یادآوری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫این‬‫گونه‬‫سوالت‬‫برگرفته‬‫از‬‫کتاب‬‫زبان‬‫دوم‬‫دبیرستان‬‫تهیه‬‫و‬‫تالیف‬‫شگده‬‫گط‬‫گ‬‫توس‬‫دکگتر‬،‫بیرجنگدی‬‫دکگتر‬،‫سگهیلی‬‫گتر‬‫گ‬‫دک‬
‫و‬ ‫نوروزی‬‫دکتر‬‫می‬ ‫محمودی‬‫همین‬ .‫باشد‬‫طور‬‫یادآوری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اینجانب‬‫از‬‫سال‬1374‫که‬‫گو ق‬‫گ‬‫ف‬‫گم‬‫گ‬‫دیپل‬‫گتم‬‫گ‬‫داش‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گب‬‫گ‬‫کت‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گرده‬‫گ‬‫ک‬‫ام‬‫گدون‬‫گ‬‫ب‬ -
‫هیچگونه‬‫تغییری‬‫البته‬ -‫یکبار‬‫در‬‫سال‬2004‫تغییر‬‫جزئی‬‫داشته‬‫حال‬ .‫است‬‫سوال‬‫اینجانب‬‫این‬‫است‬‫که‬‫آیا‬‫گن‬‫گ‬‫چنی‬‫گوا‬‫گ‬‫محت‬‫و‬‫گوالت‬‫گ‬‫س‬‫گخره‬‫گ‬‫مس‬‫ای‬‫ارزش‬‫در‬‫گر‬‫گ‬‫نظ‬
‫گرفتن‬‫چه‬ -‫رسد‬‫به‬‫ارزش‬‫تدریس‬‫در‬‫دنیای‬‫کنونی‬‫را‬ -!‫دارند؟‬
4
‫متاسفانه‬‫این‬‫نوع‬‫متون‬‫و‬‫سوال ت‬‫مضحک‬‫و‬‫غیر‬‫موثر‬‫تا‬‫جایی‬‫که‬‫اینجانب‬‫اطلع‬‫دارم‬‫و‬‫تجربه‬‫تدریس‬‫داشته‬‫ام‬‫در‬‫تب‬‫ت‬‫کت‬‫تگاهی‬‫ت‬‫دانش‬‫تم‬‫ت‬‫ه‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫وف‬
‫یافت‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫نتیجه‬‫همان‬‫دانشجویانی‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫توضیح‬‫دادم‬‫و‬‫نیز‬‫همان‬‫اعتراف‬‫که‬‫نویسندگان‬‫این‬‫کتب‬‫راجع‬‫به‬‫ضعف‬‫زبان‬‫عمومی‬‫دانشجویان‬‫تی‬‫ت‬‫ایران‬
‫به‬ !‫داشتند‬‫هر‬‫حال‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫نمونه‬‫سوالی‬‫که‬‫مطرح‬‫شد‬‫نکته‬‫قابل‬‫تامل‬‫این‬‫است‬‫که‬‫از‬‫تش‬‫ت‬‫دان‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫در‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تطح‬‫ت‬‫س‬16‫تا‬‫ت‬‫ت‬17‫تاله‬‫ت‬‫س‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬‫و‬‫در‬‫تع‬‫ت‬‫واق‬
‫چهارمین‬‫سالی‬‫است‬‫که‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫زبان‬‫خود‬‫را‬‫می‬‫انتظار‬ !‫گذرانند‬‫نمی‬‫رود‬‫توسط‬ -‫رژیم‬‫آموزشی‬‫فعلی‬‫که‬ -‫حتی‬‫به‬‫چنین‬‫سوالتی‬‫پاسخ‬‫های‬‫جتالب‬
‫توجه‬‫تر‬‫و‬‫منطقی‬‫تری‬‫به‬ .‫بدهند‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫مثل‬‫آنها‬‫تشویق‬‫نمی‬‫شوند‬‫که‬‫به‬‫سوال‬‫مطرح‬‫شده‬‫پاسخ‬‫این‬ !‫نه‬ :‫دهند‬‫کرم‬‫ها‬‫و‬‫گوسفندان‬‫هستند‬‫که‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫توا‬‫ت‬‫ه‬‫تاز‬‫ت‬‫نی‬
‫پرندگان‬ !‫دارند‬‫به‬‫بال‬‫نیاز‬‫بال‬ !‫دارند‬‫آنها‬ .‫پرواز‬‫به‬‫بال‬‫نیاز‬‫دارند‬‫تا‬‫پرواز‬‫کنند‬‫چرا‬‫که‬‫یک‬‫پرنده‬‫بدون‬‫بال‬‫بهتر‬‫است‬‫چرا‬ !‫بمیرد‬‫که‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬‫تده‬‫ت‬‫پرن‬‫تدون‬‫ت‬‫ب‬‫تال‬‫ت‬‫ب‬‫و‬
‫آزادی‬‫در‬‫انتخاب‬‫قادر‬‫نخواهد‬‫بود‬‫معنی‬‫حقیقی‬‫زندگی‬‫و‬‫از‬‫همه‬‫مهمتر‬‫آزادی‬‫را‬‫درک‬.‫کند‬
‫سوال‬‫دیگری‬‫که‬‫به‬‫کرا ت‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫به‬‫ویژه‬‫از‬‫زمانیکه‬‫دکترایم‬‫را‬‫از‬‫هندوستان‬‫گرفته‬‫ام‬‫به‬‫تن‬‫ت‬‫ذه‬‫تانب‬‫ت‬‫اینج‬‫تور‬‫ت‬‫خط‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تد‬‫ت‬‫کن‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬
‫چگونه‬‫چنین‬‫منابع‬‫آموزشی‬‫که‬‫توسط‬‫چنان‬‫سپاهی‬‫از‬‫متخصصان‬‫فاقد‬‫صلحیت‬‫و‬‫خلقیت‬‫تهیه‬‫و‬‫تالیف‬‫شده‬‫اند‬‫می‬‫توانند‬‫به‬ -‫عنوان‬‫به‬ -‫نمونه‬‫ارتقاء‬‫خلقیتتت‬
‫و‬‫حساسیت‬‫و‬‫تفکرانتقادی‬‫که‬ -‫از‬‫اصول‬‫پیشرفت‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫تمدن‬‫و‬‫سعاد ت‬‫جوامع‬‫بشری‬‫می‬‫باشند‬‫در‬ -‫نسل‬‫فردا‬‫و‬‫آینده‬‫تازان‬‫ت‬‫س‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫ترزو‬‫ت‬‫م‬‫توم‬‫ت‬‫ب‬!‫تد؟‬‫ت‬‫بینجامن‬
‫مضحک‬‫تر‬‫این‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫این‬‫افراد‬‫اخیرا‬‫درباره‬‫رابطه‬‫بین‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫موفقیت‬‫معلمان‬‫در‬‫ایران‬‫نظر‬‫می‬‫)بیرجندی‬ !‫دهند‬‫و‬‫باقر‬،‫کاظمی‬2010‫چنین‬ (
‫ادعای‬‫عجیبی‬‫از‬‫طرف‬‫این‬‫افراد‬‫اینجانب‬‫را‬‫به‬‫یاد‬‫شرایط‬‫امثال‬‫خودم‬‫می‬‫اندازد‬‫تا‬‫به‬‫یاد‬‫صداقت‬‫علیرغم‬ .‫ایشان‬‫این‬‫موارد‬‫یک‬‫واقعیت‬‫غیر‬‫قابتل‬‫هضتم‬‫بترای‬
‫اینجانب‬‫این‬‫است‬‫که‬‫وقتی‬‫بررسی‬‫می‬‫کنم‬‫می‬‫بینم‬‫اکثر‬‫طراحان‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫فعلی‬‫ما‬‫در‬‫غرب‬‫تحصیل‬‫نموده‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬ !‫انتد‬‫تدارک‬‫ت‬‫م‬‫دکتترای‬‫تود‬‫ت‬‫خ‬‫را‬‫از‬‫برختی‬
‫دانشگاه‬‫های‬‫مطرح‬‫در‬‫آمریکا‬‫و‬‫سایر‬‫کشور‬‫های‬‫غربی‬‫گرفته‬‫این‬ !‫اند‬‫به‬‫چه‬‫معنا‬‫است؟‬‫به‬‫عبار ت‬‫دیگر‬‫رابطه‬‫بین‬‫این‬‫افراد‬‫و‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫ما‬‫و‬‫امپریالیسم‬
‫و‬‫یا‬‫هم‬ !‫شاید‬‫کاپیتالیسم‬‫در‬!‫چیست؟‬
‫فرضیه‬‫امپریالیسم‬ :‫اینجانب‬‫عناصر‬‫خودش‬‫را‬‫در‬‫مراکز‬‫حسا س‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫ما‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫منظ‬‫تتحمار‬‫ت‬‫اس‬‫و‬‫تتثمار‬‫ت‬‫اس‬‫و‬‫تتعمار‬‫ت‬‫اس‬‫تا‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫تردم‬‫ت‬‫م‬‫تا‬‫ت‬‫م‬
‫تزریق‬‫کرده‬‫باید‬ !‫است‬‫یادآوری‬‫کنم‬‫که‬‫به‬‫محض‬‫این‬‫که‬‫این‬‫فرضیه‬‫رد‬‫شود‬‫اینجانب‬‫به‬‫ارائه‬‫یک‬‫تئوری‬‫می‬‫این‬ :‫پردازم‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫تا‬‫ت‬‫م‬ (‫)آموزشی‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬
‫که‬‫درخدمت‬‫امپریالیسم‬‫هستند‬‫و‬‫یا‬‫اصل‬‫آنها‬‫خود‬‫امپریالیسم‬‫و‬ .‫هستند‬‫بلفاصله‬‫بعد‬‫از‬‫مطرح‬‫کردن‬‫چنین‬‫تئوریی‬‫اینجتانب‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬‫ی‬ ‫ترا‬‫ت‬‫چ‬‫بتزرگ‬‫کته‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫یتک‬
‫علمت‬‫سوال‬‫بزرگتر‬‫ختم‬‫می‬‫شود‬‫را‬‫ارایه‬‫می‬‫در‬ .‫دهم‬‫این‬‫مرحله‬‫است‬‫که‬‫اینجانب‬‫یک‬‫سوال‬‫سنگین‬‫را‬‫مطرح‬‫می‬‫و‬ !‫کنم؟‬‫آن‬‫سوال‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫متتاجرا‬
‫به‬‫چه‬‫و‬ !‫معناست؟‬‫سپس‬‫توجه‬‫مدرسان‬‫و‬‫اندیشمندان‬‫و‬‫سیاست‬‫گذران‬‫دلسوز‬‫را‬‫به‬‫ورای‬ ‫فلسفه‬‫چنین‬‫خیانتی‬‫جلب‬‫می‬!‫کنم‬
‫برخی‬‫دللیل‬‫دلیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫بزرگ‬‫در‬‫آموزش‬‫در‬ (‫)زبان‬‫الیران‬
‫یک‬‫دلیل‬‫عمده‬‫دیگر‬‫برای‬‫شکست‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫ایران‬‫این‬‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫هدف‬‫از‬‫آموزش‬‫زبتان‬‫ارتقتاء‬‫تار ت‬‫ت‬‫مه‬‫خوانتدن‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ی‬‫درک‬
‫متون‬‫می‬‫این‬ !‫باشد‬‫نوع‬‫هدف‬‫گذاری‬‫در‬‫دنیای‬‫پیچیده‬‫کنونی‬‫باتوجه‬‫به‬‫تاثیرا ت‬‫شگرفی‬‫که‬‫ورود‬‫به‬‫هزاره‬‫سوم‬‫بر‬‫آموزش‬‫بطور‬‫کل‬‫و‬‫آموزش‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫ط‬
‫اخص‬‫داشته‬‫است‬‫عجیب‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫)حسینی‬ !‫رسد‬2006‫شرایط‬ .(‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫وقتی‬‫وخیم‬‫تر‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫فعلی‬‫تی‬‫ت‬‫آموزش‬‫در‬‫تدد‬‫ت‬‫ص‬
‫حذف‬‫فرهنگ‬‫غرب‬‫از‬‫متون‬‫و‬‫منابع‬‫آموزشی‬‫هستند‬‫چرا‬‫که‬‫بر‬‫این‬‫باور‬‫هستند‬‫که‬‫هجمانی‬‫فرهنگ‬‫غرب‬‫بر‬‫فرهنگ‬‫اسلمی‬‫ما‬‫تاثیرا ت‬‫سوئی‬‫خواهد‬.‫گذاشت‬
‫فواید‬‫و‬‫مضرا ت‬‫این‬‫دیدگاه‬‫که‬‫بر‬‫این‬‫باور‬‫است‬‫که‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫باید‬‫از‬‫طریق‬‫فرهنگ‬‫فارسی‬‫و‬‫اسلمی‬‫تدریس‬‫شود‬‫با‬‫توچه‬‫به‬‫پروسه‬‫گلوبالیزه‬‫تدن‬‫ت‬‫ش‬‫تان‬‫ت‬‫جه‬
‫جای‬‫بحث‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫این‬‫مقال‬‫نمی‬‫اما‬ .‫گنجد‬‫مجددا‬‫به‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫امر‬‫آموزش‬‫یادآور‬‫می‬‫شوم‬‫که‬‫پدیده‬‫گلوبالیزه‬‫شدن‬‫دنیای‬‫کنونی‬‫و‬‫نیز‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬
‫زبان‬‫انگلیسی‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫خدمت‬،‫اقتصاد‬‫سیاست‬‫و‬‫بقاء‬‫و‬‫تکامل‬‫و‬‫سعاد ت‬‫بشر‬‫است‬‫غیر‬‫قابل‬‫انکار‬‫و‬‫اجتناب‬‫ناپذیر‬‫می‬‫این‬ .‫باشد‬‫تدان‬‫ت‬‫ب‬
‫معناست‬‫که‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫آموزشی‬‫ما‬‫باید‬‫حد‬‫اقل‬‫در‬‫خدمت‬‫ارتقاء‬‫تمام‬‫جنبه‬‫های‬‫محاوره‬‫ای‬‫نسل‬‫فردا‬‫باشد‬‫و‬‫ته‬‫ت‬‫ن‬‫تنهتا‬‫تط‬‫ت‬‫فق‬‫تاء‬‫ت‬‫ارتق‬‫مهتار ت‬‫تدن‬‫ت‬‫خوان‬‫دلیتل‬ .‫تا‬‫ت‬‫آنه‬
‫دیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫آموزشی‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫اشاره‬‫شد‬‫به‬‫این‬‫واقعیت‬‫بر‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫اکثر‬‫مدرسان‬‫زبان‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تت‬‫ت‬‫تح‬‫تامه‬‫ت‬‫برن‬‫تان‬‫ت‬‫متخصص‬‫تر‬‫ت‬‫ذک‬‫تده‬‫ت‬‫ش‬
‫مدرک‬‫آموزش‬‫زبان‬‫گرفته‬‫اند‬‫مهار ت‬‫های‬‫روز‬‫و‬‫مدرن‬‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫ندارند‬‫و‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫با‬‫واقعیا ت‬‫دنیای‬‫امروز‬‫آشنا‬‫یتاد‬ .‫نیستند‬‫آوری‬‫متی‬‫شتود‬‫کته‬
‫اینجانب‬‫برای‬‫مساله‬‫تهاجم‬‫فرهنگی‬‫راه‬‫برد‬‫واقعی‬‫تر‬‫و‬‫منطقی‬‫تری‬‫را‬‫در‬‫کتابم‬‫ارائه‬‫داده‬‫ام‬‫)حسینی‬2012.(
‫برخی‬‫مشکل ت‬‫دلیگر‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫نگاهی‬ :‫الیران‬‫تحلیلی‬‫به‬‫داخل‬‫کل س‬‫ها‬
‫همان‬‫طور‬‫که‬‫گفته‬‫شد‬‫کل س‬‫های‬‫فعلی‬‫ما‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫شیوه‬‫های‬‫سنتی‬‫تدریس‬‫همانند‬‫روش‬‫بانکی‬‫و‬‫یا‬‫روش‬‫ارتشی‬‫مدیریت‬‫و‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫درآنها‬‫تم‬‫ت‬‫معل‬
‫نقش‬‫سخنران‬‫و‬‫شاگردان‬‫نقش‬‫مستمعین‬‫را‬‫در‬ .‫دارند‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫پائولو‬‫فره‬‫یک‬‫اندیشمند‬‫رادیکتال‬‫برزیلتی‬‫بیتان‬‫متی‬‫کنتد‬‫معلتم‬‫نقتش‬
‫نقالی‬‫را‬‫ایفا‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫تمام‬‫تلشش‬‫تزریق‬‫دانش‬‫به‬‫اذهان‬‫شاگردان‬‫که‬‫صرفا‬‫دریافت‬‫کننده‬‫و‬‫تهی‬‫از‬‫دانش‬‫هستند‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫تد‬‫ت‬‫باش‬‫ته‬‫ت‬‫پروس‬‫در‬‫کل س‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬
‫شامل‬‫ترجمه‬،‫کردن‬‫طوطی‬‫وار‬‫تکرار‬‫کردن‬‫و‬‫حفظ‬،‫کردن‬‫و‬‫به‬‫یادآوردن‬‫و‬‫دوباره‬‫گفتن‬‫می‬‫این‬ .‫باشد‬‫که‬‫معلمان‬‫زبان‬‫به‬‫جهت‬‫ضعف‬‫توانایی‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تاوره‬‫ت‬‫مح‬
‫ای‬‫خود‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫زبان‬‫فارسی‬‫تدریس‬‫می‬‫کنند‬‫شرایط‬‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫در‬‫ایران‬‫وخیم‬‫تر‬‫می‬‫کند‬‫چرا‬‫که‬‫درایران‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫به‬‫توان‬‫ت‬‫عن‬
‫زبان‬‫خارجی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫نه‬‫همانند‬‫برخی‬‫کشورها‬‫همانند‬‫پاکستان‬‫و‬‫هند‬‫و‬‫غیره‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫توان‬‫ت‬‫عن‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫دوم‬‫تی‬‫ت‬‫یعن‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬‫تا‬‫ت‬‫م‬‫تت‬‫ت‬‫فرص‬
‫کمتری‬‫برای‬‫در‬‫معرض‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫واقع‬‫شدن‬‫را‬‫دارند‬‫که‬‫این‬‫مخل‬‫یادگیری‬‫سریع‬‫تر‬‫و‬‫راحت‬‫تر‬‫و‬‫ماندگارتر‬‫زبان‬‫در‬ .‫است‬‫نتیجه‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫معلمتتان‬
