Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Albanian

4 views

Published on

Presentation on guidelines for PIFC compliant financial inspection, Joop Vrolijk, SIGMA expert, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Albanian).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Albanian

  1. 1. © OECD UDHËZIMET PËR INSPEKTIMIN FINANCIAR NË PËRPUTHJE ME KBFP Joop Vrolijk , ekspert i SIGMA-s Shkup, Maqedoni e Veriut 20 shtator 2019
  2. 2. Çka është Inspektimi Financiar? • Mjet/vegël e drejtuesve • Aktivitet i kontrollit “ex post” që zakonisht i raporton një organizate qendrore • Duhet të synojë inspektimin e dështimeve/parregullsive të mëdha • Sanksionim administrative i personave dhe organizatave përgjegjëse
  3. 3. Pse udhëzimet? • Funksioni i IF nuk është detyrues për vendet e zgjerimit të BE-së por aty ku ekziston IF…… • Kompetencat, mandati, fushëveprimi dhe detyrat e funksioneve të IF janë të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e KBFP • Udhëzimet do të jenë të detyrueshme për vendet e zgjerimit pas diskutimit dhe miratimit në këtë konferencë për KBFP, por….. • Zbatimi varet nga korniza rregullatore vendase për hetime administrative 2
  4. 4. Udhëzimet e propozuara për Inspektimin financiar (1) 1. Funksioni i kontrollit “ex-post” i inspektimit financiar duhet t’i kontrollojë rastet e keqmenaxhimit të rëndë, shkeljeve të dyshuara profesionale dhe neglizhencës. 2. Inspektimi Financiar duhet të kontrollojë vetëm përputhshmërinë me ligjet, rregulloret, rregullat dhe marrëveshjet kombëtare dhe ndërkombëtare. 3. Inspektimi Financiar duhet ta përfshijë tërë sektorin public. 3
  5. 5. Udhëzimet e propozuara për Inspektimin financiar (2) 4. IF duhet të jetë aktivitet reagues i kontrollit 5. IF duhet të jetë funksion i centralizuar dhe profesional i kontrollit 6. IF-të duhet të jenë të bazuara në rreziqe 7. Inspektorët Financiarë duhet të kenë qasje të pakufizuar në ambientet dhe dokumentacionin e subjektit të inspektuar 8. IF duhet t’i mbajë kryerësit në përgjegjësi administrative 4
  6. 6. Udhëzimet e propozuara për Inspektimin financiar (3) 9. IF duhet t'i raportojë subjektit të inspektuar dhe institucionit përgjegjës për atë subjekt. Nëse institucioni përgjegjës për subjektin e inspektuar është i përfshirë në inspektimin financiar, institucioni i IF-së duhet të raportojë në nivelin tjetër më të lartë. Raporti vjetor i IF-së duhet të diskutohet në nivel të qeverisë dhe të publikohet në faqen e internetit të IF-së. 10. Kërkesat e IF për mënjanimin e shkeljeve të ligjeve dhe rregulloreve duhet të përcillen rregullisht 11. IF duhet të bashkëpunojë me partnerët funksionalë kombëtarë dhe ndërkombëtarë 5
  7. 7. Faleminderit Pyetje? 6

×