‫قادر‬‫نیستند‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫پروسه‬‫تدریس‬‫خود‬‫توجه‬‫و‬‫علقه‬‫شاگردان‬‫را‬‫داشته‬‫کمی‬ .‫باشند‬‫بعد‬‫از‬‫شروع‬‫کل س‬‫توجه‬‫شاگردان‬‫به‬‫اموری‬‫دیگر‬‫جلب‬‫می‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬
‫در‬‫انتهای‬‫کل س‬‫همه‬‫احسا س‬‫خستگی‬‫می‬‫زدن‬ .‫کنند‬‫ا س‬‫ام‬‫ا س‬‫و‬‫ای‬،‫میل‬‫گوش‬‫دادن‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تک‬‫ت‬‫موزی‬‫و‬،‫تیقی‬‫ت‬‫موس‬‫تر ت‬‫ت‬‫پ‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫تیاء‬‫ت‬‫اش‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫ترف‬‫ت‬‫ط‬،‫تدیگر‬‫ت‬‫یک‬‫تا‬‫ت‬‫روی‬
،‫پردازی‬‫خمیازه‬‫کشیدن‬‫و‬‫حتی‬‫چر ت‬‫زدن‬‫و‬‫خوابیدن‬‫)غالبا‬‫با‬‫چشمان‬‫از‬ (‫باز‬‫جمله‬‫تالبت‬‫ت‬‫فع‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تج‬‫ت‬‫رای‬‫در‬‫ایتن‬‫توع‬‫ت‬‫ن‬‫کل س‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫متی‬‫معلتم‬ .‫باشتند‬‫تمتام‬‫تلش‬‫و‬
5
‫استراتژی‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫گیرد‬‫که‬‫شاگردان‬‫را‬‫ترغیب‬‫به‬‫گوش‬‫دادن‬‫و‬‫درگیر‬‫شدن‬‫در‬‫فرایند‬‫یادگیری‬‫کند‬‫و‬‫حتی‬‫به‬‫آنها‬‫بد‬‫و‬‫بیراه‬‫هم‬‫می‬‫تد‬‫ت‬‫گوی‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬
‫را‬‫تحقیر‬‫و‬‫حتی‬‫در‬‫مواردی‬‫تنبیه‬‫می‬‫کند‬‫اما‬‫چیز‬‫خاصی‬‫جز‬‫بدتر‬‫شدن‬‫اوضاع‬‫و‬‫فرار‬‫نگاه‬‫هتا‬‫از‬‫نگتاه‬‫معلتم‬‫و‬‫نهتادینه‬‫شتدن‬‫حتس‬‫نفتر ت‬‫و‬‫انزجتار‬‫از‬‫رهتبر‬
‫کل س‬‫و‬‫از‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫اتفاق‬‫نمی‬.‫افتد‬
‫مشکل‬‫دیگر‬‫کل س‬‫های‬‫معلم‬‫محور‬‫کنونی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫با‬‫تمام‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫ط‬‫تان‬‫ت‬‫یکس‬‫تورد‬‫ت‬‫برخ‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬‫تاو ت‬‫ت‬‫تف‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تان‬‫ت‬‫می‬
‫مهار ت‬،‫ها‬‫سبک‬‫های‬،‫یادگیری‬‫استراتژی‬‫های‬‫یادگیری‬‫و‬‫نگرش‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تده‬‫ت‬‫نادی‬‫ته‬‫ت‬‫گرفت‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫در‬ .‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫تگاه‬‫ت‬‫دانش‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تجویان‬‫ت‬‫دانش‬‫از‬‫تاطق‬‫ت‬‫من‬
‫جغرافیایی‬‫متعدد‬‫همانند‬‫روستاها‬‫و‬‫شهرها‬‫گردهم‬‫آمده‬‫اند‬‫شرایط‬‫را‬‫بدتر‬‫می‬‫کند‬‫چرا‬‫که‬‫عقبه‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬‫و‬‫اقتصتادی‬‫آنهتا‬‫در‬‫توانتایی‬‫هتای‬‫محتاوره‬
‫ای‬‫آنها‬‫فاصله‬‫زیادی‬‫انداخته‬‫همین‬ .‫است‬‫طور‬‫در‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫شرکت‬‫فعالنه‬‫شاگردان‬‫در‬‫پروسه‬‫یادگیری‬‫آگاهانه‬‫و‬‫یا‬‫نا‬‫آگاهانه‬‫توسط‬‫معلمان‬‫نفی‬‫می‬.‫شتتود‬
‫حتی‬‫اگر‬‫به‬‫شاگردان‬‫فرصتی‬‫داده‬‫شود‬‫تا‬‫درک‬‫خود‬‫از‬‫مطالب‬‫ارائه‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬‫این‬‫شاگردان‬‫قوی‬‫تر‬‫و‬‫یا‬‫برونگرا‬‫که‬ -‫تعداد‬‫تان‬‫ت‬‫ش‬‫تم‬‫ت‬‫ه‬‫محتدود‬
‫هستند‬ -‫است‬‫که‬‫فرصت‬‫یادگیری‬‫و‬‫شرکت‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلسی‬‫را‬‫از‬‫اکثریت‬‫سلب‬‫می‬‫به‬ .‫نمایند‬‫عبار ت‬‫دیگر‬‫در‬‫چنین‬‫کل س‬‫ها‬‫و‬‫جوامعی‬‫که‬‫توستط‬‫روش‬
‫سخنرانی‬‫کردن‬‫و‬‫دیکتاتور‬‫مابانه‬‫کنترل‬‫و‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫افراد‬‫ضعیف‬‫تر‬‫و‬‫مظلوم‬‫که‬‫اتفاقا‬‫اکثریت‬‫را‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫به‬‫طور‬‫اتوما ت‬‫مطرود‬‫و‬‫منزوی‬‫می‬
‫شوند‬‫که‬‫نتیجه‬‫آن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫گروه‬‫ها‬‫به‬‫تدریج‬‫علقه‬‫و‬‫انگیزه‬‫شان‬‫را‬‫برای‬‫شرکت‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫از‬‫دست‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫طبیعت‬‫در‬‫دراز‬‫تد ت‬‫ت‬‫م‬
‫عقب‬‫مانده‬‫و‬‫محروم‬‫می‬‫برعکس‬ - .‫شوند‬‫گروه‬،‫اول‬‫این‬‫گروه‬‫روز‬‫به‬‫روز‬‫محروم‬‫تر‬‫و‬‫ضعیف‬‫تر‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫فقی‬‫تر‬‫ت‬‫ت‬‫و‬‫در‬‫عیتن‬‫تال‬‫ت‬‫ح‬‫تر‬‫ت‬‫منزجرت‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫در‬ .‫توند‬‫ت‬‫ش‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬
‫صور ت‬‫در‬‫خوش‬‫بینانه‬‫ترین‬‫حالت‬‫نتیجه‬‫چنین‬‫کل س‬‫هایی‬‫چیزی‬‫جز‬‫به‬‫خاطر‬‫سپاری‬‫کوتاه‬‫مد ت‬‫مطالب‬‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬‫معلم‬‫نمی‬‫تف‬‫ت‬‫متوق‬ .‫باشد‬‫تدن‬‫ت‬‫ش‬‫تادل‬‫ت‬‫تب‬
‫آراء‬‫و‬‫بحث‬‫و‬‫گفتگو‬‫که‬‫نتیجه‬‫مستقیم‬‫چنین‬‫محیط‬‫هایی‬‫است‬‫فرصت‬‫های‬‫تبادل‬‫استراتژی‬‫های‬‫یادگیری‬‫و‬‫مهار ت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫نگرش‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫به‬
‫وطور‬‫طبیعی‬‫به‬‫نفی‬‫خلقیت‬‫و‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫می‬‫این‬ .‫انجامد‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫یادگیری‬‫و‬‫به‬‫یادآوری‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نگرش‬‫شاگردان‬‫را‬‫به‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزی‬‫ت‬‫آم‬‫تت‬‫ت‬‫تح‬
‫تاثیر‬‫منفی‬‫خود‬‫قرار‬‫می‬‫این‬ .‫دهد‬‫نظر‬‫اسلمی‬‫راسخ‬‫و‬‫ولی‬‫زاده‬‫که‬‫د‬‫رنتیجه‬‫تدریس‬‫توسط‬‫روش‬‫تدریس‬‫های‬‫فعلی‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫از‬‫انگلیسی‬‫بعنوان‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬
‫در س‬‫نفر ت‬‫دارند‬‫دال‬‫بر‬‫این‬‫آخرین‬‫ادعای‬‫اینجانب‬‫می‬.‫باشد‬
‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫سرنوشت‬‫دانشجویان‬‫دانشگاه‬‫ها‬‫در‬‫کل س‬‫های‬،‫زبان‬‫ضعف‬‫آنها‬‫درزبان‬‫انگلیسی‬‫و‬‫در‬‫یادگیری‬‫آن‬‫که‬‫از‬‫مدرسه‬‫شروع‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬
‫تا‬‫دانشگاه‬‫جایی‬‫که‬‫زبان‬‫را‬‫به‬‫اجبار‬‫باید‬‫انتخاب‬‫و‬‫یاد‬‫بگیرند‬‫ادامه‬‫می‬‫یک‬ – .‫یابد‬‫یا‬‫دو‬‫گزینه‬‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫با‬‫پر‬‫رویی‬‫فریاد‬‫می‬‫زنند‬‫شما‬
‫حق‬‫نتیجه‬ !‫دارید‬ ‫انتخاب‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫تعداد‬‫قابل‬‫توجهی‬‫از‬‫این‬‫دانشجویان‬‫یا‬‫موفق‬‫به‬‫تا س‬‫ت‬‫پ‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫در س‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫تی‬‫ت‬‫نم‬‫توند‬‫ت‬‫ش‬‫و‬‫تد‬‫ت‬‫مجبورن‬‫تاره‬‫ت‬‫دوب‬
‫همان‬‫در س‬‫را‬‫بگذرانند‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫صور ت‬‫ناپلئونی‬‫غالبا‬‫از‬‫طریق‬‫تقلب‬‫در س‬‫را‬‫پا س‬‫این‬ .‫کنند‬‫موارد‬‫قسمتی‬‫از‬‫نتایج‬‫به‬‫کارگیری‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫سنتی‬‫در‬‫ایران‬
.‫است‬
‫برخی‬‫دللیل‬‫دلیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫الیران‬
‫علیرغم‬‫مسائل‬‫و‬‫مشکلتی‬‫که‬‫برای‬‫به‬‫کارگیری‬‫روش‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫مطترح‬،‫شتد‬‫متاستفانه‬‫هنتوز‬‫شتاگردان‬‫و‬‫بته‬‫ویتژه‬‫همکتارانی‬‫چته‬ -‫در‬‫مدرسته‬‫و‬‫چته‬‫در‬
‫دانشگاه‬–‫هستند‬‫که‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫را‬‫می‬‫این‬ .‫پسندند‬‫گروه‬‫از‬‫مدرسان‬‫و‬‫زبان‬‫آموزان‬‫که‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫هم‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬‫روش‬‫تدریس‬‫ت‬‫ت‬‫تانکی‬‫ت‬‫ب‬‫را‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تدین‬‫ت‬‫چن‬
‫دلیل‬‫می‬‫زبان‬ .‫پسندند‬‫آموزان‬‫این‬‫روش‬‫را‬‫می‬‫پسندند‬‫چرا‬‫که‬‫آنها‬‫به‬‫خوبی‬‫در‬‫یافته‬‫اند‬‫که‬‫مکانیزم‬‫های‬‫این‬‫روش‬‫تتدریس‬‫تاکیتد‬‫بتر‬‫حفتظ‬‫کتردن‬‫و‬‫خرختوانی‬
‫دارند‬‫و‬‫بنابراین‬‫بدون‬‫زحمت‬‫زیاد‬‫و‬‫صرفا‬‫داشتن‬‫فعالیت‬‫در‬‫شب‬‫امتحان‬‫می‬‫توان‬‫نمره‬‫خوبی‬‫را‬‫در‬‫امتحانا ت‬‫تضمین‬‫آنها‬ .‫کرد‬‫این‬‫روش‬‫تتتدریس‬‫را‬‫دوستتت‬
‫دارند‬‫چرا‬‫که‬‫تمام‬‫اطلعا ت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫آنها‬‫برای‬‫پا س‬‫کردن‬‫امتحانا ت‬‫)را‬‫که‬‫توصیف‬‫را‬ (‫شدند‬‫در‬‫کمترین‬‫زمان‬‫بدون‬‫این‬‫که‬‫کار‬‫زیادی‬‫از‬‫آنها‬‫تته‬‫ت‬‫خواس‬‫شتتود‬
‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬‫این‬ .‫دهد‬‫زبان‬‫آموزان‬‫براین‬‫باورند‬‫که‬‫وقتی‬‫از‬‫طریق‬‫حفظ‬‫کردن‬‫می‬‫توان‬‫پا س‬‫کردن‬‫خود‬‫را‬‫تضمین‬‫کرد‬‫ته‬‫ت‬‫چ‬‫ترورتی‬‫ت‬‫ض‬‫دارد‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬
‫یادگیری‬‫واقعی‬‫بپردازیم‬‫که‬‫زمان‬‫بر‬‫است‬‫و‬‫انرژی‬‫و‬‫حوصله‬‫می‬‫اما‬ .‫خواهد‬‫دلیل‬‫اصلی‬‫برای‬‫این‬‫نوع‬‫تب‬‫ت‬‫ح‬‫تدن‬‫ت‬‫ورزی‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫روش‬‫تنتی‬‫ت‬‫س‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬
‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫آنها‬‫هنوز‬‫این‬‫فرصت‬‫را‬‫نداشته‬‫اند‬‫که‬‫یادگیری‬‫زبان‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫با‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫ت‬‫ت‬‫تدرن‬‫ت‬‫م‬‫اداره‬‫متی‬‫شتوند‬‫تجربته‬‫واقعیتت‬ .‫کننتد‬
‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫زبان‬‫آموزان‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫خود‬‫پرسیدن‬‫و‬‫تحقیق‬‫کردن‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫اطلعا ت‬‫و‬‫دانش‬‫جدید‬‫و‬‫تز‬‫ت‬‫نی‬‫تد‬‫ت‬‫فوای‬‫تث‬‫ت‬‫بح‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫گفتم‬‫در‬‫تط‬‫ت‬‫محی‬
‫های‬‫دموکراتیک‬‫را‬‫تجربه‬‫نکرده‬‫آنها‬ .‫اند‬‫فقط‬‫عاد ت‬‫کرده‬‫اند‬‫که‬‫اطلعا ت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫کپی‬‫برداری‬‫و‬‫حفظ‬‫نمایند‬‫و‬‫طوطی‬‫وار‬‫پس‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫دهند‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬
‫قدر ت‬‫تمییز‬‫این‬‫موارد‬‫را‬‫ندارند‬‫و‬‫نمی‬‫توانند‬‫رابطه‬‫بین‬‫یادگیری‬‫واقعی‬‫و‬‫موفقیت‬‫در‬‫زندگی‬‫را‬‫آنهتا‬ .‫بفهمنتد‬‫نمتی‬‫تواننتد‬‫بفهمنتد‬‫کته‬‫تفتاو ت‬‫نتایتج‬‫حاصتله‬‫در‬
‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫و‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫اداره‬‫می‬‫شود‬‫در‬‫مهمتر‬ .‫چیست‬‫از‬‫همه‬‫این‬‫که‬‫آنها‬‫از‬‫این‬‫واقعیت‬‫غافلنتد‬‫کته‬‫آنهتا‬
‫به‬‫واسطه‬‫پذیرفتن‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫فعلی‬‫از‬‫سوی‬‫اساتید‬‫شان‬‫و‬‫نگاه‬‫از‬‫بال‬‫به‬‫پایین‬،‫آنها‬‫هرچند‬‫دردراز‬،‫مد ت‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تکل‬‫ت‬‫ش‬‫تری‬‫ت‬‫گی‬‫تومت‬‫ت‬‫حک‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تتبدادی‬‫ت‬‫اس‬‫و‬
‫اقتدار‬‫گرای‬‫فاشبستی‬‫کمک‬‫می‬.‫کنند‬
‫باور‬‫کردنی‬‫نیست‬‫اما‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫اشاره‬‫شد‬‫تعداد‬‫بی‬‫شماری‬‫از‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫هم‬‫هستند‬‫که‬‫به‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫سنتی‬‫علقه‬‫تد‬‫ت‬‫من‬‫تی‬‫ت‬‫یک‬ .‫تتند‬‫ت‬‫هس‬
‫از‬‫دلیل‬‫عدم‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫مدرن‬‫توسط‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫مدرسان‬‫تردید‬‫ایشان‬‫در‬‫میسر‬‫بودن‬‫تارگیری‬‫ت‬‫بک‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ی‬‫تتی‬‫ت‬‫ح‬‫تد‬‫ت‬‫تردی‬‫تان‬‫ت‬‫ایش‬‫در‬‫تارایی‬‫ت‬‫ک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬
‫روش‬‫ها‬‫می‬‫مدرسانی‬ .‫باشد‬‫هستند‬‫که‬‫معتقدند‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫امروزی‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫ما‬‫در‬‫ایران‬‫جواب‬‫نمی‬‫اما‬ !‫دهند‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تروه‬‫ت‬‫گ‬‫از‬
‫مدرسان‬‫پتانسل‬‫و‬‫توانایی‬‫بکارگیری‬‫این‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫هایشان‬‫ندارند‬‫تنها‬‫به‬‫این‬‫دلیل‬‫ساده‬‫که‬‫آنها‬‫برای‬‫تدریس‬‫و‬‫آموزش‬‫خلق‬‫نشده‬‫تل‬‫ت‬‫دلی‬ .‫اند‬
‫دیگر‬‫برای‬‫این‬‫مساله‬‫این‬‫است‬‫که‬‫مدرسان‬‫اشراف‬‫کافی‬‫به‬‫استراتژی‬‫ها‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫را‬‫ندارند‬‫چرا‬‫که‬‫که‬‫اغلب‬‫آنها‬‫مدارک‬‫غیر‬‫مرتبط‬‫تا‬‫ت‬‫ب‬‫توزش‬‫ت‬‫آم‬
‫زبان‬‫انگلیسی‬‫و‬ .‫دارند‬‫این‬‫واقعیت‬‫که‬‫منابع‬‫مفید‬‫و‬‫کارآمد‬‫برای‬‫استفاده‬‫این‬‫مدرستان‬‫جهتت‬‫آشتنایی‬‫بتا‬‫ایتن‬‫نتوع‬‫روش‬‫هتای‬‫تتدریس‬‫نتوین‬‫بترای‬ -‫آمتوزش‬‫بته‬
‫شاگردانی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫عاد ت‬‫کرده‬‫اند‬‫وجود‬ -‫ندارد‬‫شرایط‬‫را‬‫بدتر‬‫می‬‫این‬ .‫کند‬‫شرایط‬‫که‬‫مسببین‬‫آن‬‫همان‬‫متخصصانی‬‫هستند‬‫که‬‫در‬‫اتاق‬‫های‬‫فکر‬
6
‫در‬‫تهران‬‫بر‬‫مسند‬‫ریاست‬‫نشسته‬‫اند‬‫دلیل‬‫اصلی‬‫برای‬‫مدرسان‬‫جهت‬‫فاصله‬‫گرفتن‬‫از‬‫شیوه‬‫های‬‫نوین‬‫آموزش‬‫می‬‫باشد‬‫چرا‬‫که‬‫این‬‫تان‬‫ت‬‫مدرس‬‫توز‬‫ت‬‫هن‬‫تاد‬‫ت‬‫ی‬‫ته‬‫ت‬‫نگرفت‬
‫اند‬‫که‬‫خود‬‫باید‬‫یادگیرنده‬‫و‬‫پژوهشگر‬‫هم‬‫اما‬ .‫باشند‬‫واقعیت‬‫تلخ‬‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫مدرسان‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫را‬‫ترجیح‬‫می‬‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫ترا‬‫ت‬‫چ‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تارگیری‬‫ت‬‫بک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬
‫روش‬‫ها‬‫مطالعه‬‫و‬‫انرژی‬‫و‬‫حوصله‬‫و‬‫دقت‬‫و‬‫کارزیاد‬‫نمی‬‫در‬ !‫طلبند‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫کافیست‬‫مطلبی‬‫را‬‫عین‬‫کتاب‬‫به‬‫شاگردان‬‫تد‬‫ت‬‫بگوین‬‫و‬‫از‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تد‬‫ت‬‫بخواهن‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬
‫تمارین‬‫مربوطه‬‫بپردازند‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫حفظ‬‫کنند‬‫و‬‫برای‬‫امتحان‬‫آماده‬.‫شوند‬
‫تنها‬‫هدف‬‫اکثر‬‫این‬‫مدرسان‬‫این‬‫ست‬‫که‬‫به‬‫هدف‬‫)کوتاه‬‫خود‬ (‫مد ت‬‫که‬‫همان‬‫پا س‬‫کردن‬‫شاگردان‬‫است‬‫هرچند‬ -‫برسند‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬‫تتی‬‫ت‬‫قیم‬‫تتی‬‫ت‬‫ح‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تت‬‫ت‬‫قیم‬
‫گوسفند‬‫وار‬‫بار‬‫آوردن‬‫نسل‬‫آنها‬ !‫فردا‬‫این‬‫هدف‬‫را‬‫دنبال‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫رضایت‬‫مندی‬‫مدیران‬‫و‬‫روسای‬‫خود‬‫را‬‫کسب‬‫نمایند‬‫تابدین‬‫سیاق‬‫به‬‫زندگی‬‫خود‬‫با‬‫تش‬‫ت‬‫آرام‬
‫و‬‫آسایش‬‫و‬‫ادامه‬ !‫امنیت‬‫اما‬ .‫دهند‬‫هنوز‬‫یک‬‫احتمال‬‫دیگر‬‫برای‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫های‬‫ارتشی‬‫توسط‬‫برخی‬‫مدرسان‬‫وجود‬‫به‬ :‫دارد‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫کتته‬‫تانی‬‫ت‬‫مدرس‬
‫که‬‫در‬‫دروه‬‫تحصیل ت‬‫خود‬‫توسط‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫خود‬‫و‬‫حتی‬‫در‬‫جامعه‬‫مورد‬‫بی‬‫توجهی‬‫و‬‫بی‬‫مهری‬‫و‬‫حتی‬‫مسخره‬‫شدن‬‫واقع‬‫شده‬‫اند‬‫از‬‫تر‬‫ت‬‫نظ‬‫روان‬‫تی‬‫ت‬‫شناس‬
‫تمایل‬‫دارند‬‫که‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫کاستی‬‫ها‬‫و‬‫ناکامی‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫خود‬‫به‬‫واسطه‬‫کنترل‬‫شدیدی‬‫که‬‫بر‬‫تان‬‫ت‬‫شاگردانش‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫ب‬‫ترش‬‫ت‬‫نگ‬‫و‬‫تار‬‫ت‬‫رفت‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تد‬‫ت‬‫دارن‬
‫جبران‬‫نمایند‬‫و‬‫روح‬‫ستمدیده‬‫خود‬‫را‬‫آرام‬‫آنها‬ .‫کنند‬‫روش‬‫بانکی‬‫را‬‫دوست‬‫دارند‬‫چرا‬‫که‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫بته‬‫آمتوزش‬‫متی‬‫پردازنتد‬‫در‬ -
‫تضاد‬‫با‬‫تجربیا ت‬‫تلخ‬‫خود‬–‫همان‬‫طور‬‫که‬‫پائلوفره‬‫هم‬‫تاکید‬‫می‬:‫کند‬
1-‫آنها‬‫در س‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شاگردان‬‫در س‬ (‫)شهروندان‬‫داده‬‫می‬.‫شوند‬
2-‫آنها‬‫همه‬‫چیز‬‫را‬‫می‬‫دانند‬‫و‬‫شهر‬‫وندان‬‫هیچ‬‫چیز‬‫را‬‫نمی‬.‫دانند‬
3-‫آنها‬‫فکر‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫افکار‬‫آنها‬‫را‬‫تعلیم‬‫می‬.‫بینند‬
4-‫آنها‬‫سخنرانی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫با‬‫تواضع‬‫گوش‬‫می‬.‫دهند‬
5-‫آنها‬‫نظم‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫قانون‬‫می‬‫گذارند‬‫و‬‫شهروندان‬‫منظم‬‫و‬‫قانون‬‫پذیر‬‫می‬.‫شوند‬
6-‫آنها‬‫انتخاب‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫منتخب‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شهروندان‬‫تحمیل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫بدون‬‫چون‬‫و‬‫چرا‬‫می‬.‫پذیرند‬
7-‫آنها‬‫عمل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫دستور‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شهروندان‬‫توهم‬‫یادگیری‬‫و‬‫زندگی‬‫کردن‬‫را‬.‫دارند‬
8-‫آنها‬‫محتوا‬‫و‬‫قانون‬‫و‬‫خط‬‫مشی‬‫و‬‫فرهنگ‬‫انتخاب‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫آنها‬‫وفق‬‫می‬.‫دهند‬
9-‫آنها‬‫اطلعا ت‬‫و‬‫فرهنگ‬‫مبهم‬‫خود‬‫را‬‫تحت‬‫لوای‬‫قدر ت‬‫خود‬‫ارائه‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شهروندان‬‫می‬.‫پذیرند‬
10-‫آنها‬‫نه‬‫نمایندگان‬‫خداوند‬‫بر‬‫زمین‬‫که‬‫خود‬‫خداوند‬‫هستند‬‫و‬‫شهروندان‬‫گوسفندان‬‫آنها‬‫که‬‫قربانی‬‫قدر ت‬‫طلبی‬‫آنها‬‫خواهند‬.‫شد‬
‫شماره‬ :‫توجه‬10‫را‬‫اینجانب‬‫اضافه‬!‫کردم‬
‫اما‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫باید‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشند‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫و‬‫پیوسته‬‫غالب‬‫کردن‬‫افکار‬‫و‬‫تده‬‫ت‬‫ای‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫دستوراتش‬‫از‬‫تق‬‫ت‬‫طری‬‫تخنرانی‬‫ت‬‫س‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬
‫یک‬‫طرفه‬‫در‬‫روش‬‫تدریس‬‫دیکتاتور‬‫مابآنه‬‫اشان‬‫پتانسیل‬،‫ها‬‫علقه‬‫مندی‬‫ها‬‫و‬‫خلقیت‬‫شهروندان‬‫را‬‫در‬‫نطفه‬‫خفه‬‫کرده‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫مانع‬‫توسعه‬‫و‬‫پیشرفت‬‫آنها‬
‫خواهد‬‫علوه‬ .‫شد‬‫بر‬،‫این‬‫این‬‫مدرسان‬‫باید‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشند‬‫که‬‫همان‬‫گونه‬‫که‬‫آنها‬‫دارند‬‫شیوه‬‫های‬‫معلمان‬‫و‬‫روسای‬‫خودشان‬‫را‬‫بازتاب‬‫می‬،‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬
‫آنها‬‫نیز‬‫همین‬‫نگرش‬‫ها‬‫و‬‫منش‬‫ها‬‫و‬‫رفتارها‬‫را‬‫الگو‬‫قرار‬‫خواهند‬‫داد‬‫و‬‫دنبال‬‫خواهند‬‫و‬ .‫کرد‬‫خطر‬‫در‬‫اینجاست‬‫که‬‫از‬‫میان‬‫این‬‫شهروندان‬‫تناتورها‬‫ت‬‫س‬‫و‬‫وزرا‬‫و‬
‫رئیس‬‫جمهورها‬‫و‬‫رهبران‬‫فردا‬‫سر‬‫بر‬‫خواهند‬‫و‬ !‫آورد‬‫همه‬‫ما‬‫با‬‫هم‬‫بعنوان‬ -‫بخشی‬‫از‬‫باید‬ -‫بشریت‬‫تحت‬‫قتدر ت‬‫و‬‫نفتوذ‬‫و‬‫تصتمیم‬‫گیتری‬‫هتای‬‫ایتن‬‫رهتبران‬
‫کوته‬‫نظر‬‫و‬‫مستبد‬‫در‬‫جوامعی‬‫سرشار‬‫از‬‫فقر‬‫و‬‫فساد‬‫و‬‫ظلم‬‫و‬‫ستم‬‫و‬‫آپارتاید‬‫و‬‫ریا‬‫و‬‫غار ت‬‫و‬‫استبداد‬‫به‬‫داشتن‬ ‫وجود‬‫خود‬‫و‬‫نه‬‫به‬‫تدگی‬‫ت‬‫زن‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫تود‬‫ت‬‫خ‬‫ته‬‫ت‬‫ادام‬
‫بنابراین‬ .‫دهیم‬‫لزم‬‫و‬‫ضروری‬‫است‬‫که‬‫مدرسان‬‫در‬‫شرایط‬‫کنونی‬‫تجدید‬‫نظری‬‫جدی‬‫در‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫خود‬‫داشته‬‫البته‬ .‫باشند‬‫این‬‫امتر‬‫بترای‬‫جلتوگیری‬‫از‬
‫خلق‬‫رهبران‬‫و‬‫جوامعی‬‫که‬‫مانع‬‫پیشرفت‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫آزادی‬‫و‬‫صلح‬‫جهانی‬‫هم‬‫می‬‫باشند‬‫نیز‬‫واجب‬.‫است‬
‫کمی‬‫بیشتر‬‫درباره‬‫مفهوم‬‫بودن‬ ‫بانکی‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬
‫اینجانب‬‫سعی‬‫کردم‬‫که‬‫چگونگی‬‫فاجعه‬‫آمیز‬‫بودن‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫بانکی‬‫را‬‫برای‬‫یادگیری‬‫و‬‫حتی‬‫برای‬‫تدگی‬‫ت‬‫زن‬‫تهروندان‬‫ت‬‫ش‬‫توصتیف‬‫خلصته‬ .‫نمتایم‬‫ایتن‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫در‬
‫نهایت‬‫این‬‫شهروندان‬‫هستند‬‫که‬‫بازندگان‬‫اصلی‬‫استفاده‬‫نابجا‬‫از‬‫این‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫می‬‫در‬ .‫باشند‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫اینجانب‬‫به‬‫یاد‬‫تعریف‬‫انتقادی‬‫پتتائلوفره‬
)1970‫از‬ (‫سیستم‬‫آموزشی‬‫سنتی‬‫نظریا ت‬ .‫افتادم‬‫اجتماعی‬‫و‬‫سیاسی‬‫فره‬‫همیشه‬‫برای‬‫اینجانب‬‫جالب‬‫توجه‬‫ت‬‫ت‬‫توده‬‫ت‬‫ب‬‫تره‬‫ت‬‫ف‬ .‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫تتم‬‫ت‬‫سیس‬‫تی‬‫ت‬‫آموزش‬‫تانکی‬‫ت‬‫ب‬‫را‬‫تن‬‫ت‬‫چنی‬
‫توصیف‬‫می‬:‫کند‬
‫بنابراین‬ ‫آموزش‬‫یک‬‫عمل‬‫سپرده‬‫گذاری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫ان‬‫معلم‬‫سپرده‬‫گذار‬‫است‬‫و‬‫شاگردان‬‫امانت‬‫به‬ .‫دار‬‫جای‬‫تادل‬‫ت‬‫تب‬‫آراء‬‫و‬‫ته‬‫ت‬‫اندیش‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫و‬،‫تش‬‫ت‬‫دان‬‫تم‬‫ت‬‫معل‬
‫بخشی‬‫از‬‫دانش‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شاگردان‬‫به‬‫امانت‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫شاگردان‬‫صبورانه‬‫دریافت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫حفظ‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬‫گتاه‬‫لزم‬‫باشتد‬‫توطی‬‫ت‬‫ط‬‫وار‬‫تس‬‫ت‬‫پ‬‫تی‬‫ت‬‫م‬
‫این‬ .‫دهند‬‫مفهوم‬‫بانکی‬‫بودن‬‫آموزش‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫دانش‬‫فقط‬‫در‬‫حدی‬‫که‬‫نیاز‬‫های‬‫اولیه‬‫شهروندان‬‫را‬‫برآورده‬‫سازد‬‫ارائه‬‫می‬‫این‬ .‫شود‬‫تت‬‫ت‬‫درس‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬
‫که‬‫در‬‫این‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫شاگردان‬‫فرصت‬‫جمع‬‫آوری‬‫چیزی‬‫را‬‫که‬‫ذخیره‬‫می‬‫کنند‬،‫دارند‬‫اما‬‫در‬‫نهایت‬‫تاب‬‫ت‬‫حس‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تر‬‫ت‬‫پ‬‫از‬‫تدان‬‫ت‬‫فق‬‫ته‬‫ت‬‫علق‬،‫تدی‬‫ت‬‫من‬
،‫انگیزه‬‫خلقیت‬‫و‬‫دانش‬‫واقعی‬‫می‬‫چرا‬ .‫شود‬‫که‬‫جدای‬‫از‬‫پرسش‬‫و‬‫تحقیق‬‫و‬‫جدای‬‫از‬،‫عمل‬‫بشر‬‫نمی‬‫تد‬‫ت‬‫توان‬‫تان‬‫ت‬‫انس‬‫تش‬‫ت‬‫دان‬ .‫تد‬‫ت‬‫باش‬‫تط‬‫ت‬‫فق‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تطه‬‫ت‬‫واس‬‫تق‬‫ت‬‫خل‬
‫کردن‬‫و‬‫دوباره‬‫خلق‬‫کردن‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫پرسش‬‫و‬‫تحقیق‬‫خستگی‬‫ناپذیر‬‫همراه‬‫با‬‫صبر‬‫و‬‫استمرار‬‫توام‬‫با‬‫امید‬‫که‬‫بشر‬‫در‬،‫دنیا‬‫همتراه‬‫بتا‬‫دنیتا‬‫و‬‫در‬‫کنتار‬
‫هم‬‫دارند‬‫بدست‬‫می‬.‫آید‬
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران

More Related Content

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...
 گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و... گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...
گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین منکنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین منSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیدSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعتیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (20)

CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...
 گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و... گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...
گوشه ای از فساد و ستم در بیدادگاه های مشهد العلم الخدا در جمهوری جور و جهل و...
 
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین منکنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
 
Philosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor HosseiniPhilosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor Hosseini
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
عصر ارتباطات و دلواژسان
عصر ارتباطات و دلواژسانعصر ارتباطات و دلواژسان
عصر ارتباطات و دلواژسان
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعتیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 

کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران

  • 1. 1 ‫کالبد‬‫شکافی‬‫روش‬‫تدریس‬‫"آموزش‬‫و‬ "‫بانکی‬‫ورای‬‫آن‬ ‫دکتر‬‫سید‬‫محمد‬‫حسن‬‫حسینی‬ ‫معلم‬‫مدرسه‬‫رافتی‬‫قاسم‬‫آباد!؟‬ mhhosseini2020@gmail.com / 09153852599 This article was published at http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html ‫این‬‫مقاله‬‫ترجمه‬‫قسمتی‬‫از‬‫یکی‬‫از‬‫کتب‬‫اینجانب‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫در‬2012‫توسط‬‫انتشارات‬‫جنگل‬‫تهران‬‫چاپ‬‫شد‬‫اما‬‫متاسفانه‬‫توزیع‬‫منابع‬ .‫نشد!؟‬‫را‬ .‫ببینید‬ ‫تعامل‬‫و‬‫همکاری‬‫در‬‫دنیای‬‫متمدن‬‫امروز‬‫ارزشی‬‫غیر‬‫قابل‬‫اجتناب‬‫و‬ .‫است‬‫استفاده‬‫از‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫این‬‫تعامل‬‫و‬‫همکاری‬‫یک‬‫روش‬‫موثر‬‫برای‬‫بال‬‫بردن‬ ‫درک‬‫متقابل‬‫درسطوح‬‫بین‬‫المللی‬‫می‬‫همان‬ .‫باشد‬‫طور‬‫که‬‫اینجانب‬‫بارها‬‫گفته‬‫ام‬‫)حسینی‬2007,2006,2000‫در‬ (‫شرایط‬‫کنونی‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫گر‬‫گ‬‫دیگ‬‫گانی‬‫گ‬‫زب‬ ‫نیست‬‫که‬‫صرفا‬‫در‬‫آمریکا‬‫و‬‫یا‬‫انگلستان‬‫صحبت‬‫می‬‫این‬ .‫شود‬‫زبان‬‫دیگر‬‫حتی‬‫نباید‬‫به‬‫عنوان‬‫زبان‬‫خارجی‬‫و‬‫یگا‬‫زبگان‬‫دوم‬‫در‬‫نظگر‬‫گرفتگه‬‫همیگن‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫طگور‬ ‫دیگر‬‫دورانی‬‫که‬‫این‬‫زبان‬‫به‬‫عنوان‬‫زبان‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫می‬‫شد‬‫و‬‫این‬‫به‬‫گوبه‬‫گ‬‫ن‬‫گود‬‫گ‬‫خ‬‫گت‬‫گ‬‫سیاس‬‫گذاران‬‫گ‬‫گ‬‫گی‬‫گ‬‫آموزش‬‫را‬‫در‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬‫گت‬‫گ‬‫واداش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گدف‬‫گ‬‫ه‬‫از‬ ‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫درک‬‫مطلب‬‫دانش‬‫آموزان‬‫و‬‫دانشجویان‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرند‬‫نیز‬.‫گذشت‬ ‫زبان‬‫انگلیسی‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫است‬–‫یک‬‫زبان‬‫چند‬‫منظوره‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گادر‬‫گ‬‫ق‬‫گاختن‬‫گ‬‫س‬‫گر‬‫گ‬‫بش‬‫گه‬‫گ‬‫ن‬‫گا‬‫گ‬‫تنه‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گتفاده‬‫گ‬‫اس‬‫از‬‫آن‬‫در‬،‫گارت‬‫گ‬‫تج‬‫و‬‫گدیریت‬‫گ‬‫م‬‫و‬ ‫آموزش‬‫بلکه‬‫برای‬‫تحت‬‫تاثیر‬‫قراردادن‬‫رفتار‬‫انسانها‬‫و‬‫نیز‬‫برای‬‫ارتقاء‬‫تعاملت‬‫بین‬‫زبان‬ .‫المللی‬‫انگلسی‬‫زبان‬،‫اقتصاد‬،‫سیاست‬،‫بقاء‬‫و‬‫حرکت‬‫و‬‫موفقیت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫زبان‬‫از‬‫پیش‬‫نیازهای‬‫مطرح‬‫شدن‬‫و‬‫شناخته‬‫شدن‬‫از‬‫طریق‬‫بیان‬‫ویژگی‬‫ها‬‫واهداف‬‫و‬‫آرمان‬‫های‬‫خود‬‫در‬‫گطوح‬‫گ‬‫س‬‫گن‬‫گ‬‫بی‬‫گی‬‫گ‬‫الملل‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گابراین‬‫گ‬‫بن‬ .‫گد‬‫گ‬‫باش‬‫در‬ ‫چنین‬‫شرایطی‬‫هدف‬‫از‬‫آموزش‬‫زبان‬‫باید‬‫حد‬‫اقل‬‫ارتقاء‬‫مهارت‬‫های‬‫محاوره‬‫ای‬‫نسل‬‫فردا‬‫باشد‬‫چرا‬‫که‬‫آنها‬‫نیاز‬‫دارند‬‫که‬‫چنین‬‫مهارتهایی‬‫را‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫شگگرکت‬‫در‬ ‫پروسه‬‫گفتمان‬‫و‬‫تعاملت‬‫بین‬‫المللی‬‫کسب‬‫البته‬ .‫نمایند‬‫کسب‬‫چنین‬‫مهارتهایی‬‫باید‬‫توام‬‫با‬‫تمرکز‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫کیفیت‬‫تفکر‬‫و‬‫نگرش‬‫نسل‬‫فردا‬‫نیز‬‫گا‬‫گ‬‫ام‬ .‫باشد‬‫گت‬‫گ‬‫واقعی‬ ‫این‬‫است‬‫که‬‫اهداف‬،‫آموزشی‬‫منابع‬،‫انسانی‬‫مواد‬‫آموزشی‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫فعلی‬‫پتانسیل‬‫تمرکز‬‫بر‬‫چنان‬‫هدفی‬‫را‬.‫ندارند‬ ‫بعد‬‫از‬‫برجسته‬‫شدن‬‫نقش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫این‬‫مقاله‬‫تصویری‬‫از‬‫کل س‬‫هایی‬‫ارائگه‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫دهگد‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫توسگط‬‫روش‬‫آموزشگی‬ ‫بانکی‬‫اداره‬‫می‬‫همین‬ .‫شوند‬‫طور‬‫سعی‬‫می‬‫شود‬‫معایب‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫و‬‫نیز‬‫اثرات‬‫مخرب‬‫آن‬‫در‬‫سطوح‬‫ملی‬‫و‬‫بین‬‫المللی‬‫نیز‬‫گی‬‫گ‬‫بررس‬‫در‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گایت‬‫گ‬‫نه‬‫گم‬‫گ‬‫ه‬ ‫سعی‬‫می‬‫شود‬‫نظر‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫آموزش‬‫و‬‫نیز‬‫همکاران‬‫محترم‬‫به‬‫روش‬‫تدریسی‬‫که‬‫اینجانب‬‫بر‬‫مبنای‬‫تئوری‬‫آموزشی‬‫گی‬‫گ‬‫سیاس‬ -‫گود‬‫گ‬‫خ‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گای‬‫گ‬‫ارتق‬‫گطح‬‫گ‬‫س‬ ‫مهارتی‬‫فراگیران‬‫در‬‫شرایط‬‫واقعی‬‫و‬‫نیز‬‫برای‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫آگاهی‬‫جامعه‬‫در‬‫گه‬‫گ‬‫زمین‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گاعی‬‫گ‬‫اجتم‬‫و‬‫گی‬‫گ‬‫سیاس‬‫گه‬‫گ‬‫ارائ‬‫داده‬‫ام‬‫گب‬‫گ‬‫جل‬‫گابراین‬‫گ‬‫بن‬ .‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گدف‬‫گ‬‫ه‬‫گلی‬‫گ‬‫اص‬ ‫اینجانب‬‫از‬‫نگارش‬‫این‬‫مقاله‬‫به‬‫یاد‬‫آوری‬‫ضرورت‬‫یک‬‫تحول‬‫بنیادین‬‫در‬‫آموزش‬‫به‬‫طور‬‫کل‬‫و‬‫در‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫به‬‫طور‬‫اخص‬‫می‬.‫باشد‬ ‫کلمات‬‫آموزش‬ :‫کلیدی‬‫بانکی‬‫گوسفند‬ /‫سازی‬‫کاپیتالیسم‬ /‫و‬‫دیکتاتورشیپ‬ ‫برشی‬‫کوتاه‬‫از‬‫روش‬‫سخنرانی‬‫و‬‫یا‬‫روش‬‫بانکی‬‫در‬‫سطح‬‫کلس‬ ‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫سنتی‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫معمول‬‫در‬‫جلسه‬‫اول‬‫حتی‬ -‫در‬‫سطح‬‫دانشگاهی‬‫مدر س‬ -‫ابتدا‬‫با‬‫یک‬‫نگاه‬‫از‬‫بال‬‫به‬‫گایین‬‫گ‬‫پ‬‫گودش‬‫گ‬‫خ‬‫را‬‫گی‬‫گ‬‫معرف‬ ‫می‬‫معمول‬ .‫کند‬‫طوری‬‫خودش‬‫را‬‫معرفی‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫نه‬‫تنها‬‫انگار‬‫تنها‬‫دارنده‬‫دانش‬،‫است‬‫بلکه‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫گویی‬‫نماینده‬‫خداوند‬‫بر‬‫روی‬‫زمین‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬ !‫است‬‫گا‬‫گ‬‫م‬‫را‬ ‫به‬‫زور‬‫هم‬‫که‬‫شده‬‫از‬‫جهنم‬‫جهل‬‫برهاند!؟‬‫سپس‬‫اولین‬‫فرمانش‬‫را‬‫صادر‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫رعیت‬‫خگود‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫خواهگد‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫یکگی‬‫گی‬‫گ‬‫یک‬‫و‬‫گدون‬‫گ‬‫ب‬‫کمگترین‬‫گر‬‫گ‬‫س‬‫و‬‫صگدایی‬ ‫خودشان‬‫را‬‫مودبانه‬‫به‬‫خدمت‬‫حضرت‬‫آقا‬‫معرفی‬‫بعد‬ .‫کنند‬‫از‬‫این‬‫مرحله‬‫ایشان‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫سرزمین‬‫و‬‫رعیت‬‫رویایش‬‫کگه‬‫همسگو‬‫بگا‬‫او‬‫هسگتند‬‫مگی‬‫گویگد‬‫تگا‬ ‫خطوط‬‫قرمز‬‫را‬‫برای‬‫از‬‫نظر‬‫او‬‫گوسفندان‬‫مشخص‬‫ایشان‬ .‫کند‬‫ممکن‬‫است‬‫نیم‬‫نگاهی‬‫هم‬‫بگه‬‫مطگالبی‬‫کگه‬‫قگرار‬‫اسگت‬‫در‬‫طگول‬‫تگرم‬‫تگدریس‬‫شگود‬‫بینگدازد‬‫و‬‫بگه‬ ‫شاگردان‬‫بگوید‬‫که‬‫قرار‬‫است‬‫چه‬‫چیزی‬‫را‬‫از‬‫او‬‫یاد‬‫در‬ !‫بگیرند‬‫ادامه‬‫این‬‫مقاله‬‫به‬‫ارائه‬‫نوع‬‫تدریس‬‫یک‬‫در س‬‫درک‬‫مطلب‬‫زبان‬‫در‬‫دو‬‫جلسه‬45‫گه‬‫گ‬‫دقیق‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬ !‫ای‬ ‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫سنتی‬‫می‬.‫پردازیم‬ ‫جلسه‬‫اول‬:‫تدریس‬ :45‫دقیقه‬ 1-‫فعالیت‬‫های‬‫اولیه‬...............2‫دقیقه‬ 2-‫فعالیت‬‫های‬‫قبل‬‫از‬‫تدریس‬‫مهارت‬‫خواندن‬ ‫معرفی‬ (‫الف‬‫موضوع‬‫و‬‫لغات‬‫کلیدی‬...............10‫دقیقه‬ ‫معرفی‬ (‫ب‬‫نکات‬‫گرامری‬‫در س‬...............10‫دقیقه‬ 3‫فعالیت‬ -‫مربوط‬‫به‬‫مهارت‬‫خواندن‬
  • 2. 2 ‫خواندن‬ (‫پ‬‫بلند‬‫متن‬‫توسط‬‫معلم‬‫و‬‫توضیح‬‫دادن‬‫کلمات‬‫کلیدی‬...............18‫دقیقه‬ 4‫فعالیت‬ -‫های‬‫بعد‬‫از‬‫تدریس‬‫مهارت‬‫خواندن‬ ‫ارزیابی‬ (‫ت‬‫کردن‬..............‫فراگیران‬4‫دقیقه‬ ‫مشخص‬ (‫ س‬‫کردن‬‫تکالیف‬‫جلسه‬‫بعد‬...............1‫دقیقه‬ ‫جلسه‬‫دوم‬‫ارزیابی‬ :...............‫آزمون‬ /45‫دقیقه‬ 1-‫فعالیت‬‫های‬...............‫اولیه‬2‫دقیقه‬ 2-‫امتحان‬‫کتبی‬‫دادن‬‫انفرادی‬‫فراگیران‬..............33‫دقیقه‬ 3-‫ارایه‬‫پاسخ‬‫های‬‫صحیح‬‫به‬‫فراگیران‬...............10‫دقیقه‬ ‫جلسه‬‫تدریس‬ :‫اول‬ ‫در‬‫مرحله‬‫قبل‬‫از‬‫ارائه‬‫متن‬‫به‬،‫فراگیران‬‫بعد‬‫از‬‫حضور‬‫و‬‫غیاب‬‫کردن‬‫و‬‫احوال‬،‫پرسی‬‫معلم‬‫موضوع‬‫متن‬‫را‬‫که‬‫غالبا‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گران‬‫گ‬‫فراگی‬‫گنا‬‫گ‬‫آش‬‫و‬‫گه‬‫گ‬‫کلیش‬‫ای‬‫گی‬‫گ‬‫م‬ ‫باشد‬‫مطرح‬‫می‬‫او‬ .‫کند‬‫همچنین‬‫لغات‬‫سخت‬‫را‬‫روی‬‫تخته‬‫سیاه‬‫لیست‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫فراگیران‬‫جهت‬‫حفظ‬‫کردن‬‫آنها‬‫از‬‫گا‬‫گ‬‫آنه‬‫گپی‬‫گ‬‫ک‬‫گرداری‬‫گ‬‫ب‬‫گامی‬‫گ‬‫هنگ‬ .‫گد‬‫گ‬‫کنن‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گم‬‫گ‬‫معل‬ ‫موضوع‬‫را‬‫برای‬‫فراگیران‬‫توضیح‬‫می‬‫دهد‬‫طوری‬‫ژست‬‫می‬‫گیرد‬‫که‬‫انگار‬‫مخاطبان‬‫او‬‫هیچ‬‫اطلعی‬‫از‬‫آن‬‫موضوع‬‫و‬‫متن‬‫در‬ !‫ندارند‬‫گمن‬‫گ‬‫ض‬‫در‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گن‬‫گ‬‫حی‬ ‫او‬‫از‬‫دریل‬‫های‬‫مکانیکی‬‫برای‬‫ارائه‬‫لغات‬‫جدید‬‫به‬‫شاگردان‬‫و‬‫ترغیب‬‫کردن‬‫آنها‬‫به‬‫تکرار‬‫کردن‬‫استفاده‬‫می‬‫در‬ .‫کند‬10‫دقیقه‬‫بعد‬‫گرامر‬‫مربوطه‬‫گی‬‫گ‬‫معرف‬‫گی‬‫گ‬‫م‬ ‫در‬ .‫شود‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫معلمان‬‫معمول‬‫اول‬‫فرمول‬‫ها‬‫و‬‫ساختارهای‬‫گرامری‬‫را‬‫ارائه‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫بعد‬‫به‬‫ارایه‬‫چند‬‫مثال‬‫می‬‫گد‬‫گ‬‫پردازن‬–‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫در‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گه‬‫گ‬‫لقم‬‫را‬‫گی‬‫گ‬‫م‬ ‫جوند‬‫و‬‫به‬‫دهان‬‫فراگیر‬‫می‬‫در‬ !‫گذارند‬‫مرحله‬‫تدریس‬‫مهارت‬،‫خواندن‬‫معلم‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫خواهد‬‫که‬‫حینی‬‫که‬‫او‬‫متن‬‫را‬‫برای‬‫آنها‬‫بلند‬‫می‬‫خواند‬‫آنها‬‫از‬‫روی‬ ‫کتاب‬‫هایشان‬‫خط‬‫ببرند‬‫و‬‫او‬‫را‬‫دنبال‬‫دراین‬ .‫کنند‬‫مرحله‬‫معلم‬‫استنباط‬‫شخصی‬‫خودش‬‫را‬‫از‬‫کلمات‬‫و‬‫جملت‬‫ومتن‬‫به‬‫شاگردان‬‫می‬ ‫دیکته‬‫کنگد‬‫تگا‬‫آنهگا‬‫بگرای‬ ‫پا س‬‫کردن‬‫امتحان‬‫به‬‫نگارش‬‫و‬‫حفظ‬‫آنها‬‫البته‬ .‫بپرداند‬‫گاه‬‫گاهی‬‫هم‬‫ممکن‬‫است‬‫نظر‬‫شاگردان‬‫پرسیده‬‫شود‬‫که‬‫البته‬‫این‬‫امر‬‫خیلی‬‫مقطعی‬‫و‬‫سطحی‬‫می‬‫باشد‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬ ‫طوریکه‬‫این‬‫امر‬‫باعث‬‫بحث‬‫و‬‫گفتمان‬‫نمی‬‫در‬ .‫شود‬‫پنج‬‫دقیقه‬‫آخر‬‫کل س‬‫معلم‬‫و‬ -‫یا‬‫همان‬‫دیکتاتور‬‫که‬‫میل‬‫به‬‫دیکته‬‫گردن‬‫گ‬‫ک‬‫دارد‬‫گول‬‫گ‬‫معم‬ -‫گد‬‫گ‬‫چن‬‫گوال‬‫گ‬‫س‬‫گی‬‫گ‬‫کل‬‫و‬ ‫سطحی‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫پرسد‬‫تا‬‫ارزیابی‬‫کند‬‫که‬‫آیا‬‫آنها‬‫می‬‫توانند‬‫عین‬‫یک‬‫جمله‬‫یا‬‫ایده‬‫را‬‫بازگو‬‫کنند‬‫یا‬‫نگه؟‬‫بگه‬‫محگض‬‫ایگن‬‫کگه‬‫معلگم‬‫بگه‬‫ایگن‬‫نگتیجه‬‫برسگد‬‫کگه‬ ‫شاگردی‬‫قادر‬‫به‬‫یادآوری‬‫یک‬‫جمله‬‫و‬‫یا‬‫ایده‬‫خاص‬،‫نیست‬‫یا‬‫خودش‬‫و‬‫یا‬‫یکی‬‫از‬‫معدود‬‫شاگردانی‬‫که‬‫قبل‬‫گتش‬‫گ‬‫دس‬‫را‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫گازگویی‬‫گ‬‫ب‬‫آن‬‫جملگه‬‫و‬‫گا‬‫گ‬‫ی‬‫گده‬‫گ‬‫ای‬‫گال‬‫گ‬‫ب‬ ‫برده‬‫است‬‫به‬‫بازگویی‬‫آن‬‫می‬‫در‬ .‫پردازد‬‫خاتمه‬‫کل س‬‫هم‬‫معمول‬‫تکلیف‬‫جلسه‬‫بعد‬‫مشخص‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫نهایتگا‬‫از‬‫گاگردان‬‫گ‬‫ش‬‫گته‬‫گ‬‫خواس‬‫مگی‬‫شگود‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫بگرای‬‫گان‬‫گ‬‫امتح‬ ‫حاضر‬.‫شوند‬ ‫جلسه‬‫ارزیابی‬ :‫دوم‬‫امتحان‬ / ‫در‬‫این‬‫جلسه‬‫معلم‬‫از‬‫شاگردان‬‫می‬‫خواهد‬‫که‬‫برگه‬‫سوالت‬‫غالبا‬ -‫چند‬‫گزینه‬‫را‬ -!‫ای‬‫که‬‫او‬‫قبل‬‫آماده‬‫کرده‬‫است‬‫پاسخ‬‫هرچند‬ .‫دهند‬‫این‬‫گوالت‬‫گ‬‫س‬‫گن‬‫گ‬‫ممک‬‫گت‬‫گ‬‫اس‬ ‫تمام‬‫در س‬‫قبل‬‫را‬‫پوشش‬،‫دهند‬‫اما‬‫آنها‬‫معمول‬‫سوالتی‬‫کلی‬‫و‬‫غیر‬‫تکنیکی‬‫هستند‬‫که‬‫صرفا‬‫به‬‫ارزیابی‬‫قدرت‬‫حافظه‬‫و‬ -‫نه‬‫گت‬‫گ‬‫خلقی‬‫و‬‫گدرت‬‫گ‬‫ق‬‫گتدلل‬‫گ‬‫اس‬‫و‬‫گر‬‫گ‬‫تفک‬ ‫انتقادی‬‫شاگردان‬‫که‬‫قیا س‬‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫اطلعات‬‫و‬‫جمع‬‫کردن‬‫مفاهیم‬‫و‬‫ارزیابی‬‫کردن‬‫راه‬‫حل‬‫هگا‬‫را‬‫مگی‬‫طلبگد‬‫مگی‬ -‫شگاگردان‬ .‫پردازنگد‬‫حگدود‬30‫دقیقگه‬ ‫فرصت‬‫دارند‬‫تا‬‫به‬‫سوالت‬‫پاسخ‬‫داده‬‫و‬‫برگه‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫معلم‬‫تحویل‬‫نمراتی‬ .‫دهند‬‫که‬‫شاگردان‬‫در‬‫این‬‫امتحانات‬‫کسگب‬‫مگی‬‫کننگد‬‫درنمگره‬‫نهگایی‬‫آنهگا‬‫تگاثیر‬ ‫مستقیم‬‫خواهد‬‫و‬ .‫داشت‬‫در‬‫نهایت‬‫از‬‫چند‬‫شاگرد‬‫داوطلب‬‫گته‬‫گ‬‫خواس‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گود‬‫گ‬‫ش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گخ‬‫گ‬‫پاس‬‫گا‬‫گ‬‫ه‬‫را‬‫گت‬‫گ‬‫جه‬‫گپی‬‫گ‬‫ک‬‫گرداری‬‫گ‬‫ب‬‫گایرین‬‫گ‬‫س‬‫در‬‫کل س‬‫روی‬‫گه‬‫گ‬‫تخت‬‫گیاه‬‫گ‬‫س‬.‫گند‬‫گ‬‫بنویس‬ ‫شاگردان‬‫این‬‫پاسخ‬‫ها‬‫را‬‫کپی‬‫برداری‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫در‬‫شب‬‫امتحان‬‫نهایی‬–‫بر‬‫ای‬‫پا س‬‫کردن‬‫امتحان‬‫به‬ -‫حفظ‬‫کردن‬‫آنها‬.‫بپردازند‬ ‫همانطور‬‫که‬‫مشخص‬‫است‬‫سناریوی‬‫به‬‫تصویر‬‫کشیده‬‫شده‬‫بال‬‫کامل‬‫معلم‬‫محور‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫گاگردان‬‫گ‬‫ش‬‫گرای‬‫گ‬‫ب‬‫درک‬‫گات‬‫گ‬‫لغ‬‫و‬‫جملت‬‫و‬‫گون‬‫گ‬‫مت‬‫و‬‫گام‬‫گ‬‫انج‬ ‫فعالیت‬‫های‬‫کلسی‬‫و‬‫تمارین‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫به‬‫معلم‬‫وابسته‬‫علوه‬ .‫هستند‬‫بر‬‫این‬‫با‬‫پرسیدن‬‫سوالت‬‫سطحی‬‫و‬‫کلی‬‫و‬‫غیر‬‫موثر‬‫و‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫مبهم‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گوبه‬‫گ‬‫ن‬ ‫خود‬‫پاسخ‬‫های‬‫سطحی‬‫و‬‫غیر‬‫مفید‬‫را‬‫می‬،‫طلبند‬‫معلم‬‫و‬‫یا‬‫همان‬‫رهبر‬‫کل س‬‫در‬‫واقع‬‫دارد‬‫به‬‫هوش‬‫و‬‫مهارت‬‫ها‬‫و‬‫اعتماد‬‫بنفس‬‫شاگران‬‫گوهین‬‫گ‬‫ت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گدتر‬‫گ‬‫ب‬ .‫گد‬‫گ‬‫کن‬ ‫این‬‫که‬‫او‬‫خود‬‫و‬‫یا‬‫چند‬‫نورچشمیش‬‫بلفاصله‬ -‫بعد‬‫از‬‫مطرح‬‫کردن‬‫سوال‬‫به‬ -‫ارائه‬‫پاسخ‬‫می‬‫پردازند‬‫و‬‫در‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گار‬‫گ‬‫ک‬‫گت‬‫گ‬‫مهل‬‫و‬‫گازه‬‫گ‬‫اج‬‫گر‬‫گ‬‫تفک‬‫گردن‬‫گ‬‫ک‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬ ‫شاگردان‬‫را‬‫نمی‬‫مشکل‬ .‫دهند‬‫دیگر‬‫چنین‬‫کل س‬‫هایی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫برای‬‫شاگردان‬‫اهداف‬‫گترک‬‫گ‬‫مش‬‫گیم‬‫گ‬‫ترس‬‫گده‬‫گ‬‫نش‬‫گت‬‫گ‬‫اس‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬‫گیله‬‫گ‬‫بدینوس‬‫گا‬‫گ‬‫آنه‬‫را‬‫گب‬‫گ‬‫ترغی‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گث‬‫گ‬‫بح‬‫و‬ ‫گفتمان‬‫و‬‫همکاری‬‫نمایند‬‫و‬‫بنابراین‬‫شاگردان‬‫میلی‬‫به‬‫تعامل‬‫و‬‫کار‬‫گروهی‬‫ندارند‬‫و‬‫ترجیح‬‫می‬‫دهند‬‫که‬‫بصورت‬‫انفرادی‬‫به‬‫یادگیری‬‫به‬ .‫بپردازند‬‫عبارت‬‫گر‬‫گ‬‫دیگ‬ ‫غیر‬‫فعال‬‫بودن‬‫و‬‫طوطی‬‫وار‬‫تکرار‬‫کردن‬‫و‬‫حفظ‬‫کردن‬‫مکانیکی‬‫لغات‬‫و‬‫جملت‬‫و‬‫ایده‬‫ها‬‫بطور‬‫محسو س‬‫و‬‫یا‬‫نامحسو س‬‫تشویق‬‫می‬‫شود‬‫تا‬‫به‬ -‫نظر‬‫اینجانب‬ ‫جایی‬ -‫برای‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫خلقیت‬‫در‬‫طول‬‫پروسه‬‫یادگیری‬‫و‬‫رشد‬‫باقی‬‫همان‬ .‫نماند‬‫طور‬‫که‬‫مشخص‬‫است‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گتراتژی‬‫گ‬‫اس‬‫گی‬‫گ‬‫یعن‬‫روش‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬ ‫بانکی‬‫شاگردان‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫مهارت‬‫می‬ ‫خواندن‬‫آموزند‬‫که‬‫تنها‬‫خطوط‬‫و‬‫در‬‫برخی‬‫گوارد‬‫گ‬‫م‬‫گن‬‫گ‬‫بی‬‫گوط‬‫گ‬‫خط‬‫را‬‫گد‬‫گ‬‫بخوانن‬‫و‬‫گه‬‫گ‬‫ن‬‫ورای‬‫گوط‬‫گ‬‫خط‬‫در‬ .‫را‬‫گع‬‫گ‬‫واق‬‫گا‬‫گ‬‫تنه‬ ‫هدف‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫جلوگیری‬‫از‬‫ارتقاء‬‫تفکر‬‫خل ق‬‫و‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫در‬‫واقع‬‫گوسفند‬‫بار‬‫آوردن‬‫نسل‬‫فردا‬‫می‬‫باشد‬‫تا‬‫بدینوسیله‬‫بقای‬‫مافیای‬‫قدرتی‬‫که‬‫دست‬ ‫اندرکاران‬‫و‬‫مزدوران‬‫آن‬‫این‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫را‬‫طراحی‬‫کرده‬‫اند‬‫تضمین‬‫این‬ .‫شود‬‫دور‬‫از‬‫ذهن‬‫نیسگت‬‫چگرا‬‫کگه‬‫در‬‫کل س‬‫هگایی‬‫کگه‬‫بگا‬‫اسگتفاده‬‫از‬‫روش‬‫بگانکی‬ ‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫نسل‬‫فردا‬‫در‬‫عمل‬‫چیزی‬‫غیر‬‫از‬‫حیوانات‬‫بی‬‫رخوت‬‫و‬‫مطیع‬‫محض‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫نمی‬‫شوند‬‫و‬‫بار‬‫نمی‬.‫آیند‬ ‫تایید‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬
  • 3. 3 ‫مایه‬‫تاسف‬‫است‬‫اما‬‫واقعیت‬‫این‬‫است‬‫که‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫در‬‫ایران‬‫برای‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫قرن‬‫است‬‫که‬‫از‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫توسط‬‫رهبران‬‫کلسها‬‫گج‬‫گ‬‫رن‬ ‫می‬‫به‬ .‫برد‬‫ویژه‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫غالب‬‫محیط‬‫های‬‫آکادمیک‬‫بدون‬‫کیفیت‬‫و‬‫ناکارآمد‬‫می‬‫اگر‬ .‫باشد‬‫توانایی‬‫شگاگردان‬‫در‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫کگارگیری‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫در‬‫گط‬‫گ‬‫محی‬ ‫های‬‫واقعی‬‫را‬‫بعد‬‫از‬‫مدتی‬‫طولنی‬‫معیار‬‫اصلی‬‫سنجش‬‫یادگیری‬‫موثر‬‫در‬‫نظر‬،‫بگیرم‬‫می‬‫توان‬‫گفت‬‫که‬‫در‬‫کل س‬‫هگای‬‫فعلگی‬‫مگا‬‫یگادگیری‬‫واقعگی‬‫زبگان‬‫اتفگا ق‬ ‫نمی‬‫این‬ .‫افتد‬‫ادعای‬‫اینجانب‬‫با‬‫نگاهی‬‫اجمالی‬‫به‬‫مهارت‬‫های‬‫ارتباطی‬‫غالب‬‫فراگیران‬‫به‬‫راحتی‬‫قابل‬‫تایید‬‫می‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬ .‫باشد‬‫در‬‫گطوح‬‫گ‬‫س‬‫گگاهی‬‫گ‬‫دانش‬‫گداد‬‫گ‬‫تع‬‫گیار‬‫گ‬‫بس‬ ‫قابل‬‫تاملی‬‫از‬‫فراگیران‬‫که‬‫از‬‫دبیرستان‬‫ها‬‫فارغ‬‫التحصیل‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫آزمون‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫ورودی‬‫گگاه‬‫گ‬‫دانش‬‫گا‬‫گ‬‫ه‬‫را‬‫گا‬‫گ‬‫ب‬‫گتفاده‬‫گ‬‫اس‬‫از‬‫گتراتژی‬‫گ‬‫اس‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گافظه‬‫گ‬‫ح‬‫گور‬‫گ‬‫مح‬‫و‬‫گر‬‫گ‬‫خ‬ ‫خوانی‬‫خود‬‫با‬‫موفقیت‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬‫اند‬‫قادر‬‫نیستند‬‫ابتدایی‬‫ترین‬‫افکار‬‫و‬‫ایده‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫چه‬‫در‬‫گفتار‬‫و‬‫چه‬‫در‬‫نوشتار‬‫به‬‫زبان‬‫گی‬‫گ‬‫انگلیس‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گور‬‫گ‬‫ط‬‫گوثر‬‫گ‬‫م‬‫و‬ ‫روان‬‫بیان‬‫این‬ .‫نمایند‬‫علیرغم‬‫این‬‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫آنها‬‫تا‬‫سطح‬‫فارغ‬‫التحصیل‬‫شدن‬‫از‬‫دبیرستان‬‫حداقل‬1000‫ساعت‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫را‬‫گا‬‫گ‬‫ت‬ –‫گل‬‫گ‬‫قب‬‫از‬ ‫ورودشان‬‫به‬‫دانشگاه‬‫در‬ -‫طول‬‫هفت‬‫سال‬‫تحصیلی‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬.‫اند‬ ‫حتی‬‫اکثر‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫که‬‫جهت‬‫ادامه‬‫تحصیل‬‫در‬‫مقطع‬‫کارشناسی‬‫گد‬‫گ‬‫ارش‬‫و‬‫گا‬‫گ‬‫ی‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬‫گترا‬‫گ‬‫دک‬‫در‬‫گگاه‬‫گ‬‫دانش‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬‫گارج‬‫گ‬‫خ‬‫از‬‫گور‬‫گ‬‫کش‬‫در‬‫گته‬‫گ‬‫رش‬‫گای‬‫گ‬‫ه‬ ‫متفاوت‬‫ثبت‬‫نام‬‫می‬‫نمایند‬‫عمده‬‫ترین‬‫مشکل‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫برقرار‬‫کردن‬‫ارتباط‬‫کلمی‬‫خود‬‫با‬‫اساتید‬‫و‬‫شهروندان‬‫آن‬‫کشورها‬‫به‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫ارزیابی‬‫می‬.‫نمایند‬ ‫این‬‫در‬‫حالیست‬‫که‬‫این‬‫افراد‬‫تعداد‬‫لغات‬‫زیادی‬‫را‬‫حفظ‬‫هستند‬‫و‬‫از‬‫نظر‬‫گرامری‬‫هم‬‫مشکل‬‫خاصی‬‫حیرت‬ .‫ندارند‬‫آور‬‫است‬‫اما‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫دانشجویان‬‫بیش‬‫از‬ 3000‫ساعت‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫زبان‬‫در‬‫دبیرستان‬‫ها‬‫و‬‫دانشگاه‬‫های‬‫ایران‬‫را‬‫در‬‫طول‬‫حدود‬13‫سال‬‫تحصیلی‬‫پشت‬‫سر‬‫گذاشته‬‫عدم‬ !‫اند‬‫توانایی‬‫گتی‬‫گ‬‫ح‬‫گاتید‬‫گ‬‫اس‬ ‫دانشگاه‬‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫همکاران‬‫و‬‫فرهیختگان‬‫خارجی‬‫در‬‫کنفرانس‬‫های‬‫بین‬‫المللی‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫نگارش‬‫مقالت‬‫برای‬‫ژورنال‬‫های‬‫خارجی‬‫برهان‬‫گل‬‫گ‬‫قاب‬‫گوجه‬‫گ‬‫ت‬‫گری‬‫گ‬‫دیگ‬ ‫بر‬‫این‬‫مدعا‬‫هستند‬‫که‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫ایران‬‫که‬‫توسط‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫و‬‫تردیشنال‬‫اجرا‬‫می‬‫شود‬‫ناکارآمد‬‫بوده‬‫و‬‫می‬‫البته‬ .‫باشد‬‫گان‬‫گ‬‫متخصص‬ ‫آموزش‬‫زبان‬‫از‬‫قبیل‬‫میر‬‫حسنی‬‫و‬‫فتحی‬)‫پور‬2006‫و‬ (‫محققینی‬‫از‬‫قبیل‬‫اسلمی‬‫راسخ‬‫و‬‫ولی‬‫زاده‬)2004‫و‬ (‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گور‬‫گ‬‫ط‬‫گانب‬‫گ‬‫اینج‬‫گینی‬‫گ‬‫)حس‬2000,2006, 2007,2010,2012‫این‬ (‫ناکارآمدی‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫و‬‫ضرورت‬‫روی‬‫آوردن‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫مفیدتر‬‫و‬‫مدرن‬‫که‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫مهارت‬‫های‬‫تفکر‬‫در‬ ‫سطوح‬‫بالتر‬‫و‬‫خلقیت‬‫تاکید‬‫دارند‬‫را‬‫یادآوری‬‫کرده‬‫ایم‬‫که‬‫این‬‫خود‬‫دلیل‬‫دیگری‬‫بر‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گد‬‫گ‬‫باش‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬‫گر‬‫گ‬‫ب‬‫گت‬‫گ‬‫مل‬‫گران‬‫گ‬‫ای‬ ‫هزینه‬‫های‬‫سر‬‫سام‬‫آوری‬‫تحمیل‬‫می‬.‫کند‬ ‫اعتراف‬ ‫در‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫هر‬ -‫چند‬‫مقداری‬‫دیر‬‫)بعد‬‫از‬‫بیش‬‫از‬30‫برخی‬ - (!‫سال‬‫از‬‫متخصصان‬‫معروف‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫همانند‬،‫گادی‬‫گ‬‫فره‬‫گور‬‫گ‬‫جعفرپ‬ ‫و‬‫بیرجندی‬)1994‫چاره‬ (‫ای‬‫جز‬‫اعتراف‬‫به‬‫ناکارآمدی‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫زبان‬‫که‬‫از‬‫قضا‬‫خود‬،‫طراحان‬‫مدیران‬‫و‬‫گردانندگان‬‫آن‬‫و‬‫نیز‬‫همه‬‫کاره‬‫در‬‫تالیف‬‫کتگگب‬ ‫درسی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫و‬‫آموزش‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫در‬‫ایران‬‫هستند‬‫ندیده‬‫درهر‬ .‫اند‬‫صورت‬‫همین‬‫که‬‫این‬‫آقایان‬‫که‬‫در‬‫اتا ق‬‫در‬ !‫فکر‬‫تهران‬‫گن‬‫گ‬‫ای‬‫گرات‬‫گ‬‫ج‬‫را‬‫گته‬‫گ‬‫داش‬‫گد‬‫گ‬‫ان‬ ‫که‬‫اعتراف‬‫کنند‬‫که‬‫سطح‬‫مهارت‬‫زبانی‬‫زبان‬‫آموزان‬‫ایرانی‬‫در‬ -‫سطح‬‫دانشگاه‬‫پایین‬ -‫و‬‫غیر‬‫قابل‬‫قبول‬‫است‬‫این‬ :‫کافیست‬‫امر‬‫خود‬‫گان‬‫گ‬‫نش‬‫از‬‫گهامت‬‫گ‬‫ش‬‫پگذیرش‬ ‫یک‬‫اشتباه‬‫که‬‫تغییر‬‫در‬‫نگرش‬‫را‬‫می‬‫طلبد‬‫دارد‬‫که‬‫باید‬‫از‬‫آن‬‫استقبال‬.‫شود‬ ‫سوالت‬‫اینجانب‬ ‫در‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫سوالت‬‫بی‬‫شماری‬‫به‬‫ذهن‬‫اینجانب‬‫خطور‬‫می‬‫اگر‬ .‫کند‬‫از‬‫سوالت‬‫اینجانب‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫سهم‬‫ایگن‬‫گراد‬‫گ‬‫اف‬‫گه‬‫گ‬‫ب‬‫گطلح‬‫گ‬‫اص‬‫گص‬‫گ‬‫متخص‬‫در‬‫ناکگامی‬ ‫های‬،‫آموزشی‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫اقتصادی‬‫و‬‫سیاسی‬‫ملت‬‫ایران‬،‫بگذریم‬‫حداقل‬‫سوالی‬‫که‬‫ایشان‬‫باید‬‫پاسخگو‬‫باشند‬‫این‬‫است‬‫که‬‫با‬‫چه‬‫جراتی‬‫ایشان‬‫از‬‫دانش‬ ‫آموزان‬‫و‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫انتظار‬‫یادگیری‬‫موثر‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫را‬‫داشته‬‫اند‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫نقص‬‫اصلی‬‫در‬‫کتبی‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫گان‬‫گ‬‫ایش‬‫گالیف‬‫گ‬‫ت‬‫گرده‬‫گ‬‫ک‬‫گد‬‫گ‬‫ان‬‫و‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬ ‫طور‬‫در‬‫مدرسانی‬‫که‬‫تربیت‬‫کرده‬‫به‬ .‫اند‬‫عنوان‬‫یک‬‫مثال‬،‫ملمو س‬‫اینجانب‬‫از‬‫سال‬1994‫در‬‫حال‬‫تدریس‬‫زبان‬‫اول‬‫دبیرستان‬‫گا‬‫گ‬‫غالب‬‫در‬‫روسگتاهای‬‫پگرت‬‫مگی‬ ‫باشم‬‫)در‬‫حال‬‫حاضر‬‫نیز‬‫که‬8‫سال‬‫است‬‫که‬‫مدرک‬‫دکترای‬‫تخصصی‬‫در‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انکلیسی‬‫خود‬‫را‬‫اخذ‬‫کرده‬‫و‬‫بیش‬‫از‬40‫کتاب‬‫و‬‫مقاله‬‫گی‬‫گ‬‫تخصص‬‫گاپ‬‫گ‬‫چ‬ ‫کرده‬‫ام‬‫هنوز‬‫هم‬‫در‬ -‫سال‬1393‫در‬‫ناحیه‬7‫مشهد‬‫در‬‫حومه‬‫و‬‫خارج‬‫از‬‫شهر‬‫مشهد‬‫در‬ -‫یک‬‫گتان‬‫گ‬‫دبیرس‬‫گان‬‫گ‬‫زب‬‫اول‬‫گتان‬‫گ‬‫دبیرس‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گدیران‬‫گ‬‫م‬ (.‫گم‬‫گ‬‫کن‬ ‫ارشد‬‫اینجانب‬‫که‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫لیسانس‬‫معارف‬‫دارد‬‫انتظار‬‫دارند‬‫که‬‫اینجانب‬‫علوه‬‫بر‬‫این‬‫که‬‫در‬‫انزوا‬‫و‬‫فقر‬‫کامل‬‫گیل‬‫گ‬‫فس‬‫گی‬‫گ‬‫م‬‫گوم‬‫گ‬‫ش‬‫گونی‬‫گ‬‫مت‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گایم‬‫گ‬‫نم‬‫گه‬‫گ‬‫ک‬ ‫عمل‬‫دال‬‫بر‬‫این‬‫ادعا‬‫هسنتد‬‫که‬‫اینجانب‬‫بخاطر‬‫نگرش‬‫و‬‫روش‬‫تدریسم‬‫تبعید‬‫شده‬‫ام‬‫تا‬‫مایه‬‫عبرت‬‫سایرین‬‫اینجانب‬ !‫بگذریم‬ .‫گردم‬‫باید‬‫دانش‬‫گوزانم‬‫گ‬‫آم‬‫را‬‫گن‬‫گ‬‫تمری‬ ‫دهم‬‫که‬‫سوالتی‬‫شبیه‬‫سوال‬‫ذیل‬‫را‬‫که‬‫در‬‫راستای‬‫گوسفندسازی‬‫نسل‬‫فردا‬‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬‫پاسخ‬‫یاد‬ – .‫دهند‬‫آوری‬‫این‬‫که‬‫نمونه‬‫سوال‬‫ذیل‬‫از‬‫انگلیسی‬‫به‬‫فارسی‬ ‫ترجمه‬‫شده‬:‫است‬ ‫جمله‬‫پرندگان‬ :‫هوا‬‫نیاز‬(!) .‫دارند‬ ‫سوال‬‫آیا‬ :‫پرندگان‬‫هوا‬‫نیاز‬‫دارند؟‬(!!) ‫جواب‬‫مورد‬‫انتظار‬‫و‬‫تائید‬‫رهبر‬‫بله‬ :‫کل س‬‫آنها‬(!!!) .‫دارند‬ ‫پاسخ‬‫مورد‬‫انتظار‬‫از‬‫افراد‬‫با‬‫هوش‬‫که‬‫قرار‬‫است‬‫وزیر‬‫و‬‫رئیس‬‫جمهور‬‫و‬‫بله‬ :‫شوند‬ ....‫آنها‬‫هوا‬‫نیاز‬(!!!!) .‫دارند‬ ‫یادآوری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫این‬‫گونه‬‫سوالت‬‫برگرفته‬‫از‬‫کتاب‬‫زبان‬‫دوم‬‫دبیرستان‬‫تهیه‬‫و‬‫تالیف‬‫شگده‬‫گط‬‫گ‬‫توس‬‫دکگتر‬،‫بیرجنگدی‬‫دکگتر‬،‫سگهیلی‬‫گتر‬‫گ‬‫دک‬ ‫و‬ ‫نوروزی‬‫دکتر‬‫می‬ ‫محمودی‬‫همین‬ .‫باشد‬‫طور‬‫یادآوری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اینجانب‬‫از‬‫سال‬1374‫که‬‫گو ق‬‫گ‬‫ف‬‫گم‬‫گ‬‫دیپل‬‫گتم‬‫گ‬‫داش‬‫گن‬‫گ‬‫همی‬‫گب‬‫گ‬‫کت‬‫را‬‫گدریس‬‫گ‬‫ت‬‫گرده‬‫گ‬‫ک‬‫ام‬‫گدون‬‫گ‬‫ب‬ - ‫هیچگونه‬‫تغییری‬‫البته‬ -‫یکبار‬‫در‬‫سال‬2004‫تغییر‬‫جزئی‬‫داشته‬‫حال‬ .‫است‬‫سوال‬‫اینجانب‬‫این‬‫است‬‫که‬‫آیا‬‫گن‬‫گ‬‫چنی‬‫گوا‬‫گ‬‫محت‬‫و‬‫گوالت‬‫گ‬‫س‬‫گخره‬‫گ‬‫مس‬‫ای‬‫ارزش‬‫در‬‫گر‬‫گ‬‫نظ‬ ‫گرفتن‬‫چه‬ -‫رسد‬‫به‬‫ارزش‬‫تدریس‬‫در‬‫دنیای‬‫کنونی‬‫را‬ -!‫دارند؟‬
  • 4. 4 ‫متاسفانه‬‫این‬‫نوع‬‫متون‬‫و‬‫سوال ت‬‫مضحک‬‫و‬‫غیر‬‫موثر‬‫تا‬‫جایی‬‫که‬‫اینجانب‬‫اطلع‬‫دارم‬‫و‬‫تجربه‬‫تدریس‬‫داشته‬‫ام‬‫در‬‫تب‬‫ت‬‫کت‬‫تگاهی‬‫ت‬‫دانش‬‫تم‬‫ت‬‫ه‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫وف‬ ‫یافت‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫نتیجه‬‫همان‬‫دانشجویانی‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫توضیح‬‫دادم‬‫و‬‫نیز‬‫همان‬‫اعتراف‬‫که‬‫نویسندگان‬‫این‬‫کتب‬‫راجع‬‫به‬‫ضعف‬‫زبان‬‫عمومی‬‫دانشجویان‬‫تی‬‫ت‬‫ایران‬ ‫به‬ !‫داشتند‬‫هر‬‫حال‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫نمونه‬‫سوالی‬‫که‬‫مطرح‬‫شد‬‫نکته‬‫قابل‬‫تامل‬‫این‬‫است‬‫که‬‫از‬‫تش‬‫ت‬‫دان‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫در‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تطح‬‫ت‬‫س‬16‫تا‬‫ت‬‫ت‬17‫تاله‬‫ت‬‫س‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬‫و‬‫در‬‫تع‬‫ت‬‫واق‬ ‫چهارمین‬‫سالی‬‫است‬‫که‬‫کل س‬‫های‬‫رسمی‬‫زبان‬‫خود‬‫را‬‫می‬‫انتظار‬ !‫گذرانند‬‫نمی‬‫رود‬‫توسط‬ -‫رژیم‬‫آموزشی‬‫فعلی‬‫که‬ -‫حتی‬‫به‬‫چنین‬‫سوالتی‬‫پاسخ‬‫های‬‫جتالب‬ ‫توجه‬‫تر‬‫و‬‫منطقی‬‫تری‬‫به‬ .‫بدهند‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫مثل‬‫آنها‬‫تشویق‬‫نمی‬‫شوند‬‫که‬‫به‬‫سوال‬‫مطرح‬‫شده‬‫پاسخ‬‫این‬ !‫نه‬ :‫دهند‬‫کرم‬‫ها‬‫و‬‫گوسفندان‬‫هستند‬‫که‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫توا‬‫ت‬‫ه‬‫تاز‬‫ت‬‫نی‬ ‫پرندگان‬ !‫دارند‬‫به‬‫بال‬‫نیاز‬‫بال‬ !‫دارند‬‫آنها‬ .‫پرواز‬‫به‬‫بال‬‫نیاز‬‫دارند‬‫تا‬‫پرواز‬‫کنند‬‫چرا‬‫که‬‫یک‬‫پرنده‬‫بدون‬‫بال‬‫بهتر‬‫است‬‫چرا‬ !‫بمیرد‬‫که‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬‫تده‬‫ت‬‫پرن‬‫تدون‬‫ت‬‫ب‬‫تال‬‫ت‬‫ب‬‫و‬ ‫آزادی‬‫در‬‫انتخاب‬‫قادر‬‫نخواهد‬‫بود‬‫معنی‬‫حقیقی‬‫زندگی‬‫و‬‫از‬‫همه‬‫مهمتر‬‫آزادی‬‫را‬‫درک‬.‫کند‬ ‫سوال‬‫دیگری‬‫که‬‫به‬‫کرا ت‬‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫به‬‫ویژه‬‫از‬‫زمانیکه‬‫دکترایم‬‫را‬‫از‬‫هندوستان‬‫گرفته‬‫ام‬‫به‬‫تن‬‫ت‬‫ذه‬‫تانب‬‫ت‬‫اینج‬‫تور‬‫ت‬‫خط‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تد‬‫ت‬‫کن‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬ ‫چگونه‬‫چنین‬‫منابع‬‫آموزشی‬‫که‬‫توسط‬‫چنان‬‫سپاهی‬‫از‬‫متخصصان‬‫فاقد‬‫صلحیت‬‫و‬‫خلقیت‬‫تهیه‬‫و‬‫تالیف‬‫شده‬‫اند‬‫می‬‫توانند‬‫به‬ -‫عنوان‬‫به‬ -‫نمونه‬‫ارتقاء‬‫خلقیتتت‬ ‫و‬‫حساسیت‬‫و‬‫تفکرانتقادی‬‫که‬ -‫از‬‫اصول‬‫پیشرفت‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫تمدن‬‫و‬‫سعاد ت‬‫جوامع‬‫بشری‬‫می‬‫باشند‬‫در‬ -‫نسل‬‫فردا‬‫و‬‫آینده‬‫تازان‬‫ت‬‫س‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫ترزو‬‫ت‬‫م‬‫توم‬‫ت‬‫ب‬!‫تد؟‬‫ت‬‫بینجامن‬ ‫مضحک‬‫تر‬‫این‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫این‬‫افراد‬‫اخیرا‬‫درباره‬‫رابطه‬‫بین‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫و‬‫موفقیت‬‫معلمان‬‫در‬‫ایران‬‫نظر‬‫می‬‫)بیرجندی‬ !‫دهند‬‫و‬‫باقر‬،‫کاظمی‬2010‫چنین‬ ( ‫ادعای‬‫عجیبی‬‫از‬‫طرف‬‫این‬‫افراد‬‫اینجانب‬‫را‬‫به‬‫یاد‬‫شرایط‬‫امثال‬‫خودم‬‫می‬‫اندازد‬‫تا‬‫به‬‫یاد‬‫صداقت‬‫علیرغم‬ .‫ایشان‬‫این‬‫موارد‬‫یک‬‫واقعیت‬‫غیر‬‫قابتل‬‫هضتم‬‫بترای‬ ‫اینجانب‬‫این‬‫است‬‫که‬‫وقتی‬‫بررسی‬‫می‬‫کنم‬‫می‬‫بینم‬‫اکثر‬‫طراحان‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫فعلی‬‫ما‬‫در‬‫غرب‬‫تحصیل‬‫نموده‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬ !‫انتد‬‫تدارک‬‫ت‬‫م‬‫دکتترای‬‫تود‬‫ت‬‫خ‬‫را‬‫از‬‫برختی‬ ‫دانشگاه‬‫های‬‫مطرح‬‫در‬‫آمریکا‬‫و‬‫سایر‬‫کشور‬‫های‬‫غربی‬‫گرفته‬‫این‬ !‫اند‬‫به‬‫چه‬‫معنا‬‫است؟‬‫به‬‫عبار ت‬‫دیگر‬‫رابطه‬‫بین‬‫این‬‫افراد‬‫و‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫ما‬‫و‬‫امپریالیسم‬ ‫و‬‫یا‬‫هم‬ !‫شاید‬‫کاپیتالیسم‬‫در‬!‫چیست؟‬ ‫فرضیه‬‫امپریالیسم‬ :‫اینجانب‬‫عناصر‬‫خودش‬‫را‬‫در‬‫مراکز‬‫حسا س‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫ما‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫منظ‬‫تتحمار‬‫ت‬‫اس‬‫و‬‫تتثمار‬‫ت‬‫اس‬‫و‬‫تتعمار‬‫ت‬‫اس‬‫تا‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫تردم‬‫ت‬‫م‬‫تا‬‫ت‬‫م‬ ‫تزریق‬‫کرده‬‫باید‬ !‫است‬‫یادآوری‬‫کنم‬‫که‬‫به‬‫محض‬‫این‬‫که‬‫این‬‫فرضیه‬‫رد‬‫شود‬‫اینجانب‬‫به‬‫ارائه‬‫یک‬‫تئوری‬‫می‬‫این‬ :‫پردازم‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫تا‬‫ت‬‫م‬ (‫)آموزشی‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬ ‫که‬‫درخدمت‬‫امپریالیسم‬‫هستند‬‫و‬‫یا‬‫اصل‬‫آنها‬‫خود‬‫امپریالیسم‬‫و‬ .‫هستند‬‫بلفاصله‬‫بعد‬‫از‬‫مطرح‬‫کردن‬‫چنین‬‫تئوریی‬‫اینجتانب‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬‫ی‬ ‫ترا‬‫ت‬‫چ‬‫بتزرگ‬‫کته‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫یتک‬ ‫علمت‬‫سوال‬‫بزرگتر‬‫ختم‬‫می‬‫شود‬‫را‬‫ارایه‬‫می‬‫در‬ .‫دهم‬‫این‬‫مرحله‬‫است‬‫که‬‫اینجانب‬‫یک‬‫سوال‬‫سنگین‬‫را‬‫مطرح‬‫می‬‫و‬ !‫کنم؟‬‫آن‬‫سوال‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫متتاجرا‬ ‫به‬‫چه‬‫و‬ !‫معناست؟‬‫سپس‬‫توجه‬‫مدرسان‬‫و‬‫اندیشمندان‬‫و‬‫سیاست‬‫گذران‬‫دلسوز‬‫را‬‫به‬‫ورای‬ ‫فلسفه‬‫چنین‬‫خیانتی‬‫جلب‬‫می‬!‫کنم‬ ‫برخی‬‫دللیل‬‫دلیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫بزرگ‬‫در‬‫آموزش‬‫در‬ (‫)زبان‬‫الیران‬ ‫یک‬‫دلیل‬‫عمده‬‫دیگر‬‫برای‬‫شکست‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫ایران‬‫این‬‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫هدف‬‫از‬‫آموزش‬‫زبتان‬‫ارتقتاء‬‫تار ت‬‫ت‬‫مه‬‫خوانتدن‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ی‬‫درک‬ ‫متون‬‫می‬‫این‬ !‫باشد‬‫نوع‬‫هدف‬‫گذاری‬‫در‬‫دنیای‬‫پیچیده‬‫کنونی‬‫باتوجه‬‫به‬‫تاثیرا ت‬‫شگرفی‬‫که‬‫ورود‬‫به‬‫هزاره‬‫سوم‬‫بر‬‫آموزش‬‫بطور‬‫کل‬‫و‬‫آموزش‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫ط‬ ‫اخص‬‫داشته‬‫است‬‫عجیب‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫)حسینی‬ !‫رسد‬2006‫شرایط‬ .(‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫وقتی‬‫وخیم‬‫تر‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫فعلی‬‫تی‬‫ت‬‫آموزش‬‫در‬‫تدد‬‫ت‬‫ص‬ ‫حذف‬‫فرهنگ‬‫غرب‬‫از‬‫متون‬‫و‬‫منابع‬‫آموزشی‬‫هستند‬‫چرا‬‫که‬‫بر‬‫این‬‫باور‬‫هستند‬‫که‬‫هجمانی‬‫فرهنگ‬‫غرب‬‫بر‬‫فرهنگ‬‫اسلمی‬‫ما‬‫تاثیرا ت‬‫سوئی‬‫خواهد‬.‫گذاشت‬ ‫فواید‬‫و‬‫مضرا ت‬‫این‬‫دیدگاه‬‫که‬‫بر‬‫این‬‫باور‬‫است‬‫که‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫باید‬‫از‬‫طریق‬‫فرهنگ‬‫فارسی‬‫و‬‫اسلمی‬‫تدریس‬‫شود‬‫با‬‫توچه‬‫به‬‫پروسه‬‫گلوبالیزه‬‫تدن‬‫ت‬‫ش‬‫تان‬‫ت‬‫جه‬ ‫جای‬‫بحث‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫این‬‫مقال‬‫نمی‬‫اما‬ .‫گنجد‬‫مجددا‬‫به‬‫سیاست‬‫گذاران‬‫امر‬‫آموزش‬‫یادآور‬‫می‬‫شوم‬‫که‬‫پدیده‬‫گلوبالیزه‬‫شدن‬‫دنیای‬‫کنونی‬‫و‬‫نیز‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬ ‫زبان‬‫انگلیسی‬‫یک‬‫زبان‬‫بین‬‫المللی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫خدمت‬،‫اقتصاد‬‫سیاست‬‫و‬‫بقاء‬‫و‬‫تکامل‬‫و‬‫سعاد ت‬‫بشر‬‫است‬‫غیر‬‫قابل‬‫انکار‬‫و‬‫اجتناب‬‫ناپذیر‬‫می‬‫این‬ .‫باشد‬‫تدان‬‫ت‬‫ب‬ ‫معناست‬‫که‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫آموزشی‬‫ما‬‫باید‬‫حد‬‫اقل‬‫در‬‫خدمت‬‫ارتقاء‬‫تمام‬‫جنبه‬‫های‬‫محاوره‬‫ای‬‫نسل‬‫فردا‬‫باشد‬‫و‬‫ته‬‫ت‬‫ن‬‫تنهتا‬‫تط‬‫ت‬‫فق‬‫تاء‬‫ت‬‫ارتق‬‫مهتار ت‬‫تدن‬‫ت‬‫خوان‬‫دلیتل‬ .‫تا‬‫ت‬‫آنه‬ ‫دیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫آموزشی‬‫زبان‬‫در‬‫ایران‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫اشاره‬‫شد‬‫به‬‫این‬‫واقعیت‬‫بر‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫اکثر‬‫مدرسان‬‫زبان‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تت‬‫ت‬‫تح‬‫تامه‬‫ت‬‫برن‬‫تان‬‫ت‬‫متخصص‬‫تر‬‫ت‬‫ذک‬‫تده‬‫ت‬‫ش‬ ‫مدرک‬‫آموزش‬‫زبان‬‫گرفته‬‫اند‬‫مهار ت‬‫های‬‫روز‬‫و‬‫مدرن‬‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫ندارند‬‫و‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫با‬‫واقعیا ت‬‫دنیای‬‫امروز‬‫آشنا‬‫یتاد‬ .‫نیستند‬‫آوری‬‫متی‬‫شتود‬‫کته‬ ‫اینجانب‬‫برای‬‫مساله‬‫تهاجم‬‫فرهنگی‬‫راه‬‫برد‬‫واقعی‬‫تر‬‫و‬‫منطقی‬‫تری‬‫را‬‫در‬‫کتابم‬‫ارائه‬‫داده‬‫ام‬‫)حسینی‬2012.( ‫برخی‬‫مشکل ت‬‫دلیگر‬‫آموزش‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫در‬‫نگاهی‬ :‫الیران‬‫تحلیلی‬‫به‬‫داخل‬‫کل س‬‫ها‬ ‫همان‬‫طور‬‫که‬‫گفته‬‫شد‬‫کل س‬‫های‬‫فعلی‬‫ما‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫شیوه‬‫های‬‫سنتی‬‫تدریس‬‫همانند‬‫روش‬‫بانکی‬‫و‬‫یا‬‫روش‬‫ارتشی‬‫مدیریت‬‫و‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫درآنها‬‫تم‬‫ت‬‫معل‬ ‫نقش‬‫سخنران‬‫و‬‫شاگردان‬‫نقش‬‫مستمعین‬‫را‬‫در‬ .‫دارند‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫پائولو‬‫فره‬‫یک‬‫اندیشمند‬‫رادیکتال‬‫برزیلتی‬‫بیتان‬‫متی‬‫کنتد‬‫معلتم‬‫نقتش‬ ‫نقالی‬‫را‬‫ایفا‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫تمام‬‫تلشش‬‫تزریق‬‫دانش‬‫به‬‫اذهان‬‫شاگردان‬‫که‬‫صرفا‬‫دریافت‬‫کننده‬‫و‬‫تهی‬‫از‬‫دانش‬‫هستند‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫تد‬‫ت‬‫باش‬‫ته‬‫ت‬‫پروس‬‫در‬‫کل س‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬ ‫شامل‬‫ترجمه‬،‫کردن‬‫طوطی‬‫وار‬‫تکرار‬‫کردن‬‫و‬‫حفظ‬،‫کردن‬‫و‬‫به‬‫یادآوردن‬‫و‬‫دوباره‬‫گفتن‬‫می‬‫این‬ .‫باشد‬‫که‬‫معلمان‬‫زبان‬‫به‬‫جهت‬‫ضعف‬‫توانایی‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تاوره‬‫ت‬‫مح‬ ‫ای‬‫خود‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫زبان‬‫فارسی‬‫تدریس‬‫می‬‫کنند‬‫شرایط‬‫آموزش‬‫زبان‬‫را‬‫در‬‫ایران‬‫وخیم‬‫تر‬‫می‬‫کند‬‫چرا‬‫که‬‫درایران‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫به‬‫توان‬‫ت‬‫عن‬ ‫زبان‬‫خارجی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫نه‬‫همانند‬‫برخی‬‫کشورها‬‫همانند‬‫پاکستان‬‫و‬‫هند‬‫و‬‫غیره‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫توان‬‫ت‬‫عن‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫دوم‬‫تی‬‫ت‬‫یعن‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬‫تا‬‫ت‬‫م‬‫تت‬‫ت‬‫فرص‬ ‫کمتری‬‫برای‬‫در‬‫معرض‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫واقع‬‫شدن‬‫را‬‫دارند‬‫که‬‫این‬‫مخل‬‫یادگیری‬‫سریع‬‫تر‬‫و‬‫راحت‬‫تر‬‫و‬‫ماندگارتر‬‫زبان‬‫در‬ .‫است‬‫نتیجه‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫معلمتتان‬ ‫قادر‬‫نیستند‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫پروسه‬‫تدریس‬‫خود‬‫توجه‬‫و‬‫علقه‬‫شاگردان‬‫را‬‫داشته‬‫کمی‬ .‫باشند‬‫بعد‬‫از‬‫شروع‬‫کل س‬‫توجه‬‫شاگردان‬‫به‬‫اموری‬‫دیگر‬‫جلب‬‫می‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬ ‫در‬‫انتهای‬‫کل س‬‫همه‬‫احسا س‬‫خستگی‬‫می‬‫زدن‬ .‫کنند‬‫ا س‬‫ام‬‫ا س‬‫و‬‫ای‬،‫میل‬‫گوش‬‫دادن‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تک‬‫ت‬‫موزی‬‫و‬،‫تیقی‬‫ت‬‫موس‬‫تر ت‬‫ت‬‫پ‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫تیاء‬‫ت‬‫اش‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫ترف‬‫ت‬‫ط‬،‫تدیگر‬‫ت‬‫یک‬‫تا‬‫ت‬‫روی‬ ،‫پردازی‬‫خمیازه‬‫کشیدن‬‫و‬‫حتی‬‫چر ت‬‫زدن‬‫و‬‫خوابیدن‬‫)غالبا‬‫با‬‫چشمان‬‫از‬ (‫باز‬‫جمله‬‫تالبت‬‫ت‬‫فع‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تج‬‫ت‬‫رای‬‫در‬‫ایتن‬‫توع‬‫ت‬‫ن‬‫کل س‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫متی‬‫معلتم‬ .‫باشتند‬‫تمتام‬‫تلش‬‫و‬
  • 5. 5 ‫استراتژی‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫گیرد‬‫که‬‫شاگردان‬‫را‬‫ترغیب‬‫به‬‫گوش‬‫دادن‬‫و‬‫درگیر‬‫شدن‬‫در‬‫فرایند‬‫یادگیری‬‫کند‬‫و‬‫حتی‬‫به‬‫آنها‬‫بد‬‫و‬‫بیراه‬‫هم‬‫می‬‫تد‬‫ت‬‫گوی‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬ ‫را‬‫تحقیر‬‫و‬‫حتی‬‫در‬‫مواردی‬‫تنبیه‬‫می‬‫کند‬‫اما‬‫چیز‬‫خاصی‬‫جز‬‫بدتر‬‫شدن‬‫اوضاع‬‫و‬‫فرار‬‫نگاه‬‫هتا‬‫از‬‫نگتاه‬‫معلتم‬‫و‬‫نهتادینه‬‫شتدن‬‫حتس‬‫نفتر ت‬‫و‬‫انزجتار‬‫از‬‫رهتبر‬ ‫کل س‬‫و‬‫از‬‫زبان‬‫انگلیسی‬‫اتفاق‬‫نمی‬.‫افتد‬ ‫مشکل‬‫دیگر‬‫کل س‬‫های‬‫معلم‬‫محور‬‫کنونی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫با‬‫تمام‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تور‬‫ت‬‫ط‬‫تان‬‫ت‬‫یکس‬‫تورد‬‫ت‬‫برخ‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬‫تاو ت‬‫ت‬‫تف‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تان‬‫ت‬‫می‬ ‫مهار ت‬،‫ها‬‫سبک‬‫های‬،‫یادگیری‬‫استراتژی‬‫های‬‫یادگیری‬‫و‬‫نگرش‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تده‬‫ت‬‫نادی‬‫ته‬‫ت‬‫گرفت‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫در‬ .‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫تگاه‬‫ت‬‫دانش‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تجویان‬‫ت‬‫دانش‬‫از‬‫تاطق‬‫ت‬‫من‬ ‫جغرافیایی‬‫متعدد‬‫همانند‬‫روستاها‬‫و‬‫شهرها‬‫گردهم‬‫آمده‬‫اند‬‫شرایط‬‫را‬‫بدتر‬‫می‬‫کند‬‫چرا‬‫که‬‫عقبه‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬‫و‬‫اقتصتادی‬‫آنهتا‬‫در‬‫توانتایی‬‫هتای‬‫محتاوره‬ ‫ای‬‫آنها‬‫فاصله‬‫زیادی‬‫انداخته‬‫همین‬ .‫است‬‫طور‬‫در‬‫این‬‫کل س‬‫ها‬‫شرکت‬‫فعالنه‬‫شاگردان‬‫در‬‫پروسه‬‫یادگیری‬‫آگاهانه‬‫و‬‫یا‬‫نا‬‫آگاهانه‬‫توسط‬‫معلمان‬‫نفی‬‫می‬.‫شتتود‬ ‫حتی‬‫اگر‬‫به‬‫شاگردان‬‫فرصتی‬‫داده‬‫شود‬‫تا‬‫درک‬‫خود‬‫از‬‫مطالب‬‫ارائه‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬‫این‬‫شاگردان‬‫قوی‬‫تر‬‫و‬‫یا‬‫برونگرا‬‫که‬ -‫تعداد‬‫تان‬‫ت‬‫ش‬‫تم‬‫ت‬‫ه‬‫محتدود‬ ‫هستند‬ -‫است‬‫که‬‫فرصت‬‫یادگیری‬‫و‬‫شرکت‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلسی‬‫را‬‫از‬‫اکثریت‬‫سلب‬‫می‬‫به‬ .‫نمایند‬‫عبار ت‬‫دیگر‬‫در‬‫چنین‬‫کل س‬‫ها‬‫و‬‫جوامعی‬‫که‬‫توستط‬‫روش‬ ‫سخنرانی‬‫کردن‬‫و‬‫دیکتاتور‬‫مابانه‬‫کنترل‬‫و‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫افراد‬‫ضعیف‬‫تر‬‫و‬‫مظلوم‬‫که‬‫اتفاقا‬‫اکثریت‬‫را‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫به‬‫طور‬‫اتوما ت‬‫مطرود‬‫و‬‫منزوی‬‫می‬ ‫شوند‬‫که‬‫نتیجه‬‫آن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫گروه‬‫ها‬‫به‬‫تدریج‬‫علقه‬‫و‬‫انگیزه‬‫شان‬‫را‬‫برای‬‫شرکت‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫از‬‫دست‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫طبیعت‬‫در‬‫دراز‬‫تد ت‬‫ت‬‫م‬ ‫عقب‬‫مانده‬‫و‬‫محروم‬‫می‬‫برعکس‬ - .‫شوند‬‫گروه‬،‫اول‬‫این‬‫گروه‬‫روز‬‫به‬‫روز‬‫محروم‬‫تر‬‫و‬‫ضعیف‬‫تر‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫فقی‬‫تر‬‫ت‬‫ت‬‫و‬‫در‬‫عیتن‬‫تال‬‫ت‬‫ح‬‫تر‬‫ت‬‫منزجرت‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫در‬ .‫توند‬‫ت‬‫ش‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬ ‫صور ت‬‫در‬‫خوش‬‫بینانه‬‫ترین‬‫حالت‬‫نتیجه‬‫چنین‬‫کل س‬‫هایی‬‫چیزی‬‫جز‬‫به‬‫خاطر‬‫سپاری‬‫کوتاه‬‫مد ت‬‫مطالب‬‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬‫معلم‬‫نمی‬‫تف‬‫ت‬‫متوق‬ .‫باشد‬‫تدن‬‫ت‬‫ش‬‫تادل‬‫ت‬‫تب‬ ‫آراء‬‫و‬‫بحث‬‫و‬‫گفتگو‬‫که‬‫نتیجه‬‫مستقیم‬‫چنین‬‫محیط‬‫هایی‬‫است‬‫فرصت‬‫های‬‫تبادل‬‫استراتژی‬‫های‬‫یادگیری‬‫و‬‫مهار ت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫نگرش‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫گیرد‬‫و‬‫به‬ ‫وطور‬‫طبیعی‬‫به‬‫نفی‬‫خلقیت‬‫و‬‫تفکر‬‫انتقادی‬‫می‬‫این‬ .‫انجامد‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫یادگیری‬‫و‬‫به‬‫یادآوری‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نگرش‬‫شاگردان‬‫را‬‫به‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزی‬‫ت‬‫آم‬‫تت‬‫ت‬‫تح‬ ‫تاثیر‬‫منفی‬‫خود‬‫قرار‬‫می‬‫این‬ .‫دهد‬‫نظر‬‫اسلمی‬‫راسخ‬‫و‬‫ولی‬‫زاده‬‫که‬‫د‬‫رنتیجه‬‫تدریس‬‫توسط‬‫روش‬‫تدریس‬‫های‬‫فعلی‬‫دانشجویان‬‫ایرانی‬‫از‬‫انگلیسی‬‫بعنوان‬‫تک‬‫ت‬‫ی‬ ‫در س‬‫نفر ت‬‫دارند‬‫دال‬‫بر‬‫این‬‫آخرین‬‫ادعای‬‫اینجانب‬‫می‬.‫باشد‬ ‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫سرنوشت‬‫دانشجویان‬‫دانشگاه‬‫ها‬‫در‬‫کل س‬‫های‬،‫زبان‬‫ضعف‬‫آنها‬‫درزبان‬‫انگلیسی‬‫و‬‫در‬‫یادگیری‬‫آن‬‫که‬‫از‬‫مدرسه‬‫شروع‬‫تی‬‫ت‬‫م‬‫تود‬‫ت‬‫ش‬‫و‬ ‫تا‬‫دانشگاه‬‫جایی‬‫که‬‫زبان‬‫را‬‫به‬‫اجبار‬‫باید‬‫انتخاب‬‫و‬‫یاد‬‫بگیرند‬‫ادامه‬‫می‬‫یک‬ – .‫یابد‬‫یا‬‫دو‬‫گزینه‬‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫با‬‫پر‬‫رویی‬‫فریاد‬‫می‬‫زنند‬‫شما‬ ‫حق‬‫نتیجه‬ !‫دارید‬ ‫انتخاب‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫تعداد‬‫قابل‬‫توجهی‬‫از‬‫این‬‫دانشجویان‬‫یا‬‫موفق‬‫به‬‫تا س‬‫ت‬‫پ‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫در س‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫تی‬‫ت‬‫نم‬‫توند‬‫ت‬‫ش‬‫و‬‫تد‬‫ت‬‫مجبورن‬‫تاره‬‫ت‬‫دوب‬ ‫همان‬‫در س‬‫را‬‫بگذرانند‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫صور ت‬‫ناپلئونی‬‫غالبا‬‫از‬‫طریق‬‫تقلب‬‫در س‬‫را‬‫پا س‬‫این‬ .‫کنند‬‫موارد‬‫قسمتی‬‫از‬‫نتایج‬‫به‬‫کارگیری‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫سنتی‬‫در‬‫ایران‬ .‫است‬ ‫برخی‬‫دللیل‬‫دلیگر‬‫برای‬‫ناکامی‬‫آموزش‬‫زبان‬‫در‬‫الیران‬ ‫علیرغم‬‫مسائل‬‫و‬‫مشکلتی‬‫که‬‫برای‬‫به‬‫کارگیری‬‫روش‬‫تدریس‬‫بانکی‬‫مطترح‬،‫شتد‬‫متاستفانه‬‫هنتوز‬‫شتاگردان‬‫و‬‫بته‬‫ویتژه‬‫همکتارانی‬‫چته‬ -‫در‬‫مدرسته‬‫و‬‫چته‬‫در‬ ‫دانشگاه‬–‫هستند‬‫که‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫را‬‫می‬‫این‬ .‫پسندند‬‫گروه‬‫از‬‫مدرسان‬‫و‬‫زبان‬‫آموزان‬‫که‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫هم‬‫تتند‬‫ت‬‫هس‬‫روش‬‫تدریس‬‫ت‬‫ت‬‫تانکی‬‫ت‬‫ب‬‫را‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تدین‬‫ت‬‫چن‬ ‫دلیل‬‫می‬‫زبان‬ .‫پسندند‬‫آموزان‬‫این‬‫روش‬‫را‬‫می‬‫پسندند‬‫چرا‬‫که‬‫آنها‬‫به‬‫خوبی‬‫در‬‫یافته‬‫اند‬‫که‬‫مکانیزم‬‫های‬‫این‬‫روش‬‫تتدریس‬‫تاکیتد‬‫بتر‬‫حفتظ‬‫کتردن‬‫و‬‫خرختوانی‬ ‫دارند‬‫و‬‫بنابراین‬‫بدون‬‫زحمت‬‫زیاد‬‫و‬‫صرفا‬‫داشتن‬‫فعالیت‬‫در‬‫شب‬‫امتحان‬‫می‬‫توان‬‫نمره‬‫خوبی‬‫را‬‫در‬‫امتحانا ت‬‫تضمین‬‫آنها‬ .‫کرد‬‫این‬‫روش‬‫تتتدریس‬‫را‬‫دوستتت‬ ‫دارند‬‫چرا‬‫که‬‫تمام‬‫اطلعا ت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫آنها‬‫برای‬‫پا س‬‫کردن‬‫امتحانا ت‬‫)را‬‫که‬‫توصیف‬‫را‬ (‫شدند‬‫در‬‫کمترین‬‫زمان‬‫بدون‬‫این‬‫که‬‫کار‬‫زیادی‬‫از‬‫آنها‬‫تته‬‫ت‬‫خواس‬‫شتتود‬ ‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬‫می‬‫این‬ .‫دهد‬‫زبان‬‫آموزان‬‫براین‬‫باورند‬‫که‬‫وقتی‬‫از‬‫طریق‬‫حفظ‬‫کردن‬‫می‬‫توان‬‫پا س‬‫کردن‬‫خود‬‫را‬‫تضمین‬‫کرد‬‫ته‬‫ت‬‫چ‬‫ترورتی‬‫ت‬‫ض‬‫دارد‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬ ‫یادگیری‬‫واقعی‬‫بپردازیم‬‫که‬‫زمان‬‫بر‬‫است‬‫و‬‫انرژی‬‫و‬‫حوصله‬‫می‬‫اما‬ .‫خواهد‬‫دلیل‬‫اصلی‬‫برای‬‫این‬‫نوع‬‫تب‬‫ت‬‫ح‬‫تدن‬‫ت‬‫ورزی‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫روش‬‫تنتی‬‫ت‬‫س‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ ‫واقعیت‬‫است‬‫که‬‫آنها‬‫هنوز‬‫این‬‫فرصت‬‫را‬‫نداشته‬‫اند‬‫که‬‫یادگیری‬‫زبان‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫با‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫ت‬‫ت‬‫تدرن‬‫ت‬‫م‬‫اداره‬‫متی‬‫شتوند‬‫تجربته‬‫واقعیتت‬ .‫کننتد‬ ‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫زبان‬‫آموزان‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫خود‬‫پرسیدن‬‫و‬‫تحقیق‬‫کردن‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫اطلعا ت‬‫و‬‫دانش‬‫جدید‬‫و‬‫تز‬‫ت‬‫نی‬‫تد‬‫ت‬‫فوای‬‫تث‬‫ت‬‫بح‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫گفتم‬‫در‬‫تط‬‫ت‬‫محی‬ ‫های‬‫دموکراتیک‬‫را‬‫تجربه‬‫نکرده‬‫آنها‬ .‫اند‬‫فقط‬‫عاد ت‬‫کرده‬‫اند‬‫که‬‫اطلعا ت‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫کپی‬‫برداری‬‫و‬‫حفظ‬‫نمایند‬‫و‬‫طوطی‬‫وار‬‫پس‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ .‫دهند‬‫تان‬‫ت‬‫زب‬‫توزان‬‫ت‬‫آم‬ ‫قدر ت‬‫تمییز‬‫این‬‫موارد‬‫را‬‫ندارند‬‫و‬‫نمی‬‫توانند‬‫رابطه‬‫بین‬‫یادگیری‬‫واقعی‬‫و‬‫موفقیت‬‫در‬‫زندگی‬‫را‬‫آنهتا‬ .‫بفهمنتد‬‫نمتی‬‫تواننتد‬‫بفهمنتد‬‫کته‬‫تفتاو ت‬‫نتایتج‬‫حاصتله‬‫در‬ ‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫و‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫اداره‬‫می‬‫شود‬‫در‬‫مهمتر‬ .‫چیست‬‫از‬‫همه‬‫این‬‫که‬‫آنها‬‫از‬‫این‬‫واقعیت‬‫غافلنتد‬‫کته‬‫آنهتا‬ ‫به‬‫واسطه‬‫پذیرفتن‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫فعلی‬‫از‬‫سوی‬‫اساتید‬‫شان‬‫و‬‫نگاه‬‫از‬‫بال‬‫به‬‫پایین‬،‫آنها‬‫هرچند‬‫دردراز‬،‫مد ت‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تکل‬‫ت‬‫ش‬‫تری‬‫ت‬‫گی‬‫تومت‬‫ت‬‫حک‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تتبدادی‬‫ت‬‫اس‬‫و‬ ‫اقتدار‬‫گرای‬‫فاشبستی‬‫کمک‬‫می‬.‫کنند‬ ‫باور‬‫کردنی‬‫نیست‬‫اما‬‫همان‬‫طور‬‫که‬‫اشاره‬‫شد‬‫تعداد‬‫بی‬‫شماری‬‫از‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫هم‬‫هستند‬‫که‬‫به‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫سنتی‬‫علقه‬‫تد‬‫ت‬‫من‬‫تی‬‫ت‬‫یک‬ .‫تتند‬‫ت‬‫هس‬ ‫از‬‫دلیل‬‫عدم‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫مدرن‬‫توسط‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫مدرسان‬‫تردید‬‫ایشان‬‫در‬‫میسر‬‫بودن‬‫تارگیری‬‫ت‬‫بک‬‫و‬‫تا‬‫ت‬‫ی‬‫تتی‬‫ت‬‫ح‬‫تد‬‫ت‬‫تردی‬‫تان‬‫ت‬‫ایش‬‫در‬‫تارایی‬‫ت‬‫ک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ ‫روش‬‫ها‬‫می‬‫مدرسانی‬ .‫باشد‬‫هستند‬‫که‬‫معتقدند‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫امروزی‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫ما‬‫در‬‫ایران‬‫جواب‬‫نمی‬‫اما‬ !‫دهند‬‫تت‬‫ت‬‫واقعی‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬‫تروه‬‫ت‬‫گ‬‫از‬ ‫مدرسان‬‫پتانسل‬‫و‬‫توانایی‬‫بکارگیری‬‫این‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫هایشان‬‫ندارند‬‫تنها‬‫به‬‫این‬‫دلیل‬‫ساده‬‫که‬‫آنها‬‫برای‬‫تدریس‬‫و‬‫آموزش‬‫خلق‬‫نشده‬‫تل‬‫ت‬‫دلی‬ .‫اند‬ ‫دیگر‬‫برای‬‫این‬‫مساله‬‫این‬‫است‬‫که‬‫مدرسان‬‫اشراف‬‫کافی‬‫به‬‫استراتژی‬‫ها‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫را‬‫ندارند‬‫چرا‬‫که‬‫که‬‫اغلب‬‫آنها‬‫مدارک‬‫غیر‬‫مرتبط‬‫تا‬‫ت‬‫ب‬‫توزش‬‫ت‬‫آم‬ ‫زبان‬‫انگلیسی‬‫و‬ .‫دارند‬‫این‬‫واقعیت‬‫که‬‫منابع‬‫مفید‬‫و‬‫کارآمد‬‫برای‬‫استفاده‬‫این‬‫مدرستان‬‫جهتت‬‫آشتنایی‬‫بتا‬‫ایتن‬‫نتوع‬‫روش‬‫هتای‬‫تتدریس‬‫نتوین‬‫بترای‬ -‫آمتوزش‬‫بته‬ ‫شاگردانی‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫عاد ت‬‫کرده‬‫اند‬‫وجود‬ -‫ندارد‬‫شرایط‬‫را‬‫بدتر‬‫می‬‫این‬ .‫کند‬‫شرایط‬‫که‬‫مسببین‬‫آن‬‫همان‬‫متخصصانی‬‫هستند‬‫که‬‫در‬‫اتاق‬‫های‬‫فکر‬
  • 6. 6 ‫در‬‫تهران‬‫بر‬‫مسند‬‫ریاست‬‫نشسته‬‫اند‬‫دلیل‬‫اصلی‬‫برای‬‫مدرسان‬‫جهت‬‫فاصله‬‫گرفتن‬‫از‬‫شیوه‬‫های‬‫نوین‬‫آموزش‬‫می‬‫باشد‬‫چرا‬‫که‬‫این‬‫تان‬‫ت‬‫مدرس‬‫توز‬‫ت‬‫هن‬‫تاد‬‫ت‬‫ی‬‫ته‬‫ت‬‫نگرفت‬ ‫اند‬‫که‬‫خود‬‫باید‬‫یادگیرنده‬‫و‬‫پژوهشگر‬‫هم‬‫اما‬ .‫باشند‬‫واقعیت‬‫تلخ‬‫دیگر‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫مدرسان‬‫روش‬‫های‬‫سنتی‬‫را‬‫ترجیح‬‫می‬‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫ترا‬‫ت‬‫چ‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫تارگیری‬‫ت‬‫بک‬‫تن‬‫ت‬‫ای‬ ‫روش‬‫ها‬‫مطالعه‬‫و‬‫انرژی‬‫و‬‫حوصله‬‫و‬‫دقت‬‫و‬‫کارزیاد‬‫نمی‬‫در‬ !‫طلبند‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫کافیست‬‫مطلبی‬‫را‬‫عین‬‫کتاب‬‫به‬‫شاگردان‬‫تد‬‫ت‬‫بگوین‬‫و‬‫از‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تد‬‫ت‬‫بخواهن‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬ ‫تمارین‬‫مربوطه‬‫بپردازند‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫حفظ‬‫کنند‬‫و‬‫برای‬‫امتحان‬‫آماده‬.‫شوند‬ ‫تنها‬‫هدف‬‫اکثر‬‫این‬‫مدرسان‬‫این‬‫ست‬‫که‬‫به‬‫هدف‬‫)کوتاه‬‫خود‬ (‫مد ت‬‫که‬‫همان‬‫پا س‬‫کردن‬‫شاگردان‬‫است‬‫هرچند‬ -‫برسند‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬‫تتی‬‫ت‬‫قیم‬‫تتی‬‫ت‬‫ح‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تت‬‫ت‬‫قیم‬ ‫گوسفند‬‫وار‬‫بار‬‫آوردن‬‫نسل‬‫آنها‬ !‫فردا‬‫این‬‫هدف‬‫را‬‫دنبال‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫رضایت‬‫مندی‬‫مدیران‬‫و‬‫روسای‬‫خود‬‫را‬‫کسب‬‫نمایند‬‫تابدین‬‫سیاق‬‫به‬‫زندگی‬‫خود‬‫با‬‫تش‬‫ت‬‫آرام‬ ‫و‬‫آسایش‬‫و‬‫ادامه‬ !‫امنیت‬‫اما‬ .‫دهند‬‫هنوز‬‫یک‬‫احتمال‬‫دیگر‬‫برای‬‫بکارگیری‬‫روش‬‫های‬‫ارتشی‬‫توسط‬‫برخی‬‫مدرسان‬‫وجود‬‫به‬ :‫دارد‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫کتته‬‫تانی‬‫ت‬‫مدرس‬ ‫که‬‫در‬‫دروه‬‫تحصیل ت‬‫خود‬‫توسط‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫خود‬‫و‬‫حتی‬‫در‬‫جامعه‬‫مورد‬‫بی‬‫توجهی‬‫و‬‫بی‬‫مهری‬‫و‬‫حتی‬‫مسخره‬‫شدن‬‫واقع‬‫شده‬‫اند‬‫از‬‫تر‬‫ت‬‫نظ‬‫روان‬‫تی‬‫ت‬‫شناس‬ ‫تمایل‬‫دارند‬‫که‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫کاستی‬‫ها‬‫و‬‫ناکامی‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫کل س‬‫های‬‫خود‬‫به‬‫واسطه‬‫کنترل‬‫شدیدی‬‫که‬‫بر‬‫تان‬‫ت‬‫شاگردانش‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫ب‬‫ترش‬‫ت‬‫نگ‬‫و‬‫تار‬‫ت‬‫رفت‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تد‬‫ت‬‫دارن‬ ‫جبران‬‫نمایند‬‫و‬‫روح‬‫ستمدیده‬‫خود‬‫را‬‫آرام‬‫آنها‬ .‫کنند‬‫روش‬‫بانکی‬‫را‬‫دوست‬‫دارند‬‫چرا‬‫که‬‫در‬‫کل س‬‫هایی‬‫که‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫تدریس‬‫بته‬‫آمتوزش‬‫متی‬‫پردازنتد‬‫در‬ - ‫تضاد‬‫با‬‫تجربیا ت‬‫تلخ‬‫خود‬–‫همان‬‫طور‬‫که‬‫پائلوفره‬‫هم‬‫تاکید‬‫می‬:‫کند‬ 1-‫آنها‬‫در س‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شاگردان‬‫در س‬ (‫)شهروندان‬‫داده‬‫می‬.‫شوند‬ 2-‫آنها‬‫همه‬‫چیز‬‫را‬‫می‬‫دانند‬‫و‬‫شهر‬‫وندان‬‫هیچ‬‫چیز‬‫را‬‫نمی‬.‫دانند‬ 3-‫آنها‬‫فکر‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫افکار‬‫آنها‬‫را‬‫تعلیم‬‫می‬.‫بینند‬ 4-‫آنها‬‫سخنرانی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫با‬‫تواضع‬‫گوش‬‫می‬.‫دهند‬ 5-‫آنها‬‫نظم‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫قانون‬‫می‬‫گذارند‬‫و‬‫شهروندان‬‫منظم‬‫و‬‫قانون‬‫پذیر‬‫می‬.‫شوند‬ 6-‫آنها‬‫انتخاب‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫منتخب‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شهروندان‬‫تحمیل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫بدون‬‫چون‬‫و‬‫چرا‬‫می‬.‫پذیرند‬ 7-‫آنها‬‫عمل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫دستور‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شهروندان‬‫توهم‬‫یادگیری‬‫و‬‫زندگی‬‫کردن‬‫را‬.‫دارند‬ 8-‫آنها‬‫محتوا‬‫و‬‫قانون‬‫و‬‫خط‬‫مشی‬‫و‬‫فرهنگ‬‫انتخاب‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫شهروندان‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫آنها‬‫وفق‬‫می‬.‫دهند‬ 9-‫آنها‬‫اطلعا ت‬‫و‬‫فرهنگ‬‫مبهم‬‫خود‬‫را‬‫تحت‬‫لوای‬‫قدر ت‬‫خود‬‫ارائه‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫شهروندان‬‫می‬.‫پذیرند‬ 10-‫آنها‬‫نه‬‫نمایندگان‬‫خداوند‬‫بر‬‫زمین‬‫که‬‫خود‬‫خداوند‬‫هستند‬‫و‬‫شهروندان‬‫گوسفندان‬‫آنها‬‫که‬‫قربانی‬‫قدر ت‬‫طلبی‬‫آنها‬‫خواهند‬.‫شد‬ ‫شماره‬ :‫توجه‬10‫را‬‫اینجانب‬‫اضافه‬!‫کردم‬ ‫اما‬‫این‬‫گروه‬‫از‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬‫باید‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشند‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫و‬‫پیوسته‬‫غالب‬‫کردن‬‫افکار‬‫و‬‫تده‬‫ت‬‫ای‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫و‬‫تان‬‫ت‬‫دستوراتش‬‫از‬‫تق‬‫ت‬‫طری‬‫تخنرانی‬‫ت‬‫س‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬ ‫یک‬‫طرفه‬‫در‬‫روش‬‫تدریس‬‫دیکتاتور‬‫مابآنه‬‫اشان‬‫پتانسیل‬،‫ها‬‫علقه‬‫مندی‬‫ها‬‫و‬‫خلقیت‬‫شهروندان‬‫را‬‫در‬‫نطفه‬‫خفه‬‫کرده‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫مانع‬‫توسعه‬‫و‬‫پیشرفت‬‫آنها‬ ‫خواهد‬‫علوه‬ .‫شد‬‫بر‬،‫این‬‫این‬‫مدرسان‬‫باید‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشند‬‫که‬‫همان‬‫گونه‬‫که‬‫آنها‬‫دارند‬‫شیوه‬‫های‬‫معلمان‬‫و‬‫روسای‬‫خودشان‬‫را‬‫بازتاب‬‫می‬،‫تد‬‫ت‬‫دهن‬‫تاگردان‬‫ت‬‫ش‬ ‫آنها‬‫نیز‬‫همین‬‫نگرش‬‫ها‬‫و‬‫منش‬‫ها‬‫و‬‫رفتارها‬‫را‬‫الگو‬‫قرار‬‫خواهند‬‫داد‬‫و‬‫دنبال‬‫خواهند‬‫و‬ .‫کرد‬‫خطر‬‫در‬‫اینجاست‬‫که‬‫از‬‫میان‬‫این‬‫شهروندان‬‫تناتورها‬‫ت‬‫س‬‫و‬‫وزرا‬‫و‬ ‫رئیس‬‫جمهورها‬‫و‬‫رهبران‬‫فردا‬‫سر‬‫بر‬‫خواهند‬‫و‬ !‫آورد‬‫همه‬‫ما‬‫با‬‫هم‬‫بعنوان‬ -‫بخشی‬‫از‬‫باید‬ -‫بشریت‬‫تحت‬‫قتدر ت‬‫و‬‫نفتوذ‬‫و‬‫تصتمیم‬‫گیتری‬‫هتای‬‫ایتن‬‫رهتبران‬ ‫کوته‬‫نظر‬‫و‬‫مستبد‬‫در‬‫جوامعی‬‫سرشار‬‫از‬‫فقر‬‫و‬‫فساد‬‫و‬‫ظلم‬‫و‬‫ستم‬‫و‬‫آپارتاید‬‫و‬‫ریا‬‫و‬‫غار ت‬‫و‬‫استبداد‬‫به‬‫داشتن‬ ‫وجود‬‫خود‬‫و‬‫نه‬‫به‬‫تدگی‬‫ت‬‫زن‬‫تردن‬‫ت‬‫ک‬‫تود‬‫ت‬‫خ‬‫ته‬‫ت‬‫ادام‬ ‫بنابراین‬ .‫دهیم‬‫لزم‬‫و‬‫ضروری‬‫است‬‫که‬‫مدرسان‬‫در‬‫شرایط‬‫کنونی‬‫تجدید‬‫نظری‬‫جدی‬‫در‬‫روش‬‫های‬‫تدریس‬‫خود‬‫داشته‬‫البته‬ .‫باشند‬‫این‬‫امتر‬‫بترای‬‫جلتوگیری‬‫از‬ ‫خلق‬‫رهبران‬‫و‬‫جوامعی‬‫که‬‫مانع‬‫پیشرفت‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫آزادی‬‫و‬‫صلح‬‫جهانی‬‫هم‬‫می‬‫باشند‬‫نیز‬‫واجب‬.‫است‬ ‫کمی‬‫بیشتر‬‫درباره‬‫مفهوم‬‫بودن‬ ‫بانکی‬‫سیستم‬‫فعلی‬‫آموزش‬ ‫اینجانب‬‫سعی‬‫کردم‬‫که‬‫چگونگی‬‫فاجعه‬‫آمیز‬‫بودن‬‫سیستم‬‫آموزش‬‫بانکی‬‫را‬‫برای‬‫یادگیری‬‫و‬‫حتی‬‫برای‬‫تدگی‬‫ت‬‫زن‬‫تهروندان‬‫ت‬‫ش‬‫توصتیف‬‫خلصته‬ .‫نمتایم‬‫ایتن‬‫ته‬‫ت‬‫ک‬‫در‬ ‫نهایت‬‫این‬‫شهروندان‬‫هستند‬‫که‬‫بازندگان‬‫اصلی‬‫استفاده‬‫نابجا‬‫از‬‫این‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫می‬‫در‬ .‫باشند‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫اینجانب‬‫به‬‫یاد‬‫تعریف‬‫انتقادی‬‫پتتائلوفره‬ )1970‫از‬ (‫سیستم‬‫آموزشی‬‫سنتی‬‫نظریا ت‬ .‫افتادم‬‫اجتماعی‬‫و‬‫سیاسی‬‫فره‬‫همیشه‬‫برای‬‫اینجانب‬‫جالب‬‫توجه‬‫ت‬‫ت‬‫توده‬‫ت‬‫ب‬‫تره‬‫ت‬‫ف‬ .‫تت‬‫ت‬‫اس‬‫تتم‬‫ت‬‫سیس‬‫تی‬‫ت‬‫آموزش‬‫تانکی‬‫ت‬‫ب‬‫را‬‫تن‬‫ت‬‫چنی‬ ‫توصیف‬‫می‬:‫کند‬ ‫بنابراین‬ ‫آموزش‬‫یک‬‫عمل‬‫سپرده‬‫گذاری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫ان‬‫معلم‬‫سپرده‬‫گذار‬‫است‬‫و‬‫شاگردان‬‫امانت‬‫به‬ .‫دار‬‫جای‬‫تادل‬‫ت‬‫تب‬‫آراء‬‫و‬‫ته‬‫ت‬‫اندیش‬‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫و‬،‫تش‬‫ت‬‫دان‬‫تم‬‫ت‬‫معل‬ ‫بخشی‬‫از‬‫دانش‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شاگردان‬‫به‬‫امانت‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫شاگردان‬‫صبورانه‬‫دریافت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫حفظ‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫تر‬‫ت‬‫ه‬‫گتاه‬‫لزم‬‫باشتد‬‫توطی‬‫ت‬‫ط‬‫وار‬‫تس‬‫ت‬‫پ‬‫تی‬‫ت‬‫م‬ ‫این‬ .‫دهند‬‫مفهوم‬‫بانکی‬‫بودن‬‫آموزش‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫دانش‬‫فقط‬‫در‬‫حدی‬‫که‬‫نیاز‬‫های‬‫اولیه‬‫شهروندان‬‫را‬‫برآورده‬‫سازد‬‫ارائه‬‫می‬‫این‬ .‫شود‬‫تت‬‫ت‬‫درس‬‫تت‬‫ت‬‫اس‬ ‫که‬‫در‬‫این‬‫سیستم‬‫آموزشی‬‫شاگردان‬‫فرصت‬‫جمع‬‫آوری‬‫چیزی‬‫را‬‫که‬‫ذخیره‬‫می‬‫کنند‬،‫دارند‬‫اما‬‫در‬‫نهایت‬‫تاب‬‫ت‬‫حس‬‫تای‬‫ت‬‫ه‬‫تا‬‫ت‬‫آنه‬‫تر‬‫ت‬‫پ‬‫از‬‫تدان‬‫ت‬‫فق‬‫ته‬‫ت‬‫علق‬،‫تدی‬‫ت‬‫من‬ ،‫انگیزه‬‫خلقیت‬‫و‬‫دانش‬‫واقعی‬‫می‬‫چرا‬ .‫شود‬‫که‬‫جدای‬‫از‬‫پرسش‬‫و‬‫تحقیق‬‫و‬‫جدای‬‫از‬،‫عمل‬‫بشر‬‫نمی‬‫تد‬‫ت‬‫توان‬‫تان‬‫ت‬‫انس‬‫تش‬‫ت‬‫دان‬ .‫تد‬‫ت‬‫باش‬‫تط‬‫ت‬‫فق‬‫ته‬‫ت‬‫ب‬‫تطه‬‫ت‬‫واس‬‫تق‬‫ت‬‫خل‬ ‫کردن‬‫و‬‫دوباره‬‫خلق‬‫کردن‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫پرسش‬‫و‬‫تحقیق‬‫خستگی‬‫ناپذیر‬‫همراه‬‫با‬‫صبر‬‫و‬‫استمرار‬‫توام‬‫با‬‫امید‬‫که‬‫بشر‬‫در‬،‫دنیا‬‫همتراه‬‫بتا‬‫دنیتا‬‫و‬‫در‬‫کنتار‬ ‫هم‬‫دارند‬‫بدست‬‫می‬.‫آید‬